DE JAARBEURS VRAAGT OM VRIJHEID. aarlem's dagblad DINSDAG 6 SEPTEMBER 1932 KAATSEN WEDSTRIJDEN TE AMSTERDAM. Ter gelegenheid van haar 30 jarig bestaan eld ce kaalsvereeniging „Amsterdam" in i hoofdstad een groote -doorelkzfarioter.- ftij" voor de buitenafaeeiingen. Tal van ooie partijen werden -ie zien gegeven, zoo deze kaatsdag welgeslaagd mag heeten. minder dan 48 spelers, tot 16 partuur formeerd, gaven blijk van hun belang- suing. Van de vijf deelnemende Haarlemmers elen 4 af in den eensten omloop, terwij! t resteerende Haarlemmer Broersma, veel edmaakte door op den eersten prijs bc- ig tc leggen. Epema en P. Goïnga van larlecnij verloren hun partijen eerst na annenden sttrijd met resp. 55 64 en _5 62. Vooral eerstgenoemde speelde een iurige partij on stak zoowel in op- als udt- ig ver boven zijn medespelers, die hem et den minsten steun verleenden, uit. Vermelding verdient voorts nog uit den raten omloop de partij tusschen Klein- hmidt (Zeist), Banning (Amersfoort), nart en Klom (Bussuan) en Glas en van ■iesten (Amsterdam), waarbij eerstgenoem partuur den wedstrijd 'verloor in den tnd 55 66 door eon budtonslag van /art Op de tweede lijst komen de navolgende rturen voor: 1. H. Steensma (Amersfoort), U. Hoekstra mersfoortK. Roede ma (Amsterdam 4. H. v. d. Meu'en (Bussum), S. Postma msterdam)S. Harkema (Amsterdam) 5. R. Muller (Bussum). A. Riem (Am- wxlam), W. Goïnga (Amsterdam). 8. J. de Graaf (Zeist). A. Hoekstra ,Am- erdam), S. Bouwer (Amsterdam). 10. G. Sjoorda (Den Haag), M. do Vries Amsterdam), R. Bosje (Amsterdam). 12. A. Klom (Bussum). K. Glas 'Arnster- m), H. van Driesten" (Amsterdam). 14. J. Steensma 'Amersfoort), H. Knol Iilversum), S. Bijlsma (Amsiterdam). 15. S. Boersma (Haarlem), H. Bos ma (Den iag). P. Santema (Amsterdam). In den strijd 14 ondervindt partuur no. 'niet veel tegenstand van no. 4, hetgeen hoofdzaak toe te schrijven was aan het it, dat Harkema hinder had van. een door slagen schouder. De partij 58 wordt in hoofdzaak een rijd tusschen De Graaf ©enerzijds en W. oinga anderzijds. In den stand 54 65 isseént eerstgenoemde een kaats en de and is gelijk (55). In het beslissende eerst slaat Goinga twee aal buiten en eenmaal voor. waardoor par- ir No. 8 tenslotte nog gemakkelijk aan overwinning komt (55 62). No. 10—12. In een onbelangrijke partij rliezcn Driesten c.s. tegen den kranigen 'eraan Sjoorda in den stand 53 64. Dan volgt een buitengewoon aantrekke- ke partij tuschen No. 14 en 15. Laatstge- loemd partuur verovert het eerste spel. larna de tegenpartij geweldig komt op- tten. Vooral Steensma blinkt uit en plaatst 1 van Herculesslagen. De stand iwordt hierdoor zelfs 42 in t voordeel van partuur No. 14. Doordat partuur vervolgens verschillende poedels aakt, krijgt partuur No. 15 niet alleen ge- ;cnheid om gelijk te maken, maar tevens i dc overwinning te 'behalen. Het schema [dt als volgt: No. 14: 6 4 8 8 8 8 4 4 2 4 No. 15: 8 8 6 6 0 6 8 8 8 8 Op de derde lijst komen dus voor 18 en •15. Roedema es. hebben weinig moeite met. .rtuur 8, waarbij de Graaf plotseling uit rm blijkt te zijn. Eindstand 51 64. Partuur 10, dait oorspronkelijk goed van il stak en een spel behaalde, had daarna ets meer tegen Broesma in te brengen, zoo s uit onderstaand schema blijkt: No. 10: 8 8 6 0 4 2 2 2 No. 15: 2 2 8 8 8'. 8 De finale gaat dus tusschen de parturen 1 en No. 15. Beurtelings veroveren beide r tij en een eerst, in den stand 32 66 aatst Bosana een prachtigen bovenslag 2) De resteerende bordjes weet partuur 15. it den geheelen dag in een constant goe- n vorm speelde, met weinig moeite te be ien. De totaaluüslag luidt dus: le prijs: No. 15 prijs No. 1, 3e prijs No. 10, 4e prijs No. 8. POSTDUIVEN. H. A. K. Zondag hield bovengenoemde vereeniging aar laatste wedvlucht met- jonge duiven an Quevraim (België) 228 K.M. De uitslag as als volgt: G. H. Stouten 1, 3, 11, 15, 10. 28, 29, 30. 31. C. Koning 2, 4. 13, 14, A. Te rol 5, P. v. Andel, 6, 26, E. Cassee 7, Peetoom 8, 9, 22, A. Doombosch 10, L. v. eurs 12, P. Peetoom 16, 18, 20, 21, H. J. btter 24, 25, 27. Kampioen jonge duiven erd G. H. Stouten met 100 punten, 2e C. Ko ng met 80 punten, 3e P. Peetoom met 72 mten. Kampioen-generaal C. Koning. DAMMEN. D. C. IJ. OPENT HAAR EERSTEN CLUBAVOND. Een blindpartij van B. Dukel en een nultoan-séance van F. Bosstra Dinsdagavond as. zal D. C. IJ. in Heitel ennemerhof haar eersten clubavond ope- !n met een om 7 uur aan te vangen blind- ftrtij van den heer B. Dukel tegen den heer Ligthart. die zooais velen zich nog wel Hen herinneren voor eenige maanden rug zoo prachtig den titel van damkam- oen van ..Groot IJmuiden" won. Na de indpartü zal door den clubkampioen van CU. den heer F. Basstra een simultaan ance worden gegeven waaraan alle leden n D. C. IJ. zullen aanzitten. Tevens bestaat er voor belangstellenden ije deelneming en vrijen toegang tot het Iwonen der blindparij en kunnen zich '■'ens opgeven als iid van D.CIJ. of dona- ar. Voor velen onzer lezers is het nog niet kenc wat een blindpartij is cn willen wij en een korte beschouwing geven. Den heer Dukel zal een partij dam spelen een den s erksten speler uit IJmuiden zóó V. hij het bard niet zal zien en uit het )ofd zal spelen. Door nummering op het dambord aangebracht weet Duke! door dit te zeggen welke zetten gespeeld zijn. Hei is zeer zeker de moeite waard om hier een kijkje te nemen. Dien avond zal Dukel tevens probeeren een blindpartij te spelen en tergeiijker tijd een biljantpartij JUBILEUM „HAARL. DAMCLUB". Om den Haarlemschen wissclprijs. Maandagavond j.l. speelde de „Haarlem- sche Damclub" I ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan tegen de Damclub „Haar lem" I voor den Haarlemschen wisselprijs. Het verslag luidt als volgt: „Haarl. Damcl." I Damcl. „Haarlem*' I. J. W. van DartelenF. A. Berkemeier 02 J. P. van EijkChr. F. Vissc 1—1 A. de JongH. W. Zitman xx Joh. Fabel—„Schijf" 2—0 H. GreeuwTh. van Wamel 11 J. van LooijJ. J. P. Kraaijer 11 J. Poppen—W. van Daalen 0—2 W. van Pelt—G. P. Heek 2—0 D. KleenJ. van Berkum 0—2 J. Balk—W. Stroo 1—1 Totaal 8—10 De met een x gemerkte partij werd afge broken: deze wordt Maandagavond a.s. uit gespeeld. DAMESKAMPIOENSCHAP. Maandagavond j 1. werd in ,,'t Hof van Holland" het tournooi om het dameskam pioenschap 1932 der „Haarlemsche Damclub", georganiseerd ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan dezer vereeniging, voortgezet. De uitslagen der 3de en 4de ronde luiden als volgt: Mej. Smolders wint van Mevr. van Dartelen: Mej. de Graaf wint van Mevr. Kleen; Mevr. van Dartelen wint van Mevr. Kleen; Mej. de Graaf wint van Mej. Smol ders. LAWNTENNIS. HET FESTTNA-TOURNOOI. Maandagmiddag zijn enkele van dc res teerende partijen van het Festina-tournooi gespeeld, nl. voor het heeren-enkelspel. Leem bruggen, die verhinderd was. gaf zijn kwart- eindstrijd tegen H. v. Riemsdijk gewonnen en Koopman won'.- met 86, 63 van Marin- kelle. 'Zoo goed als Koopman in den kwart-eind strijd speelde, zoo matig was hij aanvanke lijk in den halven eindstrijd tegen Van Riems dijk. Koopman miste concentratie cn de Haarlemmer zou stellig een goede kans op de overwinning hebben gehad, indien hij over voldoende doorzettingskracht had beschikt. Nu kon Koopman in de tweede set ophalen en in de derde was zijn meerdere routine be-, slissend (46, 86, 62). Koopman komt nu in den eindstrijd tegen den winnaar van TimmerHughan. (Tel.)' TOURNAMENT DUINWYCK Maandag zouden een aantal wedstrijden nog gespeeld worden van het troosttournooi. In het daimesenkelspel gaven mevr. v. d. Klashorst cn mej. Schmidt evenwel gewon nen tegen hun tegenstandsters, mevr. de Rui Ier en mej. Van Beaumont. In het heerenenkelspel werd slechts één partij gespeeld. De uitslagen van Maandagavond luiden dus: Troostronde damesenkelspel, le ronde: mej. v. Beaumontmej. Schmidt w.o. 2e ronde: Mevr. de Ruitermevr. v. d. Klashorst w.o. Troostronde heerenenkelspel, le ronde: N. v. Löben SeisJ. Smit 63 26 75 De wedstrijden worden Woensdagavond voortgezet. VOETBAL IN ENGELAND. De uitslagen van de Maandag gespeelde wedstrijden voor de eerste divisie van de Engelsche league luiden als volgt: Bolton—Wolverhampton 20 Leeds UnitedBlackpool 31 LeicesterHuddersfield 31 Sheffield W.—Everton 3—1 ZEILEN HOE BOB MAAS DE EERSTE PRIJS ONTGING. Men zal zich herinneren hoe B. Maas eerst naar het luidde de Olympische zeilwedstrij den in de monotype-klasse gewonnen had, maar later door een protest van den Franschman Lebrun de tweede plaats werd toegewezen. Wij zijn nu in staat hierover eenige nadere bijzonderheden te geven. In één der laatste ronden gaf Lebrun bij het ronden van een boei niet genoeg ruimte aan Palmieri, den Italiaanschen deelnemer, waardoor deze de boei raakte. Palmieri was dus gedwongen een protest tegen Lebrun in te dienen, daar hij anders zelf gediskwalifi ceerd was. Palmieri won dit protest in eerste instantie, het wedstrijdcomité sloot Lebrun dus uit. Deze ging echter in hooger beroep en wist in tweede instantie gedaan te krijgen, dat het protest werd herroepen. Hierbij schijnt de Fransche vertegenwoordiger in de jury zich meer als advocaat voor Lebrun, dan als een onpartijdig rechter hebben laten kennen. Palmieri werd dus gediskwalificeerd en Le brun, die in die race derde was aangekomen kreeg 8 punten bij zijn totaal en had zoo het hoogste aantal punten. Holland was in de jury niet vertegenwoordigd. Het lijkt ons zeker onzuiver, dat dit hooger beroep pas na de laatste race behandeld Is. Wanneer Maas in de beide laatste races ge weten had, dat zijn Fransche concurrent zooveel punten meer had, zou de aangewezen taktiek voor die laatste wedstrijden heel an ders geweest zijn. Dit neemt niet weg, dat de prestatie van onzen landgenoot, die dus zelf heelemaal buiten het protest stond, toch met eere ge noemd kan worden. WIELRIJDEN. VAN EGMOND TEGEN RICHTER. Ter gelegenheid van de huldiging van den Olympischen kampioen Jac. van Egmond op as. Donderdagavond in het Amsterdamsche Stadion en de op dien avond te houden re vanche van de in Rome gehouden wereldkam pi oen schappen zal Van Egmond een match rijden tegen Alb. Richter, den amateur-we reldkampioen. INGEZONDEN MU>EDhf,ljTN'GLS a 60 ets. per regel. HAARDEN op reer Yoordeelige conti. Bezoekt onze «howrooi J. J. CORNELISSEN KAMPERVEST 1 hoek KL Houtstraat EEN EERSTE PRIJS. VOOR ONZEN STADGENOOT, DEN HEER H. W. DE VOOGT. Den heer H. W. de Voogt te Haarlem, den bekenden scheepsontwerper, die had mede gedongen aan de ontwerp-prijsvraag van de Royal Corinthian Yacht Club, een der groot ste Engelsche clubs van amateur-zeevaarders, betreffende een Oceaan-kruiser, is daarbij de eerste prijs ten deel gevallen. Deze ontwerp-prijsvraag is uitgeschreven met het doel een ontwerp te krijgen van een zeer snel schip, dat valt onder de regels van de Royal Ocean Racing Club om daarmede op de internationale lange afstandwedstrij- den op open zee mee uit te komen, zooals de bekende Channel-race, de Fastnet-race en andere. De laatste jaren waren de Amerika nen in deze race voortdurend de sterkste. Om Amerika in 1933 te kunnen slaan, heb ben de Engelschen deze prijsvraag uitge schreven, waarvan de deelneming voor ieder open stond, om toch maar het beste van het beste te krijgen. Des te mooier is dan ook het succes van den heer De Voogt, die in dit se lecte internationale gezelschap den prijs wist te bemachtigen. Of Engeland nu ook werkc lijk zijn al tc nationalistische gevoelens op zij zal zetten en het schip naar een Hollandsch ontwerp zal laten bouwen is echter nog een open vraag. Het bekroonde ontwerp is een schip van 12.94 M. lengte, 3.06 breedte, 2.16 M. diep gang, 11 ton waterverplaatsing cn 89 M2. zeiloppervlak. Wanneer we 't vergelijken met onze Hollandsche wedstrijdklassen, dan is het schip ongeveer van de grootte van de 75 M2. klasse, die een lengte van 14 M. heb ben, maar waarvan de diepgang en de ton- nenmaat echter veel kleiner zijn. Het schip heeft 5 slaapplaatsen, een kajuit, 2 W.C.'s en een keuken. De heer De Voogt is één van de bekendste Nederlandsche scheepsontwerpers. Hij legt zich in het bijzonder toe op het ontwerpen van zeil- en motorjachten en de kleinere ge- bruiksvaartuigen, zooals sleepboot-en, traw lers. -politievaartuigen en marinevaartuigen, Wij herinneren b.v. aan het groot© stalen kitsjacht Maria Catharina, dat in 1930 op de scheepswerf „Hubertina" alhier werd ge bouwd Ook de bekende Uselmeerkruisers zijn van het teekenbord van den heer De Voogt afkomstig. PROTESTEVERGADERING TEGEN HET PLAN-WELTER. Maandagavond is in het Brongebouw door de Nederlandsche Vakcentrale een protest- vergadering belegd tegen het plan der be zuinigingscommissie Weiter. De leiding be rustte bij den Bestuurdersbond der N. V. C. De vergadering was goed bezocht, en er was belangstelling van verschillende kan ten. Sprekers waren de heer II. B. Berghuys, Alg. Secretaris der Ned. Vakcentrale, en de heer H. Freen. hoofdbestuurslid van den C Ni traten Bond der P. T. T. De heer van der Wateren opende de ver gadering die hij een bijeenkomst noemde die een schakel in de keten moest zijn van de protesten tegen de pauperisme-plannen We Iter. Vervolgens nam de heer Berghuijs hei- woord, die er allereerst den nadruk op wilde leggen, dat de arbeiders op een waardige wijze moeten protesteeren (applaus). We willen het verkregene behouden, aldus spr., niet meer aanwinst behalen. De heer Berghuys wilde aantoon en. hoe we in de huidige abnormale omstandighe den zijn geraakt. Hij noemde als hoofdoor zaken op: de herstelbetalingen, de protect.e- maatregelen en de verstoring van het geld verkeer. We leven niet in een periode van overpro ductie, zoolang er nog duizenden zijn cie honger moeten lijden. De werknemer die in de eerste plaats de dupe wordt van het tegenwoordige produc tiestelsel is niet in staat, gesteld daar eeni- gen invloed-op uit te oefenen. We moeten onze maatschappij op een an dere basis fundamenteeren, daar er anders absoluut geen vooruitzicht is ooit uit het moeras te geraken. De werkloosheidsregeling van 1917 deugt ndet en wacht op verbetering; in principe is spr. voor de werkverschaffing, daar dit het demoraliseerende element van leegloo- pen uitschakelt. Ook ons geestelijk bezit dreigt- gevaar door de talloos geploegde aanslagen en inge voerde bezuinigingen op het Onderwijs, dat de kern is voor de opbouw der komende generatie. Spr. wekte de vergadering op, om, door in eigen kring tc propageeren voor de interna tionale gedachte, en door den bond te steu nen, tot een betere maatschappij te komen. De heer Freen besprak het rappor' Welter. Hij noemde dit rapport dat objectief moest zijn, en dien naam wil dragen, misleidend en boerenbedrog. Er wordt een tekort genoemd van 75 millloen. volgens spreker kan dit nooit meer dan 10 millioen zijn. Waarom moet de kleine man het leeuwe n aandeel dragen, aldus spr., Waarom conver teert men niet, daar immers alle rente te genwoordig lager is. Maar erger nog dan de loonsverlagingen, noemde spr. het afvloeüngsysteem, dat het rapport-Weiter voorstelt. Bovendien houdt het- plan-Welter in, dat geen differentiatie worde toegepast. Rede lijker vond spr. het wanneer de lage loor.eri met 2 pet. gekort werden en de hooge met 15—20 pet. Tenslotte vreest de heer Freen, dat het niet bij deze eerste schrede op den weg der bezuiniging zal blijven (zooals het rapport trouwens ook zelf vermeldt). Spr. hoopte dat de vergadering zich krach tig verzetten zal tegen de voorgenomen kor tingen, en dit door een motie zal kenbaar maken aan de regeering, die aan den voor avond van de beslissing staat. De heer v. d. Wateren sloot de bijeenkomst, door de beide sprekers dank te zeggen en een motie voor te lezen welke het plan-Welter afkeurt. Deze motie werd met op één na algemeen© stemmen aangenomen. In oen 20-tal vergaderingen is bovenge noemde motie reeds voorgelezen en aan Be nomen. Bij belemmerde export wordt de binnenlandschc markt bewerkt. Mode en specialisatie. (Van een onzer redacteuren) „Zoolang de abnormale handelsbelemme ringen blijven bestaan, zoolang verwachten wij geen opleving". Kort en bondig werd het uitgesproken in de bestuurskamer van het kleine houten gebouwtje, dat nederig en onaanzienlijk naast de hoogc imposante stecnkolossen op het Utrechtschc Vreeburg de zetel is van hoofd en hart van het nationale instituut, het Jaarbeursbes tuur zelf. Hier, in de drukte van af en aan loopende menschen cn elkaar opvolgende conferenties in allerlei talen, tusschen de laatste voor bereidingen aan den vooravond van de ope ning der Jaarbeurs, vonden eenige kop stukken uit het Jaarbeursbestuur toch ge legenheid om ons welwillend te woord te staan op ons vragen. En met dezen ecnen zfn plaatste het lid van den Raad van Beheer, dat hem uitsprak ons wel midden in de stemming, die nogal zwaar drukt op deze beurs in crisistijd, deed hij ons iets voelen van de depressie, die er ligt over een aan allen kant geknottcn cn aan banden gclcgden handel. Ja, we snakken naar herstel van nor male toestanden. Dc handel is alleen gebaat bij vrijheid. En wilt u het nog sterker uitge drukt hebben, hoor dan naar de mcening in Duftschland: „Maszregeln" is p'en! Het gezegde laat weinig twijfel, maar wij waagden het op te merken: Heeft dan de contingcnteering ook niet haar nut gehad, met name voor eigen industrie?" Geen enkel, was het antwoord. Er is nie mand. die bij de contingenteering weigevaren is, ook niet in Nederland. De fabrikanten hebben cr niets aan en dei handel lijdt er onder. Men bestelt iets In het buitenland en men moet een jaar wachten voor het vrij gegeven kan worden. Ik bestelde vorige jaar beurs kemariek in Tsjecho Slowakije. Ik heb het nu nog niet ontvangen. Een ander voorbeeld: Ik kocht een half jaar geleden eieerdopjes in het buitenland. Men moet de eitjes intusschen maar uit de hand eten, want de dopjes zijn er nóg niet. Men kan op zulke artikelen toch niet blijven wachten. Alle handel is lam geslagen door de belem merende bepalingen. Dit moet van invloed zijn op de buiten- landsche deelneming aan de beurs, veronder stelden wij. Zeker, dat is het ook. Deelneming ïs voor buitenlanders op het oogenblik gevaar lijk. Een artikel, waar men heden reclame voor maakt kan morgen gecontingenteerd zijn en wat komt er dan terecht van den verkoop? Er zijn nog andere factoren, die het be drijfsleven drukken. De opkosten blijven dezelfde, terwijl de omzet daalde. Electrici- teitstarieven en vrachten bleven duur, waar de prijzen van het geproduceerde naar be neden moesten. En de loonen bleven hier op peil en daalden bij onze concurrenten. En u ziet op het oogenblik geen op leving? Wij kunnen er weinig van zeggen. Er kan hier cn daar eens een vleugje opleving zijn. Maar nogmaals, wij gelooven er niet in. voor alle kunstmatige belemmeringen opge heven zijn. In deze kamer van het secretariaat was men dus pessimistisch In een groot patriciërshuis op het stille Pieterskerkhof achter een bescheiden cn half ingebouwde kerk, die een jaartal draagt van voor de middeleeuwen, heeft Jhr. A. H. Op ten Noort- zijn ruim en licht kantoor. Jhr. Op ten Noort. die vice-voorzltter is van het Jaarbeursbestuur (de voorzitter, de heer F. H. Fentcner van Vlissingen troffen wij niet in Utrecht) ontvangt den bezoeker met een optimistischen glimlach en aan heel het op treden van dezen Utrechtschen architect ligt een warm blijmoedigen toon ten grondslag. Ook de vice-voorzitter van het bestuur plaatst ons onmiddelijk midden in de al- beheerschende kwestie van de internationale handelsbelemmeringen, maar het blijkt, dat hij de zaak zoo hopeloos niet ziet. De kunstmatigheid In de economische verhoudingen is een kwaal, die aan zich zelf te gronde gaat. Omdat al deze kunstmatigheid strijdig Is met het eigen belang der volken. Ik zou een dictator wenschen ln leder land, om dit weg te vagen, want van de parle menten is in dit opzicht nog niet veel te verwachten, maar tenslotte zullen de volken zei gaan inzien, dat zij het zijn, die te veel betalen terwille van kunstmatige economi sche toestanden en zij zullen er eenmaal voor bedankan. Ik geloof zelfs. dat dit spoedig het geval zal zijn. Het eigen belang van de menschen Is gebaat met zoo laag mogelijke i prijzen. Ook verschillende flnan- cieele leiders beginnen in te zien, dat men in een moeilijke positie is geraakt. Maar gelooft u dan niet, herhaalden wij hier onze vraag, dat contingenteering voor eigen land practlsch nut kan hebben? - Ik geloof Inderdaad van niet. Omdat wij een krachtig volk zijn. Wij bezitten niet voor niets sinds eeuwen het spreekwoord „Nood leert bidden". Contingenteeringsmaatregelen (men moge er dan tijdelijk eenfgszlns mee gehalpen zijn), hebben een verslappende in vloed. Het Nederlandsche volk is gehard en taai, ook door zijn klimaat. Het is niet indolent. Waar afzetgebied verloren ging, daar moet men het Initiatief ruimte laten om er ander ter rein voor terug te winnen. En onze industrie is in wezen kerngezond. Zij heeft nog vele mogelijkheden. Haar vooruitzichten hebben zich de laatste jaren soms sterk gewijzigd. Om een voorbeeld te noemen: er was nimmer in zoo groote mate sprake van „mode" in voortbrengselen van nijverheid als thans. Iedere leek is tegen woordig In staat om aan te wijzen of een auto van een nieuwe model is of van een. dat eenige jaren geleden uitkwam. Zoo is het ook met meubelen. Ieder type is ver ouderd binnen enkele jaren. Zelfs de bloe menteelt wordt door mode beïnvloed. Zoo zag men het verschijnsel, dat de fa briek. die zich spjeclaliseerde, die de beste mdeewerkes aan zich verbond voor ontwerpen en stijlen, het pleit won in haar branche. Een ander voorbeeld: de intrede van de radio In de huiskamer vroeg om bezig heden. die het luistergenot niet storen. De vrouwelijke handwerken beleefden een renaissance en de mode in handwerken werd een soort ..amateur-huisindustrie", nJ. die van wollen karpetten. £n het was de fabriek, die zich speciall- ceerde op den afzet van sajetwol. die in bloelenden staat kwam te verkeeren, terwijl andere In die branche kwijnden cn riepen om contingenteering. Of ik op het oogenblik een opleving zie? Inderdaad. Do bang sten beginnen bang te worden, dat zij niet op tijd van dc opgaande lijn zullen kunnen proftleercn. In de bouw vakken toekent zich dit reeds scherp af. door dat aannemers zich zoo snel mogelijk van de benoodlgdc materialen trachten te voor zien. Ook in den gewonen handel is het merk baar. Grossier on winkelier beginnen reeds tc denken aan het aanvullen van hun voor raden voor den tijd. dat dc koopkracht her leeft. En met de vraag komt het vertrou wen terug. E cnvcrschijnscl, dat zich voordoet op het kerepunt van elke crisis. Maar acht u het niet zeer tijdelijk? Ten deele. Dc ondervinding leert, dat op de stijgende lijn een daling volgt, maar, zooals ik zei. onze industricele toestand is kerngezond. Omdat hij gegroeid is langs na tuurlijke lijn. De moeilijkheden zijn geen ge volg van tot 't dwaze opgevoerde productie of speculatie. En de textielindustrie bijvoorbeeld werkt uitsluitend met eigen kapitaal. Daar om is de nijverheid bij ons paraat om van ieder herstel tc profitcercn. Alleen, het kon den wel eens die Industrieën zijn, die door regeeringsstcun geholpen zijn, welke bij een terugkeer van normale toestanden achterop gekomen zullen blijken. ..Maar ik blijf vertrouwen In het Holland sche ras en ik twijfel geenszins aan de moge lijkheid van het herwinnen van buitcn- landsch afzetgebied". Het was de secrrtarls-generaal der Konink lijke Nederlandsche Jaarbeurs, dc heerW. Graadt van Roggen, die ons bevestigen kou. hoe de Nederlandsche industrieel aan het werk is om nieuw débouché te vinden. Maar om iets mee te deelen van de resultaten, daarmede wilde hij liever wachten tot het eind van deze jaarbeurs. Een jaarbeurs, die alweer drukker bezocht is dan de vorigen, en waarop men ondanks alles nieuwe hoop gevestigd heeft» En trachtende de meening van het bestuur In de drie groote jaarmarkthallen aan die van de exposanten te toetsen, bevonden wij. dat ook de standhouders een afwachtende hou ding aannemen. De meesten behielden zich een meening voor, tot na de beurs. Van een opleving had men in het algemeen nog niet veel bemerkt, hoewel er toch ook geen achteruitgang meer is. Maar dat de con currentie in het binnenland er te feller op geworden is, dat vonden wij bevestigd. En tevens, dat men de meeste resultaten thans verwacht van specialisatie. Winst wordt cr al weinig meer gemaakt; in de prijzen behoeft men bijna geen con currentie mogelijkheden meer te zoeken, evenmin in dc kwaliteiten. Het mindere goed gaat er niet in, zei ons een chocoladefabri kant. Daarvoor is de concurrentie te fel. En wat de Industrieën, die voor export plegen tc werken betreft, zij vragen om vrij heid, vrijheid. Dit ls wel de hartgrondigste wcnsch van deze Jaarbeurs. ZWOLLE KRIJGT EEN SPORTFONDSEN- BAD. De gemeenteraad van Zwolle heeft met algemeene stemmen besloten borg te staan voor een te ileenen som van f 180.0C0 voor den bouw van een overdekte zweminrichting genaamd ..Sportfondronbad" te Zwolle cn een terrein beschikbaar tc stellen, gelegen aan de Turfmarkt tegen een erfpachtssom van f 5000 cn een subsidie te verlecnen van f 950 welke verrekend wordt in goedkoope baden, nader overeen tc komen mot dc ge meente Zwolle. JONGETJE VERDRONKEN TE .AMSTERDAM? Toen Maandagavond dc 5-jarige N v. d. W. te Amsterdam niet op den gewonen tijd thuiskwam van het spelen, cn de kinderen op straalt onder elkaar vertelden, dat een Jongetje in het water was gevallen van dc Da Costakadc. waarschuwden <ie verontruste ouders de politie, die vele uren langt het water afdregde ter plaatse, waar hot onge luk zou zijn geschied, evenwel zonder eenig resultaat. Wanneer het knaapje dus inder daad verdronken is, hetgeen naar <,ftn in druk der politie het waarschijnlijkst Ls. ver moedt men. dat het lijkje is weggedreven. Derhalve heeft de politic tensl-titte het dra gen gestaakt. PERSONALIA. Geslaagd zijn voor het examen voor het diploma voor heilgymnastiek cn massage van het Nederlandseh Genootschap voor Heilgymnatsick en Massage mej. C S. van Panhuys te Santpoort cn de heeren J. van Geel, IJmuiden. D. Ph. Immer, Haarlem, A. v. Beekum, Bennebroek. SCHEEPVAARTBERICHTEN HOLLAND—AMERIKA LIJN. Rotterdam. New-York n. Rotterdam 6 Sept. (v.m.) verwacht. HALCYON LIJN. Stad Haarlem, Bona n. Rott. p. 5 Ouessant. HOLLAND—AFRIKA LIJN. Klipfontein (thuisreis) p. 5 Perim. Amstelkerk (thuisreis) 5 te Antwerpen. HOLLANDAUSTRALIë LIJN. Talissc 5 van Hamburg te Ostermoor. ROTTERDAMSCIIE LLOYD. Kota Radja (uitreis) p. 5 Kaap cel Armi. Baloeran (thuisreis) p. 5 (2 miöd.) Kaap del Armi. Kota Pinang (uitreis) 3 tc Batavia.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1932 | | pagina 11