arkeeren verboden! Wij parkeeren onze auto's.... Nieuwe voorschriften scheppen nieuwe toestanden. BIOSCOOP ZATERDAG 19 JANUARI 1935 HAARLEM'S D A G B L A D 11 1. Op de Gedempte Oudegracht ziet men hoe 't loei moet: tusschen de hoornen het snelverkeer, zoowel als 't langzame wordt niet gehinderd. 2. In de Groote Houtstraat vervangt de een den ander. 3. Een voorbeeld van parkeer-knooperij in de Doelstraat bij de Gierstraat. 4. Nog een foto van toegversperrend stil staan. 5. In de Koningstraat staat het bekende sliertje. 6. Een file karreneen paard met ivagen: de Zijlstraat is een halve Zijlstraat geioorden. 7. Het entree van de Smedestraat is nog wat smaller gemaakt. Leo Carillo, Myrna Loy en William Powell in „Manhattan Melodrama" (Zonen van één vader)die In het Luxor Thea ter draait. levensbeginsel: zonder aanzien des persoons recht te doen en de misdaad te straffen, al zou hij daarmee zijn besten vriend naar den electrischen stoel moeten verwijzen. Dit laatste is niet zoo maar bij wijze van spreken gezegd. Want rechter Wade komt inderdaad voor dit pijnlijke geval te staan. En nu trekt de film profijt van iets, wat de Amerikaan evenmin kan missen als zijn pu ritanisme: de kinderlijke genegenheid voor een onwerkelijke en sentimenteele roman tiek. Het actueele sociale stramien wordt ge borduurd met de kleuren en figuren van het melodrama, welke doen denken aan de ro zen en ankers, die onze oud-tantes op de pantoffels van onze oud-ooms plachten te borduren. Jim had nl. als kind een vriendje. Blackie genaamd. Zoo leerzaam en braaf Jim was. zoo ondeugend was Blackie. Maar als alle ondeugende jongens was hij pienter in de practische zaken van het leven en won hil altijd bij het spelen. Ondanks hun verschil in aanleg bleven de vriendjes elkaar trouw, en toen ze door een ongeluk met een ple zierboot wees waren geworden en samen door den vader van een derde, ook bij de ramp omgekomen vriendje, in huis waren genomen, werd deze band nog hechter. Eerst toen de studie Jim teveel in beslag nam, verloor hij Blackie uit het oog en hij vond zijn vriendje eerst terug, toen deze een bekend bendeleider uit de onderwereld was geworden en een moord even zakelijk ver richtte als wij hier over de toonbank een pond pruimen bestellen. Jim is niet alleen symbool, maar ook mensch. Hij verademt als het overtuigend bewijs van Blackie's schuld (nog wel Jims eigen overjas!) een andere jas blijkt te zijn. Maar hij is dan net candidaat voor het gouverneurschap zijn tegenstanders ver trouwen het zaakje niet en vooral een zekere Snow wil 's rechters slappe houding in deze moordzaak tegen hem uitspelen. De edele Blackie hoort dit van zijn voor malige vriendin, die hij onzelfzuchtig aan Jim afgestaan heeft, toen zij door diens zui verder levensomstandigheden zich tot den laatste aangetrokken gevoelde. En Blackie, meer misschien nog om de vrouw, van wie hij nog altijd houdt, een pleizier te doen dan om zijn jeugdvriend te gerieven, ruimt Snow uit den weg. Doch nu wordt de moordenaar op heeter- daad betrapt. En na een hevigen strijd in Jim's borst tusschen Mensch en Symbool, wint de Onkreukbare Rechter het van den Vriend en Blackie stapt naar den electri schen stoel. Hij doet dit echter op zoo fiere en prettige wijze, na ook in het afscheid van Jim een bovenmenschelijke edelmoedigheid en karaktervastheid ten toon te hebben ge spreid. dat ook Blackie tot een Symbool wordt. Tegenover dit symbool van den Misdadiger als held, door Clark Gable met een markan te sympathie gespeeld, verbleekt het symbool van den Onkreukbaren Rechter, die ook alweer symbolisch bij de gratie van den beroepsmoordenaar gouverneur is geworden, zonder dat hij zelf het aandeel van Blackie in zijn succes vermoedt. De allerjongste golf van Amerikaansch puritanisme richt zich tegen de bioscopen. Zuivering van de film is het parool! Ariane, Christina van Zweden. Mae West en al wat er meer op sex appeleert,, moest het locdie leggen. Maar er zijn gevaarlijker suggesties dan sex-appeal, al vallen ze minder in het oog. Hebben de zuiveraars de film van den Onkreukbaren Rechter als een concessie aan hun beleid toegejuicht, zij hebben het Tro- iaansche paard niet bemerkt, dat in het sym bool van den sympathieken en heldhaftigen Misdadiger de harten ontroert. Want klein- zeerig en kinderachtig is het, een ridderlijk minnaar en een nobel vriend als Blackie een* eigenaardigheid kwalijk te nemen, waarbij hij menschen doodmikt zooals kleuters dit doen met vliegen tegen het venster! Als een oolijke streek van de bevitte pro ducers tegen hun puriteinschë vijanden, maar ook om de prachtige massa-scènes van den regisseur W. S. van Dijke kan men de in Luxor vertoonde film waardeeren. H. G. CANNEGIETER. REMBRANDT THEATER. Turandot Turandot, prinses van China, is een aller beminnelijkst persoontje, die haar aanbidders een kopje kleiner laat maken, als deze haar raadsels niet kunnen oplossen! Ze hoopt op deze wijze toekomstige pretendenten naar huis hand af te schrikken, doch deze opzet mislukt. Laten we er onmiddellijk bijvoegen, dat geen der slachtoffers het voorgespiegelde lot on dergaat, omdat de opperrechter er geldelijk voordeel uit weet te slaan, als hij ze tegen een losgeld vrij laat ennagemaakte en gelijkende hoofden op den Muur der Ont hoofden zet! Een vogelkoopman vindt de wijze van doen van Turandot zóó dwaas, dat hij in een onderhoud haar flink de waarheid zegt. Bovendien lost hij de raadsels op, en zal zoodoende haar moeten huwen. Hetgeen tenslotte zal geschieden, doch Turandot en hij maken nog heel wat door voor het zoo ver is. Dit gegeven had kunnen groeien tot een buitengewoon goede amusementsfilm van be gin tot het eind. alsja, als er niet af en toe, volkomen in de operettestijl, liederen gezongen werden, en als voor den rol van Kalaf. den vogelkoopman een ander gekozen was dan Willy Fritsch, die een prachtacteur kan zijn (men denke aan Spione en andere vroegere films), maar die niet opgewassen is tegen deze komische rol Kathe von Nagy, als Turandot, is charmant en vlot, en steekt ver boven Fritsch uit. Maai de film wordt pas krachtig en vol geest, als Paul Kemp (de bediende van Kalaf), Willy Schaeffers (als de keizer), Inge List (als de vriendin van Turandot). Aribert Waschner (als de opperrechter) en Paul Heidemann (als een afgewezen aanbidder) op het doek zijn, benevens Leopoldine Konstantin (als de Kei zerin) in een klein rolletje. Daarmee weet regisseur Gerhard Lamprecht, die een film met tempo vervaardigd heeft, een groote komisrhp hnoete te bereiken, prachtig paro distisch. En we beschouwen de grenzelooze brutaliteit, waarmede Kalaf tegenover de prinses staat, en die misschien van een ander (Viktor de Kowa?) aanvaardbaar zou zijn. als een scenariozwakte. Paul Kemp is uitstekend op dreef. Hoe prachtig is zijn houding op de kar, hoe heerlijk zijn pantomine met de muis! In het voorprogramma draait een bizonder goed kleurenteekenfilmpje van Leon Schie- singer, een Merry-Melody. Voorts zijn er de gebruikelijke journaals, waarin Amelia Ear- hart, Laval en Mussolini en (natuurlijk!) een groote brand in Amerika voorkomen. Poly goon geeft een In Memoriam van minister Kalff. Op het tooneel zingen de 5 Jungle Sere- naders, en ze doen dit vlot, rythjnisoh en melodieus, al is hun zang misschien ietwat te zaclit voor de zaal. Reis om de wereld in 80 minuten. Zondagmorgen zal in het Rembrandt Theater een reisfilm Symphonie exotique wor den vertoond, die ons in 80 minuten om de wereld voert. Het is uitteraard een vogelvlucht geworden, een tocht om den aardbol met ge weldige sprongen, en een lang verblijf op cle halteplaatsen, hoe graag men ook sommige steden langer zou willen bezoeken, was on doenlijk. Toch is het echtpaar Chaumel er in geslaagd van de genomen streken een typisch beeld te geven, daarbij gebruik makend van speciaal voor deze film gecomponeerde mu ziek, die als begeleiding den verkregen indruk nog versterkt. De film blijft echter een verza meling van op zichzelf goede fragmenten en aan de montage, die in dit geval bizonder las tig was, is te weinig aandacht besteed. De film begint in den Jardin du Luxem bourg. waar een jongetje een atlas bekijkt. Een vriendelijke heer legt dan uit, wat te zien is, en de film vertoont de te bezoeken landen. Het vertrek vindt in Marseille plaats, en de reis gaat via het Suez Kanaal naar Ceylon, Voor-Indië, Singapore, Ton-Kin, Annam, Ang kor en Java. Slechts iets uit den Plantentuin in Buitenzorg wordt vertoond, waarna Sydney aangedaan wordt. Nieuw Caledonië volgt, op Hawaii vertoeven we even en daar zien we een typischen dans. we varen door het Panama- kabaai naar Martinique en bereiken via Ma rokko Marseille weer. De atlas wordt dan dichtgeslagen en de reis om de wereld in 80 minuten is volbracht. Een rustige film, met fraaie opnemingen. Merkwaardig is het verschil in boottypen, dia in de onderscheidene landen gebruikt worden, terwijl ook de aandacht mag worden geves tigd op den verschillenden lichaamsbouw van de inwoners der bezochte streken. FRANS HALS-THEATER. Malle Gevallen. De directie van het Frans Halstheater heeft zich genoodzaakt gezien door de enorme be langstelling voor de film Malle Gevallen, die zich uitte in een geweldigen toeloop, om die film te prolongeeren. Zij, die deze Nederland- sche rolprent nog niet zagen, krijgen dus ge legenheid alsnog van dit amusementswerk te genieten. Men zal schateren om het „malle geval" Bram (Kaart Jr.) als slaper aan den voet van Boerhaave's standbeeld in Leiden, als uitvinder, als rolschaatsenrijder, als har- nasridder, alsnou ja in zoovéél dwaze situaties, die hun grond vinden in het boek van Hans Martin, waarop de film van Jaap Speyer gebaseerd is. Roland Varno staat hem goed terzijde, terwijl Louis Borel in deze zijn eerste film bewijst, dat hij zich voor de camera al zeer op zijn gemak voelt. De meis- jesrollen worden bezet door Jopie Koopman, Annie van Duin en Enny Meunier. Louis de Bree debuteert eveneens zeer komisch. Ook het voorprogramma is geprolongeerd, wat gelukkig is, omdat daarin een van de beste gekleurde teekenfilmpjes van Max Flei scher draait, op de bekende song Little Dutch Mill, een wonder van geest. Voorts is er nog een zeer geslaagde opneming van een dames band met een vocaliste, die op meesleepende wijze Love in Bloom zingt, en het Paramount- journaal ten slotte met o.a. de samenkomst van Mussolini en Laval in Rome. FILIAAL VAN DE FA. KROESE DE VRIES. Opdat de clientèle in het Noorden van Haarlem beter bediend kan worden heeft de heer H. Kroese de Vries in de Generaal Cronjéstraat éen filiaal geopend van zijn zaak in de Barteljorisstraat. Ook hier worden uitsluitend eerste klas artikelen verkocht, als: früit, chocolade, conserven. De winkel in de Gen. Cronjéstraat 52 heeft een keurig aanzien en het zal zeker voor ve len die hun inkoopen bij den heer Kroese de Vries pleegden te doen .een gemak zijn dat hier een filiaal is opgericht. Louis Borel, die in „Malle Gevallen" zijn filmdebuut maakt. Wat de winkeliers zeggen, de resultaten en de naleving. Sedert kort worden Haarlem's be langrijkste straten door borden met een rooddoorstreepte P gesierd. Men weet 't: verboden te parkeeren. Wel was vroeger reeds hier en daar een parkeerverbod waaraan nauwelijks de hand werd gehouden, met deze nieuwe P's is een regeling ingetreden, die de verstoppingen in onze straten tot een minimum moet beperken. Hoe staat 't nu met de resultaten, met de naleving der voorschriften en de mee ning der winkeilers in wier straten de nieuwe borden zijn verschenen? „Wat denkt u van de nieuwe verordening?" vroegen wij een winkelier in hartje Haarlem en zijn antwoord was: „Van de wat Hij wist van geen parkeervoorschrift af; het bord stond vlak voor zijn zaak. Dus had hij ook geen meening erover. Zooals velen die eerst eens willen afwachten. Toch zijn er ook ettelijken die het ergste vreezen, vooral zij die gewend zijn dat hun klanten per auto komen, den wagen voor de zaak laten staan en geruimen tijd in den win kel doorbrengen, dan dit betastend, dan dat onderzoekend. Het parkeervoorschrift zegt: men mag een voertuig laten staan voor het onmiddellijk laden of lossen, of in- en uit stappen. Wat is nu „onmiddellijk"? Een dame die een hoed koopt kan met een gerust gewe ten een uurtje noodig hebben, in de vaste overtuiging onmiddellijk een hoed gekocht te hebbenZij is ook werkelijk een uur bezig met de voorbereiding straks „goederen te la den", aangenomen dat zij de hoed ten slotte ook koopt. Maar.. ..denkt de politie er ook zoo over? „Waarom mag men in de Groote Houtstraat, in de Koningstraat, Kruisstraat en nog en kele straten een half uur parkeeren en bij ons niet?" vroeg een ander, die in een gedeelte van een straat woont, dat minstens even „breed" is als de Groote Houtstraat op z'n smalst. „Wat een zegen dat er nu eindelijk eens een einde komt aan die eeuwige sliert voor mijn huis," zei een derde opgelucht. „In geen dagen heb ik den overkant van de straat aan schouwd. En als ik de andere zijde niet kan bezien, kunnen de menschen mijn etalage niet bewonderen, die me elke twee weken een vol len Zondag arbeid kost!" „Meneer, wat is nu een half uur?" vroeg iemand uit een van de „bevoorrechte" straten. „Ik zie het aankomen dat ik na acht en twin tig minuten praten als Brugman een mooie partij zal verkoopen, mijn klant tot de ont dekking komt dat een agent om z'n wagen zwermt. Wat zal-ie doen? Hij zal wegrijden. En ik zie hem nooit weerom!" Men ziet 't: de mee'ningen zijn verdeeld, de winkeliers die een P met een streepje in hun straat hebben, wilden een P met een streepje plus de toevoeging dat het niet langer dan een half uur mag zijn. Zij die de P met een streepje en de toevoeging hebben, wilden hee- lemaal geen P en streepje en toevoeging en zij. die niets hebben, zouden wellicht een groot bord met een nog grootere P voor hun deur geplaatst willen zien om weer te kunnen kijken naar den concurrent aan de andere zijde van de straat De dame, de auto en de P. Inmiddels staan de borden er, of ze hangen aan de gevels. Het zijn er tientallen en we gaan eens zien hoe men de nieuwigheid ontvangt „Moet je zien zeg," lacht een dame tegen haar vriendin, terwijl zij uit de auto stappen, „wat grappig: een P met een streep! Wat zou dat nu wel beteekenen?" (Beiden af, door deur van lunchroom). „Zoo'n bord kan mij een zorg zijn, vrind," vertelt me iemand. „Ik heb mijn karretje hier al jaren iang gezet, ze hebben 't nog nooit in mekander gereden, en hoe eerder ze 't doen, hoe liever 't me is." In de Groote Houtstraat staan drie auto's achter elkander. Zij zijn samen ongeveer tien meter lang. De eerste rijdt na een kwartiertje weg, de tweede na een half uur bijna. De plaats van de eerste wordt drie minuten na het vertrek door een anderen wagen ingeno men, de tweede wordt onmiddellijk vervangen door 'n verschen parkeerder, de derde staat er misschien nu nog. De nu middelste auto wringt zich na vijf minuten weer in den verkeers stroom, het gat wordt niet opgevuld, maar is toch onbruikbaar voor het doorgaand verkeer. Een bloemenkoopman maakt dan eenigen tijd later een dankbaar gebruik van de beschutting der beide obstakels en de toestand is practisch een uur lang dezelfde: tien meter dood weg- kapitaal De Gedempte Oudegracht, anderhalve mi nuut gaans, kan wel honderd auto's bergen, zonder dat het verkeer gehinderd wordt. De foto toont dat. Zoo is het met de verhouding Kruisstraat en Kruisweg tot de Nieuwe. Gracht eender. Gelijk de Zijlstraat tot Groenmarkt en Nassaulaan. Dit geldt natuurlijk alleen voor personen auto's. Vrachtwagens die zware kisten ver voeren kan men moeilijk op de Gedempte Oudegracht neerzetten, als zij lossen moeten in de Groote Houtstraat. Maar de oewone auto's, de handkarren, de bakfietsen, zij zijn het die telkens het wegprofiel versmallen, die telkens de .rechte lijn onderbreken, waardoor de weg ten slotte toch weer smal wordt. De eene wagen wordt door den ander vervangen: de weg blijft er even breed door. De politie zegt na maandenlange studie tot de genomen maatregelen te zijn overgegaan. Zoo is zij ook tot de regeling gekomen op som mige deelen een half uur parkeeren toe te staan, elders slechts voor den tijd die noodig is voor het „onmiddellijk laden en lossen, enz.", weer ergens anders voor helften van straten, welke helften eiken dag wisselen, wa aangegeven wordt door een bord, waarvan at eene kant wit is, en de andere zijde éen P met een streep laat zien. Den anderen dag is het tooneeltje net omgekeerd. Blijkt na eenigen tijd dat de verordening aanvulling of wijziging behoeft, dan zal dat natuurlijk geschieden, maar nu heeft de po litie zich nog geen meening kunnen vormen. Wel kwam het haar voor dat verschillende straten schooner zijn dan vroeger. Hiervan lijkt de Gierstraat ons een voorbeeld, evenals de Zijlstraat, hetgeen toch niet wegneemt dat er tusschen schoon en leeg nog een verschil bestaat. De naleving der voorschriften zal wellicht nog eenige moeilijkheden opleveren. Zal het mogelijk zijn van eiken wagen te weten dat hij reeds een half uur parkeert of niet? Mag men den wagen tien meter verder weer een half uur neerzetten? Hoe lang mag een auto parkeeren in een straat waar slechts een P staat zonder de toevoeging van een half uur? Dit zijn dingen die de tijd ons zal moeten leeren. Zooals nieer parkeerzeer. Resumeerende kan men tot de con clusie komen dat er bij de winkeliers verdeeldheid heerscht, doch dat de meesten schade vreezen voor hun be drijf. Het zal blijken in hoeverre deze vrees gewettigd is. Wil men de straten schoon houden en leeg bovendien, dan zal de ver gunning een half uur te mogen par keeren nog wel eens hei-zien moeten worden. De resultaten in de straten met een absoluut parkeerverbod, die waar alleen een doorgestreepte P staat, zullen dat bewijzen. Wanneer ten minste iedereen doordrongen is van de beteekenis van een bord met een P en een streep! W. SCH. LUXOR-THEATER. Zonen van een vader. Men kan de Amerikaansche film niet ver wijten. dat zij de sociale vraagstukken uit den weg gaat. Integendeel zoekt zij dikwijls luist haar onderwei-pen in de actueele ge beurtenissen op maatschappelijk gebied. Een van de verschijnselen, welke het open bare leven in de Vereenigde Staten kenmerkt, is de neiging tot zuivering van de maat schappelijke zeden. Het puritanisme zit de afstammelingen van de Pelgrimvaders in het bloed. Het drankverbod is een uiting geweest van de typisch-Amerikaansche drang om het -^delijke ideaal in praktijk om te zetten. Mnar dh drankverbod heeft een nieuw maat schappelijk euvel geschapen: dé smokkelarij met haar afpersings- en omkoopingsmetho- den. Toen het bendewezen bij de opheffing van bet drankverbod in de smokkelarij geen em plooi meer' kon vindén, ontdekte het een nieuw afzetgebied in den kinderdiefstal. Zon Veranderde de misdaad van object, maar de misdaad 'zélf bleef en wél met haar de af- •Weing en de omkooperii, Het sensationeele geval met Lindbergh's zoontje deed een nieuwe, hartstocht naar zuivering van zeden over het Amerikaan sche publiek komen. Den staat te bevrijden den misdadiger en politie en justitie van ziin handlangers, werd de nieuwe leus. Manhattau Melodrama, zooals Zonen van één Vader in het oorspronkelijk heet, heeft 'Ut, laatste aegeven tot thema genomen. In ■Tim Wade zien wij het jongste ideaal, den onkreukbaren Rechter, vertegenwoordigd. William Powell speelt, deze figuur inderdaad als een symbool. Aristocratie van lichaam en "°est. maar vooral karakter-adel kenmerken I'-mn man. die van een gezien officier van -Htfe tot gouverneur van den staat New- r.vpinoveert en die deze snelle promotie t-p d ken heeft aan de populariteit van zijn

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1935 | | pagina 11