DE GROENTJES VAN HAARLEM'S DAGBLAD BOOMKIKKERS Zoekt Ti hulp «HA UT (DERTIG CENTS-ADVERTENTIEN VAN VRAAG EN AANBOD) Vraag Personeel Aanbod Personeel Te huur gevraagd Te huur aangeboden Kost en Inwoning DIVERSEN Te koop aangeboden DEN ALGEHEELEN INBOEDEL 13 PCt. GELDBELEGGING 13 PCt „HET WONINGBUREAU voor de Schoonmaak'ij£lS\r Fa. A. C. VAN NIKKELEN KUIJPER DOELSTRAAT 18 TELEFOON 12316 Te koop gevraagd PRIJS VAN 1-3 REGELS f 0.30 - IEDERE REGEL MEER 10 CENTS UITSLUITEND a CONTANT Bezorging der Brieven geschiedt kosteloos per hestel-auto. NET DAGMEISJE gevraagd. Mevr. Jouatra, Garonkolcerskado No. 29. Flinke onged. VERPLEEGSTER m. zacht karakter gevr. liefst terst. v. d. en n. extern, b. hulp- beh. ouden Heer. Brieven G 43l>5 Bur. van dit Blad. Net DIENSTMEISJE gevraagd, boven 18 jaar, goed kunn. koken 87 uur. Loon f 8 p. w. Zich aanmelden 's av. na 7 uur Mevr. Gruno Meyer. Prinsessekade -12 Gevr. NET MEISJE ongev. IR J. v. S tot 3 u. Sn kl. gezin z. k. Aanmelden 18 April en volgende dagen na 7 uur Kleverparkweg No. 153. Gevr. jonge WERKSTER voor Zaterdagsmorgens 8.30-2 u. Loon f 1.50. Karei v. Mamlerstraat 93. Gevr. v. d. morgenuren NET MEISJE ocnv. werk zelfst. kunn. doen. Kampervest 3 A rd. Gevraagd in klein gezin een net DAGMEISJE, niet bon. 18 jaar. Adr. Twljnderslaan 32. NET DAGMEISJE gevr. van 9-1 uur. Leeftijd pl.m. 16 j. Adres: Rljnégomluan 24, Acrdonhout. Mevr. Kist, Bentvcldsw.cg 7, vil la „Thugatri". Aerdenhout, vraagt wegens ziekte der dienst bode voor direct een NOOD HULP. Gevr. togen 1 Mol net FLINK MEISJE, v. d. en n. g. k. k. en w. v. g. g. v. Aanm liefst na S u. Jordonsstraat ÏS Gevr. net eenv. MEISJE voor den ochtend 912.30. -Brieven G 4385 Bur. van dit Blad. NET MEISJE gevr. v. g. g. v. v. 85 kl. gez. 's Zondags en 1 midd. p. w. vrij. Bronstcevveg 23. Gevr. NET MEISJE. 15—L7 jaar van S4 uur. Aanmelden na 8 u. "s av. Oranje Nassaulaan 77. Govr. v. direct HULP IN DE HUISHOUDING (kl. gezin m. 1 kind) van 8.30 tot 3 uur, loon i' 4 por wcok. Zich vorv, Dinsdag middag a.s. na 5 uur. Marnlxstr. 55 llaarlem-Noord. Gevraagd tegen Mei DAGMEIS JE. niet ben. 18 jaar, v. g. g. v.. van 8.30-5 u. Zondags vrij. Aan melden 7-8 nam.Ruysdaelwcg 3, Overveen. Gevraagd FL. JONGE ONGEIL WERKSTER van S—1 2 u. Dlnsd. en Vrljd., 1.40 por ochtend. Zich aanmelden na 6 uur Mevr. FRIE Orehidoeënlaan 10. H'stede Gevr. te Aerdenhout een FUNK MEISJE of jonge werkster. 2 ochtenden per week van 8.30 tot 12 uur, 1.50 per koer. Br. G 4378 bur. van dit blad. Gevraagd FLINKE WERKSTER van 91, 1 per keer. Adres Bilderdljkstrnat 1 rood. UOSTUL'MNAAISTER. Gevraagd. 1 d. p. week een bekwame cos- tu mm naaister. Br. G 4433 bur. van dit blad. EEN FLINKE DIENSTBODE gevraagd voor den dag. Loon 0 per week. L. Begijnestraat 34. EEN NET MEISJE gevraagd, niet onder 20 jaar. MoUjrtstr. 23. JONGE WERKSTER gevr. v. d. schoonmaak, heele of halve da gen. Sclialkwïjkerweg 29 bij de Siachthulsstraat. FLINKE DIENSTBODE gevr. tegen 1 Mel, v. dag on n. Aanm, 's avonds na 7 uur .1. van Ter- tliolon. Bloemendaalscheweg 170 Overveen. Mcv». Kelp, Plantsoenlaan 8. KInhelmpark, Bloemendaal, vr. per 1 Mei een FLINK MEISJE .v d. en li. iloll. of Diiltsche. 'v. g. g. v. Pers. aanmelden 's av na 8 uur. Nette jongo WERJ^STER ge vraagd, eiken dag van 911.30 Kleine Houtweg S. NET R.-K. MEISJE pl.m. 15 j. gevr. van 9 tot 4 uur. in gezin van 2 personen. Aanmelden Pres. Stcijnstraat 151, MEISJE voor 3 heele, of 6 halve dagön on Zondagmiddag om do 14 dagen als hulp bij kinderen en lichte huis. bezlgh. dir. gevr. Middenlaan 15. Gevraagd togen 1 Mol een HUIS HOUDSTER bij dame alleen te Heemstede. Br. G 4521 bur. van dit blad. Gevraagd voor direct een Stil OE N M A KEK S JO N G EN e n halfwas. 2do Zuidpoldorstr. 62. Gevraagd NETTE JONGEN voor behangerij van Th. J. M. Stok man, Juimtruat 56. Gevraagd een NET 3WEISJE In gezin v. twee pers., voor de mor genuren. Kemjistraat 8 zwart. Kleverpark. BIJVERDIENSTE. Solide onder linge levensverzekering vraagt actieve vertegenwoordigers, voor- looplg op provisie. Br. G 4440 bur. van dit blad. NETTE JONGEN gevr. 1416 j. voor loop- en winkelwerk. Pie- ter Kiesstraat 5. Gevr. een nette SLAGERSLEER LING, leeft. 15 a 16 j. L. Goo- sens. Kastanjestraat 42, H.-N. A ANK. 2o BEDIENDE gevr., goed k. sch. G. golegenli. zich verder te bekw. Br. fr .G 4524 bur. van dit blad. B. z. a. NET MEISJE voor dag en nacht. Liefst bij Isr. fam. Br. G 4396 Bur. v. d. Blad. GED. KRAAMVERZORGSTER b. z. a. v. direct of later, ook v. huishouding en zieken. Brieven G 4397 Bur. van dit Blad. 13. z. a. .terst. een NETTE JUF- FR. voor alle huiswerk, uitstek, kunn. .koken, ook v. noodhulp, vergoeding v. tram. Br. G 4489 bur. van dit blad. WERKSTER biedt zich aan voor schoonmaak, ook leege huizen. ■V. g. g. v. Br. G 4437 bur. v.d. bi. NET MEISJE b. z. a. voor ka merwerk, van 9 tot 5 uur, 2.50 p. d. Brieven G 4438 bur. v.d., bl. SCHOONMAKEN. Juffrouw b. z. a. voor het schoonmaken van leege hulzen. Br. G 4439 bur. van dit blad. NETTB? CHEMISCHE STRIJK STER biedt zich aan voor thuis werk. Br. G 4507 bur. v. d. blad. HUISNAAISTER nog een dag vrij hebbende zag die gaarno bezet van 'J tot 7 a 2.50 per dag- Brieven G 4518 Bur. v. d. Blad. NETTE HUISHOUDSTER met 1 kind, P.G., z. z. g. g. bij nel heer of in klein gezin. Br. G 4523 bur. van dit blad. B. z. a. VERTROUWD BUR GERHEER voor admln., contro le of Iets derg. togen klein sala ris. Br. G 4526 bur. v. d. blad. WERKLOOS TUINMAN (vak man) b. z. a. voor alle bezighe den. Leliestraat 26. II .II. Kleermakers. GROOT WERKER kan 1 a 2 stuks per week voor bijvulling er bij ma ken. Brieven G 4400 Bur. van dit Blad. TIMMERMAN b. z. a., bekend niet alle voorkomende werkzaam heden. Br. G'450S bur. v. d. blad NET FLINK CHAUFFEUR biedt zich aan, bekend met alle wa gens en wegen. Goede getuig schriften. Br. G 4509 bur. v.d. bl. Heer vraagt 1 Mei gem. ZIT-SL. KAMER m, pens. omtr. 'Hout plein. Br. G 4405 Bur. v. d. Bl. Kl. gez. vraagt BENEDENW. of vrije woning, liefst centr. Brie ven G 44 04 Bur. van dit Blad. Te huur govr. ongem. VOORKA MER met kasten (omg. Scho tersingel) door part. verpl. Br. G 4-403 Bur. van dit Blad. Gevraagd PIED a TERRE door heer. Brieven G 4402 Bur. van dit Blad. Gevr. voor 1 Mei VRIJ BEN.- of BOV.-1HTS 6—7 p. w.. liefst 67 p. w„ liefst a. str.. voor m. z. k. Br. G 4432 bur. v.d. blad VRIJ HUIS of ben.liuLs gevraagd centrum stad, huur ca. 35 per maand, door jongelui die wen- schen te trouwen. Zonder kinde ren. Br. G 4445 bur. van dit blad. Kl. gez. zoekt VRIJ HUISJE of ben.h. per Mei a.s. 7 p. w. Br. G 4446 bur. van dit blad. Heer z. b. b. h. vraagt per 1 Mei a.s. gem. ZIT-SLAAPKAMER zonder ponsion omtrek Zijlweg. Brieven G 4519 Bur, van dit Bl. Jongelui die wenschen to trou wen zoeken een NETTE WO NING 56 per weck. Br. G •1529 bur. van dit blad. Te huur ongem. flinke KAMER gebr. v. k. v. juffr. a f 2.50. v. Zompelstraat 1 rd. SLAAPKAMER te huur, met el. licht. Nieuwe Kruisstraat 6 rood. NETTE ZIT-SLAAPKAMER (parterre) te huur,, degn. met of zonder pension, vlak bij station. Berging v. fiets. Ripperdapark 25 Te huur een BOVENHUIS voor mensclien z. k., huurpr 40 p. m. hockh. H. J. Koenenstr. no. 2 bij den Hout Te huur FKISSCÏIE SLAAPK. voor heer met of zonder pension. Billijke prijs. Jansstraat S7 rd. FRISSCHE KAMER aangeb., gr. kast en el. licht, m. of z. kost, centr. stad. Adres te vern. bur. van dit blad. GROOTE ZIT-SLAAPK. geschikt voor 2 personen, met of zonder pension. Kleverparkweg 70 rood. SLAAPKAMER aangeb., desgew. met pens., omtr. Kleverp. Br. G 4448 bur. van dit blad. KEURIG GEM. ZIT-SLAAPKA MER aangeboden per 1 Mei bij beschaafde fam. met of z. pen sion. Br. G 4533 bur. v.d. blad. Aangeboden voor 2 br. of vr. VRIJE SLAAPKAMER met hui selijk verkeer. Centrum stad. Sophlastraat 2 B "rd. BOVENHUIS te huur, vrije op gang vestibule. Thomsonlaan 79 Te huur gezellige GEM. ZIT- SLAAPKAMER met deg. pens. Duvenvoordestraat li b.d. Zijlw. KOST EN INWONING aange boden met vrije slaapkamer. Parkstraat 14 vlak «bij station. NET PÉNSION aangeb. met vrije sl. kamer en gebr. van bad. Prijs.f 10 p. w. n.b. Soendaplcin Brieven G 4410 Bur. v. d. Blad. NET KOSTHUIS aangeboden in een stil gezin, als alleen inwo nend. Adres te vernemen Bur. van dit Blad.- NET KOSTHUIS aangeb. a 11 per week, alles inbegr. Vrije ka mer. Gcd. Schalkburgergracht 7 rood. Voor net persoon KOST EN IN WONING aangeb.. vrije slaapk. en huiselijk verk. Kastanjestr. 21 I-Iaarlom Noord. Jongm. vr. net gerneub. ZIT- SLAAPK. met str. "wal, vuur e^n ontbijt of voll. pens. Br. m. pr. G 4511 bur. van dit blad. NET DEGEL. PENSION aangeb. Parklaan. groote vrije slaapk., wasch enz. Br. G 4512 bur. van dit blad. KOST EN INWONING aangeb. aan net persoon, vr. skkamer 11.50 p. w. Kampersingel 48 r. Nette R.K. jongedame vraagt voor 1 Mei een NET PENSION. (Geen beroeps). Brieven met opgaaf van prijs G 4534 bur. van dit blad. Gevraagd en Aangeboden Net meisje zoekt nette VRIEN DIN, leeft. 2021 m. fiets en kunn. dansen. Brieven G 44 01 Bur. van dit Blad. BELOONING 100. Wie weet een weg om slechte betalers te dwingen aan hun verplichtingen te voldoen. Men kan best betalen er Is een vonnis maar men wil niet. Br. G 4442 bur. v. d. bl. Jongedame, 27 jaar, zoekt aan sluiting bij een besch. TENNIS CLUB, 1 a 2 avonden per week. spelend. Br. G 4443 bui-, v. d. bl. GEVONDEN, 7 April een broek en overhemd. Tegen advertentie- kosten terug te bekomen Hyucin- tlienstraat. 10, Santpoort. VERLOREN 25, door werkman Tegen bel. terug te bezorgen Acaciastraat 21, Haarlem Noord. Wie kan goedkoop van een ge spijkerd kleed een KARPET MAKEN?. Zuiderstraat 33. Zware Vlaamsche Reuzen-ram TER DEKKING, 15 pond. Van Koulenstraat 24. SIGARENZAAK te- koop gevr. Adres met opgaaf prijs en om zet G 4413 Bur. van dit Blad. Te koop.' gevraagdeen UIT- SCilU1FTAFEL, mahonie. Brie ven mi adreSen prijsopg. G 4451 bur. van dit blad. Een WONING te koop gevraagd te Heemstede, 3000 a 4000. Br. G 4452 bur. van dit blad. VOUWWAGENTJE te koop ge vraagd. Br. G 4453 bur. v. d. bl. Te koop gevr. een g. onderhoud. PENANTKASTJE of uitneemb. linnenkastje. Br. G 4454 bur. van dit blad. eT koop gevraagd 'een ZONNE SCHERM, lang 2.50 M.. hoog 1.2 5 M .Te vervoegen Asterkade 37, Heemstede. To koop gevraagd prima lange LEEREN MOTORJAS. Brieven met kleur en prijs G 4456 bur. van dit blad. ROEIBOOT of motorbootje te koop gevraagd. Borneostraat 35 Heemstede. TE KOOP wegéns opheffing fi liaal een z. g. a. n. Nationaal (mahonie) Kasregister. Adres Uilenburg, Gierstraat 30—^51, TE KOOP 2 kinderwagens voor f 5 en f 10 en Snelheidsmeter f 15. Sterreboschstr. 39 achter Brouwersvaart. TE KOOP 5 kïppen met haan p. L. TL' aan den leg. Kortepoel- laan 21. TE KOOP gesloten etalage, win- kcistelling en lichtkroon. Foto- handel „Zenith", Cronjéstraat 23 DAMESFIETS te koop voor f 12 Adres: Bakkerstr. 42. TE KOOP: kleine vast waschbak f 4. z. kraan. Niet hinderlijk besch. Adr. te vern. Bur. 'v. d. Blad. TE KOOP oud Ttaliaansch Dres- soirtje met vast bordenrek. zilv. en servetla en onderkastje f 24. Adr. to vern. Bur. v. d. Blad. TE KOOP: keurige eiken thee tafel f 5, los blad onder tegel tjes en koperen spijltjes, Adr. te vern. Bur. van dit Blad. TE KOOP AANGEBODEN: 1 kinderw. met vacht, 1 wasch- mach. met wringer. 1-pers. ledi kant met stroo en kapokmatras, 1 waschtafel met nachtkastje, 1 waschtafel met waschstel, 1 ovaal eiken salontafeltje. Ted. v. Berkhoutstraat 42. TE KOOP nieuw 2-pers. bedstel 2 clubfauteuils. Adr. te vern. Bur van. dit Blad. BKOEDSCnE KIP te koop. Hof v. Egmond 6, Slachthuisbuurt. TE KOOP AANGEB. onl. uit het buitenl. meegebr. echte Jap. waschzijdén pyama en kimono (happy coat) geheel m. d. hand geborduurd, slanke maat. Teza men gek.. h»ebb. 25.:Dollar, voor f 32.50. Br. G 4-125 Bur. van dit Blad. TRIUMPn JUNIOR 1930 2 tact motor, slechts even geloopen, te koop, als 'nieuw, electr., duo. prijs billijk. Kempstr. 22 rd. ELECTRO LUX STOFZUIGER in zeer g. st. mooie machine, compleet mot alle onderdeelen. Adres Brouwersvaart 124rd. TE KOOP het Sex. Vraagstuk v. Prof. Dr. A. Forel v. f 4 e.a. boeken, v. Zompelstr. 1 rood. TE KOOP AANGEBODEN: 2 mantelpakken, maatwerk, zwart groen, corpulento kleine maat, p. stuk f 15; hoog gaas lcinderledi- kant met bedje f 10. Babyuitzet f 4. Raadhuisplein la. II.-N. Te koop 7 W. L.HEXNEX cn 11. en 3 zware hanen. Papentoren- vest. 3:*. BUITENBOORD MOTOR 2 cyl. „Elto" te koop. z. g. a. n. over compleet. f 110. Luxe roeibootje compleet f 50. P. Copinl, Hooge- woerdstr. 33. MODERNE WIEG en kinderwa gen te koop. Sumatrastraat 21, H. Nrd. Te koop een mooi WAPENREK Te bez. van 2 tot 4 uur Kerkstr. 16, Zandvoort. STUDIEPIANO 30, goed onder houden, wegens plaatsgebrek. M. v. d. Bosch, Sophiastraat 2 zw. Een KINDERWAGEN (dietfe bak) en babybox te koop aangeb. Moet weg! Kamperstraat 15 rd. Te koop GR. REGENTON 2. Gr. bloemenbak 2. Timorstr. 128, H.N. Te koop 6 JONGE KIPPEN, patr. legh., 1ste leg, prijs IS w. overc. Meidoornplein 17. Te koop aangeboden 2 WAND- GEYSERS. Spotprijs. Br. G 44S1 bur. van dit blad. Ter overname best TENNIS RACKET, merk Service 6. Te vens granaat halssnoer, goud slot 4. Adr. te vern. bur. v.d. bl. BURE AU-M1 NI STRE te koop, geheel eiken. Talmastraat 24 (be halve Zondags). Te koop PRIMA JONGENS FIETS, prijs 10. Madocraslr. 23 Haarlem Noord Te koop BASCULE (150 ICo.) m. gewichten, weegschaal met blok gewichten. Eenig etuinbanken als nieuw. Spotprijs.' Regentesselaan 36, bij Julianalaan. AUTO te lcoop, Overland Sedan, rondom goed op de banden, 275 Te bevragen Raaks 13. IN VALIDEN WAGEN (zelfbe- stuurbaar, te koop aangeboden, goed onderhouden. Br. G 44 S7 bur. van dit blad. DAMES- OF MEISJESFTETS in besten staat, met belastingplaatje 15. Turfmarkt S. Te koop van particulier wegens vertrek eënige mooie LEIBOQ- MEX (perziken, peren, morellen). Br. G 4493 bur. v. d. blad. Wegens omstandigh. éénpers. TOERCANO to koop, in pr. staat. 25. Br. G 4494 bur. v.d. blad Te koop IT35EREXRIJWIEL m. torp. naaf en bagagedrager f 10. Te bevr. v. Oosten de Bruynstr. No. 163. - Te koop een z. g. a. n. JONGENS RIJWIEL leeftijd 1012 j„ Ten Katestraat IS, Haarlem-Oost. Pracht BANJO met étui. spotpr. Tevens 2 Vogelkooien z. g. a. n. Bloemendaalscheweg 273, Over veen. Te koop een INVALIDEWAGEN ook genegen mee uit rijden te gaan. Brieven G 4499 Bur. van dit Blad. ÏTONGE KONIJNEN te koop en 6 Lotharingers van 3 mndv oud. Scheeperstr. 6 H.-N. Te koop aangeboden een PIANO (zwart) f 50. Kleverparkweg 1S7 TE KOOP: eikenhouten Bureau Ministre, Waschmand, Divanbed v. d. Vinnestraat 27 zwart. Te koop aangeb. staande PEN DULE. met glazen stolp, 1 jaar loopend f 25. Bloemendaal, Iepenlaan 38. RADIO, geheel nieuw Philips' toestel en luldspr. slechts 2 wek. besp. voor f 90, beneden do waar de met gar. Zijlweg 131. Ook Zondag. TE KOOP zilveren manicure, 11-deelig f 15. Bloemendaal, Iepenlaan 38. GESCHILDERD BAD te koop aangeboden. Molijnstraat 5, Haarlem. TE KOOP 4 eiken stoelen met rood leer, veerend f 6, eik. por- temanteau m. spiegel f 4. Spaan- sche vaartstraat 103. TE KOOP: sterk 1 pers. houten ledikant m. echte auping ma tras f 15. Spaanschevaartstr. 103 Spoed. TE KOOP: 12 kippen, duiven, eenden en konijn met hokken en 50 M. gaas. Te be vragen, Wustelaan 14, Santpoort. Wegens plaatsgebrek te koop: DUITSCHE PIANO prima in strument, zwart. Brieven G 4463 Bur. van dit Blad. N.S. F. te koop aangeboden laat ste type, voor lagen prijs. Ko ninginneweg 9. Tel. 11444. TE KOOP: 1-pers. Ledikant m, toebeh. en elegante d. blauwe damesmantel, pr. stof, bill. pr. Brieven G 4467 Bur. v. d. Blad. Zoo goed als nieuw JAQUET m. VEST te koop. Gewone maat. Br. G 446S Bur. van dit Blad. Te koop zoo goed als nieuwe groen velour CANAPé. Judith Leysterstraat 10. TE KOOP: 22 tennisballen a f 5 zoo goed als nieuw. Kedoestraat 39, Haarlem-Noord. TE KOOP: een groen zijden Japon, maat 44, Gerzon, vrijwel nieuw en effen -witte gl. gord. flink, breed. Crayenesterl. '34. PENDULE te koop wit marmer met glazen stolp, best uurwerk f 10. Spaanschevaart 103. FOTOTOESTEL z. g. a. n. 9 x 12, Doppel Anastigmat, fabri kaat Leitmeijr, v. spotpr. te k. Nieuwstraat 1. Te koop 4 L. RADIO met pr. luidspr. inb. sp., werkt schitt. Spotprijs. Slaperdijk 94, Haar lem Noord. VOUWWAGENTJE te koop aan geboden, prijs 3.50. Adres:? Doelstraat 9 zwart. DAMESRIJWIEL merk Fongers met 2 versnellingen te koop, z. g. a. n. Doelstraat 9 zwart. LICHT GRIJS COLBERTCOS- TUUM (m.w.) pl.m. maat 4S. te koop. nieuw 25.Badhuis straat 40 rood. nARLEY DAVIDSON te koopi in goede cond., prijs 150. Rijp- straat '15, Haarlem. BROEDSCHE KIP te koop aan geboden. W. Bos, v. Keulenstr. 26. COMMISSIEZAAK door omst te koop, winst laatste 3 maanden ruim 900 gld. Koopprijs 2.750. Vakkennis geen vereischte. Koo* per wordt door eigenaar goed ingewerkt. Br. G 4541 bur. van dit blad. POST EN SIERDUIVEX te koop wegens overcompleet. H. Vos, Z. B. Spaarne 156. Te koop wegens plaatsgebrek: pitrieten SERRE-AMEUBLE MENT, tafel met marmer blad, 4 crapauds. Br. G 4539 bur. van dit blad. Te koop aangeboden VERKA* DE's ALBUM „PADDESTOE LEN", Dobbelmans album De Wereld in Beeld, compleet. Br, no. 4538 bur. van dit blad. Te koop DAMESRIJWIEL 10. Te bevragen Plein 24. Te koop splinternieuw HEEREX EOKCOSTUME, maat 50. Du- venvoordestr. 11, bij den Zijlweg Te koop wit laqué LITS-JU- MEAUX met geel damasten bed den, spotprijs 75. Zuiderstr. 33 IIARL. D. 1923 te koop Timor* straat 131. De Makelaar A. OVERAKKER, te Bloemendaal, zal ten overstaan van den Notaris W. H. VAN ARICEL, te Haarlem, op DINSDAG 21 APRIL en WOENSDAG 22 APRIL 1931, telkens des morgens 10 uur, WEGENS VERTREK publiek verkoopen aanwezig in de villa „Buen Retiro", Bloemcndaalsche weg 163, te' Bloemendaal, nabij eindpunt electr. tram) en bestaande o.m. uit: Salon-, Eetkamer-, Hall- en Slaapkanicrmcubclen, waarbijkapitale malioiiiëh. Boekenkasten, Cylinderschrijfbureau, cikenh. en mah. Uit- schuiftafels, gesneden eikenh. hallbank, boekenmolen, speeltafels, salon- kastjê, -stoelen, fauteuils, electr. staande lamp, zwatfh. pianino, serre meubelen, tuinmeubelen, ledikanten, spiegelkasten, linnenkasten, waschtafels, nachtkastjes, toiletspiegel, spiegels, schilderijen, gravuren, klokken, pendules, Perzische kleeden, karpetten, vloerklecdcn, linoleums, gordijnen, beddegoed, dekens, groote partij linnengoed, kristal, glas-, porcelein- cn aardewerk, koperwerk, keukengereedschappen. Uitmuntende brandkast merk Chatwood, vulhaarden, kachels, electr. lichtornamenten, kop. kaarsenkroon, badkuip, gcyser enz. Bovendien ANTIEKE MEUBELEN, -w.o. fraaie staande klok, palisandérhouten kast, dekenkist, eikenh. linnenkast en linnenpers. Groote collectie ANTIEK BLAUW en GEKLEURD JAPAXSCH PORCELEIN. Antiek Fransch porc. EETSERVIES (Empire), eenige etsen van Willem Witsen en een groote partij ZILVERWERKEN, w.o. tafelzilver. CATALOGUS INTIJDS VERKRIJGBAAR a 0.15. Bezichtiging ZONDAG 19 en MAANDAG 20 APRIL 1931 van 10 tot" 4 uur. In deze veiling zijn GEEN goederen bijgebracht 56 VAN UW EIGEN KAPITAAL. Blók zeer solide nieuw-gebouwde panden. Koopprijs (54.500.—Hypotheek 50.000 a 5 Huurwaarde ƒ5400.—* minimum. Adres: yy AERDENHOUT: Distellaan 4, Telefoon 26226. HAARLEM: Raaks 13, Telefoon 12886. DAMRAK- KALVERSTZA4T ■W BflV Muur- en Smaragd-Hagedissen, Kam Salamanders, gewone Salamanders, Padden, Hazelwormen, Goud en Citroenvisschen, Meervallen. OOK IN VOGELS EN KOOIEN ZIJN WIJ EENIG. Aquaria en Terraria In vele maten. Te huur op prima stand chique gem. ETAGE bev. suite met bad kamer en vrije W. C. m. prima pension, desgewenscht m. zijka mer. Br. G 4407 Bur. v. d. Blad. Een goed gemeub. ZIT- EN SLAAPKAMER te huur op goe den stand, met voll. pens. f 85 p. maand. Br. G 4406 Bur. v. d. Blad. IvANO te koop gevraagd. Scho tersingel 97 -rood.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 12