LUST 5 LIBERALEN UW LIJST GORDIJNEN WASSCHEN Santpooriernraat 41 RANDOE HAARLEM TEL. 10342 GIERSTRAAT 16-22-24 België-Holland ELEGANT" ^$tenoerafi0„Groot8"1 Tuinmeubelen (fa. Voorneveld, Zeist) Tuinparasols - Cocosmatten Heerenkamer Een nieuw product der BLUE BAND-fabriekenü Je ziet het met één oog LANCASTER GORDIJNEN „HOKA Bloeiend Prinsen Bolwerk Garage Rozenstraat 49 KNOEI NIET RADIO-DOKTER CORSETTEN-MAGAZIJN in de Nederlandsche En- gelsche. Fransche en Duit- sche taal. Privaatles 6-50 Clubles 4-— per maand. Opleiding voor alle Examens MACHINESCHRIJVEN Volgens de nieuwste metho de op eerste klas machines Geheele cursus 10 Vraagt gratis prospectus Moore's school of Conner cc het grootste best Ingerich te en meest succesvolle In- tltuut voor Handel sond er- wijs te Haarlem Frans Halsstraat 1 W Exceptioneele aanbieding!! JPF* Wij vragen Uwe bijzondere aandacht voor onze geëxposeerde w.o. Bureau en Boekenkast van gepolitoerd noten, gecombi- neerd met wortelnotenhout, BON Ondergat. verzoekt franco toe zending von het Pette'* Cactus album ad. f 0.75. Dit Is het album zonder weerga, het album, waar heel bloemen- liefhebbend Holland naar gesnakt heeft, een album, dat meer is dan een verzameling van plaatjes. Het is het meest volledige vademecum op cactusgebied. De algemeen bekende cactuskenner Duursma schreef den tekst, de schilder Schor teekende de plaatjes en hoe natuurgetrouw deed hij dat. De fijne tinten van deze exotische wonderbloemen bijeen gebracht in zoo'n kort bestek - het is een schittering van kleuren. Dat prachtige boekwerk kunt U voor 75 ct. het Uwe noemen. Vraag het daarom nog heden aan Uw winkelier of vraag telefonisch nadere in lichtingen onder de nummers: AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAG 24060 32873 334609 f* Last Uw Iele ood 10131 Op geen enkele wijze wordt de smaak en sappigheid bij het braden van vleesch zoo goed bewaard, dan wanneer U Sanella - de nieuwe margarine - gebruikt. Op geen enkele wijze krijgt U het vleesch zoo heerlijk bruin. Gebruik dus Sanella voor bakken en braden - Sanella kost slechts 20 cent per half pond Combineer het bereiden der spijzen met zuinigheid - gebruik uitsluitend Sanella snl. 13-0183 rt jNUGGBT SCÏI0E.R POLISH dat is de glans vanNuggct? Het is merkwaardig dat men direct de schoenen herkent welke met „NTTGGET" onder houden worden. Een dergelij- ken glans kan alleen „NUG GET" geven. Het allerbeste middel om uw zwarte schoe nen een duurzamen diepzwar ten glans te geven, is „NUG GET" Black, terwijl „NUG GET" in verschillende tinten voor het onderhoud van brui ne schoenen verkrijgbaar is. 5 PAART INDIAANTJ E5 KLU1TENBURG STEUNZOLEN volgons gipsafdruk zijn de besto ZOCHERSTR. 77 Gratis meten en plaatsen GEBR. BRAAKMAN KLEINE HOUTSTRAAT 2 Wie rookt er nooit ©en slechte Pijp? Alleen hij, die hij j* Gr. Houtstraat 133 (hoek Cornelissteeg) zijn PIJP en TABAK koopt Groote sorteering in pijpen vanaf 25 cent t.m. 10. en hooger Komt ook rotstuintje zien e. a. planten als Tuinsieraden vanaf 10 cent. Helming, Bolwcrkslaan. op 3 Mel a.s. Per luxe reisauto van J. ter Wal a 6.per persoon Plaat sbespr. gewenscht Tel. 12203 aan Uw radio. U bederft meer dan U kunt vermoeden. Special© vakmenschen móeten deze rep. uitvoeren. Mijn jarenlange erva ring en studie staan U ten dienst© Het kost U slechts 0.73 GIERSTR. 37 rd. TEL. 15762 Gcdipl. Itadio-Tcchnicus ANEGANG 36 Nieuwste model, prima pas vorm, zware rose broché; flinke maagversterking; on zichtbare zij- en vetersluiting Prijs f8.95 Groote sorteering in prima Tricot - elastieken Corsets

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 8