Het int. zwemfeest van H. P. C. HOCKEY RUGBY DAMES-HOCKEY HENCELEN HANDBAL WIELRIJDEN MAANDAG 2 NOVEMBER 1936 HAARLE M'S DAGBLAD ZWEMMEN. Tint Wagner wint de 100 M. vrije slag Dames. Sipkema hetzelfde nummer bij de heeren. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Heemsteedsche Zwem- en Poloclub, werd Zondagavond een Internationaal Zwemfeest georganiseerd in het Sportfond- senbad te Haarlem. Over de publieke belangstelling had H P. C. niet te klagen; voor een geheel uitverkocht huis werd dit zwemfeest gegeven; zelfs moesten vele personen worden terug gestuurd daar er voor hen geen plaats meer was. Als gasten van de H. P. C. fungeerden de Duitsch borstcrawlkampioen Giesela Ahrendt en een zeer sterke ploeg uit West- Duitschland, de Gau Nieder Rhein. Te half acht opende de voorzitter van H. P. C. het zwemfeest; hij heette in het bijzon der de Duitsche gasten welkom, waarna het feest kon beginnen. De jury bestond uit J. de Vries, voorzitter- kamprechter; P. H. J. Dogger en P. van Goor kamprechters; G. Blitz, starter; B'. J. Moole- naar, L. Brunt, G. Lecointre, J. Veldhof, G. R. Hemsing en Mevr. S. W. de Dood—Koenen, tijdopnemers, F. W. Moolenaar, secretaris der jury en Mevr. Knuyt-van Laar, keerpunt- commissaresse. Als eerste nummer op het programma stond het nummer 100 M. borstcrawl voor heeren In de eerste serie zegevierde de D. W. R.-man; het H. P. C.-lid Derx bezette in de tweede serie de tweede plaats achter Geerling van het IJ. De laatste serie bracht zeer groote spanning. Sipkema van H. P. C zwom tegen Mathia van West-Duitschland. Moolenaar van het IJ, Gras van Zian en Sommer, eveneens van West Duitschland. De zwemmers gingen tot de laatste baan vrij wel gelijk op; echter op de laatste baan ver zekerde Sipkema zich van een zeer kleine voorsprong, zoodat hij met handslag kon winnen. Moolenaar plaatste zich tweede in 1 min. 3 sec. Mathia werd drie in 1 min. 42/5 sec. De tijd van Sipkema was 1 min 2 4/5 sec. Het nummer 100 M. vrije slag dames bracht voor Tini Wagner en Willy den Ouden een revanche van Berlijn. 'Gisela Ahrendt nam een kleinen voorsprong op de eerste baan, maar Willy den Ouden nam reeds na de tweede baan de leiding over. Zoo ging het tot de laatste baan; het had er reeds al len schijn van, dat Willy den Ouden zou win nen, toen Tini Wagner kwam opzetten; zij tikte als eerste aan, hoewel haar tijd 1 min. 7 sec. gelijk was aan die van Willy den Ouden Evenals in Amsterdam moest ook thans Gi sela Ahrendt zich met de derde plaats tevre den stellen. De 200 M. schoolslag dames werd in twee series verzwommen. In de eerste serie kwa men de minder sterke dames uit; de laatste serie bracht wederom de noodige spanning. Mej. Stroomberg van het IJ is haar slechten vorm van Berlijn geheel weder te boven. Zij maakte het Mej. Waalberg zeer lastig. Ook hier werd door de twee eerst-aankomenden de zelfde tijd gemaakt. Mej. Waalberg had echter iets eerder aangetikt. De tijd van beide dames was 3 min. 5 4 5 sec. Mej. Steenhuizen van H.P.C. zorgde voor de verrassing door als derde aan te komen, wat ongetwijfeld in zoo'n select gezelschap een fraaie prestatie is. Ook haar tijd was goed n.l. 3 min. 12.4 sec. Bij den 100 M. schoolslag kwam de jeugdige Lendring van H.P.C. goed voor den dag, wel werd hij in zijn serie niet No. 1', maar zijn tijd was toch goed te noemen. De derde serie van hetzelfde nummer bracht een gedecideerde overwinning voor den Duitscher Heina, die vooral op de laatste baan geweldig naar voren kwam, zoodat de anderen hem niet meer kon den bijspurten. Smithuizen van de A.Z. 1870 behaalde den tweeden prijs; de Rotterdam mer Van Wijk werd derde. Ook op het nummer 100 M. rugslag maakten nummer twee en drie denzelfden tijd. De Duit scher Simon bleek voor onze Hollanders te snel te zijn; hij nam direct de leiding om die niet meer af te staan. Het leek eerst of Schef- fer het wel geloofde; hij kwam aanzienlijk achter; gaande weg haalde hij echter beide zwemmers in en tikte ook thans gelijk aan. De voorzitter-kamprechter besliste, dat Metman van het IJ No. 1 was; Scheffer zag zich den derden prijs toebedeeld. De tijd van Simon was 1 min. 12.2 sec., die van de beide anderen 1 min. 13 sec. Bij hetzelfde nummer voor dames was de belangstelling gericht op onze wereldrecord- houdster Nida Senff. Vooral het nemen van de keerpunten was iets fraais op zich zelf. Mej. Senff werd met een warm applaus beloond. Evenals Zaterdagavond in Amsterdam gaf Mej. van Feggelen van het IJ haar goed par tij de keerpunten leverden Nid'a Senff echter een voorsprong. Ook het zwemmen van Mej. Senff, dwong aan ieder bewondering af. Op de zware baan van het Sportfondsen-Bad bleef zij thans 0.4 sec. boven haar nieuw wereld record. Haar tijd bedroeg 1 min. 14 sec. Mej. van Feggelen had 1 min. 17.4 sec. noodig, Mej. Kint van de O.D.Z. legde den afstand af in 1 min. 18.2 sec. De demonstratie schoonspringen werd ge geven door Mej. Tholen van de H.D.Z.; Mej. Waalberg van de A.D.Z.: Mej. Neve van H.P.C. Ook Mej. den Ouden liet zien, dat ze zeer goed kan springen. Hierna had een kleine huldiging plaats van de Olympische kampioenen en de trainsters. De voorzitter van H.P.C. sprak enkele kern achtige woorden en overhandigde aan de meis jes en trainsters een fraai aandenken; ook de leider van de Nederlandsche ploeg, de heer Jan de Vries, werd in de hulde betrokken. Het eere-lid van H.P.C. de heer B. J. Moole naar voerde ook het woord. In de Duitsche taal sprak hij de Duitsche gasten toe. Zij kre gen een herinneringsmedaiïle; Gisele Ahrendt ontving een lepeltje met het Heemsteedsche wapen. De leider van de Duitsche ploeg dankte. Thans volgde de 4 x 100 M. borstcrawl esta fette voor heeren. In de eerste serie werd een felle strijd geleverd lusscken H V G B en Haarlem.' Het is Haarlem dat als eerste ein digt. Ook de tweede serie was uitermate span nend. Het IJ nam de leiding, die zij tot het einde behield. De tweede plaats was voor de Duitsche ploeg, daar Zian en H.P.C. in deze volgorde ver achter waren. De laatste zwemmers van Zian en H.P.C., Van den Hoek en Sipkema. haalden prachtig op; met 0.4 sec. bleven de Duitschers echter voor Zian; H.P.C. bezette de vierde plaats. De 3 x 100 M. wisselslag dames werd even eens in twee series verzwommen. In de eerste serie startten de ploegen van Het IJ, A.D.Z.- O.D.Z. Op den rugslag en op den schoolslag behaalde A.D.Z. een kleinen voorsprong; op den vrijen slag kon mej. Husken het echter tegen Tini Wagner niet houden. Het IJ won den fraalen wisselbeker, die de Sportfondsen aan H.P.C. ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan had aangeboden om op het zwem feest als prijs te laten verzwemmen. Ook mevr. Merens-Joekes had voor den schoolslag een fraaie medaille beschikbaar gesteld. Ten slotte had de polowedstrijd Kikvorschen tegen de Gau Nieder Rhein plaats. Het werd een harde wedstrijd. De ploegen stellen zich als volgt op: Gau Nieder Rhein: Klingenburg, Braun, Hentsch, Lütkemeler, Thelen, Hilker n, Lenkitsch. Kikvorschen: Franken, Stam, Maler, Den Hamer, Regter, Moolenaar, Veenstra. De Hollanders vallen direct goed aan; een doorslagbal van Stam gaat juist naast. Even later stopt de Duitsche doelverdediger Klin genburg schitterend. Den Hamer en zijn tegenspeler moeten beiden wegens vasthouden het water verlaten; even later kunnen Fran ken en zijn man eveneens den kant opzoeken. Als bij een Duitschen aanval Maier zijn man laat gaan, denken wij den Duitschers te zullen zien scoren, maar Inplaats van over te plaatsen, schiet Hentsch van grooten afstand. Veenstra stopt, waarna de bal naar den vrij liggende Maier gaat, die snel opzwemt en plaatst naar Stam, die onhoudbaar inkogelt (1—0). Thans zijn de zeventallen wederom com pleet, echter niet voor langen duur, want de Duitscher Lütkemeler stelt zich binnen de twee meterlijn op en moet het water verlaten. Spoedig hierna is het rust. Na rust weet Holland van de numerieke meerderheid gebruik te maken; het is Moole naar, die met een hard schot den voorsprong vergroot (20). Deze stand blijft lang ge handhaafd. Dan moet Franken den kant op zoeken wegens vasthouden. Ondanks het spelen van zeven tegen zes menschen kunnen de Duitschers Veenstra, die een zeer goeden wedstrijd speelde, niet passeeren. Spoedig fluit de scheidsrechter het efnde. De Kikvorschen hebben verdiend gewonnen, al verdienden de West Duitschers zeker een tegenpunt. De uitslagen luiden als volgt: 100 M. borstcrawl heeren: 1. A. H. Sipkema, HPC, 1 min. 2.8 sec.; 2. S. Moolenaar, Het IJ, 1 min. 3 sec.; 3. Mathia (Duitschland) 1 min. 4.6 sec. 100 M. borstcrawl dames: 1. T. Wagner, Het IJ, 1 min. 7 sec.; 2. W. den Ouden. RDZ, 1 min. 7 sec.; 3. Gisela Ahrendt (Duitschland) 1 min. 9.2 sec. 200 M. schoolslag dames: 1. J. Waalberg, ADZ, 3 min.. 5.8 sec.; 2. J. Stroomberg, Het IJ, 3 min. 5.8 sec.; 3. M. Steenhuizen, HPC, 3 min. 12.2 sec. 100 M. schoolslag heeren: 1. Heina (Duitsch land) 1 min. 15.4 sec.; H. Smitshuizen, AZ: 1 min. 17.8 sec.; 3. L. v. Wijk, SVH, 1 min. 19.6 sec. 100 M. rugslag heeren: 1. Simon (Duitsch land) 1 min. 12.2 sec.; 2. P. Metman, Het IJ, 1 min. 13 sec.; 3. S. Scheffer, D.J.K., 1 min. 13 sec. 100 M. rugslag dames: 1. N. Senff. ADZ, 1 min. 14 sec.; 2. T. van Feggelen, Het IJ, 1 min. 17.2 sec.; 3. C. Kint, ODZ, 1 min. 18.2 sec. 4 x 100 M. borstcrawl-estafette heeren: 1. Het IJ, 4 min. 18.6 sec.; 2. Duitschland 4 min. 21.2 sec.; 3. Zian 4 min. 21,6 sec. 3 x 100 M. Wisselslag estafette dames: 1. Het IJ, 3 min. 58.2 sec; 2. ADZ, 4 min; 3. ODZ, 4 min. 9.4 sec. Polo: Kikvorschen (Holland)Gau Nieder Rhein 20. Int. wedstrijden te Amsterdam. Zaterdag organiseerde de Amsterdamsche Zwemvereeniging „De Dolfijn" internationale wedstrijden, waarvan de uitslagen als volgt luiden: Borstcrawl 50 M. adspranten: 1. Bais (Haarlem) 30 sec.; 2. Ramack iR.Z.C.) 30.2 sec.: 3. Merkestein (Dolfijn) 30.6 sec. Borstcrawl 100 M. dames seniores: 1. R. Mastenbroek (O.D.Z.) 1.5,8; 2. T. Wagner (Y) 1.7,3; 3. G. Ahrendt (Duitschland 1.8.4. Wisselslag heeren 3 x 100 M.: 1 West- Duitschland 3.30,8; 2. R.Z.C. 3.36; 3. D.J.K. 3.37 Wisselslag dames 3 x 100 M.: 1. O. D. Z. 3.51,4; 2. Het IJ 3.51.6; AjD.Z. 3.57. Borstcrawl heeren. 4 maal 200 M.: 1. D.J.K. 9.48.4 (nieuw Ned. record)2. West-Duitsch land 9.56,8; 3. Het IJ 9.58.4. Rugslag dames seniores 100 M.: 1. N. Senff (A.D.Z.) 1 min. 14.4 sec.; 2. I. van Feggelen (Het IJ) 1 min. 15.4 sec.; 3. C. Kint (O.D.Z.) 1 min. 20.2 sec. Borstcrawl dames 5 maal 50 M.: 1. Het IJ 2.57.8; 2. A.D.Z. 2.57.8 (zelfde tijd als IJ); 3. H.D.Z. 2.58.4 Schoonspringen heeren: 1. B. Denneboom (Z.A.Z.) 78.83 pt.; 2. Cl. de Goede (A.Z.) 60.42 pt. 3. R. v. d. Bergh (Dolfijn) 54.71 pt. Borstcrawl estaf. heeren 10 maal 100 M.: 1. Het IJ, 11.7,8 (nieuw Ned. record). 2. West- Duitschland 11.8.4: 3. D.J.K. 11.14. WaterpoloKikvorschenWest-Duitschland 4—0. NED. HOCKEY-BOND Ranglijstje WESTELIJKE AFDEELING. Eerste klasse Hilversum—H H Y C 3—1 AmsterdamT O G O 21 H O C—Gooi 2—5 S C H C—H D M 1—6 Promotie-afdeeling. H H Y C IIStrawberries 43 Kieviten—B M H C n 2—4 AlkmaarLeiden 3—3 H D M II—Delftsche Studenten 2—2 B M H CHilversum n 56 B H V—Be Fair 2—1 Gooi IILaren 02 Amsterdam nPinokkio 21 Tweede klasse Delftsche Studenten HRijswijk 04 TOGO II—De Vierde 0—4 B M H C III—H B S 0—0 Leiden II—S O S 2—7 Alliance—H HYCm 2—0 A M V J—Amsterdam Hl 1—2 Gooi III—Oh Kay 1—2 Amsterdam IVFamos 32 Hilversum IIIBe Fair H 3—2 KameleonAmersfoort 01 Laren IISchaerweyde 24 Derde klasse. HBS H—B H M C V 2—5 HOC TV—B M H C VI 3—2 Leiden HlClubhuis Te Werve 0—2 Rijswijk—D St. H C 4—0 Pinokkio IIAmsterdam V 42 KraaienAlkmaar II 22 Strawberries II—T H C '25 4—0 Vierde klasse. Haarlem H-Strawberries ni 13 Zandvoort IIIKraaien II 10 Amsterdam VI—A M V J II 6—1 HBS IV—B M H C VIII 0—1 Amsterdam VIIHurley H 101 HarlekijnPinokkio IV 72 Oh Kay IIZandvoort n 04 De Competitiestanden. PROMOTIE-KLASSE A: gesp.gew.gel.verl.pnt. v.-t. H. H. IJ. C. 2 5 4 0 1 8 15—10 Leiden 5 2 2 1 6 17—10 Strawberries 5 2 2 1 6 14—12 H. D. M. 2 5 2 1 2 5 14—11 Alkmaar 4 2 1 1 5 8—7 Delftsche Stud. 5 0 4 1 4 7—10 B. M. H. C. 2 4 1 1 2 3 10—13 Kieviten 5 0 1 4 1 4—16 PROMOTIE-KLASSE B: B. H. V. 5 4 0 1 8 17—7 B. M. H. C. 4 3 0 1 6 22—12 Amsterdam 2 5 3 0 2 6 17—13 Hilversum 2 5 3 0 2 6 16—22 Be Fair 4 2 0 2 4 11—11 Laren 5 2 0 3 4 9—18 Gooi 2 4 1 0 3 2 8—10 Pinokkio 4 0 0 4 0 5—12 TWEEDE KLASSE B: S. O. s. 5 4 1 0 9 23—4 Alliance 5 3 2 0 8 12—7 B. M. H. C. 3 4 1 2 1 4 5—5 Leiden 2 4 2 0 2 4 10—12 H. H. IJ. C. 3 4 2 0 2 4 3—8 H. B. S. 4 0 1 3 1 0—8 H. D. M. 3 4 0 0 4 0 5—16 TWEEDE KLASSE C: Amsterdam 4 3 3 0 0 6 9—6 Oh Kay 4 2 1 1 5 6—6 B. M. H. C. 4 3 2 0 1 4 12—8 Famos 4 2 0 2 4 3—6 Amsterdam 3 4 1 0 3 2 4—7 Gooi 3 3 1 0 2 2 5—8 A. M. V. J. 3 0 1 2 1 2—5 DuitschlandFrankrijk (36) Uit Hannover: Hier werd Zondag voor 12000 toeschouwers de landen-rugbywedstrijd Duitschland—Frankrijk gespeeld, dien de Franschen met 6—3 wonnen. In de eerste helft waren de vijftientallen vrijwel tegen elkaar opgewassen. In de 24ste minuut scoorde Kocher een try, maar kort daarna wist de Fransche voorhoedespeler Choy den stand op 3—3 te brengen. Na de rust oefenden de Franschen een grooten druk op het Duitsche doel uit. maar de verdediging van de gastheeren was in een schitterenden vorm. zoodat de Franschen niet tot scoren kwamen. In de laatste mi nuut echter braken de Franschen door de Duitsche verdediging heen en sleepten een 63 overwinning voor Frankrijk uit het vuur PROMOTIE-KLASSE. KievitenB. M. H. C. 2 (24) De thuisclub is eerst het meest aanvallend; het begint er voor B. M. H. C. 2 donker uit te zien als de Kieviten, na reeds de leiding te hebben genomen, den voorsprong tot 20 ver- grooten. ■Langzaam maar zeker echter komt B. M. H. C. 2 er beter in. J. Mulder slaagt er in, den achterstand te verklienen (12). De hard werkende M. Oei weet dan gelijk te maken. Nog voor de rust gelukt het aan G. v. Löben Seis, aan B. M. H. C. de leiding te geven. In de tweede helft zijn de Haarlemmers voortdurend sterker, doch weten nog slechts éénmaal het doel te vinden, zoodat B. M. H C. 2 een verdiende en kostbare overwinning heeft behaald. PROMOTIE-KLASSE B. B. M. H. C.Hiversum 2 (56) De Haarlemmers hebben hun supporters een onaangename verrassing bereid door voor het eerst en geheel onverwacht te verliezen en dat nog wel na met 41 voor te hebben •estaan. Na een wederzijdsch verkennen nam B. M. H. C. het spel in handen, maar het succes kwam voor de Hilversummers; een snelle uit val bracht hun succes (01). Voorloopig bleef het daarbij. Toen ging B. M. H. C. goaltjes maken. Het eerste kwam van A. de Roos uit een strafcorner; het tweede van F. Oei door goed inloopen; het derde van Van Gijn uit een voorzet van Gunning en het vier de van De Roos, eveneens uit een voorzet van Gunning. Met een 41 voorsprong kwam de rust. Ook in de tweede helft was B. M. H. C. steeds sterker zelfs zoo sterk dat het een gedram werd op de Hilversumsehe helft. De Hilversummers zochten en vonden hun heil in snelle uitvallen en in weinige oogen- blikken was de groote achterstand van 41 weggewerkt (44). Gunning gaf toen opnieuw aan B. M. H. C. de leiding (54). Het teveel opdringen van de half-linie werd B. M. H. C. noodlottig. Hilver sum 2 won met 65. TWEEDE KLASSE B. B. M. H. C. 3—H. B. S. (0—0) Het bleken twee teams van volkomen gelijke krachten te zijn, welke elkander de overwin ning betwistten en dus tot een puntloos gelijk spel kwamen. Beide teams hadden een zwakke voorhoede, met een behoorlijk werkende half-linie en een goede verdediging. Aan beide zijden waren de aanvallen primi tief van opzet en afwerking. Noch het een noch het ander kon tegen deze verdedigingen succes hebben, zoodat het 00 resultaat toch een zeer juist beeld geeft. Alliance—H. H. IJ. C. 3 (2—0) Hoewel Alliance met invallers moest spelen, waren de Haarlemmers toch sterker, doch hun voorhoede wist slechts enkele van de vele kansen te gebruiken. Na 10 minuten scoorde Bosch het eerste doelpunt. De voorhoede van de Hagenaars was vrijwel ongevaarlijk. In de tweede helft zorgde Bosch ook voor het tweede doelpunt (20). Het bleef bij deze twee goals. De resultaten van Zondag. Rood Wit heeft het in Den Haag tegen H.D.M. niet verder kunnen brengen dan tot een 21 nederlaag. En hoewel de twee punten dus weer verloren zijn, lijkt ons dit resultaat toch hoopvol voor de Heemsteedsche dames. Als de ploeg nog wat beter ingespeeld is, kan zij zeker nog wel wat puntetn verzamelen. Dat is noodig ook, want H.O.C. toonde plotseling haar ouderwetsche sterkte door op eigen ter rein 't Gooi met niet minder dan 51 te ver slaan. Dat Amsterdam het tegen H. H. IJ. C. niet verder bracht dan tot een verd'eeling der punten (22), valt ons tegen De stand in de eerste klasse is nu: gesp.gew.gel.verl.pnt. v.-t. gem. B. D. H. C. 2 2 0 0 4 6—1 2.— H. D. M 3 2 0 1 4 7—6 1.33 H. O. C. 3 1113 5—2 1.— Amsterdam 3 1113 68 1. 't Gooi 2 10 12 5—6 H. H. IJ. C. 3 0 2 1 2 4—5 0.67 Rood Wit 2 0 0 2 0 2—'7 0.— In de Overgansklasse heeft B. D. H. C. n het toch niet kunnen houden tegen Hilversum. Met 20 bleven de gasten in de meerderheid. Kieviten zegevierde opnieuw, nu met 41 te gen Leiden. Amsterdam II behaalde haar eer ste overwinning met 2—1 op 't Gooi H. De ranglijst luidt- gesp.gew.gel.verl.pnt. v.-t. gem. Kieviten 3 3 0 0 6 114 2. B. H. V. 2 2 0 0 4 7—4 2.— Hilversum 3 2 0 1 4 75 1.33 Amsterdam II 2 1 0 1 2 34 1. B. D. H. C. II 3 1 0 2 2 5—8 0.67 't Gooi H 2 0 0 2 0 3—6 0.— Leiden 3 0 0 3 0 510 0. In de 2e klasse A is Strawberries goed voor den dag gekomen met een 30 overwinning op Te Werve. En de 32 zege van B. D. H. C. III op Victoria zal ook wel een aangename ver rassing voor de Bloemendaalsche dames ge weest zijn. Togo kon H. H. IJ. C. H slechts met 21' verslaan. In 3B heeft Rood Wit Hl kans gezien met 32 van H. B. S. te winnen. Een mooi resul taat, dat ons echter van H. B. S. niet meevalt. Zandvoort werd ook al het slachtoffer van H. D. M. H en verloor met 30. B. D. H. C. V en H. B. S. H deelden zes doelpunten eerlijk, zoodat 33 het resultaat was. In 4D boekte Rood Wit IV haar tweede over winning, zij het met bescheidener cijfers, dan den eersten keer. Met 32 werd B. D. H. C. VII overwonnen. Hurley H zag zoowaar kans, Am sterdam V met 31 te verslaan. Tenslotte won voor de Jeugdcompetitie Rood Wit a met 62 van B. D. H. C. a. De Uitslagen. DAMES WESTELIJKE AFDEELING. Eerste klasse. H D M—Rood Wit 2—1 H H Y C—Amsterdam 2—2 H O CGooi 51 Overgangsklasse. B D H C II—Hilversum 0—2 LeidenKieviten 14 Gooi nAmsterdam n 1- Tweede klasse. StrawberriesTe Werve 30 TOG O—H H Y C II 2—1 B D H C IH—Victoria 3—2 Gooi IV—Hurley 13 Hilversum HOh Kay 10 S C H C—Gooi IH 3—0 Derde klasse. Victoria II—H D M III 2—0 Kieviten II—H OCn 0—3 De Vierde-Leiden H 30 Rood Wit HI—H B S I H D M IIZandvoort 30 B D H C V—H B S II 3—3 LarenHilversum III 20 Vierde klasse. Amsterdam V—Hurley II l3 B D H C VII—Rood Wit IV 2—3 Hilversum VGooi VI 24 KemeleonBe Fair IH 9—0 S C H C III—Voordaan 3—1 Schaerweyde II—S C H C IV 0- i) opstel- H. D. M.—Rood Wit (2- Rood Wit verscheen in de volgende ling tegen H. D. M. in het veld: Mevr, Voorwald-Cassa. T. Goeting, M. Schmeink. P. Loeb, H. Vreede, P. v. d. Zouwe. T. Leeuwenberg, W. de Voogd, J. Goeting, L. Jongeneel, M. v. Beeck Vollenhoven. Reeds drie minuten na het begin namen de Haagsche dames door mej. Kierdorf de lei ding, die een strafcorner wist te benutten. De uitstekend spelende half-linie van Rood Wit wist daarna het spel te verplaatsen, doch het goede verband ontbrak nog in de voorhoede, waarin mej. v. Beeck Vollenhoven uitblonk. In de tweede helft verhoogde H.D.M. wel iswaar met een zacht schot den voorsprong, doch daarna was Rood Wit zoo overwegend sterker, dat het overwicht met één doelpunt, door mej. Vreede gescoord, niet voldoende uitgedrukt, werd. Ettelijke malen ontsnapte het Haagsche doel ternauwernood aan een doorboring. Hoe Rood Wit ook zwoegde, de gelijkmaker bleef uit. Rood Wit 3—H. B. s. (3—2) De lichte Rood Wit in-ploeg won welver diend van H.B.S. door uitstekend spel in de tweede helft van den wedstrijd. Rust kwam met 20. Mej. L. Paardekooper- Overmar. verdeelde het spel zeer goed en ook de spil mej. W. van Waveren, blonk uit Mej. v. d. Zouwe en Klyzing maakten gelijk waarna mej. Paardekooper Overman het win nende punt scoorde. MorgenroodDe Forel. Bovengenoemde colleges hielden Zondag een witvischwedstrijd in de Ringvaart Laatstgenoemd college, dat uitgedaagd was door Morgenrood, verscheen met tien vis- schers aan den waterkant, zoodat Morgen rood twee van haar leden op non-actief moest stellen. Jammer was het, dat er zoo weinig door de Forel gevangen werd; de krachtsver houding was dan ook van dien aard, dat er van strijd geen sprake was. De uitslag was n.l. 104 voor Morgenrood tegen 22 voor de Forel. De eerste prijs, een mooie beker, die door bemiddeling van den clubhouder van Mor genrood. den heer Van Egmond. was beschik baar gesteld, werd gewonnen door Morgen rood; de 2de prijs, een lauwerkrans, door De Forel Ook was er een prijsje voor den „held van den dag", n.l. R. v. d. Aar met 34 stuks. Na afloop verzamelden de leden van beide vereenigingen zich in het clublokaal aan c'e Zuid-Polderstraat 47, waar de prijzen wer den uitgereikt. RapiditasAmst. Dames Athletiek- club (05) Aanvankelijk wegen de partijen goed tegen elkaar op. maar al spoedig bleek, dat de Am sterdamsche voorhoede buitengewoon snel was en hoofdzakelijk door.haar snelle door braken wist zij dan ook aan doelpunten te komen. De Rapiditas-voorhoede was ook goed op dreef, maar vermocht tegen de snelle ver dediging weinig uit te richten. Rust kwam met 0—2. Ook na rust was duidelijk te zien dat de snelle bezoeksters nog wel eenige doel punten zouden maken. Het einde kwam met een geflatteerde overwinning voor de bezoek sters. RapiditasTonido (51) Reeds direct na den afworp speelt Rapiditas een goed open spel: bij een snellen aanval heeft Pal succes 11—0). Daarna scoort Brusse fraai (20). Tonido benut een vrijen worp (2—1). Thans is het W. van Gorkum, die scoort )31), en wanneer Pal even daarna nog eens het net vindt, heeft Rapiditas met rust een nuttigen 4—1 voorsprong. Na rust speelt Rapiditas in de W-formatie; haar aanvallen zijn buitengewoon gevaarlijk. Zij ziet haar volhouden beloond met een doel punt van Pal, waardoor Rapiditas van de on derste plaats verdwenen is. ANDERE HOOFDKLASSE- UITSLAGEN (HEEREN) LijndenSimson 3—3 D. O. S.—Concordia Zaandam 4—3 Turno—Miloc 5—7 Aalsmeer—Olympia 4—3 Vriendschappelijk Rapiditas H—S. S. S. I 0—5 (DAMES) WESTELIJKE EERSTE KLASSE ConcordiaAthletiek Ver. „Zaanland" (60) Reeds na drie minuten had Concordia door M. Duyff en R. Sjouwerman een 2—0 voorsprong. Met rust is de stand reeds 4—0. Ook na rust speelt Concordia een uitstekenden wedstrijd. Einde 6-H). Hercules-HebeRapiditas 2 (50) In het veld wogen de partijen goed tegen elkaar op, maar steeds greep de Hebe-verde- diging in. Rust kwam met 3—0. Einde 5—0. (HEEREN) Aalsmeer 2Concordia 2 (92) Direct na het begin was Aalsmeer in den aanval: weldra had zij succes (1—0). Voor rust werd het 30. Na rust heeft een snelle Con- cordia-aanval door Schmidt succes (3—1). Vervolgens scoort Aalsmeer nog viermaal, waarna Concordia door Schmidt- den achter stand verkleinde. De thuisclub scoorde nog tweemaal. Einde 9—2. (HEEREN) ConcordiaLijnden 2 (44) Reeds direct na den afworp breekt Concor dia door; Blokker heeft succes (1—0). Dan volgt een gelijk opgaand spel. Lijnden maakt gelijk, waarna Concordia de leiding herneemt (2—1). Vlak hierop scoort Waalewijn (3—1). Dan komt Lijnden opzetten; met rust is de stand 3—3. Na de rust is het spel spannend. Met een ver schot scoort Lijnden (3—4)Con cordia weet door Waalewijn gelijk te maken. (44). Concordia diende na afloop een protest in naar aanleiding van een door den scheids rechter aan Lijnden toegekenden goal. Achilles. Zondag hield Achilles haar eersten rit voor de Herfsteompetitie, om de Wolber-tu- bes. Dat er veel renners zin in een stel weg- tubes hadden, bleek wel uit de groote op komst. De uitslag was als volgt: A-klasse,2 0 K.M.: 1 J. Klinkenberg, 2 P. Gruijters, 3 J. Rusman, 4 T. Buis, 5 D. Groe nendijk. B-klasse: 1 A. de Klerk, 2 C. Siebellng, 3 P. Moison, 4 C. de Veer, 5 K. Oosterbaan. C-klasse: 1 A. v. Sprundel. 2 H. Koelemij, 3 J. Stet. 4 W. Drogtrop, 5 D. Claassen. Juniores: 1 P. Duins, 2 J. v. Norde, 3 J. Ekel, 4 Portegies, 5 v. Proost. Excelsior. Bovengenoemde vereeniging hield haar derden record wedstrijd om den Wijnands- en Renze-beker. Er kwamen 25 renners aan den start. De uitslag is als volgt: Afstand 62V2 K.M. A-kl.: 1. W. Fennis, tijd 1 uur 53 min. 55 sec.. 2 B. Matsen, tijd 1 uur 59 min 50 sec., 3. P. Korthals, tijd 2 uur 10 min. 46 sec. B-kl. Afstand 50 K.M.: 1 Walgien. tijd 1 uur 32 min. 31 sec., 2 Van der Berg. tijd 1 uur 35 min. 50 sec., 3 G. Junsen, tijd 1 uur 40 min. 55 sec.. 4. J. Jus. tijd 1 uur 42 min. 20 sec. C-kl. Afstand 37'/2 KM.: 1. Bouman. tijd 1 uur 11 min. 43 sec., 2. Banke, tijd 1 uur 12 min. 5 sec., 3. Baars, tijd 1 uur 13 min. 40 sec., 4. De Nijs, tijd 1 uur 15 min. 40.2 sec.. 5. De Vries, tijd 1 uur 16 min. 40 sec., 6. V. Nes. tijd 1 uur 17 min. Juniores. Afstand 12Vz K.M.: 1. Kleef, tijd 25 min., 2. Van Dijk 26 min., 3. Walgien 27 min. Voorts reden de niot-vecorririjders een uit dagingswedstrijd over 15 KM. De uitslag luidt: 1. Duivenvoorde. 2. De Jong, 3. N.N., 4. v. Kouteren, 5. Evers, 6. Kuil. De Jonge Kampioen. Bovengenoemde vereeniging hield Zondag een wedstrijd over 60 K.M. voor A-. B- en C- klassers. De uitslag is: 1 H. Munk 2.4.35: 2. Veerman; 3. Tichelaar; 3. F. Jansen. 5. Knoop; 6. J. Munk. Anderen opgegeven. Juniores 30 K.M.. i. Wevers, 1.7.55; 2. De I Loooer; 3. K. Neeft; 4. De Groot: 5.K. Meyer. I' W. Vonk moest als winnaar van den Kikkert Beker meerijden voor de gouden Kikkert- medaille, maar is helaas een verkeerden weg ingeslagen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1936 | | pagina 11