HAARLEM'S DAGBLAD UIT DE OMSTREKEN IJMUIDEN HAARLEM'S DAGBLAD ZATERDAG 18 APRIL 1931 HEEMSTEDE EEN' ZILVEREN PRIESTERJUBILEUM Pater Salvator Booms, zoon van een oude bekende familie in Heemstede, en zelf ook een geboren Heemsteder, thans kapelaan in Zaltbomrael, vierde dezer dagen zijn zilveren Priesterjubileum. Dit feest is de Paaschdagen in zijn parochie gevierd. Morgen zal dit jubileum ook in Heemstede eenigszins feestelijk herdacht worden. Des morgens om half 11 zal de jubilaris een plechtige II. Mis opdragen in de St. Bavokerk aan den Heerenweg. Des middags van 2 uur tot half 4 is er re ceptie ten huize van zijn broer, Binnenweg 3, waar om half 4 de Harmonie „St. Michaël" den jubilaris een serenade zal brengen. BENNEBROEK DIEFSTAL VAN BLOEMBOLLEN. De eigenaar van de Buitenplaats ,3ijweg" kwam een dezer dagen tot de minder aange name ontdekking dat onbevoegden eenige zakken bloembollen hadden gerooid en mede genomen. Aan de politie is het mogen gelukken den dader op te sporen en de bollen, die reeds voor veel te geringen prijs verkocht waren, in beslag te nemen. Tegen den dader is proces-verbaal opge maakt. Het is niet onmogelijk dat de kooper ook nog moeite met de justitie krijgt. VERNIELING. Door een viertal jonge mannen zijn de ver kiezingsborden van de S.D.A.P., welke borden men toestemming van de politie op verschil lende plaatsen in de gemeente waren aange bracht, met een hark vernield. Door de politie werd het viertal bekeurd en de hark in beslag genomen. VERDRONKEN. Hedenmorgen 3 uur is in het binnentoelel- dingskanaal een schipper van een sleep afge gleden en verdronken. De politie dregt, met een sleepdrcg, doch tot heden is het lijk nog niet gevonden. Nader meldt men ons: Hedennacht om 4 uur was een sleepboot met twee zandbakken varende naar Amster dam. Op een onbewaakt oogenblik viel een 20-jarige gehuwde bakkenschlpper over boord en verdronk jammerlijk. Nog steeds wordt door de politie met de sleepdreg gedregd. BESOMMINGEN. ao Heden (Zaterdag) waren aan den Rijks- vischafslag te IJmuiden 5 stoomtrawlers en 25 loggers. De besommingen waren: Manden: Trawlers: 165 Derika 4 f 1300.— 160 Friesland 2100.— 160 Frisia 2000.— 160 Condor 2200.— LJslandsche versche visch: 1500 manden, Petten, f 4700. Loggers: Sch. 35 ƒ600. KW 8 ƒ200, KW 96 f300 KW 89 ƒ500, KW 172 ƒ300. LJm, 283 700, KW 33 f 300, KW 23 ƒ500, KW 68 300 KW 105 500, KW 47 600, KW 16 400, KW 158 400, KW 41 600, KW 121 200, KW 162 300, KW 14 300, KW 43 40 KW 4 f 200, KW 19 f 800, KW 31 400, KW 69 f 7Ó0. KW 36 5Ó0, KW 29 500, KW 65 300. PUBLIEKE VERKOOPING. Ten overstaan van notaris G. D. Boerlage te Velsen vond Vrijdagmiddag een publieke verkooping plaats. De uitslag was als volgt: Een woon- en winkelhuis aan de Enschedé- straat 18. Kooper de heer K. Tijssen voor f 3290. Een woonhuis aan de Enschedéstraat 20. Kooper de heer H. Ermshaus voor f 2710. N. B. A. S. De afdeeling N. B. A. S. geeft 25 April a.s. een propaganda-avond in de zaal van Tivoll. Het programma vermeldt: muziek (viool en piano) en zang, de bondsvoorzitter zal een rede uitspreken en de leden het lente^spel ,JDe Zaaiers" opvoeren. DE RAADSVERKIEZINGEN. CANDIDATEN DER OUD-KATHOLIEKE KIESVEREENIGING. Vrijdagavond had een vergadering van de Oud-Katholieke kiesvereeniging plaats, waar de candidaatstelling voor de a.s. gemeen teraadsverkiezingen besproken werd. De groslijst werd als volgt samengesteld: 1 G. Heykoop, 2. A. Vis. 3. Job. Gouda. 4 Hulb. Stam. 5. Corn. Stam. 6 J. E. de Groot. 7. A. A. van Pel. SCHEEPVAARTBERICHTEN, Binnengekomen schepen. 16 April. Noorsch. Bohette, Pernis. Deensch, Oluf Maersk, Rotterdam. 17 April. Ned. Nias, Dantzig. Dultseh, Chios. Porti Mao. Engelsch, The Duke, Londen. Ncd. Zeelandia, Buenos Aires. Duitsche motor, Kurmark. Batavia. Ned. motor, Den Haag, Baton Rouge. INGEZONDEN MKDEDEELINGEN a 60 Cts. per regel Verstopping gang regelt men vlug zonder kramp of pijn met Mijnhardt's Laxeertabtetten Prijs per doos 60 et. Bij Apoth. «n.Drogisten Vertrokken schepen. 17 April. Ned. Algenib, Rotterdam. Ned. Texeistroom, Bristol. Ned. Heimes, Rotterdam. Ned. Jaarstroom, Liverpool. Ned. Oosterland, Immingham. Duitsch, Else Hugo Stonnes 15, Rotterdam Duitsch, Holland, Blyth. Duitsch Martha Halm. Odensee. Ned. Kangean, Osaka. Duitsch, Aquila, Hamburg. Spaansch, Bizkarge Mendi, Sunderland. Duitsch, Holms te in, Hamburg. Zweedsch, Australië, Hamburg. Zweedsch Anvall, Leeds. Ned. Brion, Bordeaux Ned. Rijperkerk, Valencia. Ned. Proteus, Güthenberg. Ned. Pluto, Kopenhagen. Ned. Tolamon, Rotterdam. Ned. Jagersfontein, Beieren. Ned. Seine, Parijs. BEVERWIJK REDERIJKERSKAMER „KENNEMERLAND" De Rederijkerskamer „Kennemerland" gaf in het Kennemer Theater een opvoering van het kluchtspel „De zwevende Maagd" een product van de vruchtbare combinatie .Ar nold en Bach. De dwaze geschiedenis, gefa briceerd op het thema van ontaarde schoon moeders, bedrogen vrouwtjes en slippertjes- makende-echtgenooten, oogstte een dave rend succes. „Kennemerland" speelde het stuk in goede bezeting, die over de geheele linie uitmuntte in een frappante typeering. De heeren Cloeck, Bakker en Fiege leverden kostelijk samenspel, terwijl van de dames krachten het fijn-genuanceerd en gedistin geerd spel van Mevr. Neve-Dolle bijzonder de aandacht trok. Ook Mevr. Bakker-de Mik was dezen avond zeer goed op dreef. Aan het slot beloonde het niet zeer talrijke publiek de spelenden met een langdurig applaus, waarin zeer verdiend, de heer N. Luyt, die de welver zorgde regie voerde, deelde. VELSEN-NOORD. OPRICHTING POLITIEBOND. Vrijdagavond werd in het R.K. Verenigings gebouw te Velsen-Noord een vergadering ge houden van R.K. politiemannen in Kenne merland met het doel om een afdeeling te stichten van den R.K. Politiebond St. Michaël. Ongeveer alle R.K. politiemannen uit deze omgeving hadden aan den oproep om de vergadering te bezoeken, gehoor gegeven. Als spreker trad op de heer M. L. A. Klein, bonds- ambtenaar, die in een uitvoerig betoog de noodzakelijkheid van de organisatie ook voor de politie aantoonde. De vergadering werd o.m. bijgewoond door de heeren pastoor E. A. M. Mersel, bondsadviseur uit Rotterdam, pastoor J. Schoenmaker van Velsen-Noord, rector Boonekarap uit Beverwijk, en kapelaan E. B. J. M. Determeyer uit Velsen-Noord. Ook de heer C. P. J. Maas, lid van den gemeente raad te Velsen was ter vergadering aanwezig. Het resultaat van de bijeenkomst was, dat onder algemeene Instemming besloten werd een afdeeling Kennemerland van den R. K. Politiebond St. Michaël te" stichten. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren J. J Hugtenburg, Wijk aan Zee en Duin, voor zitter, F. C. A. Hendrikse te Beverwijk penning meester, en A. P. Maas te Velsen secr. HILLECOM VERGADERING „VRIJHEIDSBOND", Door de afdeeling Hillegom van den Vrij heidsbond was Vrijdagavond een propagan da-avond uitgeschreven in het NutsgebouW met het oog op de a.s. verkiezingen. De zaal was goed bezet, terwijl als spreker optrad het Tweede Kamerlid, Mr. G. Boon. De afdeelingsvoorzitter de heer Oudelf, opende de vergadering met een kort ope ningswoord, waarna mr. Boon zijn verkie zingsrede hield. Op verzoek van het bestuur behandelde hij het radio-vraagstuk. In den breede zette hij de voorgeschiedenis van den radiostrijd uiteen, behandelde uitvoerig het zendtijdbesluit en gaf aan waarom hij zijn bekende motie bij de Kamer had inge diend. Vervolgens ging hij in op de beteekenis van het liberale denkbeeld en de houding aan genomen bij de Idee van nationale ontwa pening. Spr. wees op de belangrijkheid der verkie zingen voor de Prov. Staten, als zijnde net college waaruit Gedeputeerde Staten en Eer ste Kamer voortkomen en constateert tot zijn groote vreugde een grootere belangstel ling bij de kiezers dan bij vorige verkiezin gen. Van de gelegenheid tot debat werd geen ge bruik gemaakt, slechts een enkele vraag werd gesteld. Vervolgens werd nog het woord gevoerd door den heer Moolenaar, voorzitter Leid- sche Kamercentrale, die de aanwezigen op wekte trouw ter stembus te gaan, waarna de voorzitter de vergadering met een woord van dank sloot. BURCERLIJKE STAND INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cts. per regel. EEN DIENSTBODENVERZEKERING. FIRMA H. KWAK Hzn. PARKLAAN 38. HAARLEM. TEL. 10224 26226 KUNSTOOGEN Natuurgetrouwe vervaardiging F. Ad. Müller Söhne Wiesbaden In Amster dam. Inst, voor Physische Therapie. Keizersgracht 489, van 27 tot en met 30 April. Vertegenwoordiger: J. M. SCHM1UTZ, Opt. Instr. Handel, Rokin 72. LISSE. Geboren: W. P., zoon van W. P. Kerkvliet en M. M. Annaert; H. F. M., zoon van M. J. de Groot en P. van Alphen; P. J., zoon van Th. Wassenaar en Ch. Hoogkamer. Ondertrouwd: P. Lefeber en H. B. L. M. de Meulder; H. Meijer en M Raaphorst. Getrouwd: H. den Butter en H. P. Kuipers; M. M. de Haas en M. v. d. Zwet; J. J. van Kesteren en L. Zwiers. VELSEN. Geboorten: J. R. Vogel—Brinkman z. J. PostWessel d. L. v. d. Plas—Egmond z.; M. H H- v. ri. Ploeg—Steman z.; C. Vormeulen- v. d. Pijl d.: C. HeykantsZon d.; A. C. Vonk- Bioas d. DE MODE IN BLAZERS Overleden: Jacoba Dorsman echtgen. van H. H. Beunink, 36 j.; Engeltje Verburg Wed. J. Uithol 87 j.; Maria Pull Wed. G. J. D. van Kooten 85 j., Lummetje Roos, Wed. J. Schaap 75 j.; Petronella Maria Bremerkamp 93 j.; Pie- tronella Bakker 7 j., Jannetje Doets 3 maan den. Ondertrouwd: F. Zwart met G. Kramer; J. G. Langbroek met E. M. Krijger; L. M. Noordzij met M. L. van Paemele; W. Postema met E. M. Blom, A. Schavemaker met M. v. d. Mast, C. Sneek met C. J. Braam, R. Rutte met G. M. Heeremans, G. J. Bierman met E. A. Hoffman, T. Hoffman, T. Groen met N. E. Kremer. Getrouwd: G. Bosman met A. Kolle, P. G. Jansen met M. M. Kras, A. J. de Graaf met, A. S. Okhuysen, J. P. C. Wagemans met H. Westerman, A. J. Uil met J. Welp, P. J. Hand- graaf met L. Lohman, E. Broers met M. J. Piek, E. RoLser met J. C. Glas. G. Tiets met G. G. Ruysenaars. BEVERWIJK. Ondertrouwd; D. B. J. de Winter en A. M. de Vreeze; W. Kuiper en M. A. Klaver. Getrouwd: C. A. Niesten en C. J. M. Groot; J. Hogeslag en A. J. van Bakkum; F. A. van der Linde en A. M. Veraart. HAARLEMMERUEDE EN SPAARNWOUDE. Geboren: Lambertus Hendrik: zoon van P. H. van Essen en van P. van Schaik. Johanna Maria: dochter van Joh. van Steij- nen en van Wilhelmina A. Witteman. Getrouwd: Antonius Strobbe en Amelia Maria Dobbelaar. Christiaan van War merdam en Margaretha Maria Nanne. Overleden: Hendrikus Maria Huiberts, oud 5 maanden. TERAARDEBESTELLING VAN DEN HEER F. J. BRLNKMANN. Hedenmorgen heeft de plechtige teraarde bestelling plaats gehad van het stoffelijk overschot van den heer F. J. Brinkmann. Nadat in de kerk aan de Nieuwe Groen markt de heilige uitvaartdiensten gecele breerd waren had op de R.-K. begraafplaats te Overveen de plechtige teraardebestelling plaats. Aanwezigwaren o.m. de commissarissen der N.V. de heeren Mr. J. H. Thiel en Notaris Boerlage, namens de K. v. K. de heeren E. H. Krelage, Jbr. J. C. Mollerus en W. J. B. van Liemt, het D. B. der Midd. Centr. was vertegenwoordigd door de heeren F. H. Smit, P. J. M. v. Tetering en C. ten Boom, het hoofdbestuur der Horecaf door den heer L. Roozen, vice-voorzitter van het hoofdbe stuur. Voorts waren er nog afgevaardigden van deafd. Haarlem der Horecaf en van de Kof- fiehuishoudersvereeniging „Onderling Be lang". UOLLANDSCHE BOLBLOEMEN TE BRUSSEL Aan den vooravond van de verjaardag van Prinses Juliana zal in het Holland Huis te Brussel een tentoonstelling worden geopend van Hollandsche bloemen, waarvoor een aantal kweekers door bemiddeling van het bestuur der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur inzendingen heeft toe gezegd. Het ontwerp voor de tentoonstelling is gemaakt door den architect den heer J. de Lugt te Bentveld, arrangeeren der bloemen zal geschieden door den heer Koper te Ben- nebroek. Op den avond na de opening zal den autoriteiten in het Holland Huis een feest maal worden aangeboden door het bestuur van deze instelling. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIEN worden, behalve aan het Hoofdkantoor Groote Houtstraat 93, tc Haarlem, en het Bijkantoor Kenneinerlaan 42, tc IJmuiden, eveneens bij de volgende adressen aan genomen. HAARLEM-NOORD: bij den Agent P. Bcnjcrt, Bantamstraat 23. HEEMSTEDE: bij de Agenten TH. A. TERMEER. Binnenweg 17 ca J. W. van Wagcningcó, Borneostraat 6. ZANDVOORTbij den Agent K. Zwemmer, Verlengde Koningstraat 85: BENNEBROEK: bij den Kantoorhouder van het Hulppostkantoor; HILLEGOM: bij den Agent J. Slagboom. Brouwcrslaan 7 LISSE: bij den Agent J. Landkrcon, Heerenweg 39 a SPAARNDAMbij den Agent B. W. Koelman; HALFWEG: bij den Agent S. Tienstra, Wilgcnlaan 60; SANTPOORT: bij den Agent H. Zonneveld. Hoofdstraat 444; VELSEN-NOORD: b:j den Agent J. J. Wessclius, Melklaan 62: BEVERWIJK: bij den Agent P. Kaspers, Grocnelaan 11 HOOFDDORP: bij den Agent C. Stroomcr, Parklaan NIEUW-VENNEPbij den Agent J. van Stam, Dorpsstraat 0. Ook de COURANTENBEZORGERS be lasten zich met bet aannemen van Abonnc- NIEUW WATERLEIDINGSPLAN VOOR AMSTERDAM. RIVIERWATER MET DE DUINEN ALS FILTERS. KOSTEN 40 MILLIOEN. Het Algemeen Handelsblad heeft verno men, ciat binnenkort bij de gemeentelijke instanties te Amsterdam zal worden inge diend een wijziging van het oorspronkelijke groote plan voor het aanleggen van een ri vierwaterleiding waarvan ir. R. van Royen, directeur der gemeente-waterleidingen de kosten raamt op veertig millloen gulden. Het voornemen, tot uiting gekomen in de inmiddels aangehouden groote voordracht inzake de Drinkwatervoorziening van 1 Maart 1929, om onder Amerongen uit de bo ven-Lek rivierwater voor de voorziening van Amsterdam te onttrekken, is prijsgegeven voor Jaarsveld bij Vreeswijk, omdat zich daar de gevolgen van eb en vloed doen gel den wat bij Amerongen in veel mindere mate het geval is. De vestiging van een „reinwaterkelder" in het oosten der stad wordt eveneens prijsge geven. Door transportbuizen zal het Lekwater rechtstreeks worden vervoerd naar de prise d'eau in Leiduin. Om de bezwaren tegen irrigatie van de duinen zal dat stelsel, jarenlang krachtig voorgestaan door den vorigen waterleiding directeur ir. J. M. K. Pennink, niet worden toegepast, doch het rivierwater zonder eeni ge voorbehandeling te hebben ondergaan worden bijeengebracht in duinreservoirs. Daar wordt het een aantal weken, ten be hoeve van de qualiteitsverbetering in bacte riologisch opzicht, bewaard en vervolgens afgetapt in de bestaande duinkanalen. Daar door zal, naar ir. Van Royen op grond van verschillende wetenschappelijke onderzoe kingen meent, langs biochemischen weg eventueel aanwezige reuk of smaak van het rivierwater worden weggenomen, wat bij ir rigatie, aldus de opinie van den waterlei dingsdirecteur, niet mogelijk zal zijn. Het Lekwater zal, teneinde het onge- wenschte „infiltreeren" weg te nemen, niet worden vóórgefiltreerd, doch met slib be zwangerd naar de duinen worden gebracht, opdat de bodems der bewaar-reservoirs zoo spoedig mogelijk verharden en „verstoppen", zoodat het water niet wegzakt. Het z.g. „kleine plan", wateronttrekking aan de Loosdrechtsche plassen en den Bethu- nepolder, zal, het onderzoek betreffende den polder heeft het uitgewezen, ongeacht de groote hoeveelheid van pl.m. 30 millioen kub. m. „uitslagwater" per jaar, een soort van overgangsoplossing zijn, alhoewel niet voor een "lange periode. Vandaar dat de rivierwaterleiding in de toekomst Amsterdam van drinkwater zal moeten voorzien. De bewaarreservoirs. De gemiddelde wateraanvoer wordt in 1950 berekend op 171.00 kub. m. per etmaal. Wanneer het drinkwater in de gegraven duinmeertjes 4 a 5 weken dient te worden bewaard, zal een hoeveelheid van pl.m. 6 millioen kub. m. dienen te worden geborgen. Als de diepte dier reservoirs op 10 m. wordt gebracht zijn voor het bewaren van dat quantum 60 h.a. noodig. Ten einde ervan verzekerd te zijn dat het aangevoerde water geruimen tijd in deze reservoirs wordt be waard, zulks ten behoeve van de bacteriolo gische verbetering, moet stagnatie ln aan voer en aftappen worden uitgesloten. De oppervlakte van 60 H.A. kan, om dit te bereiken, in drie stukken elk van 20 h.a. worden verdeeld, rechthoekig van vorm in een afmeting van 1000 m. bij 200 m. Het reservewater dat in de duinkanalen wordt afgetapt, zal, vermengd met duinwa ter de Oranjekom bereiken waaruit het door het pompstation van de Oranjekom naar de vóórfilters kan worden geperst. Geraamd wordt dat tot 1970 het totale wa terverbruik zal stijgen met 2 millioen kub. m. per jaar. Voor 194) wordt dat totale ver bruik geschat op 54 mill. kub. m., voor 1950 op 74 "millioen, waarvan de Lek 62 millioen moet leveren, de bronwaterleiding en Lei- duin de rest, respectievelijk 10 millioen en 2 millioen. De transportleidingen naar de duinen moeten per etmaal 171.000 kub. m. vervoeren. De twee leidingen loopen parallel, opdat, bij een breuk in de eene. de tweede buis kan functioneeren. De leidingen zullen in secties onderverdeeld worden en voorzien van lucht- ketels om drukschommelingen en drukstoo- ten te kunnen opvangen. Voor dit nieuwste plan zal een crediet van 40 millioen worden aangevraagd waarvoor, volgens de methode door het gemeentebe stuur gevolgd, zal worden geleend. Van den minister van Waterstaat is ver gunning verkregen om per dag twee honderd duizend kub. m. te onttrekken aan het Lek- gebied bij Jaarsveld, hetgeen, naar schatting toereikend zal zijn tot 1955. EEN HANGENDE SCHILDER. De brandweer te Amsterdam heeft bevrijd een schilder, die van een ladder was geval len, doch met de beenen in de sporten blij ven hangen, en die met het hoofd naar be neden hing op den hoek van de Nieuwezijds Voorburgwal en de Wijdesteeg. JULIAN ADAG. HET PROGRAMMA. Voor de viering van Julianadag op 30 April a.s. is het volgend programma opgemaakt: V-M. 7.30 uur. Muzikale reveille door „Utile Dulci". V.M. 9 uur: Opening attracties op het feestterrein aan de Zomervaart. VJM. 912 uur (bij gunstig weder) Kinder wedstrijden en spelen in de Gemeentelijke Speeltuin a.d. Zomervaart. N-M. 1.30 uur: Optocht van alle kinderen der leden tusschen 513 jaar van de Emo- straat naar de Gem. Concertzaal. L. Begijne straat. Opstelling 1.15 uur in de Emostraat. N.M. 2.30 tot 6 uur: Bioscoopvoorstelling voor de kinderen in de Gem. Concertzaal, o.a. optreden van den beroemden komiek „Zigo- to" in de film „Mijn Neef uit Canada". In de pauzen tractatie van de kinderen. NJVI. 6.30 uur: Groote muzikale ommegang van de Amsterd. Poort af door Haarlem-Oost. N.M. 810.30 uur: Groot populair concert in de muziektent op het Teylerplein door de Muziekvereeniging „Utile Dulci". N.M. 11.— uur: „Taptoe", tweemaal te bla zen: le bij de Amsterdamsche Poort; 2e op het feestterrein a. d. Zomervaart. Den geheelen dag: Draaimolen, Golfbaan en andere attracties a. d. Zomervaart. 12 uur: Einde der feestelijkheden. NIEUWS UIT INDIE. HET A.N.V. EN HET MUZIEKAUTEURS- RECHT. In een te 's-Gravenhage gehouden verga dering van het Algemeen Nederlandsen Ver bond heeft men zich uitgesproken voor het verleenen van de vergunning tot het innen van muziekauteursrecht aan een Neder- landsch bureau en niet aan een buiten- landsch. PHILIPS HEEFT DE OCTROOIEN NIET VERBEURD. De Rechtbank te Amsterdam heeft een uit spraak gegeven over de vraag, of Philips radio-octrooien verbeurd zou hebben, ja dan neen. De procedure tusschen Philips en de firma Ridderhof en Van Dijk te Zeist, die in overleg handelde met de bonden van radio- handelaars, is thans ten voordeele vau Phi lips beslist, met veroordeeling van gedaagde in de kosten van het proces. GEVONDEN VOORWERPEN EN DIEREN Prinsen, Resedastraat 13. autoslinger, Bak kum, Oudeweg 8b, jongensbaret. Baas, L. Mar- garethastraat 42, Teekenboek, Biersteker, le Hoogerwoerddwarsstraat 8. dynamo, Lampe, Nieuw Heiligland 12, bruine krulharige jacht hond, De Graaff, De Clercqstraat 116, hand schoenen. Kennel Haerlem, bastaard kees hond, witte kat. Kennel Fauna, foxhond, v. Poorten. Wagenmaker.slaan 7. overall, Leveld, Bakkerstraat 78, kinderportemonnaie. Kam pens. Spaarnwouderstraat 9c zw., kinderpor temonnaie, v. Bijnen, schaftlokaal v. bouw werk Vroom en Dreesmann, Gierstr., rijwiel. De Haas, Anjelierstraat 8, rijwielbelasting- plaatje, Jansen, Kanariestraat 90, gym. schoen, Bur. v. Politie, Smedestraat, tasch, Mookhoek. Fr. Halsstraat 47, vulpotlood, v. d. Putten, L. Raamstraat 24, waschgoed. ACTIE VAN AUTOBUSCHAUFFEURS Zooals wij reeds hebben gemeld, werd door het personeel van de Brockway Maatschappij aan de Directie medegedeeld, dat, als niet uiterlijk 18 April de uitbetaling volgens de concessievoorwaarden zou hebben plaats ge vonden. het personeel door middel van de or ganisaties tot scherpere maatregelen zon overgaan. Het betrof bier de uitbetaling, van 1 Februari af. van het verhoogde loon en ver der het teveel ingehouden kleedinggeld, daar nog steeds iedere week f 1.50 werd ingehou den en de concessivoor waar den de inhouding van f 1 toestaan. We hebben geinformeerd of deze zaak nu geregeld is, doch ontvingen een ontkennend antwoord. Daar evenwel de Directeur der Maatschappij onverwachts voor enkele dagen naar het buitenland moest vertrekken, werd ln overleg met de organisatie het ultimatum enkele dagen verscheven en zal de zaak nu in de tweede helft der volgende week tot een beslissing kunnen komen. DE PEST. BUITENZORG, 17 April (Aneta) In het tijdvak van 22 Februari tot 21 Maart zijn in geheel Nederlandsch-Indië 334 personen aan pest overleden, tegenover 372 in het tijdvak van 25 Januari tot 21 Februari. DE CITY OF CAIRO. SEMARANG, 18 April (Aneta). De City of Cairo, die een vlucht maakt van Londen naar Australië is via Soerabaja naar Koe pang vertrokken. Het ligt in het voornemen, morgen naar Port Darwin te vertrekken. Madame Butterfly en dc verkiezingen. Wan neer in Japan het land in rep cn roer wordt gebracht, door dc verkiezingen, kan in de politieke verenigingsgebouwen het boven- I staande tafereel bewonderen: Japansc.he meisjes bij het vervaardigen van l verkiezingsbiljetten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 18