De terugkeer van het Saarland. THIJS IJS EN DE BOOZE HEKS Zoo'n half gevoel Radio-Procramma B RADIO MOORS n v. ZATERDAG 2 MAART 1935 HAARLEM'S DAGBLAD BUITENLAND. Hitler's rede te Saarbrücken. •„Een geluksdag voor Europa". SAARBRÜCKEN. 1 Maart. Het hoogtepunt van de feestelijkheden ter gelegenheid van den terugkeer van het Saargebied naar Duitschland lag in de massabetooging, die op het plein voor het raadhuis des avonds werd gehouden. Om 6 uur betrad de plaatsvervan ger van Hitler, Rudolf Hess. het balcon van het raadhuis, om als eerste het woord tot de menigte te richten in een begroetingsrede. Er waren op dat oogenblik reeds zoo veel mcnschen bijeengestroomd, dat ook de aan grenzende straten volkomen vol waren en de politie handen vol werk had om het ontvag- lijke gedrang tenminste zoo ver binnen zekere perken te houden, dat geen ernstige ongeval len zich voordeden. Tusschen de in den loop der betooging uitgesproken redevoeringen, waarin de nationaal socialistische beginselen, ae geschiedenis van het Saargebied en de Strijd om het „Deutschtum" van alle kanten behandeld werden, werden vaderlandsche lie deren gezongen, waartusschen telkens het Saarlied terugkeerde. Na Rudolf Hess sprak rijksminister Goebbels, waarna Saarlandsche vrouwen en meisjes in oorspronkelijke klee derdracht naar het raadhuis geleid werden en zich opstelden op de raadhuistrap. In de na bijheid daarvan had men een speciale plaats ingeruimd voor de oorlogsverminkten. Ver volgens was het woord aan Buerckel. die een redevoering uitsprak, waarin hij den strijd om het plebisciet behandelde en het gunstig noem de. dat men ook een status quo-mogelijkheid daarbij had ingeruimd, aangezien thans ge bleken was, dat het Saargebied naar Duitsch land terugwilde, naar het Duitschland van Hitier, het nationaal socialistische Duitsch land, hetgeen men in het buitenland zoozeer had willen betwijfelen. Met trompetgeschal werd daarop de rede van Hitier aangekondigd. De rijkskanselier verklaarde in zijn rede voering o.m.: Indertijd heb ik U beloofd in de eerste uren Uwer vrijheid tot U te komen en nu ben ik gelukig in Uw midden te zijn. Het is een ge luksdag voor de geheele natie. Van hier tot Hamburg, van West-Duitschland tot Konings bergen. overal heeft men hetzelfde gevoel: Eindelijk, eindelijk zijt Gij weer bij ons. Doch het is niet alleen een geluksdag voor Duitschland. aldus Hitier, ik geloof, dat het ook een geluksdag voor geheel Europa is. Dit gebied had zoo gemakkelijk een strijdappel kunnen worden. Het is in het bijzonder daarom een geluksdag voor Europa, omdat door dezen terugkeer van het Saargebied juist de crisis, waaronder de twee groote naties het meest te lijden hebben, het vlugst kan worden op geheven. Wij hopen, dat nu de verhouding tusschen Duitschland en Frankrijk definitief zal ver beteren. Het bloed spreekt ten slotte sterker dan alle papieren documenten. Wat met inkt werd neergeschreven, zou anders op een dag door bloed weer zijn uitgewischt. Vandaag kunnen geluk en vreugde in ons zijn, morgen willen wij weer aan den arbeid gaan, aan den grooten arbeid voor' ons nieuwe Duitsche Rijk. Want wij weten: datgene wat tot stand werd gebracht, moge nog zoo won derbaarlijk zijn, het is nog slechts een begin, een begin van hetgeen ons voor oog-in staat. Het is de eerste stap voor een betere toekomst van de menschheid. Ik ben gekomen, omdat mijn hart mij tot U heeft gevoerd om U te zeggen, hoe oneindig gelukkig het Duitsche volk is en hoe gelukkig ik zelf ben. Gij zult even gelukkig zijn, over twintig jaren, wanneer Duitschland geheel vrij zal zijn. wanneer Duitschland als staat van den vrede, doch ook van vrijheid en eer zijn zonen en kinderen, weer het dagelijksche brood zal bieden. Wij willen nu niet alleen op het verleden terugzien, doch ook ons oog richten op de toekomst van ons vólk. Zij zien dan de taken, welke ons zijn gesteld en wij zijn daar geluk kig mede, want wij willen niet een geslacht zijn, dat men iets schenkt en het welk iets vanzelf in den schoot geworpen krijgt, -doch wij willen onze dagen besluiten met het ge voel: Wij hebben onzen plicht vervuld. Als doel zien wij dit Duitschland, dat even vredelievend zal zijn als het sterk zal zijn, eer waardig en trouw moet zijn. De Rijkskanselier heeft ter gelegenheid van de Saarfeesten acht voorvechters van het Duitsche Front benoemd tot leden van den Rijksdag. De voorzitter van de Rijksdagfractie, rijks minister dr. Frick, heeft dezen personen van middag de door Hitier onderteekende benöe- mingsooi'konden overhandigd. Engeland. MacDonald vraagt Lloyd George om inlichtingen. De Bvi'tsohe minister-president MacDonald heeft naar Reuter verneemt den oud-premier Lloyd George uitgenoodigd de regeering in détails mede te deelen, wat hij met zijn ..New Deal-olamnen" denkt te bereiken. Mac Donald zegde. Lloyd George toe, dat deze plannen de onmiddellijke aandacht van het kabinet zullen hebben. Lloyd George ver klaarde, dat hij stellig aan het verzoek van den minister-president zal voldoen. Moskou noodigt Sir John Simon uit. Dé Sovjet-ambassadeur te Londen heeft thans bevestigd, dat door zijn regeering een formeele uitnoodiging gedaan is aan Sir John Simon om een bezoek te brengen aan Moskou. Turkije. Kemal herkozen als president. Kemal Ata turk (Pasja) werd Vrijdag her kozen tot president van de republiek. De verkiezing geschiedde door de nationale ver gadering. Alle 386 afgevaardigden gaven hun stem aan Kemal. Het kabinet Ismet Inoenoe is afgetreden, doch zal met anderen minister van Oorlog terugkeer en. THANS EEN BOTSING TUSSCHEN BRITSCHE TORPEDOBOOTEN. De Britsche torpedobooten „Whitshed" en .Witch" zijn, blijkens een Reuterbericht uit Malta, met elkander in aanvaring gekomen. Beide schepen werden licht beschadigd. Per soonlijke ongevallen kwamen niet voor. PRINS AUGUST WILHELM IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN. Prins August Wilhelm, de vierde zoon van den ex-keizer van Duitschland en een voor aanstaand nazi-leider, heeft een hartaanval gehad, ten gevolge waarvan hij thans ln het ziekenhuis te Goslar moet worden verpleegd De prins had Zondag jl. te München de plechtigheden ter herdenking van het 15-ja- rig bestaan der nationaal-socialistische par tij bijgewoond en vertrok vandaar naar Zuid Duitschland. waar hij verschillende redevoe ringen zou houder.. Prins August Wilhelm, die 48 jaar oud is, was gehuwd met prinses Alexandra van Sleeswijk. van wie hij zich in 1920 liet schei den. (Reuter). DE BISSCHOP VAN BERLIJN OVERLEDEN De bisschop van Berlijn, dr. Nicolaus Bares is Vrijdagavond overleden. Bisschop Bares was sedert eenige dagen ziek. Vrijdag moest hij naar een ziekenhuis worden vervoerd, aangezien een ernstige wen ding in zijn toestand was ingetreden. Dr. Bares was op 24 Januari 1871 te Iden- heim (district Trier) geboren. Na het gym nasium te hebben bezocht studeerde hij van 1891 tot 1895 aan het priesterseminarie te Trier Philosophie en Theologie. In 1909 pro moveerde hij te Breslau tot doctor in de Theologie. Van 1909 tot 1918 was hij professor in de theologie aan het priesterseminarie te Trier. In 1929 werd dr. Bares bisschop van Hildes- heim en in 1933 bisschop van Berlijn. Italië herdenkt een nederlaag.. Oude veete met Abessynië opgerakeld. Een minister voor kerkelijke zaken in Duitschland? Voorstel van ds. Müller. JOEGO-SLAVISCH VRACHTSCHIP IN NOOD. NEW-YORK. 1 Maart. Het s.s. ..City of Hamburg" heeft geseind aan de Radio Ma rine Corporation, een noodsein te hebben op gevangen van het Joego-Slavische vracht schip „Bosar.ka", dat zich in het Noorde lijk deel van den Atlantischen Oceaan in nood bevindt. Men meent, dat de ..Bosanka" dertig personen aan boord heeft. De „City of Hamburg" en twee andere schepen komen het schip te hulp. Uit Hamburg wordt gemeld, dat de kapi tein van het Duitsche motorschip „Cordille ra" aan de HamburgAmerika Lijn mede deelde, dat het de „Bosanka" hulp gaat ver- leenen en tegen middernacht het vaartuig denkt te bereiken. Er is, naar Reuter van Malta meldt, brand uitgebroken in de controlekamer van de duik boot Oxley, die op manoeuvre is met de Mid- dellandsche Zeevloot. Twee andere schepen staan de duikboot bij. Er is niemand aan boord gedeerd. De Oxley is in 1926 gebouwd en meet 1350 ton boven en 1872 ton water water. Het schip heeft een bemanning van 54 koppen. ROME, 1 Maart (V.D.) In geheel Italië wordt heden, de slag bij Adoea herdacht, waarbij duizenden Italiaansche soldaten het. leven lieten, toen de italiaansche troepen tijdens den Italiaansch-Abessynischen oorlog van 1896 door de Ethiopische troepen van koning Menelik bij Adoea werden verslagen. Deze verjaardag zou men waarschijnlijk vrijwel onopgemerkt hebben laten voorbijgaan indien zij niet viel in een periode van natio nalistische opwinding, juist in verband met het conflict met Abessynië, naar welks gren zen in Italiaansch-Somaliland thans reeds 90.000 man Italiaansche troepen zijn gediri geerd, terwijl de verscheping van troepen en lorlogsmateriaal uit Napels. Messina en an dere havens nog regelmatig voortgang vindt. Binnen enkele dagen vertrekt het transport schip „Campidolgio" uit Napels en kort daar na opnieuw drie andere schepen. In Italiaansche kringen wordt beweerd dat Abessynië in verschillende landen orders voor vliegtuigen heeft geplaatst en wapens heeft gekocht. BERLIJN, 1 MAART (V. D.) Omtrent het bezoek, dat rijksbisschop ds. Müller rijkskanse lier Hitier op zijn buitenverblijf te Berchtes- gaden heeft gebracht, verluidt in kerkelijke kringen dat dr. Müller Hitier zou hebben voor gesteld hem niet eenvoudig weg uit zijn func tie te ontslaan, doch een der leden van het rijkskabinet te benoemen tot minister voor kerkelijke zaken belast met het oppertoezicht op de Evangelische kerk, wat in de Duitsche geschiedenis al eerder is voorgekomen. Deze minister zou trachten de normale toestanden in de kerk te herstellen en een soort van op- per-rijkscommissaris zijn onder wiens gezag ook de rijksbisschop zou komen te staan. Van de verdere omstandigheden zou het dan af hangen of er later al dan niet een rijksbis schop zou worden benoemd. Hitier zou het voorstel van dr. Müller in beraad hebben ge houden NAZI'S OP DE VINGERS GETIKT. De Zweedsche professor en kankerbestrijder Söderblom zou in Heidelberg spreken over zijn onderzoekingen en had zich bereid verklaard te spreken, indien ook niet-Ariers aanwezig mochten zijn. aldus lezen wij in de N.R.C. Toen de lezing gehouden werd, mochten de Joodsche artsen echter niet verder dan de zaaldeur. Dit kwam Söderblom ter oore en wel besteeg hij het podium, om zijn lezing te houden, doch deze duurde niet langer dan twee minuten, want hij zei, dat men zich niet aan de gedane belofte gehouden had en de Joden niet had toegelaten. Daarom zag hij maar liever van het verhalen van zijn onderzoekingen af, om dat hij niet alleen voor Ariërs wilde spreken. Brand op een Engelsche duikboot. Niemand gewond. Een linnen krant. Exemplaar van 2 January 1792. Het is niet de gewoonte, dat kranten wor den gedrukt op linnen. Toch ligt een linnen krant vóór ons. Het is het nummer van de Goudasche Courant van Maandag den twee den January Ao 1792, het eerste nummer van dat jaar. Voor de commissarissen werd dat nummer op linnexr gedrukt exi er werden toen vier van dergelijke exemplaren vervaardigd. De krant, die ongeveer de helft van de grootte meet van ons blad, is uit stekend bewaard gebleven. De inhoud bestond toendertijd o.a. uit bui- tenlandsche berichten, die per brief overge komen waren en daarom tijdens het verschij nen van de kx-ant eigenlijk belangrijk ver ouderd waren. Zoo is er een bericht uit Poi*tu- gal, behelzende gegevens over „uitgeweekene Franschen" 2 December gedateerd, terwijl de brieven uit Parijs, van den 26sten December gedateerd te laat aangekomen wax-en. zoodat pas in het volgend nummer het merkwaar digste daarvan meegedeeld kon worden. De uitgever belooft den „begunstigende leezeren ,dat wy steeds het waare karakter van eenen geschiedschryver in het oog zullen houden, en dat wy, om ons Blad den Leezer te vex'aangenamen, en voor den koophandel nuttig en gebruikbaar te maaken, ons niet by enkele Gewesten en Ryken bepaalen maar daarentegen het merk- en leezenswaardig Staatsnieuws, zo onderscheiden als mogelijk, van alle bekende Ryken en Staaten zullen melden, en daarbij voornaamlijk de echte en naauwkeurige Zee-tydingen niet vergeeten. Op deezen voet beveelen wy ons en ons nieuwspapier onzen Leezeren wederom op nieuw aan". De boekhandel van Loosjes te Haarlem gaf in die dagen o.a. uit, zooals in de krant staat vermeld: „Historisch Schouwtoneel van 's Wae- relds Lotgevallen 2e stuk, bevattende de aan- merkelyke gebeurtenissen ixx de onderscheiden Landen en Staaten, in de maanden April. Mei en Juny deezes Jaars voorgevallen, met de daarby behoorende Staatsstukken; het leeven van den zo beruchten Cagliostro, en dat van den geleerden Michaelis". De aankondiging staat vlak boven „Het nieuw uitgevonden Onfeilbaar Geneesmiddel, genaamd Kracht der Remedie, volmaakt ge- neezende allerhande soorten van Verrekkin gen, Jigtpynen etc., kan onbederfelijk te Wa ter en te Land verzonden worden OPENING VERKOOPMAGAZIJN OOSTWALD In perceel Kruisstraat 11 heeft de firma Oostwald, voorheen gevestigd aan de Schag- chelstx-aat 2, haar nieuwe verkoopmagazijn 'ngei'icht en een bezoek aan dit zeer ruime nand heeft ons getoond, dat de Kruisstraat verrijkt is met een inderdaad fraai magazijn. Twee groote etalages, aan weerszijden van den ingang, geven gelegenheid de daarin ten toongestelde artikelen duidelijk en overzich telijk He bekiiken. Aan dezee vereischten vol doet de zaak zelf eveneexrs volkomen. De ;ndruk, die men krijgt bij het binnentreden, is van een ruim en bovendien goed uitgeinst magazijn. Linoleums.'tapijten, loopers matten fheemeubels en stoelen, kinderwagens en wat nog meer voorhanden is, alles is zoo tentoon gesteld, dat het publiek een makkelijke keus kan doen. Een apart vertrek rechhts is in gericht voor de cocosafdeeling. En het heele 71-oote achtergedeelte is geheel bestemd voor Ie beddenafdeeling. De afmetingen van het mwendïge zijn: 14 M. breed en 42 M. lang. De etalages worden aan de buitenzijde van onderen afgezet met een rij bloemen in bak ken, wat een aardige afsluiting zal vormen. Hedenmiddag om 2 uur zou de zaak geopend worden. Voorloopig wordt de zaak in de Schagchel straat aangehouden. Wij wenschen de fix-ma in haar nieuwe wo ning veel succes toe. CHRIST. NAT. ZENDINGSFEEST. Bovengenoemd Zendingsfeest wordt dit jaar gehouden Woensdag 3 Juli op het land goed van wijlen de Koningin-Moeder te Soestdijk. De Hiswa-T entoonstelling Amsterdam. te Voor kampeeren en watersport. Zooals wij reeds medegedeeld hebben zal van 8 tot 17 Maart in de Apollohal aan de Apollolaan te Amsterdam een tentoonstel ling worden gehouden van de Hiswa, de Ned. Vereeniging voor Handel en Industrie op het ebied van Scheepsbouw en Watersport. Het is de derde tentoonstelling van deze vereeni ging en in tegenstelling met de vorige wordt ze niet gehouden in het R.A.I.-gebouw, maar in de Apollohal, die overal 12 M. hoog is en fraai gelegen is aan het water, zoodat een openluchttentoonstelling ermede zal worden verbonden. De opzet is van dien aard, dat deze Hiswa- tentoonstelling volgens deskundigen volko men de vergelijking met buitenlandsche expo sities op dit gebied kan doorstaan. De New- York-show, zoo zei men ons, moge grooter zijn, daartegenover staat dat de Hiswa veel overzichtelij keren fl-aaier van opzet is en aan trekkelijker door de grootere ruimte, waar over de inzenders kunnen beschikken. De Hiswa-tentoonstelling is een evenement voor liefhebbers van watersport en kampee ren. Wat geëxposeerd is zal tot in onderdeelen goed verzorgd woi'den. De voornaamste jacht werven zullen met inzendingen komen, ook op het gebied van motoren komt een fraaie col lectie. Opvallend is, dat >*-'t aantal Diesel en ruwolie-motoren wederom is toegenomen. Het aantal schepen, dat verleden jaar 25 be droeg is thans 33 geworden. Op de tentoonstelling zullen te zien zijn: 7 motorkruisers, 14 open motorbooten, 11 zeil jachten, 1 huisboot, en nog 7 booten in het water. Voorts komen 10 inzenders met bin nenboordmotoren (benzine), en 4 met Diesel motoren (en andere binnenboord-mo toren) dan 8 met buitenboordmotoren en 3 met zijboordmotoren, drie inzenders komen met tenten, een met kampeerwagens, zes met lakken en verven, zes met kooktoestellen en kampeerai-tikelen en voorts zullen stands aan wezig zijn voor kleeding, scheepsbeslag, vlag gen, accu's, gereedschap enz. De A.N.W.B. zal vertegenwoordigd zijn met kaarten en allerlei gegevens, die voor den kampeerder en water sportliefhebber van belang kunnen zijn; er zijn stands van de Ned. Jeugdherberg Cen trale, van de Nat. Luchtvaartschool, de Hol- lahd-Amërikalijn, Een model van de sleep- tank uit Wageningèn' zal' te bezichtigen zijn en een model, van een gelaschte motorboot. In de propagandastand voor i'oeien komen een skiff en een wherry benevens modellen en teekeningen op roeigebied. De huisboot is een prac.tisch ingericht en zéér comfortabel week-end verblijf van 8 meter lengte, met ïnime salon, waarin divan en vast buffet, verder twee 2-pei-soons slaap kamertjes met kast, keuken en toilet, 'n wa tertank, en een ruime buitenzit, De huisboot is geheel gemeubileerd. De degelijk opgetrokken houten opbouw rust op een geklonken stalen bak. F 22 GAAT NAAR ZWEDEN. De Fokker F 22, de Lappland, welke voor Zweedsche rekening was gebouwd, is Vrijdag door de Zweedsche Luchtverkeer Maatschap pij A.B.A. afgenomen, nadat nog met het toestel verschillende proefnemingen waren gedaan. VALSCHE MUNTERS. De Arr. Rechtbank te Amsterdam zette Vrij dag de behandeling voort van de valsche mun tersaffaire, die zich in September van het vorige jaar in het Gooi, te Muiderberg, heeft afgespeeld. Hiervoor stonden twee verdachten terecht n.l. de. 28-jarige kellner L. A. V. en zijn patroon G. H. S. B. De Officier van Justitie requireerde tegen de kellner een gevangenisstraf van anderhalf jaar en tegen B. een gevangenisstraf van twee jaar. ONZE DAGELIJKSCHE KINDERVERTELLINC „Mijnheer," zegt de heraut, „ik klop hier aan met een boodschap van den koning, die ik breng aan alle inwonei's van het land als afgezant van den vorst. Hoor toe. Prins Elewijn, de kroonprins van dit vox-stendom, is plotseling verdwenen. De koning is door smart overmand en heeft beloofd dat hij dengene die hem zijn zoon weer brengt, vijfduizend ducaten uit de schatkist schenkt. En nu ga ik weer verder, tot iedereen mijn. boodschap heeft gehoord." Een afbeelding van de Apollohal aan de Apollolaan, gezien van de brug van de Noor der Amstellaan, in Amsterdam, waar van 8 tot 17 Maart de derde Hiswa-tentoonstelling wordt gehouden. In het water vóór het ge bouw zullen eenige booten gemeerd worden bij wijze van openlucht tentoonstelling. fl ziek en niet ziek Neem 'n KROONTJE jkrooncachets) f en qe zijt zóó weer fit. Per sluk 5 cl. Doos 12 kroontjes 50cl. (Adv. Ingez. Med.) ^l|||||||llllll"|ll"l"'"llllllllllllllllll""||ll|"'"lllllll||||!llllll'"l"""'llllllllllllllllllllll"'"'1"' ZONDAG 3 MAART. HILVERSUM 1875 M. 8.55 VARA. 10.00 VPRO. 12.00 AVRO. 5.00 VARA. 8.00 AVRO. 8.55 Gram.pl. 9.00 Voetbalnieuws. 9.05 Tuin- bouwpi'aatje S. S. Lantinga. 9.30 Orgelspel J. Jong. 9.45 A. Pleysier: Van Staat en Maat schappij. 10.00 Kerkdienst uit de N.H. Kerk te Enkhuizen. Spr.: Ds. J. J. Meyer. 12.00 Klok kenspel en uurslag van den Wijnhuistoren te Zutphen. 12.01 Filmpraatje L. J. Jordaa-n. 12.30 Omroeporkest olv. Treep. 1.00 Concert door het Lyra-trio. 2.00 Boekbespreking Dr. P. H. Ritter Jr. 2.30 Concertgebouw-Kamerox'kest olv. A. v. Raalte. 4.00 Pauze. 4.05 Gramofoon- pl. (Om 4.45 Vaz Dias). 5.00 Orgelspel C. Steyn. 5.20 Bridgepraatje S. Landau. 5.40 „The Three Harrissons" (accordeon). 6.00 Voetbal praatje. 6.15 Sportnieuws. 6.20 Bont program ma mmv. orkesten en solisten. 7.00 Reportage v. d. Zesdaagsche te Antwerpen. 7.20 Vex-volg bont programma. 8.00 Vaz Dias. 8.15 Omroep orkest olv. N. Treep en gram.pl. 8.50 Concert uit Leipzig olv. Hans Weisbach. 9.20 „Hoe hij loog tegen haar man", spel van G. B. Shaw. Vert. Pine Beider. Regie: Kommer Kleyn. 9.05 Concert door de „Palladians". 10.15 Radio- Journaal. 10.30 Gram.pl. 11.00 Vaz Dias. 11.10— 12.00 Omroeporkest olv. N. Treep. HUIZEN 301 M. 8.30 KRO. 9.30 NCRV... 12.15 KRO. 5.00 NCRV. 7.45—11.00 KRO. 8.30 Morgenwijding. 9.30 Gewijde muziek. 10.20 Jeugddienst uit de N.H. Kerk (buur kerk) te Utrecht. Voörg.: Dr. G. W. Oberman. Orgel: D. V. v. Eek. 11.45 Gewijde muziek. 12.15 Orkestconcert en lezing. 2.00 Gram.pl. 2.10 Kath. RVU. 2.30 Kamermuziek en gram.pl. 4.00 Voor -de zieken. 5.00 Kerkdienst uit de Geref. Kerk te Eindhoven. Spr.; Ds. A. J. Fanoy. 6.50 Gewijde muziek. 7.45 Sportnieuws. 7.50 Cau serie. 8.10 Vaz Dias. 8.15 Populair concert. 9.15 Orkestconcert mmv. Vioolsolist. 10.30 Vaz Dias. Gram.pl. 10.4011.00 Epiloog. DROITWICH 1500 M. 11.2012.35 Kerkdienst. 12.50 Vioolrecital M. Zacgarewitsch. 1.20 Schotsche Studio-orkest mmv. A. Dewar (tenor). 2.05 BBC- Northern Orkest olv. v.^Morrison. 3.05 Gram.pl. 3.35 Al fredo Campoli en zijn orkest. 4.20 Orgelcon cert G. D. Cunningham. 4.50 Voor de kinde ren. 5.10 en 5.35 Lezing. 5.50 Lener Strijkkwar tet. 7:05 Lezing. 7.35 A. Kipnis (bas) en I. Scharrer (piano). 8.20 Korte Dienst. 8.35 Re ligieuze causerie. 9.05 Liefdadigheidsoproep. 9.10 Berichten. 9.20 Albert Sandler en zijn or kest, mmv. W. Glynne (tenor). 10.20 Radio- Militair-orkest olv. B. W. O'Donnell, mmv. K. Winter (sopraan). 11.05 Epiloog. KONINGSTRAAT 27, TELEFOON 14609 OFFICIEEL PHILIPS REPARATEUR (Adv. Ingez. Med.) MAANDAG 4 MAART 1935. HILVERSUM 1875 M. Algemeen Programma verzorgd door de VARA. 8.00 Gramofoonplaten; 10.00 Morgenwij ding VPRO. 10.15 Declamatie A. Bouwmees ter; 10.30 „Schalmei", o.l.v. P. Renes: 10 40 ,.XX"-ensemble o.l.v. C. Steyn; 11.00 Vervolg declamatie: 11.15 Strijkorkest o.l.v. E. Walis; 11.30 Gramofoonplaten: 12.00 „De Zonneklop pex-s", o.l.v. C. Steyn; 12.30 Gx-amofoonplaten 12.45 „De Flierefluiters" o.l.v. E. Walis; 1.15 Gramofoonplaten: 1.30 „Orvitropia". o.l.v. J. v. d. Horst; 2.15 Declamatie F. Nienhuys: 2.30 Orgelspel C. Steyn; 3 00 Voor de vipuw; 3.30 L. van 't Erve (viool) en P. Lentz (cello)4.00 Zenderwiss.; 4.15 Gx-amofoonplanten4.30 Kinderuurtje; 5.00 VARA-orkest o.l.v. H. de Gi-oot; 5.30 Declamatie C. Rijken; 5.45 Ver volg orkestconcert; 6.30 Muzikale causerie P. Tiggers: 7 10 Causerie; 7.30 Volkliederencon cert E. Emeljanoff (zang) a. d. vleugel F. de Nobel; 8.00 Hei'h. SOS-berichten: 8.03 „Chids tus". oratorium van Draeseke. m.m.v. „De Stem des Volks", den Haag. Residentie-or kest. en solisten. Leiding: P. Zwager; 8.40 Vaz Dias; 8.50 Reportage v. d. Zesdaagsche te Antwerpen; 9.00 Declamatie Lien de Jong, 9 15 Vervolg oratorium: 11.00 Fragm. „King Lear", Shakespeare, bew. Numan; 11.30 Re portage v. d. Zesdaagsche te Antwerpen; 11.45 Gramofoonplaten. HUIZEN. 301 M. NCRV-uitzending. 8.00 Schriftlezing en meditatie; 8.15 Gx*a- mofoonplaten: 10.30 Morgendienst o.l.v. Ds. N. P. E. G. v. Uchelen; 11.00 Chr. Lectuur; 11 30 Gramofooonplaten; 12.30 Orgelconcert ■T. Zwart; 2.00 Voor de scholen: 2.35 Causerie A J. Herwig, 3.15 Kniples: 4.00 Bijbellezing Ds. W. F. ten Rouwelaar. m.m.v. zang en or gel: 5 00 Concert A. de Vink-Verschoor (so- •vaan), C. Castendijk (mezzo-sopraan). H. Miier-v. d. Woude (cello) en A. Sohellevis 'piano); 6.30 Vragenuur ;7.00 Ned. Chr. Persbureau; 7.15 Gramofoonplaten; 7.30 Vra genuur (vex-volg); 8.00 Vaz Dias: 8.05 Gra mofoonplaten9.00 Causerie Ph. v. d. Most; 9.30 NCRV-orkest o.l.v. P. v. d. Hurk. (Oxn 10.00 Vaz Dias); 11.00 Gramofoonplaten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1935 | | pagina 6