ADOLF BRUINSMA „DREEFZICHT" Lijst 4, No. 2 Jhr. Mr. D. E VAN LENNEP No. 1 VAN LIJST 1 BENEDEN-en BOVENHUIZEN! 45 ""Ei™ HAARLEM! AANBESTEDING AANBESTEGING AANBESTEDING MAT1NÉE Frank v. Wezel's Roemruchte Jaren Winkelhuis te koop Heerenrijwiel Jongensfiets Woonhuis INTERNATIONALE TENTOONSTELLING „DE SUIKER" JQ APRIL Zaterdag en Zondag de bedrijven in werking I 20 APRIL> STADSSCHOUWBURG Dorientje geeft aanstoot! SCHOUWBURG JANSWEG DE DUIVEL GEM. ORGELCONCERT TruusStotijn-Molenaar DANCING OLYMPIA DANSEN ZEVEN KOEIEN UITBETAALD OVERHEMDEN BEZOEKT DE MOTORRACES Openbare Vergadering op Maandagavond 20 April TOEGANG VRIJ Zondag Middag- en Avondconcert HEDENAVOND GESLOTEN Naar de Bollenvelden STEMT WOENSDAG OP DEN HEER GEVRAAGD FLINKE WINKELJUFFROUW zclfst. kunn. werken. Leeftijd 2022 jaar. Zij, die met de branche bekend zijn, genieten de voorkeur. Aanb. uitsluitend schriftelijk J. SMIT &ZONEN, EIcctr. Luxe Brood- en Banketbakkerijen Smede- straat 4345. GEVRAAGD: FLINKE WINKELJUFFROUW bekend met het Kruideniersvak. Salaris ƒ14.per weck. Aanmelden: Firma W. v. ZIJL, Nieuwe Groenmarkt 2, Haarlem. 8 GEVRAAGD: ecnigc AANKOM, en LEERLING-STRIJKSTERS jen EENIGE NETTE MEISJES voor lichte werkzaamheden. Zich aan te melden vóór 6J4 uur, bij HAVERSCHMIDT KLAJE, Brouwersvaart 76. WERKKRING aangeboden voor Vakman Restaurantbedrijf geheel zelfstandig. Benoodigde borgstorting van ƒ3000. met 4]/2% rente. Brieven onder nr. 7607 aan het Bureau van dit Blad. 20 KOEL'S BOUW- en WONINGBUREAU Z1JLWEG 67, HAARLEM, Telef. 12818 BIEDT TE HUUR AAN PER 1 MEI: KONINGINNEWEG 43, Heerenhuis 1100 p. j. SANTPOORTERPLEIN 10, H.H., met gar1080 BOEKENRODESTRAAT 20, H.H., 850 BOSCH EN VAARTSTRAAT 31, H.H., met gar. 750 BOSCH EN I-IOVENSTRAAT 16, H.H.,660 KLEVERLAAN 134, H.H55 m. BRAKENBURGHSTRAAT 47, M.H50 LANDZICHTLAAN 60, M.H.,50 RIJKSSTRAATWEG 204. M.H., 50 TETTERODESTRAAT 49, M.H.,45 RIOUWSTRAAT 5, M.H., 40 TETTERODESTRAAT 38 rd., Bov.h40 DUVENVOORDESTRAAT 49 r., Bov.h.40 JANSSTRAAT 44. Winkelh- 55 PIETER KIESSTRAAT 20, Winkelh64 SPAARNWOUDERSTRAAT 94, Winkelh70 GIDS GRATIS OP AANVRAGE. 50 HEEMSTEDE - AERDENH0UT VILLA'S, LANDHUIZEN, BOUWTERREIN. Huurprijs f50, f60. f 62-50, f65, f70, f75, f85, f 100 enz. p. m. Kooppr. f9000, f9500, f 10-000, f 11.000. f 11-500, f 12.500, f 13.000, 114-500, f 15-000, f 16-500, f 18.500, f 20.000 en hooger, m. en z. garage. Makelaar C. WALTHER Jr„ HEEMSTEDE, Vondelkade 32, by Station N. S„ Telefoon 26508. TE HUUR IN CENTRUM BENEDEN- en BOVENHUIZEN, bev. 5 en 6 kamers en zolder, compl. badkamer, ingeb. bad, vaste waschtafel en drukautomaat, met warm watervoorziening door het geheele huis. Huurprijs v. a. f54.per maand, alles inbegrepen. Te zien: Cruquiusstraat en Emmakade b. d. Koninginneweg, Telefoon no. 28674 en te bevr. bij N.V. Heemstede'6 Woningbureau CORN. L. KWAK, Heemst. Dreef 276, Telef. 28236. I uur (Kleverpark) a. d. Mr. Cornelisstraat Dagelijks te bezichtigen van 2-5 TE HUUR NOG 6 MODERNE WONINGEN aan de Justus van Maurikstraat; 6 kamers, keuken en tuin met poort. Huurprij's 40.per maand. Te Jbetrekken 15 Mei a.s. 24 Woning Bureau „NOORD HOLLAND", Allard IPiersons^aat 46, bij de Dr. Schaepmanstraat, Telef. nr. 14368. HEERENHUIS TE HUUR Santpoorterstraat 18, 5 kamers, badkamer, keuken, 2 W.C.'s, serre, groot balkon, voor- en achtertuin met schuur, 60.per maand. Te bevragen: Kleine Houtstraat 112. 10 PIANINO TE KOOP in zeer goeden staat. ERNST KAPS, Dresden (Panzer system). Mas sief eikenhout en donker gebeitst. Prijs 310. Adres tc vernemen Bureau van dit ftlad. 12 I NOG DRIE MOOIE RUIME BURGER WONINGEN TE KOOP, zeer geschikt voor geldbelegging. Ook afzonderlijk te koop. Bevatt.6 kamers, vestibule, grootc zolder, keuken, aanleg voor bad, erker, balcon, voor- cn gr. achtertuin, liggende op het Zuiden. Ie Hypoth. aanwezig. Koopsom billijk. Te bezichtigen dagcl. Spaarnrijkstraat 21, 23, 25. 20 Tc bevragen: ROOZE, Schotcrveenstraat 37. BURGERWOONHUIZEN 6350.—. voor- en achter tuin, vrije poort, zolder enz. Ie Hypoth. 5000 5%. Ook zeer geschikt voor geldbelegging. Rente 14 K. G. v. WIJNEN, Van 't Hcffstraat 24, Haarlem. 10 DE SOLIEDSTE GELDBELEGGING IS UW EIGEN WOONHUIS. Tc koop en tc huur op pracht stand a. d. Heemst. Dreefvrijst. Villa met gar., ƒ30.500, huurpr. 1450.Pracht Villa, pr. ƒ17.500, huurpr. 1250.kl. Heerenhuis, Schouwtjesl. 27, pr. ƒ9500. Bouwterrein a. d. Hugo de Grootlaan. Won. en Tax.Bur. L. EVENDIJK, Uit den Bosch straat 17 rd, Telef. 11084, Haarlem. 12 I Te koop gevraagd Heemstede dicht bij grens HAARLEM: Kleine .solide VILLA met tuin, dicht bij tram. Aanvaarding 1932. Volledige be schrijving onder nr. 7633 aan liet Bureau van dit Blad. 20 I TABAK- en SIGARENZAAK op netten stand nabij den Zijlweg te HAARLEM heel billijk over te nemen. Huur van het Woon- en Winkelhuis 10. per week. Inlicht.: KOELS BOUW- en WONING BUREAU, Zijlweg 67, Haarlem, Telef. 12818. 16 SIGARENZAAK wegens ziekte TE KOOP AANGEBO DEN. Centrum stad. Pracht stand, voor uitbreiding vatbaar. Koopsom 850.Lage huur. Brieven onder nr. 7634 Bureau van dit Blad. 8 KUNSTMOEDERS TE KOOP Voor 3010 Kuikens, geheel compleet, voo'r den zeer lagen prijs van 3.6S per stuk, bij Fa. A. C. VAN NIKKELEN KUIJPER, Doclstraat 18, Telef. 12316. V.A.R.A. - In»t. v Arb. O. in het Gem. Concertgebouw Zondag 19 April, 3 uur, van Aan de gepubliceerde adres sen zijn nog eenige kaarten a f 0.60 verkrijgbaar. Vrij buis te koop bev. suite, keuken, schuur met 16 AI. tuin. boven 2 slaapk. en zol der, omtrek Amsterdamsche brt. Sparrenstraat 16, H. Nrd. 5 In aanbouw zijnd winkelhuis met ruime bewoning en garage te. koop in volkrijke buurt te Haar lem N., zeer geschikt voor Melk handel, slager, groentenzaak e. d. 6800.vrij op naam. Inlichtingen verstrekt N.V. LE- BEEMO, Timorstraat 194, Telef. 14376 en 22583. 15 Te koop aangeboden een ruim pakhuis, centrum der stad, en een burgerwoonhuis. Br. no. 7632 bur. van dit blad. 5 2 Moderne huizen te koop 6000 en 6800, k. suite, v. en a. tuin m. poort, bov. 4 k., w.o. badk. Hyp. aanw Vrouwehek- straat 36. TE KOOP A. J. S. motor met zijspan, prima in orde, wegens inruil. Lange Molenstraat 3. TE KOOP Gulden Vlies en Vestingrijw. en nog eenige 2de handsch rijw., waaronder prima merken, en jongensfiets. Betaling ln overleg. LANGE MOLENSTRAAT 3 Te koop Chevrolet 1925 4 deurs Sedan 2000.Garage 't Raadhuis, Haarlem-Noord, bij het Soendapleln. Ruim vrij huis te koop soiled gebouwd, A'damsche buurt Ook geschikt voor zaak in te richten. Br. no. 7635 bur. v. d. bl. TE KOOP ruim 3000 M2. terrein aan verkeersweg te Santpoort, 6000, ca. 3000 M2. Idem te SCHALKWIJK aan het Spaarne met loodsen, oprit enz. 9000.Inl. HENRI KERMER N ASSA U STRAAT 18 Telefoon 13721—15658 TE KOOP GEVRAAGD door part. te Overveen-Bloemen- daal, niet aan drukken verkeers weg op prima stand, zonnig gele gen vrijst. of halve goed geb. VILLA 3 ft kam. ben. en garage of ruimte daarvoor. HUIS 3 fl. kam. ben. op prima rustigen stand in Haarlem kan in aanm. komen. Prijs ca. 20.000.Br. met uitv. inl. enz. no. 292 Wensing's Adv.- Bur„ Tempellersstraat 32. HEEMSTEDE TE KOOP Riant half villatje 7000, gel. a. mooie breede laan. Villa met garage 10.500 gel. aan den hoofdw. aan tramh. Riante villa's met compl. badkam.-inst. 7500 8500, 9000, 10.000, 12.000. Huurpr. 640. 572, 600. 650, 700, 800, 900, w.o. m. en z. garage. Te bezicht. dess. Zondag t. 5 uur bij „v. MEÜRS" W1LHELMINAPLEIN 13 TEL. 28200 TE KOOP Broedsche kippen en broed- eieren. KONING's HOENDER PARK, Oudeweg 186. 4 is als nieuw met garantie. Ged. Oudegracht 64. 4 prima in orde. Ged. Oudegracht no. 64. 4 TE KOOP prima eiken Q. A. ameubl. best. uit 2 faut., 4 stoelen, tafeltje, buffet, theokast, spiegel voor 250, gekost 1000; vierk. ta fel 5; waschtafel m. marm. blad en spiegel 20. Te bezich tigen Middenduinerweg 2, Sant poort. In centrum IJm. (O.) te koop. brocdo inrij, 200 M2. grond. Koopsom 3100 waarvan 2400 eersto hypotheek gevestigd kan blijven. Te bevr. W .A. de Bruyn v. d. Helststraat 1 IJm. (O.) TE KOOP Heer vraagt zitkamer en slaap kamer met pension, op goeden stand, in centrum Haarlem. Spoed. Br. no. 7630 bur. v. d. blad 6 R.A.I. GEBOUW AMSTERDAM Schitterende stands. Buitenlandsche inzendingen. OBERBAYERN. Attracties. Twee orkesten. CABARET Vele geschenken van de exposanten aan de bezoekers. Entreeprijzen: 10-5 uur f 0 60, 7^-11 uur f 0 75. Dagkaarten f 1.Doorl. toegangsbew f2.50 incl. bel. Toegangsk. ook verkrijgbaar a. h theaterbur. OVA, Vijzelstr. 5 (Tel 32828-35151) desgew. thuisbezorgd N.V. Het Schouwtooncel Adr. v. d. Horst en Jan Muscb HEDENAVOND 8 uur ZATERDAG 18 APRIL, 8 uur en ZONDAG 19 APRIL, 8 uur: Een dolle geschiedenis in 3 bedr door FRANZ ARNOLD, schrijver van: „De Spaansche Vlieg" en „Als je maar een verleden hebt". MAANDAG 20 APRIL. 8 uur: Fritz Ilirsch Operette ZIGEUNER WEISEN Plaatsbespr. dag. 103 u. Per tel. 10189 g-lleen van 123 uur. Vcreenigde Tooiioelisten ZONDAG 19 APRIL, 8.15 DE KROEGZANGERES Spel ln 6 bedrijven. Prijzen van 40 ct. tot 1.25 plus rechten MAANDAG 20 APRIL, 8 n. 15: RottertL-Hofstad Tooncel Dir. Cor v. d. Lugt Melsert Een enkele opvoering van Tooneelspel in 3 bedrijven De Duivel: Eduard Verkade Plaatsbespreking dagelijks ook per telefoon 11430 Organist: George Robert GEM. CONCERTZAAL Dinsdag 21 April, 8 uur: hobo Entree 0.25 pl. r. Toe gangskaarten bij Vernout, Alphenaar, Frans Hals en 's avonds pan de zaal. Sous les auspices de 1'ALLIAN CE FRAN5AISE M. JEAN NOYER, Inspecteur Principal des Services du Tourisme, fera Lundi le 20 Avril A 8.30 h. du solr, dans les salles du Restau rant „De Kroon", lier étage, une Conférence avec des projections sur: LA ROUTE DES PYRENEES. Introduction de plusieurs person- nes permise, 12 LE BUREAU Eiken ZONDAG cn DONDERDAGAVOND DER DEUTSCHE VEREIN Vrijz Dem. Bond Engelizatr. 26 Leest nauwkeurig onze verkiezingacourant „HOUDT KOERS" en atemt Woensdag Mr. M.SLINGENBERG No. 1 lijst 14 ln ruini een maand tljds. Aan de Maatschappij „GRONINGEN" Paarden- en Veeverzekering Directie: LEOPOLD, UTRECHT Wij betuigen U onze groote tevredenheid voor de vlotte wij ze waarop U ons de bij U ver zekerde koelen hebt uitbetaald. Na een paar dagen werd ons reeds de volledige vergoeding uitbetaald. Wij zullen Uwe Maat schappij dan ook overal warm aanbevelen: C. J. SOONIUS. ÏJmulden W. B. GOZELING, Velsen A. HOOGMOED, Haarlemmer meer J. JANSEN, IJmuiden J. FATELS. Velsen Agent is de Heer M. I. BLOE MENDAL, Verspronckweg 127, Haarlem Koor Beethoven Cyclus MAANDAG A.S. 8 uur Koor- repetitie met orkest Gem. Concertzaal Voorbereidend examen B.N.A. Het voornemen bestaat om, bij voldoende deelname, een cursus te openen voor bovengenoemd examen (adspirant bouwk. op zichter). De cursus zal gegeven worden op Zaterdagmiddag op nader overeen te komen tijd, in gebouw Kamperstraat 37. Ope ning 2 Mei; in de maanden Juli en Aug. vacantie. Cursusgeld 12.50 per maand. Nadere in lichtingen en aanmelding bij A. ROUWERDA Leeraar A. B. S. Stuyvesantstr. 17 Door het bestuur der Woning- bouwver. „ST. JOZEF" te Voge lenzang zal op Donderdag 30 April ten twee ure in Café Roozendaal te Overveen worden aanbesteed: Het bouwen van 9 arbeiders woningen te Vogelenzang. Bestek en teekenlngon a 3. verkrijgbaar, zoolang de voor raad strekt, ten kantore van on- dergeteekende, Prins Mauritslaan 103, Overveen, tusschen 9 en 12 uur. A. J. PRINSENBERG Architect WIJ HEBBEN EEN SCHITTERENDE KEUZE VAN DE G0EDK00PERE TOT DE MOOISTE SOORTEN PRACHT COLLECTIE DASSEN J] Tfiut IKTOPY so U Inl o INvxsy Iri U L. Veerstr. en Gr. Hontitr. 50 HAARLEM ÏÏÈÊÊÊÊÊÊÊKIÊIÊIÊÊÊÊÊ TE ALKMAAR, ZONDAG 19 APRIL 1931 NIEUWE OVERDEKTE TRIBUNE BESCHIKBAAR. 58 INSCHRIJVINGEN. AANVANG HALF TWEE „ALCMARIA" V.V.V. te 8 uur in de bovenzaal van BRINKMAN op de Groote Markt de neutrale candidaat, de A.V.R.O.-vriend zal als spreker optreden. Het Comité R.-K. S. V. „SANTPOORT". De VERLOTING van het VARKEN, goedgekeurd door B. "en W. 19 Maart 1931 No. 1, zal plaats hebben ZONDAG 19 APRIL v.ra., 12 uur, in Café „Zomerlust', tc Santpoort. Tegen inlevering van het betreffende lot kunnen de prijzen gehaald worden bij C. HALFF, Hoofdstraat, Santpoort, tot WOENSDAGAVOND 22 APRIL, 8 uur. HET BESTUUR. HOTEL VREEBURG, Telefoon 22271, BLOEMENDAAL. Bezoekt ZONDAGAVOND onze DANCING". Leiding: JOHN R. BRINK. 10 Ned. Ver. van Spiritisten „HARM0N1A" AFD. HAARLEM. REMONSTRANTENHUIS, WILHELMINASTRAAT 22, DINSDAGAVOND, 8 UUR: LEZING. Spreker: de Heer *T HOEN, van Amsterdam. Onderwerp: „MERKWAARDIGE VERSCHIJNSELEN" Intr. verkrijgbaar a 0.25 Molukkenstr. 28 en Nassaustr. 21 rooïL BURGEMEESTER en WET HOUDERS van VELSEN zijn voornemens op Woensdag 6 Mei 1931 des namiddags 2 uur, ten Raad- huize aldaar, in het openbaar aan te besteden: 1. Het uitbreiden van het Raad huis der gemeente Velsen; 2. Het bouwen van een Dienst woning in het park „Velser- beek" tc Velsen. Beide bestekken met tezamen 4 teekeningen zijn, zoolang de voorraad strekt, van 20 April af verkrijgbaar ten kantore van het bedrijf Openbare Werken te Vol- sen ad 7.50. Franco per post na storting van 7.65 op postreke ning no. 140020. De Directeur van Openbare Werken te Haarlem zal op 27 APRIL 1931, des voormiddags 11.30 uur, txï het Raadhuis aldaar aanbe steden: Het bonwen van een hnlsje voor Hout en Plantsoenen, Gem. Electriciteltsbedrijf enz. aan den Schotersingel te Haarlem. Bestek en teekeningen zijn na 18 April 1931 tegen betaling van 2.50 per stel te verkrijgen aan het bureau van Openbare Wer ken, Kamer no. 19, Jacobijne- straat 24 te Haarlem. per luxe-auto vanaf 4 per uur. Visiterijden 2.50 per uur Trouwrijden vanaf 5 per auto Stadsrltten vanaf SO cent Garage v. d. PEYL, Teler. 11101 Lange Molcnstr. 6 b.d. Kruisweg De besturen der Christ. Historische Kiesvereenigingen te Haarlem W Roodenburg, voorzitter Mr. J H Q Scutte-Struick, secretaresse Bloemendaal H Hogenbirk. voorzitter P. E. v d. Werft, secretaris. Zandpoort K. v. d. Mye, voorzitter J. C. Poolman, secretaris Schoten E. de Groot, voorzifter L v d. Waag, secretaris Spaarndam Lucas, voorzitter D Polderman, Secretaris

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 4