WOUTER BOS HAARLEM'S DAGBLAD Voor Uwe Kinderen Lippits Hoedenmagazijn CEL0TEX Hoogst belangrijke Verkooping van eerste klas nieuwe meubelen. ALS ABONNES thans Kruisweg 72 GESLOTEN ZIJN Riviervischmarkt 1-5 en Jansstraat 6B T. KROON Loonmetaaldraaierij Lange Annastraat 5 Molenaar ADVERTEEREN HEEFT SU CC ESj HAARLEM'S DAGBLAD ZATERDAG 18 APRIL 1931 BESTRIJDING VAN DEN HANDEL IN VROUWEN. Donderdagmiddag had in Zang en Vriend schap een bijeenkomst plaats van het Hulp comité van de Vereeniging ter bestrijding van den Handel in Vrouwen en Kinderen. Dit comité stelt zich ten doel, een Vereeniging te stichten, die de naam van „Josephine Butler" Vereeniging zal dragen en welke gelden zal verzamelen ten bate van de Internationale Vereeniging en Het Nationaal Comité tot be strijding van den handel in vrouwen en kin deren en ten bate van andere Nederlandsche Vercenigingen wier streven in gelijke richting ligt. Deze gelden zullen bestaan uit bijdragen van 2 1/2 cent per week; terwijl natuurlijk ook grootere bijdragen zeer welkom zullen zijn. Om tot dit doel te geraken zijn cLrcu- laires rondgezonden, waarop de dames van bovengenoemd Comité zooveel mogelijk per soonlijk antwoord zullen komen halen; zij hopen bij zeer velen instemming te vinden met haar streven. De bijdrage is zoo gering, dat het Comité zelfs in dezen tijd van ma laise dit offer wel durft vragen, doordrongen als het is van het feit, dat vele kleine bijdra gen aan kunnen groeien tot een groot be drag. dat onze geheele samenleving ten goede zal komen. Op bovengenoemde bijeenkomst sprak de heer Hartendorf, leider der Nederl. Midder nachtzending te Haarlem, over de nooden in eigen stad en omgeving, waarna Mevr. de Haas uit Utrecht, vertelde van hare ervarin gen in Frankrijk. Uit beider verhalen ls wel heel duidelijk gebleken hoe noodig en nuttig het is zoowel nationaal als internationaal dit werk te steunen. De circulaire is onderteekend door de dames: A. Cnoop KoopmansWolterbeek, C. J. Cohen TervaertKoch, A. M. Marselis HartsinckSchuvt van Castricum, M. Bie- rens de HaanWaller, D. Schieferdecker Stibbe, M. Robbersten Oever, M. de Bruin van Scherpenberg. VERLEGINGSMAGAZIJN JULIANAPARK 28. Heden werd het bekende verplegings- mazazijn van Haarlem-Noord, Julianapark 28. heropend. Het perceel heeft een grondige verbouwing ondergaan en neemt thans een eervolle plaats in in de lange rij van nieuwe en vernieuwde zaken, die dit stadsgedeelte den laatsten tijd rijker is geworden. De pui en de etalages dra gen een zeer modern karakter en getuigen bovendien van een goeden smaak. In het interieur valt den bezoeker de zeer hygiënische inrichting op en wel in de eerste plaats wat betreft de kasten, die volkomen stofvrij zijn. Zoo is dus aan het in- als aan hot uitwendige van deze zaak de grootste zorg besteed, met het gevolg, dat het nieuwe verplcglngsmagazijn iets heel bijzonders is geworden. Onder de vele hygiënische en verplegings- artikelen, die we in deze zaak aantreffen, is de Philips Ultrasol hoogtezon, waarmee men goede resultaten bereikt heeft voor herstel lenden van griep, enz. Het apparaat wordt reeds door de meeste doktoren aanbevolen en gebruikt. Tenslotte zij medegedeeld dat de firma A. D. Meeuwig de winkelbetimmering leverde. MIDDENSTAND EN POLITIEK. Voor de Vereeniging van Jonge Liberalen spreekt a.s. Maandagavond in „de Krooi\" de heer L. de Groot, wethouder van Rotterdam, over ..Middenstand en Politiek". De heer De Groot, behalve lid van het da- gelljkseh bestuur van onze eerste handels stad. Secretaris van den Kon. Nederland- schen Middenstandsbond en Algem. Secreta ris van den Bond van Nederlandsche Schil - derspatroons, maakte destijds deel uit van den Economischeo Bond, een lichaam, dat, nu juist 10 jaren geleden, bij de stichting van de Liberale Staatspartij ..de Vrijheidsbond", met andere middenpartijen zich daarin heeft, opgelost. Eenifje jaren zat de heer de Groot daarop, als middenstand-specialist, in de Tweede Kamer. OPROEPING. Op Dinsdag 14 April 1031. des namiddags te ongeveer 5 1/2 uur, is in de Groote Houtstraat nabij het Proveniershuis een 73-jarige dame aangereden door een wielrijder, waardoor zij viel en haar rechterpols brak. Op Donderdag 18 April 1931, des morgens 8 1 '2 uur. heeft voor den schouwburg aan den Jansweg een aanrijding plaat gehad tüsschen twee wielrijders, waardoor een van hen ge vallen is. De Commissaris van Politie te Haarlem verzoekt den personen, die van deze aanrij dingen getuige zijn geweest, zich zoo spoedig mogelijk te willen vervoegen aan zijn bureau, Smedestraat 9. JONGEMAN DOOR GAS GEDOOD. Donderdagavond laat is de 23-Jarige J. ten Dam in een autohandel aan den 's-Gra- velandschenweg te Hilversum, dood in het kantoor gevonden. De gaskachel is vermoe delijk door te laag branden uitgegaan, waar door gas is onstnapt, dat den jongen man, die schrijfwerk verrichtte heeft bedwelmd aldus de N.R.Ct. Drie dokters hebben nog ge poogd, de levensgeesten bij hem op te wek ken. Het slachtoffer zou binnen zeer korten tijd in het huwelijk treden. DE CRIMINALITEIT IN DE LAATSTE TIEN JAAR. ALLEEN ZEDENMISDRIJVEN TOEGENOMEN. Volgens de, aan de hand van voorloopige cijfers betreffende de onherroepelijke ver oordeelingen wegens rechtbankzaken door het Centraal Bureau voor de Statistiek, be rekende indexcijfers, opgenomen in aflevering 3 van het Maandschrift van genoemd Bureau en in nummer 12264 van het Weekblad van het Recht, ls de stand der gerechtelijk ge constateerde criminaliteit zonder de belas tingovertredingen voor het jaar 1930 gunstig te noemen bij vergelijking met het niveau van de jaren, die bij het berekenen van de indexcijfers tot basis dienen, n.l. 19111913; het totaal-indexcijfer, waarbij rekening is ge houden met den bevolkingsaanwas, bedraagt zonder de belastingovertredingen voor 1930 89 (1911—1913 is 100). Het overeenkomstige cijfer voor 1929 was nog iets lager dan dat voor 1930 (1929 88, 1930 89). Behalve voor de economische mis drijven waren de cijfers voor alle groepen van strafbare feiten in 1930 hooger dan in 1929! Van de verschillende groepen van strafbare feiten zijn, behalve voor de groep Rijksbe lastingovertredingen, waarbij nieuwe belas tingen de vergelijking met vroegere jaren zeer onzuiver maken, de cijfers voor de groep „misdrijven tegen de zeden" in ver gelijking met de Jaren vóór den oorlog on* gunstig. Het indexcijfer voor het Rijk van deze groep bedroeg voor de jaren 1929 en 1930 resp. 177 en 209. Tot het gunstige totaalbeeld van 1930 in vergelijking met 19111913 hebben vooral bijgedragen de belangrijke mindere frequentie van de veroordeelingen wegens misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag (indexcijfer voor 1930 55), wegens economische misdrijven (86) en ter zake van bedelarij, landlooperij enz. (67). Het overeen komstige cijfer voor de groep misdrijven tegen leven en persoon bedroeg in 1930 105 en voor de groep ruwheidsmisdrijven (tegen dieren en goederen) 103. FEDERATIE HAARLEM DER SJLA.P. Maandag 20 April houdt de Federatie Haarlem der SJDA.P. een vergadering in de bovenzaal van het Gem. Concertgebouw. De heeren A. W. MIchels en M. A. Relnalda zul len spreken over de komende Statenverkie zingen. BURGERLIJKE STAND HAARLEMMERMEER. Bevallen: A. van den BanVlug, zoon; D. Loogmanvan Berkel, zoon; G. -T. van Arkel Reijn, zoon; G. M. Donker—Kempe, zoon; J. ReidersZwaanswijk, dochter; M. Dompe lingvan Middelkoop, dochter. C. H. G. Bijl houwer—Homan, zoon; C. E. Schreurs—Du- wel, dochter; J. M. HouwelingMarcus, zoon; J. Staal—Paardekooper, dochter; T. Wiersma —Hoen, dochter. Ondertrouwd: E. Beid en J. van Erkelens, S. C. van der Stelt en H. Guldemeester, C. Jongepier en H. Roodenburg, P. van der Luit en L. Speelman, J. C. Bax en A. Verhoog. E. Hol en G. Been, L. Visbeen en J. van Gulik, P. van Maasdam en C. Stolk. Gehuwd: Th. L. Braak, 23 j. en A. M. Rol- fes, J. van EmdeD en N. van der Meer, O. de' Boer en S. Bogaard, H. van Marsbergen en A. W. Boer, L. Jonkman en M. E. Ruijten, A. Nederveld en A. van Iperen, B, P. Galis en M. van Beusekom. Overleden: Adriana Cornelia Smits, 14 nind., dochter van Johs. Smits, Cornells Pe trus van der Geest, 78 j., geh. met M. Zwet sloot, Hendrik Paans, 42 j., geh. met H. Griekspoor, Pieter van den Ban, 4 d., zoon van Hk van den Ban, Cornelia Schierman, 39 j., gehuwd met S. Hamelink, Corry 2 j., dochter van Willem de Haan, Judikje van Hardeveld, 66 j., wede. van H. G. van Vonno. HAARLEM'S DAGBLAD niet in Haarlem en Omstreken de algemeene huisvriend was, zou dit dagblad niet hebben méér dan Hieruit volgt, dat wie nog niet op HAARLEM'S DAGBLAD geabonneerd was, ZICHZELF TEKORT. DOET. GROOTE HOUTSTRAAT 93 -TELEF. 10724-14825 GEMENGD NIEUWS IK BEMIN IN DERTIG TALEN. Dit opschrift maakt misschien een zonder lingen indruk, maar voor hem, die een wereldreis gaat ondernemen, kan het niet zonder belang zijn, want elk land heeft schoone vrouwen en menige globetrotter kan onverwacht in de mogelijkheid komen zijn innerlijke gevoelens te openbaren. .Jk bemin" heet in het Duitsch: Ich liebe, Engelsch I love, Fransch: J'aime, Grieksch: Agapa, Russisch: Ljoebljoe, Deensch en Noorsch: Jeg elsker, Zweedsch: Jag alskar, Poolsch: Kocham, Italiaansch, Spaansch en Portugeesch; Arno, Roemeensch; En illoseo, Tursch: Serejorum, Hongaarsch: Barok, Bre- tonsch: Karan, Baskisch: Maitacsonder. Per zisch: Doft darem, Arabisch (Algiers): Rehabb, Arabisch (Egypte: Reftal, Hindoe- stansch: Main pjar Karta, Cambodjaneesch: Khoehom freland, Anamitisch: Thor thoe'o'ng, Chlneesch: Kwoeo hoe hoeang, Japansch: Watakossi wa soelmas, Maleisch: Saja Soeka, Bengaalsch: Ami dhala basji, Tamielsch: Enako piryam, Neger-Engelsch: Mi lobl (Suriname), Papiamentsch (Curasao; Amo. DE BEVOLKING VAN JAPAN. Volgens de jongste volkstelling heeft Japan 64.477.000 inwoners tegen 55.963.000 in 1920. De bevolkings-toename zou nog grooter ge weest zijn als de aardbeving van 1923 geen tienduizenden slachtoffers gemaakt had. Wanneer men de bevolking der Japansche koloniën meerekent, heeft dat rijk 90.334.000 inwoners tegen 76.988.000 in 1920. Korea heeft thans 21.058.000 inwoners (17.264.000). For mosa 4.593.000 (3.655.000, Sachalin 295.000 (106.000). Ruim 24 pCt. van de bevolking van Japan woont in steden met meer dan 20.000 in woners, hetwelk meer is dan in Frankrijk, waar slechts 15 pCt. der bevolking in steden met meer dan 20.000 zielen woont. De twee grootste steden van Japan zijn Tokio en Osaka. Groot-Tokio heeft 5.200.000 inwoners en Osaka 2.500.000. Na New-York en Londen is Tokio de grootste stad der wereld. HOE MEN GOED EN GOEDKOOP DINEERT. In een klein, maar zeer deftig restaurant in Budapest komt een heer binnen. Eeen zeer voornaam uitziend heer. De tijd om te dinee- ren is eigenlijk nog niet aangebroken en waarschijnlijk daarom is hij de eenige gast. Snel bekijkt hij de spijskaart en stelt daar uit een eerste klas menu te zamen. Een menu, dat ieder zich zou latensmaken. Ook de wijn, een der duurste merken, wordt met volmaakte kennis van zaken gekozen. De heer imponeert zelfs den oberkellner. Deze con stateert wel, dat de gast misschien wat te haastig eet en ook den wijn wat te snel drinkt, wat nu niet juist bij zijn andere voor name allures past. De gast is juist aan den laatsten „gang" gekomen, als een andere heer het lokaal be treedt. Hij geeft den ober en de andere kellners een teeken. Terwijl hij de hand op zijn mond legt, slaat hij de revers van zijn jas even om en laat een metalen identificatie penning zien. Een politiebeambte dus. De gast, die met den rug naar de deur zit, be merkt daarvan niets en eet rustig verder. Plotseling voet hij twee stevige vuisten op zijn schouders. „Nu hebben wij eindelijk, en ditmaal ont komt U ons niet", zegt de politieman, en voor de andere goed en wel van zijn eersten schrik bekomen is, zijn z'n handen geboeid. De waard schiet toe. Hoe oneindig pijnlijk! ge lukkig, dat er om dezen tijd nog geen andere gasten zijn. ..Ja. U hebt wel geboft, dat ik te rechter tijd ben gekomen", zegt de politieman tot den waard. „Dat is een zeer gevaarlijke knaap, deze hier; zijn taktiek is om in de stille uren, als er geen gasten in de restau rants zijn, daar binnen te gaan en zich van den inhoud der „cassa" meester te maken. En als hem iemand in den weg treedt, dan ontziet hij zich volstrekt niet om hem over hoop te steken of ander geweld te gebruiken. U ziet, 'n bijzonder nummer. Nu, U is nu voor een paar jaar voor hem veilig". Dan beveelt hij den ander mee te gaan. Hij pakt hem aan een arm vast en duwt hem. vóór bich, de deur uit. Een oogenblik latei zijn beiden in een auto verdwenen. De waard herademt en is blij, dat de zaak nog zoo goed is afgeloopen. De ober denkt niet meer aan de verloren gegane fooi en schudt zijn hoofd. Hij heeft weinig men- schenkennis aan den dag gelegdmaar de man zag er toch werkelijk zoo voornaam uit. En terwijl waard, ober en kellners nog over het voorval spraken, zitten de politie man en zijn arrestant, die reeds lang van zijn handboeien bevrijd is, hoogst genoeglijk in de autoa „Nou, dat hebben we er weer eens fijn af gebracht", zegt de „crimineele". „Nu wisselen wij de rollen om. Ik heb hon ger!" antwoorde de „rechercheur". DAMMEN. COMPETITIE 3DE KLASSE NED. DAMBOND De „Haarlemsche Damclub" ni zette Woensdagavond de competitie 3de klasse van den N.D.B. slecht in door van de Damclub „IJrouidcn" I met 13—7 te verliezen. De Haar lemmers hadden niet minder dan vier in vallers, terwijl IJmuiden slechts één invaller telde. De gedetaillerede uitslag luidt als volgt: Dam cl. IJmuiden III; Haarl. Damclub J. SmitJ. Otter F. BaSvStraW. van Pelt K. de JongJ. H. Reedijk L. Koetsier—Th. Wesselman P. KramerH. Rozijn D. OtU-W. J. A. Matla P. KraaiH. C. Stappers J. SphaapJac. Fr. v. Garderen M. SpetterA. Kool P. c. Bais—H. W. C. van Rhoon III. 2—0 0—2 2—0 2—0 1—1 2—0 1—1 1—1 2—0 0—2 voor IJmuiden. Totaal CLUBKAMPIOENSCH APPEN „HAARL. DAMCLUB". Th. Wesselman 3de klasse kampioen! In den wedstrijd om het 3de klasse club kampioenschap 1930 21 der „Haarlemsche Damclub" ls thans de beslissing gevallen. Th. Wesselman behaalde definitief het club kampioenschap. reserveerden wij een aparte afdeeling bevattende een uitgebreide collectie hoedjes in panama, raffia, linnen etc in prijzen vanaf f 1.40 De Engelsche cricketpetjes houden wij in verschillende prijzen en kleuren vanaf f 1.50 voorradig. Matrozenmutsen, Alpino en Fransche mutsjes vindt U bij ons in alle maten en kleuren. J. B. KOK ZN. GROOT- en KLEINHANDEL in Puin, Grint, Rund, Dzand, Zw. Grond, Mett, Gras* zoden enz. Levering per schip korting. Het wegvoeren van puin, grond enz. Tevens allerlei voorkomend Vracht- en Sleepwerk. Verhuizingen en Autotransport van en naar alle plaatsen Woonplaats BROUWERSSTRAAT 89 HAARLEM Telefoon 14741. IN DE MOTORENKLINIEK worden ook Stofzuigers, Dynamo's, Starters en apparaten door des kundigen gerepareerd. De beste en modernste reparatie-inrichting is GEORGE DONDORP, Stofzuiger- en Motorenkliniek. Bakeneasergracht 38, tegenover de Kokstraat, Telef. 14882. DE MONSTERZAAL VAN den Haarlemschen Tegelhandel KAMPERSINGEL 24, geeft U verschillende voorbeelden van praktische toepassing van tegels en moderne tegelversiering. U kunt daar zien hoe doelmatig Uwe woning in verschillende onderdeelen, met betrekkelijk weinig kosten zou kunnen worden verfraaid en verbeterd. Plannen, teekeningen en prijsbegrooting worden kosteloos geleverd. PETROLEUM EN BENZINE T AARCONTRACT TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN AANGEBODEN ALLEEN AAN HANDELAARS. A. T, B., Valeriusstraat 106, Amsterdam, Telef. 22567. 10 DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR. N.V. Maatschappij METSELMATERIALEN, voorheen SMITS REIJNDERS- HOUTMARKT 35, Z. B- SPAARNE 102, Telefoon 10054. Telefoon 15732. VERDER ALLE METSELBOUWMATERIALEN SCHERP CONCURREEREND. De kantoren ran den Raad van Arbeid, Haarlem zullen op Maandag 20 April 1931 van 12.30 uur af direct aan particulieren van 9 tot 8 uur, Zaterdags tot 10 uur: zwaar eiken Dressoirs met 3 laden, spiegel opzet bladrnaat 120 voor f 25, zwaar 2-p. gebeeldhouwd eiken ledikant f X7.50, st. Auplngmatras. 2-deellg 15 jaar garantie f 10. pr. 3-deelig kapok bedstel peluw, 2 kussens f 35, let wel kapok; als u een bedstel bij een ander koopt vraagt eerst wat er in zit. maar ze schrijven damast bedstel. vulling ls het voornaamste. 2-p. 3-deelig damast Bedstel met wolvlok peluw 2 kussens f 20, zwaar 1-p. eiken Ledikanten f 16.50, 2-p. zware Engelsche Ledikanten f 12.50, 1-p. Engelsche Ledikanten f 6.50, eiken Rooktafels f 3.75, eiken Rookstoelen f 6.50, eiken boekenkast f 17.50, zwaar ellcen Bureau Ministère f 35.kaptnle groote eiken Spiegelkasten f 37.50, eiken Schuiftafels vanaf f 12, kapitale zw. oiken bulpoot tafels met trekbladen f 22.50, winkelprijs f 40. pr. eiken Linnenkasten f 25, eiken Slaapkamer f 85, gewatteerde 2-p. Dekens f 5.50, mooie 2-p. wollen Dekens f 4.honderdon soorten van Vloerklceden vanaf f 11.50. Ie kl. zware echte Wilton Klecden f 45.zeldzame complete Slaapkamers, de mooiste die op de beurs tc Utrecht te krijgen was f 750.winkelprijs duizend gulden, staat vrij te bezichtigen Jnnsstr. 66 tegenover het gerechtsgebouw, pr. Engelsche Eetkamer, zwaar eikenhout met fraai Dressoir f 155, Jacobean Tafels £15, schitterende waaier Salonameublementen van af f S5.Crapaud stel 4 stoelen f60.prima ameublementen met losse zitting, veerende kussens f 45, ameublementen met leor on sporten f 25, armstoel m. leer f 6.50, Keukenstoelen 75 ct.. pr. Schilderstukken met zwart of gouden lijst f 2.groote Schilder stukken f 3.50. nieuwste modellen Dressoirs f 35, o.a. ameublemen ten f 90. pr. Divans vanaf f S.50. groote Divans 24 veeren en 4S trek voeren f 20. Theemeubels vanaf f 8.eiken Nachtkastjes met mar meren blad f 9.50, eiken Salontafels vanaf f 6.50, Rooktafels met koperen blad f 8.50, geslepen eiken Spiegels f 4.50, oud-Holl. Hoek- stoeltjes f 4.50, oud-Holl. Ameublement f 30, groote sorteerlng in Divan-, Kapstok- en Tafelkleeden vanaf f 2.50, enz. enz. Nog hon dorden artikelen die wij allen niet op kunnen noemen. Wij geven geen waarschuwing, ons sein staat op veilig, en maken geen omslag W atkoopt u voor al dio pret? Bij ons koopen en u bespaart minstens 20 pet. alleen voor die prijzen in de Haarlemsche Meubelindustrie tegenover het Gerechtsgebouw. MEUBELMAKERIJ EN STOFFEERDERIJ. TEL. 14911 Oude meubelen worden ook ingeruild. Tevens groote partij eerste klas Cde hands meubelen te koop voor spotprijzen. - van 20 tot 26 April Maandag: Vermicellisoep, Kalfs- lappen. Spinazie, Wentelteefjes. Dinsdag: Selderiesoep, Varkens fricandeau, gestoofde Lissahon- uien (op verzoek Saijboonen), HödgrÖd met vanillesaus. Woens dag: Niersoep, Runderlappen, Roode kool (op verzoek gestoof de Peren) Bitterkoekjesvin. Don derdag: Tomatensoep, Rosbief, Andijvie, Flensjes. Vrijdag: Ma- caronisoep. Gehakt, Raapstelen top verzoek gebakken Schol. Sla en Biet), Gort niet rozijnen. Za terdag: Kerrysoep, Runderrolla de. Spercieboonen. Pruimencom pote. Zondag: Ossenstaartsoep, Blinde vinken, Doperwten, Sneeuwpudding met vanillesaus. Door den steeds stijgenden omzet wordt men dringend verzocht de maaltijden vóór 12 nor n.m. te bestellen en deze bestelling to doen door inlevering van vooraf gekochte bons. EEN GOED BESLUIT. Wat was vanavondl Nooit gedacht, dat je met een koffersramo- foon zoo'n succes kon hebben! Ik ben- nu vast besloten om ook bij GOLD- SCHMEDING zoo een te koopen, 't Is een bekend èri ver trouwd adres. En dan voor 35.al zoo'n mooi apparaat. Morgen meteen maar even gaan naar dc Ged. O. Gracht 108 van alle diverse draai- werken op gebied van automobielen en machi nerieën bij de Breestraat Orgel Piano stemmen, schoonmaken, repareoren Dat doet FERDINAND heel goedkoop. Stemt de piano's op toon om de 3 maanden voor 6.- p. jaar Pianohandel Ged. Schalkburgergracht 38 Répara t i e-i nri eliting L Meycrstrnat Mevrouw Bent U zonder goede Dienstbode? De Part. Arbeidsbeurs, Tel. 15537 Xieuwstraat 1, helpt U aan goed en betrouw baar Huispersoneel.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 14