iP CHEEN LAMPEN KRONEN 36 MARKIEZEN CLICHÉFABRIEK CHEMEZ. HAARLEM - TELEFOON 15880 ÜekWeedütg? Speciaal Dereld floor DE TWENTSCHE BANK N.V. KAYSER ELBEO 3 Wereldmerken! '^vanRiet^0 Droog (Huisjh.goed Gemangeld) Geheel p. K°. Gemangeld p. K°. Persopmaak p. K°. Een,jLfS1COill" Vulpenhouder bijna voor niets. STOFZUIGERS „ALBA" EEN KNIPPATROON?? Ook voor Ajourwerk HOE IS DAT MOGELIJK? WRINGMACHINES WASCHMACHINES Vraagt proefdemonstratie en overtuigt U VELO WASCHMACHINE MAATSCH., u. Riviervischmarkt 3, Haarlem, Telef. 10117 AV/AüiMiiSöi BRENGT UW SCHOENREPARATIE NAAR „BI TOEKOMST' BERCK HEI DESTRA AT 22 TIMOR STRAAT 109 RAAMGRACHT 12 SCHOTERBOSCHPLEIN 1t KLOOSTERSTRAAT 26 DA COSTASTRAAT 37 voor een zeen byzondere VELOURS voor» overgordijnenvan buiten- gewone kwaliteit KLEURECHT MOTVR'JëriVOL GLANS EFFECT ONDOORZICHT- - BAAR ën.'VOERING OVERBODIG Voorradig in de moderne Cft kleuren Breed 130 cmff J Uw BUM Pn'j- irr r 1~trr i^^/ Bijzonder' doelmatig en Artistiek voor ramen van groote afmetingen. KOMT U EVEN KIJKEN/OPVRAAGT TOEZENDING STALENCOLLECTIE Veer/. CropAstó Opent rekeningen-courant met rentevergoeding Credieten - Deposito's - Effecten - Coupons Incassi - Buitenlandsche Wissels - Vreemd Geld Documentaire Credieten ONDERGRONDSCHE LOKETTEN KLUIS Wij bieden U aan een UITGEBREIDE COLLECTIE VER LICHTINGSARTIKELEN van PRIMA AFWERKING tegen SCHERP GESTELDE PRIJZEN. C. C KROUWELS, Koninginneweg 6, by de Raambrug. Telefoon 14024. - ERKEND INSTALLATEUR. vanaf f. I.95 (merk Ypsilon) Een buitengewone sorteering Bon Ton-, Kayser- en Elbeo-kousen wacht U in onze magazijnen! Kousen van onvergelijkelijke kwaliteit („noblesse oblige!") tegen ongekend billijke prijzen. Komt onze sorteering zien! Groote Houtstraat 20—22 Telefoon 10769 Haarlem iaaaaaaaa n - rtyji y,: 20 W£ 28 KAM PERSINGEL TELEFOON 13838 HAARL. MARKIEZEN- en ZONNESCHERMENFABRIEK B. J. VAN FRANKEN, 2e Zuidpolderstraat 5054, Haarlem, Telefoon 13578. VRAAGT PRIJSOPGAAF! LEVERING ONDER GARANTIE! 20 Wij vragan slechts Uw opinie over de „LINCOLN", De „Lincoln" vulpenhouder die in de Engelsch sprekende landen de reputatie geniet van „het beste wat er bestaat" doet thans ook haar intrede bij het Nederlandsche Publiek. De „Lincoln" voorzien van 14krt. Goud plated pen met extra verharde punt, speciaal systeem van zelfvulling en inktgeleiding is zoo stabiel en degelijk geconstrueerd, dat de „Lincoln" een menschenleven mede gaat. De garantie die wij dan ook op de „Lincoln" geven, is wat duur betreft onbeperkt. Na 10 Jaar zal de „Lincoln" nog precies zoo schrijven als in het begin. Wij zouden nog vee! meer kwaliteiten van de „Lincoln" kunnen opsommen, maar raden U: Oordeelf U zelf, wij stellen U daartoe in de gelegenheid. Een beperkt aantal „Lincoln" vulpenhouders stellen wij beschikbaar voor de lezers van dit blad tegen een geringe vergoeding van: 95 cent per Vulpenhouder, onder voorwaarde dat li ons na een maand ge bruik der „Lincoln" schriftelijk Uwe opinie mede deelt over de „Lincoln", terwijl U ons het recht geeft Uw schriftelijke opinie desgewenscht te publiceeren uit een reclame oogpunt. Wij zijn er van overtuigd dat de financieele opoffering die deze buitengewone reclame van ons vergt er toe zal bijdragen dat binnenkort de „Lincoln" de vulpenhouder zal zijn door een ieder besproken en begeerd. De „Lincoln" wordt in 2 modellen geleverd, de „For All" een forsche pen met groot inktreservoir voor Heeren en de „Acme", een sierlijk model voor Dames. Beide modellen in de kleuren: Gitzwart met Goud Zeegroen Karmijnrood Donkerblauw. De beschikbaarstelling op deze voorwaarden geschiedt slechts éénmaal. Daarna zal de „Lin coln" slechts bij den winkelier verkrijgbaar wor den gesteld. Zendt onderstaande coupon uiterlijk binnen 5 dagen in. De toezending onder Rembours van fl. 0.95 benevens rembourskosten geschiedt naar volgorde van de ingekomen aanvragen. Aan een en denzelfden persoon wordt slechts een „Lincoln" verstrekt op bovenvermelde voorwaarden. COUPON. Aan de „LINCOLN" Vulpen Import, Korte Hoogstraat 14, Rotterdam. Gelieve mii een „I.INCOI.N" vulpen onder rembours van 95 cent toe te zenden per oanqeteekend brirfpnkket. Na een maand gebruik zal ik U mijn opinie over de „Lincoln" schriftelijk medcdcelen. DAME 1 HEER" Gewenschte kleur Stad Dame of Heer doorhalen naar gelang der verlangde pen. Kleur invullen s.v.p. duidelijk schrijven. In gesloten enveloppe verzenden 6 cent frankeeren. PROTOS165,— 115.— OCOMOBIEL. 115.— RITSEMA105.— VAMPYR H. H. D105.— MIELE 105.— RUBLÏ 78.— POLARCUB 49.50 BIECO 49.— WELTA28.— CONTANT EN HUURKOOP Spaarnwouderstr. 98 - Tel. 15426 Patronen hnis L. A- B. O. R. Warmoesstraat 2 Patronenhuis L. A. B. O. R. Warmoesstraat 2 Wij hebben geen duizenden klanten. Wij verkoopen geen dulzende guldens meubelen per week. Wij hebben geen tientallen Ja ren handelsreputatle of zaken buiten Haarlem. Ondanks dit alles stijgt onze omzet van Jaar op Jaar. HOE 18 DAT MOGELIJK? Omdat men meubelen koopt bij een vakman en niet bij een handelaar. Omdat onze zaak sinds 7 Jaar in Haarlem bekend staat als het goedkoopste adres. Omdat het spreekwoord „Veel geschreeuw en weinig wol" nog altijd waarheid bevat. Omdat wanneer U onze prijzen ziet en kwaliteit vergelijkt, u be slist bij ons koopt. Onderstaande aanbiedingen, geen lokprijzen doch ook werke lijk in onze zaa.k aanwezig en voor leder vrijblijvend te zien. 2 Fauteuils, 4 Stoelen m. mo quette 29.50. 2 Clubcrapauds, 4 Stoelen met trijp of moquette, geheel veerend 79. 1 Chesterfield, 1 Bergère. 4 Q. Anne eiken Stoelen met prima vochtechte trijp 149.50. Groote keuze eiken Dressoirs en Buffetten vanaf 29.50. Enorme sorteering tafelklee- den vanaf 4.25. Divankloeden 6.90. Kapstokkleeden 1.90. Eiken Kapstok 2.65. Eiken sa lontafels 7.25. Divans 12.50— 15 enz. Verdei te veel om op te noemen. Zie étalage. Koopt nu, het is Uw voordeel. H. J. v. LEEUWEN'S „MEUBELHUIS" OUDE GROENMARKT 26 voorheen Raaks 32, Haarlem Goedkoopste zaak hier ter stede. N B. Op onze a.fdeoling stoffeer- derij kunnen oenïge nette leer lingen geplaatst worden. 25 JAAR REPUTATIE BESTE ERKEND ELECTR1SCHE Doen Uw wasch in 5 min. hagelwit Stroomverbruik enkele centen perwasch Betaalt zichzelf in korten tijd door bespa ring aan linnenslijtage en wasch rekening. HAND WASCHMACHINES vanaf f 25.- Voor verdere inlichtingen wende mts zich tot het depót den Depót te Hillegom Hoofdstraat 125 De Zwanenberg Kok houdt zelf veel van Leverpastei, daarom maakt hij ze zoo uitstek end. TURFMARKT 18 - TEL. 14820 STALLING VANAF f 7.50 PER MAAND IE KLAS REPARATIE-INRICHTING

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 7