Het begin van het Bloemenfeest. fietsbandenI VOLENDAMSCH SCHILDERIJTJE. 47 HAARLEM'S DAGBLAD ZATERDAG 18 APRIL 1931 VIERDE BLAD Hier en daar al veel te genieten. Maar Zondag nog niet de dag. Het komt weer! Langzaam aan begint zich opnieuw het wonderschoone schouwspel te ontwikkelen dat Nederland terecht zoo be kend en beroemd maakt, het schouwspel van een kleurenpracht zooals ik nergens ooit heb gezien. Het komt weer. Binnen luttele dagen zullen wederom files auto's van de nieuwste model len tot voorhistorische vehikels toe en ein- delooze rijen fietsen, de belangstellenden langs de bollenvelden voeren. En des avonds zullen de bloemenliefhebbers beladen en behangen met slierten verflenste bloemen vermoeid in hun woonsteden terugkeeren. Het kómt weer. Het is er nog niet! Groote stukken groen liggen nog in de over de vel den uitgespreide kleurenwade. Maar toch loont het reeds de moeite erop uit te trekken om te genieten van deze zoo typisch-Hol- landsche cultuur. De vroege hyacinthen en narcissen zijn vrijwel al uitgekomen. Blauw en geel vormen de overheerschende kleuren,, afgewisseld door rose en roomwit. Er zijn al wel mooie plekjes. Zoo zagen we een klein rose veldje aan den voet van een duin ge legen en verder begrensd door slootjes met een enkel bruggetje en wat wilgen. Maar straks, wanneer de tulpen bloeien, en de velden weer het aspect hebben van aan eengesloten kleurenvakken, als een reusach tige geopende doos waterverf, straks kunnen we ons hart ten volle ophalen aan de schit terende bollenstreken den trots van ons kleine Holland. Het kómt weer! Eén onzer correspondenten schrijft nog 't Volgende Hoewel misschien door velen gehoopt, zal t Zondag de traditioneele, dé bollendag van het seizoen niet zijn. De Aprildagen zijn nog te guur geweest om het bloeiproces der bloembollen dermate te verhaasten. Naar men ons van deskundige zijde verze kerde, zal het zeer waarschijnlijk Zondag 26 April worden voor van den grooten bollen dag kan gesproken worden. Dan pas kan verwacht worden, dat alle hyacinthenvel- den,. die om hun bonte kleurenpracht en doordringenden geur door den stedeling nog steeds het meest gewaardeerd worden, in vollen bloei staan. En buiten de vele nar cissen zullen dan ook reeds vele vroege tul pen te bewonderen zijn. Zondag 26 April, dé bollendag, valt dus sa men met de groote voetbalmatch Holland- Duitschland. Hiervan kunnen de vele Duit- schers, die met. extra-treinen over Leiden naar Amsterdam trekken een route, die midden door de dan in vollen kleurenrijkdom prijkende bollenstreek leidt dus ten voile profiteer en! Hiermede willen wij echter niet beweren, 'dak-er Zondag a.s. in de bollenstreek niets te zien zal zijn. Buiten de in vollen bloei staan de narcissenvelden zullen wij nog voldoende vroege hyacintenveïden zien waarvoor het de moeite waard is, Zondag een tochtje naar buiten te maken. Een voorproefje reeds van den grooten bloembollendag! Voor wie alvast wat van de bloemenpracht wil zien kunnen we de volgende route aan bevelen: per fiets langs de Leidschevaart tot aan de Manpadsbrug. Daar links af de Man padslaan in naar den grooten straatweg. Uier rechts af via Bennebroek naar Hillegom tot even vóór het Gemeentehuis. Hier één der kleine zijlaantjes aan den rechterkant inslaan. O ogenblikkelijk zit men dan mid den in de bollenvelden, zoover als het oog kan reiken. Vervolgens terug langs de Leidschevaart naar den Vogelenzangschenweg, viaAerden- hout en Overveen, Zijlweg naar Haarlem. De voetgangers kunnen genieten van het gezicht over de velden langs de Houtvaart in de richting van Overveen. Onze Heemsteedsche correspondent schrijft tenslotte nog: Al is Heemstede niet meer de plaats van massabloemen, toch kunnen zij, die tegen een groote reis opzien, of over geen auto of rijwiel beschikken, nog wel voldoende van de bloemen genieten, waarbij nog komt, dat men tevens kan genieten van het ontluikende groen, omdat Groenendaal zich begint te tooien met haar nieuwe lentekleed. Voor wie zich tot Heemstede wil bepalen, 3s de volgende route aan te bevelen: Per-tram tot halte Valkenburgerplein. Van daar door Groenendaal naar den uitgang Zuid-West. Twee minuten den Heerenweg in Zuidelijke richting volgend heeft men een schitterend gezicht op de tuinen tusschen de buitenplaats Meer en Berg en den Kadijk. Bij den Kadijk vindt men mooie, in bloei staande velden met hyacinthen en narcis sen. Ook aan de Prinsenlaan staat een mooi veld narcissen in bloei. Terug van de Giipperbrug weer naar Groe nendaal; langs dén Glipperweg ziet men nog enkele velden narcissen en de eerste vroege tulpen. Terug langs de Vrijheidsdreef en de Van Merlenlaan staan ook enkele velden in bloei. BINNENLAND WEER EEN WAARSCHUWING! GIFGASOORLOG EN BRANDBOMMEN. De Fransche artillerie-officier, luit. Kol. Vauthier, heeft blijkens een artikel in Het Volk, waaraan wij hier het een en ander ontleenen een boek geschreven, waarin hij een inzicht geeft in de gevaren, die elk land in een toekomstigen oorlog zullen be dreigen en waarvoor de bekende maarschalk Lyautey een inleidend woord schreef. Vauthier bekent openhartig: De aangewende strijdmiddelen zullen voornamelijk zijn: brand-, gifgas- en scherf- bommen, wanneer men de mogelijkheid van microbenverspreiding fatsoenlijkheids- halve voorloopig buiten beschouwing laat. Practisch zullen de groote steden al thans in haar tegenwoordigen vorm on verdedigbaar tegen luchtaanvallen blijken. „Waarbij wij opmerken" (aldus Het Volk), „dat in dit 400-bladzijden omvattende werk, met geen enkel woord gerept wordt van het hier te lande zoo vereerde „lucht- oorlogsrecht'"', dat de burgerbevolking zou moeten beschermen. Het wordt volkomen genegeerd!" Het kwaadaardigste middel vormen volgens den deskundige de brandbommen. De soort, die zich het meest voor brand stichting leent, zijn de z.g. „Elektron-pro jectielen", die gevuld met een chemische verbinding van magnesiumpoeder en ijzer- oxyd werktemperaturen bereiken, die lig gen tusschen de 2000 en 3000 graden C. Uit- dooven van deze vuurhaarden is ten eenen- male onmogelijk, terwijl zij door hun hooge temperaturen een buitengewoon brandstich tend vermogen hebben. Dit soort bommen kan in diverse grootten vervaardigd worden. De schrijver neemt een gewicht van 1 K.G. aan, zoodat een vliegtuig normaal een dui zendtal hiervan kan meenemen. Wanneer nu een eskader van 100 vliegtuigen wordt uitgezonden (een getal, dat reeds aan het einde van den laatsten oorlog bereikt werd) en van deze 100 er 5 het eigenlijke doel be reiken, dan zullen 5000 bommen kunnen worden afgeworpen. Op grond van practi- sche gegevens neemt hij verder aan, dat on geveer 800 bommen hun volledige werking- zullen-hebben. Dit beteekent dus, dat in één stad, vrijwel gelijktijdig een. 800-tal flinke branden uitbrekenGeen brandweer ter wereld zal in staat zijn een dergelijken mas- salen brand ook maar eenigermate te blus- schen. „Gansehe wijken van Parijs zullen lil vlammen opgaan", aldus de schrijver. Een tweede gevaar vormen de gifgassen (waaraan „eventueel nog mi'croben kunnexr worden toegevoegd"). Als regel mag, bij een bom van 1000 K.G., op een hoeveelheid gas van 500 a 600 K.G. worden gerekend. Twee meeningen worden ten aanzien van het gif gasgevaar vermeldt, n.l. die van den gene- raal-gas-expert Bloch en die van den be kenden dr. Hanslian. De eerste acht de uit werking der gifgassen zeer groot, de laatste betwijfelt dit. Intusschen staat de schrijver, na het ongeval dat op 21 Mei 1928 in de che mische fabriek van dr. Stolzemberg te Ham burg plaats vond, geheel aan de zijde van generaal Bloch. Bij dit ongeluk toch werden niet alleen tallooze personen direct gedood of bedwelmd, doch zelfs werd een aantal twee dagen na het ongeval, op 18 KM. van de plaats van het onheil, door resten van de gaswolken gedood. Reeds van het moment dat bevel tot mobi lisatie wordt gegeven af, acht Vauthier aan vallen op steden te verwachten. In de eerste plaats tegen de centra van civiel- en leger bestuur, ten einde de regeering en het op percommando te „desorganiseeren". Vervol gens zal de tegenstander het spoorwegver keer trachten te storen, zoo mogelijk te ver lammen. Aanvallen op mobilisatie-centra en -depots acht hij in elk geval gewenscht. DIVIDEND JAVASCHE CULTUUR MIJ. Naar wij vernemen zal worden voorgesteld op de algemeene vergadering van aandeel houders in de Javasche Cultuur Mij een divi dend uit te keeren op de aandeelen van 12 pet. (36 pet.) en een uitkeering op de bewij zen van oprichtersrecht van f 20 per bewijs (f 100). - INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cts. per regel. Zicht loopend NARCISBOLLEN IN AMERIKA. REGELING DER „PERMITS'1 BLIJFT GELIJK. Blijkens telegrafische mededeeling van den Rijkslandbouwconsulent te Washington zul len dit jaar invoervergunningen, z.g. permits voor narcisbollen op dezelfde basis worden afgegeven als het vorige jaar, hetgeen neer komt op 100.000 bollen van élk der variëtei ten Springglory, Glory, of Sassenhenm, Vic toria Emperor en Golden Spur, Van alle an dere variëteiten tezamen zullen „permits" woirden verleend voor ten hoogste 25.000 bollen in totaal. NEDERLAND EN HET NIEUWE SPANJE. Ingevolge opdracht van de nieuwe Spaan- sche regeering heeft de zaagelastigde te 's-Gravenhage aan het Departement van Buitenlandsche Zaken kennis gegeven van den nieuwen regeeringsvorm van zijn land en de nieuwe samenstelling van het kabinet medegedeeld, meldt het Hbld. De quaestie of de Nederlandsche regeering het nieuwe Spaansche gouvernement zal er kennen, zal door de Kroon beslist moeten worden. FREDERIK VAN EEDEN. De toestand van Frederik van Eed en is verbeterd. Hij heeft geen pijn meer en geniet dientengevolge betere rust. MISLUKTE AANVAL OP JUTPHAAS' TOL. Een Donderdagavond op den tol bij Jutphaas ondernomen aanval is mislukt, le zen wij in de N. R. Ct. De politie was van het plan op de hoogte en heeft het verkeer in regelmatige banen kunnen leiden. Het ge lukte den automobilisten niet, het verkeer in de war te brengen. Enkele processen-ver baal werden opgemaakt. Samenscholingen van het publiek werden door de politie ver-, spreid. NATIONALE COMMUTE TEGEN HET ALCOHOLISME. In de afgeloopen week vergaderde te Utrecht de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme onder voorzitterschap van Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruïne. Medegedeeld werd de instelling van een Centrale Contact-Commissie voor religieus en cultureel werk onder de werklooze tewerk - gestelden, waarin behalve aan de kerken; en de arbeidersbeweging van verschillende kleur eeix plaats is ingeruimd aan de drank bestrijding, die in de N.C.A. georganiseerd is. Met voldoening nam men kennis van de mededeeling dat de Amstelbrouwerij haar zendingen bier ten behoeve van de piloten der K.L.M. naar de verschillende stations der luchtlijn Nederland—Indië heeft stop gezet." Bevreemdin werd uitgesproken over het feit, dat sommige raadsbesluiten tot verla ging van het maxlmuim-aantal vergunnin gen door de Kröon vèrniëtigd-zijn. Schitterend hyacinthenveld aan den Korten Zijlweg met het silhouet van Haarlem. OPNEMEN VAN TWEE FILM BEELDEN. EEN NEDERLANDSCHE UITVINDING MET DUITSCH PATENT. Het Duitsche Reichspatentarnt te Berlijn heeft dezer dagen aan den Nederlandschen filmtechnicus en -regisseur, den heer H. Kleinman, die o.a. bekendheid verwierf door zijn films „Droomkoninkje" en „Zeemans vrouwen" patent verleend op een uitvinding die van het grootste belang kan zijn voor de ontwikkeling van de opnemingstechniek der moderne film. Het Duitsche patent is, naar men ons meedeelt, de beste waarborg er voor, dat men hier met een niet alleen belangrijke maar ook geheel nieuwe vinding te doen heeft, want het Reichspatentamt, dat vooral op filmtechnisch gebied jaarlijks met uitvin dingen en wat daarvoor doorgaat wordt overstelpt, onderzoek alle aangeboden ont werpen nauwkeurig en is uiterst spaarzaam met het verleenen van patenten. De uitvinding van den heer Kleinman kan een groote vereenvoudiging brengen in de procedure der zoogenaamde dubbele opne mingen. Als men op de gebruikelijke wijze twee beelden op een filmband wil opnemen dient men bij de eerst opneming een deel van het objectief af te dekken. De film wordt dan opgenomen terwijl het andere ge deelte van het objectief wordt afgedekt. Af gezien van het weinig volmaakte van deze methode, bracht zij voor het opnemen van geluidsfilms al bijzondere moeilijkheden mee. Deze moeilijkheden en de bezwaren, de kosten en het tijdverlies ondervangt de heer Kleinman door voor zijn objectief een spie gel te monteeren, waarin het tweede beeld dat op de filmband moet komen en dat er gens achter of terzijde van het opnemings apparaat kan worden opgesteld, wordt op gevangen en in het objectief wordt weer kaatst. Als nu de opneming gedraaid wordt, wordt in een keer zoowel het beeld, waarop het objectief staat ingesteld, als het beeld, dat door den spiegel er in wordt geworpen, tegelijkertijd opgenomen. Door een speciale wijze van slijpen der spiegelranden vloeien de beide beelden geleidelijk in elkaar over, terwijl men bij het opnemen een betere beeldcontrole heeft dan met de oude metho de van afdekken. De spiegels zijn verstelbaar voor de lens bevestigd, zoodat men, zooals met de camera een bewegend object gevolgd kan worden, ook het ingespiegelde beeld kan filmen, terwijl het in beweging is door de spiegels te verstellen. De dynamische mogelijkheden zijn bij het gebruiken van deze uitvinding dus zeer groot en vele effecten zullen er door ver kregen kunnen worden, die een moeilijke en lastige montage overbodig maken. De moge lijkheden zijn schier onbeperkt doordat men met meer dam één spiegel zal kunnen wer ken. bovendien kan men voor het maken va- trucfilms en voor het bereiken van bepaalde effecten gebruik maken van ovale of rond:, concave of convexe spiegels, waardoor aller lei beeldmogelijkheden ontstaan. De heer Kleinman heeft in Nederland en in eenige andere landen octrooi op zijn uit vinding aangevraagd en heeft in eenige landen reeds het prioriteitsrecht verkregen. Dat de filmindustrie belang in de uitvinding stelt blijkt wel uit het feit, dat de heer Kleinman reeds in onderhandeling is met eenige der grootste Duitsche. Éngelsclie en Amerikaansche filmmaatschappijen. (Te Volendam is een nieuwe school voor Openh. Lager onderwijs geopend :;:r. Met vader naar de nieuwe school. HET BEDRIJF DER SMOKKELAARS. ALLERMINST MALAISE. De Nien-we Rotterdamsche Courant heeft een"'kleine bloemlezing samengesteld uit het- gëe'ri Ie laatste dagen langs óf bij de Lim- burgsch-Duitsche grens> district Aken, werd aangehouden. Bij schmidthof werd een smokkelbende uit Stolberg gearresteerd, die 81.000 Belgische sigaretten vervoerde; een andere smokkelben de werd daar bevrijd van 27.000 sigaretten, 1000 sigaren en 31 pond koffie. Beambten uit Richterich arresteerdèn twee smokkelaars uit Bochum, die 75000 sigaretten en 600 boekjes sigarettenpapier vervoerden. In de buurt van Te veren werd een smokke laar oniast van 50 K.G. meel en 5 K.G. koffie; bij een huiszoeking te Teveren vonden be ambten nog 100 K.G. gesmokkeld meel. Ook werden er smokkelaars aangehouden, die 600 K.G. meel over de grens uit Limburg hadden gebracht. In Kohlscheid werd op een smokkelauto beslag gelegd waarin 53 pond koffie en 14 pond thee was verborgen, In het Akensche woud werden smokkelaars aangehouden, die 8000 sigaretten, 33 pond koffie en tabak vervoerden. Beambten uit Aken-Forst legden de hand op smokkelaars uit Munsterbusch. De buit bestond uit 14.000 sigaretten. Twee Keulsché smokkelaars bleken in het bezit te zijn van 1000 boekjes sigarettenpapier en 1600 sigaretten. Nabij het hoofdstation te Aken werden twee wielrijders aangehouden. Ze vervoerden 900 boekjes sigarettenpapier en waren op weg naar Keulen. Beambten uit Rötgen, confisceerden een auto, die 100.000 sigaretten geladen had. Onder Palenberg werd een smokkelaars bende gearresteerd, die 97 pond koffie en 7800 sigaretten had gesmokkeld. Een auto uit Düren werd in beslag genomen, evenals de lading: 75,000 sigaretten. Te Büsbach werd de hand gelegd op 117.500 sigaretten en 65.000 sigaretten. Een motorrijder werd te Atsch gearresteerd 9000 sigaretten werden in beslag genomen. Nabij Bildschen werd een uit 6 man be staande smokkelbende gearresteerd: in be slag werden genomen bij de dames en heeren 84.000 sigaretten en 16 K.G. chocolade Vlak bij Kerkrade werden smokkelaars aangehouden, die 78 K.G, koffie, 11 K.G. tabak en 500 sigaretten frauduleus over de grens hadden gebracht. DE KERKEN EN DE VREQE. TE AMSTERDAM EEN COMITé GEVORMD. Er is opgericht een Confederatie van Ker ken te Amsterdam voor den Vrede. Alle pro- testantsche, benevens de oud-Katholieke Kerk zijn er in vertegenwoordigd, uitgezon derd de gereformeerde. Voorzitter is Ds. J. F. van Duyne, predikant der Ned. Hervorm de Gemeenten Sloterdijk. Er zal een verkla ring worden opgesteld, waarmee de kerken gezamenlijk getuigenis afleggen voor den vrede. Een commissie is daarvoor benoemd. „VOLKSONDERWIJS" EN HET RAPPORT- RUTGERS. De vereeniging „Volksonderwijs" heeft be sloten om een eigen actie te voeren ter weer legging van de conclusies van de Staatscom missie Rutgers, neergelegd in haar rapport over het Lager Onderwijs. Zaterdag 30 Mei zal te Utrecht een demonstratief congres ge houden worden tot het uitbrengen van de bezwaren. VLISSINGEN'S NIEUWE HAVEN GEOPEND. De Koningin heeft Vrijdag de nieuwe ha ven van Vlissingen geopend. eD stad ontving de Koningin, Prinses en Prins feestelijk. Mi nister Reymer heeft een toespraak gehou den. Hij herinnerde er aan, dat sinds 1922 aan de haven gewerkt werd. De haven zal geëxploiteerd worden door een N.V. „Haven van ihissingen". De burgemeester van Vlissingen heeft een. gelukwensch van de Koningin-Moeder ont vangen. De nieuwe haven zal van groote beteekenis voor de stad zijn. Een der mooie velden aan de Houtvaart met de kathedrale kerk StBavo'' op den achtergrond.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 13