NEDERLANDSCHE REISVEREENIGING. KINADRUPPELS f Scheepvaartberichten RADIO-PROGRAMMA DE AVONTUREN VAN EEN VERKEERSAGENTJE. HAARLEM'S DAGBLAD ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1930 Ledenvergadering der afdeeling Haarlem. Het rapport Dr. J. Th. de Visser aanvaard. Aan de algemeene vergadering: zal voorgesteld wordena. het hoofdbestuur demissionnair te stellen; b. een reorganisatiecom missie te benoemen; c. een over zicht van den financieelen toe stand te vragen. De afdeeling Haarlem van de Nederland- sche Reisvereeniging hield Vrijdagavond in het gebouw van „Zang en Vriendschap" een ledenvergadering eerst onder leiding van den voorzitter, den heer J. P. G. Sabel. Deze opende de bijeenkomst met een woord van welkom en deelde daarna mede, dat hij over deze vergadering liever het presidium niet wilde voeren, omdat hij ook lid van het hoofdbestuur is. Dit zelfde is ook het geval met den vice-voorzitter. Desgevraagd heeft de heer H. van Don- kelaar zich bereid verklaard, de vergade ring te leiden. (Applaus). De heer Van Donkelaar nam hierop de lei ding over. Hij riep de medewerking van de ongeveer vijftig aanwezigen in om de zaken kalm en rustig te bespreken, vooral omdat de eerste opwinding alweer lang achter den rug was. Aan de orde zou o.a. komen het beken de rapport van de Commissie Dr. J. Th. de Visser in verband met de algemeene verga dering, die op 4 October zal worden gehou den. Na het afhandelen van eenige huishoude lijke zaken en na het voorlezen van eenige ingekomen stukken kwam het bovengenoemd rapport in behandeling. De secretaris, de heer W. E. Zuuren- d o n k, las eenige ingekomen stukken van andere afdeelingen voor, op deze zaak be trekking hebbende, namelijk van Den Haag, Rotterdam, den Oostkring (een vereeniging van afdeelingen in het Oosten), enz. De Voorzitter gaf hierna aan de ver gadering in overweging om niet meer te spreken over wat gebeurd is, maar over de plannen voor de toekomst. Hij deelde mede, dat het bestuur der afdeeling Haarlem ad viseert, om in te gaan op de conclusie van het rapport-De Visser, namelijk er toe mee te werken, dat het geheele hoofdbestuur zich demissionnair stelt, want vóór alles is een rustig samenwerkend bestuur noodig, vooral omdat dit rapport is samengesteld door mannen, die op verschillend gebied in ons land een uitstekende reputatie genieten. Spreker deelde mede, dat de afdeeling Rot terdam de afdeeling Haarlem heeft uitgenoo- digd tot een voorvergadering, die heden Za terdag in Utrecht zou worden gehouden. Het bestuur der afdeeling Haarlem wil ook aan sturen op inkrimping van het aantal leden van het hoofdbestuur, Zestien a zeventien hoofdbestuursleden vindt het bestuur te veel. Er ontstond een discussie over een vertrou welijk stuk van den heer Van Waard, dat de voorzitter niet wilde voorlezen. Eenige leden wilden, dat het voorgelezen werd, omdat volgens hen de heer Van Waard eigenlijk de hoofdbeschuldigde is. De Voorzitter ontraadde het voorlezen van dit stuk, omdat dan nog eenige andere ellenlange stukken zouden moeten worden voorgelezen. Het stuk van den heer Van Waard gaat maar alleen over een heel klein onderdeel van het rapport-De Visser. Spre ker wenschte geen herhaling van de onver kwikkelijke vergaderingen in het begin van dit jaar. In het belang van het wederkeeren der noodige rust in de Ned. Reisvereeniging is het noodig. dat men zich vereenigt met het eerste gedeelte van het rapport-De Visser, met als gevolg, dat het geheele hoofdbestuur zich demissionnair stelt. Hoewel in het rapport gezegd wordt, dat van corruptie niet gesproken mag worden, stelde de heer Van den Berge toch voor, aan de afgevaardigden naar de algemeene vergadering op te dragen, daar nog eens na drukkelijk te verzoeken, dit woord terug te nemen. De Voorzitter was daar niet tegen„ hoewel hij van meening is, dat dit voldoende in het rapport uitkomt. Een der leden, die zijn naam niet gepubli ceerd wenscht te zien, was van meening, dat vooral de commissie voor de zeereizen er op zal staan, dat het woord corruptie, dat een heel erge beschuldiging is, wordt teruggeno men De heer Panman stelde een motie voor, waarin de algemeene vergadering aan den algemeen voorzitter vraagt, dat hij het woord „corruptie" terugneemt ten opzichte van de commissie voor de zeereizen. Mej. Van der Oord stelde voor, in deze motie het woord „verlangt" op te nemen. De heer Panman had daar geen over wegend bezwaar tegen. Den heer D. W. van Waard ging deze motie niet ver genoeg. Hij wilde het woord „verlangt" wijzigen in „eischen". Tenslotte werd de motie van den heer Panman, geamendeerd door mej. Van Oord, aangenomen. De vergadering vereenigde zich daarna ook met het eerste gedeelte van het rapport-De Visser. Hierop werden behandeld de in het rapport geadviseerde reorganisatieplannen. De Voorzitter deelde mede, dat de af deeling Den Haag voorstelt een commissie van reorganisatie te benoemen, die het werk van het hoofdbestuur overneemt. De heer Scheer was van meening. dat het hoofdbestuur moet aanblijven totdat in de vacatures is voorzien. De heer Sabel zou het verkeerd vinden, om aan bestuursleden, die volgens het rap port-De Visser niet goed kunnen samenwer ken. te vragen nog eenigen tijd in functie te blijven. Spreker steunde dus het voorstel van de afdeeling Den Haag. De heer Panman zei, dat het in ons land toch usance is, dat een demissionnair be stuur aan het werk blijft, totdat er andere hoofdbestuursleden gekozen zijn. Het is in het belang van de Reisvereeniging, dat er in het nieuwe hoofdbestuur personen zullen komen, die men bij deze strubbelingen als goed heeft leeren kennen; dat moeten zijn de rechte personen op de rechte plaats. Spre ker is van meening, dat er nu nog hoofdbe stuursleden zijn. die hij gaarne in functie wil houden Daarom is spreker tegen het Haag- sche voorstel. Hij stelde voor, bij de alge meene vergadering een voorstel in te dienen, waarin gevraagd wordt, het land in elf krin gen te verdeelen en aan die kringen te ver zoeken namen van candidaten te noemen, teneinde een hoofdbestuur te krijgen, dat aan het geheele land bevrediging schenkt. De heer Smit wilde een commissie van vijf leden, maar daarin mogen volgens hem niet de heeren Van der Flier en Van Waard, de hoofdpersonen in het drama, zitting ne men. De Voorzitter achtte het beter, eerst een commissie van vijf leden te benoemen en dan pas hte nieuwe hoofdbestuur, opdat de candidaten kunnen weten, welke richting de Ned. Reisvereeniging uit wil gaan. De com missie van vijf leden moet dan zoo spoedig mogelijk met de reorganisatieplannen ko men, tenzij het huidige hoofdbestuur nog eenigen tijd aanblijft. In dat geval zou eerst het nieuwe hoofdbestuur gekozen moeten worden. De heer Scheer wilde in ieder geval aan het tegenwoordige hoofdbestuur vragen aan te blijven, ook al is dit misschien niet aan genaam, totdat de plaatsvervangers gekozen zijn. De heer Panman wenschte eerst de klei ne commissie en daarna pas het hoofdbe stuur te kiezen. MejVan derOord vond het zeer onlo gisch, aan het hoofdbestuur eerst te verzoe ken om zich demissionnair te stellen en het dan tevens te vragen, om nog eenigen tijd aan te blijven. Zij steunde dus het Haagsche voorstel. De heer Van Gert wilde het land in elf kringen 'verdeelen en aan die kringen vragen een vertrouwensman aan te wijzen om zit ting in de commissie te nemen. De heer Panman kon zich niet inden ken, dat er één hoofdbestuurslid zal zijn, dat niet genegen zou zijn om de zaken tot het einde te blijven afwikkelen. De door spreker bedoelde commissie moet zoo spoedig moge lijk haar advies uitbrengen. De Voorzitter wilde daarna bij stem- m i n g laten uitmaken, waar de afgevaardig den voor moeten stemmen, voor het voorstel van de afdeeling Den Haag of voor dat van den heer Panman. De vergadering verklaarde zich met 35 te gen 12 stemmen vóór het voorstel van den heer Panman. De heer Van den Berge stelde voor, aan de afgevaardigden op te dragen, aan de algemeene vergadering te verzoeken, door den accountant der Ned. Reisvereeniging een balans van zeer recenten datum te laten overleggen, om een goed overzicht van den financieelen toestand te verkrijgen. Spreker heeft gehoord, dat de financiën er niet roos kleurig voorstaan. De Voorzitter bestreed dit voorstel, omdat het de huidige moeilijkheden nog zou vergrooten De heer Sabel kon zich met den gedach- tengang van den heer Van den Berge ver eenigen. Het zou noodig kunnen zijn, dat zoo spoedig mogelijk tot contributieverhooging moet worden overgegaan, om den financiee len toestand te verbeteren. De heer Panman was van meening, dat deze aangelegenheid behoort tot de compe tentie van de reorganisatiecommissie. Men kan beter over ongeveer drie maanden in lichtingen over den financieelen toestand vragen. De Voorzitter vroeg den heer Van den Berge, zijn voorstel in te trekken. De heer Van den Berge handhaafde echter zijn voorstel. Hij wijzigde het in dien zin, dat aan den penningmeester gevraagd wordt, een financieel overzicht over te leg gen, vergezeld van een accountantsverkla ring. Dit werd aangenomen met 22 tegen 17 stemmen. Aan de afgevaardigden zal ook worden op gedragen, aan de algemeene vergadering te verzoeken, die vergadering niet te laten pre- sideeren door den voorzitter Mr. Van der Flier, maar door een door de vergadering aan te wijzen persoon. Tot afgevaardigden naar de algemeene vergadering, die op 4 October te Utrecht zal worden gehouden, werden gekozen de heeren T. C. R. Smit, J. Panman, mej. T. P. van der Oord en de heeren H. van Donkelaar en P. M. Leverington en tot plaatsvervangende le den de heeren H. Dankelman W. H. P. van Truyen, J. A. van den Berge, M, M. D. Scheer en W. E. Zuurendonk. De Voorzitter sloot te twaalf uur de vergadering en dankte de aanwezigen voor hun opkomst. VEREENIGING VAN SPIRITISTEN „WETENSCHAP EN RELIGIE". Bovengenoemde vereeniging heeft een serie van lezingen uitgeschreven, welke gehouden zullen worden op Woensdag 1, 15 en 29 Octo ber in het Remonstrantenhuis Wilhelmina- straat. Op 1 October zal spreken de voorzitter der Vereeniging de heer J. P. Smits, met als onderwerp „Mijn ervaringen met het Holl. Directe-stem medium". Op 15 October spreekt mej. Quanjer uit Den Haag. onderwerp: „Eigen ervaringen" en op 29 October de heer H. H. Theunisse uit Overveen, met het onderwerp „Ervaringen in pi gen kring". Het bestuur van bovengenoemde vereeni ging beoogt met deze lezingen, aan belang stellenden bekend te maken, dat in Holland ook zeer belangrijke mediamieke verschijn selen plaats vinden. Daar spreekster zoowel sprekers, hier geen onbekenden ziin. ver wacht het bestuur groote belangstelling. VAKONDERWIJS IN DE TYPOGRAFIE. De Vereeniging voor Vakonderwijs in de typografie beheert te Haarlem in de Am bachtschool een avondvakcursus voor jonge typografer. De lessen op dezen cursus wor den, voorzoover zij de techniek van het vak betreffen, gegeven door oudere typografen die hieraan zonder noemenswaardige beloo ning tusschen October en Mei veel tijd en moeite wijden. Twee dezer leeraren uit het vak, die elk meer dan tien jaar deze functie hebben bekleed en zich door drukke werk zaamheden gedwongen hebben gezien haar neer te leggen, t.w. de heeren D. L. Roose- krans en W. Sterk Jr. zijn Vrijdag ln het da- gelijksch bestuur der vereeniging bij monde van den voorzitter, den heer B. F. Enschedé gehuldigd. Als stoffelijk blijk van dank werd aan beiden een zakportefeuille met toepas selijke inscriptie aangeboden. MODEMAGAZIJN H. B. SWARTE De heer H. B. Swarte heeft zijn magazijn in mantels, costumes, hoeden enz., geves tigd Anegang 34, heropend. Deze zaak maakt werkelijk, zoowel wat in- als exterieur betreft, een uitstekenden indruk. De aan dacht wordt al dadelijk getrokken door de fraaie „eilandétalages", die in marmer en brons gevat zijn en waarin de costumes op smaakvolle wijze uitgestald staan. Van het „inwendige" der zaak moeten we allereerst de modern ingerichte paskamers noemen, die alle van centrale verwarming voorzien zijn. Voorts verdient de doelmatige verlich ting met Gisolampen vermelding. Aan het einde der zaak, die op het oogen- blik niet minder dan 26 meter diep is, be vindt zich het kantoor en op de verdie pingen boven den eigenlijken winkel de ateliers, opslagplaatsen enz. Tenslotte moeten we den praetischen te gelvloer noemen, die tusschen de étalages gelegd is. Zoo is de Anegang dus een mooie zaak rijker geworden, een zaak, die in alle opzich ten voldoet aan de hedendaagsche „eischen des tijds". DIEFSTAL DOOR ZIJN ZOONTJES BEVORDERD. De rechtbank te Zutphen veroordeelde een 42-jarigen arbeider te Apeldoorn wegens heling, tot 1 jaar en 3 maanden gevangenis straf met aftrek van voorloopige hechtenis. De man had in Augustus j.l. van zijn beide zoontjes Jan en Willem eenige bankbiljetten, ter gezamenlijke waarde van 1300.aan genomen, terwijl hij kon weten, dat deze van diefstal afkomstig waren. 3 OCTOBER TE LEIDEN. Behalve met de gewone feestelijkheden en de haring- en brooduitdeeling zal dit jaar te Leiden 3 October gevierd worden met een groot bloemencorso, met reclame-optocht. (Onderstaande berichten zijn reeds in een deel van de vorige oplaag opgenomen.) DEMONSTRATIE-BEDRIJVEN. ELECTRIFICATIE VAN DEN LANDBOUW. Wij ontvingen een brochure met foto's en beschrijvingen van de op 4 Juni j.l. geopen de demonstratie-bedrijven voor de toepas singen van electriciteit in het veeteelt- en pluimveebedrijf van het Provinciaal Electri- citeitsbedrijf van Noord-Holland. De stichting van deze demonstratiebedrij- ven is zooals bekend uitgegaan van het P. E. N.j dat reeds jarenlang op verschillende boerderijen diverse electrische landbouwap paraten in beproeving had gegeven, om over het nut daarvan een oordeel te kunnen ver krijgen. De brochure bevat een beschrijving van: het electrisch veehoudersbedrijf, gevestigd bij den heer E. 'JJe Boer, Groote Sloot 114, Zijpe: het electrisdhe eierproductiebe- drijf, gevestigd bij den heer J. Sleutel, Groo te Sloot bij St. Maartensbrug en het electri sche piepkuiken-fokbedrijf, gevestigd bij den heer C. Vader te Dirkshorn. Deze bedrijven kunnen op vaste dagen en uren bezichtigd worden. Daar tevens op de drie bedrijven de keu ken en de huishouding geheel electrisch zijn ingericht, is het ook voor huisvrouwen zeer de moeite waard een bezoek aan deze bedrij ven te brengen. De brochure is verlucht met tal van repro ducties van foto's van de genoemde bedrij ven en de electrische toestellen, die daar in gebruik zijn. Tot slot eenige voorloopige be drijf suitkomsten, verkregen op het demon- stratiebedrijf van den heer E. de Boer. Bij gevoegd is een geschrift (eveneens met afbeeldingen) van den heer J. A. J. Sybran- di, chef van de afdeelingen Propaganda en Statistiek van het Provinciaal Electriciteits- bedfijf van Noordholland, getiteld; „Eenige beschouwingen over de electrificatie van den landbouw". EEN NIEUWE AARDAPPEL. De heer M. v. d. Laar ln den Houtrakpolder heeft, naar wij in het Alg, Hbld. lezen, ge slaagde proeven genomen met den verbouw van Friso-aardappelen in plaats van Bravo's, omdat de eerste soort minder van wratziekte te lijden heeft, dan de tweede. De aardappel fs gekweekt door dr. J. C. Dorst, consulent voor de plantenveredeling bij ae Friesche Mij. van Landbouw te Leeuwarden. De gekookte aardappelen vormden een mooi gele, bloemige schotel. De smaak bleek zeer goed te zijn en de opbrengst van 25 planten 32la K.G. tegen 19 K.G. bij de Bravo's. Er blijkt dus een nieuwe aardappel gewon nen te zijn, die zeer geschikt is voor de con sumptie. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cts. per regel. Dr. H.MANNING'S EETUU5T-0PWEKKEND. 1.30 p. a j Amstelkerk 24 v. Duala naar Rotterdam. Boskoop 24 te Antcfagasta v. Amsterdam ver, trok naar Taltal. Baloeran 26 6 u. te Sue* Batavia n. Rotterdam Ceres, 25 v. San:a Marta n. Pto. Colombia. GiekerSt 24 te Dar,cs Salaam. Beira n. Rot terdam. Goasterland. 25 v. Freetown naar Havre, W. Afrika naar Amsterdam. Insulinde 26 te Rotterdam v. Batavia Jacatra 23 te Batavia v. Calcutta. Johan de Witt 25 v. Singapore, Amsterdam n. Batavia. Modjekerto p. 26 17 u. Midway. Meiiskerfc p 25 Perim, Beira n. Rotterdam. Nias p. 24 Perim, Rotterdam naar Beira. Nieuwkerk 24 v. Beira naar Lourcnco Marques. Ouderkerk 26 te Amsterdam v. Rotterdam, Parana 26 te Antwerpen v. Londen. Randfontcin 25 te Kaapstad, Rotterdam naar Beira. Reggestroom 25 v. Duala naar Kribi. Salabangka 25 v. Singapore, Amsterdam naar Batavia. Springfontein 26 v. Marseille naar Antwerpen. Beira naar Rottendam Sa turn us 25 te Dakar, Amsterdam n. W .Afrika Tjerimai 26 v. Singapore, Batavia n. Rotterdam Tjlkini 24 te Scerabaja, Tjisondari 24 v. Batavia n Hong Kong. Tjisalak 24 v. Bata/via naar Hor.g Kong. Tjlbadak 25 v. Sjanghai naar Hong Kong. Zo6ma, 25 te Kobe, v. Amsterdam. ZONDAG 28 SEPTEMBER HILVERSUM 1875 M. 9,VARA. Postduivenberichten. 9.05 VARA Gramofoonpl. 915 VARA. Esperanto. 9.30 VARA. Tuinbouwhalfuurtje. 10.VARA. Concert. VARA-Orke9t. J. Mesman (voor- da-acht). G. J. Zwertbroek (toespraak). 12.01 AVRO. Radio-Volks Universiteit. Dr. K. F. Proost spreekt over ..De Volksontwikkeling, wat zij beoogt". 12.30 Concert.. AVRO-Octet. 2.AVRO-Boekenhalfuurtje, Jan Engelman spreekt over „Letterkundige Tentoonstellin gen". 2.30 AVRO. Concert. AVRO-Kwintet. 3.15 AVRO. Concert. Het Nijmeegsch Vrijwil ligers Corps. Kon. Zangvereen. „Nijmeegsch Mannenkoor", Jan v. Du uren (bariton). 4,30 AVRO. Gramofoonpl. Sportuitslagen 5. VARA. Voordracht door W. v. Cappellen. Gramofoonpl. 6.VARA. Halfuur voor de Rijpere Jeugd. A. Koole (piano). C. M. Bur ger (lezing). 7.VPRO. Uitz. uit het gebouw v. d. Ned Prot. Bond te Heemstede. 8.Tijd sein AVRO. Klok. Nieuwsber. 8.10 AVRO. Aansl. van het Concertgebouw te Amsterdam. Concertgebouw Orkest L. Z immer mann (viool) 9.10 AVRO Voordracht door Gerard Pilger- 9-30 Concert. AVRO-Orkest Th. Cani- v'ez (cello). 11.AVRO Gramofoonpl. HUIZEN, 1071 M. 8.25 NCRV. Morgenwijding met medew. Luthersch Kerkkoor. 10.— KRO. Hoogmis in de St. Dominicuskerk te Amsterdam Viering le Lustrum v. d. KRO. 12.Concert door het KRO. sextet. 1.30 KRO. Lezing over de bui tenverblijven der Pausen. 2.KRO. Debat over de inrichting van arbeiderswoningen. 2.30 KRO. Concert door de Schola Cantorum o. 1. v. Hub. Cuypers. 4.30 KRO. Ziekenhalf- uurtje. 5.50 N.C.R.V. Dienst i. d. Gei-ef, Kerk te Katwijk a. Zee 7.45 KRO Lezing over het Rijksmuseum. 8.10 KRO. Concert door het KRO-Orkest o. 1. v. Joh. Gerritsen. Moderne Fransche muziek en populair programma. 9.30 Nieuwsber. 10.40 KRO. Epiloog door klein Koor. DAVENTRY, 1554.4 M- 3.50 Kerk-cantate No. 51 van Bach, 4.15 Kinderuurtje. 4.35 Concert. Kwintet. Wat- cyns (banton). 5.35 Orkestconcert. 6.05 Le zing. 8.20 Kerkdienst. 9.05 Liefdadigheidsop- roep. 9.10 Berichten. 925 Concert. Orkest P. Jones (tenor) E. Barlett (piano) 10.50 Epi loog. PARIJS „RADIO PARIS" 1725 M. 12.50 Gewijde muziek 1.05 Gramofoonpl. 2.20 Gramofoonpl. 4.50 Gramofoonpl. 7.50 Poppenkast. 8.20 Concert. Orkest. LANGENBERG, 473 M. 7.20 Concert. 8-20 Gramofoonpl. 9,25 Kafch. Morgenwijding. 11.40 Gramofoonpl. 120 Or- kestconcert. 4 15 Verslag van de voetbal match DuitschlandHongarije. 5.05 Concert. Orkest, sopraan. 8.30 „Buryanthe" Opera van C. M. von Weber. Daarna tot 11.20 Or kestconcert, 11.20 Gramofoonpl. KALüNDBORG, 1153 M. 12.20 Orkestconcert. 3.50 Orkestconcert en declamatie. 5.50 Kinderuurtje. 6 20 Harmo nica-duo. 8 20 „Mamillen Hansen" van Jens Locher. 8.35 Zang en voordracht. 10.05 Or kestconcert. 11.05 Dansmuziek. BRUSSEL, öü8,5 M. 2.50 Verslag van de voetbalmatch België— Zweden, f/20 Dansmuziek. 6.50 Gramofoonpl. 8.35Kamermuziek. Trio en zangeres. ZEESEN 1635 M. 6.50 Lezing. 7 20 Concert. 8.20 Lezingen 9.10 Morgenwijding, klokgelui. 10.25 Berich ten. 11.20 Concert. Orkest, koor en solisten. 11.50 Lezing. 12.20 Orkestconcert. 2.25 Lezing. 2.55 Piano-recital door C Blum. 3 20 Lezing. 3.50 Concert Mandoilne-Orkest. Intermezzo: Verslag van motorrennen. 6 Orkestconcert. 6.20 Concert. Toespraken. (Kerkooncert). 6 50 Lezingen. 8.30 ..Euryanthe" Opera ran C. M. von Weber. Daarna tot 12 50 Dansmuziek. SPECIALISTEN TEL. 14609. KONINGSTR. 17 PHILIPS- EN „ERREM 3" TOESTELLEN MAANDAG 29 SEPTEMBER HILVERSUM 1875 M. Uitsluitend AVRO-uitzending. 801 Gramofoonpl. 10.Morgenwijding. 10.20 Concert. Haarl. Orkestvcreen. 12.15 Concert. AVRO-Kwintet. Nita v. OsPool (zang) 2.30 Gramofoonpl. 3.30 Orgelconcert door A. v. d. Horst. Louise Wijngaarden (viool) 4.30 Kinderuurtje. 5.30 Concert door de huiskapel van Theater Tuschinski te Am sterdam. 6.45 AVRO-Boekenhalfuurtje. Dr. P. H. Ritter Jr.; „Sine Nomine" van Jan Engelman en „Voor vrij contract" ran Vlruly. 715 Gramofoonpl, 8.01 Concert. Concertge bouw Trio. Het Liederen- en Oratorium Kwartet. 9.15 Concert. AVRO-Orkest. 9.45 Piano-duetten door Else Nolthenius en A. v. d. Rosière, 10.— Persber. 10.10 Vervolg Or kestconcert. 10.30 Vervolg. Plano-duetten. 10 45 Vervolg Orkestconcert, 11.— Gramofoon- platen. 12.— Sluiting. HUIZEN 298 M. Na 1 uur 1071 M. (Ultsl. NCRV-Uitz.) 8.15 Gramofoonul. 10.30 Korte zlekendicnst. 11.— Lezen van Christel, lectuur. 1230 Or gelconcert door Jan Zwart. 2.— Lezing over Joh. Maurits v. Nassau, de Braziliaan. 3.15 Knipcursus. 4.Ziekenuurtje, Mej. de Ja ger, zang, met orgelbegel. 5.— Concert. Mej. T, Schleyer. sopraan. J. Weynand. fluit. H. L. Golterman, orgel. 6.30 Koersen. 6.40 Oramo- foon. 6.45. Engelsche les 7.— Christel. Philo- sophische cursus door Dr. P. Stegenga. 8.— Concert door het Christel. Radio-orkest o. 1. v. P. v. d. Hurk, Mevr. Soph. Both-Haas. so praan. Rede van J. v, d. Steen en A. Stapel kamp v. d. Ned. B. v. Chr fabr. en transport arbeiders. 10.— Persber. 10.45 Gramofoon. DAVENTRY, 1554.4 M. 10.35 Morgenwijding. 1105 Lezing. 12.20 Orgelspel door E. T. Cook. P. James (mezzo sopraan). 1.35 Orkestconcert. 2.20 Berichten. 2.30 Uitz. voor scholen. 3.40 Dansmuziek. 4.35 Concert. J. Henries (sopraan), Hetty Bolton Trio. 5.35 Kinderuurtje. 6,20 Voordracht. 6.35 Nieuwsber. 7.— Orgelspel door E. D'Evry 7.20 Lezing, 7.45 Lezing. 8.05 Piano-recital door E. Lush. 8.20 Concert. M Brunskill (alt) N. Allin (bas) L. Kennedy (cello) Sympho- nle-Orkest. 10.— Berichten. 10.15 Lezing. 10.30 Berichten. 10.40 Concert, Sextet. E. Greene (tenor). 11.20 Dansmuziek. PARIJS „RADIO PARIS" 1725 M. 12.50 Gramofoonpl. 4.05 Gramofoonpl. 8.20 „Eugenie Grandet" van De Balzac. 9 50 Con cert, Viool en plano, zangeres en cello. LANGENBERG, 473 M. 7.20 Gramofoonpl. 10.35 Gramofoonpl. 12.30 Gramofoonpl. 1.25 Orkestconcert. 5.50 Or kestconcert. 8.20 Concert. Muziek en rang. 9.20 Bach-concert. Orkest en solisten. Daar na tot 12.20 Orkestconcert. KALÜNDBORG, 1153 M. 11.35 Uitz. voor scholen. 12.20 Orkestcon cert. 3.55 Orkestconcert en zang. 8 20 Solis ten-concert. 9.35 Koor- en solistenconcert. 10.55 Viool-recital door T. B. Andersen. BRUSSEL, 508,5 M. 5.20 Trio-concert. 8.35 Orkesitconcert en zang. ZEESEN 1635 M. 6 05 Lezingen. 7.20 Gramofoonpl. 10.50 Le zingen. 12,50 Gramofoonpl, 1.15 Berichten. 2.20 Gramofoonpl. 2.50 Lezingen 4.50 Concert 5.50 Lezingen. 8.20 Dansavond. Dansorkest. The Two Jazzers. Daarna Orkestconcert. Een dagelyksche Kindervertclling. De tuinman, die zag, dat ik in het kippenhok was, joeg me weg en zette me met een schop achterna „Ik zal jou wel krijgen," schreeuwde hij, „daar helpt geen •lieve inceder aan." „Ik vluchtte zoo gauw* ik kon. Dat scheen mij het eenige middel om tr ontkomen. F.en ongeluk komt nooit alleen, dacht ik bij mezelf. Eerst word ik betooverd cn uu wil niemand meer iets van me weten. „In de kinderkamer," zoo vertelde het prinsesje verder, „ging ik bij mijn pop zitten, mijn pop, waarmede ik zoo dikwijls had gespeeld. Ik kuste haar op hkar wangen en dat liet zij zich wel gevallen, omdat ze maar van hout was. „Ook van haar kon ik geen hulp verwachten. Nu was ze geen knip voor den neus waard.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 7