MUSEUM SCHEURLEER IN NOOD! HAARLEM'S DACBLAD WOENSDAG 18 MEI 1932 STADSNIEUWS MOEILIJKE ARRESTATIE. IN DE LUCHT GESCHOTEN. Pinsd&gmicktag stond ten 23-jarige .ba- nanenkoopman in de Korte Veerstraat te venten. Dit is In verband met bet verkeer verboden. De man werd door een politie agent aangemaand om zich te verwijd: ren. Toen hij daaraan niet wilde voldoen, wilde de agent hem naar het politiebureau bren gen. Dit ging echter met giroote mos'.lijkheden gepaard, want het publiek drong zóó op, dat de agent zich genoodzaakt zag eenige schoten in de lucht te lossen. Eerst daarna heeft hij den weerspannigen koopman naar het bureau ln de Smedestraat kunnen brengen. Hier werd proces-verbaal tegen hem opge maakt. DE AUTOTOCHT VOOR OUDEN VAN DAGEN. DITMAAL OP DINSDAG 21 JUNI. Het comité voor den jaarlijkschen Auto tocht voor Ouden van Dagen verpleegden ln Haarlemsche gestichten, heeft vergaderd en besloten den tocht opnieuw voor te bereiden. Als datum ls vastgesteld Dinsdag 21 Juni. Het voorloopige plan is den tocht te maken naar Bergen-aan-Zee. Het Comité doet thans opnieuw een beroep op zijn medeburgers. De penningmeester, de heer Duytshoff, (Hotel Lion d'Or, Kruisweg) zal gaarne op zijn gironummer (20365) gif ten ontvangen om de kosten, voornamelijk voortvloeiend uit de eenvoudige tractatle die den ouden menschen op dien dag wordt aan geboden, te kunnen bestrijden. Het Comité herinnert zich dankbaar de vele milde gevers van vorige jaren, en met niet minder dank baarheid de tientallen autobezitters, die hun wagens ter beschikking stelden en ze zelf reden of een chauffeur meegaven. Tot de autobezitters richt de secretaris, de heer R. Peereboom, Groote Houtstraat 93 (telefoon 15054) zich met het vriendelijke verzoek, zich bij hem te willen opgeven voor deelneming aan den tocht. Eerstdaags zal de gebruike lijke circulaire worden uitgezonden, maar hoe eerder het Comité aanmeldingen ont vangt, hoe beter voor de goede voorbereiding dat zal zijn. Natuurlijk heeft de tocht wee* 's middags plaats. Het Comité herinnert er aan dat de toch ten in vorige jaren zonder uitzondering een groot succes werden, en zoowel den ouden menschen als dengenen, die hielpen hun dit feest te bereiden, tot een groot genoegen en een voldoening werden. Voor zooveel oude Heden, die het geheele jaar aan hun kamer gebonden zijn, is deze tocht een festijn dat zij maanden tevoren met blijdschap en in spanning tegemoet zien! UIT DE OMSTREKEN HEEMSTEDE GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: Blankevoort, Heda- straat 6, Haarlem, een vulpotlood. J. Tol, Lombokstraat 38, een tennisbal. J. Jekel, Thomsonlaan 27, Haarlem, een bankbiljet. J. Weijers, Balistraat 27, een blauwe meisjes muts. M. Tol, Lombokstraat 38, een kinder- portemonnaie en een koperen gewicht. H. v. d. Berg, Eikenlaan 44, een rieten mandje. A. IJtsma, Heerenweg 22 een duimstok. A. Gros- ker, Aalsmeerderaijk 356, Aalsmeer, een bloedkoralen halssnoer. Bureau van politie, Raadhuisstraat, een damesring, een ceintuur en een sleutel met plankje. OPBRENGST BLOEMPJESVERKOOP De bloempjesverkoop ten bate van de Ver- eenlging ter verpleging van lijders aan val lende ziekten heeft opgebracht: te Haarlem f 1744.03. Bennebroek f 159.27, Alkmaar f 360, LJmulden f 240. Heemstede f 594.94, Bloemen- daal f 281.84, Overveen f 134.85, Aerdenhout f 181, Santpoort f 87 en Velsen f 113.61. De opbrengst te IJmuiden-Oost, Beverwijk, Heemskerk en Spaarndam was hedenmorgen nog niet bekend. DE BISSCHOP TE HEEMSTEDE. Hedenmorgen diende Mgr. J. D. Angenent, Bisschop van Haarlem, in de parochiekerk van O. L. Vr. Hemelvaart aan 147 kinderen van beide parochies het H. Vormsel- toe. BLOEMENDAAL BURGERL. STAND. Bevallen: J. Odlnk-van der Valk Bou- man, z., M. A. SchaapMinnee, d. J. M. \V. G. van den HeuvelHegge, z. Ondertrouwd: P. J. A. Heeres en G. M. C. Prans, W. de Wolff en H. J. Vermeer, F. A. Keil in g en M Bruijnes. Getrouwd: B. Bousema en J. Rienstra. N. C. Andrlessen en G. M. Schneiders. D. J. Vassee en A. Baruch. Overleden: C. J. M. von Eichstorff, 68 j. A. A. Hoenderdos, 81 j., overleden te Haarlem. I. Heljn, 41 j., overleden te Haarlem. P. Ver schelden, 55 J., overleden te Haarlem. SANTPOORT DE N. Z. H. T. M. NIET DADELIJK EEN NIEUWE DIENSTREGELING. De dienstregeling van de N.Z.H.T.M. blijft voorloopig nog gelijk aan de winterdlenst- regeling. Alleen wordt van Zondag 22 Mei af de rij tijd met 1 minuut ingekort op de lijn Am sterdamHaarlem. Nu reeds is er met mooi weer op Zondag een 10-minutendlenst Am sterdamZandvoort en hiermede wordt voort gegaan. De eigenlijke zomerdienst geldt alleen ge durende de maanden Juli en Augustus. Dan wordt op de lijn AmsterdamZandvoort een kwartlerdienst ingevoerd (thans Ls het een 20 mlnutendlenst) CONCERT H. O. V. Donderdagavond heeft het tweede volks concert plaats in dit seizoen. Medewerking verleent de tenor Willem Snoeks. terwijl bo vendien Frans Vonk een belangrijke solo- portij ten gehoore zal brengen. Het programma luidt als volgt: 1. Ouverture „Titus, W. A. Mozart. 2. Aria „Dies Bildnis 1st bezaubernd schön aus „Die Zauberflöte", W. A. Mozart. (zang en orkest). 3. Haffner-Serenade GD.-dur). W. A. Mozart. a. Allegro maestoso; Allegro molto. b. Andante, c. Menuetto. d. Rondo (Allegro) e. Menuetto galante f. Andante. g. Adagio: Allegro Assal. Obligaat Viool-partij door Frans Vonk. 4. Einleltung zu der Oper „Loreley" Max Bruc-h 5. Airia ,-Am stillen Herd" aus der Oper „Die Meistersinger von Nürnberg"., R. Wagner. (zang en orkest. 6. Einieltung zum III Act aus der Oper „Die Meistersinger von Nürnberg". R. Wagner. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. a 60 Cts. per regel. Qehop Zoo was het vroeger, maar zoo wordt het thans ook weer. Neem nu bijvoorbeeld Sneeuwwitgloor. leder pak is voorzien van een bon ter waarde van 1 ct. 10 dezer bons geven recht op een gratis pak Edelweiss - Zeeppoeder, 1ste kwaliteit ZttOASRlUlN £>t HAU A V K BUM. iNUOOB AMSTERDAM'S BURGEMEESTER OP KENNEMERGAARDE. Naar wij vernemen heeft de burgemeester van Amsterdam, de heer W. de Vlugt, het buitengoed Kennemergaarde alhier, eertijds bewoond door den heer P. W. Janssen, voor drie maanden gehuurd. TRAGISCH STERFGEVAL De heer E. C. C. Dekker, hoofd der open bare lagere school te Santpoort, die met in gang van 1 September jJ. als zoodanig ge pensioneerd werd, ging hedenmorgen per motorrijwiel naar een geneesheer te Velsen, om zich te laten onderzoeken, daar hij zich niet goed gevoelde, In de wachtkamer van dien geneesheer kreeg hij plotseling een be roerte; hij overleed eenige oogenblikken later. VEREEN. „VOLKSONDERWIJS. Door de vereeniging Volksonderwijs afd. Santpoort, zal getracht worden ook dit jaar weer een zomerschoolfeest te organiseeren voor de kinderen der OJL. school F. Een com missie, die de plannen nader zal uitwerken is gevormd. Het ligt ln de bedoeling het feest te houden op den 6en Juli a.s. op een terrein aan de Harddraverslaan in het Burg. Rij- kenspark. In de morgenuren zal, naar de commissie hoopt, een optocht worden gehou den waaraan de kinderen kunnen deelnemen met versierde fietsen e.a. De namiddag is voor allerlei spelen bestemd. OVERVEEN BURGERWACHTEN Dinsdagavond werd in café Roozendaal al hier een propagandavergadering gehouden voor de versterking van de burgerwacht met pater De Greef als spreker. De commandant van de Bloemendaalsche burgerwacht, de heer van Langendonk, opende met een welkomstwoord, speciaal aan den burgemeester van Bloemendaai, Jhr. Mr. C. J. A. den Tex, Verder zette hij het doel van de burgerwachten uiteen. Hierna nam de burgemeester van Bloe mendaai het woord, om het nut van de bur gerwachten te bepleiten. Hij sprak de hoop uit, dat de Bloemendaalsche burgerwacht tot grooten bloei zal komen, teneinde even tueel aan gevaarlijke woelingen het hoofd te kunnen bieden. Als belooning voor de vele diensten, door den heer Langendonk aan de Bloemendaalsche B. W. bewezen, bood de burgemeester den commandant het zilveren eerekruis der Burgerwacht aan. terwijl hij de hoop uitsprak, dat de heer Langendonk nog langen tijd zijn krachten aan de B. B. W. zal willen schenken en haar tot grooten bloei zal weten te brengen. Nadat de commandant zijn dank had be tuigd voor de vriendelijke woorden en het onderscheidingstoeken werd het woord ge geven aan pater De Greef. In een uitvoerige rede behandelde spr. de Russische revolutie, de voorbereiding daar van, de rol, daarin door Lenin gespeeld, de middelen, door de communisten toege past, om als minderheid over de meerder heid te kunnen regeeren, het lot van de boeren, de arbeiders en de kinderen, die de zegeningen van 't communisme aan den lijve ondervinden en hoe het communisme in an dere landen, ook in Nederland, door Rusland in 't geheim gevoed wordt. Vooral voor 't ge loof en de vrijheid is 't communisme een groot gevaar. Zullen deze dan ook bewaard blijven, dan moet het communisme geen baas worden. Ieder, die tegen een geweld dadige overheersching door 't communisme en tegen de omverwerping van 't wettig ge zag is, ls zoo zei spreker dan ook als goed vaderlander verplicht, de burgerwach ten te versterken. JOSEPHINE BUTLER-VEREENIGING Het vorige Jaar werd in Haarlem een af- deeling van de internationale vereeniging „de Josephine Butler-vereeniging" opgericht, welke zich tot taak gesteld heeft, door het inzamelen van vele kleine bedragen steun te verleenen aan allerlei vereenigingen, die de onzedelijkheid, in welken vorm dan ook (prostitutie, al dan niet gereglementeerd, dancings, gebruik van bedwelmende midde len etc.) willen bestrijden. De vereeniging mocht reeds vele blijken van sympathie ont vangen, ook in financieel opzicht. Maar door de uitgebreidheid van het kwaad der onze delijkheid, kon zij slechts op zeer beschei den schaal haar taak vervullen. Daarom is propaganda voor de zaak zeer gewenscht. Aan Haarlem viel de eer te beurt, de eerste plaats te zijn, waar eenige leden van het Internationaal Comité te Genève, na een op het kasteel te Hemmen gehouden vergade ring van dat comité in openbare vergadering bij elkaar kwamen, om verschillende spre kers in de gelegenheid te stellen, eenige mededeellngen te doen omtrent den toestand op zedelijk gebied in hun land. Deze open bare vergadering werd Dinsdagavond ge houden in de aula van het Kennemer Ly ceum, voor dat doel bereidwillig afgestaan door den rector van dat lyceum. De vergadering was goed bezocht. Nadat de presidente der afdeeling Haar lem een inleiding had gehouden, waarin het goed recht en de noodzakelijkheid van het streven der Jos. Butler vereeniging werd uit eengezet, gewezen had op den omvang van het kwaad in het buitenland, werd het woord verleend aan Madame Falio, die een rede hield over l'Oeuvre du sou. Spreekster vertelde van de bereidwilligheid bij de Fransche boerenbevolking om per week een halven stuiver te offeren voor het goede doel, hoe er jaren waren waarin er f 100.000 francs aan die kleine giften bijeenkwamen. Verder deed zij mededeellngen van het profijt, dat sommige regeeringen trekken van de prostitutie om te eindigen met een krachtige opwekking, het werk der Jos. But ler vereeniging te steunen. Prof. Mittelmager sprak vervolgens over den strijd tegen de prostitutie in Duitschland waarbij spr. liet uitkomen, dat die strijd niet overal in Duitschland op dezelfde manier ge streden wordt. Dit vloeit voort uit de om standigheid, dat Duitschland eigenlijk ver schillende regeeringsvormen heeft. Met de wijze van die bestrijding zullen wij, Hollan ders, ons echter niet altijd kunnen ver eenigen. Madame Legrand besprak daarna den strijd tegen de prostitutie in Frankrijk. Tot slot vertelde de heer Reelfs 't een en ander over zijn ervaringen in den Balkan en in Hongarije waarbij hij tot de conclusie kwam dat Nederland, vergeleken bij die landen, een paradijs is. Spreker besloot met een krach tige opwekking, het werk van de federatie te willen steunen. Mr. A. de Graaf, voorzitter van de Fede ration abolitionniste internationale en van het Nationale Comité sloot met een woord van dank aan de spreekster en de sprekers Bij den uitgang der zaal werd een collec te gehouden. De unieke muziek-historische verzameling bedreigd. Nationaal bezit, dat nog te redden is. .Niet zoozeer een verzameling van mate rieel hooge waarde, maar wetenschappelijk een onvergelijkelijk rijk bezit". Daarmee is de beteekenis van de collectie Scheurleer te 's Gravenhage ln één trek geschetst. Niet zoozeer unica op zich zelf, doch uniek als geheel. Er ademt een geest van stille zorg, van piëteit rijke aandacht uit deze vertrekken vol van vreemde en wonderlijk gevormde, lang vergeten instrumenten. Hier in het muziek historische museum Scheurleer in Den Haag vindt ge de oude klephoorns. de serpenten en de stoffig verdroogde doedelzakken, de voorloopers van de volmaakte hobo's en kla rinetten. allerlei rariteiten, zooals wandel stok-fluiten en naaitafel-piano's en óe oer vormen van wat nu onze moderne concert vleugel is. Ge kunt er leeren, wat het verschil is tusschen het spinet en het veelhoekige cla- vecimbel en het vlrginaal. het claveciterium. het clavichord en het Jankoklavier. een piano met vergemakkelijkte vingerzetting, een in strument. dat alleen maar geen opgang maak te omdat niemand zich de moeite getroostte om het makkelijke te leeren Ge ziet er de oervormen van de viool en de cel. de gamba en de viole d' amore en ge kunt nagaan, hoe een viool gebouwd wordt, ge vindt er het portret van den grootsten Nederlandschen violist, die ooit geleefd heeft, Jan de Graan, wonderkind uit het laatst der vorige eeuw. nu vergeten, en tal van an dere documenten. Er zijn goed geconserveerde luiten uit de zeventiende eeuw. een uitzonderlijk rijke col lectie van bet schier in onbruik geraakte accompagnementsinstrument, en oen andere saai bevat, de vreemdsoortige uitheemsche instrumenten, de Japansche viool, die bespan nen is met de borst van een kat, het Bir- maansche orkest, waarvan de trommen een variabele toonshoogte verkrijgen door ze met een zekere specie te bestrijken, het regaal, dat de voorlooper is van het harmonium, de glas-harmonica van Franklin, die buiten ge bruik gesteld werd omdat de besoelers er zenuwziek van werden (een prettig instrument voorwaar) en de Chineesche tempelgong, die minuten lang resonneert, wanneer men haar beroerd heeft. Dat is het Museum Scheurleer, dat Is een greep slechts uit de ongeëvenaard rijke en volledige collectie. Een kleine opsomming, die de waarde teekent van dit voor ieder toe gankelijke instituut, n J. deze, dat het een over zicht geeft, historisch zoowel als technisch en geografisch, wetenschappelijk. Ge vindt er geen Stradivaria, geen Guarneri's geen zeld zaam heden van uitzonderlijke kostbaarheid Maar ge kunt er de ontwikkeling van het muziekinstrument nagaan van de vroegste tijden tot op heden. En zijn verspreiding over den ganschen aardbol. De waarde van dit museum is zijn gaaf heid. En het schenden daarvan be toekende een ramp. Die ramp staat voor de deur. Het is nu 55 Jaar geleden, dat óe Haagsche bankier dr. D. F. Scheurleer begon in zijn woning een verzameling aan te leggen op zuiver geschiedkundige basis. In 1902 was zijn woning aan de Laan van Meerdervoort te klein geworden en in den tuin liet Wj. er vier zalen bijbouwen waarin het museum werd ondergebracht. In 1917 was de verzame- meling dermate gegroeid, dat er nog vijf zalen moesten worden bijgebouwd en zoo zijn dan thans het Grieksche museum en het muziek historisch museum Scheurleer ondergebracht in een voornaam gebouw achter de Laan van Meerdervoort en het Vredespaleis, met front naar de Camegielaan. Toen dr. D. F. Scheur leer in 1927 gestorven was, heeft dr. C. W. Lunsingh Scheurleer de verzameling voort gezet en deze is thans toegankelijk voor ieder. Een vermogen, gewonnen uit een welvarend en van ouds .bekend bankiershuis, het Huis Scheurleer en Zoomen werd vastgelegd ten profijte van iedereen. Maar toen de crisis dit aloude en eertijds solide Huis en zijn firman ten, nu enkele weken geleden meedoogenloos trof, toen sleepte de débacle het Museum onherroepelijk mee. Het museum behoort in den boedel en bewindvoerders hebben er over te zeggen. Dat beteekent: te gelde maken, verkoop, veiling, verkaveling, vernietiging De heer Dirk J. Balfoort, conservator van het muziek-historisch museum heeft ons nog even met een korte opsomming de weten schappelijke beteekenis van de collectie fel belicht: Er zijn niet minder dan 1100 speeltuigen, de boekerij bevat 15.600 titels. Ontzaggelijk veelzijdig is de bibliotheek. Hierin zijn inder daad ook zeldzame exemplaren. De boekerij omvat bibliographie, tijdschriften, almanak ken, woordenboeken, algemeene beschouwin gen over muziek, aesthetiek, geluidsleer, alge meene theorie, harmonie- en compositie leer, zangkunst, geschiedenis, geschiedenis der kerkmuziek, gedenkschriften, biogra- phieën, werken over muziekinstrumenten, ge schiedkundige en critische verhandelingen, anecdotes, geschriften over danskunst, bun dels van volks- en gezelschapsliederen, kinder- leideren, kerkmuziek, oratoria dramatische muziek, uitgaven van genootschappen, tekst boeken. Vollediger kan het niet en welk een om vang heeft de bibliotheek! Er zijn 170 bio- graphieën van Mozart, en van Beethoven 190. Er zijn zeldzame eerste uitgaven van in strumentale muziek, oorspronkelijke uitgaven van Praetorius. Bach: de afdeeling .Het Lied" is wereldvermaard. De verzameling oud- Hollandsche lied-boekjes steekt verre uit boven alles, dat het buitenland op dit ge bied bezit. Er ls een duizendtal handschriften van musici, oa. Beethoven, Paganini, Haydn Uit binnen- en buitenland wordt herhaalde lijk navraag gedaap. Een bron in de biblio theek, die nog nimmer geraadpleegd werd. zijn de duizend aan tee keningen uit oude ar chieven op de Fransche opera betrekking hebbend. Hier ligt dus nog een onbewerk: arbeidsterrein open. Dit alles nu zal uiteengerafeld, verspreid worden. Een commissie heeft zich gevormd om het muziek-historische museum Scheurleer te red den. Er hebben zitting in oa, de heeren Herman Rutters te Amsterdam, dr. H. E. van Gelder, directeur van de gemeentemusea te s' Gravenhage. Dirk J. Balfoort. Het doel is om de verzameling Scheurleer te koopen en in stand te houden. Het eenige, dat daarvoor noodig is, is wat steun uit het publiek. Wie het museum kent, die zal willen steunen daar twijfelen wij niet aan. En wie zich er eenigsrins voor interes seert, die ga allereerst vooral eens kijken. IJMUIDEN DE TOESTAND IN HET VISSCHERIJBEDRIJF. DE NED. BOND VAN CHR. FABRIEKS- EN TRANSPORTARBEIDERS VERZOEKT STEUNMAATREGELEN. Het hoofdbestuur van den Nederl. Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders heeft tot den minister van Economische Za ken en Arbeid een brief gericht, waarin ge noemde minister dringend wordt verzocht maatregelen te willen nemen, die z.l. zouden kunnen leiden om het bedrijf voor een al- geheele catastrophe te behoeden en waar door aan duizenden werkloozen werk ver schaft zou kunnen worden." Het bestuur geeft in een bijlage aan. welke maatregelen voor de stoomtrawlervisscherij en voor de haringvisscherij genomen zouden kunnen worden. Wat de stoom trawlvisscherij betreft, wordt het volgende in overweging gegeven: le. Voor de verbetering van den vischstand wordt door de Regeering aanstonds maat regelen getroffen ten opzichte van het ge bruik van vischtuig, met name de maas- wijdte van het net, opdat het ongebreideld aanvoeren van ondermaatsche visch worde tegengegaan. 2e. Het visscherijbedrijf worde geheel of althans gedeeltelijk ontlast van de kosten van het Staatsvisschershavenbedrijf, wat steeds buitengewoon zwaar op het bedrijf heeft gedrukt. 3e. Het heffen van rechten op den invoer van visch, die anders dan rechtstreeks, als eigen vangst coor visscherschepen, en beper kende bepalingen van het kwantum visch dat door buitenlandsche schepen recht streeks mogen worden aangevoerd. 4e. Beschikbaarstelling van credieten ten behoeve van het visscherijbedrijf. 5e. Ter bestrijding van werkloosheid stelt de Regeering een premie, op het in de vaart brengen en houden van stoomtrawlers gedurende minstens acht maanden achter een. De premie bestaat hierin, dat mocht zulk een in de vaart gebracht schip in den tijd van 8 maanden minder besomd hebben dan een, voor verschillende typen van schepen nader vast te stellen bedrag, het event, minder be somde voor 50 pet. door de Regee ring zal worden aangevuld. Voorts zal door de gemeente Velsen als direct belanghebbende voor werkverrui ming van havenarbeiders en vischknechts., 10 pet van het ontbrekende bedrag worden aangevuld, terwijl de Gemeentebesturen ge zamenlijk, ter plaatse waar de bemanning van het betrokken schip hun domicilie heeft, 30 pet. zullen bijdragen van het minder be- somde bedrag van wat is vastgesteld. De verdeeling van de bijbetaling van dit bedrag zal plaats vinden in verhouding van het aantal manschappen uit iedere plaats. De resteerende 10 pet za.l door de betrok ken reederij gedragen moeten worden. 6e. a. Door de Regeering wordt tegengegaan het gebruik van stokvisch en dergelijke bui tenlandsche vischconserven, in alle Rijksin richtingen als ziekenhuizen, gevangenissen, kazernes enz. en daarvoor in ruime mate visch, door Nederlandsche schepen aange voerd, te verstrekken. b. De regeering verzoeke het crisiscomité de verschillende, gemeentebesturen de ver plichting op te leggen, daar waar in natura wordt gesteund het bedTag aan vleeschwaren zóó te verdeelen dat de helft daarvan aan visch wordt besteed. c. De Regeering verzoeke de Gemeentebe sturen om in de verstrekking van natura, middels hun Armbestuur, plaats voor visch in te ruimen. d. De Regeering stelle voor ieder, die in aanmerking komt voor steun, middels een Gemeentelijke steunregeling aan werkloo zen voor een bedrag gelijkstaande aan 5 pet van de verstrekte steun, een kwantum ver- sche-, gerookte-, gestoomde-, of gebakken visch beschikbaar, als tegemoetkoming in den langen duur van de werkloosheid. De bewerking en verpakking van deze visch wordt door de Gemeente Velsen uitge voerd door middel van geschoolde arbeids krachten onder de werkloozen. Het loonbe drag, dat hiervoor betaald zal worden, komt in mindering van de te ontvangen steun, volgens plaatselijke regeling, terwijl door de gemeente Velsen het totaal bedrag aan loon als uitgekeerde steungelden zal worden be schouwd. MARKTPRIJZEN Tarbot per K-G. f 1.20—1 Griet per 50 K.G. f 50—15.50 Tongen per K.G. f 1.20—0 80 Groote schol per 50 K.G. f 38 Middelschol per 50 K.G. f 40 Zetschol per 50 K.G. f 24—18 Kleine schol per 50 K.G. f 20—3.30 Schar per 50 KG. f 5.50—4.90 Tongschar per 50 K.G. f 27.5021 Vleet per stuk f 0.95 Pieterman en poon per 50 K G. f 6 504 20 Groote schelvisch per 50 K.G. f 30—27 Middelschelvisch per 50 K.G. f 2319-50 KI. middelschelvisch p. 50 K.G. f 17.5014 Kleine schelvisch per 50 K.G. f 158.50 Kabeljauw per 125 K.G. f 4822 Gullen per 50 K.G. f 13—7.50 Leng per stuk f 1.701 Heilbot per K.G. f 0.85—0.60 Wijting per 50 K.G. f 10.506.50 Koolvisch per stuk f 0-450.43 Makreel per 50 K.G. f 7—4 HET CONTINGENT FÏJNVISCH SPOEDIG UITGEPUT. HET EINDE DER KUSTVISSCHERIJ NABIJ? De exporteurs op Frankrijk zijn van mee ning, dat het contingent fijnvisch, toege wezen voor de maanden April, Mei en Juni, reeds heden of morgen zal zijn uitgeput. Zooals bekend is, was voor deze maanden een contingent van 190.000 KG. toegestaan. Deze hoeveelheid was in verhouding tot vorige jaren gunstig, doch doordat er de laat ste weken veel tong werd aangevoerd, is de uitvoer dit jaar buitengewoon hoog, zoodat deze thans reeds ver boven het normale is. Het gevolg van het sluiten der Fransche grens voor fijnvisch zal in het bijzonder voor de kustvisscherij. met name de motorlog- gers, zeer ernstig zijn. Juist door de groote vangsten tong kunnen deze schepen nog ta melijk goede besommingen maken. Het slui ten van de grens tot 1 Juli, wanneer weer opnieuw kan worden aangevoerd, zal onge twijfeld een groote prijsdaling van de fijn visch ten gevolge hebben, waardoor een loonende visschery voor deze schepen (in totaal ongeveer 80) niet meer mogelijk zal zijn,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1932 | | pagina 10