Speciale KARPETTENWEEK Fa. J. OOSTWALD ZOON 7K HOOVERS GRATIS Ook II kunt nog profiteered! SCHAGCHELSTR. 2 - TEL. 11491 HAARLEM N.V. KELLER MAC DONALD TAPIS BEIGE OF AXMINSTER KARPET 99 U behoeft zich dus niet meer af te vragen: „WELKE KOELKAST ZAL AAN AL MIJN VERLANGENS VOLDOEN". VOORLOOPIGE AANKONDIGING. Ijskasten Ijsmachines IJsconservatoren IJsgereedschap AMAYE „VICTORIA" INZINKBARE NAAIMACHINE WU K00PEN TURMAC BONNEN TECHNISCHE MAATSCHAPPIJ HERINGA WUTHRICH STELT 75 HOOVERS GRATIS TER BESCHIKKING VOOR DEN SCHOONMAAK!! I If ir TOT EN MET ZATERDAG 25 APRIL 2 bijpassende Kleedjes cedeau pms s risp BESPEELDE PIANO Kippen en Kuikenhouders U koopt nergens zoo voordeeiigü! Hoesbergen Kockmann Kruisstraat 34-36 99 VOL-AUTOMATISCHE KOELKAST VOOR HUISHOUDELIJK- EN COMMERCIEEL GEBRUIK. Deze kasten munten uit door doelmatigheid en sierlijke afwerking. Stroomverbruik is tot een minimum beperkt. Ze vereischen niet het minste toezicht. Al deze goede eigenschappen worden gegarandeerd door de beken de fabriek voor koeltechniek, de Firma GONNERMANN Co., alhier. Ook de service (klantendienst) verzorgt deze firma met haar staf van geschoolde krachten. Indien U dus wilt overgaan tot aanschaffing, of uw ijskast wilt laten inrich ten met automatische koeling, verzoeken wij U ons te ontbieden tot het verstrekken van inlichtingen, geheel zonder verbintenis voor U. Vertegenwoordigster voor Haarlem en Omstreken SHOWROOM: JANSWEG 42 TELEFOON 14759 BLOEMENDAAL en HEEMSTEDE. De Notarissen J. A. VAN HAMEL, tc Leiden en T. G DAEY OUWENS, te Haarlem, zullen op nader tc bepalen datum veilen: Een HOFSTEDE met WONING in de gemeenten BLOEMEN DAAL en HEEMSTEDE, uitmakende een vrijwel aaneengesloten geheel ter grootte van 24 H A., gelegen tusschen den Boekenrode- weg, het Klooster Boekenrode (St. Franciscus), de Spoorlijn Haarlem- Leiden en de Amstcrdamsche Waterleiding. De gronden zullen eerlang in aanmerking komen vcor bouwterrein. Kaarten van de pcrccelcn zijn vanaf 1 MEI a.s. verkrijgbaar ten kantore van voornoemde Notarissen. en in grooten voor raad tegen zeer concurreerenden prijzen. Bezoek onze Monsterzaleni J. KONING Jansweg 27 Telefoon 14025 F-EN NAAM. die U aan uw hoed van verleden jaar her innert. Een naam. die als een too Ter - woord o* ouden hoed weer waardt kan geven. Breng uw ouden hoed dus naai WILLEM P. DAM AVE. dlo hem ver vormt. verft en opnieuw passend mankt. U zult opgetogen sijn van xoo'n verandering. Breng hem er nog heden heen. maar let goed op HET JUISTE ADRES WILLEM P. DAMAVE '4/ WIL-HELMINASTRAAT 16 haa^M eikenhout geheel compleet met 5 jaar garantie, ƒ85. J. GEIJLVOET DOELSTRAAT 37 TELEFOON 13538. REPARATIE BILLIJK AAN ALLE MERKEN. 10 100 PUNTEN 1.20. D. SCHOEN ZOON, Anthoniestraat 60, alhier. 10 ZIJLWEG 133 HAARLEM TELEF. 11966 >'-V (Door een speciale overeenkomst met de {.Hoover Handelmij. fzijn wij in staat, ge= [durende een week75 [HOOVERS GEHEEL |jGRATIS ter beschik- [king te stellen voor ■den voorjaar s= schoonmaak, en wel TUSSCHEN 20 APRIL EN 2 MEI In 7& hulzen zal de schoonmaaktijd dus enorm verkort worden. Geen rommelige kamers, geen overhoop gehaalde meubelen, geen holklinkende voetstappen op kale vloeren, terwijl de tapijten worden geklopt, want de HOOVER klopt Uw tapijten waar ze liggen - en grondiger dan els ze werden opgenomen. En de Hulpstukken reiken in leder hoekje en gaatje. Ze doen de bekleeding, gor dijnen, boekenkasten <=- alles! DE HOOVER is de geheele week van U zonder verplichting. WIJ BEZORGEN HEM WIJ HALEN HEM TERUG Neem Uw tapijten niet op!!! Haal Uw kamers niet overhoop!! Wees een der eerste 7Z Vul NU de coupon in of telefoneer No. 11966 COUPON (HANDELAARSNAAM EN ADRES) Gelieve op April voor een week een Hoover naar mijn huis te zenden, zooals aangegeven in Uw adverentie, zonder ver plichting mijnerzijds. Naam „„„mi Ad re» Mijn voltage Ie (ADEAUÜ Naast de laagste prijzen geven wij bovendien bJJ aankoop van een in de maten 3X4, 3 V, X4V, of 4 X 5 ZOMER HORREN ZOMER Vraag prijsopgaaf roor het ma- kon van Raam- en Dour horren. Billijke prijs. G -Q. VBRWBUJ, Oranjehoomotraat 185. Het koopen van een vleugel of autoplano ls bij uitstek oen vortrouwens- aaak. Koopt U bij ons een dergelijk Instrument, dan ztjt ge voor elke teleurstel ling absoluut gevrijwaard. Voeder en Drinkbakken voor Klppe en Kuikens Ronde Kuiken voerbakjes 20 cent Lange Kulkan voerbakjes 28 cent Lange Kuiken drlnkbakjes 40 conL Rondo Kippon voorbakken 65 cent Ronde Kippon drinkbakken zonder naad, lokkon n ooit 100 cont Automatische voorbakkon voor 10 pond voor 2.80 Automatische drinkbakken 1 maal per week to vullon 1-80 Alles van roestvrij motaal. TELEF. 12485 Centraal-IJzermagazijo

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 11