FINANCIEELE KRONIEK. Het licht op den toren. J. LOTTCERINC N.V. DE KENNEMER BANKVEREENIGING HOUTPLEIN 8, TELEFOON 13829 U™) ALLE BANKZAKEN HAARLEM'S DAGBLAD Het politieke onweer. De malaise in de rubber. Suikerprijs dalende. - Scheep» vaartwaarden nog steeds in reactie. Tabaksnieuws. 't Verslag der Unilever. Het siotdividend der Konink lijke in bespreking. Een nieuwe Indische leening. De beurzen hebben weer eens een slechte week achter den rug. Het is ook nog geen tijd om een ongestoorde hausse te verwach ten. In den stijl der weerberichten zou men van een „afwisselende bewolking" kunnen spreken. Na de opklaring van den Oostc- lijken politleken hemel, heeft zich in het Zuiden een kort, maar hevig onweder ont last, waarbij een eeuwenoud vorstenhuis het monarchale leven inschoot. De overwinning van de democratie in Spanje in onze toch reeds zoo democratische wereld, is voor de beurzen geen reden tot juichen. De beurs is <uit haar aard niet democratisch, al weet ze zich tenslotte wel weer bij een democrati- schen maatschappijvorm aan te passen. In een atmosfeer van politieke onrust kan echter de beurshandel niet ademen, leven en tieren Vermoedelijk zal de omwenteling in Spanje geen al te groote complicaties brengen in de politieke constellatie van Europa, men kan echter niet weten en op de beurzen speelt men daarom eerst maar liever op zien ko men. Wat dan wil zeggen, dat de handel sterk Inkrimpt en de koersen, bij gebrek aan be langstelling, weer den kreeftengang gaan. Wij hebben er trouwens de laatste weken wel op gewezen, dat er voor een hausse in den grooten ouderwetschen stijl nog geen aanleiding is. Daarvoor is een meer zichtbare en merkbare conjunctuurskentering noodig. een prijsstijging van de vele stapel-producten, die thans beneden kostprys verkocht wor den. Het is en blijft voorloopig een opmerke lijk feit, dat ondanks een sterke inkrim ping van productie de voorraden niet noe menswaard afnemen, de prijzen niet stijgen, waaruit geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat de voortbrenging het verbruik nog altijd overtreft. Er zijn zelfs enkele producten, die eerder een neiging tot dalen toonen. Dit is bijvoorbeeld het geval met rubber, dat tot 17 ct. per pond is terug- geloopen., een prijs, die ook bij de best ge outilleerde ondernemingen een verlies laat van minstens 10 ct. per pond. Vroeger greep de houder van rubberwaarden in het begin van een nieuwe maand met eenige spanning naar de krant, om te zien of de productie van zijn maatschappij ook was vooruitgegaan. Thans staat het zoo, dat men maar liever een dalende productie ziet, want het aanbe volen systeem: een lagere kostprys door grootere productie brengt dusver nog altijd verlies, 't Ziet ei*5voora] in de rubbercultuur maar uiterst slecht uit. Er zijn deskundigen, die den finalen ondergang van deze eens zoo lucratieve cultuur voorspellen. Nu is dat een gewoon verschijnsel ln een zoo critieken tijd als de onze en men behoeft er nog geen ge loof aan te hechten. Maar een feit is. dat vele maatschappijen by een prijs van 17 ct. voor hun product den strijd om het bestaan moeten opgeven; de adem i.e. hun bedryfs- kapltaal, begeeft hen. Er is deze week nog eens weer een vereeniging van producenten opgericht, weer met de bedoeling tot restrictie van den aanplant te komen en medewerking van de regeering te krijgen. Maar de beurs reageert er nauwelijks op. Precies eender gaat het op de afdeeling der Suikerwaarden. In Parys zyn de suiker producenten het eens geworden over de regeling van den suikerprys, maar deze schynt daarvoor niet by ster gevoelig te zyn. Het ligt in de bedoeling een prysstijging te bevorderen, maar de New-Yorksche no- teerlngen zyn deze week eerder wat, lager geweest. Ook hier dus voor de Amsterdamsche beurs geen haussemotief. Zou men 't in den Scheepvaarthoek mo gen zoeken? Ongetwyfeld. maar het resultaat Stelt teleur. De koersen van onze gerenom meerde scheepvaartaandeelen Holland- Amerikahjn, Nederland, Paketvaart, Rott. Lloyd vroeger de bloem van den degeiyken fondsenhandel brokkelen steeds af. Aan deden Holland-Amerika Lijn geraken lang zamerhand zelfs in den hoek der nonvaleurs met een koers van 11 pCt., de 6 pCt. obli gaties hebben vrywel de helft van haar hoofdsom verloren en worden nog slechts voor speculatieve doeleinden gekocht, de eens FEUILLETON. Avonturen van een journalist-detective gedurende den grooten oorlog. Vertaald uit het Deensch door P. J. AERSSENS 24) Op den avond, dat Viggo Hansen in gezel schap van Aaboe uit ..Bristol" kwam. ver wachtte hy zyn broeder.om hem te ver moorden. Daarom mocht Aaboe onder geen beding mee naar binnen gaan. Aaboe had trouwens al tweemaal een som gelds van Carl Hansen ontvangen om hem op de hoogte te houden van het doen en laten van zyn broeder. Op deze wyze hoopte Carl Hansen op de hoogte te komen van de prctyken zijns broe ders, om deze te gelegener tyd te kunnen benutten, als het eens noodig mocht zijn, Viggo Hansen ervan af te schrikken, zich met andermans zaken te bemoeien. En het was met dit geld, dat Aaboe zyn schulden wilde aflossen,Waarover de heer Holm van de Deensche Bank, u schreef. Aaboe had absoluut niets met dezen moord te maken. HU is een doodgewone deugniet, niets minder, maar ook nlet-s meer. Hy heeft zich dan ook deze zaak wel wat al te zeer aangetrokken. Viggo Hansen lntusschen ging zijn kantoor binnen en cenlgen tyd later ZATERDAG 18 APRIL 1931 zoo machtige Holland-Amerika Lijn begint noodiydend te worden, zoodat aan haar directie reeds financieele reorganisatieplan nen worden voorgelegd, die ze nog met een hoofsch gebaar terzyde legt, maar niet trots afwijst. Neen, op de afdeelingen der Rubber-, Suiker-, Thee- en Scheepvaartwaarden moet de schryver van de wekeiyksche financieele revue zyn stof niet zoeken. Dan kan hij nog beter bij de Tabakken terecht, waar de laatste weken nog wel eens wat nieuws is, nu de vellingen in vollen gang zyn. De vorige week hebben de Del! MpU. en de Senembah een goed beurt gemaakt met den verkoop van enkele mooie partyen tegen fancy- prUzen, waardoor hun gemiddelde een flink eind de hoogte is ingeschoten. Maar de Deli Batavia laat het zitten. Er zyn Amsterdam sche tabakieten, die haar doorsneeopbrengst weinig boven den gulden ramen, wat dus voor de arme aandeelhouders een leeiyk verlies beteekent. De Javatabakken doen het ditmaal veel beter. De Soekowono heeft haar heelen oogst voor 54 ct. per pond verkocht tegen 29 ct. het vorig jaar, zoodat er ditmaal wel een flink dividend zal overblijven. Ook de Be- soeki heeft het er best afgebracht, maar haar aandeelen noteeren ook reeds bijna 200 pCt. hooger dan by het begin van dit jaar. Het relletje, dat in aandeelen Redjang Lebong ontstond, en waarby deze vroegere favoriet van het speculantendom tot 32 pCt. boven pari monteerde, boezemt den lezer vermoe- deiyk weinig belang in, omdat het vrywel uitgesloten is met de operateurs in dit fonds in de pas te biyven. Gezegd werd dat er een nieuwe goudader was ontdekt, een ontdek king, die men in Indië eerst voor zich zou hebben gehouden. De meeste belangstelling wordt nog altya voor de Industrieel** Aandeelen aan den da? gelegd. Het binnenkomen van de verslagen over 1930 geeft hier telkens weer nieuwe emoties. Deze week was dat van de Unilever aan de orde. Het verslag ziet er, de tydsom- standlgheden in aanmerking genomen, niet kwaad uit. De winst van het concern bedraagt f 51'.850.610 tegen f 42.297.407 bij een totaal uitgegeven kapitaal van f 372.452.880 in 1930 en f 235.484.000 in 1929. zoodat 16.1 pCt. ver diend is tegen 22.7 pCt. in het voorgaande jaar. Deze winsten zyn verkregen, nadat de verschillende ondermpyen behooriyk hebben afgeschreven en gereserveerd. De Unilever zelve keert wederom 10 pCt. uit. Aan de beurs overwoog men echter, dat de prilzen van de margarine sinds het eind van 1930 beduidend gedaald zyn en zoo was de goede indruk van het verslag ras weer verdwenen. Ook de hausse ln AKU's was weer uit. nu ook de Beriynsche beurs, onder den invloed van het Spaansche avontuur, het hoofd weer liet hangen. Flauw waren ook aandeelen Koninklijke, die tot 264 pCt. inzakten in anticipatie op het siotdividend. waarvan mp" ge°n P-voote ver wachtingen koestert. Na het interim van 10 pCt. in Januari hoopt men in Londen nog op 10 riet., maar hier werd ook al van 5 not gesproken, 't Kan nog wel wat meevallen, maar zeker schynt toch wel te zyn, dat ook aan de olie tegenwoordig niet veel verdiend wordt. Zoo stond de muziek op de Amsterdamsche beurs ditmaal weer in mineur. Op de Beleggingsmarkt zag men een lichte afbrokkeling der Indische obligaties, nu ze er weer een zusje bykrygen in den vorm van een nieuwe leening van f 200 m'llioen. De toch reeds dunne spoeling verwatert hierdoor nog meer. Overigens biyft dé belegger aan zijn nationale beleggingspapieren trouw, ten spiit van de nog altijd dalende rendementen. Geld op prolongatie 1 1/4 a 1 3 4 pCt. LETONGA. OPMERKINGEN VAN LEZERS. ELECTRISCH LASSCHEN. Nu hier en daar in de stad nog al eens electrisch gelascht wordt, waarschuwt een abonné de heer A. V., nieuwsgierige voor- bygangers er tegen, niet in het felle licht te zien. Er staat wel een scherm om het werk heen. maar dat heeft aan één kant een ope ning en vele menschen kijken uit nieuwsgierig heid daardoor, hetgeen noodlottig voor hun oogen kan worden. De werkman, die de las- sching verricht, beschermt trouwens zyn oogen door een „raampje" van dik gekleurd glas te gebruiken. Men zy dus gewaarschuwd! kwam zUn broeder, die in den zetel naast de brandkast gezet werd. En toen is alles zoo gegaan, zooals wij van het eerste oogen» blik af hebben kunnen vaststellen. Hy ver moordde hem, ontnam hem later zUn sleutels zyn portemonnaie, zUn papieren en ook zyn pas, om zonder, moeilijkheden naar Dultsch- land uit te kunnen wijken. Dan liet hy ook zijn eigen baard wegscheren, om eventueel by eenlgen argwaan zyn „veranderde ge laatstrekken" aan het ontbreken van den baard te kunnen toeschryven. Hy reisde direct af naar Hamburg en het gelukte hem, op den pas van zyn broeder de douane te passecren. Hy droeg al het ge stolen geld by zich, en daar hy als eenigst erfgenaam van den doodgewaande erfgenaam overbleef, hoopte hy ook de premie van zyn eigen levensverzekering uitbetaald te krij gen, welke niet gering was. In Hamburg zette Viggo Hansen de zaken van zUn broeder op denzelfden voet voort. Met behulp van de correspondentie van zyn in zUn persoon nog levenden. dooden broeder, kon hy zich spoedig inwerken en zich volkomen met diens zaken vertrouwd maken. En vóór alles stond hU nu, wat zyn vurigste wensch was, in directe verbinding met Croule en Wllklns. want hy beschikte nu ook over de draadlooze verbinding. Herinnert u zich nog. dat ik u vertelde hoe ik op het proefstation van Lynby een tele gram opving, waarin Croule en Wilkins vroe gen, waarom Carl Hansen den vorigen nacht niet geantwoord had? Dat telegram versterkte my nog in mijn overtuiging, dat myn hypo these Juist was. Gedurende de dagen, dat Carl Hansen op reis was, werd er niet getelegrafeerd. Zij durfden niet, omdat zy bang waren, dat het INGEZONDEN MEDEDEELÏNGEN a 60 Cts. per regel. Wij Stoomen en Verven reeds jaren voor de meest vooraanstaande families. Uw goederen komen bij ons in goed gezelschap. VERVERIJ EN CHEMISCHE WASSCHERIJ GROOTE HOUTSTRAAT 5a. TELEFOON 10771 STADSNIEUWS DE BAKENESSERKERK. DE RESTAURATIE. We hebben al gemeld, dat een grondige restauratie der Bakenesserkerk wel op een honderdduizend gulden zou komen. Het is be kend dat er al flink gewerkt is. Het vorig jaar omstreeks Pinksteren is men er mee begon nen en nu is de schilder nog bezig in 't geres taureerde kostershuis. maar dan is 't ook uit en het te besteden geld op. Men weet, dit kostershuis is een type van een huls in Hollandschen renalssancestyi ge bouwd. De restauratie was grondig, maar volkomen getrouw ln styi en toch is van nieuwheden als electriciteit en waterleiding een goed gebruik gemaakt. De kostery zat aardig „in de verdrukking" en wel van den westermuur der kerk. Alle muren en pilaren waren duchtig aan het zakken. Er is dan ook heel wat „gestempeld", (zoo spreekt men in de bouwvakken als een muur wordt opgehan gen). Stukje voor stukje moesten daarna alle gevels en pilaren ondergraven worden en toen bleek, dat de verzakking hier en daar 13 a 15 c.M. bedroeg. Er was ook geheid in vroeger eeuwen, maar niet met dennenhout; er waren paaltjes van berkenhout, hoogstens van een paar Meter lengte, gebruikt en die palen stonden niet eens onder het grond water. Toen de muren dus in de stempels hingen, werd meter by meter uitgegraven. De paal tjes stonden 4.30 4.70 M. In den grond. Op ongeveer 8 Meter vond men het grondwater. Als dat kwam opzetten, was de specie al in de noodig hoeveelheid klaar en werd direct ge stort. Zoo rusten dus nu alle muren en pi laren, na eerst met stempels op de verelschte hoogte te zyn gebracht, op een zwaar beton nen bed en verzakken is in geen tien eeuwen meer mogelijk. Nog ziet ge in de pilaren de gaten, waarin de stempels staken. Een oogopslag leert er, dat de Bakenesser kerk uit twee deelen bestaat, waarvan de zuiderhelft de hoogste is. Ziet men naar boven, dan bemerkt men, dat het eikenhou ten tongewelf grondig herstel noodig heeft. Vele gedeelten zyn geheel vergaan. De eiken houten lambrizeering bleek in beter staat, al heeft de tand des tyds hier en daar ingevre ten. Alles bewijst evenwel, dat het indertyd keurig is afgewerkt, maar het onderhoud is de laatste tientallen jaren niet zoo geweest als 't moest. Er is echter meer. Hier en daar zyn muurgedeelten vergaan. Als de metselaar er een steen uithaalt, vloeit het pulver naar hem toe. Maar om ook dien Zuilmuur, dus aan de zijde van 't Spaarne te restaureeren, zouden eenige huisjes moeten worden opge ruimd. Het Schoolplein komt er ook op uit. Dan is er nog de vloer. In den loop der eeuwen zyn alle zerken er uit verdwenen; er lag al jaren een houten vloer. Ook deze is voort 't grootste deel vergaan en ligt thans in stapels langs den kerkwand. Men wil dat alles vervangen door een betonbed, waarop een laag graniet. Ook wil men den uitbouw van het orgel afbreken en dit verplaatsen naar het gewezen koor aan de zyde der Valken straat (deze kreeg door het afbreken van twee huisjes breeder uitmonding). Verder bestaat het voornemen, den preekstoel te ver plaatsen. Deze is uit timmermansoogpunt een meesterstukje van afwerking. Nu nog ziet men aan spiegels en Ujsten geen afwyking van een tiende millimeter. Ook zijn de spy- kergaten met eiken propjes weer weggewerkt. De preekstoel is zeer oud, men kende toen het lymprocédé nog niet. Alles is, evenals alle houtwerk, ook van de portieken aan de zyden van kostery, Vrouwensteeg en Bakenesser- straat, gespijkerd. Men wil de kerk in twee helften'verdeelen, één voor den gewonen kerkdienst, een als kinderkerk. In het koor ziet ge een ingezetten gedenksteen met; Het 100-jarig bestaan der Kinderkerk, herdacht 9 November 1879. De gedenksteen is geflankeerd door twee borden, waarop de namen dergenen, die aan het Fonds voor de Kinderkerk legateerden. Reeds moet er 34000 gulden zyn verwerkt. ONDERSCHEIDING VOOR ALBERT VAN RAALTE De bekende Nederlandsche orkestleider Al- bert van Raalte, te 's Gravenhage, heeft een uitnoodiging gekregen om op 18 Mei a.s. een symphonieconcert te komen dirigeeren voor het beroemde Scalaorkest te Milaan. De he r van Raalte heeft de uitnoodiging aanvaard. licht opgemerkt zou worden. Overigens was zulks toch tevergeefs geweest, wyi zy niet wisten, dat Carl Hansen naar Zweden was. Dit had deze voor hen geheim gehouden, om dat hy daar eenige zaken af te doen had, die hem contractueel verboden waren. U ziet, zy bedrogen elkander op alle mogelijke manie ren. Toen zij den moord ontdekt hadden, tele grafeerden zij toch. ondanks hun angst, dat zy gezien konden worden. Maar in dezen nacht werd niet geantwoord. Dit gebeurde pas den volgenden nacht, toen Viggo Han sen zich ingewerkt had en antwoorden kon. Verder, u zult zich nog wel herinneren, dat er nog iemand op bet advocatenkantoor was, toen wij daar binnen kwamen. Dat was of Croule of Wilkins". „Ja", onderbrak Cronsen hem. „dat klopt". „De vingerafdrukken waren van twee ver schillende personen. Maar wy hebben al kun nen vaststellen, dat Wilkins daar dien avond niet geweest kon zyn. Het was dus Croule, dien u gezien hebt." „Uitstekend! Het zal u nog wel blijken dat de andere vingerafdrukken van Viggo Hanseh komen. Zoo is dan ook dit raadsel opgelost: Dus, dat was Croule, die nog boven was. Hy heeft dus het lijk gezien en dit voor Viggo Hansen gehouden. Toen is hy naar de kamers gegaan, die zy van den schilder Thomson huurden, om ons van daaruit te bespionneeren. Hij zag wat wy uitvoerden en zoo is het te verklaren, hoe hy mij den brief kon schryven, die myn verloofde mij overhandigde, toen ik naar huis ging. Hij was natuurlijk bevreesd, dat ik hun relaties met Viggo Hansen zou ontdekken en ook. dat ik het cryptogram zou ontcyferen. waarin zij immers den advocaat met den dood be ENGLISH ASSOCIATION IN HOLLAND. PROF. R. K. SORABJI M. A. OVER BRITSCH-INDIë. Vrydagavond hield de afdeeling Haarlem van de English Association in Holland In de bovenzalen van „De Kroon" een byeen- komst, waarop prof. R. K. Sorabji M. A. sprak over de voorgeschiedenis en het doel van de Ronde Tafel-Conferentie. Spreker liet by het begin van zy'n voor dracht duidelijk uitkomen, hoe moeilijk Britsch-Indië te regeeren is. Het is een enorm land met een enorme bevolking, die met groote snelheid aanwast. In tien jaar tijds steeg het totaal aantal inwoners van 320 tot 350 millioen, wat dus een groei van 30 millioen zielen binnen een betrekkelijk kort tijdsbestek beteekent. Dan zyn er de taalverschillen: in het geheel wor den er in Britsch-Indië 150 talen en 500 dialecten gesproken. De bevolking bestaat voor het grootste gedeelte uit Hindoes (de oorspronkelijke bewoners) en Mohamme danen, die in voortdurenden onmin met el kaar leven. Gezien al de problemen, die aan deze verschillen vastzitten, kwam het spreker dan ook onbegrypelijk voor, hoe een Ameri» kaansche dame, na een verblijf van slechts vier maanden in Britsch-Indië, reeds met een boek over dit land voor den dag kon komen. Prof. Sorabji zette vervolgens uiteen, hoe de inlanders, die aanvankelijk onder de Britsche regeering niets te vertellen hadden, langzamerhand belangryke functies gingen waarnemen en tenslotte een zeker aandeel in de regeering eischten. Na den oorlog be loofde Engeland aan Britsch-Indië „home rule" en dat is volgens spreker een groote fout geweest, want de inlanders zyn als kin deren: wat hun beloofd wordt, willen ze dadelijk hebben. Bovendien achtte spreker zelfbestuur voor Indië niet wenschelijk, om- het land er nog niet ryp voor is en de ware leiders ontbreken. Het „home rule" zal be reikt moeten worden langs den weg der evolutie. Spreker merkte op, dat de regeerders van een land als Britsch-Indië zich voor alles ln de positie van den inlander behooren in te de.nken. Dit is evenwel iets, waarvoor de Engelsch- man zich totnogtoe vrij weinig heeft inge spannen. De mentaliteiten bijvoorbeeld van den intellectueelen en godsdienstigen Hindoe en den Mohammedaan, den vechtjas, loopen zoozeer uiteen, dat een behoorlijke studie van deze menschen noodzakelijk is, wil men hen op de juiste wyze regeeren. Uitvoerig stond spreker stil bU het in- heemsche onderwys, dat één heel groot ge brek heeft n.l. het ontbreken van de opvoe ding van het karakter, dat toch feitelijk het voornaamste deel van het onderwys moet uit maken. Over de voornaamste figuren uit het heden- daagsche Britsch-Indië sprekend, vestigde prof. Sorabji de aandacht op de groote po pulariteit, waarin de onderkoning Lord Irwin zich mag verheugen, een populariteit, welke deze, naar sprekers oordeel, terecht ver dient. Gandhi noemde spreker een te geestelijke figuur om een goed politiek leider te zyn. Nadat spreker het een en ander had mede gedeeld over de glorieuze ontvangst, die de prins van Wales by zijn bezoek aan Britsch« Indië destyds is ten deel gevallen, behan delde hij in groote trekken de Ronde Tafel- Conferentie, die ten doel had de mogelijk heid van zelfbestuur voor Indië nader onder oogen te zien. Er was een plan ontworpen, waarby het land in provincies verdeeld zou worden, met een centraal bestuur aan het hoofd. Ook thans stuitte men weer op de onderlinge tegenstellingen tusschen Hindoe en Mohammedaan, waar bovendien nog tal van andere bezwaren bijkwamen. Spreker was van ordeel, dat „home rule" eerst dan Kans van slagen heeft, wanneer voor alles de Hindoe en de Mohammedaan verdraagzamer tegenover elkaar staan. De meening, dat een betere toestand ln Britsch-Indië zal intreden, wanneer Engeland zich terugtrekt, is onjuist, omdat er in dat geval verscheidene andere mogendheden klaar staan om de taak van heerscher over te nemen. Prof. Sorabji deed zich gedurende zyn lezing kennen als een by zonder begaafd en humo ristisch spreker, die zijn gehoor van het begin tot het einde wist te boeien. Zijn ironie was raak en gaf zelfs even aanleiding tot een incidentje. De vice-voorzitter van de afdeeling, de heer R. Peereboom, dankte den heer Sorabji tenslotte voor de heldere uiteenzetting. NED. REISVEREENIGING. CABARETAVOND. Ter gelegenheid van het zilveren jubile.um der Ned. Reisvereeniging gaf de afdeeling Haarlem dier vereeniging Vrydag een caba- baretavond in den schouwburg aan den Jansweg. Dat- de schouwburg geheel gevuld was met een feestelyk gestemd publiek behoeft dus eigeniyk niet afzonderlijk geboekstaafd te worden. Maar wèl moet met nadruk worden vermeld dat een Amsterdamsche dilettanten- vereeniging, „Vrye Werkkring', hier dezen avond een genre kunst heeft gebracht de heer Sabel, de voorzitter der afdeeling Haar lem, vestigde er in zyn dankwoord terecht de aandacht op dat afwykt van hetgeen onze Haarlemsche dilettanten ons gewoonlyk te gemeten geven. Let wel: wy spreken niet van beter, maar van anders. Dit was luch tige cabaretkunst, bij uitstek geschikt voor zulk een feestavond, vrooiyk en beschaafd. De heer Carol F. Holman was een leider en conferencier, die op werkelijk uitmunten de en van veel routine getuigende wijze de verschillende nummers „aan elkaar reeg" en bovendien als lid van het muzikale trio Hol- man-Mus-De Wilde èn als internationaal cabaretzanger hulde verdiende Het drietal als humoristische zangers dingen, die van een hoogst komische werking waren en de zaal deden dreunen van den lach. Mej. Visser zong met prachtige, geschoolde stem verschillende liederen, die een buiten gewoon succes hadden, waarvan zeer zeker een deel toekwam aan haar zéér verdlenste- lyke begeleidster: mej. Dooyewaard. En de heer Willy Schatens deed zich als een uitne mend tenorzanger kennen, die een mooi ge luld aan goede voordracht paart. En wat de heer Henri Klljnveld presteerde als mimisch kunstenaar in „De Etalagepop" was werkeiyk buitengewoon. Wie niet beter wist zou gezworen hebben, dat twee winkel bedienden daar met eer* heusche etalage figuur aan het sollen waren! Die voordrach ten en grappen, door hem verder ten beste gegeven, stonden wellicht één trapje lager dan wat overigens dezen avond werd gebo den, maar hóógst komisch was in ieder ge val alles wat hy deed en in de vermakelijke dramatische schets „Het Mes" kon hij ook laten zien dat zyn kunnen als acteur ver boven het gewone dilettantenpeil uitgaat. De heer Schinkel van „Cremer" (de heer Holman sprak van de Vereeniging „J. J. Cra mer", hetgeen in Haarlemsche ooren al heel dwaas klonk) mej. Blom van Assendelft en de heer Holman vervulden de andere rollen in dit stukje, dat een uitbundig en verdiend succes had. De avond werd geopend met een buitenge woon aardige zy het iets te lange voordracht in West-Friesch costuum en dia lect door den heer P. Kroon Jr., lid van de afd. Alkmaar der N.R.V. Den heer Moscoviter ons compliment voor zyn prestaties als accompagnateur. Toen het programma zeer vlot was afgewerkt betrad de heer Sabel het tooneel, om alle uitvoerenden te danken en hun elk een souvenir aan te bieden. Spr. dankte in 't bijzonder den heer Schinkel voor de be reidwilligheid waarmede hy de taak van re gisseur op zich had genomen en den heer Kaart, directeur van den schouwburg, voor de keurige aankleeding van het tooneel, waar over ook de uitvoerenden hun tevredenheid hadden uitgesproken. Een gezellig bal hield hierna de feestgan gers nog tot drie uur byeen. Bij het Donderdag in den gemeenteraad van Amsterdam behandelde agenda-punt over het Schouwburgplan-Koopman en de door verschillende leden gestelde vragen om trent de afwikkeling dezer zaak, heeft de des betreffende wethouder geantwoord dat met adressante hierin reeds overleg was gepleegd. Het Persbureau V. D. heeft zich tot de di rectie van de N. V. De Amsterdamsche Groote Schouwburg gewend om nadere inlichtingen en vernomen, dat inderdaad door den wet houder voor Kunstzaken is toegezegd, dat bin nen drie weken adressante in de gelegenheid zou worden gesteld met B. en W. de plannen definitief te behandelen. INGEZONDEN MEDEDEELÏNGEN a 60 Cu. per regel. HET BETROUWBARE ADRES VOOR UW RADIO-INSTALLATIE KELLER MACDONALD GROOTE MARKT 14, TELEFOON 14049 TECHNISCH EN MUZIKAAL GESCHOOLD PERSONEEL VRAAGT DEMONSTRATIE U VERPLICHT ZICH TOT NIETS dreigden. Daarom waarschuwden zy mij, my niet verder met de zaak in te laten. Dat zy van my eischten, dat ik het cryptogram in han den van de politie zou geven, was een onbe schaamdheid jegens ons politiecorps en ge tuigt, dat zy myn scherpzinnigheid meer duchten dan die der rechercheurs", voegde Vosz er niet zonder zelfbewustheid aan toe. „Nu schiet my ook nog te binnen, dat er in den nacht, toen wy op Viggo Hansen's kantoor een onderzoek instelden, plotseling getelefoneerd werd en dat er „Fiat lux" werd geroepen. Dat was natuurlijk Wilkins, die Croule opbelde. Toen er op zUn „Fiat lux" niet het juiste antwoord kwam, begreep hy, dat er iets niet in den haak was en brak de verbinding af. Dan moet ik u nog mededeelen. dat ik den laatsten keer, toen ik my van uw naam bediende, niet naar Viggo Hansen, doch naar de Hamburgsche politie telegrafeerde. Ik verzocht hen Viggo Hansen te arresteeren en hem naar Vamdrup te transporteeren, waar ik hem zou overnemen. Nu nog een punt en wel dit: waarom Viggo Hansen my even. voor hy de trein naar Hamburg nam, opbelde en zelf den moord bekend maakte. Hy had hiermede geen an dere bedoeling, dan mij het cryptogram in handen te spelen. Dit heeft hij onderweg zelf bekend. Hij rekende op myn speurzin en was ervan overtuigd, dat ik door het cryp togram tot de ontdekking zou komen, dat Croule en Wilkins de moordenaars waren. Zoodoende hoopte hy zelf vrij uit te gaan on hij had zich tevens gewroken op zijn beide vijanden". Vosz slaakte een diepe.n zucht. „Nu wilt u hem verder zelf echter wel een verhoor afnemen?" „Ja", antwoordde Cronsen, „dat zullen wij doen. U gaat nu zeker een sensationeel ar» tikel schrijven?" „Natuurlijk!" sprak Vosz. „En ik reken erop dat u aan geen enkel ander blad ook maar iets over deze zaak meedeelt. Ik wil morgen een primeur hebben, al heeft 'i mij nogal moeite gekost". „Dat spreekt vanzelf! U moet maar eens uitvoerig uiteenzetten, hoe u licht bracht in bet „Licht, op den toren". Viggo Hanson, die tot nu toe nog geen woord gesproken had, sprak met een stem vol bitteren humor: „Ja, meneer Vosz, u bent werkelijk een licht. U zult in de toekomst nog den by naam kry- gen van het „Licht op den toren". En dan lachte hy even, een kort, hatelijk lachje, dat Vosz nog kende van vroeger. Vosz en Cronsen staarden hem aan, tot hy weer in zyn versuften toestand terug viel. „Nu moet ik gaan", sprak Vosz en schudde Cronsen de hand ten afscheid. „Ik ga myn bruid halen, wy gaan nu zoo spoedig moge- '.yk samen trouwen. Ik behoef u zeker niet te zeggen, dat de huwelijksplechtigheid in de Trinitatiskerk zal plaats vinden en dan.... dan zal ook het „Licht op den toren glan zen'" (Adv. Ingez.Med.) (Reeds in een deel van een vorige oplaag opgenomen) HET SCHOUWBURGPLAN. KOOPMAN. B. EN W. VAN AMSTERDAM WILLEN IN OVERLEG TREDEN.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 6