WASCHTAFELS (GEGARANDEERD) Firma Van Zurk De Graaft NETTE FIETSJONGEN TE HUUR HAARDENHUIS GEHEIMHOUDING. TE HUUR b. koorn co. STOPPAGE llAVERSCHHjJl!^ TUINAANLEG K. FRED. MEIJER Jr. Oroote Houtstraat 155 AVOND-SPREEKUUR FRANSCH- ENGELSCH DUITSCH FRANSCH ENGELSCH Dr.OTTO KLIPP MEJ. VAN DIJK TUINBOUWKUNDE, FLINK MEISJE Wegen» vertrek NETTE LEERLING DIENSTBODEN NAAISTERS Chauffeur-Bakker Viool- en Pianoles GEVRAAGD: een LOOPKNECHT JONGSTE BEDIENDE (Vrl.) FLINKE WINKELJUFFROUWEN GEVRAAGD: STRIJKSTERS, GELDBELEGGING REëEL AANBOD SIGARENZAAK. HOTEL DE PRINS, VELSEN bij de Pont. PHILIPS RADIO TOESTEL Ing.-Bureau METHA, KLEVERPARK Schröder SPOED IJsco-bedrijf GARAGE RONDEMA Luxe verhuur Spiegelstraat 27 HOOGSTE BOD Burgerwoonhui» KIJK WAT EENVOUDIG VERRUKKELIJKE ÜUALITEITEJi GEEN CADEAUX BERLIET, Wasscherij Wascht fijn! U KUNT NIET BETER 25 ct. per K.G. 2 IVfEI a.s. hopen mijn geliefde Ouders G. OLIJ en C. OLIJ—MULDER den dag te herdenken dat zij 25 jaar in dan echt zijn verbonden. Dat zij nog vele jaren in ge zondheid en tevredenheid met elkander mogen leven is dc wensch van hun zoon G. C. OLIJ. 2 MEI a.s. hopen onze Broeder en Zuster GERUIT OLIJ en CHRISTINA MULDER den dag te herdenken dat zij vóór 25 jaar in den echt werden vereenigd. Dat zij nog vele jaren ln ge zondheid en tevredenheid met elkander mogen voortleven met allen die hun dierbaar zijn, is' de wensch van hun Zw. z. K. ELENBAAS en Echtgenoote Geboren: EVERT Zoon van P. J. DE GRUTTER en M. DE GRUYTER-POT Rijswijk, Leeuwendaallaan 120 17 April 1931 Onze afdeellng voor het ONZICHTBAAR STOPPEN van scheuren en winkelhaken Bekende accurate aflevering Adviezen op tuinbouwkundig ge bied. voor grondverbeteringen, veranderingen enz. Voor fruit en moestuinen. Snoeien van struiken TONXY SCHELLING Bellamylaan 1, Aerdenliout Telefoon 26704 Kunsttanden, per tand f 2.50 Eerste kwal. f 3.50 Oeheel Gebit 160.00 Eerste kwaliteit (80.00 Pijnloos trekken inbegrepen TELEFOON 13126 (t-o. het Proveniershuis) Spreekuren dageL 1012 en 26 ZATERDAGS van 10—2 VAN 7—9 UUR Tandheelkundige hnlp door Arts specialist N.V. GR AN ITO Aelbertsbergslraat 80 Tel. 14028 Aanrechtbladen niet gootsteen Prijsopgaaf wordt gaarne verstrekt Privaatles degelijk en grondig met de beste leermidd. Snelle vorderingen, 4.per maand. Bewijzen van uitstekende resul taten voorhanden Duvenvoordestr. 81 rood OPLE1D1NGVOOR AIIE PRAKTIJK EXAMENS Acte L. 0. en M. 0. (A) KLEVERPARKWEG 142 TEL. 13269 Gevraagd een flinke DIENSTBODE -in burgergezin, voor dag of d. en n., zelfst. kunnende werken .en v. g. g. v. Br. no. 7646 bur. van dit blad. Gevraagd Apothekers-Assistente door J. W. FLORIJN. Apotheker Groote Houtstraat, Haarlem. vr. en b. a, voor direct, 1 Mei en Juni bekw. lceukenm., 2e en 3e meisjes, meisjes-alleen, dagm. en noodh., a.llcn van g. g. v. Adres: Bakenessergr. 95, telefoon 10312. NET DAGMEISJE gevr., niet ben. 18 jaar, van 8.30 tot 4 uur. Adres Woester duinweg 244, Aerdenhout. 5 GEVRAAGD een meisje v. d. en n., goed k. k. en w. Heemstede. Jan van Goyenstraat 15, b.d. Blauwe brug GEVRAAGD zoo spofdic mogelijk bekwam' huisnaaister, zelfst. kunnend Gevraagd en Aangeboden nette keuken-werkmeisjes, 2de. 3de, alleen en dagmeisjes met goede getuigen. Boogaard's Plaatsingbureau Schngchelstr. 45 rood, tel. 14170 Gevraagd eenlge DAGMEISJE loon na bckwaamh., S10 p. w. Nieuwstraat 1. 5 Flinke Dienstbode gevraagd, niet beneden 2 0 jaar, goed kunn. werken en eenv. ko ken, voor dag en nacht. Loon 35. Br. no. 7637 bur. v.d. blad. Met 1 Mei gevraagd een Net R.K. zelfst. Meisje k. koken en netjes werken. Loon 35 per maand. Z. g. g. onn. zich aan te melden. Br, no. 7644 bur. van dit blad. Mevr. JEEKEL, Crayenester- laan 32 (Blauwe Brug), vraagt wegens huwelijk der tegenwoor dige tegen 1 of 15 Mei flink zelf standig DIENSTMEISJE v. dag en nacht, v. g. g. v. Liefst Holl. Aanm. 's avonds na 7 uur. NET MEISJE gevraagd, P.O., van 8.303 uur. Zondags vrij. Aanm. Tempeliers- straat 52. 4 voor halve dagen gevraagd, bo ven 18 jaar. Mevrouw De Ronde Wilhelmlnapleln 5, Heemstede. zoekt dame voor haar beschaafd Frlesch meisje, 20 j., P.G., een betr, als h. in de huish. (intern) Met huis. verk. Br. no. 7631 bur. van dit blad. 7 Mevr. KRUIJSHOOP, Huize Athelhill, Langelaan 5, Bentveld, tegenover halte tram, vraagt te gen 1 Mei TWEEDE-MEISJE (wegens sterfgeval in fam. v. h. tegenw.). Loon 40. Aanmelden Zaterdag- of Maandagavond tus- schen 8 en 9 uur. 9 HALVE DAGEN Pientere jongedame met veel jarige Amsterdamsche kantoor- ervaring zoekt betrekking voor halve dagen. Br. no. 7G42 bur. van dit blad. Gevraagd een NETTE DIENSTBODE P.G. hulp van tweede meisje aan wezig, v. g. g. v. Leeftijd 20 a 25 jaar. Aanm. 's avonds na 8 uur. Adres Mevrouw GROOT, Paulus Potterlaan 16, Heemstede. 5 COSTUTTMVAK. Gevraagd voor direct een MAISON DRIESEN, Spaarne 23 Gevraagd voor direct en 1 Mei flinke Holl. en Duitsche V. meisie.-alloen,keukenmeisje, tweecle rhpisje en dagmeisje, .te gen goedïöon, voot" direct. Aan melden ook \s av. - Nieuwstra,at 1 (bij de Gierstraat) Part. Arbeids beurs, Tel. 15537. BEKWAME GEVRAAGD Hoog loon. Het Vakkleeding Magazijn G. B. A. HENSEN Paarlaarsteeg 1 N.V. Bataaafsche Import Maat schappij zoekt voor haar Bij kantoor te Haarlem mannelijk Jongste Bediende circa 16 jaar, dipl. M. U. L. O., goed kunnende rekenen. Brieven no. 7618 bur. van dit blad. b. z. a„ gemengd bedrijf, 19 jr. Br. no. 7628 bur. van dit blad Door ervaren leeraar aangeb. Cond. 4.per maand. Br. no. 762 9 bur. van dit blad. Gemenbileerde Kamers Heer vraagt zitkamer en slaap kamer met pension, op goeden stand, in centrum Haarlem. Spoed. Br. no. 7630 bur. v. d. blad Gemeubileerde Kamers op goeden stand, onm. bij tram, VRIJE BENEDEN-HUIZEN bev. 34 kamers, keuken, tuin, vrije poort vaste waschtafel etc. Huur prijs: 3842.50 p. m. dipl. 3-jar. cursus (groenten-, bloemen- en fruitteelt), zoekt WERK bij particulieren in kas of tuin, vcor een gedeelte der week of voor halve dagen, in Haarlem of omgeving. Br. nr. 7515 Bur. van dit Blad. GEVRAAGD. Firma S. PRESBURG, Groote Houtstraat 88. niet beneden 18 jaar. Loon ƒ12-per weck. MAISON VAN DER LAAN, Barteljorisstraat 6. TE HUUR Zeer geriefelijke VRIJE BO VENHUIZEN bev. 7 kamers, keuken, vaste waschtafel etc. Huurprijs 4045 p. m. KEURIG WOONHUIS in het Kleverpark. bev. 6 kamers, v., a. tuin etc. Huurpr. 52.50 p. m. HEERENHUIS a. d. v. Nes straat. bev. 6 kamers, keuken, zolder, tuin o. h. Zuiden, balcon etc. Huurprijs: 630 per jaar. WOONHUIS a, d. Atjehstraat, bev. 6 kamers, v. en a. tuin m. schuur. Huurprijs 45,— p. m. TE KOOP (zeer geschikt voor geldbelegging) 3 WOONHUIZEN op netten stand bev. 5 kamers, keuken, en a. tuin m, schuur. Koopsom 14500.—. Inlichtingen voor bovenst, per- Hen b.d. makelaar J. J. HAIJE Rijksstraatweg 67. TTaarl. N. Telefoon 122S5 N.V. ELECTRO LUX vraagt voor directe indiensttreding: oor lichte kantoorwerkzaamheden. AanmeldenMAANDAG tusschen 4 en 5 uur, Kruisweg 70 C. 12 De N.V. P. DE GRUIJTER ZOON vraagt t LEERLING-WINKELJUFFROUWEN. Persoonlijke aanmelding a.s. MAANDAG 30 APRIL, tus schen 7 en uur in den winkel Barteljorisstraat, Haarlem. tevens voor Knoopsgatenmachine. GEBRS. BRAAKMAN, Kleine Houtstraat 2. 10 Eigenaar biedt HEERENIiUIS te koop aan14.500 (keurig onderhouden) en is bereid zelf te huren voor 5 jaren ad 1080.— per jaar, met 2 optiejaren. Nadere inlicht.Kantoor J.W. a DROSTE, Ged. Oude Gracht 67. 20 pracht WOONHUIZEN, gelegen aan de Spaamrijk- straat, Haarlem-Noord, nrs. 27, 29, 31, 33. Dagelijks te zien ën te bevragen bij M. KASTEN, Dr. Leydsstr. nr. 10 9en C. POPELIER, Atjehstraat 29. 30 Ter overname aangeboden: een SIGARENZAAK, waaraan verbonden is een Rijksdepot van Rentezegels, in mooie omgeving. Brieven nr. 7638 Bureau van dit Blad. 8 ZONDAGMIDDAG en -AVOND BAL GROOTE BAND, 1ste rangs artisten. EEN BUITENGEWONE ATTRACTIE. G. B. KOOPMAN. f 125.of f 1.75 per week. SCHAGCHELSTRAAT 19 C. HET ADRES voor SCHOONMAKEN, REPAREEREN en als NIEUW OPMAKEN der HAARDEN is ELECTR. REPARATIE-INRICHTING. TELEFOON 14811. GED. OUDE GRACHT 19. E. H. BELKEGA. Zij, die MEUBELEN wenschen aan Te schaffen, doch deze niet geheel of gedeeltelijk in eens kunnen betalen, wenden zich, onder strikte geheimhouding, onder nr. 7525 aan het Bureau van dit Blad, 20 bij inschrijving. De Notaris W. H. VAN ARKEL te Haarlem, Jansweg 52, biedt bij Inschrijving te huur aan: de Boerderij Spaarne en Hout met ruim 10 HA best wei- en hooiland a. d. Schalkwljkerweg te Haarlem. Aanvang der huur 1 Mei 1931. Inschrijvingsbiljetten voor 1 of 3 Jaren in te leveren vóór 25 April 1931 bij voornoemden no taris, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. TEHUURCEVRAACD voor 1ste helft Aug. kleine eenv. gemeub. zomer- of landhuisje met minstens 4 bedden, in om geving Haarlem of ZandvoorL Br. met beschr. en voorw. aan Boekh. W. v. Klaveren te Goes. Dame, h. b. b. h. h., zoekt ge meubileerde ZIT- en SLAAPKAMER of Slaapkamer zond. pens, met bed. Br. no. 7639 bur. van dit blad. 6 KLEVERPARK Klein heerenhuis te huur 50. per maand, Jelgersmastraat, klein heerenhuis, modern Inge richt, 6 kamers enz., direct te aanvaarden. Te bevragen Soen- daplein 14, Gevr. door echtpaar met twee kinderen Geschikte woning huur f 500, omtrek Kleverpark of JtiUrmuweg Br. fr. 2 Linnaeus- laan. J.dame b. b. h. h., z. ZIT-SLAAPKAMER bij z. besch. familie, w. gel. te dineeren, ev. hulsel, verkeer. Liefst omg. Mlddenl. of bij Heemst, tram. Br. mei uitv. inl. en prijs no. 7641 bur. v. d. blad Te huur aangeboden met ingang van 1 Juli vrij huls met voor- en achtertuin, bevat tende 6 kamers, waaronder bad kamer, keuken, 2 W.C.'s en schuur. Huurprijs 52.50 p. md. Te bezichtigen van der Meerstr. 18 en te bevragen alda&r. 9 Kempstr. 10 zw. mod. ben.huls bev. suite, 2_sl.k.. keuken, v. en a. tuin met schuurtje 510 p. J, Bez. Di., Do. 24 u. Aanv. 1 Mei. Bcvr. „Het Woningbureau" Haaks 13. Onder- en Bovenhuis te koop PYJAMA'S VOOR DAMES-HEEREN EN KINDEREN 91 GR. HOUTSTRAAT TE KOOP Studebaker All Weather, prima, uiterste prijs 375. Bloemen- daalsclieweg 125, Bloemendaal. Wegens ziekte ter overname aan geboden te Heemstede geheele Inventaris consumptie-ljsbedrljf machines, frigldalre. zes ijswa- gens w.o, een bakfiets enz. enz Geheel electrisch bedrijf. Ter stond in werking te stellen. Huur werkplaats levens bergplaat* zeer billijk. Br. no. 7640 bur. van dit blad 14 van OPEN en GESLOTEN WAGENS zonder en met chauffeur. Billijk tarief bij c!c Ileercnvest TELEFOON 12692 Woningbureau VAN WAALWIJK VAN DOORN Zandvoortiche'aan 150, HEEMSTEDE AERDENHOUT heeft BILLIJK TE KOOP en TE HUUR: Heerenhuizen, Villa's en Landhuizen (ook gemeubeld) bij spoor- en tramhalte. Mooi wonen. Lage belasting. Telefoon 26292. De Directeur van het Gemeen telijk Woningbedrijf vraagt op de reeds gedeeltelijk gesloopte dubbelo noodwoning aan de Oorkondelaan nos. 1820. Deze woningen zijn vrij van ongedierte. Schriftelijke aanbiedingen (ongezegeld) vóór of op 28 April a.s. Bureau Kruisstraat 4 5. Storting van de geheele koop som vóórdat met slooping mag worden aangevangen. Slooping binnen 8 dagen na gunning. of landhuisje te koop gevraagd, omtrek Santpoort Station. Brie ven met prijsopgaaf on waar ge legen no. 7643 bur. van dit blad Nu U KOORN's Javakoffie en KOORN's Ceylonthee gebruikt is Uw koffie en thee zoo heerlijk. KOORN's Javakoffie met een loodje (dessert koffie) 55, blauw merk 45, groen merk 40, wit merk 35 ct. per pakje. KOORN's Ceylonthee: merk Mandarijn 28, wit 30, blauw 32, rood 34, groen 36, goud merk 40 ct per ons. Koffiebranders en Theeimporteurs OPGERICHT 1808 Loodgieters Aelbertsbergstraat 85 Maxwellstraat 3 Haarlem Tel. 10949 10957 TE KOOP: een 7-persoons wagen met séparé nieuwe binnen- cn buitenbanden en nieuwe accu's. Uiterste prijs 1 450.—. Garage 'T RAADHUIS, Haarlem-Noord. b. h. Sóendaplein. '0 bij de Klc iebesstraat erlaan. Tc bevi Van alle wasscherijen te Haarlem en Omstreken is er slechts één die den naam „ZOOREIN" draagt Indien U aan „ZOOREIN" Uw wasch toevertrouwt zult U MEER DAN TEVREDEN ZIJN Brouwersvaart 50 Telefoon 14159

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 3