Haarlemsch R.K. Damgenootschap kampioen, VRljbAC. '12 APRIL 1935 H A A R L E M'S DAGBLAD' Wederom is het Engelsche voetbalelftal er Diet in geslaagd, den internationalen wedstrijd tegen Schotland in Hampden Park te Glasgow te winnen. Werd in 1931 in de laatste minuut met 10 verloren en twee jaar later met 21, thans behaalden de Schotten een alleszins ver diende 2—O-overwinning, die door de 130.000 toeschouwers binnen en nog tienduizenden buiten de muren van het Stadion ten zeerste werd toegejuicht. De autoriteiten hadden dit maal maatregelen genomen, opdat niet teveel menschen in de knel zouden komen, zooals in 1933, toen van de 136.000 aanwezigen enkele honderdtallen door den eerste-hulpdienst moesten worden verzorgd. Doch hoewel men de hekken drie kwartier voor het 'begin, sloot, had ook nu het Roode Kruis-personeel druk werk, want 6000 menschen minder op een zoo groote menigte maakt niet veel verschil. De Schotten brachten een uitstekende ploeg in het veld, die buitengewoon goed gespeeld heeft en een Engelsche zege was van het aan- vangssignaal af buiten gesloten. De jeugdige achterspeler Cumming van Partick Thistle maakte een schitterend debuut en de rech tervleugel der tegenstanders, bestaande uit Bastin en Geldard (Everton) was daardoor to taal lamgeslagen. Temeer, daar ook de Schot- sche spil Simpson een voortreffelijke verdedi gende partij speelde en den Sunderland-mid- denvoor Gurney volkomen in bedwang hield. Westwood van Bolton op de linksbinnenplaats heeft evenals zijn clubgenooten in de laatste maand teveel zware matches gespeeld en zoo doende kwam het. eenige gevaar voor de Schotsche veste van den linksuiterst Brook (Manchester City). De Engelsche spil Barker (Derby County) beging de fout, in dit milieu aanvallend te spelen, zoodat Gallagher, die de Schotsche voorwaartsen leidde, veel meer vrij spel had dan wenschelijk was. Barker's tactiek was nog minder juist, daar achter hem de twee Arsenal-backs Male en Hapgood speelden, die ingesteld zijn op een teruggetrokken center- half. Met hun clubgenoot Roberts op de spil- plaats had de Engelsche verdediging waar schijnlijk beter gesloten. Alsford van Tot tenham Hotspur bezette te elfder ure de links half-plaats. daar Bray door een verwonding niet kon spelen en ook deze verandering kwam de Engelsche ploeg niet ten goede. Britton (Everton) was de bests der drie middenspelers en hij, tezamen met Bastin, zorgden er nog eenigszins voor, dat Brook met verre „cross- passes" aan het werk gezet kon worden. Bij de Schotten ging het in den aanval als op rolletjes. De kleine rechtsbinnen Walker (Heart of Midlothian), een speler van het type Lou Adam, bracht het publiek en de des kundigen in vervoering door een schitterende, partij voetbal, waarvan natuurlijk de rechts buiten Napier profiteerde. Op den andeven vleugel was „Daily" Duncan (Derby County) in zijn besten vorm en het pleit voor de Ar- senal-backs. dat zij tegen een dergelijke voor hoede zoo stug en goed verdedigd hebben. Ook doelman Hibbs kan op een goeden wed strijd terugzien. Intusschen is weer eens gebleken, welke groote voordêèifen een goed genomen hoek schop kan opleveren. Was het in 1931 de rechtsbuiten Cheyne. die in de laatste minuut uit een corner in eens doelpuntte, thans ont stonden de beide Schotsche goals indirect uit hoekschoppen van Napier. Deze rechtsbuiten plaatste beide malen den bal met het linker been voor doel en de linkervleugelman Duncan stormde voor den goal en de wachtende ver dedigers langs en kopte het leder tweemaal in het net. De Schotten lieten zooveel mogelijk den bal het werk doen. terwijl daarentegen de Engel sche halfbacks zich aan dribbelen bezondig den, hetgeen tegen een versterkte en goed dek kende verdediging zonder practisch resultaat moest blijven. De overwinnaars hebben, met uitzondering van den Chelsea-doelman Jack son. die bij het weinige werk weifelend op trad, bizonder goed gespeeld. Bij de Engel- schen toonden Hibbs, Hapgood, Male. Bastin, Britton en Brook hun plaats waard te zijn. Het zijn niet altijd de duurste paarden, die in belangrijke races, als de Grand National Steeplechase, de beste resultaten bereiken. Er zijn vele gevallen bekend, waarbij een op goed geluk gekocht paard zulke uitstekende spring- capaciteiten aan den dag legde, dat de trainer tenslotte besloot, een kans in de grootste ren te wagen en niet zelden behaalde zulk een dier met 'een vrijwel onbekenden stam boom de overwinning. Eenige jaren geleden won het Iersche paard Tipperary Tim te Aintree met een noteering van 100 tegen 1. terwijl het een jaar tevoren nog voor een huifkarretje geloopen had. De hertog van Stacpoole kocht destijds van een slager uit het Iersche stadje Trim een merrie, die enkele veulens ter wereld bracht, waarvan er één, Thomond II, dit jaar bijna den Grand National won. Golden Miller bracht zijn jeugd op een kleine boerderij door en werd daarna voor 100 guineas verkocht, welke prijs later tot 300 pond werd verhoogd. En een ander bekend paard, Southern Hero, kostte slechts 40 pond. Daar slaat tegenover dat er vooral van Ame- rikaansc'ne zijde enorme sommen zijn besteed in een poging, deze beroemde race te winnen. De Yankee-millionairs hebben er altijd prijs op gesteld, als eigenaar van den Grand Na tional winnaar te kunnen doorgaan. Zij koch ten de favorieten en de duurste paarden, doch het succes was omgekeerd evenredig aan het bestede bedrag. Over enkele weken, als de voor j aarsstor men voorbij zijn en hét Mei-zonnetje over de vel den schijnt, komen de cricketers uit hun win- terschuilplaatsen om zich terdege te oefenen, alvorens de eerste wedstrijdbal gebowld wordt. Velen van hen, bezield met het voornemen om de prestaties van een Hobbs of een Bradman te evenaren, hebben zich een nieuw bat aan geschaft en misschien zijn er enkelen van hen, die zich afvragen, waar en hoe deze bats worden vervaardigd. Het is een volkomen Britseh product, want het wilgenhout voor het ..blad" komt uit Cambridge. Essex en Hunting don. terwijl de „steel" en het rubber voor het handvat uit Malaya komen. Ook hier speelt de mode een groote rol. Voor den oorlog geno ten bruingekleurde bats de voorkeur, terwijl thans hoofdzakelijk witte gekocht worden. Eigenlijk maakt het weinig verschil, want on langs heeft een fabrikant het geheimpje ver klapt, dat het hout hetzelfde is. doch dat men vroeger, door er zaagsel onder te laten ver branden, de bats bruin kleurde. Hij yertelde ook, dat er vele spelers zijn, die onder geen voorwaarde een bat met een bruine vlek er op koopen. doch de professional zoekt juist zulk een slaghout uit. wijl dit. „vlinder-merk" het beste hout vertegenwoordigt. Bijna al het werk in het fabricatie-proces wordt met de hand gedaan. Slechts voor het schaven van het blad, het draaien van het handvat en voor het persen worden machines gebruikt. Dit persen geschiedt met een druk van vijf ton, teneinde het hout hard te ma ken en splijten te voorkomen. Het moeilijkste werk is het bevestigen van het handvat in de V-vormige opening van het blad, want- één slag te veel en het hout is vernield. Tenslotte moet er nog de was-aclitige glans op gebracht worden, doch daarvoor wordt niet. zooals men wellicht denken zou. vernis gebruikt. Met een groot schaapsbeen wordt zoolang over het hout gestreken, totdat het glanst als satijn. Het moet als een groot verlies voor de cricketsport worden aangemerkt, dat de heer Van Eeghen besloten heeft, de captaincy van Rood en Wit neer te leggen en niet meer ge regeld in eerste klasse cricket uit te komen. Sinds 1924 heeft hij het eerste elftal der oud ste Haarlemsche club met- groote kennis van zaken en veel enthousiasme aangevoerd. Dat Rood en Wit zich ook na het terugtrekken van vele oudere spelers, zooals Posthuma, Swens, Van Manen e. a. met meerendeels jonge en nog onervaren krachten wist te handhaven, is voor een zeer belangrijk deel aan de leiding van Van Eeghen te danken geweest. Als wicketkee per heeft- hij uitstekende wedstrijden gespeeld, terwijl'hij, als de nood aan den man kwam, ook met de bat menige „captain's innings" van groote waarde heeft bijgedragen. In het komende seizoen zal Mr. F. A. Da vidson zijn plaats als aanvoerder innemen en diens kennis van het spel is er waarborg voor. dat ook thans de captaincy van de Span- jaardslaanclub in goede handen is. Ook in het bestuur van den Haarlemschen Cricketbond is een mutatie op handen. Mr. F. A. Davidson stelt zich niet langer beschikbaar als voorzitter, welke functie door Jhr. C. A. van Lennep zal worden vervuld. In Engeland zijn Zaterdag jl. voor de eer ste maal „indoor"-athletiek-kampioenschap- pen gehouden en wel in de Empire Pool and Sports Arena te Wembley. Er waren planken over de kunstijsbaan gelegd, zoodat men be zwaarlijk van een ideale gelegenheid kan spreken. Desondanks waren er ongeveer hon derd mannelijke en vrouwelijke deelnemers. De sprint over 70 yards werd gewonnen door Duncan van Oxford University in 7 1/2 seconde, tweede was de bekende looper Ran- geley van de Salford Club. die ook aan de Olympische Spelen van 1928 te Amsterdam deelnam. De hindernisrace. eveneens over 70 yards leverde een overwinning van den Oxford-student Pilbrow op in 9 seconden met Finlay als tweede. Bij het hoog- en pols hoogspringen waren de beste prestaties resp. zes voet en twaalf voet 3 inches. Men koestert het plan, ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van den Engelsehen koning ook op voetbalgebied feestelijkheden te organiseer en. Van Schotsche zijde wordt in dit verband een tournooi van vijftallen aanbevolen, omdat men daarmede elk jaar in Noord-Engeland ter voorbereiding van de competitie zooveel succes heeft. Men is van oordeel, dat er gedurende het seizoen ge noeg „gewone" matches gespeeld worden en dat het thans zaak is, bij deze bijzondere gelegenheid de toeschouwers iets anders voor te zetten. Elke club zou dan met één vijftal mogen inschrijven, dat gedurende tweemaal 7 1/2 of 10 minuten aan een knock-out tour- nooit van één dag deelneemt. Het zou aardig zijn. als een der Haarlem sche clubs iets dergelijks organiseerde voor de Nederlandsche vereenigingen. De maand April en vooral de Paaschdagen bieden daar voor een mooie gelegenheid. Toch is het aangenaam te vernemen, dat ook E.D.O. er voor gezorgd heeft, in deze laatste weken van het seizoen voor niet-alle- daagsche tegenstanders te zorgen. Op 28 April komt de „Boavista F. C." uit Oporto op bezoek en als deze Portugeezen een even goede kwaliteit voetbal als portwijn leveren, staat ons een interessante wedstrijd te wachten. Het bestuur van Derby Comity heeft, even als vorig jaar het voorstel ingediend, het ho norarium voor League-scheidsrechters te verhoogen. Dit bedraagt thans drie guineas (ongeveer 23 gulden) voor één wedstrijd, waarbij de klasse niet in aanmerking komt. De voorstellers willen dit bedrag op 10 guineas voor de eerste. 3 tot 5 voor de twee de en 2 tot 2 1/2 guineas voor de derde klasse matches bepaald zien. Tevens wordt de mo gelijkheid geopperd, deze bedragen naar ge lang der geleverde prestaties toe te kennen, omdat men van meening is, dat de in uit zicht- gestelde hoogere belooning, den referee er toe zal bewegen, zijn uiterste best te doen. Hoewel de belooning van scheidsrechters natuurlijk een uitvloeisel is van het be- roepsspel, lijkt ons bovenstaand voorstel van Derby County toch wel wat erg vergaand. Gelijke monniken, gelijke kappen moet voor de rechtspraak het parool zijn. DAMMEN. BESLISSINGSWEDSTRIJD NAT. HOOFD KLASSE CLUBKAMPIOENSCHAP. Het bestuur van den Nederl. Dambond heeft den beslissingswedstrijd om het natio naal hoofdklasse clubkampioenschap tusschen „Mutua Delectatio" Cs-Gravenhage) en .Gezellig Samenzijn" (Amsterdam) vastge steld op Zondag 28 April te Haarlem. VOETBAL'. IIELDERSCH ELFTAL—STOR.MVOGELS. Zondag a.s. speelt Stormvogels ten bate van het Dorus Rkersfonds een wedstrijd tegen een Heldersch Elftal. Stormvogels komt uit met: De Vries, Haak Sr., Tol, Wey. Fijen, v. d. Velde, v. d. Steen. v. d. Lugt, v. d. Merkt, Ketting Prins. ZATERDAGMIDDAG- COMPETITIE Voor morgen heeft de competitie-leider het volgende programma samengesteld: AFDEELING A: ZeevogelsSÏZO AFDEELING B: SIZO 2—V. J. B. AFDEELING C: V. J. B. 2—V. E. W. I Kennemerland 4—Ulysses 2 SIZO 3Kennemerland 5 Kennemerland 6—V. V. B. V. V. IJ. 3—V. E. W. 2 Zeevogels speelt morgen haar laatsten wed strijd in dit seizoen tegen SIZO. In het be gin der competitie waren de IJmuidenaren belangrijk sterker dan SIZO, doch thans is de situatie eenigszins anders. De Hillegomsche club is gaandeweg beter gaan spelen, tei-wijl de Zeevogels minder op dreef zijn dan voor heen. Wij verwachten een gelijk spel tusschen beide clubs. Mocht SIZO er in slagen te win nen, dan zou Zeevogels de tweede plaats op de ranglijst nog met Kennemerland moeten deelen. In afdeeling B wordt de competitie geëindigd met den wedstrijd SIZO 2—V. J. B. Hoewel hieraan geen belangen zijn verbonden, geloo- ven we toch, dat het een enthousiaste strijd tusschen beide ploegen zal worden, waarbij de Velsenaren wel zullen winnen. In afdeeling C zijn alle elftallen in het veld. Daar V, E. W. reeds kampioen is, hangt er weinig van de ontmoetingen af. Enkele teams zullen zich misschien nog inspannen om een betere plaats op de ranglijst te verkrijgen; de overige elftallen echter zullen het wel kalm pjes aan doen en er een genoeglijkheidspar tijtje van maken. GYMNASTIEK Uitvoering N. A. S. B. te IJmuiden. Donderdagavond gaf de afdeeling IJmuiden van den Ned. Arbeiders Sportbond onder lei ding van den heer J. Kraak een gymnastiek- uitvoering in Thalia. Na opening door den afdeelings-voorzitter. den heer W. Otto, sprak de heer Caldenhoven. voorzitter van het dictrict Noord-Holland van den N.A S.B.. een propagandistisch woord ten gunste van partij, vakbeweging en sportbond. De IJmuider afdeeling. jong nog van jaren, is een beginnelinge in de turnerij. Maar zij mag er reeds wezen; de verschillende onder- afdeeüngen zijn goed bezet en er wordt blijkens het Donderdag gebodene met veel ernst en animo geturnd. De vereeniging bleek bovendien reeds een uitgebreid en veelzijdig programma met goede resultaten af te kun nen werken. Vóór de pauze waren alleen adspiranten aan de beurt. Van de 14 nummers in totaal werden er slechts 4 door dames en heeren gegeven. Inzake de oefenstof was een merkwaardige tegenstelling op te merken. De leider hield in veel gevallen de oefeningen uiterst eenvoudig, maar wanneer 't blijkbaar de bedoeling was. het gehalte te verzwaren, dan bleek meestal veel te hoog gegrepen, zooals in de drie brug- nummers, vooral in dat voor meisjes. Overigens bezondigde men zich nooit aan te zware stof voor de jeugd, wat pleit voor het inzicht van den leider. Het publiek, dat niet in grooten getale was opgekomen, toonde herhaaldelijk zijn tevre denheid met de verrichtingen. SCH2-A (Adv. Ingez. Med.) WANDELSPORT. R. K. A. V. „HOLLAND". Bovengenoemde vereeniging organiseert Zondag a.s. een 30 K.M. marsch in verband met haar 10-jarig bestaan. De route zal gaan door de mooiste streken van Bloemen- daal, Heemstede en Aerdenhout. De start heeft plaats te twaalf uur bij ho tel „Van Ouds Het Raadhuis" te Overveen. DE „JAN PASSTOORS" BLOEMBOLLEN- MARSCH. Voor de bloembollenmarsch, georganiseerd door bovengenoemde vereeniging op 13 en 14 April toestaat ook dat jaar weer groote be langstelling. De deelnemers komen uit ver schillende plaatsen van ons land, o.a. Nijme gen, Ede, Den Haag, den Helder, Apeldoorn, Alkmaar enz. Als bijzonderheid moge dienen dat ook drie Parijzenaars hebben ingeschre ven. Ondanks het minder gunstige weer be draagt het aantal deelnemers reeds 50.0. Er bestaat nog gelegenheid tot inschrijving tot een half uur vóór den start, die plaats heeft op Zaterdag te half drie en Zondag 10 uur bij het gebouw „Olympia". De route is als volgt: Kinderhuissingel, Leidsche Vaart, Zand voortschelaan, Adriaan Pauwlaan, Heemsteed- sche Dreef, langs Flora door Groenendaal naar Glipperweg, Binnenweg, Schoollaan, Zandlaan Bethlehemlaan, Haarlemmerstraat, Pastoors- laan, Loosterweg n, Wilhelminalaan naar Kerkplein Kille gom. Rust. Terug langs straat weg naar Bennebroek, Heemstede, Zandvoort- schelaan, Leidsche Vaart, KincSerhuissmgel. De wandelaars worden Zaterdag te halfacht. en Zondag te drie uur terugverwacht. WEDSTRIJDEN CONCORDIA. Concordia houdt deze maand voor de ver schillende afdeelingen onderlinge gymnastiek Wedstrijden. De wedstrijden voor de meisjes zijn ge ëindigd. De onderdeden waren: ringen (zwaai en stil), ladder (schuin en horizontaal), paard (voltige en sprong) en brug, en voor de oudste meisjes bovendien evenwichtsbalk. Aan de wedstrijden namen 45 oudste en 50 jongste meisjes deel. De uitslagen luiden: Oudste meisjes. Eerste afdeeling: 1. A. Wehrle, 2. K. Sjouwerman, 3. F. Franken. Tweede afdeeling: 1. G. Hoogeveen, 2. W. Com- piet, 3. M. v. Haaren. Derde afdeeling: 1. D. Kromhout, 2. A. Wibsiiowitz, 3. G. Schipper. Jongste meisjes. Eerste afdeeling: 1. J. Hö- man, 2. A. Kuijik, 3. K. Monnée. Tweede afdee ling: 1. R. v. d. Anker, 2. A. v. d. Velde, 3. M. Klanderman Derde afdeeling: 1. M. de Vries, 2. T. Kluts, 3. J. Boerée. VERGADERING BATO. Onder leiding van den heer J. H. O. v. d. Wall hield Bato zijn jaarvergadering. De voorzitter deelde mede, dat het aantal leden gestegen was van 208 op 236, zoodat de voor uitzichten voor de viering van het 40-jarig jubileum in 1936 gunstig zijn. Besloten werd deel te nemen aan het vol gend jaar in Amsterdam te houden Bonds- j feest K. N. G. V. Dezen zomer zal een auto tocht gemaakt worden naar het natuurbad te Apeldoorn. Deze jaarvergadering werd gevolgd door een feestelijke bijeenkomst onder lei ding van den humorist Henk Smal. O.a. had de opvoering plaats van een revue-schets. Dans, voordracht, enz. vulden het verdere programma. Ook de adspiranten waren niet vergeten. Voor hen was er feest vóór de .jaarvergade ring. Ruim 120 jongens en meisjes vermaak ten zich met spel, voordracht en zang. ATHLETIEK. „GITA". Nu het zomerseizoen weer komt heeft ook „Gita" weder haar zomertraining hervat op het Gemeentelijk Sportterrein aan de Klever laan. Voorloópig heeft de training alleen plaats 's Zondagsmorgens van 9 tot 12 uur. Met in gang van half Mei echter, zal er op Maandag en Donderdagavond van 79 uur geoefend worden. Deze jonge vereeniging, welke reeds meerdere malen door haar goede prestaties van zich deed spreken, biedt plaats aan alle dames, die athletiek óf als wedstrijd-, óf als ontspanningssport wenschen te beoefenen. Er wordt onder zeer deskundige leiding ge traind. Medisch sportonderzoek is op regel matige tijden verplichtend. jiniiiiiiiiiiiiiniiiiiifiiiiifiiiiiiiiiiiniiinniiuiiiiiiwiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiriniiriuiiiiiiujiiiiiifiiiiiuiiiDiriniuiiiiiuiiiiniiiiiiuiiflnnoiniriniiifiiiifliiniiiJiiiiiniiiiniiiiinniuDniDnifniiiiiDinninniiiiin Over den voetbalwedstrijd SchotlandEngeland; Goed- koope paarden winnen belangrijke races; Hoe een cricket- bat ontstaat; Aanvoerder Van Eeghen van Rood en Wit; Indoor-athletiek-kampioenschappen op Wembley; Een tour nooi van vijftallen; Portugeezen bij E. D. O.; Betaalde referees. AUTOMOBILISME. Geen autorenbaan te Heerlen. Aan het Haarlemsch R.-K. Damgenootschap klasse Haarl. R.-K. Dambond te worden.. In verband met. het feit, dat deze vereeni ging zich in den laatsten tijd mag verheugen over een steeds toenemend ledental, werd op cte laatste ledenvergadering besloten, het bestuur met twee leden uit te breiden. Tot heden was het bestuur samengesteld uit drie personen, namelijk de heeren W. A. Hopsta ken, voorzitter, J. Lucas, secretaris en P." Mul penningmeester. Hieraan zijn toetgevoegd de nieuwgekozen bestulrsleden A. Herben en A. v. Rossum. Op Maandag 15 April a.s. zal een gongwed- mocht het gelukken, kampioen van de eerste .Hierboven het eerste tiental met twee reserves. strijd plaats hebben waarvoor reeds prijzen beschikbaar zijn gesteld. Hieraan kunnen uitsluitend leden van bovengenoemde ver eeniging deelnemen. Tegen Maandagavond acht uur heeft in de bovenzaal van het café van den heer Bos aan het Soendaplein. de clubavond plaats. Be langstellenden zijn welkom. Ook is men voor nemens ter gelegener tijd een extra feest avond te organ isee ren in verband met. het behaalde kampioenschap der clubcompetitie le klas van den Haarl. R. K. Dambond. In de Donderdagmiddag gehouden algemeene vergadering van de Kon. Ned. Automobiel Club heeft de voorzitter, Mr. Linthorst Homan, om trent de te bouwen autoracebaan te Heerlen, de volgende mededeelingen gedaan: Het bestuur van de K. N. A. C. heeft de plannen voor den bouw van een autoracebaan steeds in handen gehad. De plannen van As sen en Arnhem werden daarbij teruggetrok ken. waarbij alleen de plannen van Heerlen doorgang- vonden. De burgemeester van Heer len heeft- in het bijzonder hiervoor zeer hard gewerkt. Het K. N. A. C.-bestuur zag zich ech ter genoodzaakt in verband met ongelukken op buitenlandsche renbanen te adviseeren, de breedte van de baan inplaats van op 8 op 12 Meter te brengen, omdat de veiligheid dan meer gewaarborgd was. De kosten van den bouw waren geraamd op een half millioen gulden; het verbreeden van de baan van 8 op 12 meter zouden de kosten met 59 pet. verhoo gen, De burgemeester van Heerlen is hiervan zeer geschrokken. Een paar maanden is een en ander hangende gebleven. Donderdag heeft het- bestuur telefonisch aan den burgemeester van Heerlen medegedeeld, dat het K.N.A.C.- bestuur verder afziet van den bouw van een baan te Heerlen en zich in deze volledig terug trekt. waarbij den burgemeester dank werd gebracht voor zijn initiatief en zijn mede werking. Omtrent plannen voor aanbouw van een autobaan in een ander deel van ons land wer den geen mededeelingen verstrekt. CRICKET. JACK HOBBS GEHULDIGD. Zooals wij reeds eenigen tijd geleden be richtten heeft de grootste batsman van den modernen tijd Jack Hobbs thans zijn bat voorgoed aan de wilgen (waarvan het ook af komstig was) gehangen, niettegenstaande het- feit dat hij vlak bij zijn 200 centuries is. Zijn county Surrey heeft hem nu tot eerelid1 benoemd een zeer bijzondere onderscheiding voor een beroepsspeler. Hobbs is niet alleen als batsman en als- coverpoint fielder, doch ook als sportsman een der meest geëerde cicketers in Engeland geweest. GYMNASTIEK

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1935 | | pagina 12