DE BILT IN UW EIGEN BELANG ROOK CHIEF WHIP WANT DOOR GEGARANDEERDE ZUIVERHEID IS HET SIGARET VOOR UW GEZONDHEID! Mr A. BRUCH :i STEMT No. 1 van LIJST 12 PLAVIOROLFILM HAARLEM'S DAGBLAD ZATERDAG 18 APRIL 1931 HERINGA WUTHRICH HAARLEM EXIDE BATTERIJEN OOK REPARATIES (Adv. Ingez. Med.) HET RETOURVLIEGTUIG. MEDAN, 18 April (Aneta) Het retourvlieg tuig heeft hier nog post en goederen inge laden.. In totaal heeft het aan boord 206.8 K.G. post en 12.6 K.G. goederen. KONING ALFONSO AAN"T WERK. PARIJS, 17 April (N.T.A.) Ex-koning Al fonso van Spanje heeft den geheelen dag gewerkt in gezelschap van den Hertog van Miranda en eenige secretarissen. De Fransche aristocratische blijft onophoudelijk voor zijn hotel defileeren. Om 8 uur hedenavond heeft Alfonso een autotochtje door de stad gemaakt. EEN VERKLARING VAN PRIETO. MADRID, 17 April (B.T.A.) Vertegenwoor dlgers van nagenoeg alle banken in Spanje hebben adhaesie betuigd aan den nieuwen minister van financiën Prieto. Deze verklaar de dat hij al het mogelijke zou doen, om de verplichting die de monarchie op zich had genomen na te komen. DE UITKEERING BIJ ZIEKTE. EEN BELANGRIJKE BESLISSING. Indien een werknemer vroeger ziek werd, kon hij zich beroepen op een artikel van het Burgerlijk Wetboek, houdende de bepaling dat de werkgever gedurende eenigen tijd ver plicht was hem zijn loon te doen uitbetalen. Nu is het vorig Jaar de Ziektewet in werking getreden, welke wet o.m. bepaalt dat de werk nemer bij ziekte recht kan doen gelden van den derden dag zijner ziekte af op 80 pet. van het loon. Het komt vele malen voor dat de werknemer niet langer dan 14 dagen ziek is en indien dan alleen de bepaling van de ziektewet zougelden, heeft de betrokkene, in vergelijking met den vroegeren toestand er schade bij. Immers volgens de Ziektewet krijgt hij de eerste twee dagen niet uitgekeerd en voorts de overige dagen maar 80 pet. van het loon; en volgens de bepalingen van het Burg. Wetboek ontvangt hij de eerste 14 dagen het volle loon. (In dien dc werknemer al gedurende eenigen tijd bij den betrokken werkgever in dienst was). Door het Bureau voor Arbeidsrecht van den Haarlemschen Bestuurdersbond is thans een dergelijke zaak bij den Kantonrechter ter beslissing voorgedragen, waarvoor buiten gewone belangstelling was omdat over deze quaestie zelfs bij ingewijden en juristen, ver schil van meening bestond. De Kantonrech ter heeft de uitspraak gedaan, dat de Ziek tewet de bepalingen van het Burg. Wetboek niet opheft en dus als aanvullend moet wor den beschouwd, zoodat de betrokken persoon voor wien deze procedure werd aangegaan, zich de uitbetalingen van de twee carenzda- gen zag toegewezen en verder de uitkeering van 20 pet. van het loon boven de 80 pet. volgens de Ziektewet en wel over den tijd van 14 dagen. „ONZE WONING" De Woningbouwvereeniglng „Onze Woning" hield Vrijdag in het vergaderlokaal der Ver- eeniging haar jaarvergadering onder voor zitterschap van den heer De Zwart. De voor zitter deed eenige belangrijke mededeelingen o.m. omtrent de pogingen tot het verkrijgen van een huurverlaging voor de 2de serie, welke verlaging naar de verwachting van het be stuur binnen zeer korten tijd zal kunnen in gaan. De secretaris, de heer A. Mars en de penningmeester de heer L. Kroon brachten de jaarverslagen uit, welke met algemeene stemmen en dank voor de verrichte werk zaamheden werden goedgekeurd. Door de leden waren geen tegen-candidaten gesteld, zoodat de heeren L. Kroon, A. Feenstra en W. C. Hoos bij acclamatie werden herkozen. DR. E. VAN RAALTE PRIVAAT-DOCENT. Onze medewerker dr. E. van Raalte is toe gelaten als privaat-docent in het Volken- bondsrecht an de Universiteit van Amster dam. Maandag 27 April zal hij een openbare les geven over „De Volkenbond en de Ver- eenlgde Staten van Europa", 's middags vier uur in een der zalen van het Universiteits gebouw aan de Oude Manhuispoort. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cts. per regeL AART VAN DER LEEUW. T Te Voorburg is Vrijdag overleden de dich ter en prozaschrijver Aart van der Leeuw. Hij werd 54 jaar oud. Mr. Aart van der Leeuw was tot 1908 werk zaam op het kantoor eener levensverzekering maatschappij te Dordrecht. Tot dat jaar toe heeft hij weinig letterkundigen arbeid kun nen produceeren, omdat hij door zijn beroep en studie voor het accountantsexamen ge heel in beslag werd genomen Van der Leeuw toonde zich later een fijn zinnig dichter en schrijver uit de school van Albert Verwey. Hij publiceerde zijn eerste verzen in het tijdschrift „De Beweging". Bij het groote publiek is hij niet populair ge weest. Zijn bekendste prozawerk was waarschijn lijk „Ik en mijn Speelman" en „Sint Veit er. andere vertellingen". Zijn laatste roman was „De Kleine Rudolf". Zijn dichtbundel „Het Aardsche Paradijs" werd bekroond met den jaarlijkschen prijs van duizend gulden van de Mij. der Neder- landsche Letterkunde. Van zijn dichtbundels noemen wij nog „Herscheppingen", „Opvluchten". „Liederen en Balladen". Lid van Gedeputeerde Staten. Oud-wethouder van Onderwijs. PLAATS. COMM. VAN TOEZICHT OP HET M. O. In de jongste vergadering dezer Commissie heeft de Voorzitter het overlijden herdacht van Dr. A. D. Donk, in leven Directeur der H.B.S.-B en woorden van groote waardeering aan zijne nagedachtenis gewijd. De nieuw-benoemde leden, de heeren J. Joosten, Ds. A. M. Boeyenga en Ir. B. F. van Nievelt, werden geïnstalleerd. Tot Voorzitter en Secretaris werden her benoemd resp. de heeren P. Voogd en Mr. Dr. F. S. Wltteveen. Vastgesteld werd het advies aan Burg. en Weth. omtrent verschillende door dat College aan de Commissie gestelde vragen ten aan zien van het onderwijs aan de Middelbare School voor Meisjes aan de Krocht. Besloten werd een bevoegd spreker uit te noodigen tot het houden van een inleiding over de bevordering van de Vredesgedachte bij het onderwijs op de Middelbare Scholen en het leerarenpersoneel van deze scholen tot bijwoning van deze bijeenkomst uit te noo digen. Het Jaarverslag over 1930 werd vastgesteld en de Subcommissies voor de verschillende scholen opnieuw samengesteld. meldt: Hoogste barometerstand 774.8 mM. te Seydisfjord in Vestmanoeur. Laagste barometerstand 747.8 m.M. te Brussel. (Waarnemingen verricht in den morgen van 18 April. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met Instituut te De Bilt.) en voorspelt: Meest matigen wellicht toenemenden Noor delijken tot Oostelijken wind. Half tot zwaar bewolkt. Wellicht nog lichte regenbuitjes, met hagel of natte sneeuw. Overdag iets zachter. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 60 Ci*. per regeL DREIGENDE STAKING IN DE VENEN. EMMER COMPASCUUM, 18 April (VD.) In de heden gehouden vergadering van den Vervenersbond te Barger Compascuum is met algemeene stemmen beslist, aan de Vakbon den te Utrecht een laatste aanbod te doen inzake de loonen en wel om te komen tot het loontarief van 1928, Dit beteekent een verla ging van de loonen gelijk aan de verhooging in 1930. Dit aanbod is reeds naar Utrecht ge zonden. Mochten de werknemers dit niet accepteeren, dan is een staking onvermijde lijk. „GROEN VAN PRINSTERER". De jaarvergadering van de vereeniging „Groen van Prinsterer" za) Donderdag 23 April in de Dr. A. Kuyperschool gehouden worden. De agenda vermeldt behalve de jaarversla gen een verkiezing van bestuursleden. Aan de beurt van aftreding zijn de heeren: G. van den Boogaard, Joh. J. van Schuylen- burg en J. Verhagen (allen herkiesbaar), terwijl in de vacature van den heer J. H. Zeldenrijk zal moeten worden -voorzien. In deze laatste vacature worden aanbevolen de heeren W. C. Bakker en J. L. Hulsenboom. De heer L. v. d. Zweep zal een referaat houden over: „Wat ik in de Duitsche proef scholen zag". Barometer Stand van heden 749 m.M. (Regen of Wind). Vorige stand 749 m.M. Neiging: Vooruit. Opgave ran Fft A. FKDERMANN, Groote Houtstraat 17 - TtL 11058 Thermometer 18 April. Hoogste gisteren 53 F. Laagste heden nacht 36 F. Hoogste heden tot 10 uur 50 F. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cts. per regel. ALG. NED. ZWEETVEREENIGING. In de 2e algemeene ledenvergadering van deze vereeniging, gehouden in café Brink- niann, Vrijdagavond, zeide de voorzitter, de he<?r L. A. de Lange, dat hij teleurgesteld is in de steun van de leden. Zij moeten meer doen, tot het slagen van de voorgenomen plannen. Men heeft zich in verbinding gesteld met de Arnhemsche en Velpsche luchtvaart club. Verder zal de Fokkerfabriek met een groot bedrag de vereeniging steunen. Met de Federatie van Amsterdamsche Middelbare scholen is ook verband gezocht voor het bouwen van een zweef-vliegtuig. 1 Mei wordt definitief bekend of dat door gaat. De Koolhoven-vliegtuigenfabriek zal op gunstige condities voorloopig drie vliegtuigen bouwen voor de vereeniging. Tot eerste secretaris werd benoemd de heer J. P. J. M. Hollants, tot tweede secretaris de heer Chef d' Hotel. De vergadering koos als leden der kascom- missie de heeren W. P. G. Buwalda,t J. J. Huisingh en W. J. Baerts. Vervolgens ging men over tot het voor lezen der nieuwe statuten, die na eenige discussie en met eenige veranderingen werden aangenomen. De koninklijke goedkeuring zal worden aangevraagd. De kwestie van het zomerkamp in Augustus onder leiding van jhr. Sandbergh te Noord wij kerhout Werd besproken; tevens besprak men de inrichting van het kamp, de kosten, inschrijving (tot 15 Mei) enz. De voorzitter wekte de niet talrijk aanwe zigen op tot het werven van leden en sloot de vergadering na een rondvraag waarvan eenig gebruik werd gemaakt. DE POSTVLUCHTEN. Aneta-Vaz Dias meldt: bij de K1.M. is be richt ingekomen dat het 14e retourvliegtuig te Medan nog post heeft ingenomen. Het heeft thans in totaal 206.8 K.G. post en 12.C K.G. goederen aan boord. STORMWAARSCHUWINGSDEENST. Geseind heden te 9.02 aan de posten van Delfzijl tot Hoek van Holland: „Attentiesein neer". HET TOLVERDRAG. Naar verluidt zouden de Engelsche Kroon juristen het op 30 Maart j.l. door minister Henderson in het Lagerhuis aangekondigd onderzoek naar de verhouding tusschen het Duitsch-Oostenrijksche tolverdrag en de be staande verdragen en het protocol van Genève van 1922 hebben geëindigd. In een rapport zouden hun conclusies zijn neergelegd, volgens welke het verdrag niet in strijd is met eenige internationale overeen' komst. met 3 opnamen 0.3S ALLEEN ZIILSTRAAT 97 FOTOHANDEL BURCERUJKE STAND HAARLEM, 18 April. Ondertrouwd 17 April; J. G. van Bommel en A. Vincent. Bevallen 15 April: C. H. VrenegoorHage- mans, z. Overleden 14 April: J. v. d. Bergde Jong, 57 j., Hazepaterslaan; 15 April: A. van Val kenburg—Van Gilse, 81 j„ Hazepaterslaan 16 April: N. de Wilde. 67 j„ Hazepaterslaan A. C. KronouerRomijn, 90 j., Kleine Hout straat; 17 April: C. RöbkenVan Leen, 39 j Voortingstraat; W. Bouwmanvan Hemert, 26 j,. Hazepaterslaan. GEDENKPLAAT ONTHULD TE VLISSINGEN. Bij de opening van de Nieuwe Vllssingsche Haven heeft de Koningin een gedenkplaat onthuld. Zij beantwoordde de daarbij door minister Reymer gehouden rede. BILJARTEN KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. 3 banden, lc klasse. Deze wedstrijden werden Vrijdagmiddag en -avond voortgezet, met den volgenden uitslag: D. A. de Foei jager liep spoedig uit tegen C. Sluiters. Later haalde Sluiters fraai op. doch moest het loodje leggen: pnt. brt. h.s. gem. D. A. de Foeljaeger 50 101 6 0.495 C. Sluiters 45 100 3 0.450 S. van Bever speelde vooral in het begin zeer sterk tegen zijn clubgenoot J. Groente - man en won onbedreigd: S. v. Bever J. Groenteman pnt. 50 33 brt. h.s. gem. 86 5 0.581 86 3 0.383 J. Groenteman begon sterk tegen C. B. Koopman, doch kon het tegen zijn sterken tegenstander niet houden: pnt. brt. h.s. gem J. Groenteman 31 77 3 0.402 C. B. Koopman. 50 77 6 U.349 A. Sengers en S. van Bever maakten een zeer spannende partij, die tenslotte door Sengers gewonnen werd: A. Sengers S. v. Bever pnt. 50 brt. h.s. gem 75 8 0.666 75 4 C.613 H. J. Robijns was tegen J. Kleerekooper aanvankelijk niet erg op stoot, doch kwam er later beter in en won onbedreigd: pnt. brt. h.s. gem H. J. Robijns 50 88 5 0.568 J. Kleerekooper 36 87 2 0.413 C. B. Koopman was goed op dreef tegen v. Bever en liet zijn tegenstander geen kans: pnt. brt. h.s. gem C. B. Koopman 50 83 5 0.602 S- v. Bever 37 82 4 0.451 J. Groenteman speelde een sterke party tegen C. Sluiters, die in dit tournooi met pech te kampen heeft: J. Groenteman C. Sluiters pnt. 50 30 brt. h.s. gem. 77 4 0.649 76 3 0.394 De laatste party van Vrijdag speelden D. A. de FoeljaegerJ. Kleerekooper. Het was een langdurige stryd, die door den Haarien- mer werd gewonnen; pnt. brt. h.s. gem D. A. de Foeljaeger 50 110 4 0.454 J. Kleerekooper 35 110 3 0.318 Er komt nu eenige teekening in den stryd wat de onderstaande stand van Vrydagavond bewyst: gesp. gew. ver]. 1. D. A. de Foeljaeger 3 3 0 2. H. J. Robyns 2 2 9 3. A. Sengers 2 2 0 4. C. B. Koopman 3 2 1 5. S. v. Bever 4 2 2 6. J. Groenteman 4 1 3 7. C. Sluiters 3 3 8. J. Kleerekooper 3 3 BRIAND'S PLAN TEGEN DE DUITSCH- OOSTENRIJKSCHE TOLUNIE. PARIJS, 18 April, (VX>.) De Parysche pers toont zich uiterst optimistisch inzake de totstandkoming van een economisch block in Europa, dat geschikt zou zyn, de Duitsch- Oostenryksche pogingen tot vorming van een tolunie te doorkruisen. De toezegging van Oostenryk, dat de ver dere onderhandelingen met Duitschland eerst gevoerd zullen worden na de byeenkomsten te Genève, heeft te Parys groote bevrediging gewekt. Men vraagt zich echter af, of Italië zal toetreden tot het economisch block, waar in Frankrijk, alleen reeds door zyn financieele positie, de hegemonie voert. Gisteren had een ministerraa-d plaats, die heden wordt voortgezet. Maandag zal dan opnieuw een bespreking door het kabinet ge houden worden onder voorzitterschap van president Doumergue, die inmiddels zal zijn teruggekeerd van zijn reis naar Noórd-Afri- ka. HET TIENJARIG BESTAAN VAN „DE HOBAHO", Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de N.V. Holland's Bloembollenhuis te Lisse is een feestnummer verschenen, dat in een oplaag van 9000 exemplaren verschenen is. Op een der eerst epagina's prijken de por tretten van de huidig edirectie dezer N.V., namelyk de heeren L. J. Loman, H. Bader en D. Hogewoning Hzn. De inhoud is byzonder ryk en bevat verscheidene belangwekkende en merkwaardige artikelen. Wü noemen de „Herinneringen" van L. J. Loman, „De Blom- me van 1730", „Het directeur-zijn in den loop der tyden", door W. van der Laan. Vele personen, die in dienst zyn van de „Hobaho" of op de een of andere wyze met haar in verband staan hebben verder bij dragen geleverd. Vermelding verdient het artikel: Eenige statistische beschouwingen over het bloem- bollenbedrijf en wat er mede in vergelijking komt in de jaren 19211930. Het omvangrijke werk bevat bovendien by dragen van lichteren aard. UIT DE OMSTREKEN IJMUIDEN SCHEEPVAARTNIEUWS. Het voor den sloop naar Japan verkochte stoomschip Kangean van de Stoomvaart Maatschappy Nederland, Amsterdam, is Vrij dagmiddag in ballast naar Osaka vertrok ken. Dit stoomschip wordt door een Molland- sche equipage weggebracht. Het Nederlandsche motortankschip „Den Haag" is Vrydagavond met een lading petro leum en benzine van Baton Rouge voor Am sterdam de sluizen te Dmuiden gepasseerd en had een diepgang van 83 d.M. Het voor den sloop naar Italië verkochte stoomschip Ryperkerk van de Vereenigde Nederlandsche Stoomvaartmaatschappyen is Vrijdagavond met een gedeeltelyke lading kolen en phosphaat naar Valencia en Barce lona vertrokken. Na lossing der lading in genoemde havens zal dit stoomschip in bal last naar Genua vertrekken, alwaar het aan de sloopers zal worden afgeleverd en de be manning naar Nederland terugkeert. Het Nederlandsche motorpassaeiersschip Colombia vertrekt hedenmiddag (Zaterdag) van Hamburg naar Amsterdam en wordt Zondagavond aldaar verwacht. A.s Vrydag 24 April zal het wederom naar Oost-Indië vertrekken. DE JAN PIETERSZ. COEN. Het Nederlandsche passagiersstoomschip J. P. Coen is hedenmorgen (Zaterdag) met passagiers en stukgoederen van Ned. Oost- Indië te IJmuiaen aangekomen en opge- stoomd naar Amsterdam. Het passeerde de sluizen te IJmuiden met een diepgang van 72 d.M. FEDERATIE VELSEN S. D. A. P. De Federatie Velsen der S. D. A. P. houdü Vrydag 24 April des avonds 8 uur een leden vergadering in Café Flora te IJmuiden-Oost. Op de agenda komt o.m. voor bespreking der. a.s. gemeenteraadsverkiezingen. ONTSPANNING VOOR WERKLOOZEN De plaatseiyke commissie uit de S. D. A. P, die belast is met de verzorging der ontspan ning voor werkloozen, heeft een overeenkomst getroffen met de tooneelvereeniging Palvu om 200 plaatsen gratis beschikbaar te stellen voor de uitvoering op as.. Dinsdagavond 21. April in. Thalia, waar „Baanbrekers", een too-?- neelstuk in 4 bedrijven, wordt opgevoerd. MARKTPRIJZEN 1 Tarbot per K. G. f 2.25—f 1.80, Griet per 50 K G. f 61—f 20, Tongen per K.G. f 1.95f 1.25 Zetschol per 50 K.G. f 56f 18.50 Kleine schol per 50 K.G. f 26.50—f 5.50 Schar per 50 K.G. f 10.50—f 1.80, Tongschar per 50 K.G. f 49. Rog per 20 stuks f 23f 13. 3 '5* f Vleet per stuk f 2.50. Pieterman en poon per 50 K.G. f 7, Kabeljauw per 125 K.G. f 36—f 24. Gullen per 50 K-G. f 13.5055.0, Leng per stuk f 2.10f 0.80. Heilbot per K.G. f 1.85—f 1.65. wyting per 50 K.G. f 7.50—f IJ». Koolvisch per stuk f 1.38f 0.19. MARKTPRIJZEN IJSLANDSCHE VERSCHE VISCH Tongschar f 22f 15 per 50 K.G, Groote schol f 23 per 50 K.G. Middelschol f 25 per 50 K.G. Zetschol f 27 per 50 K.G. Groote schelvisch f 14f 8.50 per 50 K.G. Middel schelvisch f 13.50—f 11.50 p. 50 K.G. Klein middel schelvisch f 15.50f 12.50 per 50 K.G. Kabeljauw f 6.60f 3.70 per 125 K.G. groote gul f 3.20f 1.80 per 50 K.G. Schar f 5—f 4.50 per 50 K.G. Leng f .60 per stuk. ADVERTENTIES 4 MEI 1881 4 MEI 1931 In plaats van kaarten Den 4den Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders DIRK BAAS en BARTIÏA LINGERAK den dag te herdenken dat zij vóór 50 jaar in den echt werden verbonden. Hun dankbare kinderen; kleinkinderen en achter kleinkind. Roeoptio Zondag 26 April van 3 tot 5 uur Maerton van Heems kerkstraat 49. 1881 1 MEI a.s. 1031 hopen onze geliefde Ouders, Be huwd- en Grootouders ALDERT VAN DER MOLEN en ANNA REINALDA den dag te herdenken, waarop zij vóór vijftig jaar in den echt werden vereenigd. Hun liefhebbende Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen Amersfoort, Arnhemscheweg 23G Getrouwd: J. G. G. JELLES en A. S. DE GRUTTER die, tnede namens de familie, dank zeggen voor do blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. TJepoo - 16 April 1931

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 2