Het orgel in de St. Bavo. Coupons F.UIisbrun Lkmmma 3 Het Plan-Meispel 1936. ZATERDAG 2 MEI 1936 HAARDE M'S DAGBLAD 200 jaar geleden was Christiaen Muller het aan het bouwen. Crootsche plannen voor een herdenking. In het begin van het jaar 1735 werd door de Burgemeesteren en de Vroetschappen der stad besloten eennieuw orgel in de St. Bavo te laten bouwen. Voor den bouw daarvan werd een fonds gevormd, waarin f 20.000 gestort werd door de Casze van de Heren van de Krijgsraedt en f 30.000 door de Regenten van hetProveniershuis als tegenprestatie voor hetgeen zij bij de oprichting van het Huis van de stad genoten hadden. zal plaats hebben in 1938, want dan is het 200 jaar geleden, dat het orgel in gebruik genomen werd. Omdat zulke vieringen langen tijd van voor bereiding eischen is het zoo vervolgde de heer Robert uitstekend daarop nu reeds de aandacht te vestigen. Wat de plannen aan gaat, zou de herdenking tweeledig kunnen zijn. De uitwendige toestand van het orgel laat' te wenschen over. Er zou getracht kunnen worden, ter gele genheid van het 200-jarig bestaan, een inzameling te houden om aan de gemeente een bedrag aan te bie den dat bestemd is voor de restau ratie. In 1905 heeft de laatste groote restauratie van het orgel plaats gehad. Toen is evenwel slechts een deel van de pijpen aan het front voldoende onder handen genomen. Nu zou dit werk voltooid moeten worden. Maar al leen daarmee zou reeds een uitgaaf van f 2500 gemoeid zijn. Er zijn bovendien ook nog eenige inwendige restauraties noodig, zoodat de gemeente voor een vrij groote uit gave zou komen te staan. Als de burgerij de inzameling zou niet tot Haarlem beperkt behoeven te blijven, want het orgel, dat een der mooiste, misschien zelfs het mooiste is der kerkorgels uit de 18e eeuw, is een Neder- landsch bezit! een gedeelte van het ver eischte geld bijeen zou brengen, zal de ge meente wellicht het ontbrekende voor haar rekening willen nemen, daar het orgel toch haar eigendom is. Bovendien zou in het jaar van het jubileum een reeks orgelconcerten georganiseerd kunnen worden waar voor bekende organisten uit het bui tenland zouden uitgenoodigd kunnen - worden. Als voor die concerten dan een geringe toe gangsprijs gevraagd zou worden, zou het mo gelijk zijn als de kerk vol belangstellenden loopt, baten te verzamelen ter versterking van het restauratiefonds. TELEF. 11972 TELEF. 12953 Het stadsbestuur gaf opdracht aan den „stads-onderfabryk" (een technisch ambte naar, nu zou men zeggen een hoofdambtenaar van Openbare Werken) om te beraadslagen met Christiaen Muller, meester-orgelmaker en Jan van Dogteren meester-beeldhouwer, bei den te Amsterdam, om „met dezelve te for meren een behoorlijk Bestek met Cieringe van de kosten en alles hetgeen tot het nieuwe Or gel, Beeltwerk en alle andere materialen van noden zal zijn." Er werd beslist dat het orgel zou komen in den westergevel, waar toen een groot geschil derd glasraam stond van Georgius van Eg- mond, Bisschop van Utrecht. Het uitnemen van dit glasraam en van nog twee kleine ven sters werd aanbesteed voor f 245. Meteen werd toen begonnen met het maken van de fundee ring en de opgaande muurwerken voor het orgel. Er werd in dien tijd spoed betracht, ruim een maand na het raadsbesluit voor den bouw werd" reeds aan Christiaen Muller opdracht gegeven het orgel te maken voor 20.000 Caroli guldens. Te voren was al beslist, dat het orgel zou 'bestaan uit drie manuaal klavieren en een vrij pedaalklavier, tezamen 60 registers. In het orgel mocht een gedeelte van het mate riaal van het oude orgel verwerkt worden. Onmiddellijk werd met de voorbereiding van den bouw begonnen, maar met de eigen lijke -uitvoering moest toch gewacht worden tot het voorjaar van 1736. Het is dus in dezen tijd juist 200 jaar geleden dat het orgel werd gebouwd. Met de voorbereiding en den bouw was on geveer 3 jaar gemoeid. T-oen het in 1738 klaar was, is het werk van Muller „geëxamineerd" door eenige deskundigen door het Stadsbestuur daartoe aangewezen. Dit waren G. F. Witvogel, organist der nieuwe Luthersche kerk te Am sterdam, G. Harringa, organist te Alkmaar. Veltkamps, organist der Groote Kerk te 's-Gravenhage en IT. Radeker, organist te Haarlem. Zij rapporteerden dat het orgel aan alle eischen voldeed, zij hadden het „met uyterste verwonderinge en admiratie gesien en gehoord" en gaven de „verseekeringe dat zij geen lof meer van het werk gegeven hebben, dan den maaker en zijn gemaakte toekomt." Muller had het in hem gestelde vertrouwen dus niet beschaamd. Het orgel had 60 stemmen, waaronder 15 tongwerken, terwijl het getal pijpen 4088 be droeg. Tegelijk met de opdracht aa.n den orgel maker Muller werd het „beeltwerk" gegund aan Jan van Logteren, beeldhouwer en steen - kooper te Amsterdam voor 2800 Car. guldens. De levering van de vier pilaren voor het bal kon van het orgel werd gegund voor 1150 Car. guldens. Beneden het orgel staat een wit-marme- ren beeldengroep, voorstellende de Gods vrucht-, de Dicht- en de Toonkunst, aan wier voeten een hoorn des overvloeds zijn rijken inhoud van vruchten en bloemen uitstort. De Eeuwigheid vliegt boven deze drie beelden, een kleed uitgestrekt houdend. Eest heeft op die plaats een ornament, den Tijd voorstellend gestaan, maar dit voldeed niet, zoodat nog in 1736 besloten werd dit te vervangen. Dit is het werk van den Haagschen beeldhouwer Xavery, die er 6500 gulden voor bedong. Het stadsbestuur was ook met de resultaten van zijn arbeid zeer ingenomen. Het orgel werd 14 September 1738 in gebruik genomen door Hendrik Radeker, organist. Reeds dadelijk werd het orgel geroemd voor zijn mooien klank. Een geschiedschrijver uit de 19e eeuw zegt: „Geen wonder dat het orgel een algemeene vermaardheid verlangde en de aandacht ook trok van buitenlandsche kunstenaars zooals o.a. van Handel, Burton, Mendelssohn, de Abt Vögler en anderen, die het bespeeld hebben en daarover het meest gunstige oordeel uitge sproken hebben." De stadsorganist de heer George Robert vertelde ons, dat ook hij reeds aandacht gewijd had aan het jubileum van het orgel. De viering van het 200-jarig bestaan GARAGE „BLUE STAR" Gebr. van Gilse, Wagenweg 132 Official Peugeot Dealers Luxe verhuur met en zonder chauffeur (Adv. Ingez. Med.) Vergadering Libertair- Socialistisch 1 Mei-Comité. Het Libertair Socialistisch 1 Mei-comité, dat Vrijdagavond in „Caecilia" een openbare ver gadering had belegd, is gevormd door de Syn dicalistische Vrouwenbeweging, het Syndica listisch Arbeidssecretariaat, de Vrije Socialis tische Vereeniging en de Vereeniging „Nieuwe Cultuur". Voor den aanvang van de vergade ring waar ongeveer 80 personen aanwezig wa ren, werd druk gecolporteerd met weekbladen als „De Vrije Socialist" en „De Wapens Neer". Na een openingswoord van den voorzitter was het woord aan den heer B. Lansink Sr. Spreker wees op het groote verschil tusschen de om standigheden, waaronder de eerste 1 Mei-daj werd gevierd, en die welke nu deze viering kenmerken. Waarom koos men destijds den eersten Mei? Omdat in de maand Mei veel is waar te ne men wat op de elementen van het socialisme lijkt. Het is niet waar dat het socialisme on natuurlijk is. Integendeel, het socialisme is ook te vinden in de flora. Het kapitalisme daarentegen is onnatuurlijk. De kapitalisten weten wel dat zij den arbei ders onrecht aandoen. Daarom zijn zij steeds paraat als de arbeiders voor hun rechten op komen. Zoo was het bij de viering van den eersten 1 Meidag. Men wilde ware oorlog; maatregelen nemen uit angst voor dien eersten Meidag. Naar mate zich echter de arbeidersbeweging heeft uitgebreid, zijn de scherpe kanten er af gesleten en heeft zij haar karakter verloren, Thans moeten de arbeiders niet vertrouwen op hun parlementarie middelen, maar moet er gewerkt worden met de economische macht die men vertegenwoordigt. Thans stuurt het kapitalisme af op een oorlog. Arbeiders wat wilt ge? Vechten voor anderer belangen? Of wil men onverschillig en moedeloos afwachten? Na de pauze sprak de heer G. Rijnders. Ook deze spreker wees op de inzinking bij de Meiviering. Dit is niet te verwonderen want de Meidag is de afspiegeling van de beweging. Thans is er in de arbeidersbeweging geen le ven meer. Het is uit, ondanks groote gebou wen en veel leden. De beweging is dood! Wat doen de vakbon den? Niets! Wij willen het fascisme niet. Maar wordt thans het fascisme niet bestreden mét het fascisme? Zeker, de arbeidersleiders gooche- leh met cijfers, en wijzen er op dat men nog wel aan de macht zal komen. Doch hoe? Al leen met Rome in een monsterverbond. Waar om niet alleen? Spreker becritiseerde vervolgens de sociale maatregelen, waaraan de arbeiders meer be talen dan dat zij er van profiteeren. Hij vroeg zich af of dat werkelijk al die arbeiders niet inzien dat zij misleid worden. De eenigen die nog recht op staan zijn wij, hoe gering in aantal ook, roept spreker uit. „Onze tijd komt toch! En als onze tijd komt, dan zullen de tijden verbeteren, dan zal men zwichten voor onze macht. Want wij gelooven toch meer aan evolutie dan aan revolutie." „Wij vreezen het fascisme met. Wij willen het niet, verlangen het niet, doch wij vreezen het niet ook, want het kan ons niets ontnemen, want het eenige wat wij bezitten is onze over tuiging." ORGELBESPELINGEN. Dinsdag ais. vangen de orgelbespelingen door den heer George Robert in de Groote Kerk weer aan. Deze Dinsdagavond-concerten zullen plaats vinden gedurende de maan den Mei t.m. September en zullen duren van 20.15 uur tot 2-1.15 uur. De Donderdagmiddag-concerten die geduren de de maanden April tot en met October ge geven worden vinden plaats van 15 uur tot 16 uur. ii d kaf afoe n (Adv. Ingez. Med.) VOOR DEN- I -POLITIERECHTER De hondenslager. Hondenslager was vroeger een beroep of functie: men moet hierbij niet denken aan een slager, neen, honden vormden toen ook geen consumptieartikel maar een honden slager was iemand, die de honden sloeg. Een paar eeuwen geleden toch krioelde het in de steden van honden en die volgden hun bazen ook als de-zen ter kerke gingen. De hondenslager moest er dan aan te pas komen om ze de kerk uit te jagen. Jammer dat dat baantje niet meer bestaat, want dan had de man, die nu terecht stond, daar met kans op slagen naar kunnen sollici- teeren. Hij toch had een hondje m-et ijzeren staven zoodanig geslagen dat het dier ge storven was. De bijzonderheden, zooals de dierenarts ze mededeelde, willen wij den lezers besparen; het feit, dat iemand zonder noodzaak een dier een marteldood doet ster ven, is al weerzinwekkend genoeg. Als gezegd er was geen motief voor te vin-den. Iemand had'den man het hondje willen verkoopen: hij wou 't niet hebben, maar eindelijk zou hij het toch voor een kwartje hebben gekocht, om het meteen dood te slaan, 's Mans vrouw zou jarig worden en daar mocht het hondje niet -bij wezen. U begrijpt daar niets van? Wij ook niet en den verdediger was 't al even duister. De officier en de politierechter begrepen echter, dat de man zich aller on- menschelijkst had gedragen waarom hem 6 weken gevangenisstraf werd opgelegd, con form den eisch. Een Staatspensiongast. Hij kwam. van Giethoorn, zooals men weet een waterrijk land. ja 't water is daar de trots en de „aantrekkingskracht; men moet er zelfs belasting betalen om erop te mogen punteren, maar aantrekkelijker dan water was voor den Giethoorner toch de jenever, waar toch nog veel meer belasting op zat. Dat slootjes en puntertjes in zijn leven van eenige beteekenis waren geweest, bleek niet. maar wel, dat de jeneverflesch er een voor aanstaande plaats had ingenomen, zoo zelfs, dat zijn leven eigenlijk verdeeld kan worden in twee deelen: jeneverdrmken en verblijf in gevangenis of rijkswerkinrichting. Het was namelijk voor de twee en vijftigste maal, dat hij heden terechtstond voor feiten van dronkenschap of daarmee verband houden de; hij was nu 71 jaar en kreeg er drie jaar rijkswerkinrichting bij; hoe zal 't verder gaan, als hij zijn 74 jaar mag halen? Nu was hij met die 3 jaar voor bedelarij plus een week voor verzet tegen de politie het laatste alweer tengevolge van de jenever niet ingenomen en hij zei, dat hij vast niet in Veenhuizen bleef, want daar kon je, volgens hem geen recht krijgen. Neen, dan Hoorn, daar was het anders geweest en daar zou hij wel heen willen. Helaas is de rijkswerkinrichting te Hoorn wegens gebrek aan belangstelling een paar jaar geleden op geheven, zoodat de man nu naar Veenhuizen zal moeten, tenzij hij kans ziet, zei Mr. Top, te bewerken, dat de zaak te H-oorn weer voor hem wordt opgericht. Veel kans daarop be staat niet, dus zal 't Veenhuizen worden geen onbekend oord voor hem trouwens, want hij was er pas 27 Januari ontslagen. Al met al heeft die man heel wat aan den staat gekost: het pension schijnt hem over het algemeen nog zoo slecht niet te bevallen: alleen die teleurstelling voor zijn recht boekenden geest, dat' zat hem dwars. Plaatjesjach t. Twee IJmuider jongens, die zonder ver diensten waren en toch graag een paar cen ten op zak hadden, begaven zich naar de ambachtsschool en de Muloschool te IJmui- den, drongen er, met een nijptang gewapend in de rijwielbergplaatsen door en roofden de belastingplaatjes van de daar gestalde fietsen, in 't geheel een twintigtal. Ze verkochten die dingen, die tegenwoordig nog meer opbrengen dan een oude fiets en veel gemakkelijker te verhandelen schijnen om de opbrengst broederlijk te deelen. Nu waren dat een paar jongens, d-ie, merk waardig genoeg, overigens van een onbe sproken gedrag waren, waaruit al weer de funeste invloed vair lediggang en werkloos heid blijkt. De officier en de politierechter hielden rekening met die goede rapporten, maar vonden aan den anderen kant de om standigheid, dat de jongens van het plaat jesstelen een beroep hadden gemaakt, te erg om een geheel voorwaardelijke straf op te leggen. Ze kregen daarom beiden een maand gevangenisstraf voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd en bovendien een geldboete van f 15, terwijl ze voor nieuwe rijwielplaatjes zullen moeten zorgen. Met prijzen van 5, 2 en vijf van 1 gulden De oplossing van puzzle no. 3 I Elke bosch- of heidebrand, Is verlies voor stad en land. Als binnen niet al te langen tijd iedereen zich de oplossing van onze laatste puzzle in dit seizoen wil herinneren, als hij in de natuur vertoeft, welnu, dan weet ik zeker, dat eenige honderden menschen geen vuur in de natuur zullen brengen! Waarmee véél bereikt is. Met andere woorden: als er dus onverhoopt eens een boschbrandje in onze omgeving mocht woeden, dan durf ik aannemen, dat dit niet ontstaan is door de schuld van de puzzelaars van „Haarlem's Dagblad". Hier ziet men de oplossing van de letter- greeppuzzle van j.l. Zaterdag. De oplossing van de lettergreeppuzzle luidt: ELKE BOSCH-OF\y{ HEIDEBRAND^/ Gevormde woorden: 1 eensklaps: 2 larve; 3 kweekerij; 4 engros- handel; 5 brallen; 6 ondienst: 7 Steenwijk; 8 cessie; 9 hoovaardig; 10 onmogelijk: 11 fa voriet; 12 Haarlem; 13 eersteling: 14 imitatie; 15 dynamisch; 16 eindelijk; 17 breedvoerig; 18 reinheid; 19 adelen; 20 namaak; 21 dienst bode; 22 irade. Ziehier, hoe Vrouwe Fortuna de laatste maal van dit seizoen sprak: Onze hoofdprijs vijf gulden: J. F. Aal, Rozenhagenstraat 65, Haarlem. Onze tweede prijs twee gulden: mevr. E. NieuwenhuisGenis, Bispincklaan la te Bioe- mendaal. De vijf troostprijzen elk een bedrag van één gulden: A. Schrijvers, Stationsweg 168, Hillegom. Mej. M. J. Holtzer, Parklaan 104 b, Haarlem. J. van Hofwegen, Lange Molenstraat 26, Haarlem. W. Jonkhof, Voorhelmstraat 8 rd, Haarlem. Kik Disselkoen, Orchideeëhlaan 15, Heem stede. De Administratie zal een dezer dagen de prijzen verzenden. En hiermee neem ik afscheid van U! Ik wensch U prettige zomermaanden. MR. NADENKER. De viering van den eersten Mei Optocht en bijeenkomst in het Concert gebouw. HULDIGING JOB STEYNEN. Zondagmiddag 3 uur zal in de toonzaal van J. A. Boskamp te Overveen een huldiging plaats hebben van den schrijver Job Steynen die op 18 April 60 jaar is geworden. Aan de portret-buste van Job Steynen welke vervaardigd is door den Haarlem- schen beeldhouwer Theo van Reijn zal een krans worden gehecht. Dr. Bierens de Haan zal den jubilaris toespreken. Voor vrienden en kennissen, die den jubi laris willen gelukwenschen, bestaat daartoe tevens gelegenheid te Overveen. Nadat de viering van den eersten Mei in de morgenuren met bijeenkomsten voor de jeugd was ingezet, is 's avonds 't hoogtepunt van den dag gevolgd. Om ongeveer half zeven verzamelden zich tallooze leden van S.D.A.P., N.V.V. en aan verwante organisaties op de Friesche Var kenmarkt nabij de Parklaan. Hier werd een stoet geformeerd, die zich na een langen marsch door Haarlem-Noord naar het Con certgebouw begaf, waar een groote bijeen komst gehouden werd. In de optocht waren de verschillende vakvereenigingen, ontwik kelings- en ontspannigsclubs afzonderlijk door vele leden vertegenwoordigd. De vaan dels, vlaggen en transparanten, die werden meegevoerd, gaven een kleurig aanzien aan den stoet, die onderweg groot-e belangstelling trok. Een aantal muziekcorpsen en de pijpers van de A.J.C. zorgden voor opgewekte marsch muziek. In de groote zaal van het Gemeentelijk Concertgebouw had vervolgens een massale 1 Mei-vergadering plaats. De zaal was tot- de nok toe gevuld, toen de heer A. Mars vice-voorzitter van den plaatse lijken raad der S.D.A.P., de vergadering open de en de aanwezigen verzocht zich een oogen- blik van hun zetels te verheffen. Op deze 46ste viering van den 1 Mei-dag heerscht in de vakbeweging en de partij droefenis en rouw", aldus spr. „enkele dagen geleden is omze voorman dr. F. M. Wibaut overleden, Hoewel wij wisten, dat dit zou gebeuren, trof ons dit zwaar. Wibaut, de „Machtige", is voor ons een lichtend voorbeeld. Voortge komen uit een ander milieu heeft hij onzen strijd tot den zijnen gemaakt. Aan deze figuur hebben wij buitengewoon veel te dan ken. De Haarlemsche arbeidersbeweging zal hem met eerbied blijven gedenken en zijn werk voortzetten". De heer Mars zeide vervolgens, dat de demonstraties van dezen 1 Mei-dag wederom de aandacht hebben gevestigd op het „Plan van den Arbeid". Dit Plan zal arbeid en brood brengen. Hierin moeten en zullen wij slagen, zoo besloot spr. zijn rede. Hierna ving de uitvoering aan van het Plan-Meispel, samengesteld door Hans Wis- pel en A. v. d. Werfhorst met muziek van Paul F. Sanders. De regie van dit spel berust te bij Ben Groeneveld, leider der Jonge Spe lers. Aan het spel werkten mee als spreker Ben Groeneveld, verder 't koor van de Stem des Volks, het orkest Excelsior en spreekkoren van de A.J.C. en den Arbeiderssportbond. Het Plan-Meispel is op 1 Mei in meer dan 30 plaatsen van ons land opgevoerd. Elders in dit blad vindt men een uitvoerige beschou wing over het spel. In het kader van dit spel hield de heer F. van Meurs een rede. Men heeft zich wel afgevraagd of de viering van het Meifeest nog wel zin heeft en of zij niet is ontaard in een sleur, aldus spr. Maar diegenen, die den geest van het Plan beseffen, weten beter. De Meidagviering is het symbool van de op standing der arbeidersklasse. De strijd tegen het kapitalisme is nog lang niet volstreden, maar hij moet steeds krachtiger gevoerd worden. Wij leven op het oogenblik in een wereld van kommer en zorg en van verwarring op elk gebied, zoo vervolgde de heer Van Meurs. Trots allen vooruitgang van wetenschap en techniek heerscht overal een ongekend groote ellende. Naast de dictatuur van een over den geest van allen viert thans de dictatuur van het kapitalisme hoogtij. Alom ziet men oor logsdreiging. Op dit alles is het kapitalis tische stelsel uitgeloopen. Wij stellen hiertegenover het Plan van den Arbeid, zoo zeide spr. Op den Meidag moet men zich het doel van 'de beweging duidelijk voor oogen stellen. Het werk van nu is slechts een: middel om te komen tot de toekomst. Wij moeten niet wijken voor alle critiek, die op het Plan wordt uitgeoefend, maar wij moeten dan onze tegenstanders vragen, wat zij bieden, aldus spr.. Het Plan van den Arbeid wil de kapitalistische crises die perio diek terugkeeren, overwinnen. Hiertoe wil het de werkloosheid bestrijden, maar ook de voortbrenging regelen naar de behoefte. Deze Meidag staat in het teeken van den strijd voor het Plan van den Arbeid. De diepere beteekenis hiervan is, dat de grond slag gelegd voor een betere, een socialistische maatschappij. Het Plan verbindt het heden en de toekomst. Bij de verwezenlijking van onze idealen, zal het oorlogsgevaar wijken. Want alleen in' tijden van misère worden oorlogen gevoerd. De.heer Van Meurs wekte tenslotte alien op, te strijden voor het Plan van den Ar beid. Het was te verwachten, dat in dit jaar het Plan van den Arbeid het Meifeest van de So ciaal Democratische Arbeiderspartij zou be- heerschen. Aar van den Werfhorst en Hans Wispel hebben een spel geschreven, dat zij het .Plan- Meispel 1936" noemen en dat gisterenavond in ongeveer 40 plaatsen van ons land tegelijk werd opgevoerd. Paul F. Sanders compo neerde er de begeleidende muziek voor en BqI Buys verzorgde de teekeningen voor de bij behoorende projecties. Hier te Haarlem had bij de opvoering van dit spel in onze Gemeentelijke Concertzaal Ben Groeneveld de leiding en het waren voornamelijk jonge menschen. die er aan deelnamen. Na de inleidende muziek en de eerste st.ro- phen van het door de Stem des Volks ge zongen Planlied. schreed een stoet, die de emblemen van den arbeid, de welvaart en de planmatigheid met zich mee droeg, door de zaal naar het tooneel en plaatste zich voor het spreekkoor. Toen zette de spreker Ben Groeneveld het eigenlijke spel in en sprak hierbij telkens ondersteund door het spreekkoor zijn geloof en vertrouwen in het Plan van den Arbeid uit. Maar niet bij allen vindt dit woord geloof. Een spreekkoor, opgesteld in de zaal, spreekt zijn twijfel uit in de deugdelijkheid van het Plan en in woord en wederwoord staan de twee koren tegenover elkaar, totdat eindelijk de twijfel overwonnen, wordt en zij, die eerst weifelden, onder de ba- nieren van de strijders plaats nemen. In gloedvolle woorden bezingen de spreker en het koor het Plan van den Arbeid, en roe pen zij de „genooten" op om mede te werken tot verwezenlijking van het plan, dat redding moet brengen voor de maatschappij. Zij rich ten zich tot allen in de zaal en betrekken hen in de handeling, eerst de werkloozen, dan de jongeren, daarna de vrouwen en ten slotte alle verdere aanwezigen, door hen uit te noo- digen op te staan ten blijke van trouw en ge loof in het Plan. Maar niet alleen trouw aan het Plan ook aan de Internationale, en het bekende lied. door alle aanwezigen staande gezongen, is de bevestiging van wat er op het tooneel is gesproken. Dan volgt het eigenlijke Meigedeelte van het spel. Een jonge vrouw zingt den lof van den arbeid en jonge menschen verzinnebeel den dezen zang met 'n bewegingsspel, waarin zaaiers, maaiers en oogsbers, bouwers, sme den, metselaars en timmerlieden in „reien" plastisch het lied ondersteunen. En op het doek verschijnen de beelden der resultaten van dezen arbeid. Dan is het woord aan de jeugd, de jeugd met haar idealen en haar spelen en een vroolijke dans om den Mei boom sluit dit tweede gedeelte af. Weer klinkt de stem van de jonge vrouw, die de boodschap brengt van de Mei en allen oproept tot den strijd en dan rukken door de zaal in vier groepen mannen op, die vaan dels en vlaggen dragen. Het podium vult zich, het wordt één bonte kleur van vlaggen en als de Meiredenaar de heer Van Meurs z-ijn rede heeft uitgesproken, zetnogmaals het koor het Planlied in en vraagt de spreker voor het laatst vertrouwen in het Plan. Het is met de Internationale, gezongen door de geheele zaal. dat het spel gesloten wordt. Ik heb eerbied voor het werk van Ben Groe neveld, die de spreekkoren geleid heeft en dit resultaat heeft weten te verkrijgen. Want, de koren werden met geestdrift en in goeden toon gezegd. Groeneveld zelf zei den tekst en hij deed dit vol overtuiging en kracht. De bewegingskoren vond ik minder geslaagd. Breed van gebaar was het niet en men moest dikwijls raden naar de bedoelingen van het koor. Ook het muzikale gedeelte kwam niet altijd tot zijn recht. Maar frisch en opgewekt was de dans om den Meiboom en het was dui delijk, dat deze fleurige afwisseling in het ernstige spel ook door het publiek zeer werd gewaardeerd. De stampvolle zaal heeft dit Meispel met groote aandacht gevolgd. Toch meen ik, dab de indruk nog grooter zou zijn geweest, als het spel tot op de helft was ingekort en de auteurs zich minder "hadden herhaald. Juist omdat in dit spel geen eigenlijke handeling is, zou met sterker concentratie en bondigheid nog meer zijn bereikt. J- B- SCHUIL, Steunverleening aan werk loozen. Wijziging' in de wijze van uitbetaling. De directeur van Maatschappelijk Hulpbe toon en de directeur van den Dienst der Werkloosheidsbestrijding hebben aan de pen ningmeesters der vakorganisaties alhier be richt, dat in verband met een ministerieel voorschrift een wijziging zal moeten worden gebracht in de wijze van uitbetaling der steun gelden. In het vervolg zal de steun eerst kunnen worden uitgekeerd op den Zaterdag in de week volgende op die, waarop de steunver- strekking betrekking heeft. De wijziging treedt in werking in de week van 49 Mei a.s.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1936 | | pagina 9