Hef woord is aan... Het probleem. Hef Belangrijkste. 48e Jaargang No. 14666 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Zaterdag 18 April 1931 HAARLEM S DAGBLAD Directie: P. W- PEEREBOOM en ROBERT PEEREBOOM. UITGAVE DER N.V. LOURENS COSTER Hoofdredacteur: ROBERT PEEREBOOM. ABONNEMENTEN :per week 0.27*1 met Geïllustreerd Zondagsblad 0-32 Per 3 maandenHaarlem en plaatsen waar een agent gevestigd i» (kom dei gemeente) 3.57*4. Franco per post door Nederland f 3.87*4- Losse nummers ƒ0.06. Geïll. Zondagsblad per 3 maanden 0-57*4. franco per post. Bureaux: Groote Houtstraat 93 Drukkerij: Zuider Buitenspaarne 12 Telefoon Nos.: Directie 13082 Hoofdredactie 15054 Redactie 16609 Administratie 10724, 1482S Drukkerij 10122, 12713 Postgiro 38810 ADVERTENTIëN: 1—5 regels ƒ175. elke regel meer ƒ0.35. Reclames 0.60 per regel. Reductie bij abonnement. Vraag en aanbod 14 regel» f 0.60, elke regel meer ƒ0.15, buiten Arrondissement dubbele prijs. Onze Groentjes (iederen dag) 13 regels 0.30, elke regel meer f 0.10. uitsluitend 4 contant. Gratis Ongevallenverzekering voor Maand- en Weekabonnés. levenslange ongeschiktheid en Overlijden (600.-. Verlies van Hand, Voet ot Oog 1400.-, Duim 1250.-, Wijsvinger 1150.-. Elke andere vinger 150.-, Arm- ot Beenbreuk 1100.- DIT NUMMER BESTAAT UIT VIERENTWINTIG BLADZIJDEN. EERSTE BLAD INDRUKWEKKENDE BEGRAFE NIS TE MAASSLUIS. Van vijf slachtoffers van de „Noordpool". EEN REDE VAN DEN BURGEMEESTER. Vrijdagmiddag werd op de algemeene be graafplaats te Maassluis onder talrijke blij ken van deelneming het stoffelijk overschot van A. van Onselen, L. M. van Sprang, J. Hennevanger, P. van der Ende, C. Varen kamp, de vijf Maassluische visschers, die het leven hebben gelaten bij de ramp van de Noordpool, teraardebesteld. De vijf kisten stonden onder bloemen be dolven, waaronder van familieleden en van de Maatschappij Noordpool, op de baar in de kapel. Bij het gemeenschappelijk graf had de politie voor een ruime afzetting zorg ge dragen, zoodat de inwoners van Maassluis, die de plechtigheid bijwoonden, op een be hoorlijken afstand werden gehouden. Onder hem, die de omgekomenen de laatste eer be wezen, bevonden zich de heeren C. P. I. Dommisse, burgemeester van Maassluis, de wethouders W. Richter uit den Bogaard en J. v. d. Spek, de gemeente-secretaris A. M. Nieuwenhuisen en J.C.Schoolmeyer, directeur van de Maatschappij Noordpool te IJmuiden, P. S. van 't Haaf inspecteur van de Scheep vaart te Den Haag, ds. J. van Garderen, Ne- derlandsch Hervormd Predikant, ds. Bramer gereformeerd predikant beiden te Maassluis, Ds. Heida te Vlaardingen, E. Muller, verte genwoordiger van L. Smit en Co.'s Interna tionalen Sleepdienst en L. Kleiweg, haven meester van Maassluis. Nadat te 2 uur de familie zich in de kapel Verzameld had werden de kisten, waarop een zilveren plaat was gelegd met den naam van het slachtoffer en de woorden „Drowned at eea 1 March 1931", uitgedragen naar het gemeenschappelijk graaf. Allereerst werd aan het graf het woord ge voerd door den Burgemeester van Maassluis, <den heer C. P. I. Dommisse, als voorzitter van liet Comité,- dat zich gevormd had in het land om de slachtoffers van dé ramp terug te doen brengen naar Maassluis en tevens als burgemeester dezer gemeente. Spr. herinnerde er aan, dat ons vaderland Van oudsher een volk herbergt, dat niet al leen zijn bestaan vond in nijverheid en land bouw, maar dat zich ook steeds heeft toe gelegd op de visscherij. Reeds in de 16e en 17e eeuw kende men deharingvisscherij en het is de verdienste geweest van plaatsen als IJmuiden, Vlaardingen en Maassluis, dat dit omoie bedrijf in stand is gehouden en tot bloei "gebracht. De visscherij, aldus spr. is mooi en moeilijk, doch ook meermalen ge vaarlijk. Groot is de macht van de zee, die met schepen speelt en het leven van hen die aan boord zijn, niet spaart. Spr. dankt den Schotten voor wat zij ge daan hebben voor de nagelaten familiebe trekkingen. Verder brengt spr. dank voor den steun, welke het Comité genoten heeft van de Koningin en een groot aantal ver- eenigingen, die een fonds hebben bijeenge bracht, waardoor het mogelijk was de slacht offers naar het vaderland terug té^brengen. Het verlies, zoo richtte spr. zich tot de fami lieleden, kan niet ongedaan gemaakt wor den, de Maassluische burgerij zal echter de bemanning, die het leven heeft gegeven in dienst van de visscherij, niet vergeten. Daarna hebben nog het woord gevoerd Ds. J. van Garderen, predikant der Nederl. Herv. gemeente en Ds. H. Bramer, predikant der Geref. Gemeente. Begrafenis A. Rog te Scheveningen. Op de Algemeene Begraafplaats te 's-Gra- venhage is na een rouwdienst in het woon huis van den overledene, onder groote be langstelling, vooral van de zijde der Sche- veningsche visschersbevolking, de begrafenis geschied van den 29-jarigen Arie Rog, een der leden van de bemanning van den IJmui- der stoomlogger „Noordpool". Wij lezen hierover in de Msb.: Op de begraafplaats waren onder meer aanwezig leden van het comité dat zich ge vormd heeft voor de overbrenging van de slachtoffers van de scheepsramp, de heer Otto Wagenaar, als afgevaardigde van den hoofdinspecteur voor de Scheepvaart, zoo mede vertegenwoordigers van reederij- en visschersorganisaties. Toen de kist, waarop een plaat met het op schrift „A. Rog drowned at sea, on March 1. 1931" grafwaarts werd gedragen, hadden zich reeds vele honderden rondom de groeve ver zameld. Bij de familie sloten zich aan ds. Heida, Ger. predikant te Vlaardingen, ds. Feenstra Ger. predikant te Scheveningen, S. Coster, directeur der Visscherij Exploitatie Mijte IJmuiden die ook de „Victoria" beschikbaar stelde, waarmede de slachtoffers naar va- derlandschen bodem werden vervoerd. Verder waren aanwezig de heeren Stapel kamp secretaris en vele bestuursleden van den Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Trans portarbeiders en het bestuur der Visscherij Vereeniging, O. Wagenaar, afgev. v. d. hoofd inspecteur van de scheepvaart. Nadat de kist was neergelaten sprak het eerst de heer W. Verheij, ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente, die memo reerde hoe algemeen de deelneming met dit droevig verscheiden is geweest. H.M. de Ko ningin heeft blijken van medeleven in dit geleden verlies gegeven. De ondergang van de Noordpool. Uitvaartdienst van schipper Job Gravenmaker. De lijkkist wordt opgebaard in de Oud- Katholieke Kerk te IJmuiden. Hedenmorgen half elf had in de oud- Katholieke kerk de plechtige uitvaartdienst plaats voor wijlen schipper Job Gravenmaker, welke gecelebreerd werd door pastoor L. Rin kel. Velen gaven door hunne aanwezigheid blijk mede te leven met de zwaar beproefde familie. Op verzoek van de weduwe werd een stille rouwdienst zonder orgelspel gehouden, welke niet naliet diepen indruk op de aan wezigen te maken. Hierna werd een vers van psalm 81 gezon gen. Ds. Heida sprak namens de commissie voor de overbrenging van de slachtoffers van „de Noordpool" door welks vergaan elf man den dood vonden. Spr. gewaagde van de groote sympathie, die het comité van alle zijden heeft mogen ondervinden eerst in Sch<$- land, waar dë bevblking zóo hartelijk mede leefde, thans hier nu het na groote inspan ning en moeite gelukt is den hartewensch van de nabestaanden in vervulling te doen gaan om de dierbare doodén op vaderland- schen grond te kunnen begraven. Spr. richtte zich vooral tot de heeren Coster en Stapel kamp die onvermoeid voor dit doel zijn werk zaam geweest. De heer Stapelkamp sprak namens den Bond woorden van afscheid. Tenslotte heeft ds. Feenstra in opdracht van de familie het comité dank gebracht voor het vele werk door de leden verricht. Door de aanwezigen werd hierop gezongen „Gelijk het gras, is ons kortstondig leven". Er waren kransen van de Reederij, van den Ned. Bond van Chr. Transport en Febrieks- arbeiders en van vrienden. De poütie had voor uitstekende afzetting gezorgd. JAPANSCH SCHIP IN HET IJS BEKNELD. TOKIO, 17 April (Reuter)Het s.s. „Gensan Maru", dat door de Sovjet-regeering gechar terd is en 412 Russische en 140 Japansche visschers aan boord heeft, heeft draadloos geseind, dat het sedert 14 April in het ijs be kneld zit tusschen Hakodate en Kamtsjatka. Het kan onmogelijk los komen; de toestand is precair, maar blijkbaar is er geen onmid dellijk gevaar; er zijn voldoende levensmid delen aan boord De nieuwe Gemeenteontvanger van Bloemendaal. N. SCHEFFER. Hierbij het portret van den heer N. Schef- fer, commies ter Gemeente-secretarie te Schiedam, die benoemd is tot Gemeente ontvanger van Bloemendaal. In ons vorig nummer publiceerden we een en ander van zijn loopbaan, de Montesquieu Een vrouw kan slechts op één manier mooi zijn, maar zij is bekoorlijk op duizend manieren. (In Zweden, een der weinige lan den waar het verkeer links houdt, is een krachtige „recht- sche" actie gevoerd, die aan vankelijk succes had, maar tenslotte toch weer het onder spit heeft gedolven in het parlement) In Zweden acht een deel van 't volk Het linksch verkeer verkeerd, En heeft daar in den laatsten tijd Scherp tegen geageerd. Het is een moeilijk oud probleem En niet in Zweden slechts, Er zit wat in het linksch systeem, Er pleit wat voor het rechtsch. De rechtsche ziet in 't linksch verkeer Een linkschheid, die beslist, Het rechtsche, zegt de linksche weer, Is iets dat rechtsgrond mist. Zoo debatteert men steeds maar voort, Het grootsch princiep gewijd, De rechtsche en de linksche soort Verkeeren steeds in strijd. Wanneer de goede vrede slechts Wou gloren in 't verschiet, Maar d'een kijkt links, de ander rechts, Ze zien elkander niet. Er is geen kans op overleg, Dat staat bij voorbaat vast, Omdat de gulden middenweg Hier nu eens niet op past. HET PROCES-KUERTEN. DUSSELDORF, 17 April. (VZ>.) Vervol gens werd behandeld de dubbele moord van den 24sten Augustus 1929 op de jeugdige Louise Lenzen en Gertrud Hamacher. De beide kinderen, die resp. 14 en 6 jaar oud waren, waren op een avond door Kuerten op het veld gelokt, waar hij ze door steken met een stilet had vermoord. De geneeskundige Randerath deed eenige mededeelingen om trent de sectie op de beide lijken. Bij de behandeling van den moordaan slag op Gertrud Schulte verzocht de pro cureur-generaal dit verhoor met gesloten deuren te doen plaats vinden, omdat de aan gevallene verscheidene uren met den be klaagde is samengeweest en waarschijnlijk zeer uitvoerige mededeelingen zou kunnen doen. Aan dit verzoek werd voldaan, zoodat het publiek de zaal moest verlaten. Alleen een aantal persvertegenwoordigers mocht bij het verhoor in de zaal blijven. De 28-jarige getuige Gertrud brak, toen zij in de getuigenbank plaats nam, in een hevige huilbui uit, doch nadat zij tot kalmte was gekomen gaf zij een uitvoerige schilde ring van den moordaanslag. Toen Kuerten zich op haar had geworpen en zij luid om hulp riep, had hij geantwoord: „Hier zal je sterven". Toen zij al zwaar gewond was waren er menschen genaderd en was Kuerten op de vlucht geslagen. Na deze verklaringen werd het publiek weer tot de rechtszaal toegelaten. .De president toonde haar een horloge, dat haar door Kuerten was ontnomen. De als getuige ge hoorde Dr. Gross verklaarde, dat hij aanvan kelijk had verwacht dat Gertrud Schulte aan haar verwondingen, die zeer zwaar waren, zou overlijden. Vervolgens werd behandeld de moord op Ida Reuter. Gehoord werd de getuige Hein. rich Ertel, die het lijk van de vermoorde het eerst gevonden had. De politie-ambtenaren praetarius en Irrgang deden mededeelingen omtrent den toestand van het lijk. Nadat nog eenige getuigen gehoord waren, werd gepauzeerd. De vijfde dag van het proces-Kürten be gon met een nieuw sensatie. De ambtenaar van het O.M. deelde mede, dat uit het onder zoek was gebleken dat de verklaring van Kürten, nl. dat hij op achtjarigen leeftijd twee kinderen onder een boot had geduwd en verdronken, juist was, waarna de verdediger van Kürten mededeelde, dat de beklaagde nog een nieuwe bekentenis had afgelegd. Kürten zou namelijk eenige dagen nadat hij de beide kinderen had verdronken wederom een jongen van een muur af in het water hebben geduwd en verder een jongen van een vlot af in den Rijn hebben geworpen. Deze jongen kon nog gered worden, terwijl de eerste verdronk. EEN NIEUWE OCEAANVLUCHT VAN VON GRONAU. KOPENHAGEN. 17 April (V.D.) De be kende Duitsche Oceaanvlieger Von Gronau, die te Kopenhagen is gearriveerd, voert on derhandelingen met de regeering van Groen land over de voortzetting van zijn Atlanti sche vlucht met een tusschenlanding op Groen land. „Extrabladet" vermoedt, dat Von Gronau in alle stilte van Duitschland uit een nieuwen Oceaantocht via Groenland zal ondernemen om dan naar Prof. Wegener te zoeken. GEREFORMEERDE KERK. BEVESTIGING DS. HOORWEG. De derde predikant der Gerefomeerde Kerk te Haarlem, Ds. Hoorweg, zal vermoedelijk 18 Mei bevestigd worden. HET COMMUNISME IN BELGIë. INVALLEN EN ARRESTATIES. BRUSSEL, 17 April (V. D.) De politie heeft een inval gedaan in een vergadering van communisten te Schaerbeek. Twee tlaliancn en een Armeniër, die in het bezit waren van bezwarende documen ten, werden aangehouden. Te Antwerpen werden verder zeven Ita lianen met valsche papleren ingerekend. Bij een huiszoeking werden talrijke wapens en een hoeveelheid munitie gevonden. Voorts ,werd op het station te Luik een Duitscher gearresteerd, die in het bezit werd bevonden van documenten inzake de Belgi sche landsverdediging. Hij had bovendien een geladen revolver en, een aantal gestolen foto's bij zich. In hoever deze aanhoudingen met elkaar verband houden valt nog niet na te gaan. GASFABRIEK Door B. en W. van Haarlem is benoemd tot machinist aan de Gem. Gasfabriek de heer F ,M. A. van Schaik te Haarlem. UIT DE STAATSCOURANT. HOOGER ONDERWIJSWET. Benoemd zijn voor het jaar 1931 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht tot conservator bij de oogheelkunde dr. J. A. van Heuven, bij de vergelijkende physiologie dr. H. J. Vonk en bij de natuurkunde G. J. D. J. Willemse, allen thans hoofd-assistent. ZUIDERZEEWERKEN. Met ingang van 1 Mei is aan den ingenieur bij den dienst der Zuiderzeewerken ir. J. H. Verhey op zijn verzoek eervol onslag uit 's Rijks dienst verleend. GEVANGENISWEZEN. Op zijn verzoek ls eervol ontslag verleend aan mr. C. van Lookeren Campagne uit zijn betrekking van lid, tevens voorzitter van het college van regenten over de gevangenis sen te Alkmaar, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten. DE ARRESTATIE VAN EEN BOETEPLICHTIGE. WAT ZAL DE MINISTER DOEN? Het Tweede Kamerlid ds. Van der Helde (S.D.A.P.) heeft den minister van Justitie gevraagd, of hij bereid is een onderzoek in te stellen naar het optreden van een rijksveld wachter te Amsterdam, die Zaterdag 11 April een ondersteunde van Maatschappelijk Hulp betoon aldaar, veroordeeld tot een boete van 0.50, vanwege één dag schoolverzuim van een zijner kinderen wegehs gebrek aan schoeisel, die tot betaling onmachtig was, 's ochtends te kwart over vijf ln zijn woning wilde arresteeren, en weigerde een voorstel om 0.50 te leenen te overwegen, en daarna den te arresteeren man met de sabel een aantal ernstige verwondingen heeft toege bracht, nadat een achterlijk kind van den man den rijksveldwachter van achteren bij zijn uniform had beetgepakt? En of hij bereid is het resultaat van een eventueel onderzoek bekend te maken en tevens zijn oordeel over het optreden van den rijksveldwachter uit te spreken, en bijaldien dit optreden aanleiding geeft tot gerecht vaardigde critiek, maatregelen te nemen, op dat soortgelijke handelingen ten aanzien van te arresteeren personfcn zooveel doenlijk wor den voorkomen. De verhouding tusschen Catalonië en de Republiek Spanje. Over een mededecling van Macia. (2e blad, le pag.) Frankrijk en de OostenrijkDuitsche Tol- unie. (2e blad, le pag.) Het proces Kuerten. (le blad, le pag.) Het begin van het bloemenfeest. (4e blad, le pag.) De slachtoffers van de „Noordpool". Indruk wekkende plechtigheid te Maassluis. (le blad, le pag.) De nieuwe Gemeente-Ontvanger van Bloe mendaal. (le blad, le pag.) ARTIKELEN, ENZ. Karei de Jong: Radiomuziek der Week. Eert voorbespreking. (3e blad, le pag.) H. v. B.: Brieven uit Berlijn. Bekende Neder landers. Een afscheid. (6e blad, le pag.) Een controleur B. B.Brief uit Indië: Feesten. (6e blad. le pag.) L. A.: E. A. Dupont's film: Gekooide menschen. (6e blad, le, pag.) Ton Ruygrok: Langs de Straat: De Lafaard. (6e blad, le pag.) Lettinga: Financiëele Kroniek. (2e blad, 2e pag.) (Laatste berichten 2e pagina le blad.) HET GRENSINCIDENT D1NXPERLO. TE BESTRAFFING DER DUITSCHE BEAMBTEN GEVRAAGD. In antwoord op de vragen van het Twj2- de-Kamerlid Beumer over het grensinci dent te Dinxperlo heeft de minister van Buitenlandsche Zaken uiteengezet, dat In derdaad 21 Maart een Nederlander, inwoner der gemeente Dinxperlo, door Duitsche be ambten op Nederlandsch grondgebied is aangehouden en met geweld naar Duitsch land medegenomen. Dank zij het onmiddel lijk krachtdadige optreden te zijnen behoeve van den burgemeester dier gemeente werd de Nederlander 27 Maart daaropvolgend we der vrijgelaten. Aan Harer Majesteits gezant te Berlijn wordt verzocht het voorval ter kennis van de Duitsche regeering te brengen en bestraf fing van de schuldigen te vragen. MUSSOLINI EEN COMMUNISTISCH RELLETJE TE AMSTERDAM. In Bellevue te Amsterdam werd Vrijdag avond een debatavond gehouden tusschen fascisten en communisten. Dc zaal aan den kant van de Marnlxstraat was eivol. Zij, öie buiten stonden, werden eenlgszins rumoerig, toen binnen zoowel het fascistenlied als de Internationale klonken. De politie, die in grooten getale aanwezig was, versureldde de ze buitenstaanders, toen zij zongen „Hop, hop hop, hang Mussolini op". Na het einde der vergadering vertrokken de fascisten in een vrachtauto. Op het Raamplein werd naar deze auto met steenen gegooid. Twee van deze steenen verbrijzelden een paar ruiten van een motorwagen van lijn 20. De haven van Barcelona, het centrum van Catalonië, waar dc republiek is uitgeroepent hetgeen lot meeningsverschillen met Madrid aanleiding heeft gegeven. (Men zie he' Buitenlandsch Overzicht).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 1