VOOR DE FORENSEN. De opcenten op de Fondsbelasting. STADSNIEUW Met StNicolaas] Cldve^iice 'Leti in dejïaqi ONZE DAGELIJKSCHE KINDERVERTELLING. Wat kikker Karei en Tuimeltje beleefden. HAARLEM'S DAGBLAD DONDERDAC 26 NOVEMBER 1931 Vergelijkingen tusschen verschillende gemeenten. Thans zijn in de meeste gemeenten de ont- werk-bcgrootingen voor het jaar 1932 ver schenen. In de gemeenten met meer dan 20.000 in woners zullen, als de desbetreffende voorstel len van de dagelijksche besturen aangeno men worden, de volgende opcenten op de gemeentefondsbelasting geheven worden: Alkmaar 50—80 Helmond 80 Almelo 25—80 Hengelo 3075 Amersfoort 80 Den Bosch 60 Amsterdam 68 Hilversum 30 Apeldoorn 50 Kcrkrado 80 Arnhem 70 Leeuwarden 60 Bergen op Zoom 72 Leiden 60 Breda 47 Lonneker 30—70 Bussum 23 Maastricht 50 Delft 55 Nijmegen 53 Deventer 80 Roosendaal (NJB.) Dordrecht 60 30—80 Ede 100 Rotterdam 60 Eindhoven 3060 Schiedam 30 Emmen 100 Utrecht 53 Enschede 40—70 VeLsen 70 Gouda 80 Venlo 5—40 Den Haag 6 Vlaai-dingen 80 Groningen 8—80 Vlissingen 80 Haarlem 80 Zaandam 100 Haarlemmermeer 40 Zeist 19 Heerlen 48 Zwolle 80 Den Helder 56 Uit deze opsomming is duidelijk te zien, dat de nieuwe wet op de financieele verhouding tusschen rijk cn gemeenten nog geen volle dige nivileering gebracht heeft. De verschil len. zelfs tusschen de grootste gemeenten, zijn zeer groot. Den Haag met 6 opcenten maakt wel een zeer gunstig figuur Er zijn al verscheidene gemeenten die tot de 80 moe ten gaan, evenals Haarlem. Dit is evenwel voor een groot deel te wijten aan de crisis, die extra veel uitgaven noodzakelijk maakt voor werkloozensteun en armenzorg. Het is dus mogelijk, dat als in de toekomst herstel komt, in meer dan en gemeente het aantal opcenten weer verlaagd zal kunnen worden. Enkele gemeenten zijn gedwongen om tot 100 opcenten te gaan, o.a. Zaandam, dat veel werkloozen heeft. Het is nog mogelijk, dat in enkele ge meenten alsnog een voorstel tot verhooging gedaan zal moeten worden, want na het op maken van de meeste begrootingen is de ma laise eer toe- dan afgenomen. In Haarlem dacht men immers ook eerst de opcenten onveranderd te kunnen laten (3060). B. en W. van Amsterdam kwamen aanvankelijk met een berekening dat 38 opcenten wel vol doende zouden zijn, maar nu is de raming al opgeloopcn tot 68 en het moet niet onmoge lijk geacht worden, dat in de hoofdstad ook de 80 volgemaakt zullen worden. Wat Haarlem en de omliggende gemeenten betreft, is het volgende mede te deelen. Haarlem 80 opcenten. Bloemendaal 0 opcenten. Heemstede voorloopig 0 opcenten. Zand voort Vel sen Hlllegom Lisse Ben nebroek Haarlemmermeer 45 opcenten. 70 opcenten. opcenten. 0 opcenten. 16 opcenten. 40 opcenten. Haarlem en Velsen gijn dus het zwaarst getroffen. Velsen verkeert in deze in dezelfde omstandgheden als Haarlem: veel uitgaven voor werkloozen en armenzorg. De begrootingen van Bloemendaal en Heemstede zijn nog niet verschenen. Van Bloemendaal weten wij het reeds met zeker heid, dat het niet noodig is om opcenten te heffen. Wat Heemstede betreft, werd ons ook uit goede bron verzekerd, dat aangenomen kan worden, dat het niet noodig zal zijn om met een voorstel te komen om opcenten te gaan heffen. Zandvoort Is gedwongen tot 45 opcenten te gaan, omdat nog achterstand van vorige jaren (kwade posten van de belastingen clie aan het rijk terugbetaald moesten worden) weggewerkt moeten worden. In Bennebroek zullen 16 opcenten noodig zijn. waarvan deze gemeente evenwel nog weinig nadeel zal ondervinden. Vestiging in de gemeente zal door dit lage percentage nog niet in het gedrang komen. In Hillegom zouden dit jaar ook opcenten op de fondsbelasting noodig zijn. Het zal met. 25 opcenten in elk geval wel ophouden. Hillegom moet concurreeren met Lisse. Nu is het wel waar, dat Lisse geen opcenten zal heffen, maar om een eerlijke vergelijking te maken moet daarbij gezegd worden, dat Lisse 80 opcenten op de Personeele belasting heft, terwijl Hillegom met 30 volstaat. Als Hillegom ook 80 opcenten op de Personeele belasting zou leggen, zou het vermoedelijk niet noodig zijn om ook opcenten op de fondsbelasting te leggen. Dit is evenwel een zuivere zaak van belasting-politiek. EEN SCHADEVERGOEDINGS KWESTIE. NIET GEGUND WERK AAN DE N.V. HAARL. MACHINEFABRIEK. De directie van de N.V. Haarlemsche Ma chinefabriek voorheen Gebr. Figee heeft aan de Provinciale Staten het volgende ge schreven: „Er is een geschil ontstaan tusschen de Directie van het Provinciaal Electrlsch Be drijf van Noord-Holland, (verder genoemd PEN) en ondergeteekende. de N.V. Haar'em- sche Machinefabriek voorheen Gebr. Figee te Haarlem, inzake betaling van door haar ten behoeve en op verzoek van de PEN ge maakte plannen en studies voor het lossen, vervoeren van de losplaats naar de opslag plaats en het verder transport van de steen kolen, die met het schip of spoor voor de Centrale in IJmuiden worden aangevoerd. Ondergeteekende veroorlooft zich ter na dere toelichting hierbij over te leggen af schrift van een rapport van Ir. B. M. Grata- ma. Oud-Hoofdingenieur der Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij en lange jaren Voorzitter van den Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel, uitge bracht op verzoek van ondergeteekende ter verkrijging van een objectief oordeel van een onafhankelijk hoogstaand Ingenieur in zake het tusschen de PEN en haar hangend geschil, benevens afschriften der op dit ge schil betrekking hebbende brieven. De PEN en de Gedeputeerde Staten heb ben het verzoek om vergoeding voor kosten en Ingenieurswerk aan ondergeteekende zoowel op de basis van ons eerste verzoek als op die van de regeling door Ir. Gratama aangegeven van de hand gewezen, in die afwijzende houding bij lierhahng volhard en zich uitgesproken tegen het tot stand ko men van arbitrage. Ondergeteekende kan zich hierbij niet neerleggen, aangezien zij de beslissing als een onrecht beschouwt, en verzoekt Uw College het daarheen te wil len leiden, dat aan haar alsnog de gevraagde betaling harer projecten worde gedaan, of dat door arbitrage worde beslist we'.k be drag haar toekomt. Mocht Uw College mee- nen zelf niet te kunnen of te moeten oor- deelen of ondergeteekende in deze terecht meent aanspraak op vergoeding te hebben, alsdan te willen besluiten dat deze vraag door arbitrage worde beslist, en in geval van bevestigende beantwoording door de aange wezen arbiters te doen bepa'en, welk bedrag aan ondergeteekende terzake toekomt. Zij kan niet aannemen dat Uw College er zich mede vereenigt dat de Directie der PEN in een geschil als dit onze Vennootschap zou dwingen voor de oplossing een beroep te doen op den gewonen rechter met alle ge volgen van dien en alle kosten daaraan ver bonden. zy meent te meer in deze Uw mede werking te mogen vragen nu door een der Directeuren uitdrukkelijk is verk'aard dat de plannen van Figee aan de Provincie groote financieele voordeelen hebben ver schaft." Tot zoover deze brief. Ged. Staten stellen voor, dit adres in hun handen ter afdoening te stellen. /oor den Kantonrechter. Aanrijding Op 21 October heeft op de Breestraat in Beverwijk een aanrijding plaats gehad tus schen twee auto's. Op den morgen van dien dag reeds aldaar aan de rechterzijde een auto, die plotseling zijn linker-richtingaan- wijzer uitstak en meteen overstak. Een te genligger, die genaderd was tot op 15, 20 M., remde nog ,maar aangezien het asfalt nat was, kon hij den wagen niet tijdig tot stil stand brengen, zoodat er een aanrijding ont staan is. De kantonrechter vereoordeelde den chauf feur van den eersten wagen tot een geld boete van 25./subs. 25 dagen hechtenis. Stroopen. De malaise, de crisiseen steun van f 9.60 in de week voor een groot huisgezin stelen mag je niet Maar stroopen ook niet. En als je dan op andermans grond bezig bent met een schop in een konijnengang te graven zonder dat je een bewijs hebt van den grondgebruiker, dat je dat mag doen, dan wordt je gestraft. En streng gestraft, wanneer je dergelijke praktijken meer hebt geda; Tegen den verdachte, een 45-jarig visscher uit IJmuiden eischte de ambtenaar dan ook f 12 boete subs. 12 dagen hechtenis. De kantonrechter vond aanleiding in de omstandigheden, waarin verdachte verkeert, om er f 10 of 10 dagen van te maken. De auto op het trottoir. Woensdag wees de ambtenaar er weer eens nadrukkelijk op, dat de automobilisten zelfs niet meer het trottoir voor de voetgangers vrij kunnen laten. Het komt hier in Haar lem nogal eens voor, dat op de een of an dere wijze, door te snel rijden of niet opletten een auto het trottoir oprijdt, waarbij de voetgangers zich veilig wanend de dupe wor den. In het onderhavige geval had een auto op het Wilsonsplein op 16 Oct. een andere voorbijrijdende, deze tusschen een boom en een paal op het trottoir gedrongen. Gelukkig liep daar op dat oogenblik niemand. De Ambtenaar vond een zware straf op zijn plaats wegens het gevaar van zulk rij den voor het publiek. Hij eischte 60 boete of 30 dagen hechtenis. De plaatsvervangend kantonrechter mr. J. v. d. Vegt veroordeelde den onvoorzichtige rijder tot 50.subs. 25 dagen. REDDINGSWEZEN. De Nederlandsche Bond t-ot het Redden van Drenkelingen heeft kort geleden een „Handleiding" doen verschijnen, die werke lijk een aanwinst mag genoemd worden op het gebied van zwemmend redden. De handleiding ziet er goed verzorgd uit; zij is verlucht met tal van illustraties, die een duidelijk beeld geven van de vervoer en bevrijdingsgrepen, het z.g. zwemmend redden. Ook de uitbeeldingen van de red dingsmiddelen zijn zeer goed; het geheel is in een passend omslag gestoken. Van aile reddingsmiddelen, bestemd voor hulp bij: ongevallen, uit binnenwateren, uit sluizen, voor hulp bij ij son ge vallen en voor •reddingen uit zee is een duidelijke omschrij ving van hot materiaal en het gebruik er van bijgevoegd. Belangrijke opstellen over het zwemon derwijs voor den redder, over redding uit draaikolken, begeleiding van boottochten hoe een reddingsbrigade tot stand komt en ingericht wordt, over oproepdienst enz. vin den in het nieuwe werkje een plaats. De exameneischen op medisch en 'technisch gebied voor alle bondsexamens zij.n opgeno men evenals bepalingen voor bondskampiocn schappen en wedstrijden. Met toestemming van den schrijver, den heer A. J. Meijerïnk, zijn de bekende brochures over „Gevaren der Zee voor Baders en Zwemmers" en „Om schrijving reddingsmiddelen" mede opgeno men. In het kort, het adspirantlid eener brigade, maar ook de meest geoefende redder en red ster vinden in de handleiding veel, dat hen van groot nut kan zijn. De samenstellers, de heeren J. W. van Gemen en P. J. Nico;aas, respectievelijk voorzitter en secretaris der Technische Com missie van den bond, hebben een goed werk verricht, evenals de heer Joh. M. Schmidt, die tal van foto's kosteloos vervaardigde. SUBSIDIE AAN DE H. O. V. GEEN VERHOOGING VAN DE PROVINCIE. Ged. Staten deelen aan de Prov. Staten o.a. het volgende mede; „Bij besluit van Uw vergadering van 7 Juli 1931 werd om praeadvies in onze han den gesteld een adres van het bestuur van de Haarlemsche Orkestvereenigin.g van 22 Mei 1031, waarbij wordt verzocht "cle provin ciale bijdrage van 5.000.per jaar te ver- hoogen tot icr.000. Zooals in dit adres roder is omschreven, geeft de exploitatie van het orkest, ook na dat de provinciale bijdrage van 5.000,-- aan de vereeniging ten goede kwam, geen shiitende rekening. Voorts wordt het nadee- lig saldo ever het boekjaar 1931-1932 op 5.000,geraamd en voor de komende jaren op belangrijke tekorten gerekend. De pogingen van het bestuur om verhoo ging van de bijdragen van het Rijk en van de gemeente Haarlem te verkrijgen zijn niet geslaagd B. en W. van Haarlem hebben in hun ad vies medegedeeld, dat met den thans ver leenden steun de grens van de financieele hulp der gemeente is bereikt en op verdere medewerking niet kan worden gerekend. Onder deze omstandigheden kunnen wij geen vrijheid vinden de inwilliging van het in den aanhef bedoelde verzoek te bevorderen Dit zou overigens ook in strijd zijn met het standpunt ,dat. dezerzijds bij de behande ling van het oorspronkelijk verzoek in 1928 werd ingenomen. Toen toch waren wij op grond van een deskundig onderzoek naar de financieele positie van de Haarlemsche Or kestvereniging van meening, dat, naast den steun van het Rijk en de gemeente Haarlem, met een relatief bescheiden medewerking van de Provincie het orkest in stand zou kunnen worden gehouden. Zou nu, overeenkomstia den wensch van adressant, het geraamde te kort alléén door een provinciale bijdrage worden gedekt, dan zou bezwaarlijk meer van een „bescheiden" medewerking van de provincie kunnen worden gesproken. Het provinciaal subsidie zou dan immers verdub beld worden. Zoolang bovendien (behalve Haarlem) al leen de gemeenten Bloemendaal en Heem stede financieelen steun verleencn en an dere gemeenten uit de provincie daartoe meen en niet te moeten overgaan, is er ook niet een zoodanige toeneming van de belang stelling te bespeuren, dat op grond daarvan een verhooging van de bijdrage der provin cie zou zijn gewettigd". Ged. Staten stellen dus voor, op het ver zoek afwijzend te beschikken. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Ïl 60 Ct«. per regel Bijna iedere zaak heeft tegen St.Nicolaas' J of Kerstmis wel iets bijzonders aan te bieden. - U gaat er mede etaleeren nietwaar? Zeer juist, maar slechts een klein deel van allen, aan wie gij graag verkoopt, passeert de etalages. Dat veel en veel grootere deel, dat door andere straten loopt, moet U trekken door VAN elke'goede keclame| SLUITING DER MITTOVOS- ACTIE. DE HEER VAN TETERING ONDER SCHEIDEN. Woensdagavond had in den schouwburg aan den Jansweg de sluiting der „Mittovos"- actie plaats. De zaal was stampvol, en o.a. was Monseigneur J. D. J. Aengenent, bescherm heer aanwezig. Het afficieele gedeelte van den avond werd ingezet door den heer Gerard Nielcn die als conférencier optrad en het woord gaf aan rector Timp, den voorzitter der hoofdcommis sie. In een geestig speechje bracht deze dank aan mons. Aengenent voor zijn komst op de zen allerlaatsen sluitingsavond. De algemeen secretaris, de heer P. J. M. van Tetering gaf vervolgens een uitvoerig verslag van het ont staan, de voorbereidingen en het verloop van de Mittovos-actie. Deze is schitterend ge slaagd, precies volgens den opzet. De tentoon stelling onderscheidde zich van anderen door dat ze op tijd gereed was en niet sloot met een tekort. Uit het financieel verslag van den heer Th. O. J. M. Smit nemen we over dat de inkomsten ruim 54.000 gulden bedroegen en de uitgaven ruim 35.000. Alzoo bleef een batig saldo van bijna f 19.000. Elke orde ontving tusschen de 6 en 700 gulden. Hij bracht dank aan allen in het bijzonder aan de heeren Nelissen en Van Tetering. Toen sprak Monseigneur J. D. J. Aengenent. Deze weet v/el niet, wat den aard is van deze sluiting er zijn er al zooveel geweest maa.r het verheugt hem toch, dat zij er is omdat hij nu nogmaals gelegenheid heeft, zijn dank te betuigen. En wel aan alle katho lieken zonder onderscheid. Zij zullen allen de actie-dagen Sn hun herinnering bewaren. Ook voor hem zelf is de actie een schoone blad zijde in zijn levensboek. Het verheugt hem het intense medeleven van allen gezien te hebben. En de grootste vreugde was te hoo- ren uit den mond der missionarissen, dat nog nergens een actie zoo geslaagd is geweest als deze. Hij spreekt vervolgens zijn dank uit aan het bestuur en de commissies, aan de heeren Nelissen en Angevare, deken Westerwoudt, rector Timp. de heeren Everard. Smit, Castri cum, mej. Huoiser en speciaal aan den heer Van Tetering, wien hij voor zijn arbeid de Pauselijke onderscheiding pro ecclesia et pontifice op de borst speldt. Na deze rede die telkens door appalus werd onderbroken, trad mr. Schreurs namens het comité Katholiek Haarlem voor het voet licht. Hij wenschte den secretaris van Tete ring geluk met de verkregen onderscheiding. Spr. zag daarin een tweevoudige symboliek. Allereerst waardeering voor persoonlijke ver dienste en verder een hulde aan het comité Katholiek Haarlem, die mons. Aengenent. door het medewerken aan die onderscheiding getoond heeft. En toen sloot hij de Mittovos- actie, Aan het niet-officieele gedeelte werkten o.a. mede het Derde-Orde koortje der St. Ant. Parochie, on De kleine Spaarnezangers, resn. onder leiding van Fr. A. M. Pielage en L. W. v. Emmerik Verder stonden op het program ma solozang, eenige dansen en een spel in één bedrijf, benevens een amateur-film. De Mit- tovos in Beeld. Na afloop was er reünie in de bovenzalen van café Brinkmann. UITGAAN. „Leen me je vrouw". Zondag komen de gebroeders Chanson een opvoering geven van de nieuwste succes klucht „Leen me je vrouw". In de hoofdrollen de bekende Jordaanvertolkers Mie en Ko. Deze klucht wordt thans in Amsterdam met groot succes opgevoerd en zal voor de eerste maal in Haarlem gaan in de Gem. Concert zaal. DE LAND- EN TUINBOUW IN NOORDHOLLAND. COMMISSIE VAN ONDERZOEK. Gedeputeerde Staten stellen aan de Prov. Staten voor te besluiten een commissie in het leven te roepen, welke tot taak zal hebben om een onderzoek in te stellen naar de toe standen en omstandigheden, welke van in stonden en omstandigheden, welke van in vloed zijn op of samenhangen met het land* bouwbedrijf en het tuinbouwbedrijf in Noord holland; aangaande de resultaten van dit on derzoek aan Ged. Staten te rapporteeren en daarbij aan te geven, in hoeverre de bedoelde toestanden en omstandigheden aan den bloei van het landbouwbedrijf en het tuinbouwbe drijf in Noordholland in den weg staan, en welke maatregelen, eventueel met medewer king van het Provinciaal Bestuur, naar haar oordeel, genomen zouden kunnen worden om bezwaren uit den weg te ruimen en dien bloei te bevorderen. LEGAAT VOOR HET PROVINCIAAL ZIEKENHUIS. Wijlen Mevrouw A. M. J. Wiegel, weduwe H. Groen, gewoond hebbende te Amsterdam en overleden den 2den Maart 1931, heeft bij testament, verleden voor P. Heering, plaats vervangend notaris te Amsterdam, den 21sten October 1927, gelegateerd aan de Provincie Noordholland een som van f300,onder den last dit bedrag te storten in de patientenkas van het Provinciaal Ziekenhuis nabij Sant- Ged. Staten stellen voor, dit legaat, waar poort. aan overigens geen bezwarende bepalingen zijn verbonden, te aanvaarden. UITBREIDING ZIEKENHUIS DUINENBOSCH. Gedeputeerde Staten stellen aan de Prov. Staten voor te besluiten, over te gaan tot de uitbreiding van het Provinciaal Ziekenhuis Duinenbos te Bakkum met een paviljoen voor vrouwelijke patiënten en hen te machtigen met Regenten van de Willem Arntz Stich- betreffende de opneming en verpleging van ting te Utrecht een overeenkomst aan te gaan krankzinnigen uit de provincie Noordholland, ter vervanging van de met die stichting eeider gesloten overeenkomsten. OUDERAVOND LINNAEUSSOHOOE. De oudercommissie van bovengenoemde school belegt op Maandag 30 November een Ouderavond in het gymnastieklokaal van de school. Van 7.30 tot 8 uur bestaat er gelegen heid het vak der leerlingen te bezichtigen. De heer Van der Have zal een inleiding houden met als onderwerp: „De verslechtering van het Onderwijs". GRONDAANKOOP DOOR DE PROVINCIE Gedeputeerde Staten stellen aan de Prov. Staten voor te besluiten, hen te machtigen van de gemeente Haarlem in koop te aan vaarden een strook grond groot pl.m. 220 M2. aan de Kinderhuisstraat, voor den prijs van f 30 per M2. en het zuidelijk gedeelte van de aan te koopen strooken, te bezwaren met een erfdienstbaarheid van weg. ten behoeve van perceel Nieuwe Gracht No. 49, kadastraal bekend gc-meente Haarlem, Sectie C, No. 4922 en de ten zuiden daarvan gelegen, door den eigenaar aan te koopen strook van per ceel. kadastraal bekend, gemeente Haarlem, Sectie C, No. 4924, tegen een vergoeding van f 2400. Voor den aankoop vragen Ged. Staten een crediet van f 7000. Vlug bracht men hem naar het kasteeL De huishoudster maakte een bad in orde en Tuimeltje deed zijn kleeren uit, die heelemaal vuil waren. Hij gaf ze aan de huishoudster cn deze liet ze direct uitwasschen. Zelfs zijn schoenen en zijn baard hingen I aan dc waschdraad cn hoe erg het voor Tuimeltje ook wa>, I iedereen had schik in het gevaL Teen alles aan de waschdraad hing te drogen, kwam er storm opzetten. Enkele kikkers hadden vol plezier zitten kijken, hoe leuk Tuimeltje's broek, muts en jasje hol gingen staan en hoe hoog he« telkens opwaaide. Plotse'Vg de dra->d stuk en alles vloog dc hoogte in. Dc kikkers renden cr achter aan cn a!$ zc dc klecrcn bijna te pakken hadden, lieten zij ze weer vliegen. Tuimeltje, die in een dikken badmantel bij de kachel zat, ver trouwde het niets met dien zwaren sterm. ..Tk ga zelf eens kijken of mijn kleeren nog niet droog zijn." dwcncn. In dc verte zag" hij dc ondeugende kikkers met zijn Spullen en bedroefd ging hij het aan kikker Karei vertellen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 10