DE AVONTUREN VAN EEN VERKEERSAGENTJE PREDIKBEURTEN. HAARLEM'S DACBLAD ZATERDAG 18 APRIL 1931 ZONDAG 19 APR TL W1j veatigen er de aandacht van be richtgevers voor deze rubriek op, dat opgaven van Predikbeurten, die op Vrij dag om 6 uur n-m. niet in ons bezit zijn, niet meer kunnen worden opge nomen. CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY. Gebouw de Nijverheid. .Jansstraat. Kerkdiensten Zondag-a. Van. 10 uur: In de Nederl. taal. Van. 11.15 uur: ln de En«elsche taal. De eerste Woens dag: van Iedere maand: 8.30 uur nam.. In do Nederl. taa! (Testimony meeting EG LI.SE WALLONKE (Egltee rf-formée evangé- llQue de® Pays Bas). 10.80 heures: Service culte et sermon. 11.45 Heuresi Ecole du diman- cho. 20 heures: Service et sermon. Vendredi 24 Avrll: 20 houres; Service de pre paration. I'Egllse est ouvorte tous les Jours de 10 a 17 h. CHURCH OF ENGLAND. WljXgebouw; Leld- sch «setraat 20. Divine sarvlee <\n 8unday öth. In Kt. at 10.80 a. m. Acting Chaplain J. Cun ningham Moore. Lay Helpe. BROEDERGEMEENTE GEREF. BOND IN DE HERV. KERK. Woensdag 22 April: nam. 8 uur: Ds. W. L. Mulder, Nod. Herv. pred. te Voorthiilzen. NED. HERV. KERK. GROOTE KERK (Groote Markt) V.m. 10 uur: Ds. Beker. Nam. 6 uur: Ds. Foeken. NIEUWE KERK (Nieuwe Kerkspleln). V.m. 10.30 uur; Ds. Van Paassen. OOSTERKKRK (Zomorkade). V.m. 10 uur: Ds. Waardenburg. NOORDERKERK Velserstraat). V.m. 10.30 uur: Ds. Mlskotte. Zaterdagavond 89 upr: Bidstond ln do Gerfkamor, GEBOUW DER HAARL. JONGE MANNEN- VER. (Lange Margaretbastraat 13) KINDER KER K. V.m. 10 uur: de hoor van Leyden. Collecte voor do verwarming. STADS-EVANGELISATIE. Wijkgobouw Ged. O. Gracht 79. Zaterdag nam. 8 uur: Openlucht samenkomst. Zondag nam. 7.30 uur: Openbare samenkomst. Spreker do heer v. Dijk van Heemstede. Muziek en zang. KINDERBOND HOSANNA. Gebouw Jongellngs- voreenlglng L. Margarothaittraat 13, Nam. 8.30 uur: Samenkomst. BIJBELLEZINGEN, Wljkgohouw Ged. Oude Gracht 79. Woensdag 32 .April nam. 8'uur: de heer J. A. Monsma van de Belgische Evangeli sche Zending. Onderwerp: Het werk van den Heiligen Geest. DEUTSCHE EVANGELISCHE GEMEINDE. Parklaan 34. Vorm. 11.15 uhr: Pfarrer Graf Korff aus Essen. GEREF. KERK. KLOPPERSING1SLKERK. V.m. 10 uur: Ds. E. T. v. d. Born. Oud-Loosdrecht. Nam. 5 uur: Ds. D. J. Couvóe, Hllligersberg. WILHELM1NAKERK. Ged. Oude Gracht. V.m. 10 uur: Ds. D. J. Couvée. Nam. 5 uur: Ds. J. W. Slertaema. HULPKERK (Jacob Geelstraat 11). V.m. 10 uur: Ds. J. W. Slertsema. Nam. 5 uur: De. E. T. v. d. Born. CHR. GEREF. KERK. Raaks. V.m. 10 uur: Ds. Bijleveld, Nam. 5.30 uur: Dezelfde. GEREF. KERK. Kerkzaal Blauwe Kruis. Oude Groenmarkt. V.m. 10 uur: Ds. P. A. E. Slllevls Nam. 5 uur: Dezelfdo. HAARL. JEUGDKERK VOOR OUDEREN (14 tet 2Q.j.) In (lo apla v. h. Chr. Lyceum Leld- sohevsart. Van. 10.30 uur: de beer J. Fortgens oud-directeur v. h. Zendingsinternaat te Oegst- geost. EVANGELISCH LUTHERSCHE GEMEENTE. V.m. 10.30 uur: Ds. D. Drijver. Doop. VER. DOOPSGEZ. GEMEENTE.— V.m. 10.30 uur: Ds. A. Blnnerts Sz. Deze Godsdienstoefe ning wordt per radio ulftgezonden door de VPRO. REMONSTRANTSCH G13 RE F. GEMEENTE. V.m. 10.30 uur: Ds. A. H. Haentjens. VRIJE KATH. KERK. Popellaan. Kinhelmpark. Van. 10.30 uur: Gezongen H. Mis. Celebrant Priester Sasburg. Predlcatle van Priester Ko Borsten. Woensdag nam. 8 uur: Vespers en Lof. Donderdag van. 7.30 uur: Stille H. Mis. BERST. APOST. ZENDINGSGEMEENTE, Jaco- bljnestraat 15. V.m. 10 uur: Godsdienstoefe ning. Nam. 6 uur: Godsdienstoefening. FINKSTERJJEMEENTE, Gebouw „Immanuël", Nieuwe Kruisstraat 14. V.m. 10 uur: Open- baro Samenkomst. Nam. 12.30 uur: Zondags school. Nanij 6 uur: Openbare Samenkomst. Maandag nan\ 6 uur: Melsjesnaalkrans. Nam. 8 uur: Zapternaalkrans. Donderdagavond 8 uur: Bidstond. BAPT1STE-GEME1ÏÏ.NTE. Aangesloten bij de Unie van Baptiste-Gemccnton ln Nederland. Gebouw „Salom". .Bakenessergracht 65. V.m. 10 uur: Ds. J. v, d. Schors. Onderwerp: „Als de Heere bouwmeester Is". Ex. 16:9-40. 12 uur: Zondagsschool. Nam. 5 uur: De. J. v. d. Schors. Onderwerp: ..De Geest van God en der heerlijkheid rust op U" 1 Potr. 4:1416. Dinsdag nam. 8 uur: Ds. J .V. d. Schors, Bij bellezing en Bidstond. BA PT1STE-GEMEENTE. Lokaal Parklaan 21. V.m. 10.15 uur: de hoer A. de Jong. 12 uur: Zondagsschool. Nam. 5 uur: do heer A. de Jong. Maandag nam. 7 uur: Jeugdclub. Dinsdagavond 7.45 uur: Onderhngo Bijbelbe spreking. Woensdag nam. 5.80 uur: Kleine Melsjeskrans Evangeline. Nam. 8 uur: Jongedochterskrans. Donderdag nam. 2 uur: Vrouwonkrans Bidt en Werkt. Nam. 8 uur: Repetltlo v. h. Zangkoor. LEGER DES HEILS. Schagchelstraat 26. Zaterdag 8 uur: Straatzang Ged. O. Gracht. Van. 7 uur: Bidstond. V.m. 10 uur: Helllglags- dlenst. Nam. 3.30 uur: Verblijd ngsmeetlng. Nam. 7.30 uur: Verlosslngssamenkomst. 9. 12.30 en 5 uur: Kinderbijeenkomsten. Loldster Enslgne Franken. Maandag nam. 2.15 uur: Oezlnsbondmeetlng. Nam. 8 uur: S. K. Brigade. Dinsdag nam. 8 uur: SoldatenmeetJng. Woonsdag nam. 8 uur: Openbare meeting. Donderdag 8 uur: Hoiliglngsdienst. RELIGIEUSS JEUGD-GEMEENSCllAP. Jeugd huis. ingang poortje Kinderhuisstraat hoek NassaustraaL. N.m. 7.30 uur: G. J. Slrks, don Haag. SOEFI-KERK (Kerk v. allen). Remonstranten- huls. Wllhelmlnastraaf 22. V.m. 11 uur: On derwerp: ..Do Wateron des Levens". KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEI LIGEN DER LAATSTE DAGEN. Vergaderin gen worden gehouden Jansstraat 48. Eiken Zondagavond 5.30 uur. Geen collecte. Toe gang vrij. GEMEENTE DES HEEREN. H. J. M. Vereen.. LangeMargarethastr. V.m. 9.30 uur: Openbare Samenkomst. Verschillende sprekors. Nam. 7.30 uur: Samonkomst. Dinsdag nam. 7.30 uur: Openb. Samenkomst. VERGADERING VAN GELOOVIGEN. Mara- ratha. God. Voldorsgracht 15. V.m. 10 uur: Sa menkomst (broodbrokon). Nam. 6.30 uur: Bid stond en onderlinge Bijbelbespreking. ROZEK RUISERS-GENOOTSCHAP. Bakonea- uergraclit 13. V.m. 10.30 uur: Tompeldtenst der Rozekrulsers. Dienstleiding: de heer J. Leene, Lezing de heer Z. W. Loenc. Onderwerp: „Farao's droom". SCHOTEN NED. HERV. KERK. V.m. 10 uur: Da. J. Wcener. Nam. 6 uur: Ds. Blauw. Collecte yoor het bouwfonds. Nam. 12.301.30 uur: Zondagsschool In de Fröbelschool ln de Colensostraat. ln de Willem de Zwljgerachnul, de Marnlxschool en de Openb. School a. d. Rijksstraatweg over de Jan G Ijzen vaart. Alle catechisaties beginnen weer. CHR. GEREF. KERK. Floreastraat V.m. 10 uur Ds. van Smeden. Nam. 5.30 uur: Dezelfde LEGER DES HEILS. Ceramstraat 4. V.m. 7 uur: Bidstond. V.m. 10 uur: Helllglngsdienst. Nam 3.30 uur: Openluchtsamenkomst. Nam 8 uur: Verlosslngssamenkomst. Leidster Enalgno A. Varwljk. V.m. 9. nam. 12.30 en 5 uur: voor Kinderen. Dinsdag nam. 2.15 uur: Gezinsbond. Nam. 8 uur: SJol&atcnmeeting. Woensdag nam. 5 uur: voor Kinderen. Donderdag nam. 8 uur: Helilgingsdlenst. VEREEN. VRIJZ. PROTESTANTEN. Gebouw Berkenstraat 10. Afd. Haarl.-Nrd. Ned. Prot. Bond. Nam. 7 uur: Ds. J. N. Pattlst, Nod. Herv. cm. pred. te 's Gravenhage. 121 uur: Zondagsschool. HEEMSTEDE NED. HERV. KERK, (Wllhelminapleln). V.m. 10 uur: Dr. Korff. KAPEL NIEUW VREDENHOF (Joh. v. Olden- barnevoltlaanV.m. 10.30 uajr: Dr. W. Th. Bols 6evaln van Lelden. In belde diensten collecte voor Ultw. Zending. GEREF. KERK. Koediefslaan. V.m. 10 uur: Ds. A. Dondorp. Nam. 5 uur: Dezelfde. BLOEMENDAAL NED. PROT. BOND. (In het Bondskerkje Pot- gieterweg 4. V.tn. 10.30 uur: Ds. P. D. Tjalsma Lelden. GEREF. KERK. V.m. 10 uur: Ds. J. C. Brus- saard. Nam. 5 uur: Dezelfde. SANTPOORT NED. HERV. KERK. V.m. 10 uur: Prof. Dr. G A. van den Berg van Eyslnga. Het gebruikelljko naspel zal bij die gelegen heid versterkt worden door solozang en hobo-» spel. NED. HERV. EVANGELISATIE. V.m. 10 uur: Ds. L. W. Erdman, IJmuiden. GEREF. KERK IN HERSTELD VERBAND. V.m. 10 uur: Ds. G. Ubblnk. van Utrecht. GEREF. KERK, Burg. Enschedélaan hoek Frans Netscherlaan. V.m. 9.45 uur: Ds. W. Breuke laar, em. pred. Nam. 5.30 uur: Dezelfde. Collecte voor em. predikanten, pred. weduwen SPAARNDAM NED. HERV. KERK. V.m. 10 uur: Ds. A. Sneth- lage. EVANGELISATIE. V.m. 10 uur: do heer H. de Wachter, van Beverwijk. AERDENHOUT RELIGIEUSE KRING AERDENHOUT. - Gebouw in de Eikenlaan 5. V.m. 10.30 uur: Trof. K. Caslmir, Hoogl. te Den liaug. H1LLECOM NED. HERVORMDE KERK. V.m. 16 uur: Ds. J. H. Mulder. Nam. 5 uur: de hoer I. C. Baas. Godsdienstonderwijzer. GEREF. KERK. V.m. 10 uur: Ds. A. K. Krabbe Nam. 5 uur: Dezelfde. Viering H. Avondmaal en Dankzegging. CHR. GEREF. GEMEENTE. V.m. 10 en nam. 5 uur: student Du Bols, van Apeldoorn. BEVERWIJK DOOPSGEZINDE GEMEENTE. V.m. 10 uur: Ds. D. van Cal car. VEREEN. VAN VRIJZ. HERVORMDEN. V.m. 10 uur: Ds. J. Koorts Slkkema, Wormer- veer. IJMUIDEN DOOPSGEZ. GEM. en AFD. PROT. BOND. V.m. 10.30 uur: Ds. Attema. van Zaandam. IIERST. APOST. ZEN DING GEM., IJM.-O. V.m. 10.15 uur: Godsdienstoefening. ZANDVOORT NED. HERV. GEMEENTE. V.m. 10 uur: Ds. D. Tromp. Nam. 6.30 uur: Jeugddienst. Ds. D. Tromp. ZANDVOORTSCHE KRING „GODSDIENSTIG LEVEN". Afd. v. d. Nederl. Protestantenbond. V.m. 10.30 uur: Ds. N. Padt. In School D (Heerenstraat). V.m. 10.30 uur de heer A. Elffors. 12.uur: Kinderdienst (58 jaar). 12 uur: Kinderdienst (9 Jaar en ouder). GEREF. KERK. Brederodestraat. V.m. 10.15 en nam. 7 uur: Ds. J. ter Schegger, pred. te Harkema-Opelnde. GEREF. KERK (Julianaweg hoek Emmaweg) V.m. 10 uur: do heer H. J. Knauff, theol. cand. te Amsterdam. Nam. 5 uur: Ds. N. A. Waaning Catech Zondag 21. HAARLEMMERMEER NED. HERV. KERK. Hoofddorp: V.m. 9.30 uur: Ds. J. C. Salverda. Nam. 6.30 uur: Dezelfde. Lijnden: Van. 9.30 uur: de heer P. v. d. Berg. Aalsmeerderweg: V.m. 9.30 uur: de heer J. Kroon. Vijfhuizon: Van. 9.30 uur: de heer A. C. Brö- rens. Nam. 6.30 uur: Dezelfde. Nieuw-Vennep: V.m. 9.30 uur: Ds. G. Ger- brandy. Nam. 6.30 uur: Ds. Gorbrandy. Abbones: Van. 9.30 uur: do heer J. v. d. Meer. INTERNATIONALE ROODE IIULP. De afdéeling Haarlem van de Internatio nale Roode Hulp belegde Donderdagavond een openbare vergadering in het gebouw „Caecilia". Sprekers waren de heeren Johan Visser en mr. Van 't Hoff Stolk. De heer Visser behandelde het Russische industrieproces. Na een inleiding te hebben gegeven over den steeds scherper wordenden klassestrijd en over het vijfjaren-plan, kwam spreker tot 2ijn eigenlijk onderwerp Hij zette uiteen, hoe een aantal inteliectueelen, die nog overgebleven waren uit het oude czaren- rljk, met de Sovjet-Unie een soort wapenstil stand hadden gesloten. Deze ïr.ensehen voelden in principe niets voor de Sovjet-Unie. maar omdat ze geloof den, dat de kapitalistische maatschappij wel weer spoedig zou terug Ueeren, meenden zij zich tot zoolang in dienst der Unie te kunne j stellen. Toen dit evenwel niet gebeurde be gonnen met 'sabotage en daarna met ver raad door zich met de regeeringen van de kapitalistische staten in verbinding te stel len en besprekingen te voeren over Inter ventie. De Gpoe ontdekte het complot en INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cts. per regel. Jlaokersf Tncsche yCeerenbaai, nuuw cUuv ook^f uit de. oudste Tnesdte Tabaksfabriek, van, ffcuwe Egberts te, "Youre üc'/fCesiasuL (fpgericht 1/5$ Eckte Triesche ffëeeren-ifyaai verschaft U undken van. genat! bracht de saboteurs voor het gerecht. In No vember en December van het vorig jaar werd het geruchtmakende proces gevoerd. Spreker vertoonde vervolgens een uitgebreide serie lichtbeelden betreffende de voornaamste per sonen uit het proces en de wijze waarop mo menteel aan de totstandkoming van het vijf jarenplan wordt gewerkt. Mr. Van 7t Hoff Stolk protesteerde tegen de toenemende politieterreur in Nederland. Spreker zeide, dat tegen de justitie en de po litie de strijd moet aangebonden worden, om- daj; ze een voornaam onderdeel uitmaken van de kapitalistische maatschappij. Het is spre ker opgevallen, dat er den laatsten tijd door de politie feller dan ooit wordt opgetreden tegen de arbeiders van communistische en aanverwante organisaties. Op kleine overtre dingen worden deze menschen gearresteerd en opgesloten. Spreker behandelde in verband hiermede verscheidene van dergelijke geval len, o.a. de zaak tegen den Leidschen werk- loozen arbeider Van der Lubben. Tenslotte nam de vergadering met alge- meene stemmen een motie aan, waarin ge protesteerd wordt tegen de politie-terreur, de fascistische censuur, en alle bezwaren, die aan diverse revolutlonnaire en hulporgani saties in den weg worden gelegd, o.a. het feit, dat de politie geen toestemming wilde geven voor het plaatsen van een tafeltje, noodig voor het opzetten van een projectielantaarn tot het houden van een gewonen lichtbeel denavond. SCHEEPVAARTBERICHTEN Arendskerk p. 16 April Sagres, Rotterdam n. Australië. Amstelkerk 19 April te Havre verwacht, W. Afrika n. Amsterdam. Blommersdljk 16 April v.m. te Norfolk v. Rotterdam. Bodegraven 15 April v. Talcahuana n. Ara- sterdam. Brlelle 17 April te Antwerpen van Rotter dam. Bondowoso 16 April nam. te 17 April vm. v. Port Soedan, Batavia naar Rotterdam. Baloeran p. 16 April' 19 u. Finisterre, Bata via n. Rotterdam, 18 April 5 u. te Southamp ton verwacht.' Boschdijk, 16 April nam. te Boston, Java n. New-York. Crijnssen p. 16 April 17 u. Azoren, Amster dam n. W.-Indië. Wempo 17 April 8 u. te Batavia v. Rotter dam. Gelria 16 April 24 u. v. Bahia, Buenos Ayres n. Amsterdam. Giekerk 17 April te Antwerpen v. Rotter dam. Ivo 15 April v. Pemambuco n. Amster dam. Jagersfontein 17 April v. Amsterdam n. Z. Afrika via Port Said. Lochgoil 13 April van Victoria B. C. n. Rot terdam. Lochkatrine 16 April 10 u. 10 m., 40 imjl Oost van Niton, Rotterdam n. de Pacific - kust. Meliskerk 16 Aprl van Mozambique naar Beira. Nias 17 April te Amsterdam van Danzlg. Oranje Nassau p. 16 April 18 u. van Southampton, p. 16 20 u. Needles, Amster dam n. Buenos Ayres. Poelau Laut 16 April te Belawan Dell, Ba tavia. Tjinegara 16 April te Manila van Sjang hai. TJibadak, 16 April van Hong Kong naar Amoy. Veendam 15 April van New-York n. Ber muda. Van Rensselaer 15 April v. Barbados. Venezuela p. 16 April 23 u. Corvoeiro (Azoren). W.-Indië n. Pdymouth en Am sterdam. Westerkerk p. 15 April Dakar, Rotterdam n. Waivischbaal. Zosma 16 April te Sjanghai, Japan n. Rot terdam. Zeelandia 17 April te Amsterdam v. Bue nos Ayres. RADIO-PROGRAMMA ZONDAG 19 APRIL 1931. HILVERSUM, 298 M. 3.50 VARA. 10.30 VPRO. 12.— AVRO. 5.VARA. 8. AVRO. 8.50 Voetbalberlchten, 8.55 6. S. Lantinga: Randen en randplanten. 9.25 Voetbal nieuws. 9.30 Orgelspel Joh. Jong. 10.30 Kerkdienst uit de Doopsgezinde Kerk, Haar lem. 12.L. J. Jordaan: Film en Film kunst. 12.30 Concert AVRO-octet o.l. van L. Schmidt. 2.Dr. P. H. Ritter Jr. bespreekt „De ge schiedenis van San Michele" door Axel Mun- the. 2.30 Zang door „Apollo" o.l.v. Fred. J. Roeske. 3.Concert Praagsch strijkkwar tet. 3.35 Dr. C. H. Sluiter: „De Planeet Pluto". 4.05 Om het Kampvuur. Kampeerliedjes door Jongens en meisjes met begeleiding van mevrouw J. Brouwer-Van Zanten (piano). 4.40 Vaz Dias. 5.Kinderuurtje. 5.45 Concert VARA-orkest o.l.v. H. de Groot. 6.05 Hoorspel „De Weg naar het succes", van W. Corsari, door W. v. Capellen en den heer en mevrouw Bouwmeester. 6.25 Vervolg concert. 7.15 Volkszangdemonstratie o.l.v. P. Tiggers, met medewerking van leden van de A. J. C. 8.Vaz Dias. 8.15 Fragm. uit het 1ste, 3de en 4de bedrijf van „La Bohè me", Puccini. Omroeporkest. Solisten. Muzik. leiding; A. v. Raalte, Regie: L. Roberts. 9.45 GramofoonpL 10.Concert Versterkt Om roeporkest o.l.v. N: Treep. 11.Gramofoon- platen, HUIZEN, 1875 M, 8.30 NCRV. 10.30 KRO. 5.50 N.CJt.V. 7.45 KRO. 8.30 Morgenwijding; 10.80 Ultz. van de Hoogmis uit de St. Jan te Den Bosch; 11.45 Middenstandskwartiertje; 12.01 Concert KRO-sectet o.l.v. P. Lustenhouwer. 1.30 Gods dienstonderricht voor ouderen. 2.Jan van Dongen: Moderne Kerken in Europa en Amerika." 2.30 Concert R.K. Harmonie „St.- Caecilia" te Susteren, m.m.v. het Fluit- en Trommelkoor „St.-Petrus en Paulus". 4.30 Ziekenhalfuurtje. 5.50 Kerkdienst uit de Parkkerk te Amsterdam-Z. 7.45 P. Hendrix: „Russische Religiositeit" (II); 8.10 Voetbal uitslagen. 8.45 Concert. Groninger orkestver- eenlging o.l.v. C. Kuiler. Solist Chr. D. Stoet- zer (viool). 10.40 Epiloog door het klein koor oi.v. Jos. H. Picckers. Ca. 9.45 Vaz Dias. DAVENTRY, 1554,4 M. 2.20 Kerk-cantate no. 104 van Bach. 3.05 Kinderuurtje. 3.20 Lezing, 3.35 Concert. Mili tair Orkest, H. Nash (tenor). 4.50 Piano-re cital door C. Smith. 5.20 Bijbellezen. 6.50 Kerkdienst in Welsh dialect. 7.20 Kerkdienst 8.05 Lezing. 8.10 Berichten. 8.25 Concert. Sex tet, E. Marshall (bariton). D. Bennett (sopraan). 9.50 Epiloog. BRUSSEL, 508.5 en 338,2 M. 508,5 M.: 4.20 Orkestconcert, 5.20 Gramo foonpL, 6.05 GramofoonpL, 7.20 Orkestconcert en zang. Declamatie. 338.2 M.: 4.20 Gramo foonpL, 5.20 Zang. 5.35 Orkestconcert. 6.05 GramofoonpL, 7.20 GramofoonpL, Opera „Traviata" van Verdi. PARUS, (Radio-Paris) 1725 M. 7.05 Gramofoonplaten. 10.50 Gramofoon- platen. 1.20 Gramofoonplaten. 3.20 Gramo foonplaten. 11.50 Kerkconcert. 12,20 Gramo foonplaten, 1.20 Gramofoonplaten, 3.20 Gra mofoonplaten. 6.50 Circus Radio-Paris. 8.05 Caféconcert Radio-Paris. STEUNT! bij gelijken prjjs en kwaliteit de Nederlandsehe Industrie Hiermede dient gj uw land en BESTRIJDT gjj de werkloosheid. LANGENBERG, «3 M. 6.20 Hamburger Havenconcert. 7.20 Gramo foonplaten. 8.25 Kerkdienst. Orgelspel en mannenkwartet. 10.50 Uitzending uit de Tho- maskirche te Leipzig. Bachcantaten. Orkest en solisten. 12.20 Orkestconcert, 3.50 Ves perconcert, 6.20 Concert en toespraken. 7.20 Uitzending van de opera „Somson und Dalila" uit de Stedelijke Opera te Berlijn. Daarna tot 11,20 Dansmuziek. KALUNDBORG, 1153 M. 11,20 Orkestconcert. 1,20 Orkestconcert. Robert Schmidt: voordracht. 3.20 Gramo foonplaten. 7.20 Familie Hansen. 7.35 Or kestconcert. en solisten. 8.35 Radiotoonsel. 8.55 Saxofoon-soli. 9.10 Koorconcert. 9.50 Planoduetten. 10.20 Dansmuziek. 7.EESEN, 1635 M. 6.20 Havenconcert. 7.20 Berlcshten. 8.20 Morgenwijding. 10.50 Bach-cantate ,Du Hirte Israël" 11,50 Orkestconcert. 5.05 Populair con cert. 6.40 Briefe unterwegs", leerspel van A. Falkenberg, 7.20 Conce.rt o.l.v. Furtwangler. 9.20 Berichten en daarna tot 11,50 Dansmu ziek. &ADHO - M©@02S SPECIALISTEN TEL. 14609. KONINGSTR. *7 PHILIPS- EN „ERREM 3" TOESTELLEN MAANDAG 20 APRIL HILVERSUM, 298 M. AVRO-Uitzendlng. 8.00 GramofoonpL 10Morgenwijding. 10.30 Concert. AVRO-kwartet o. 1. v. D. Groenevdd 12.Concert. Willem Zonderland (orgel), Sophie Haase-Pieneman (zang), J. Sameh- tini (cello). 4.GramofoonpL 4.30 Kinder uurtje. 5.30 Concert door het AVRO-octet o, I. v. Louis Schmidt. 7.Boekenhalfuurtje. Mej. L. v. Everdingen bespreekt „Rococo-Ita- lië" door Maurits Wagenvoort. 7.30 Gramo foonpL 8.01 Uitvoering van Telemann's can tate ,Jno" (Grieksch). Soliste Di Moorlag (zang) Omroeporkest o. 1. v. Nico Treep. 9.~ Viool-voordracht door Zoltan Szekely. 0.30 Concert Omroeporkest o. 1. v. N. Treep. 10.20 Vaz Dias. 10.30 Concert door Kovacs Lajos en zijn orkest. 11.10 Gramofoonplaten. HUIZEN, 1875 M. 8.00—8.00 NCRV. 8.00—12.00 KRO. 8.— Schriftlezing. 8.15 Morgenconcert 10.30 Ziekendienst. 11.Lezen van Chr. Lectuur, II.30 GramofoonpL 12Politleber. 12.30 Or gelconcert Jan Zwart. 1.45 GramofoonpL 2.— Uitz. voor Scholen. 2.35 A. J. Herwig: „Het aanleggen van een rotstuintje" 3.15 Knipcur sus. 4.Ziekenuurtje. 5.Concert Chr. Ra dio-orkest o. 1. v. G. Stam. 6.30 Chr. Liederen- uurtje door J. de Heer. 7.30 Politleber. 7.45 GramofoonpL 8.Concert KRO-orkest o. 1. v. J. Gerritsen. 9.45 Tooneelspel „Hemelsche Banden" van W. Nieuwenhuis door Frits Bouwmeester Ensemble. 11.15 GramofoonpL DAVENTRY, 1554,4 M. 9.35 Morgenwijding. 9.50 Berichten. 10.0® Lezing. 11.20 Orgelspel door E. T. Cook. V.. Harding (bariton) 12.35 Orkestconcert.-1.20 GramofoonpL 3.20 Orkestcöncert. 4.35'Klhder- uurtje. 5.20 Lezing. 5.35 Berichten. 6- Orgel» spel door Dr. G. TTialben Ball. 6.20 Lezing, 6.45 Lezing. 7.05 Vaudeville. 8.20 Berichten, 8.35 Berichten 8.40 Lezing. 9.00 Kamermuziek 10.20 Dansmuziek, BRUSSEL 508.5 en 338.2 M. 1 508.5 M.: 4.20 Orkestconcert. 6.05 Gramo foonpL 7.20 GramofoonpL 8.20 Dansmuziek, 338.2 M.: 4.20 Dansmuziek. 5.20 GramofoonpL 6.05 GramofoonpL 7.20 Orkestconcert. PARIJS, (Radio-Paris) 1725 M. 7.05 GramofoonpL 11.50 GramofoonpL 12.25 GramofoonpL 5.20 GramofoonpL 8.50 Radio concert. 1 LANGENBERG 473 M. 6.25 GramofoonpL 9.35 GramofoonpL 1130 GramofoonpL 12.25 Orkestconcert. 4.20 Ves perconcert. alt en piano. 7.50 Orkestconcert en solist. 10.20 GramofoonpL KALUNDBORG, 1153 M. 11.20 Orkestconcert. 2.50 Orkestconcert ee solisten. 730 Volksmuziek. Orkest en solisten. 8.45 Orkestconcert en koor. 9.45 Öynfonie- concert. 10.20 Dansmuziek. ZEESEN. 1635 M» 5.40 Lezingen. 1130 GramofoonpL 12.15 Be richten. 130 GramofoonpL 2.20 Lezingen. 330 Concert. 4.50 Voordrachten. 7.20 „Harun al Raschid", operette van J. Strausz. 930 Be richten en daarna tot 11.50 Dansmuziek. EEN DAGELIJKSCHE KINDERVERTELLING Keesje en het matroosje zetten hun tocht onder water voort. Een tijdlang vergezeld van de dankbare visschen, die door hun toedoen door den hengelaar waren losgelaten en van louter dartelheid allerlei sprongen in het water maakten. Maar het duurde niet lang, of Keesje en het matroosje kwa men in een snellen stroom. Ze liepen eerst door, denkende, dat zij het wel konden houden, maar al spoedig voelden ze, dat zij door den stroom werden meegevoerd en dat ze bijna niet op de been konden blijven.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 10