UIT DE OMSTREKEN HAARLEM'S DACBLAD DINSDAC 8 DECEMBER 1931 IJMUIDEN SCHEEPVAARTNIEUWS. Het Nederlandsche ss. „Friesland" wordt het einde dezer week verwacht met. een lading steenkolen van Engeland voor de Hoogovens. Het Noorsch s.s. „Brunla" ls Zaterdagmor gen met een gedeeltelijke lading ruw ijzer van het Hoogovenbedrijf, te IJmulden, naar Noor wegen vertrokken. Het Fransche ss. „Boree" is Zaterdagmid dag na lossing harer lading ijzererts aan het Hoogovenbedr(ifte IJmulden, in ballast naar New-Castle vertrokken. Het Spaansch ss. „Urko Mendi" hetwelk voor eenige dagen wegens slecht weer in de buitenhaven rondzwaaide en in de Hoogoven haven opnieuw vastmaakte is Zaterdagmiddag naar Barry Dock vertrokken. Het Portugeesch s.s. „Cunenc" is Zaterdag middag met een volle lading graan van Rosa- rio via Lissabon voor Amsterdam aangekomen en passeerde de sluizen te IJmuidep met een diepgang van 76 d.M. Het Nederl. passagiersschip „Venezuela" van de KN.S.M. is Vrijdagmiddag met passagiers en stukgoederen van Amsterdam naar West- Indlë vertrokken en passeerde om 16 uur de sluizen te Umuiden. Het Noorsche s.s. „Tolosa" is Zaterdagmid dag na lossing harer lading ijzererts aan het Hoogovenbedrijf, te IJmulden, in ballast naar Amsterdam vertrokken, om aldaar te bunke ren, waarna het schip de reis naar Stugsund zal vervolgen. Het Deensch ss. „Kronborg" is Zondagmor gen met een volle lading papierhout van Le ningrad aan de Papierfabriek te Velsen aan gekomen. Het Nederl. ss. „Leto" is Zondagmiddag met stukgoederen van Rotterdam aan het Hoog ovenbedrijf. te IJmulden aangekomen, tenein de een partij ruwijzer voor Noord-Amerika bij te laden. Het Zweedsche s-s. „Ardennia" is Maandag middag ip ballast van Brugge vertrokken om aan het Hoogovenbedrijf te IJmuiden, een party ruwijzer voor Zweden te laden, waarna het schip naar Amsterdam zal opvaren om een partij cokes bij te laden. Het Fransche s.s. „nebe" is Maandagavond met een volle lading ijzererts van Caen voor het Hoogovenbedrijf te Umuiden vertrokken. Het Zweedsche ss. „Thcodor" met een la ding gezaagd hout van Leningrad voor Am sterdam arriveerde Zaterdagavond te IJmui den met defect stuurgerei, het schip is zonder assistentie opgevaren naar Amsterdam. Het Letlandsche s.s. „Everene" met een la ding gezaagd hout van Leningrad voor Am sterdam arriveerde Zaterdagavond te Umui den met verlies van een gedeelte der dekla ding. MARKTPRIJZEN. Tarbot per K.G. f 1.10—f 0.80. Griet per 50 K.G. f 48—f 24 Tongen per K.G. f 1.60f 1. Groote schol per 50 K.G. f 20—f 27.50 Middelschol per 50 K.G. f 31—f 28.50 Zetschol per 50 K.G. f 31—f 30. Kleine schol per 50 K.G. f 30f 10.50 Schar per 50 K.G. f 19.50—f 17.50 Rog per 20 stuks f 28—f 24. Vleet per stuk f 4f 1.45 Groote schelvisch per 50 K.G. f 45. Middelschelvisch per 50 K.G. f 33f 28. Kleine middelschelvisch per 50 K. G. f 21— f 16. Kleine schelvisch per 50 K.G. f 17.50f 7 Kabeljauw per 125 K..G. f 67.50f 59 Gullen per 50 K.G. f 21.50—f 5.50 Leng per stuk f 1.70f 1.25 Wijting per 50 K.G. f 7—f 4.90. Versche haring per mand f 5.65f 3.75. BESOMMINGEN. Trio 170 f 1900.— Clara Nicol 150 f 1800. Derika V 230 f 2700. Johanna Elisabeth 310 f 2300. Rotterdam (IJM. 112) 400 f 2500.— Rijnstroom 65 f 1400.— Aneta 225 f 2700.— Zeehond 65 f 1600.— BEVERWIJK Noteering van den 7en December 1931. Spianize per kist 6070 cent. Andijvie per kist 3080 cent. Raapstelen 100 bos 3. Koolrapen per zak 1.10. Wortelen per K.G. 813 cent. Bieten per K.G. 23 cent. Schorseneeren per bos 8—12 cent. Aardappelen klei, per K.G. 67 cent. id. zand per K.G. 8 cent. Spruitjes per K.G. 6—15 cent Boerenkool per bak 1050 cent. Roode kool per 100 f 48. Savoije kool per 100 68. Uien per kilo 67 cent. Prei per bos 815 cent. Sla per kist 3560 cent. Pieterselie per bos 68 cent. Selderie per bos 5—6 cent. Appelen per kilo 1014 ctsnt Peren per Kilo 8—10 cent. Druiven per Kilo 5266 cent. Lof per kilo 1624 cent. BLOEMENDAAL ZEEMANSZENDING. Maandagavond sprak in Maranatha de heer J. Makkelie. zeemanszendellng te Am sterdam. voor de Afd. Bloemendaal van den Chr. Nat. Werkmansbond over de zecmar.s- zending. 30.000 Hollandsche zeelieden aldus de heer Makkelie houden de Nederlandsche vlag en de Nederlandsche scheepvaart hoog, een aantal, dat procentsgewijze bovenaan staat. Maar wat de zending onder de zeelieden be treft, staat Nederland onderaan. Andere naties hebben al eeuwen lang dit werk ter hand genomen. Vooral de Duitschers hebben de zaak krachtig aangepakt, door de heele wereld te huizen gesticht, waar dc zeelui voor weinig of geen geld nachtverblijf, eten en drinken kunnen krijgen. De zendeling vervolgt de heer Makkelie heeft een dubbele taak. Naast de evangelisatie komt de sociale taak. Ook bij de prediking moet men oppassen, niet alleen geestelijk voedsel te brengen, maar ook de stoffelijke belangen van Jan Boezeroen te behartigen. Spr. wijst op de schrille tegenstelling tus- schen de weelderig ingerichte moderne boo ten en het zeemanslcgies, waar vele men- schen in een onmogelijk kleine ruimte worden samengepakt. Geen wonder, dat de geesten ln opstand komen. Vroeger was de zeeman 's winters thuis al3 compensatie. Nu is het varen, altijd maar varen, met zwaren arbeid en karig loon. Vroeger had men „de Godvreezende zee vaarder" aan boord. Nu zegt men vaak: „wie het bidden wil verleeren, moet zeeman worden." Onder de huidige zeelui treft men vaak menschen aan van 12 ambachten en 13 on gelukken en is een gunstige voedingsbodem aanwezig voor allerlei verkeerde invloeden. Daarom is de zeemanszending van zoo groote waarde. Een groot aantal lantaarn plaatjes illustreeren nu het leven van den zeeman. Wij zien dc matrozen zich voorberei den voor hun zware taak op de Pollux. Even later zien wij hoe in Cardiff het Hol landsche zeemanshuis opgeheven om een tekort van 600 per jaar. In onze koloniën Curasao b.v. is geen zeemanshuis en al lerlei verleidingen bedreigen den zeeman. Spr. vertelt dan van zijn mooien arbeid in de Amsterdamsche haven. Hij schetst den ruwen zeeman, die door honderd gevaren wordt bedreigd, ongekuischt is in zijn taal, maar die toch een hart van goud heeft; tintelt van humor; die geeste lijke honger en dorst lijdt, maar gevoelig is voor gemoedelijke omgang; die den zende ling vertrouwt, als hij voelt, dat deze 't eerlijk meent, medeleeft met zijn nooden en zich niet schaamt een groezelige hand te drukken, of een bakkie koffie mee te drinken uit een vies kopje. Ook deze daad is een vorm van het bren gen van het evangelie. Veel moeilijkheden begeleiden het leven van den zendeling, veel ontmoediging wacht hem, maar daarnaast doen enkele goede vruchten hem moedig voorwaarts gaan. HET VOORBEREIDEND ONDERWIJS. LAGERE BIJDRAGEN DER GEMEENTE. i Tot heden kregen de voorbereidende scholen in Bloemendaal een subsidie van de gemeente berekend naar f 30 per leerling per jaar. Naar dit bedrag gerekend zou de gemeente over 1932 ongeveer f 5400 subsidie moeten geven. Op de begrooting is evenwel slechts f 5000 uitgetrokken omdat B. en W. een nieuwe subsidieregeling in bewerking heb ben, waarbij een lagere subsidie per leerling zal worden voorgesteld. EEN ALARMINRICHTING VOOR DE POLITIE. VOOR BRAND EN ORDEVERSTORING. De wenschelijkheid heeft zich bij branden voorgedaan, om in korten tijd over meer po litiemanschappen de beschikking te hebben, dan op het bewuste oogenbük in den post aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor orde ver storingen. Doordat Bloemendaal geen politie- reserve heeft, moeten de zich thuis bevinden de politiemannen ten snelste kunnen worden opgeroepen. Het eenige middel om dat doel te bereiken is een alarmsysteem In te voeren gelijk aan dat van de vrijwillige brandweer. De kosten daaraan verbonden zijn nog niet bekend. B. en W. zullen de plannen nader yitwerken. HET GEMEENTEPERSONEEL. GEEN KORTINGEN. Het is bekend, dat bij de Kamer een wets ontwerp aanhangig is, beoogende om de uit- keering uit het Gemeentefonds aan de ge meenten te verminderen met 3 voor de ge meenten die geen korting op de salarissen van het gemeentepersoneel toepassen. B en W. van Bloemendaal hebben bere kend, dat die korting voor hun gemeente f9187 zal bedragen. Als het wetsontwerp wordt aangenomen zullen B. en W. den raad voorstellen om dit tekort niet op de salarissen te verhalen maar het gedeeltelijk te dekken door uit het gas- en het waterleidingbedrijf samen per jaar f 5000 meer winst te putten. BENNEBROEK VERKIEZINGEN NED. HERV. KERK. De verkiezing van leden voor het Kies college, wegens periodiek aftreden van de hoeren Dr. de Blinde, P. Bakker, J. Hoef nagel en J. van Dijk zal plaats hebben op Donderdag 17 Dcc. des avonds van 6 tot 8 uur in de consistoriekamer der Kerk. Tevens moet voorzien worden in de wegens vertrek ontstane vacatures van de heeren Willemse en Mol. Vervolgens zal de verkiezing moeten ge schieden van een notabel, in de plaats van den tob kerkvoogd benoemden heer Philippo. ZANGmTV^B^G. De Chr. Zangvereeniglng „Soil Deo Gloria" geeft op Dinsdag 15 Dec. a s. in de Herv. Kerk een uitvoering, onder leiding van den heer S. P. Visser. Op 22 Dec. d.a.v. geeft onder dezelfde directie de Damcszangverecniging ..Irene' een uitvoering van Kerstliederen. Ook deze uitvoering wordt hi de NJL Kerk gegeven. COMITé BESTRIJDING GEVOL GEN WERKLOOSHEID. INGEKOMEN GIFTEN. Sedert dc laatste verantwoording ontving het Comité tot bestrijding van de gevolgen der werkloosheid te Haarlem met hartelijken, dank, de volgende bijdragen: J. v. M. v. H. 10, Ir. H. F. O. de V. 5, W. D. f 5, R.K. Onderwijzersvereen. 300, S. W. de C. 20, Maria-Stichting f 100, J. v. d. f 5. Wed. L. de J. 10. Dr. E. C. M. J. H. 10, Perolin Co. 50, J. v. V. 25, J. D. D. P. 25, P. C. 25, Tr. P. 100, D. J. A. W. J 5, Mr. W. T. C. C. P. H. 25, Haarl. Sodaf. 25, J. C. L. 2.50, J. C. W. G. 2.50, Mevr. J. H. de P. 50, Binnenl. Expl. Mij. v. Onr. Goederen 500, Dames R. f 2.50, A. M. v. C. 25, Mrs. W. de R. en J. A. P. C. t. B. 30, v. E. f 5, Mr. J. S. 2.50. P. W. P. 10, Mevr S. J. S. v. d. M. 10, Wed. W. S.—B. 5, L. K. 100, S._& Co. 100, J. R. 10, Mr. A. S. Jr. 40, S. R.— F. 2.50. A. W. 3. Zuster W. A. E. v. G. 5, H F. Jr. 25, Dr. H. v. T. 10, K. F. B. 2.50, H. E. E. 25, W. H. B. 1, G. K. W. B. 2.50, R. D. B. de la F. 2.50, J. v. B. f 5, Mr. A. S. Jr. 25, Mevr. Wed. K. A. 5, Mevr. M. J. W. 2.50, A. J. N. A. f 5. Mevr. A. 2.50, Mr. O. M. J. de J. 10, Totaal 1729.—. Op de dezer dagen verzonden circulaires werd reeds ingeschreven voor 2842. Van de N.V. Haarlemsche Manufacturen- handel van Vroom en Dreesmann ontving het Comité 800 bons, elk ter waarde van 2 50, totaal dus 2000. Het Comité houdt zich aanbevolen voor groote en kleine giften. Verwacht wordt, dat het aantal crisis-werkloozen te Haarlem vóór 1 Januari zal gestegen zijn tot 4000. Dc nood van velen onzer medeburgers is zeer hoog gestegen. Helpt ons daarin eenige leeniging tc brengen. Stel niet tot morgen uit, wat Gij heden doen kunt. DE nEER A. H. BROOS OVERLEDEN. Op 68-jarigen le. .eftijd ls overleden den heer A. H. Broos, lid der firma Brinkman en Co., in effecten, alhier. De teraardebestelling zal plaats.hebben op Donderdag 10 December a.s., te Westerveld na aankomst van trein 11.41 aldaar. De overledene was sedert 1890 lid der firma Brinkman en Co. Hij was diaken der Vereen. Doopsgezinde Gemeente en bekleedde in die Gemeente sedert jaren belangrijke func tion. Voorts was hij bestuurslid van de Vereen. „Haarlem" en van de Vereen, tot Uitbreiding der Verzameling van Kunstwerken in het Frans Halsmuseum. BEZOEK VAN DEELNEMING AAN DE K. L. 31. Het Haagsch Corresp. Bur. meldt: Namens den minister van Waterstaat heeft de direoteur van den luchtvaartdienst een be zoek van rouwbeklag afgelegd bij de directie van de K.LJM. en daarbij verzocht diens deel neming over te brengen aan de nagelaten betrekkingen der bij 'het ongeval te Bangkok omgekomen bemanning van de Ooievaar. HEEMSTEDE ALG. VEREENIGING VOOR BLOE3EBOL- LENCULTUUR. Maandagavond hield de afdeeling Heem stede van bovengenoemden bond een vrij druk bezochte ledenvergadering in café-res taurant „Hof van Heemstede", onder leiding van den heer Jos. M. J. Braam. Ingekomen was oa. een schrijven der bloemist arbeiders vereeniging „St-Deus Dedit" om eenigen finan cieelen steun (of een prijs voor haar bloe mententoonstelling in Februari a.s. voor welk doel een bedrag werd beschikbaar gesteld. Met algemeene stemmen werd de heer Jos. M. J. Braam als voorzitter herkozen. De be schrijvingsbrief voor de algemeene vergade ring werd uitvoerig besproken. Als candidaten voor 3 vacatures in het be stuur werden aangewezen de heeren H. A. van Doorne te 's-Gravenzande, A. Warnaar Jz te Sassenheim en W. A. Philippo te Benne- broek HAARLEMMERMEER ERNSTIGE BOTSING Maandagmorgen had op de nieuwe brug te Hoofddoro een ernstige botsing plaats tusschen een uit de richting Heemstede met vrij groote snelheid komende luxe-auto, be stuurd door den heer K. uit die gemeente en een vrachtauto van den bierbottelaar L. te Hoofddorp. De schok was zoo hevig, dat beide wagens gedeeltelijk werden vernield. De heer K. schoot voorover met de borst tegen het stuurrad, waardoor dit doormid den brak. Hij werd bovendien door de g'as- scherven aan de handen verwond. De chauf feur L. was er ongedeerd afgekomen. Nadat dc politie omtrent het gebeurde een onder zoek had ingesteld en de heer K. door Dr. N. was verbonden, werden de deerlijk gehaven de auto's naar een garage gesleept. LISSE STEUN AAN NOODLIJDENDE BLOEMBOLLENKWEEKERS. ƒ25000 BESCHIKBAAR GESTELD. De gemeente Lisse zal ten behoeve van nood lijdende blocmbollenkweekers in dc gemeen te een crediet beschikbaar stellen van ten hoogste f 25.000. Het crediet wordt onder verschillende voor waarden verstrekt voor de betaling van be drijf sbënoodigdheden, bedrijfsonkosten en voor levensonderhoud van den debiteur en zijn gezin tot een maximum van f 700, op te nemen vóór 1 Augustus 1932 bij bedragen van ten hoogste f 20 per week. De Coöp. Boerenleenbank stelt dc gelden be schikbaar. Voor de credieten is rente en provisie ver schuldigd gelijk aan die, welke de gemeente moet betalen aan genoemde bank. Terugbetaling van 50 pet. der voorschotten moet geschieden vóór of op 1 September 1932 en van de andere 50 pet. voor of op 1 Septem ber 1932. Tot zekerheidstelling moet de credtetnemer een kraamcontract op zijn bloembollenkraam sluiten en zich daarbij verplichten, voor zoo veel r.oodig. de gëheele teelt 1932 bij één der plaatselijke veilingen te veilen. Aanvragen om crediet moeten worden ge richt tot een door den gemeenteraad in te stellen commissie van advies. De beslissing berust bij B. en W. PROVINCIALE STATEN. DE TWEEDE GEWONE ZITTING. Hedenmorgen half elf kwamen de Provin ciale Staten voor dc tweede gewone zitting (winterzitting) in openbare vergadering bij een. Voordat tot de verkiezingen van een lid dei- Commissie van bestuur van het Provinciaal Ziekenhuis nabij Santpoort, en van twee leden van den Raad van Toezicht op de provincial© bedrijven wordt overgegaan, leet de heer De Jong Schouwenberg (Chr. Hist.) een verklaring af. ..De Prot. Chr. Statenfractie", aldus spre ker, Js na rijp beraad tot het besluit geko men om bij de voorziening in de vacature van Mevrouw Miedema als aftredend doch herkiesbaar lid van de Commissie van Be stuur der Provinciale Ziekenhuizen te Bak- kum en Medemblik, die als No. 1 weer op de voordracht geplaatst is, de candidatuur van Mevrouw Miedema te steunen en ditmaal niet de stemmen van haar leden uit te brengen op het medelid harer fractie Me vrouw Ringeling, die als No. 2 op de voor dracht geplaatst is. Bij de vaststelling dezer gedragslijn heeft zij zich laten leiden door de overweging, dat het een goede traditie in onfe vergadering is om. in het algemeen, af tredende leden te herkiezen, wanneer door zoodanige herkiezing het provinciaal- of ge- stichtsbelang niet geschaad wordt. Door aan de onderhavige herkiezing van het aftredend lid mede te werken erkent zij echter niet. dat de verschillende fracties (inzonderheid de Prot. Chr. Statenfractie) naar billijkheid en naar hun getalsterkte voldoende in de be stuurscommissie der provinciale ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn. Naar haar oordeel toch is dit geenszins het geval en \ad een plaats in bedoelde commissie van de Prot. Chr. Statenfractie niet behooren onthouden te worden. Zij meent de gelegenheid, die de onderhavige voordracht haar daartoe biedt, dan ook te moeten aangrijpen om, als haar ernstige verwachting, uitdrukkelijk kenbaar temaken, dat Ged. Staten bij het doen van eventueele nieuwe voordrachten en Prov. Staten, bij hunne keuze wat betreft de voor ziening in nieuwe vacatures, meer bepaalde lijk ook met haar fractie rekening zullen houden." Daarna wordt tot de verkiezing overgegaan. Tot leden van de Commissie van bestuur der Provinciale Ziekenhuizen nabij Santpoort en ..Duinenbosch" te Bakkum en te Medemblik worden herkozen Mevrouw M. B. Boissevain Pijnappel en Mevrouw M. H. Miedema Zondervan. Tot leden van den Raad van Toezicht op de provinciale bedrijven worden herkozen Jhr. J. P. W. van Doorn en P. Kostelijk Pzn. De overige agendapunten werden commis soriaal gemaakt. De zitting werd daarna verdaagd tot Dins dag 22 December, des morgens half elf. TELEGRA3I3IEN VAN DEELNEMING AAN DE K. L. 31. De Koningin heeft aan de K. L. M. haar deelneming betuigd met het ongeluk te Bangkok en verzocht haar deelneming aan de nagelaten betrekkingen over te bren gen. Verder kwamen bij dc K.L.M. neg binnen telegrammen van deelneming o.a. van den Nederlandschen gezant te Berlijn, van de Nederlandsche koloniën in Siam en Calcutta en van Kingsford Smith, die zooals bekend is, op zijn doorvlucht naar Engeland Zondag te Bangkok aanwezig was. ALGE3L VEREENIGING VAN GE3IEENTE- AMBTENAREN. Maandagavond hield le Algemeene Ver eeniging van gemeente-ambtenaren een le denvergadering ter bespreking van de kor ting op de salarissen van het gemeenteper soneel. De voorzitter de heer E. W. Goedhart gaf een breedvoerig overzicht van den loop der onderhandelingen in het Georganiseerd Overleg. Daarbij wees hij er op, dat hij ge stemd had voor het voorstel om 7 pet. kor ting op het salaris toe te passen met aftrek van de eerste f 1000, omdat hij overtuigd was dat er iets moest gebeuren en het niet in het belang van het personeel was het oveleg te doen mislukken. Het bedoelde voorstel, dat oorspronkelijk afkomstig was van de raads commissie voor pensioen en arbeidszaken, was overgenomen door een organisatie van politiepersoneel. Alle leden der raadscommis sie hadden er in het overleg voor gestemd. De vergadering hechtte haar goedkeuring aan het beleid van het bestuur in deze aan gelegenheid. INFORMATEKOERSEN. Londen 8.8.11; Berlijn 56.6557.05 Parijs 9.67—9.75; Brussel 34.04r-34.55; Rome 12.15— 12.35; Zürich 48.10—48.25; New York 2.47 3/4 —2.43 1/4. NOBELLEZING IN DE DOOPSGEZINDE KERK. A.s. Donderdag 10 December is het de sterfdag van Alfred, den man die zoo bekend is geworden door de Nobelprijzen. In het bij zonder hebben de j aarlij ksche vredesprijzen zeer de aandacht getrokken en zijn een sterke aanmoediging voor de vredesbeweging geworden. Op dezen dag, zal Ds. Leendertz in de Doopsgezinde kerk, 's avonds 8 uur een lezing houden over Nobel en de Nobelvredesprijs- winna^irs. Aan de hand van deze personen wil hij een overzicht geven van den groei van de Vredesbeweging. Aan het slot zal gelegenheid zijn om het adres van den Wereldbond der Kerken aan de Ontwapeningsconferentie te teekenen. DE NOODVERORDENING NIET VOOR VANAVOND PUBLIEK. BERLIJN, 8 Decmber (Wolff). Ook heden ochtend heeft het kabinet met het redactie comité vergaderd over de opstelling van de nieuwe noodverordening en men vermoedt dat ook vanmiddag de werkzaamheden zul len worden voortgezet, zoodat de president eerst hedenavond zal kunnen onderteekenen Onder deze omstandigheden is het dus niet te verwachten, dat dt; nieuwe noodverordening voor hedenavond laat wordt gepubliceerd. INTERNATIONALE VROUWENBOND VOOR VREDE EN VRIJHEID. De groep Haarlem en omstreken van dezen bond houdt een ledenvergadering op Vrijdag 11 Dec. in Brinkmann. Als spreekster treedt op mej. Selma Meijer, sccretai-esse van het hoofdbestuur te Amsterdam, met het onder werp: „Het Iuternationalc werk van onzen Bond." ONTWIKKELINGSCURSUS VOOR JEUGDlGi WERKLOOZEX. 1 r «uttt 1 Wij hebben vanmorgen eer. kijkje genom^ bij de ontwikkelingscursussen voor jeugdig? werkloozen in 't daarvoor bestemde gebouw aan de Ged. Oudegracht (de voormalige werk- plaatsen der firma Martens en Zn.) Tot nu toe hebben zich 60 jongelieden voor deze cursussen opgegeven. Eenigen waren he- denmorgen bezig met grond- en betonwerk. Er moet nl. een betonvloer gelegd worden ia de smederij, waar machines zullen worden ge. plaatst. Gisteren is rioleering en waterleiding in lokalen aangebracht en zijn waschbakken ge. plaatst. Dc volgende week zal een groep var. ongeveer 20 jongelui worden opgeroepen voor de verdere inrichting der lokalen: een tim merwerkplaats, een werkplaats voor de eicc- triciens en een voor de schilders. Werkbanken moeten worden geplaatst en verschillende ge. reed schappen moeten er komen. Over ongeveer 14 dagen zullen de cursussen wel in vollen gang zijn. Zooals bekend saan de cursussen onder lei ding van den heer L. J. M. van der Meys, leeraar aan de Ambachtsschool. De Commissie, die zich met de zorgen voor deze cursussen hééft belast, bestaat uit d? heeren: wethouder W. J B. van Liemt <aj voorzitter), J. Vader, directeur der Arbeids beurs W. F. Janssen, leider van het Gem. By- reau voor Beroepskeuze, (secrearis). P. Voogd, secretaris van het Instituut voor Arbeidsont- wikkeling en de voorzitters der drie vakcen trales alhier. INGEZONDEN Voor den inhoud dezer rubriek steil de Redactie zich niet veraritwoordelijk. Van ingezonden stukken, geplaatst of niet geplaatst, wordt de kopij den inzender niet teruggegeven. DE VERHOUDINGEN BIJ DE POLITIE. Geachte Redactie, Bij wijze van St. Nicolaas-verrassing ver scheen Zaterdag in uw blad de Memorie van Antwoord op het afdeelingsonderzoek de: gemeentebegrooting voor 1932. En reeds aanstonds trok mijn aandacht he: geen de Burgemeester als hoofd der politie had neergeschreven over de verhoudingen bij de politie. Mijn organisatie is nu ongeveer een jaar bezig om bij de politie meer normale ver houdingen en 'toestanden te verkrijgen. In dat jaar heb ik ai heel wat meegemaakt en o.a. ervaren, dat blijkbaar bij de Haarlem sche politie veel, zoo niet alles mogelijk is. Het verwonderde mij dan ook geenszins in het antwoord van den Burgemeester, dat op zichzelf kort was, (twee /vergissingen" te ontdekken. In de eerste plaats de opmerking, dat dc verhoudingen ihij de politie over het algemeen goed zijn te noemen. Ieder insider weet, dat die verhoudingen allerberoerdst zijn. Over die „over het al gemeen goede verhoudingen" zouden merk waardige staaltjes zijn te vertellen. Ik volsta met te constateeren, dat dc Bur gemeester of als hoofd van de politie niet weet wat er omgaat cn/cf onjuist of on volledig wordt ingelicht, óf dat hij zich in zijn antwoord heeft vergist! De tweede onjuistheid is die, betreffende de dienstcommissie voor de inspecteurs. Over deze aangelegenheid zijn verschillende brie ven gewisseld. Indien uwe redactie daarvoor interesse moüht hebben, ben ik ibereid ze ter inzage te geven, aangezien ze nooh geheim, noch vertrouwelijk zijn. Uit deze correspondentie blijkt, dat de Commissaris van Politie geen antwoord geeft op brieven, die het 'bestuur mijner organi satie hem schrijft en waarmede hij dus be wijst zelfs de gewone fatsoensnormen niet in acht te nemen of te kunnen nemen, en dat met den Commissaris, ook de Burgemeester in de dienstcommissie voor de inspecteurs geen burger duldt. Ons bestuur kan die opvatting niet deelen. Niettemin heeft lhet bestuur getracht aan bezwaren tegemoet te komen en daarom voor gesteld, dat in de dienstcammisise voor de inspecteurs bijstand door een burger zou kunnen worden verleend, indien gewone dienst- en arbeidsvoorwaarden aan de orde zouden komen. Als er politiezaken in engeren zin aan de orde zouden komen, zou op bijstand niet worden aangedrongen. De hand, welke hier mede toegestoken werd, wilde men niet aan nemen. De Burgemeester deelde mede, dat de besprekingen zooals in den Raad zeide hij dikwijls zoo door elkaar loopen, dat beide zaken niet zouden zijn te scheiden. Waarmede hij bewees weinig vertrouwen te bezitten in de leiding van de dienstcommissie- vergadering. Dat overigens de behoefte om een vergade ring der dienstcommissie te houden niet groot is, blijkt oa. hieruit, dat een dienstregeling voor de inspecteurs, die min of meer ingrij pend werd veranderd, nimmer in een ver gadering aan de orde werd gesteld en dat de Burgemeester tot dusver geweigerd heeft een vergadering der commissie van overleg voor de politie bijeen te roepen, ten einde althans in die commissie de dienstregeling der in specteurs, die min of meer ingrijpend werd veranderd, nimmer in een vergadering aan de orde werd gesteld en dat de Burgemeester tot dusver geweigerd heeft een vergadering der commissie van overleg voor de politie bijeen te roepen, ten einde althans in die commissie de dienstregeling der inspecteurs te kunnen bespreken. Het verzoek daartoe werd in het laatst van Augustus jJ. gedaan en totdusver werd voor de behandeling van dit punt nog geen ver gadering uitgeschreven, terwijl het .bestuur evenmin een mededeeling kreeg, waarom aan het verzoek om een vergadering te beleggen, niet kon worden voldaan. Uit het vorenstaande blijkt duidelijk, dat het overleg bij de politie een wassen neus is. Zoolang dit instituut niet behoorlijk ge regeld is en de uitvoering alleen en uitsluitend afhankelijk is van de Commissaris van Politie zoolang zal men niet kunnen zeggen „da* de verhoudingen bij de politie in 't algemeen niet te wensohen overlaten". Met dank, inmiddels voor de verleende plaatsruimte, Hoogachtend, De Voorzitter der afdeeling Haarlem van de Algemeene Vereeniging van Gemeente ambtenaren in Nederland. E. W. GOEDHART.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 10