hom hadden onderzoekers zich met de gloei lamp bezig gehouden. Het „electrlsch ei" van Humphrey Davy bevatte het principe reeds, zij het dan dat de vormgeving iets verschilde In Amerika had W. Starr in. 1845 reeds proeven met een gloeilamp gedaan. Zijn on tijdige en geheimzinnige dood belette echter verdere verbreiding. Het octrooi werd naar Europa overgebracht, waar verscheidene ge leerden het trachtten te exploiteeren. Twaalf jaar later construeerde de Belgische mijn ingenieur De Changy eenzelfde lamp. Hij ge bruikte niet alleen kool voor zijn lamp. maar ook platina. De Changy bezigde zijn lamp ter vervanging van de mijnlamp van Davy. Men verweet De Changy. dat hij niet als we tenschappelijk man handelde, door voordeel to willen trekken uit zijn uitvinding, en dit trok de ingenieur zich zoo aan, dat hij ver dere vervaardiging liet nisten! Ook in Rusland werden proeven gedaan met gloeilampen, doch de groote moeilijkheid bleef de geschikte stof te vinden voor den gloeidraad. Edison heeft die moeilijkheid uit den weg geruimd. Het was in 1878 dat Edison er toe kwam om zich met de electrische verlichting bezig te houden en wel op aanraden van den natuur kundige John Draper, dien hij op een reis in de Rockcy Mountains ontmoet had. Ook Edison begon met het platina, doch hij verliet deze methode, om beter resultaat te verkrijgen met kooldraad, dat hij na uitge breide onderzoekingen uit de daartoe ge schiktste houtkool bereidde. Tevens verbe terde hij de wijze van luchtledig maken van de ballonnen, noodig om de verbranding van het kooldraad tegen te gaan. In 1881 verscheen de lamp van Edison in Europa. Op de internationale electrische ten toonstelling te Parijs wekte zij groote be wondering en verwierf bekendheid bij het pu bliek. Do groote verdienste van Edison was niet alleen, dat hij een bruikbare gloeilamp had uitgevonden, hij bevorderde ook het gebruik er van door verbetering en aanwijzingen voor de wijze van stroomopwekking en distributie. Zooals men weet is in onze eeuw de kool- draadlamp reeds weer verlaten en zijn de fa brikanten tot het gebruik van metalen zoo- als het wolfram overgegaan, terwijl de lam pen niet slechts luchtledig zijn, maar ook met gas gevuld. Aan het principe van de uit vinding. een der schoonste van dezen tijd, doet dit echter niets af. GENERALE REPETITIE VAN DE LICHTWEEK. Tal van gebouwen en straten verlicht. EEN OUDERWETSCHE KERMIS IN MODERNE OMGEVING. Gisteravond heeft men op de meeste plaat sen in de stad, die voor verlichting iin aan merking komen, „geproefdraald". De belangstelling concentreerde ziidh imi de eerste plaats op de Groote Markt, waar de toren van de Sint Bavo, gedurende een ge deelte van den avond door de machtige stralen van de schijnwerpers wendt besche nen. Vroeger in den avond heeft men, evenals den vorigen dag, ook bij het gouvernements gebouw de „groote generale" gehouden. Hier is inderdaad een buitengewoon effect bereikt. Wanneer ge U bij de Hertenkamp bevindt, waant ge u als voor een sprookjespaleis, dat daar plotseling uit den grand is opgerezen. Er heorscht een geheimzinnige sfeer om dit verlichte gebouw, iets waaraan ook de mis tige omgeving medewerkt. Met het grijze Waaggebouw heeft men ook nog eenigen tijd geëxperimeniteend en eveneens met het prachtige torentje van onze Bake- nessexkerQc. De verlichting van dit torentje vestigt nog eens onze aandacht op de prach tige stijl, waarin het is opgetrokken. Aan het Spaarne kon men vervolgens van het verlichte Teyler's Museum genieten en Oostelijker in de stad was het de motm*men- tale Amsterdamsche Poort, die zich langen- tijd in een zee van licht bevond. De vfleesch- hal, het hofje in de Barrevoetestraat en later op den avond de Stadsschouwburg en de bruggen bleven niet achter. Ook daar heeft men in den loop van den avond proeven ge nomen. De eigenlijke straatverlichting liet eenigen- tijd op zich wachten. Reeds was het grootste deel van den avond verstreken, toen men in de Groote Houtstraat het licht in de kelk- en kioontoladen van een der tiulpen „aanstak". En daar stond plotseling de tulp als een stralend symbool van onze bloemen stad voor ons. vol bewondering aangestaard door de nog-op-zijnde stadgenooten. Achter eenvolgens kon men nu het licht in de overige tulpen zien ontbranden, totdat de gdhieele straat als het ware geëscorteerd was door een dubbele rij van deze verlichte bloemen. Bij deze eene straatverlichting is het niet ge bleven. In verscheidene andere straten en pleinen zijn de lichtinstallaties beproefd, ten einde op den openingsavond van een geregel den gang van zaken verzekerd te zijn. Vol verwachting zien wij thans utt naar den dtag van heden, waarop wij het feest van de liahtweek in zijn volle giarue zullen kunnen aanschouwen. „Het Lunapark aan de Zaanenlaan." Wij zijn gisteren eens een kijkje gaan ne men op het terrein van het Lunapark, dat tijdens de Lichtweek aan de Zaanenlaan in Haarlem-Noord zal worden geëxploiteerd en het trof ons, dat het geheel zoo keurig is op gezet. Het terrein is met een schutting om rasterd en heeft een zeer behoorlijk entree. Een keurige verlichting werd aangebracht. Op het terrein ronddwalende viel het ons op, dat de plaatsruimte is bezet door moderne inrichtingen en dat hier alles geweerd is, wat maar eenig gevaar zou kunnen opleveren of waarop uit welk oogpunt beschouwd ook, maar eenige aanmerking zou kunnen wor den gemaakt. De exploitant, de heer Willem Stuvé, heeft wel terdege uitgekeken en het zal voor hem een genoegen zijn, dat hij bij dezen opzet zooveel medewerking van de autoriteiten heeft ondervonden. Ten gerieve van de bezoekers zijn op het terrein toiletten met waschgelegenheid. met stroomend water, aangebracht, zoowel voor dames als heeren. hetgeen als een bijzon derheid mag worden gememoreerd. Voor de Haarlemmers, die zich de vroe gere Haarlemsche kermis nog herinneren, vindt men op het terrein bekende namen als: van Leeuwen (draaimolen), Vincken (stoom- caroussel), Vermolen (Vroolijk Rad Tête a queue. Caterpillar- en Dwaaltuin), Stuve nougat). Vet (Cake-Walk), Vermeulen (schiettent). Verder is aanwezig de Rodelbaan en Deensch Hoogvaart van Theuniss; Lucht- schommel van v. Eijk, Draaimolen van Stuy, Auto-scouter en Rideo-bergbaan van Kun- kels, Ponybaan van Teutenberg, terwijl een groote Beignetkraam, oefenspelen, palingkra- men en Vliegbommen-sport, een en ander completeeren. Ook een „Ober-Bayern" is aan wezig. Met den heer Teutenberg van de Pony-baan maaken wij in zijn gezelligen woonwagen een praatje. In verband met onjuiste geruchten deelde hij ons mede, dat zijn paarden uitste kend behandeld worden. De heer Teutenberg is een geroutineerd dresseur. Hij zeide ons, dat uitsluitend met zachtheid tegenover die ren, iets is te bereiken. Vooral voor de jeugd zal het Lunapark een bron van gepast vermaak zijn en wanneer de moeders en Ivaders hun kroost zien genieten, dan zullen hun gedachten onwillekeurig te ruggaan naar de tijden, toen zij zelf hun serpentines gooiden in de stoomcaroussel, en stonden te smullen aan de zuurstokken en oliebollen. Spreken wij de wensch uit. dat wanneer voor de laatste maal in het Lunapark den ..Lichtweek-Marsch" heeft weerklonken, een ieder tevreden kan zijn over het verloop. Bilderdijk's huis. Ter gelegennheid van de Haarlemsche lichtweek is de heer Brinkmann op de ge dachte gekomen den steen in den ouden ge vel van zijn huis op de Groote Markt thans café-restaurant De Kroon) met schijnwer pers te verlichten. Op dezen steen staat ge schreven dat de dichter W. Bilderdijk in dit pand gewoond heeft en er gestorven is in 1831. In verband met de in December te hou den Bilderdijkherdenking, welke ook gedeel telijk in dat huis zal gehouden worden, meen de de tegenwoordige eigenaar van het per ceel. de bijzondere aandacht op dezen steen en op den prachtigen gevel te moeten vesti gen. MUZIEK IN TAPPERIJEN. De burgemeester van Haarlem heeft .be sloten, toe te staan dat in alle tapperijen gedurende de lichtweek muziek mag gemaakt worden tot 12 uur 's nachts Het sluitingsuur blijft op 12 uur bepaald. Op Vrijdag 16 en Zaterdag 17 October is er des avonds tusschen 8 en 10 uur gelegen heid den toren van de Groote Kerk te be klimmen om van den torenstrans een over zicht te krijgen van de lichtstad. Hiervoor zijn uitnoodigingen verspreid. Een feestmarsch. Bij de N.V. Uitgevers Mij. „Haerlem" al hier is ter gelegenheid van de Lichtweek verschenen de feestmarsch .Lichtweek Haarlem"; woorden en muziek van Joh. P. Koppen. Deze marsch wordt gespeeld door de or kestjes in bioscopen, dancings enz. en door deorgels van de kermisvermakelijkheden en van de straat. De melodie is opgenomen voor de geluidsfilm (journaal) en Lou Bandy heeft de marsch gelanceerd in de revue „Hallo, Hierheen!" Tijdens de Lichtweek zullen de voornaamste Europeesche radiostations haar uitzenden. Dezer dagen worden 50.000 exemplaren van de pianopartij dezer opgewekte marsch, die er bij het publiek wel zal „ingaan", in Haar lem en omliggende gemeenten verspreid. HALFWEG NED. HERV. KERK. Bij de herstemming voor 3 leden van het kiescollege der Ned. Herv. Kerk alhier zijn gekozen de heeren W. Agterhof, F. Bolt en H. M. v. d. Vegt. SUIKERFABRIEK. De bietenaanvoer voor de suikerfabriek ..Holland" te Halfweg is weer aangevangen. Zoodra de aanvoer zoo groot is. dat een ge regeld doorwerken der fabriek verzekerd is, wordt de fabriek in werking gesteld. Ver wacht wordt, dat dit a.s. Dinsdag zal plaats hebben. BLOEMENDAAL RAADSVERGADERING. Aanhouding van verschillende voorstellen. Nadere bestudee ring van de ziekenhuisverzeke ring. Vergadering van den Raad der gemeente Bloemendaal op Donderdagmiddag onder leiding van den burgemeester Jhr. Mr. C. J. A. Den Te x. Afwezig met kennisgeving de heer L u d e n Ingekomen stukken. Voldaan wordt aan het ingekomen verzoek van de Vereeniging voor Jeugdwerk, om haar de huur van f 1000 over 1930 voor het bij haar in gebruik zijnde speelterrein kwijt te schelden. Naar aanleiding van het verzoek van aan nemers, om het systeem ..eigen beheer" niet meer toe te passen B. en W. gaven in overweging dit adres voor kennisgeving aan te nemen ontspint zich een discussie. De heer Cassce (V. D.) pleit voor het zooveel mogelijk houden van aanbesteding, met eventueel de bepaling in het bestek dat menschen uit de gemeente zooveel mogelijk aan 't werk worden gesteld. Wethouder Laan (lijst Laan) zegt 3at aleen in eigen beheer wordt gewerkt als het niet anders kan. Maar de wethouder moet ook zijn werkloozen zooveel mogelijk aan 't werk houden. De heer H o g e n b i r k (C. H vraagt, toch het eigen beheer zooveel mogelijk te beper ken. DeheerSchulz (S.D.A.P.) waarschuwt niet te veel toezeggingen te doen. In de eer ste plaats moet gevraagd worden, wat het voordeeligst voor de gemeente is. De heer Prins en berg (R.-K.) meent dat die onderdeelen van de werken kunnen worden aanbesteed waarvoor de gemeente geen vakmenschen beschikbaar heeft. De heer De Waal Malefijt (A.-R.) wil de aannemers verplichten tot het aannemen van een bepaald percentage werkloozen. Wethouder Laan (lijst Laan) meent dat er dan van de aanbestedingen niets terecht zal komen. Het voorstel van B. en W. wordt aange nomen. De rijwielbrancards. Dé heer Casséë (V. D.) dankt voor de door ons vermelde rapporten Het is wel dui delijk dat de rijwielbrancards hebben afge daan Maar er moeten dan toch wel gewone draagbrancards zijn. om gewonden naar een woning te vervoeren, vóór dat het vervoer naar een ziekenhuis per auto olaats heeft De heer De Waal Malefijt (A.-R.) geeft het aanschaffen van draagberries in overweging. De Voorzitter zal dit denkbeeld nader overwegen en B. en W. zullen dan met voor stellen komen. Georganiseerd Overleg. Tot leden der Commissie van Georgani seerd Overleg worden benoemd de heeren Hogenbirk en Prinsenberg en tot hun plaatsvervangers de heeren De Les- trieux Hendrichs en De Waal Ma lefijt. Subsidié voor voorbereidend L. O. B. én W. stéllen voor. met ingang van 1 Januari 1929 een subsidie van f 30 per leer ling en per jaar toe te kennen aan verschil lende instellingen die bewaarscholen onder haar beheer hebben. De heer Prinsenberg (R. K.) vraagt waarom de subsidies worden voorgesteld met terugwerkende kracht ov^r drie jaar. De heer Dorhout Mees (lijst Laan) stelt voor. de subsidies niet te verleenen en de bestaande subsidies in te trekken. Hii merkt on dat voorbereidend onderwijs wel gemakkelijk is. maar niet noodig. De heer Noorman (S.D.A.P.i vindt dat er voor een gemeente als Bloemendaal geen reden is, het voorstel van den heer Dorhout Mees aan te nemen. De heer De Lestrieux Hendrichs pleit voor een subsidie'aan de Aerdenhout- sche Kleuterschool. De heer Hogenbirk (C. H.) zegt dat de zuinigheid de wijsheid zou bedriegen als geen subsidies meer werden verleend. Wethouder Laan (lijst Laan) schat dat het voorbereidend onderwijs f 5000 aan de gemeente kost. Er kan hierop wel bezuinigd worden. De heer Kremer (V. B. meent dat dit toch wel een zeer onbeteekenende bezuini ging is. De heer Hogenbirk (C. H.) voelt niet voor terugwerkende kracht. Wethouder Born water (partijloos) zegt, dat B. en W. bereid zijn de terugwerkende kracht te doen vervallen en de subsidies te verleenen van den dat.um van aanvrage af. Spr. verklaart zich echter beslist tegen het voorstel van den heer Dorhout Mees. De heer Dorhout Mees (lijst Laan) trekt zijn voorstel in. De heer D e CI e r c q (V. B stelt voor dit subsidie te weigeren en een schaal te maken naar de inkomens voor het betalen van schoolgelden. De heer Schulz (S.D.A.P.) stelt voor voorloopig de subsidies te verleenen en on der de oogen te zien op we'.ke wijze in de toekomst deze zaak kan geregeld worden. De heer Prinsenberg (R. K wil de ..zaak nog aanhouden en B. en W. uitnoodi- geh te komen met een voorstel, waarbij sub- siuie wordt verleend op voorwaarde dat het schoolgeld aan de betrokken scholen volgens een schaal wordt geheven. De heer Hogenbirk (C. H.) wil het voorstel van B. en W. terugwijzen naar de commissie. Anders vreest spr. een warwin kel. De Voorzitter is het hiermede eens. Besloten wordt lot aanhouding. Ziekenhuisverzekering. Wethouder Bornwater (partijloos) vraagt den Raad, of hij met medewerking van het publiek, in principe wil toestemmen in een gemeentelijke ziekenhuisverzekering. Het ligt in de bedoeling, de Haarlemsche re geling in te voeren, die goed werkt. De heer Dorhout Mees (lijst Laan) voelt voor zulk een verzekering, maar wil de zaak aan het particulier initiatief overlaten. De heer Noorman (SD.A.P.) betoogt dat er wel particuliere maatschappijen bestaan maar die zijn veel duurder en niet zoo doel treffend als een gemeentelijke regeling, die spr. ten zeerste aanbeveelt. De heer Kremer (V JB) wil ook een ge meentelijke regeling maar vergelijking met een groote gemeente als Haarlem gaat niet op. Doch spr. wil gaarne den middenstand helpen ook al zou het de gemeente wat geld moeten kosten. De heer De Waal Malefijt (A. R.) wil niet alles maar op de gemeente schuiven. De heer Prinsenberg (R. K.) herinnert aan het bestaan van het Ziekenhuis fonds. „Voorzorg". Men zou besprekingen kunnen voeren met Voorzorg, of niet ook voor perso nen met inkomens van f 3000—f 5000 kan worden gezorgd. De heer De Lestrieux Hendrichs (R. K.) wijst ook op particuliere maatschap pijen. die uitstekend werken. Wethouder Laan (lijst Laan) zou eerst willen weten, hoeveel leden er zullen komen. Daarom zou spr. door middel van bekend makingen en oproepingen eerst te weten wil len komen, hoevelen zich willen aansluiten. Want het mag de gemeente geen geld kos ten. Laat de Raad zich dus 'principieel voor gemeentelijke ziekenhuisverzekering verkla ren. op voorwaarde dat er voldoende deelne ming zal zijn. De hepr Hoge'nbirk (C. H.) meent, dat particulieren, als er voldoende deelneming is. best zelf deze zaak voor elkaar kunnen bren gen. waarom moet de gemeente het initia tief in dezen nemen? De Voorzitter zegt dat voor den mid denstand niet zoozeer den handeldrijven- den middenstand de doktersrekening een zware belasting van het budget kan zijn. In den tijd die komende is. moet in dit opzicht gezored worden. Kan de gemeente het doen. door alleen het initiatief te nemen en de zaak verder over te laten aan particulieren, dan vindt spr. dit goed. Maar er «moet wel iets gedaan worden. De hoogere inkomens kunnen zichzelf b^'druioen. voor de arbeiders wordt gezorgd, maar de middenstand heeft in dezen steun noodig. De heer Prinsenberg (R-K.) wijst er op. dat arbeiders voor zichzelf hebben ge zorgd. Waarom kan dat dan niet bij den middenstand? Eerst wanneer het particulier initiatief te kort schiet, kan de gemeente in grijpen. Besloten wordt, dat eerst B. en W. nadere gegevens zullen verzamelen en daarna met voorstellen zullen komen. Rondvraag. De lieer Dorhout Méés (lijst Laan) wijst op de gevaarlijke ligging van den Vo- gelenzangschen weg bij den Zwarten weg. Er gebeuren daar een groot aantal ongelukken. Kunnen de boomen daar niet weggenomen of de buitenkant van de bocht verhoogd worden? Wethouder Laan (lijst Laan) zegt on derzoek toe. De heet De Clercq (V. B. vraagt of de vertooning met vliegmachines in Aerdenhout waarbij een ongeluk is gebeurd, de instem ming van B. en W. heeft gehad. De Voorzitter zegt. dat de burgemees ter geen bezwaar heeft gezien, toestemming te verleenen omdat hij meende dat de voor zorgsmaatregelen voldoende waren. De heer De Clercq heeft vooral bezwaar tegen het parachute-springen. De Voorzitter is toch niet geneigd in de toekomst zulke vertooningen te verbieden. De soort heeft voor hare ontwikkeling der- geliike demonstraties noodig. De heer Cassée (V. B.) zegt, dat er nog niets gebeurd is aan den Vijverweg. Wethouder Laan zegt bespoediging toe. Hierna sluiting. Zij nog vermeld dat zonder Hoofdelijke stemming werden aangenomen de voorstel len betreffende: vaststelling der verordening volgens art. 208 der Gemeentewet (vijfjaar- lijksche herziening van de strafverordenin gen): verhuurterrein langs den Zeeweg aan G. Hoffschlag; aankoop van grond voor ver breeding van den Bloemendaalscheweg; aanvrage van crediet voor het in orde bren gen van een deel van het Bloemendaalsche Bosch: aanvrage van crediet voor bouw van brandspuithuisjes. Aangehouden werd het voorstel tot uitgif te in erfpacht van een strook grond aan het P.E.N.. omdat eerst nog de ligging van een pad moet worden veranderd. B en W. namen terug de voorstellen be treffende converteermg van geldleeningen en de vaststelling van de verordening tot re geling van het georganiseerd overleg, omdat verschillende amendementen van raadsleden prir.cipieele quaesties aan de orde hebben gesteld, die B. en W. eerst willen bestudeeren. Ontheffingen bouwver ordening. Goedgekeurd worden de voorstellen van B. W. ontheffingen van bepalingen der bouw verordening te verleenen aan: a. P. D. Santihano voor bouw van een trapportaal bij perceel Bellamylaan no. 5; b. G. H. R. van den Berg voor vergrooting van een slaapkamer van perceel Busken Huëtlaan no. 8; c. A. van Riesen voor verbouw van per ceel Bloemendaalscheweg no. 261; d. J. M. en P. M. v. d. Hulst voor verbouw der perceelen Graaf Florislaan nos. 22 en 24; e. de directie van het P.E.N. voor bouw van een transformatorhuisje bij de Noordlaan; te weigeren aan: a. de N.V. Gebrs. Joustra voor bouw van tien garages aan de Prins Mauritslaan, daar aldus gesloten bouw zou ontstaan; b. J. H. Felix voor aanbouw van een serre en een garage aan perceel Oosterduinweg no. 259, daar de gevraagde afwijkingen te groot zijn; c. J. Walter voor bouw van negen garages en een werkplaats achter perceel Bloemen daalscheweg no. 117, daar de garages op een zoo laag peil beneden den aangrenzenden weg zijn geprojecteerd, dat groot gevaar voor onöerloopen bestaat ingeval de afvoersloot wordt gedempt; d. A. Teerink voor vergrooting der garage bij perceel Ign. Bispincklaan no. 8, daar al dus gesloten bouw zou ontstaan. B. en W. fceelen den raad mede, dat de Comm. v. publieke werken adviseert om als nog aan A. J. Bastiaenen en A. G. Lubken vergunning te verleenen tot bouw van een tennisbaan met kleedhuisje aan de Kastanje laan. Goedgekeurd. PERSONALIA. De heer B. de Vries alhier, behaalde Don derdag te Amsterdam zijn diploma als Israëlie- tisch godsdienstleeraar. INSLUIPING? Bij de politie is Donderdag aangifte gedaan dat uit een jas in een werkplaats aan de Vroomstraat een portemonnaie met f 25 en een rij- en nummerbewijs zijn ontvreemd. MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL. De navolgende gediplomeerden der Middel bare Technische School werden geplaatst in de navolgende betrekkingen: Afdeeling Bouwkundede heer G. H. H. van Groeningen als Bouwkundig teekenaar bij het Bouwbureau „Van der Leek" te Heem stede. Afdeeling Weg- en Waterbouwkunde: de heeren R. A. M. van den Aardweg als opzich ter-teekenaar bij den Rijksopmetingendienst van prof. Ir. W. Schermerhorn; J. Brandon, als landmeter bij het Technisch Advies Bu reau van de Unie van Waterschapsbonden te Haarlem; J. R. Pet als opzichter bij de Ge meente werken te 's-Gravenhage, afdeeling Waterbouwkunde; J. Zuidhof, als buitenge woon opzichter bij den Rijkswaterstaat van' Noord-Holland te Haarlem. i MAALTIJD AAN BUITENLAND SCHE JOURNALISTEN. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft Donderdagavond aan de leden van het Eere gerechtshof voor Journalisten, die Donder dag een bezoek aan Amsterdam hebben ge bracht in het Paviljoen Vofidelpark een diner aangeboden. Burgemeester De Vlugt heeft een. rede ge houden. Zijt gij reeds abonné op het Geïllustreerd Zondagsblad van Haarlem's Dagblad? Zoo neen, geef u dan nu op! Voor slechts 5 cent per week ont vangt gij een fraai uitgevoerd, rijk ge ïllustreerd tijdschrift en gij zijt boven dien gratis verzekerd tegen ongevallen (naast en benevens de soortgelijke verzekering die Haarlem's Dagblad reeds heeft). De uitkeeringen, afgescheiden van die van Haarlem's Dagblad, bedragen: Levenslange ongeschiktheid f2000. Overlijden f 600.Verlies van hand voet of oog f400.Van duim of wijs vinger f 75.Van eiken anderen vin ger f30.Bij spoor- of tramongeval: Overlijden f 1000.Invaliditeit f 3000.-. Abonneer u op het Geïllustreerd Zon dagsblad van Haarlem's Dagblad en profiteer van de dubbele gratis onge vallenverzekering. ADMINISTRATIE HAARLEM'S DAGBLAD. Paul Krugerstraat zijstraat van de Gen. Hofje bi de Barravoetestraat. pe ZijlbrugCronjcstraat in het SchoterkwarticrJj

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 12