vrijdag 21 december 1934 haarlem's dagblad 15 LETTEREN EN KUNST MUZIEK. Chr. Oraforium Vereeniging Requiem van C. H. C. von Brucken Fock, In het Requiem van Gerard von Brucken Fock zijn twee levenstijdperken vertegenwoor digd. De eerste vier deelen zijn tusschen 1880 en 1884-dus in zijn jongelingsjaren, de overige een halve eeuw later gecomponeerd. Het behoeft geen betoog dat het stijlverschil evi dent is. In het jeugdwerk heerseht navolging en het is vooral Beethoven's geest, die er zijn stempel op drukte. Fock had slechter voorgan ger kunnen kiezen en het is dan ook geen blijk van minder waardeering' wanneer men het feit niet verzwijgt; integendeel: Beethoven's voetspoor volgen beteekent dat men de meest mogelijke diepte en waarheid van uitdrukking wil zoeken en trachten te benaderen. Beet hoven zelf was een zoeker en daarbij een hoog staand mènsch; het is begrijpelijk dat v. Br. Fock zich tot hem aangetrokken moest voelen. Ook hij toonde zich reeds vroeg een zoeker naar recht en waarheid een man van edel karakter en hooge beginselen. In de volgende deelen, te beginnen met het „Quid sum miser" spreekt de componist, die zich van het vroe gere losgemaakt heeft en zijn eigen weg ge gaan is. De middelen zijner muzikale expres sie zijn veranderd; een rijker harmonisch en instrumentaal coloriet heeft den vroegeren eenvoud, vervangen. Zijn taal is niet meer al tijd zoo gemakkelijk verstaanbaar als die uit zijn jeugd, maar zij verkondigt nog een zelfde idealisme. Prachtige en innige momenten bergt het werk, zoowel in de oudere als in de-nieuwere gedeelten. De aan het eind als Agnus Dei te- rugkeerende Introitus, het Quid sum miser, de sopraansolo in het Confutatis, de altsolo in het Offertorium en het verrukkelijke Benedic ts mogen als voorbeelden genoemd worden. Daartusschen in bevinden zich'ook wel minder geïnspireerde, minder geslaagde stukken, maar gelukkig is al dat „mindere" in de minderheid gebleven. Als geheel heeft v. Br. Fock's Re quiem recht op een hooge, eervolle plaats in de Neder!andsche muziekliteratuur. Ik zou zelfs moeite hebben een tweede Nederlandsch werk te vinden dat een even hooge gezindheid openbaart en een even machtigen indruk na- .at. De uitvoering was door George Robert met de grootste zorg voorbereid en voldeed dan ook wel aan alle eischen. De groote moeilijkheden, die door de lastige intonaties en de extrum hooge stemmenliggingen speciaal in de latere gedeelten van het koor gesteld worden, wer den schitterend overwonnen. Een prachtig solistenkwartet, bestaande uit Jo Vincent, Annie Woud, Jac. van Kempen en Max Kloos, waarbij één oogenblik Corrie Bijster zich nog tot een kwintet voegde, vertolkte de talrijke hun toevertrouwde fragmenten op schier iueale wijze. De celeste zang van Jo Vincent, de diep aangrijpende van Annie Woud en de sublieme kunst van Max Kloos mogen wel in 't bijzon der genoemd worden en Jac. van Kempen toonde zich een waardig partner van die drie grooten. Het Utrechtsch Stedelijk orkest vervulde de vooral aan de blazers groote eischen stellende orkestpartij. We hadden bij deze uitvoering, die als hulde aan een Haarlemsch kunstenaar be doeld was, liever ons Haarlemsch orkest op het podium gezien. Waarom dat niet zoo was, weten w,e niet. Maar de billijkheid eischt te er kennen dat het U.S.O. zich, op eenige onzui verheden in den samenklank der blazers na, zeer goed van zijn taak gekweten heeft. Dit „Feestconeert" had, ondanks den aard van het vertolkte werk, een feestelijken indruk kunnen maken, indien niet een treurige om standigheid er een tragischen inslag aan had gegeven. Hij, wien de hulde gold, de grijze componist zelf, was door ernstige ziekte ver hinderd de eerste reëele verklanking van zijn piachtig opus bij te wonen. Woordén, die van 'oote waardeering en bewondering getuigden zijn na de uitvoering van zijn Psalm 146, die ofc openingslied van den avond diende, ge sproken door den heer J. C. Tadema namens het Hoofdbestuur van de M. t. B. d. T. en door ien Commissaris der Koningin namens de Re geering. De heer Tadema deelde mee, dat de M. t. B. d. T. aan Von Brucken Fock het eere- idmaatschap, de hoogste onderscheiding, waarover zij beschikt, verleend had. De Corn- nissaris der Koningin sprak namens minister War chant, die zelf verhinderd was te komen, in deed mededeeling van de benoeming van ien componist tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Met luiden bijval werd het be- icht van deze onderscheiding begroet. Inder- iaacl zij is verheugend en zij is zeker niet te ïoeg gekomenDe versierselen der orde stelde preker aan Mevrouw Von Brucken Fock ter land. Het moet voor haar wel diep ontroerend 'eweest zijn, dezen avond bij te wonen. En we lunnen dit verslag niet besluiten, zonder onze lartelijke wenschen voor herstel aan den rijzen toondichter uit te spreken. Moge het ïem gegeven zijn een latere uitvoering van ijn werk zelf bij te wonen! K. DE JONG. MUZIEK. Haarlem's Luistervinkenkoor. RECTIFICATIE. In mijn verslag over het Luistervinkenkoor (zie H. D. van Donderdag) heb ik een on juiste opmerking gemaakt. Met de herinne ring aan het begin van Mahler's Achtste sym- phonie in het hoofd heb ik geschreven dat de i van venite kort was, maar een latere na speuring heeft me getoond dat ze lang is en dat dus de betoning in Hespe's werk volkomen goed was. Ik heb voor straf een „onvoldoen de" voor Latijn op mijn Kerstrapport gezet. K. DE JONG HET TOONEEL. The English Classical Players. THE MERCHANT OF VENICE. De Engelsche „Classical Players", die giste renavond in den Stadsschouwburg een op voering gaven van The Merchant of Venice of, beter en het programma vermeldde dit' ook eerlijk van „scènes" uit De Koop man speelden in een decor van groene gor dijnen, met als achtergrond een blauw doek als het tooneel een straat, een plein of een park, een soort gobelinachtig-doek, wanneer het een zaal of een kamer moest voorstellen. Het was wel zeer primitief, maar Louis Bouw meester heeft in kleine provincie schouwbur gen als Shylock het publiek wel tot geestdrif tige vervoering gebracht in een decor, dat meer aan Sneek dan aan Venetië deed denken en even weinig aanvaardbaar was als deze gor dijnen. Maar Bouwmeester was Bouwmeester en hij zou het machtig genie van Shakespeare tot ons hebben doen spreken, al had hij op een geheel kaal tooneel gestaan. Dat kunnen wij echter van de Engelsche spelers, die hier gisteren optraden onmogelijk zeggen. Bijna allen waren hulpelooze dilet tanten, die het a. b. c. van het komediespelen nog moesten leeren. Zij wisten de groene lap pen niet tot een paleis, een Venetiaansch plein of een park om te tooveren, zij bewogen zich hulpeloos op de planken en het tooneel bleef heel den avond pijnlijk leeg. Zij zegden den tekst van The Merchant of Venice in het En- gelsch maar was dat voldoende motiveering' om de Noordzee over te steken en hier te ko men spelen? Het spel was in het onbehoipene soms tot het belachelijke toe. en deze heele voorstel ling gaf ons soms den indruk, alsof jonge studenten en dan nog onder slechte regie de Koopman van Venetië opvoerden. Wat bij voorbeeld te zeggen van de beroemde scène met de kastjes, die Bassanio en Portia samen speelden, Bassanio stuntelig als een onbehol pen vrijer, Portia onbewogen, als een houten pop, beiden blijkbaar zonder eenig gevoel voor de poëzie van Shakespeare's taal. Bij het zien van deze scène, waren wij dankbaar, dat ons de tooneelen met .Marocco en Arragon in deze opvoering waren onthouden. Wij deden moeite om maar niet naar het verliefde paar Nerissa en Grat-iano te zien, omdat wij telkens weer in den lach schoten, als wij dezen onhandigen, linksehen geliefde, aldoor in dezelfde houding, zagen staan. Wij hebben pok Bouwmeester- .wel eens in een minderwaardige omgeving zien optreden, maar die spelers waren toch menschen van vleesch- en bloed vergeleken bij deze mario netten En dan was er een Shylock, zoo grootsch en zoo meeslepend, dat wii al het andere vergaten. En dat was deze Engelsche Shylock helaas ook al niet. O zeker. Lawrence Ray was althans een acteur, eigenlijk de eenige van dit heele troepje, maar voor de rol van Shylock wordt toch nog iets meer ver langd dan wat wij gisteren te zien kregen. Wie herinnert zich niet het grootsche spel van Bouwmeester in het tooneel, wanneer hij tot de ontdekking komt, dat Jessica gevlucht is. Misschien kon men zeggen, dat Bouwmeester soms wat ts veel gaf. maar, wie hem eenmaal gezien heeft in zijn Oostersche smart, zal dat tooneel nooit meer vergeten. Lawrence Kay kwam op met een lantaarntje, riep twee maal: „Jessica" en.uit was het. Ik wil niet beweren, dat Lawrence Ray ook geen goede dingen heeft gedaan. Zoo zei hij het beroemde: „Heeft een Jood dan geen oogen, geen handen, geen armen, geen beenen, geen gevoel?" met temperament en schakee ring, al had men Salarino, tegen wien hij deze woorden spreekt, dan ook maar geheel wegge laten, en werd het daardoor louter een mono loog. Ook in de scène met Tubal konden wij wanneer wij probeerden te vergeten, wat Bouwmeester hiervan maakte veel waar- deeren. Maar in de groote rechtscène was zijn spel veel te vlak, werd deze Shylock niet de alles beheerschende figuur. Wij zagen niet zijn langzame vernietiging onder het pleidooi van Portia. Hij wist niet door zijn stille spel Shylock tot een diep-tragische figuur te ma ken. Behalve Lawrence Ray was er alleen nog Thomas Mercer, dien wij als Lancelot Gobbo kunnen prijzen. The rest was silence. Wat kwam er bijvoorbeeld tot ons van het spran kelend vernuft van Portia, wat van de speel- sche lichtheid van Nerissa? Er was gisteren nogal veel jeugd in de zaal. Jammer, heel jammer! Want ik ben over tuigd, dat al deze jonge menschen nu weer voor jaren afgeschrikt zijn van het tooneel. „Geef ons maar de film!" zullen zij na afloop dezer voorstelling zeker hebben gezegd en wie zal hen ongelijk geven? Het was een slechte propaganda-avond voor het tooneel en dat nog wel met Shakespeare! Hoe anders had dat kunnen zijn! J. B. SCHUIL COR VAN DER LUGT MELSERT NEEMT ONTSLAG ALS DIRECTEUR ROTT.-HQF- STAD-TOOEEL. Naar „Het Volk" bericht, heeft Cor van der Lugt Melsert, die van de oprichting van het Hofstad Tooneel in 1917 af, aan het hoofd van dit gezelschap heeft gestaan, zijn ontslag als directeur genomen. Het moet zijn bedoe ling wezen .zijn functie neer te leggen in het eind van dit seizoen. INGEZONDEN Voor den inhoud dezer rubriek stelt de Redactie zich niet verantwoordelijk. Van ingezonden stukken, geplaatst of niet geplaatst, wordt de kopij den inzender niet teruggegeven. Kerstcollecte ,,Bio-Vacantie- oord". Het is nu langzamerhand traditie geworden dat de Nederlandsche bioscopen in de Kerst week zich mede In dienst stellen van de lief dadigheid, speciaal ten behoeve van de arme kinderen. Ook dit jaar, met ingang van heden zullen in alle Nederlandsche bioscopen geldinzame lingen worden gehouden ten bate van het „Bio-Vacantieoord", de Stichting van het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf. Deze Stichting, die eigenaresse is van het Bio-Va cantieoord „Russenduin" te Bergen aan Zee, verricht haar zegenrijk werk uitsluitend voor de arme kinderen van de meest behoeftigen van ons land. Voor haar rekening worden honderdtallen bleekneusjes, wier ouders of opvoeders financieel onmachtig zijn uitgezon den naar en verpleegd in hét gezellig inge richte vacantieoord, dat zich op den hoogsten top der Noord-Hollandsche duinen verheft. Het is schier niet mogelijk aan de tallooze aanvragen om plaatsing in het Vacantieoord te Bergen aan Zee te voldoen, doch de Stich ting „Bio-Vacantieoord" hoopt door den steun van het bioscoopbezoekend publiek in staat te worden gesteld in het komende jaar veel meer arme kinderen dan ooit tevoren naar het „Russenduin" te kunnen uitzenden. Het filmpje, hetwelk in de Kerstweek in alle bioscopen vertoond wordt geeft een kort beeld van het heilzame werk der Stichting en toont tevens aan hoe gelukkig de kinde ren zijn, die voor een maand de trieste woon oorden hebben mogen verwisselen voor het in zon en licht badende gezondheidsoord. Terwille van de duizenden, die vooral in dezen zorgwekkenden tijd om den steun dei- Stichting vragen, hopen wij dat het beroep, dat in dit filmpje op de bisoscoopbezoekers wordt gedaan, met ruime giften zal wor den beantwoord. BESTUUR BIO-VACANTIE OORD. Indrukken uit Duitschland. Naar aanleiding van mijn ingezonden stuk over indrukken uit Duitschland vergelijkt de heer Van den Berg het land met een gebouw, dat beschermd moet worden. Daarom wil hij een sterke bescherming. Doch dan moet dat eerlijk geschieden: aan de grens en niet ette lijke kilometers in het binnenland, waar men letterlijk overrompeld wordt, nadat men de grens zonder eenig onderzoek kon passeeren De heer Van den Berg vraagt of ik weet dat er op het oogenblik meer oorlogsmateriaal in de wereld is dan in 1914. Dat is me be kend en ook dat er geen enkel land is dat zich niet bewapent. Maar zooals de militaire orga nisatie in Duitschland is, zoo heb ik nog ner gens ondervonden! De heer Van den Berg schrijft dat Duitsch land dit doet om ongewenschte elementen uit het land te houden, die verkeerde denkbeel den zouden kunnen propageeren. Immers.... heeft men in Duitschland niet het recht an ders te denken dan van hoogerhand opgelegd wordt. Alles is verboden tot zelfs de pad vinderij toe. De kinderen moeten zich orga- ganiseeren in de Hitler-jugend om opgevoed te worden voor kanonnenvleesch. Er het is steeds „Heil Hitier" dat men hoort en „Heil Hitier" moet men zeggen, wil men in aanzien zijn. Er is dwang in Duitschland en daarom heeft Dutschland een dokter noodig. Eerder dan de rest van de wereld J. M. GERRITSEN. Geachte heer Van de Berg, Het feit dat u opkomt voor Duitschland is mij onbegrijpelijk. In de allereerste plaats heeft dit land ons onberekenbare schade toe gebracht door contingenteering, niet betalen van schulden, enz. enz. In de tweede plaats wordt het Duitsche volk stelselmatig opgehitst tegen het Fran- sche, o.a. door het boek „Mein Kampf", het welk als een bijbel wordt vereerd. Ook dit is een oorlogsgevaar. Aan u en iedereen de taak om door een boycot van Duitsche waren de vredesbeweging te steunen en om Duitschland te laten mer ken, dat zijn hitsen door de geheele beschaaf de wereld wordt afgekeurd. Zoolang bovenbe doeld boek niet herroepen is, zoolang moeten Duitsche „vredesboodschappen" in de prul lenmand verdwijnen en dient de boycot te worden voortgezet en uitgebreid. G. TIERIE, Collecte voor „Groot Kijkduin". Zaterdag 22 dezer wordt de huiscollecte ten bate van het Kinderhuis Groot-Kijkduin gehouden. Houdt uw Kerstgave gereed, als de bus bij u komt! Ook als collectant kunt ge nog helpen, meldt u aan bij mevr. EngelgeerStam. Floraplein 10. Met hart. dank A. VAN DE LINDE. HALFWEG RAADSVERGADERING. Donderdagmiddag kwam de Raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in voltal lige vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester L. H. Simons. Alvorens een aanvang werd gemaakt met de afwerking van de agenda, richtte de voor zitter zich tot de leden met de volgende woor den „Eén uwer medeleden heeft er mijn aan dacht op gevestigd, dat in een vorige ver gadering door één uit uw midden uitdrukkin gen zijn gebezigd, die hij beleedigend acht voor Regeerings- andere personen. Bij het uitspreken dier woorden heb ik niet den in druk gehad, dat het in de bedoeling lag van dit raadslid regeeringspersonen te beledigen. Thans, de notulen van het verhandelde in die vergadering nalezende, komt het mij voor, dat bedoelde raadslid van hetgeen hem ten laste wordt gelegd, niet vrij uitgaat. Ik meen goed te doen er uw aandacht op te vestigen, dat ik uitdrukkingen van beleedi- genden aard, aan het adres van wien ook, niet mag en niet zal toelaten". In antwoord op- deze woorden van den Voor zitter zegt de'heer Tabak als degene, die de bedoelde uitdrukkingen heeft gebezigd, te moeten betwijfelen, of m enden totaal-indruk van zijn woroden wel goed begrepen heeft. Overigens stemt hij toe, dat men hetzelfde kan zeggen in andere beworodingen. Hij heeft geen onwaarheid gezegd. Na de behandeling van enkele ingekomen stukken komt dan in behandeling het ontslag van een onderwijskracht aan de Openbare Lagere School te Halfweg. De meerderheid van Burgemeester en Wethouders stelt voor met ingang van 1 Januari 1935 aan mej. C. H. Theunissen eervol ontslag te verleenen als onderwijzeres aan genoemde school. De Voorzitter zegt dit voorstel van B. en W. te zullen bestrijden op grond van Koninklijke Besluiten, welke in deze ziin gevallen. Het voorstel van B. en W. moge dan aan lokkelijk zijn. maar er wordt niet altijd ge vraagd. wat aanlokkelijk is. De heeren de Graaff en Stokman bestrijden de meennig van den voorzitter. De heer Biesheuvel -geeft als zijn meening te kennen, dat de Raad het beneden zijn waardigheid moet achten eigendunkelijk de wet uit te leggen, doch zich heeft te richten naar de uitspraken in hoogste instantie. Spre ker is den voorzitter dan ook dankbaar voor het z.i. eenig juiste standpunt, wat in deze kan worden ingenomen. Wethouder van Essen verdedigt hierna het voorstel van B. en W. en deelt ten overvloede nog mede van de betrokken onderwijzeres een verklaring zwart op wit te hebben gezien, dat zij tegen haar ontslag niet in beroep zal gaan. of het moest zijn tegen den termijnen waarbinnen haar dat ontslag wordt verleend. De Voorzitter zegt dan, dat hij bij aanne ming van het voorstel van B. en W. eigenlijk verplicht is dit voor vernietiging voor te dra gen. Hij zal dit echter uit een financieel oogpunt niet doen; immers, het betrokken raadsbesluit zal dan worden geschorst en misschien is er een jaar later dan een be slissing. Intusschen is één der leerkrachten aan de school boventallig geworden en niet alleen hebb ende bijzondere scholen dan ook recht op betaling uit de gemeentekas van-een boventallige leerkracht gedurende dien tijd, maar ook nog gedurende een jaar daarna. Het vörostel van B. en W. wordt dan boven dien besloten aan de Openbare Lagere School een vakonderwijzeres aan te stellen op een salaris van f 25 per jaar per wekelijksch les uur. Zonder bespreking gaan dan onder den hamer door de punten 3 (verhuring van eenige perceelen weiland aan de Lijnden), 4 (verzekering gemeentepersoneel en hare in stellingen) en 5 (vaststelling tabel afschrij vingen Gasbedrijf), waarna aan de orde is de vastst-el1Jng der begrootingen van het dienst jaar 1935. Aangezien gebleken is, dat de Halfwegsche Zwemveremmmg en Reddingsbrigade gele genheid geeft rot gemengd zwemmen wordt met 7 tegen 4 stemmen, die van de heeren van der Aar, van Essen, de Graaff en Zwaan besloten aan die vereeniging geen subsidie te verleenen. Allereerst wordt dan vastgesteld de be- grootmg van het Grond- en Woningbedrijf, aanwijzende wat den gewonen dienst betreft in ontvangst en uitgaaf een bedrag van f 5454.66 en wat betreft den kapitaaldienst een bedrag van f 10.502. Na eenige bespreking wordt vervolgens vast gesteld de begrooting van het Gasbedrijf, aan wijzende wat betreft den gewonen dienst in ontvangst en uitgaafq een bedrag van f 10730 en wat betreft den kapitaaldienst een bedrag- van f 980.65. De begrooting van het Algemeen Burger lijk Armbestuur wordt dan goedgekeurd, waar na in behandeling komt de gemeentebe- grooting. De hieruit Voortvloeiende besprekingen heb ben tot gevolg, dat de raad B. -en W. uit- noodigt om te komen met een voorstel inzake een nieuwe verordening op de vermakelijk heidsbelasting, waaraan B. en W. zullen vol doen. De begrooting wordt tenslotte vastgesteld met de volgende cijfers: Gewone dienst: Ont vangsten en Uitgaven f 165.256.66 en Kapitaal dienst: Ontvangsten en Uitgaven f 36.113.90, Bij de rondvraag komen in behandeling een 4-tal vragen van den heer Biesheuvel over de plannen. B, en W. antwoorden op deze vragen: Het is ons niet bekend, in welk stadium de plannen verkeeren tot het maken eener nieuwe brug over de Ringvaart, Op een bijeenkomst is het plan besproken om de brug te doen bouwen in de omgeving van de. .OranjerNassaustraat (Centrale Weg). Wethouder van Essen als minderheid van het College van. Burgemeester en Wethouders verdedigt .zijn standpunt, waarna tenslotte na nog. enkele besprekingen de vergadering in meerderheid besluit in beginsel bereid te zijn mede te -werken aan de totstandkoming van een nieuwe brug. over de Ringvaart. AUTO TE WATER. Donderdagavond half negen reed een auto. bestuurd door den koopman L. uit Zandvoork op de Lange Heerenvest in de richting van de Anthoniestraat. Ter hoogte van de Kwakel liep plotseling het linker voorwiel van de auto, doordat een sluitmoer was losgeraakt. Hierdoor werd de auot onbestuurbaar en reed met den bestuurder in het water van den Heeren singel. De heer L. werd door den heer A. van der Vlist, die zich daartoe tot de knieën in het water begaf, door handreiking op het droge gebracht. De auto is later met behulp van een kraanwagen op den wal gebracht. Leden van den Ongevallendiemst waren wel aanwezig, doch behoefden geen dienst te doen. De h. o. v. Een voorstel om de subsidie der gemeente te verhoogen. Naar wij vernemen zal tijdens de behande ling van de gemeentebegrooting door eenige raadsleden een voorstel worden ingediend om de subsidie voor de H.O.V. te bepalen op f 20.000. Zooals men weet hebben B. en W. in de me morie van antwoord op het afdeehngsverslag medegedeeld, dat zij niet genegen zijn de sub sidie hooger te stellen dan voor 1934, toen f 15.000 werd gegeven. J.- L. E. I. BREDA KLEYNENBERG 80 JAAR. De heer J. L. E. I. Breda Kleynenberg, oud raadslid van Haarlem, is heden tachtig jaar geworden. Hij brengt dezen dag bij familie in Den Haag door, daar hij zich aan huldebetoon wilde onttrekken. Toch werden vanmorgen te zijnen huize aan de Adriaan Pauwlaan bloe men bezorgd. GEORG WALTER, de vermaarde Duitsche zanger, die op den 2den Kerstdag met Haarl. Gemengd Koor het Weihnachts-Oratorium van J. S. B^ch zal zingen. - Walter zong reeds verscheidene malen in ons land dit Oratorium onder leiding' van prof. dr. Willem Mengelberg in plaats van kaarten Verloofd: WILLIE BREDEXBERG en SIM J. TEUXISSE Geen ontvangdag Ondertrouwd: Th. J. H. M, v. BEEK Arts en C. H. HEEREMANS Haarlem. 20 Dec. 1934 Met diep leedwezen geven wij kennis van het Overlij den van onzen besten Man, Vader, Behuwd- en Groot vader Pieter van der Have Jzn Oud Hoofd eener School en Directeur R, N, L. te ZleriUzee, In den ouderdom van 77 jaar. Uit aller naam: G. VAN DER HAVE- VTSSER Heemstede, 21 Deo. 1934 Oostsrlaan IS De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 24 December a.s. 1..30 uur n.m., op de Algemeene Be graafplaats te Heemstede. Vertrek van het sterfhuis 12.45 uur. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Man, Vader en Behuwd- vader I. Serphoa Szn. in den leeftijd van bijna 74 jaar. B. SERPHOS— GROEN A. SERPHOS S. SERPHOS M. IC. SERPHOS— KULAGE Haarlem, 21 Dec. 19 34 Schotersingel 123 a. Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven De begrafenis zal plaats hebben op Maandag 2 4 Dec, a.s. op de Begraafplaats Westerveld. na aankomst van trein 9.41 uur. Volstrekt eenige en alge meen© kennisgeving Heden overleed onze bes! Zwager en Oom. de Heer I. Serphot in den leeftijd van 73 jaar. Namens de familie: E. J. GROEN DU MOSCH Haarlem. 21 Deo. 1934 1 Voor de vele bewijzen van deel neming. ondervonden bij het overlijden van mijn Echtgenoot, den Heer M. O. VAN ZANTEN betuig ik mijn hartelljken dank. Mevr. S. VAN ZANTEN COOL Qverveen, December 1934

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1934 | | pagina 3