BlJtLiemt HAARL. VOETBALBOND. SPORT EN SPEL KON. NED. VOETBALBOND. DIVERSE ENG. BANKSTELLEN HAARLEM'S DACBLAD ZATERDAG 18 APRIL 1931 Het programma voor Zondag. Naar de beslissing! Van het Westelijk frontveel nieuws! Morgen is het voor voetballievend Haar lem een hoogst belangrijke dag, want dan zal beslist worden, of ED.O. al of niet degra datiewedstrijden moet spelen en of H.F.C. nog een kansje krijgt om er op het laatste ocgenblik aan te ontsnappen, Wie ons in het begin van het seizoen had durven verzekeren, dat twee, ja zelfs bijna drie Haarlemsche clubs aan het eind ervan in zulk een groot gevaar zouden verkeeren, hadden wij misschien voor een onverbeter- lijken Nurks aangezien, die alles zwart ziet. Maar wat zouden wij dan leelijk ongelijk gekregen hebben! Nurks, die immers vaak in den Haarlem merhout rondwaart, heeft natuurlijk ook af en toe een kijkje op het voetbalterrein aan de Spanjaardslaan genomen en daar een en ander gezien, waarover hij terecht kon mop peren. Hij zag, dat het met HF.C. mis liep! En zoo was het ook! Reeds meermalen heb ben we betoogd, hoe voortreffelijk de verde diging en middenlinie van H.F.C. altijd speel den en hoe ijselijk slecht de voorhoede. Als H.F.C. dit seizoen drie flinke spelers in de voorhoede had gehad, dan zou zij misschien wel kampioen zijn geworden. Daar is zij nu wel heel ver van af! Zij zal morgen heel, heel hard tegen Ex celsior moeten werken om het eerste-klasse- schap te behouden. Ter herinnering hier nog even de cijfers: gesp.gew.gel.verl.v.-t.pnt. H.F.C. 17 3 5 9 11 20—38 0.65 Excelsior 17 2 5 10 9 3755 0.53 Men ziet dus, dat HJ.C. het nog geheel in eigen handen heeft. Zij behoeft slechts ge lijk te spelen om behouden te blijven. Ook als zij verliest is alle hoop nog niet verloren, want dan volgt immers een beslissingswed strijd op onzijdig terrein. H.F.C. heeft dus ontzaglijk veel voor op Excelsior, die aan een gelijk spel niets heeft en voor wie een neder laag fataaT zou zijn. We zullen ons maar van het voorspellen van den uitslag onthouden en alleen in spanning den strijd afwachten. De elftalcommissie heeft voor dezen be langrijken wedstrijd twee wijzigingen in het elftal gebracht; Van der Lee en Reydon zijn namelijk vervangen. Het elftal is nu als volgt samengesteld: Van der Meulen, Wamsteker, Smit, R. Jongeneel, Lamp, P. Jongeneel, De Ruyter, Van Riemsdijk, N.N., Miezérus, Chapon. De belangstelling van onze stadgenooten gaat natuurlijk in even groote mate uit naar ED.O., die morgen aan de Kleverlaan tegen R.C.H. moet vechten om haar laatste kansje - op het eerste klasseschap te behouden. Ook met E.D.O. had het zoo ongelukkig niet be hoeven te loopen. Zij heeft een elftal, dat heel goed voetballen kan. Men wil het alleen te mooi doen, maar daarbij blijven in den regel de onontbeerlijke doelpunten uit. En daar gaat het toch om! Tot in het oneindige wordt door de voorhoedespelers gecenterd, soms tot op een paar meters afstand van het doel. Een kolfje naar de hand van de verdediging der tegenpartij! Die kan dan meestal met succes ingrijpen. Neen, er moet een vlug, open spel gespeeld worden, waarbij vooral de buitenspelers niet vergeten moeten worden. Dan wordt er ver warring gesticht in de gelederen der tegen partij. En dan schieten, schieten en nog eens schieten! Het hindert niet of er een paar schoten naast of over het doel vliegen. Er dwalen er ook wel eens een paar in! R.C.H. komt op bezoek. Deze wedstrijd zou ongetwijfeld nog belangrijker geweest zijn, als ook de Racing zooals dit een paar we ken geleden het geval was nog in gevaar had verkeerd. Maar zij was wijzer dan E.D.O. zij stelde zich nog bijtijds in veiligheid. Hier door kan zij echter morgen rustig den strijd aanbinden: het genot van een partij, die niets te verliezen of te winnen heeft. Onze lezers kennen de situatie: of Blauw Wit (die morgen in Den Haag tegen H.V.V. speelt envermoedelijk verliest) óf ED.O. jnoet degradatiewedstrijden spelen. Op het oogenblik isdestandaldus: gesp.gew.gel.verl.v.-t.pnt, BlauwWit 17 5 2 10 12 23—30 0.70 E.D.O. 17 5 1 11 11 2442 0.65 Ook hief kan het dus nog tot een beslis singswedstrijd komen, namelijk als Blauw Wit gelijk speelt en E.D.O. wint, of als Blauw Wit verliest en E.D.O. een gelijk spel bewerkt. Evenals bij H.F.C. zullen we ook hier den uitslag niet voorspellen. De TweeJe Klasse A en B yan Afdeeling II. Onze lezers zullen wel eens gaarne weten, hoe de ranglijstjes der tweede klasse A en B van Afdeeling EE, waarin geen enkele club uit HaaTlem en Omstreken uitkomt, er op het oogenblik uitzien. 0.a. spelen daarin de bekende oud-eerste klassers V.O.C., Quick, Unitas, S.V.V. en O.D.S. Deze clubs hebben, hoewel ze daartoe al vele jaren hardnekkige pogingen in het werk hebben gesteld, nog steeds geen kans gezien om weer in de eerste klas terug te komen. Vooral het Rotterdam- sche V.O.C. en het Haagsche Quick zouden velen gaarne weer in de hoogste afdeeling, waarin ze vroeger tal van jaren een mooie - propaganda voor de voetbalsport hebben ge maakt, terug willen zien. Maar ook voor het volgend seizoen is de kans daarop weer ver- De ranglijstjes luiden op het oogenblik als yolgt: Tweede klasse A: Tweede klasse B: gesp.gew.gel.verl.v.-t.pnt. Xerxes Neptunus D.H.C. V.O.C. Quick V.I.OJS. Unitas Steeds Hooge B.M.T. k gollandiaan 16 13 1 2 27 65—35 1.69 14 11 0 3 22 58—29 1.57 15 7 3 5 17 51—39 1.13 15 7 2 6 16 41—45 1.07 16 6 3 7 15 55—51 0.94 16 4 6 6 14 39—46 0.88 16 4 5 7 13 43—56 0.81 15 4 3 8 11 31—41 0.73 17 5 2 10 12 44—71 0.70 .18 4 3 11 il 36—50 0.61 Fortuna 16 12 2 2 26 50—23 1.63 S.V.V. 18 9 6 3 24- -56—35 1.33 Gouda 17 9 1 7 19 52—36 1.12 R.F.C. 16 6 4 6 16 40—38 1.— C.V.V. 16 6 3 7 15 32—35 0.94 OD.S. 16 7 1 8 15 3340 0.94 D.C.L. 16 6 3 7 15 25—33 0.94 Overmaas 16 5 4 7 14 38—38 0.88 V.D.L. 17 6 2 9 14 31—39 0.82 S.V.W. 16 1 4 11 6 21—61 0.38 Zooals onze lezers zien is in de tweede INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cts. per regeL klasse B al bekend, wie promotie- m a g en degradatiewedstrijden moet spelen. Het Vlaardingsche Fortuna is, hoewel ze nog twee wedstrijden moet spelen, reeds kam pioen. Het Schiedamsche S.V.V. heeft twee punten minder en is al uitgespeeld. Een bij zonder slecht figuur slaat hier S.V.W. met haar zes punten uit zestien wedstrijden. Let tende op haar slechte cijfers zal zij waar schijnlijk wel naar de derde klasse moeten degradeeren. In de tweede klasse A is het heel anders gesteld. Daar kan het nog wel ruim een maand duren, eer bekend is, wie de promotie wedstrijden mag spelen: Xerxes of Neptu nus, toevallig beide Rotterdamsche clubs, als tenminste Neptunus voornemens mocht zijn al haar vier resteerende wedstrijden te win nen, wat heelemaal niet onmogelijk is, als men haar cijfers bestudeert. Het kan echter ook zijn, dat morgen Xerxes al kampioen is, namelijk als zij van V.O.C. wint en wanneer Neptunus van Steeds Hooger mocht verlie zen. Hollandiaan staat op het oogenblik al op de tiende plaats en zal daar waarschijnlijk niet meer af komen. Het is immers niet denkbaar, dat Steeds Hooger uit haar drie nog te spelen wedstrijden geen enkel puntje meer zou kunnen halen. De club van onzen nationalen reserve-keeper Odijk zal zich op het spelen van degradatiewedstrijden moe ten voorbereiden. Een typisch verschijnsel is het groot aantal tegengoals: 50. Een be wijs, dat ook een doelverdediger, al is hij nog zoo bekwaam, niet alléén een wedstrijd kan winnen. We vermoeden, dat bovenstaande ranglijst jes na de wedstrijden van morgen wel een geduchte verandering zullen hebben onder gaan. DE WINKELIERS WED STRIJD TE IJMUIDEN We herinneren nog eens aan den voetbal wedstrijd, die a.s. Zondagmiddag wordt ge speeld door Winkeliers, leden van de R.K. Middenstandsvereeniging „De Hanze" tegen leden van de Winkeliers- en Handelsvereni ging „IJmuiden-Oost" op het V.S.V.-terrein. Als scheidsrechter fungeert de heer A. G. Lindhout van IJmuiden. Voor dezen wedstrijd zijn beschikbaar ge steld: een Wisselbeker, een groote legpenning als 2e prijs en 22 draagmedailles voor alle spelers. IN RIET UITVOERING OF GEHEEL BEKLEED ALSMEDE EEN GROOTE SORTEERING EETKAMER- EN SLAAPKAMER MEUBELEN VINDT U STEEDS OP ONZE TOONZALEN 1 GROOTE HOUT/TR. 67 E.D.O.—R.C.H. Voor den wedstrijd die Zondag op het E.D.O.-terrein gespeeld wordt 'komt R.C.H. uit met: Het E. D. O.-elftal is als volgt: Verhagen, W. Zandstra, Boeree, J. Perukel, Dinkla, Oomen, J. Steffens, Tanis, A. Steffens, J. Perukel, Van der Hurk. Kos, Prevost, Krom, Geutskens, Ruis, Muller, Blokker, de Geus, Verkerk, Hoogendoorn, Paape. Getracht zal worden, in de rust bekend te maken, hoe dan de stand van den wed strijd H.V.V.—Blauw-Wit is. R.C.H. 2H.R.C. 2. Door de nederlaag, die R.C.H. 2 Zondag tegen ED.O. 2 heeft geleden, is het definitief onder aan de ranglijst gekomen en moet R.C.H. 2 dus haar plaats verdedigen tegen de kampioenen van de reserve 2e klasse H.R.C. 2 uit den Helder en Zeeburgia 2. Zondag reeds begint het spel met een thuiswedstrijd tegen Hit.C. 2, waarin R.CH. 2 als volgt uitkomt: Cop, Kaestner, van Es, Prevost, Nieuwenhuis, v. d. Berg, v. d. Werve, Hanse, Kedde, Verkerk, Brugman. STORMVOGELSKENNEMERS. Stormvogels ontvangt Zondag a.s. bezoek van Kennemers uit Beverwijk. Deze wedstri;f is in hoofdzaak bedoeld als een oefenwed strijd voor de Beverwijkers in verband met de door hen te spelen promotie-wedstrijden. Stormvogels komt als volgt uit: De Waard, Haak, Koster, Effern, Tol, v. d. Velde, V. d. Steen, Groeneveld, Plokker, Prins. Boekelaar. Overzicht. f Onder ideale omstandigheden werd Zondag ji. het H.V-B.-programma verspeeld, zoodat het niet al te lang meer duren zal of de competities zijn geëindigd. In IA werd de groote wedstrijd tusschen Stormvogels m en H.F.C. in met 0—2 door de Haarlemmers gewonnen, die daarmede te gelijkertijd het kampioenschap practisch ver overd hebben. Haarlem III stelde zich vrijwel in veiligheid, door Damiaten met 'n 5-1 nederlaag naar huis te sturen. Het zou tenminste al raar moeten gaan, wilden de roodbroeken nog tot een be slissingswedstrijd met Bennebroek komen. R.C.H. in bleef op eigen terrein met 2—1 baas over Kennemers II, waardoor de Racing thans ten koste van Kennemers II de vierde plaats op de ranglijst bezet. Schoten n verbeterde haar positie aan merkelijk door een 41 zege op E.H.S., doch de Schotenaren zijn nog niet geheel in veilig heid. D.I.O. won ten slotte in deze afdeeling met 24 van Spaarnevogels, een resultaat dat zoo min voor kampioenschap als degradatie van belang is. De stand van de eerste klasse A luidt thans volgt: gesp. gew. gel. verl.pnt. H. F. C. III 17 11 3 3 25 Stormvogels m 18 10 3 5 23 D. I. O. 13 8 4 6 20 R. C. H. III 18 6 7 5 19 Kennemers II 17 6 5 6 17 Spaarnevogels 17 7 3 7 17 Haarlem III 18 6 4 8 16 Damiaten 18 7 1 10 15 Schoten II 17 5 4 8 14 E. H. S. 16 5 2 9 12 Bennebroek (a) 18 5 4 9 12 (a) 2 verliespunten w. n. o. In IB. is de strijd om het kampioenschap óók reeds beslist, zoodat alleen de degradatie- candidaten nog de aandacht gespannen hou den. Beverwijk n moest in Haarlem tegen R.C.H. IV een kostbaar punt laten. Wel is waar hadden de Beverwijkers langen tijd met 2—1 de leiding, doch tenslotte be vocht de Racing toch nog een draw. D.W.O. behaalde een nuttige 4—1 zege op Kinheim II, dat in zooverre veilig staat, dat alleen een beslissingswedstrijd de Bever wijkers op de laatste plaats zou kunnen brengen. E.D.O. m en Ripperda bekampten elkaar, om de bezetting van de tweede plaats. De 5—1 zege, welke Ripperda behaalde, toont wel aan, dat aan deze vereeniging de eer toe komt. De stand luidt hier: gesp. gew. gel. verl.pnt 1. V. O. 18 14 2 2 30 Ripperda 18 12 3 3 27 E. D. O. UI 18 11 3 4 25 R. C. H. IV 17 3 9 5 15 R. C. H. V. 17 7 1 9 15 Bloemendaal n 17 7 0 10 14 Haarlem IV 18 6 1 11 13 Kinheim H 17 5 2 10 12 D. W. O. 17 4 3 10 11 Beverwijk II (a) 17 5 2 10 10 .(a) 2 verliespunten w. n. os Het programma voor Zondag. HJF.C. m speelt morgen haar laatsten wed strijd tegen Stormvogels III. Wij verwachten, dat de thuisclub wint. Kennemers IISpaarnevogels is een strijd tusschen twee gelijkwaardige teams, waarbij misschien het terreinvoordeel een woordje meespreekt. Haarlem m zal op eigen veld wel een overwinning kunnen behalen op Bennebroek, terwijl ook EH.S. zwakker geacht moet wor den, dan een Dl.O.-elftal, dat bij den uitslag geen belang meer heeft. Schoten n wacht eveneens een zware taak tegen R.C.H. Hl. Wij verwachten dus, dat in de onderste plaatsen weinig verandering zal komen, doch wie weet welke onverwachte krachten het degradatiespook nog bij de heerèn ontketent. In 1 B wordt de plaatselijke wed strijd gespeeld tusschen Kinheim H en Bever wijk II. Beide clubs hebben het grootste belang bij den uitslag, zoodat een felle strijd mag worden verwacht, die misschien onbeslist eindigt. Met een dergelijken uitslag is alleen Kinheim n gebaat, terwijl ook Beverwijk n nog door een beslissingswedstrijd zou kunnen ontsnappen, als D.W.O. haar laatste match verliest. R.C.H. IVBloemendaal II is van weinig belang;; die wedstrijd wordt waarschijnlijk door de Racing gewonnen. Het volledige pro gramma luidt als volgt: I Af D.I.O.E.H.S. 12 uur Kennemers HSpaarnevogels 10 HJ.C. HlStormvogels nï 10 Haarlem nïBennebroek 10 R.CR. IHSchoten II 10 I B: Kinhelm n—Beverwijk n 10 R.C.H. IVBloemendaal H 12 H.F.C. IVHillegom n 10 Haarlem HIA—Zeemeeuwen n 2 D.I.O. nDJ3.K. 2 Bloemendaal IV—R.C.H. VI 10 n c: Hillinen IISpaarnestad 10 H D: Haarlem VE.D.O. V 10 IH A: Kennemers IV—V.O.G. II 2 Bloemendaal VRipperda HE 10 HI B: Kinheim IV—D.OA. III 12 ,V. V. H. HlKennemers VH 2 Bennebroek n—Spaarnestad III 10 (terrein Spaarnestad). Spaarnevogels HlDroste 10 D.S.K. HSpaarnestad n 2 ED.O. VH—V.V3. 10 Kinheim IH—D.I.O. m E.D.O. VI—Swastika II Kennemers VIH.F.C, V 10 KenauStormvogels V 10 R.CH. Vin—I.V.O. Hl -10 Ripperda IVDroste H D.W.O. IH—Zandvoort V 10 10 JUNIORES. Afdeeling A: ED.O. a—R.C.H. a 12 Afdeeling B: E.D.O. b-V.VB. R.C.H. bT.HH. 12 10 Afdeeling C: Bloemendaal cHaarlem b 12 TRAM- EN SPOORWEG- COMPETITIE „A.G.T."„N.Z.H." (5—3). De N.Z.H.'ers bestoken terstond het. A.G.T.- doel, voorloopig echter zonder succes. De uit vallen der A.G. T. zijn niet van gevaar ont bloot, waarvan het bewijs geleverd wordt als de rechtsbinnen der Amsterdammers het leder langs den N.Z.H.-doelman schiet (10). De N.Z.H. blijft het meest in den aanval; even vóór rust scoort de middenvoor der „Witten" den gelijkmaker. Na de hervatting heeft N.Z.H. het eerst succes é.ls de rechtsbinnen den stand op 12 brengt, spoedig gevolgd door een derde doel punt, wanneer de achterhoede van A.G.T. een bal van richting doet veranderen (13). De A.G.T.-ers zijn niet meer te houden. Twintig minuten vóór het einde verkleint ze den achterstand, spoedig gevolgd door den gelijkmaker uit een strafschop (33). Met de overwinning in 't zicht speelt A.G.T. enthousiast verder; het gelukt haar, den eindstand op 53 te brengen, hiermede een verdiende doch geflatteerde overwinning boekende. KORFBAL DE N.K.B. WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG. De plaatselijke ontmoeting Zondagmiddag tusschen Animo en Advendo op het terrein aan de Van Oosten de Bruynstraat zal, gelet op de overwinningsreeks van Advendo, wel op een kleine nederlaag voor de thuisclub uitloopen; maar cadeau krijgen de bezoekers de overwinning niet! De tweede ontmoeting in C tusschen BJ3.P. en D.V.D. 2 wordt een overwinning van Pur- merend. Haarlem 2, dat D. D. V. 2 antvangt, moet nog steeds haar eerste punten behalen; tegen de Amsterdammers zal dit niet lukken. In D verliest Roda hoogstwaarschijnlijk thuis van Ados. K.Z, 3 wordt zeker één pun tje rijker te Amsterdam ten koste van Spor tief 2. In E krijgen de Advendo-reserves W. K. 3 op visite, die vermoedelijk met de twee pun ten naar Amsterdam gaat. PROMOTTE-DEGRADATTE W. 3e kl. Voor deze heele competitie, waarin door Haarlem, Hercules 2, ZK.V. en Baerna ge speeld zal worden om in de 2e klasse te ko men, ontmoeten morgen Baerne en Hercules elkaar. De volgende week Hercules-Baerne. HAARL KORFBALBOND HET H. K. B.-TWAALFTAL. Morgen ochtend tien uur speelt het voor- loopige HK.B.-twaalftal. een oefenwedstrijd tegen Sport Vereent op het terrein van laatstgenoemde achter de Ruïne van Brede- rode. Op 10 Mei zal een wedstrijd gespeeld wor den tijdens de seriewedstrijden van den H .KB. Op 14 Mei neemt het twaalftal deel aan de Amsterdamsche Korfbalbond-schild wed strijden. Na een oefenwedstrijd op 24 Mei wordt op 31 Mei tegen het Noord-Hollandsche K.B, twaalftal gespeeld. DE COMPETITIEWEDSTRIJDEN. In verband met den oefenwedstrijd van het HKH.-twaalftal zijn de wedstrijden voor de le klasse uitgeschakeld. In de 2e klasse ontvangt Animo 3-Ooster- kwartier 1, dat haar pun ten-aantal zeker zal vermeerderen. Always Ready 2 gaat naar D.S.V. 2, dat de meeste kans heeft om te winnen. Ingelascht werd K. V. 2Alw. Ready 1, dat haar posi tie wel zal handhaven. In de 3e kl. ontvangt Haarlem 4 het derde van Zilvermeeuwen. Haarlem 4, dat nog kampioenskansen heeft, is verplicht oorhaar eerste twaalftal na te volgen! TH.B. 2 lijkt ons zwakker dan S. S. H. 2, dat de punten wel mee zal nemen. NIEUWE VEREENIGINGEN. Naar we vernemen is te Halfweg weer een korfbalvereeniging opgericht genaamd D. W. S. en ook één te Driehuizen nl. De Ken nemers. LEDENVERGADERING VAN ADVENDO. Het bestuur der H. K. C. .Advendo" heeft voor hedenavond een spoedledenvergadering uitgeschreven. WATERPOLO DOLFIJN—H.P.C. (10—3) Met het volgende zevental trok H. P. O. naar Amsterdam om Dolfijn I te bekampen. L. Kohier. F. W, Moolenaar, H. J. Leijenaar, A. J. Braam J. Uitendaal, J. Kooijman, A. Heerkens Tlïijssea. Reeds spoedig na het begin krijgt Koh ier een schot te stoppen, maar door onvol doende wegwerken wordt het eerste doelpunt gemaakt. (10). De Dolfijn behoudt echter niet lang dezen voorsprong, want als weder Is ultgezwom- men, komt F. W. Moolenaar geheel vrij te lig gen. die met een ver en hard schot den stand gelijk maakt. (I1). De partijen wegen nu tegen elkaar op, doch spoedig blijkt, dat Kohier zijn dag niet heeft, waarvan Dolfijn dankbaar profiteert. Geleidelijk voert Dolfijn de score op, zoo dat gedraaid wordt met een 41-stand. Na rust moet H. P. C. den diepen kant ver dedigen, al dadelijk begint de Dolfijn van de helft af te schieten, waarmede zij ditmaal bij Kohier succes hebben. Als het reeds 7—1 is komt de H. P. C.-voorhoedc even los Koovman neemt het tweede H.P.C.-doelpunt voor zijn rekening. Braam, die hierna opge- zwommen is, weet op handige wijze Rijke ta verschalken en verkleint hiermede den ach terstand tot 73. De Dolfijn vindt het dan genoeg en komt geweldig opzetten. Het duurt dan ook niet lang of "zij weet haar overwicht in doelpun ten uit te drukken. Nog driemaal wordt Koh ier gepasseerd, zoodat het einde komt met/ een 10—3-overwinning voor de Dolijn. BILJARTEN ONDERLINGE VRIENDSCHAP Het bestuur van de Biljartvereeniging „On derlinge Vriendschap". L, Begljnestr. 10. is als volgt samengesteld: J. Winser, voorzitter, W, v. Nimwegen Jr., secretaris. M. Huyboom, pen ningmeester en H. Holtkamp en C. v. Stijn, commissarissen. Het secretariaat is thans ge vestigd Orarijeboomstraat 42. HOCKEY NEDERLAND—BELGIë. Toen ons internationaal hockey nog in haar kinderschoenen stond was de wedstrijd tegen België een hoogtepunt in het seizoen. Thans is dit eenigszins anders. Ons natio nale elftal is ongetwijfeld sterker dan het Belgische Vijf overwinningen en een gelijk spel in de jaren 1928, 1929. 1930, en 1931 be wijzen dit. Maar dat hadden de onzen in Maart j.l. bijna vergeten. De ploeg leed aan zelfoverschatting en bijna was dat de oor zaak geworden van een nederlaag. Dat Hol land toch won, bewijst dat onze superioriteit ten opzichte van België nog bestaat cn dus dat ook Zondag binnen de muren van het Stadion een zege op de Belgische roode dui vels behaald kan worden. Deze eenige thuiswedstrijd in dit seizoen, op 3 Mei volgt nog een wedstrijd te Parijs tegen Frankrijk) moet voor de onzen een reden te meer zijn om de tegenstanders niet te overschatten, maar van begin af aan met enthousiasme en snelheid den strijd aan te binden. Wanneer dit gebeurt, dan zal er reden tot juichen zijn. De wedstrijd, die te vier uur begint, wordt ge leid door de heeren Th. J. A. van 't Lam (Nederland) en G, Baudoux (België). De opstelling der elftallen is op een uit zondering na gelijk aan die in Antwerpen nl.: Nederland: Hardebeck. De Waal, A. Tresling, C. v. d. Hagen. Ter Haar, van Lierop, Maas, Jannink, Dupon, Kist, van der Haar, België: v. d. Branden, Beernaert, Rensburg. Mallieux, Seeldrayera Putz, Baudoux, Adelot, Wellens, Paquet, van de Merghel. HONKBAL AANWIJZING COMPETITIELEIDER. Op verzoek van den Ned. Honkbalbond heeft de nieuwe bondssecretarls L. Lok, zich bereid verklaard om dit seizoen ook als com- petiticleider op te treden. De competitie-indeeling. Voor de eerste klasse competitie hebben zich acht negentallen aangemeld. Dezen keer ontbreekt A.M.V.J. (vroeger Concordia) om dat vrijwel alle andere spelers zich hebben teruggetrokken en de anderen niet voldoende geoefend zijn om in de eerste klasse uit te komen. Er zijn twee afdeelingen gevormd. De be doeling is dat ieder negental in zijn eigen afdeeling een heele en tegen de negentallen uit de andere afdeeling een halve competitie speelt. Afdeeling A bestaat uit: Ajax, A.G.H.C., Haarlem en Quick. Afdeeling B bestaat uit: Blauw Wit, T.O.G.O., V.V.G.A., Z.R.C. Haarlem I krijgt dus te spelen 6 en 4 la 10 wedstrijden, waarvan 7 thuis en 3 uit. Ook de tweede klasse is in twee afdeelin gen gesplist. Voorloopig speelt echter ieder negental een heele competitie in zijn eigen afdeeling. Afdeeling A bestaat uit: Ajax II, A.M.V.J. I, BlauwWit II, H.H.C. I en V.V.GA. II. Afdeeling B bestaat uit: A. G. H. C. II, Haarlem n, HJH.C. H, T.O.G.O. H en Z.R.C. II. Openingswedstrijden. Het Bondsbestuur besloot, gedwongen door de groote vertraging in het werk, de traditio- neele seriewedstrijden ter gelegenheid van de opening van het seizoen, dit jaar niet te hou den. GYMNASTIEK UITVOERING VAN „SPARTA". Het programma van de uitvoering, die Sparta te Velsen-Noord Zaterdag aldaar in het gebouw Concordia geeft, vermeldt voor de meisjes vrije oefeningen, bank-oefeningen, brug, dansen en knotsoefeningen; voor de jongens staafoefeningen, bokspringen en be hendigheidsoefeningen; voor de dames brug, dansen en vrije oefeningen; voor de heeren brug en hoogrek. UITVOERING VAN DEN K.T.K. Aan de op 14 Mei (Hemelvaartsdag) op het R.C.H.-tcrrein te houden uitvoering van den K.T.K. ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Chr. Gymn. Ver. Turnlust zal de Bloemendaalsche G.V. niet deelnemen. Ofschoon van enkele andere vereenigingen de medewerking nog niet verzekerd is, mag toch gelet op het met algemeene stemmen ge nomen besluit ter jaarvergadering K.T.K. verwacht worden, dat de deelneming aan die eenstemmigheid evenredig is. De T.C.-VERG.ADERING. De Technische Commissie van den K.T.K. vergadert Zaterdag in Haarlem ter bespre king van het zomer-programma. BATO. Men verzoekt ons te melden, dat in ver band met de a.s. stemming voor de Provin ciale Staten er Dinsdag geen oefening is voor de dames en meisjes,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 17