Roemenië. APEX Klop-veeg-Stofzuigers f 175.— AGENDA. BUITENLAND. Overeenkomst tusschen Madrid en Barcelona? HAARLEM'S DAGBLAD TWEEDE Iets uit een mededeeling van Macia. Catalaansche overtuigingen. HET BELANGRIJKSTE NIEUWS Macia. Van groot belang is het bericht volgens hetwelk kolonel Macia, die in Barcelona de Catalaansche republiek uitriep, tot overeen stemming is gekomen met de nieuwe repu- blikeinsche regeering. Catalonië zal een Cata laansche republiek worden, maar een „Ca talaansche staat in de Spaansche republiek". De leiders uit Barcelona hebben met de Madrileensche regeering geconfereerd en het resultaat is het bovenomschrevene. Met beslistheid wordt ontkend, dat er thans nog eenigen grond van twijfel bestaat over de innerlijke eensgezindheid tusschen Barcelona en Spanje. Voor het welzijn van de nieuwe Spaansche republiek is dit inderdaad de eerste be staansvoorwaarde. Aanvankelijk leek het zeer twijfelachtig of de republikeinen deze eensge zindheid zouden weten te bereiken, temeer daar enkele andere kleinere provincies in de eerst vreugde zich eveneens tot zelfstandige republieken uitriepen. Nu de gemoederen be daard zijn zien de leiders natuurlijk in, dat één van de allereerste eischen de nieuwe or ganisatie van het republikeinsche staats- bestek, op den uitgebreidsten geographisch- gpaanschen grondslag, noodzakelijk is. i- s s Eén en ander neemt niet weg. dat men Zeer voorzichtig moet zijn met het aanvaar den van de berichten omtrent het welslagen yan deze organisatie. Meldt men ons hedenmorgen niet, dat het bericht van de Chicago Tribune, inhoudende dat de Catalaansche kwestie reeds is ople- lost, op zijn minst genomen voorbarig is? De onderhandelingen tusschen Maddrid en Bar celona zouden nog niet geëindigd zijn. De ministers van justitie, openbaar onderwijs en marine hebben zich Vrijdagmorgen per vlieg tuig naar Barcelona begeven om tot een op lossing van de kwestie te komen. De minister van arbeid heeft aan de journalisten ver klaard, dat van een Catalaansche zelfstan dige republiek geen sprake kan zijn. Spanje blijft een eendrachtige republiek. Geheel in tegenstelling met het Madrileen sche optimisme is ook een redevoering van Macia: „Catalonië heeft steeds aan Spanje gegeven, zonder ooit iets anders dan een slechte be handeling te ontvangen. Het agrarische vraagstuk drukt zwaar op Spanje. Catalonië heeft het al eeuwen geleden opgelost: Spanje heeft bijna geen industrie die van Catalonië bloeit. Spanje neemt onze soldaten en zendt ons de zijne om ons te onderdrukken. Spanje is arm; wij staan er goed voor. Wij behoeven ons niet voor Spanje te ruïneeren door zijn leger te onderhouden, zijn openbare werken te financieren, en zijn werkloozen te voeden. Als het ons met rust laat, zullen wij goede vrienden zijn." Is dit de alles beheerschende gedachte in de Catalaansche republikeinsche hersens? Men dient zich voorloopig van een oordeel te onthouden, zeker is echter, dat de tegen strijdigheid in de berichtgeving ruimte ge noeg overlaat voor pessimistische veronder stellingen. L. A. Spanje. Onderzoek der wetten. MADRID. 17 April. (N.T.A.) De voorloopige republikeinsche regeering heeft een decreet uitgevaardigd, waarbij de rechtsbepalingen, welke uit de periode der dictatuur dateeren, voor het meerendeel worden geannuleerd. Een algeheele opheffing dezer bepalingen kan echter niet geschieden, daar zich in de zeven jaren der dictatuur een toestand heeft gevormd in het rechtsleven, waar men niet zoo maar overheen kan stappen. Het nieuwe decreet houdt- in. dat ieder ministerie, van den dag der uitvaardiging af tot den 31 en Mei. alle onder haar ressor- teerende wettelijke bepalingen aan een on derzoek moet onderwerpen, en den minister raad voorstellen moet doen. De ministerraad zal dan beslissen in welke van de 4 hier vol gende groepen iedere rechtsbepaling van de dictatuur moet worden ondergebracht: groep A: af te schaffen wetten; groep B: geheel te annuleeren wetten; groep C: wetten, die ZATERDAG 18 APRIL 1931 BLAD als „algemeene maatregelen van bestuur" verder zullen blijven gelden; groep D: wet ten, die gedeeltelijk of geheel van kracht zullen blijven. Voor het geval de overheid, in den tijd van nu tot den 31 en Mei, genoodzaakt zou zijn een dezer wetten toe te passen voordat deze in een der groepen is ondergebracht, wordt de wet in quaestie ambtshalve onder C inge deeld. Wijziging In het corps der vertegenwoordigers in het bui tenland. De nieuwe Spaansche ambassadeur bij het hof van St. James, Don Ramon Perez de Ayala, zal de volgende week zijn ambt aanvaarden. Graaf Altea, vertegenwoordiger van Span je in den Raad van Beheer der Bank voor Internationale Betalingen te Bazel heeft zijn ontslag ingediend, evenals Huerta, de eerste secretaris der Spaansche delegatie bij den Volkenbond. Chili en Frankrijk erkennen de Spaansche Republiek. MADRID, 17 April. (V. D.) Chili heeft als derde mogendheid de Spaansche Republiek erkend. Aan den „Quai d'Orsay" wordt officieel bekend gemaakt, dat Frankrijk die nieuwe Spaansche regeering de jure erkent. Tot op volger van den Ambassadeur Quinones de Leon wordt als vertegenwoordiger van Span je bij den Volkenbond de Minister van Büi- tenlandsche Zaken Lerroux genoemd. Een verklaring van Don Alfonso. PARIJS, 17 April (V. D.) De Hertog de Ml- randa heeft in opdracht van Don Alphonso de persvertegenwoordigers ontvangen en de navolgende verklaring afgelegd: „De Koning spreekt zijn erkentelijkheid uit voor de ontvangst, die hem bij zijn aankomst aan het station werd bereid. Hij wenscht in geen geval de Fransche regeering in moei lijkheden te brengen en zal de grootst mo gelijke terughoudendheid betrachten. Hij wenscht daarom, dat zijn incognito bewaard zal blijven. Zijn plannen betreffende zijn verblijf te Parijs staan nog niet geheel "vast. Hij zal in ieder geval de verkiezingen voor de Cortez in Juni afwachten en dan een be sluit nemen". TurMle. Parlementsontbinding. SOFIA, 17 April (W. B.) Het parlement zal morgen worden ontbonden, daar zijn vier jarige zit-tingstijd is afgeloopen. De nieuwe verkiezingen zullen vermoedelijk einde Mei of begin Juni worden gehouden. Voor morgen vernacht men ook het af treden van het parlement Ljaptsjev. In politieke kringen verklaart men, dat dit aftreden in de eerste plaats geschiedt om de vorming eener coalitieregeering van het hui dige regeeringsblok met een of meer burger lijke oppositiepartijen mogelijk te maken. Hetkabinet Ljaptsjev is in zijn huidige samenstelling sinds een jaar in functie. In het parlement steunde het op het democrati sche blok, dat over 168 van de 273 kamer zetels beschikte. Nieuw kabinet samengesteld BOEDAPEST, 17 April (W. B.l Volirens een particulier bericht uit Boekarest is Titoe- lesco er laat in den avond in geslaagd zijn een kabinet te vormen. Het is samengesteld als volgt: Minister-president en binnenl. zaken: Ti- toelesco. Buitenl. zaken: Jean Ghica, oud-gezant te Rome. Justitie: Loepoè, oud-president van het Hof van Cassatie. Onderwijs: Jorga. 1 Landbouw: Goroflid. Verkeer: generaal Jonescu, oud-directeur- generaal der Staatsspoorwegen. Oorlog: generaal Condesco. Industrie: Tabakowitsj. Arbeid: dr. Cantacoezene. Financiën: Zeoeceanu. Genève. Duitsche punten op de agenda der Europeesche Commissie. GENèVE, 17 April. (V.D.) Sir Eric Drum- mond heeft de nota van dr. Curtius, waarin wordt voorgesteld twee punten aan de agen da van de zitting der Europeesche Commis sie toe te voegen, toegezonden aan alle Europeesche regeeringen, waarbij is medege deeld dat aan het verzoek van de Duitsche regeering is voldaan. De tekst van de Duit sche nota is gepubliceerd en luidt als volgt: „Met het oog op de door de Organisatie commissie voorgestelde vaststelling van de agenda voor de studie-commissie voor een Europeesche Unie heb ik de eer namens de Duitsche regeering voor te stellen dat op de agenda de volgende punten worden toege voegd: I. De ontwikkeling van de douaneverhou dingen in Europa. II. Tolvrijheid van voor de voortbeweging gebruikte brandstoffen voor door motoren gedreven voertuigen te water, te land en in de lucht. Toelichting: De toepassing van motorver- keersmiddelen in het Europeesche verkeer op elk gebied te land, te water en in de lucht is in de laatste jaren op buitengewone wijze toegenomen zonder dat de Europeesche sta ten op het gebied hunner douanebepalingen in eenig opzicht rekening hebben gehou den met het verleenen van tolvrije brand stoffen, die zulke voertuigen gebruiken en noodig hebben ook bij het overschrijden van verschillende grenzen. Een uniforme regeling, die rekening houdt met de fiscale belangen lijkt daarom ge- wenscht." Frankrijk. Parijs en de Tol-Unie. De economische „Anschluss" tusschen Duitschland en Oostenrijk, de laatste dagen ten gevolge van de gebeurtenissen In Spanje een beetje verwaarloosd, komt weer in het middelpunt der belangstelling te staan door het bericht, dat Curtius naar Genève heeft geschreven dat hij plan heeft een exposé te geven van hetgeen de beide landen op douane-gebied hebben beoogd, ^enerzijds verontrust men zich in Parijs over dit voor nemen en betoogt dat Duitschland zijn ma noeuvre met groote handigheid voortzet, al dus het Hbld. Zoo schrijft de „Journée In- dustrielle", dat-Duitschland op deze wijze de Donau-staten op zijn hand wil krijgen, die een politiek van preferente rechten voor staan. Het gooit daartoe de meestbegunsti- gings-clausule, waarvoor het ot dusver zoo gestreden heeft, overboord en tracht met een wei-voorbereid „Mittel Europa" het Pan- Europeesche plan vóór te zijn. Daartegen over staat geen flinke, doelbewuste politiek van Frankrijk, oordeelt het blad. Anderzijds wordt, blijkbaar onder inspiratie van de Quai d'Orsay, opgemerkt dat de mededeeling van Curtius niets nieuws bevat. Ze ligt geheel in de lijn van de plannen, door de Duitsche ministers reeds eerder verkon digd den economischen kant van de quaestie te onderwerpen aan de Euorpeesche Commis sie en den juridischen kant aan den Raad van den Volkenbond. Bovendien zit men in de landen, die voor de Duitsch-Oostenrijk- sche overeenkomst bedreigd worden, niet stil. „Wij zijn in staat te preciseeren", zoo schrijft vanmorgen de Matin", dat reeds vóór den oproep van Briand de Kleine Enten te met Polen, Engeland en Italië ons spon taan hebben aangeboden, gemeenschappelijk naar middelen te zoeken om de economische crisis, waaronder Europa lijdt, te genezen. Crisis, die immers steeds als voorwendsel kan dienen voor allerlei noodlottige politieke com binaties. De regeeringen der genoemde lan den hebben niet stil gezeten en zij zijn bezig een uitgebreid program op te maken van actie op economisch en douane-gebied, dat als tegen-ontwerp tegen wat van Curtius en Schober te Genève zal worden ingediend. Men heeft de beide landen daarvan trouwens niet onkundig gelaten." In een ietwat ironisch slot betoogt de „Matin", dat Curtius niet ongerust behoeft te zijn over deze activiteit, immers hij heeft zelf gezegd, dat Duitschland het voordeel van de besprekingen met Oostenrijk tot een zoo groot mogelijk aantal staten wil uitstrekken. Het is evenwel duidelijk, dat het algemeene plan, dat de ex-alliés voorbereiden, bedoeld is om de verwezenlijking van den economi schen „Anschluss" onmogelijk te maken. Hoe dat zij, indien dit alles leidt tot de verwezenlijking van een algemeene overeen stemming op economisch gebied, waartoe men te Genève^in. weejTWil ivaj\ de waarschu wingen van den heer Colijn, niet heeft kun nen komen, dan zalecL althans iets goeds voortgekomen zijn uit het Duitsch-Oosten- rijksche accoord, dat hier met zooveel wan trouwen en verontwaardiging ontvangen is. Intusschen zetten de rechtsche kringen hier de aanvallen op Briand voort, en „Figa ro" publiceert vanmorgen een enorm artikel van Coty tegen den minister van buiten- landsche zaken, waarin hij dezen onder hevig pathos beschuldigt van verraad ten bate van Duitschland, vernedering en knechting van zijn eigen land, opoffering van de Fransche spaarders aan internationale financiers door het schandaal der buitenlandsche lee ningen, en de enquêtecommissie sommeert om nu Briand eens onder handen te nemen. Aanstaande groote rede van Briand. LONDEN, 17 April. (N.T.A.) Volgens een bericht van Pertinax aan de „Daily Tele graph" is Briand voornemens aan het einde van deze maand in de Kamer een groote redevoering te houden, ten einde zijn door het voorgenomen Duitsch-Oostenrijksche tol verdrag aan het wankelen gebrachte positie zoo mogelijk te herstellen. In het verloop van deze redevoering zal Briand mededeelen dat hij op de komende zitting van de Euro peesche studiecommissie te Genève een nieuw plan voor de economische samenwer king in Europa ter kennis zal brengen, waar van hij hoopt dat het de Oostenrijksch-Duit- sche overeenkomst op den achtergrond zal brengen. De Fransche diplomaten in het buitenland hebben reeds opdracht ontvangen de regee ringen, waarbij zij geaccrediteerd zijn, in dit verband eens te polsen, en gisteren werd in officieele kringen medegedeeld dat deze pei lingen in verschillende hoofdsteden een gun stige uitwerking hebben gehad. Het nieuwe plan van Briand heeft echter nog geen definitieven vorm gekregen. PARIJS, 17 April (Havas). De premier Laval heeft vergaderd met de voorzitters der commissies voor buitenlandsche zaken, land bouw en douane van den Senaat en de Ka mer in tegenwoordigheid van Briand, Tar- dieu, Flandin, Rollin en Francois Poncet. Besproken werden de problemen gerezen door het Duitsch-Oostenrijksche initiatief en de middelen geschikt om de Europeesche eenheid te versterken. Ter conferentie bleek, dat men het volko men eens was over de genomen maatrege len en over die welke Frankrijk te Genève aanbeval. België. Honderdnegentien aanvragen om naturalisatie. Bij de Kamer zijn op het oogenblik 119 aanvragen om naturalisatie aanhangig. Zij gaan voornamelijk uit van Russen, Polen, Nederlanders, Italianen, Fransch, enz. Ook komen er twaalf Duitschers onder voor. Hieraan dienen nog de vele aanvragen te worden toegevoegd, waarover de Kamer zich nog niet uitsprak. Er zouden er in het geheel thans tweeduizend hangende zijn, aldus het Hbld. De regeering heeft een wetsontwerp gereed, waarbij aan vreemdelingen een langer verblijf dan thans wordt opgelegd om de naturalisatie te kunnen verkrijgen. Engeland. De oorzaak van de overwinning der regeering. Naar Reuter meldt, hebben na het Lager huis-debat over de conservatieve motie van wantrouwen in de Engelsche regeering 33 li beralen vóór de regeering gestemd, tien tegen, terwijl er zich vijf onthielden, De zeven leden der groep-Mosley onthielden zich van stem ming. De algemeene indruk na de stemming was, dat de omvang van de meerderheid der re geering haar positie voor goed consolideert en wijst op een afspraak tusschen de liberalen en de regeering, met het doel te beletten, dat de conservatieven aan het bewind komen. China. Zeeroovers terechtgesteld. SJANGHAI, 17 April (N.TA,) De be- ruchte zeeroover Tai Pau Sioe en twee van zijn onderbevelhebbers werden hier ont hoofd. Sedert achttien maanden hielden zij zich bezig met het overvalllen en uitplunderen van vrachtschepen bij Woe-Soeng. Zij hadden ook vele daden van roof ten nadeele van bui tenlanders en Chineezen op hun geweten. Den 5den Maart werden zij in de inter nationale concessie te Sjanghai gearresteerd en aan de Chineesche autoriteiten uitgeleverd. Rusland. De strijd tusschen Moskou en de afvalligen. De Berlijnsche rechtbank heeft uitspraak gedaan in een proces der Russische handels delegatie te Berlijn tegen den exdirecteur der door de Russische regeering te Weenen op gerichte Handelsmaatschappij, ir. Samoilov, aldus het Hbld. Deze was ontslagen, omdat hij in het bu reau aan politiek had gedaan, en vervolgens naar Moskou ontboden om „rapport uit te brengen". Van vrienden had hij echter vernomen, dat in Rusland een bevel tot inhechtenisne ming door de Gpoe voor hem klaar lag en dat zijn vermogen in Rusland door de sovjetre- geering was geconfiskeerd. Samoilov nam daarop 15.000 dollar uit de kas der handelmaatschappij te Weenen en deponeerde dit geld bij een Berlijnsche bank. De Russische handelsdelegatie te Berlijn liet er beslag op leggen. Volgens een bij de rechtbank Ingediend rapport moest Samoilov volgens het Russi sche recht als buiten de wet staande wor den beschouwd, daar hij aan de uitnoodiging om naar Rusland terug te keeren, niet had voldaan. De rechtbank hief het beslag op het de pót door de Russische handelsdelegatie op, daar ook volgens de Russische wet de han dels vertegenwoordiging niet als executief orgaan der Russische regeëring kon worden beschouwd en heeft de 15.000 dollar weder ter beschikking van de rechthebbende gesteld. Een uitzetting. Ongeveer een week geleden is de ingenieur Nikolaas Basseches, die jarenlang de corres pondent te Moskou van de „N. Pr. Presse" is geweest, door de Sovjetautoriteiten over de gren^1 gezet, znder eenige opgave van reden. De Oostenrijksche gezant te Moskou heeft stappen gedaan om de aanleiding tot dezen maatregel te weten te komen en dezen zoo mogelijk te doen intrekken, aldus het Hbld. De verbannen correspondent was steeds zeer bezadigd en rustig in zijn berichtgeving. Duitschland Hitier als Profeet. KAISERLAUTERN, 17 April (V.D.) In een hier gehouden rede verklaarde Hitier o.a„ dat de gebeurtenissen van het oogen blik van groote beteekenis waren. Het oude valt in een en tusschenvormen worden opzij geschoven. Wat gebeurt is meer dan het ver nietigen van staatsvormen. Niet monar chieën worden omver geworpen, doch ge- heele wereldbeschouwingen vallen in stuk ken. In dit gebeuren is Duitschland slechts een speelbal van vreemde mogendheden. Indien deze ontwikkeling nog tien jaar aanhoudt valt te vreezen, dat Duitschland als mogendheid van eenige wereldbeteekenis vol komen is uitgeschakeld. Er bestaan thans twee extreme richtingen, die scherp tegen over elkaar staan. Aan de eene zijde een reincultuur van het marxisme en aan de andere zijde het nationaal socialisme. Alles wat zich daartusschen bevond zou worden fijngemalen. Over tien jaar zouden er geen burgerlijke partijen meer zijn en zouden de twee extreme richtingen in vollen strijd te genover elkaar staan. Men sprak over een splitsing in de Nat. Soc. Partij, doch deze heeft zich slechts gezuiverd van tienduizend onzekere elementen.. Daarvoor zijn echter 37000 nieuwe strijders in de plaats getreden. Conflicten tusschen Polen en Stahlhelm. Tusschen Warschau en Dantzig is wrijving ontstaan over onhebbelijke bejegening door I-Iitlerianen yan Poolsche staatsburgers op het grondgebied van Dantzig, welk optreden steun zou vinden bij den D.-nationalen pre sident van den Senaat dr. Ziehn. De Poolsche hooge commissaris dr. Stras burger zou reeds zijn ontslag hebben inge diend. De officieuze Poolsche bladen gaan heftig te keer en verklaren in scherpe bewoor dingen, dat het optreden der Hitlerianen niet alleen de betrekkingen van de vrije stad Dantzig tot Polen, maar ook het gezag van den Volkenbond in gevaar brengen. Dr. Ziehm wordt voor leugenaar uitgemaakt, zoo meldt de correspondent te Warschau van de „Voss. Z.'\ en een veelgelezen blad uit 't regeerings- ltamp acht diens bestraffing een prestige quaestie van den Volkenbond, aldus het Hbid. Tegelijkertijd wordt melding gemaakt van nieuwe excessen van Stahlhelmers tegen een Poolsche minderheidsschool in Dantzig, waar de ruiten zouden zijn ingeworpen, zonder dat de in uniform gekleede daders door de politie werden gearresteerd. De Joodsche bladen be vatten berichten over anti-semietische uit spattingen van Hitlerianen te Dantzig, die twee Poolsche staatsburgers zouden hebben overvallen. Zelfs de soc. „Robotnik'. die steeds tot verzoening maande, betoogt thans, dat de senaat van Dantzig. die steunt op de recht sche partijen inclusief de Nazi's de Poolsche bevolking evenals de arbeidersklasse werke lijk aanleiding geeft tot ernstige klachten. Reeds gaan te Warschau geruchten, dat de strijd tusschen Polen en Dantzig voor den Volkenbondsraad gebracht zal worden. INGEZONDEN MEDEDEELÏNGEN a GO Cts. per regel. STOFZUIGERHUIS MAERTENS BARTELJORIS STRAAT 10 TEL. 1075* Buitenlandsche deserteurs in Berlijn. Te Berlijn zijn gisteren weer twee deser teurs per as aangekomen. Zij arriveerden dit keer aan het Schlesische Bahnhof, aldus het 1-Ibld. Bij een poging om na het verlaten van hun schuilplaats onder een wagen van een D-trein van het emplacement te vluchten, werden zij gegrepen. Het bleken twee Polen te zijn, die zich aan hun dienstplicht hadden onttrokken. Oostenrijk. De binnenlandsche moeilijkheden. Naar uit Weenen wordt bericht heeft bondskanselier Ender inderdaad de leiding van het departement van sociale aangelegen heden overgenomen, nu dr. Resch is afgetre den n.a.v. de critlek op zijn plannen tot her vorming der sociale verzekering, aldus het Hbld. In parlementaire kringen verwacht men, dat het ontwerp zal worden herzien, daar de storm in de verschillende kampen tegen het huidige ontwerp te groot zal blij ken. Van een verbreeding van de regeerlngs- basis zal wel iets kunnen komen, daar het onmogelijk wordt geacht dat het zg. Helmat- blok (zooals Vaugoin en Seipel graag zouden zien) wordt te hulp geroepen om de burger lijke partijen te versterken, terwijl anderzijds de Soc. dcm. er wel niet aan denken zal dc onpopulaire hervorming van de sociale ver zekering door medewerking aan de regeering te dekken. Australië. Een donkere dag voor Australië's regeering. LONDEN, 17 April (V. D.) De 17e April zal in de geschiedenis van Australië als een zwarte dag bekend blijven. De Senaat heeft met 21 tegen 6 stemmen het regeeringsoht- werp tot uitgifte van 18 millioen Pond aan ongedekt bankpapier verworpen, van welk bedrag 6 millioen Pond zou dienen ter on dersteuning van den landbouw en 12 millioen Pond ter leniging van de werkloosheid. Voorts zijn de vroegere Kabinetsleden Fenton en Lyons met hun aanhangers naar de oppositie overgeloopen, waardoor het mogelijk werd, dat Latham, die tot dusverre leider van dc oppositie was, deze functie neerlegde en haar aan Lyons overdroeg. Fenton en Lyons waren eenigen tijd geleden uit protest tegen do benoeming van Theodore tot Minister van Financiën uit het Kabinet getreden en be hoorden sedert dien tot den gematigden vleugel van de regceringspartljen. Door deze drie gebeurtenissen verkeert het Kabinet in een buitengewoon moeilijk parket. Afrika. De opstandige actie op de Azoren. LONDEN, 17 April (V. D.) Fortugcesche oorlogsschepen met landingstroepen aan boord zijn op het eiland Fay al van de Azoren aangekomen. Er zal een begin worden gemaakt met de expeditie tegen de opstan delingen op de Azoreneilanden Tcrceira en San Miguel. Vliegtuigen hebben vlugschriften boven Terceira omlaag geworpen, waarin van garnizoen en bevolking loyaliteit jegens de regeering te Lissabon geëischt wordt. VLIEGONGELUK IN BENGALEN. LONDEN, 17 April (V.D.) Het vliegtuig waarin Prins Ribescu en zijn drie metgezellen gezeten waren op weg naar Parijs, is in de nabijheid van Gaja in Bengalen neergestort. De inzittenden bekwamen ernstig letsel en het: toestel ging in vlammen op. De Prins had het plan van Parijs, vanwaar hij op 8 April vertrokken was, naar Saigon (Cochin- China) te vliegen. Heden: ZATERDAG 18 APRIL Stadsschouwburg: N. V. Het Schouwtooneel „Dorientje geeft aanstoot". 8 uur. Palace: „Menschen im Köfig. Tooneel: John Olms Comp. 2.30, 7 en 9.15 uur. Luxor Theater: „Haar paradijs" en „Vreemde lading". Tooneel: Barthly. 2.30 en 8.15 uur. ZONDAG 19 APRIL Gem. Concertzaal: V. A. R. A. „Frank vani Wczel's Roemruchte Jaren". 8 uur. Stadsschouwburg: N.V. Het Schouwtooneel. „Dorientje geeft aanstoot". 8 uur. Schouwburg jansweg; Vereenigde Toonee- listen. „De Kroegzangcrcs". 8.15 uur. Christelijk Lyceum. Haarlcmsche Jeugdkerk 10.30 uur v.m. Bioscoopvoorstellingen 's middags en des avonds. MAANDAG 20 APRIL Stadsschouwburg: Fritz Hlrsch Operette „Zigeuner Weisen". 8 uur. Schouwburg Jansweg; Rott. Hofstad Too neel. „De Duivel". 8.15 uur. Bioscoopvoorstellingen. Teyler's Museum, Spaarne 16. Geopend op werkdagen van 11—3 uur, behalve 's Maan dags, toegang vrij. AVOND-, NACHT- EN ZONDAGSDIENST APOTHEKEN Firma Grijseels en Van Hees, Lange Veer- straat 14, tel. 11000. L. Schoorl, Frans Halsplein 1, tel. 11180. Bosch en Vaart-Apotheek, Boekenrode straat- 13. tel. 13290 Nog geenszins zeker. Onheilspellende tegenstrijdigheid in de berichtgeving.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 5