'egance \foom &Dveesmann N. V. DE KENNEMER BANKVEREEN1GING PLEIN 8 MODE-ACADEMIE 1 „INTIMA" 1 ROGGEVEEN BELANGRIJKE OPENBARE VERKOOPING Openbare Vrijwillige Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Belangrijk Boelhuis N.V.deLandbouwbank L. J. VALLENTGOED en H. H. VAN ASCH Openbare Heeft U stof? POLDER DE VELSERBROEK Verkooping Grasgewas Geldbelegging Openbare Verkooping Openbare Verkooping H.H. AUTOMOBILISTEN A. J. CHRISTIAANSE NAAR DE BLOEMBOLLENVELDEN Waschmachines „ALBA" B. C. RADSMA Schoorsteenmantels en Grafwerk CHR. OPLEIDINGSSCHOOL en INRICHTING VOOR M.U.L.O. Stoomwasch- en Strijk-Inrichting „DE VOLHARDING". Ph. JANSEN, Gr. Houtstr. 3 rd., ing. Spekstr. INSCHRIJVINGEN VAN LEERLINGEN AANVANG NIEUWEN CURSUS MAART 3€asxhforn. EFFECTEN - COUPONS - PR0L0NGATIËN - DEPOSITO'S - REKENING COURANT - VREEMD GELD - CHEQUES - LOKETTENKLUIS HEEMSTEDE, VOGELENZANG, BENNEBROEK Notarissen Mr. J. A. DE LA HAYZE te Heemstede en R. NICOLAÏ tc Amsterdam, zullen op WOENSDAG 29 APRIL 1931 bij inzet en op WOENSDAG 6 MEI 1931, bij toeslag, telkens v.m. lOtf uur, in bet Ververschingshuis van het Wandelbosch „GroenendaaP te Heemstede, publiek verkcopen De aan de in staat van faillissement verkeerende N.V. Ho!!. Cultuur Mij. te Bennebroek toebehoorende onroerende goederen, bestaande uit: KAPITAAL CULTUURGEBOUW, voorts BLOEMBOLLEN- SCHUUR, DRIE WOONHUIZEN en BLOEMKASSEN, benevens diverse pcrceelcn UITMUNTEND BLOEMBOLLENLAND, BOUW TERREIN, BOSCHTERREIN en WATER. Zeer gunstig gelegen onder Heemstede, Vogelenzang (Bloemendaal) ten Bennebroek, a. d. Leidschevaartweg en aan den Vogclenzangsche- weg, ter grootte van 45 HECTAREN, 48 AREN, 35 CENTIAREN. Te veilen in verschillende pero. en comb. Bezichtiging: Het land alle werkdagen; Cultuurgebouw alle werk dagen van 1012 en 24 uur, behalve Maandagmiddag en Zaterdag middag. De overige gebouwen op Dinsdag en Donderdag van 24 uur. Veilingsboekjes met veilingkaart en nadere inlichtingen te bekomen bij de Notarissen, Raadhuisplein 13, Heemstede en Lcidsche Gracht 20, Amsterdam. Wegens sterfgeval ten overstaan van Notaris N. J. HOEFLAKE, Wagenweg 58, te Haarlem, op Donderdag 21 Mei 1931, B.m. 7 uur in 't Notarishuis aan de Bilderdijkstraat aldaar, van: KORTE SPAAR NE 7 zwart en rood WINKEL en WOONHUIS, get. 7 zw„ «net afz. opg. bovenwoning, get. 7 rd. en erf, groot 79 c.A. Winkel- on woonh. verhuurd op contract a 5.p. week, bo- venw. in eigen gebruik geweest- Aanvaarding, de bovenwoning ontruimd, bij betaling op 2 Juli 1931. Bezichtiging, het winkel- en woonh. alleen Dinsdags van 2-4 uur, de bovenwoning Dinsdags en Donderdags van 24 uur. SPIEGELSTRAAT 16 i 18 TWEE WOONHUIZEN, get. 16 en 18, met erven en open grond, samen groot 1 A. 65 c.A., in één koop. Verhuurd no. 16 voor 3.en no. 18 voor 2.per en bij de week. Aanvaarding bij betaling vóór ©f op 2 Juli 1931. Bezichtiging Dinsdags en Don derdags van 24 uur. ZANDVOORT Notarissen W. 3". A_ R. RI CHARDSON BENNERNAGEL te Amsterdam en D. M. KLIJZING te Haarlem, zijn voornemens op DONDERDAG 7 MEI 1931, •s nam. 2 uur, in het Café-Res taurant „ZOMERLUST" aan de Kosterstraat te ZANDVOORT in het openbaar te verltoopen: 1. de VILLA, genaam „NOS VACANCES" met voor- en ach tertuin en schuur a. d. Haarlem merstraat nr. 46 te Zandvoort met het eeuwigdurend erfpachts- recht van don grond, kad. sectie A. nr. 3404, groot 1 Are 30 centi aren, verhuurd tot 1 Maart 19 33, yoor 625.per jaar. Erfpachtscanon 26.— per ijaar. 2. De VILLA, genaamd „ROSA" met garage, theehuis, voor- en achtertuin, schuur en afz. opgang hebbende bovenwoning aan de Zandvoortschelaan nrs. 20 en 20a te Zandvoort, met het eeuwigdurend erfpachtsrecht van den grond, kad. sectie A nummer 3128, groot 12 Aren 79 centlaren, verhuurd beneden voor 700. per jaar tot 1 April 1933, boven voor 41.66 per mnd. De erf pachtscanon bedraagt 226. per jaar. Alle vermelde hnren volgens ingewonnen information. Bezichtiging Dinsdags en Don derdags, 's nam. van 24 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde Notarissen Kei zersgracht 717, Amsterdam en Wilhelminastraat 61 te Haarlem. HEEMSTEDE Wegens sterfgeval op MAANDAG 20 APRIL 193! 's a.v. 7 uur in het Algemeen Verkooplokaal aan de Nieuwe Gracht te Haarlem t. o. v. No taris D. M. KLIJZING te Haar lem. van: De zeer gunstig gelegen villa met, voor- en achtertuin, steenen tuinhuis, open plaats en erve te Heemstede, a. d. Autonis Duyck- laan nr. 3, bevattende 8 kamers, waarvan 2 met parketvloeren, complete badkamer, koukon, kelder en zolder. Het perceel is onmiddellijk na betaling ontruimd ie aanvaarden. - Bezichtiging Dinsdags, Don derdags en op den verkoopdag, 's namiddags van 24 uur. Inlichtingen ten kantore van genoemden notaris, Wilhelmina straat 61, te Haarlem, bij Heem- stede's Woningbureau, Heemst. Dr. 276, Heemstede en bij de deskundigen F. C. Kost en C. L. H. Zabel, Overtoom 36 te Am sterdam. wegens beëindiging van het bedrijf, te VOGELENZANG ten huize van Mevr. de Wed. C. VERDEGAAL—MEIER hoek Zilkerweg Notaris G. F. M. ROOZEN te Haarlem, zal op DINSDAG 21 APRIL 1931 's morgens 10 uur ter plaatse voormeld, publiek en tegen con tante betaling verkoopen: 2S stuks hoornvee, waaronder 21 gekalfd hebbende of kalfdra- gende koeien, 2 vare koelen, 5 kalveren, 1 paar, 30 jonge kip pen, voorts boerderij-inventaris kalveren, 1 paard, 30 jonge kip- zet, tilbury, hóoiharkmachine, hooischudmachlne, en bieten- machine, kruiwagens, kaas- en melkgereedschap, w.o. melkbus sen, kaasvaten, karn, planken, schragen, kaaszoutbakken, kal- verwin, hooibinten, landhekken enz. waschmachine met wringer, pomp, verder groote partijen pa len, planken, takkenbossen, prik keldraad, dakpannen enz. Voorts eenlg huisraad en het geen verder ten verkoop zal wor den aangeboden. Bezichtiging daaga vflör de veiling en op den verkoopdag vanaf 's morgens S uur. HEERENHUIS a. d. Prof. Van Vlotenweg 9a, Bloemendaal Notaris H. M. VAN WEEL te Bloemendaal, zal op Maandag 20 April 1931 nam. 7 uur, in het Algemeen Verkooplokaal aan de Nieuwe Gracht te Haarlem publiek ver koopen: Het HEERENHUIS met erf en tuin, te BLOEMENDAAL a.d. Prof. v. Vlotenweg, plaatselijk gemerkt 9 a, groot 1.69 Arë. Onverhuurd en voorz. van gas, el. licht en waterl. Ontruimd te aanvaarden bij de betaling, vóór of op 1 Juni 1931. Bezichtiging: Dinsdags en Donderdags 24 uur. Inlichtingen verstrekken: gen. Notaris van Weel, kantoor Over- veen, Bloemend.weg 198 en de deskundige A. J. STOEL Jr., Bloemend.weg 161, Bloeinendaal bij wien de sleutel is te bevragen ZANDVOORT Notaris Mr. H. C. ITTMANN te Haarlem zal op Woensdag 6 Mei 1931, 's nam. 2.30 uur in het café- restaurant „Zomerlust" aan de Kosterstraat te Zandvoort, in veiling brengen: Een WOONHUIS met wagen schuur aan de Baan 6 te Zand voort, met daarachter gelegen woonhuis, paardenstal en schu ren, erven en grond, kad. sectie C no. 2425, groot 8.31 aren. (Eigen grond). Aanvaarding vrij van huur, bij de betaling op 17 Juni a.s. Bezichtiging Dinsdags en Don derdags en op den verkoopdag van 21 uur. Inlichtingen bij genoemden notaris. Wilhelminastraat 44. tel. 10493. te Utrecht verleent credlet op korten termijnonder zakelijke of persoonlijke zekerheid. Vertegenwoordigd door de H.H. te Halfweg Telefoon 85 te Haarlem Nic. v. d. Laanstraat No. 6 BLOEMENDAAL Noorder Stationsweg 11. ten overstaan van Notaris N. J. HOEFLAKE, Wagenweg 58, te Haarlem, op Maandag 18 Mei 1931 n.m. 7 uur, in 't Algemeen Ver kooplokaal aan de Nieuwegracht 74, te Haarlem, van: Een VILLA, get. 11, met erf en tuin te Bloemendaal aan den Noorder Stationsweg, groot 5 A 9 c.A. Ontruimd te aanvaarden bij de betaling vóór of op 29 Juni 1931. Bezichtiging Dinsdags, Don derdags en op den verkoopdag n.m. van 24 uur. Veiling te IJmoiden-Ooit in café „Het Wapen van Velsen" op Donderdag 23 April 1931 n.m. 2 nar precies ten overstaan van den te Velsen gevestigden notaris G. D. BOER LAGE, van: Een Huis met schuur, erf en grond te Velsen, Stationsweg 83, kad. bek. gem. Velsen, sectie H, no. 4381, groot 1 are 73 centiaren Eigendom van den heer G. J. Blom te den Helder. Nad. inl. ten kantore van no taris Boerlage voornoemd. HOUTVERKOOPING Deurwaarder A. VAN DEN BOSCH zal 'op DONDERDAG a.». v.m. 10 uur aan den Ringdijk nabij Bennebroek publiek ver koopen: EEN GROOTE PARTIJ PRIMA AFBRAAK. Te bezichtigen één uur voor den verkoop. LAMPEKAP SPECIAALZAAK EIGEN ATELIERS FABRIKANTEN VAN GLASLAMPEN IMPORT VAN ITALIAANSCH ALBAST VERKOOP VAN ZUDE EN FOURNITUREN IZ VAKKUNDIGE BEDIENING VERTROUWDE VOORLICHTING ZEER LAGE PRIJZEN EEN ZAAK WAAR U NOU EENS TERUO KOMT. KRUISSTRAAT OVER DE „HEMA" Z Colb.costuum n. maat met four nituren 20 en 25. Keeren ƒ15 Mantelcostuum n. maat 18 en 20. Miiller, Joh. de Breukstr. 1 op VRIJDAG 24 APRIL 1931, nam. 8 uur, in Hotel „de Woy- man" te Santpoort. 9 HAARLEM (Noord) door NOTARIS G. WOLZAK Hzn., HAARLEM, op Maandag 18 Mei 1931 's avonds 7 uur in het Algemeen Verkooplokaal. Niéuwe Gracht 71 tc Haarlem, van: 1. Een WINKELHUIS met rui me woning, erf en tuin te Haar lem aam de Kloosterstraat 97, groot 73 centiaren. Verhuurd voor 8.50 per week. 2. Een WINKELHUIS met ruime woning, erf en tuin te Haarlem, aan de Kloosterstraat 99, groot 68 centiaren. Verhuurd voor S«per week. Aanvaarding bij betaling vóór of op 29 Juni 1931. Bezichtiging Dinsdag en Don derdag en op den verkoopdag van Inlichtingen ten kantore van den notaris, van Eedenetraat 20. HAARLEM ten overstaan van notaris G. WOLZAK Hzn. op Donderdag 21 Mei 1931 des avonds 7 uur in het Notaris- buis aan de Bilderdijkstraat te Haarlem, van: Een WOONHUIS, erf en tuin te Haarlem, aan de Glasblazer straat no. 27, sectie D no. 4633, groot 99 centiaren. Verhuurd voor 32.50 per maand. Aanvaarding bij betaling vóór of op 2 Juli 1931. Bezichtiging Dinsdag en Don derdag van 24 uur. Inlichtingen ten kantore van den notaris van Eedenstraat 20. GARAGE 'T RAADHUIS RaadhuiMtr&At IA Haarlem-Noord Telef. 15603 ia het adres voor het leeren autorijden, 30 per geheelen cursus. Opleiding voor het staats examen. Succes verzekerd. Tevens luxe autoverhuur met en zonder chauffeur. 10 MENSCH, leg een ETERNITPLAAT op het aanrecht en ge hebt geen vuilen boel t. d. Berg, Spaarne 59, teL 15681 SMEDESTRAAT IJMUIDEN, Haarlem, Telefoon 11152 Trompstraat 6 en 8. AMEUBLEMENTEN, BUFFETTEN, DRESSOIRS. BEDDEN, DEKENS, TAPIJTEN. HEEREN- EN DAMES CONFECTIE. 200.BETALING PER MAAND 15— 150.—, 12.50 ïoo.—, 10.00 Vraagt eens volledige inlichtingen. en 'tochten? Het adres om dat te verbeteren is: Heeft U fouten aan uw carrosserie, b.v. rammelen, kraken Haarlem - L. HEERENSTRAAT 36 - Telef. 14371 Cabine's voor Ford en Chevrolet steeds voorradig tegen billijken prijs. BEVERWIJK. J. H. de Swart Co., Telef. 2130. HAARLEM, Fa- Dieben Gubbels, L. Heerenstr. 13, Tel. 10841 HAARLEM, Prcncn Rcns, Socndastraat 40, Telef. 13506. HALFWEG, H. Greeven, Telef. 39. HILLEGOM, J. G. Schoorl, Telef. 2369. LISSERDIJK, J. de Bruin, Telef. Lissc 124. SANTPOORT, J. van Donselaar, Telef. 22325. IJMUIDEN, J. van Donselaar. Telef. 293. ZANDVOORT. E. H. Brokmeier, Telef. 2. per luxo-toerlngcar a 1.50 per persoon. Vertrek dagelijks 10. 12 2 en 4 uur. Plaatsbespreking ge- Garage J. TER WAL Rozenstraat 49, Telcfoou 12203 HANDMACHINE 38.— ELECTR. MACHINE 1 OS- WRINGERS vanaf 10.50 Spaarnwouderstr. 98 - Tel. 15426 Piano's te Huur Pianostemmen Piano's in Huurkoop W. BOEREE Sohagchelstraat 16 GROOTE HOUTSTRAAT 121 NETJES EN BILLIJK Kroon- Pionwielen Chevrolet A. J .VAN PER BURG Sophinstraat 35 Haarlem Telefoon 15533 DREEF 20 - HAARLEM - Telef. 12267 Aid. L.O. Opleiding in 6 jaar voor Lyceum. H. B. S., Gymnasium en M. U. L. Afdv M.U.L.O. Opleiding voor M.U.L-O.-dipl. A. en B. cn voor M. T. S., Kweekschool voor Onderwijzers. Kweeksch. Zee vaart, Nijverheidsschool 2c en 3e kl. H. B. S. en Lyceum enz. Aangifte van leerlingen voor den nieuwen cursus: DINSDAGS en DONDERDAGS van 45 uur, bij het Hoofd der School. Heldere WascH. Minimam slijtage. Wij halen en bezorgen uw wasch prompt op de door U aangegeven tijd. 40 Steeds bereid. Stipt op tiid. LANGE HEERENVEST 136 138. Opleiding Coupeuse, Oostumière, Lcerares, tevens een cursus voor eigen gebruilc volgens het ERKAMA-SYSTEEM. De leerlingen kunnen hun lesgeld terugver dienen, door het vervaardigen van klce- dingstukken voor zichzelf en nnderen. INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN IEDEREN DAG BEHALVE 's MAANDAGS £legariTë'!<Teedmg behoef! rfièt tfuu? Ie zijn. Zie slechts onze etalages K>f kom eens binnen., Modellen om van te watertanden, In elke genre en toch-^prijzen iagerdan waar ook (GeorgêiieCcm- plet, geheel op gij de. In bleu: modeen marine! Tot in de grootste Jongedèrnes;mantej, maten QQ75 islechts 7 ^Geheel op serge. In -1 O75 tewad/wil en bruin/wit O pteur Dia^o.' pale Dames mantel. Geh, op zijde bleu, bruin, zwart, ,bii 2975 ^ITddanloiïèt Soie Charman te, metzeer ele gante volant- school, bij ong yoor Z7R klechts

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 15