Een goede wenk: Geef BoldOOt als geschenk. Misdaden aan de oevers van de Zaan. PLAIDS H.D.'V ertelling if VRIJDAG 3 DECEMBER 1937 HAAREEM'S DAGBEAD S ARR. RECHTBANK. Diefstallen, inbraken en poging tot doodslag. Diefstal van metalen. Een aantal arbeiders van de papierfabriek de „Eendracht" te Wormerveer had zich te verantwoorden wegens diefstal van lood. koperen buizen en oud ijzer, waarna ook de opkooper van deze waren zich wegens heling te verantwoorden had. Het is uiteraard moeilijk in een groot be drijf een nauwkeurige controle op de voor raden te houden, en zoo waren de arbeiders in de gelegenheid, verschillende metalen voor werpen weg te nemen. Deze werden verborgen onder papierafval, in een schuit, die door een opkooper gelost moest worden. Deze zag dan tevens kans, bij het lossen, de buizen en stuk ken lood mee te nemen, die hij aan een han delaar verkocht. Zelf betaalde hij een bepaald bedrag per kilogram aan de arbeiders, die op deze wijze een flinke bijverdienste haalden. Tot de zaak spaak liep. en de arbeiderontsla gen werden, en bovendien met de justitie in aanraking kwamen. De Officier van Justitie wees in zijn requi sitoir op het schandelijke van de handelwijze, dat arbeiders, die een behoorlijke betrekking hebben, waar velen naar snakken, misbruik maken van het in hen gestelde vertrouwen, door hun bedrijf te benadeelen. De verdachten hoorden gevangenisstraffen van drie tot zes maanden tegen zich eischen en tegen den heler, dien de officier de hoofd- schuldige-noemde, eischte de officier zes maan den gevangenisstraf, met aftrek van de pre ventieve hechtenis. Inbraak in stationskiosk. Ook de beide volgende verdachten die in het beklaagdenbankje verschenen, waren Zaankanters en zij hadden misschien uit chauvinistische overwegingen, de Zaanstreek als het terrein van hun operaties gekozen. In den nacht van 16 op 17 October waren zij een kiosk op het station te Zaandam binnen gedrongen, waar zij doozen sigaretten en an dere verleidelijke artikelen, na sluitingstijd en zonder te betalen, hadden meegenomen. De oudste dezer nachtridders had bovendien In den nacht van 9 op 10 October een bezoek gebracht aan het gemeentelijk bureau voor steunverleening te Zaandam, waarbij hij den ongewonen, doch voor nachtelijke bezoekers Houd Uw Nieren Gezond! /^EZONOE, krachtige nlèreti zijn Uw zekerste beveili ging tegen rugpijn, rheumatl- •che pijnen, dat gevoel van zwakte in den rug. stijve en pijnlijke gewrichten, duizelig heid en hoofdpijn. Immers dan worden de schadelijke I onzuiverheden als urinezuur enz. voortdurend uit het bloed gefiltreerd en vla da urinewegen uit het lichaam verwijderd.De nieren bostaan uit een groote menigte teere filters, welke de onzuiverhe den aan het bloed onttrekken en al9 zij verstopt raken, blijven deze achter en veroorzaken kwalen als de bovengenoemde. Zorg dat de nieren behoorlijk blijven werken door het gebruik van een diurotlsoh middel en als zoodanig kennen FOSTER'S Rugpijn Nleron Pillen hun weerga niet f 1.—1.75 en f8.—. (Adv. Ingez. Med.) blijkbaar attractieven weg, door één der ven sters had gekozen. Bij zijn vertrek nam hij een aantal lepeltjes, boeken, een busje cacao en een tasch mee, welk laatste voorwerp onge twijfeld noodig was, om de „poet" te vervoe ren, De officier eischte tegen den jongsten ver dachte een gevangenisstraf van drie maan den, en tegen den tweeden die reeds zes ver oordeelingen achter den rug heeft, een ge vangenisstraf van twee jaar. De verdediger van den jongsten verd. wees op diens bewogen jeugd en zwakke karakter, en meende, dat de ander hem tot deze daad zou hebben overgehaald, waarom hij de recht bank verzocht, een voorwaardelijke straf te willen overwegen. De verdediger van den tweeden verdachte schetste, hoe deze in slecht gezelschap was geraakt, na door werkloosheid te zijn getrof fen en was van meening, dat een gedeeltelijk voorwaardelijke straf den jongeman misschien weer in het goede spoor zou kunnen brengen. De vrouw in het spel. Ook de derde misdaad had zich aan de oevers van de Zaan afgespeeld, wat nog niet wil zeggen, dat dit deel van ons land meer misdadigers herbergt, dan de rest. Trouwens de verd. in deze zaak, aanschouwde het levens licht in de nabijheid van onze zuidelijke lands grenzen en slechts het feit, dat het voorwerp zijner liefde haar woonstee- had aan de oevers van den reeds eerder genoemden stroom, was oorzaak, dat het misdrijf, dat de Wet „bedrei ging met het leven" noemt, zich in noordelij ker streken afspeelde. Op een Zaterdagavond in den herfst van dit jaar, liep een 54-jarige Zaandammer dooi de straten van zijn woonplaats te wandelen, toen hij een juffrouw ontmoette, die hem voorstelde, „langs de Oostzij te gaan wande len". Daar hij den vader van de juffrouw „nog als kleinen jongen" had gekends vond hij dat niet zoo vreemd. Maar toen tijdenrdeze vredige wandeling plotseling een, met een revolver gewapend individu voor hem opdook, hem toeschreeuwende weg te gaan, (t te sneven, koos hij, gedachtig een spreekwoord uit den tijd van Jan Salie het eerste en verdween van de zijde van de juffrouw. De juffrouw koos, door haar ridder snood verlaten, eveneens het hazepad. achtervolgd door den bedreigingen roependen revolverheld. De onbetrouwbare I verdediger van het zwakke geslacht had zich daarop naar huis begeven, onder het motto: i „Ik ben ze kwijt, en nu zal ik ook maar maken dat ik wegkom!" De verdachte vertelde, dat de man met de juffrouw in een café was geweest en haar daar getracteerd had. Daar was hij kwaad om' geworden. t Pres.: „Waarom wilde je niet, dat die vrouw naast dien man liep?" i Verd.: „Ik was jaloersch op hem!" Pres: „Maar waarom dan?" Verd.: „Dat zit nu eenmaal in me!" De juffrouw zelf vertelde, dat ze verd. al eerder in Zaandam had gezien. Hij had enkele jaren geleden al een moordaanslag op haar gepleegd, en ze was dus weer bang geworden, waarop ze gezelschap en bescherming had ge zocht. Toen haar beschermer haar zijde evenwel verlaten had, bedacht op eigen lijfsbehoud, was verdachte haar achterna gerend, roe pende: „Nou ga je er aan, nou schiet ik je dood!" Verd.. zelf beweerde evenwel, niet de be doeling te hebben gehad, haar te dooden. Hij had ook geroepen: „Blijf nou staan!" Verd.: „Ik wilde haar alleen maar bang maken!" Get.: „Dan had je een andere revolver moe ten nemen, met welke aanduiding ze blijkbaar losse patronen bedoelde, die inderdaad minder ge vaar opleveren, bij avondlijke schietoefeningen op medeburgeressen. Pres.: „Hoe kwam je aan die revolver?" Verd.: „Die heb ik al vier jaar. Die draag ik altijd bij me." Pres.: „Waarom ga je niet naar Vlaanderen terug? Daar is het veel veiliger voor je, en die vrouw is nu toch getrouwd." Verd.: „Ja, maar ze gaat met iedereen uit!" Pres.: „Dat gaat jou toch niets aan", wat verdachte niet met den president eens was. De officier wees er in zijn requisitoir op. dat verd. na het ondergaan van de straf voor de vorige aanslag, niet met de politie in aan raking is geweest. Wel heeft hij de vrouw her haaldelijk achtervolgd, en dat is op den be- wusten avond tot een uitbarsting gekomen, die gelukkig nog goed is afgeloopen. De vrouw heeft weliswaar misschien niet alles gedaan, om verd. te ontloopen, doch zij is nu getrouwd en hij moet haar met rust laten. „Ga naar het Zuiden terug", meende ook de officier, „daar ben je nog dichter bij de zon ook!". Doch de officier achtte het noodig, alvorens verd. gelegenheid te geven, zijn raad op te volgen, hem eerst een achttal maanden in rustige afzondering over zijn daad te moeten laten nadenken. De verdediger, mr. B. W. Stomps, wees er op, dat verd. bezield schijnt te zijn met een hartstochtelijke, doch noodlottige liefde voor de vrouw, die daar niet van gediend is, en deze toewijding ook eigenlijk niet verdiend. Spr. verzocht de rechtbank daarom, verd. die geen misdadiger van aanleg is, te willen véroordeelen tot een gedeeltelijk voorwaar delijke straf, met de bijzondere bepaling, ge durende een proeftijd van drie jaar de arron dissementen Haarlem waaronder ook de Zaanstreek valt en Amsterdam, niet te mogen betreden. De rechtbank zal in al deze zaken op Don derdag 16 December uitspraak doen. STADS BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL PRINSENHOF. (Openbare leeszaal en bibliotheek). Nieuwe aanwinsten. Sociale wetenschappen. Kultuurleven 8. jrg. nr. 23. Aflevering ge wijd aan een overzicht van communisme en bolsjewisme van R.K. standpunt. Onderzoek naar den toestand van onder steunde werkloozen en hun gezinnen (te Amsterdam) Oct. 1934Febr. 1935. Schmey. Het belastingstelsel van de Ver- eenigde Staten van Noord-Amerika. Toepassing van het belastingrecht ten aan zien van civiel-rechtelijk nietige hande lingen 1937. Natuurlijke historie. Jonge, De. Neerlands bosschen en groene weiden; dl. 2. Meilink. Album der zee. Letterkunde. Century, A, of nature stories. Giono. Jean le Bleu. Seidel. Die Himmel der Farbigen; ein Bilderbuch aus zeitlosen Weltwinkeln. Aardrijks- Land- en Volkenkunde. Brouwer. Ameland. Lamster. The East Indies. Velter. Siberië; drie jaar in de greep van de wildernis. Vries, De. Columbia;, gisteren, vandaag en morgen. Zeeman. Moderne geographic van Neder land. Nederl. en i. h. Nederl. vert. Romans. Delmont. Geketende joden. Frank. De oorzaak. Houwrink. Gelukkig in de liefde. London. Verhalen van de Zuidzee. Ravestein. Drijfzand. Silone. Brood en wijn. Traven. De ossekar. Stopzetting werkverschaffing en de verstrekking van Kersttoeslag aan tewerkgestelden. Door den Minister van Sociale Zaken is aan de gemeentebesturen een circulaire gezonden terzake de stopzetting van de werkverschaf fingen en omtrent de verstrekking van een kersttoeslag aan de tewerkgestelden: De Minister deelt hierin o.m. mede. dat het noodig is de werkverschaffing tijdelijk stop te zetten: a. bij vorst, zware sneeuwval en hoog water; b. met het oog op het jaargetijde in het tijdvak van 20 December 1937 t/m. 8 Januari 1938, d.i. derhalve gedurende 3 werkweken. Gedurende de periode onder a en b bedoeld vallen de werkloozen die anders in de werk verschaffing zouden zijn opgenomen, met uitzondering van de z.g. „zelfstandigen", on der de bepalingen van de steunregeling. Bij stopzetting van de werkverschaffing on der a bedoeld, heeft de minister er geen be zwaar tegen, dat in verband met de daaraan verbonden administratieve werkzaamheden voor den duur van' de loopende werkweek van de hierboven aangegeven regel wordt afge weken en aan de arbeiders alsdan de gebrui kelijke vergoeding op basis van regenverlet wordt uitgekeerd. Deze korte durende vergoe ding komt als „Vorstvergoeding" geheel ten laste van de Overheid. Verder verzoekt de Minister, dat op het steunbijdrage, dat over de week van 20 t/m 25 December 1937 wordt uitgekeerd aan hen, die die week in de steunregeling zijn opgenomen, omdat zij in de werkverschaffing zouden zijn geplaatst een Kerstbijslag mag worden ge geven van 25 pet. van de werkelijke uiitkee- ring (eventueele brandstoffenbijslag inbegre pen) die de ondersteunden over genoemde week ontvangen. Voorts mag aan hen, die hoewel periodiek in de werkverschaffing geplaatst, volgens het bepaalde in de voorgaande alinea niet- voor den Kerstbijslag in aanmerking komen, niet temin een bijslag worden gegeven van 25 pet. van het steunbedrag, dat zij zouden ontvan gen hebben, indien zij wel in genoemde Kerstweek in de steunregeling waren opge nomen. Zelfstandigen, die bij de werkverschaffing zijn geplaatst kunnen derhalve nóch tijdens de bovengenoemde 3 weken, nóg tijdens vorst, zware sneeuwval of hoog water, noch bij rou leering, in de steunregeling worden opgeno men. Eventueele steun aan zelfstandigen, die tengevolge van de tijdelijke stopzetting dei- Werkverschaffing van 20 December t/m. 8 Januari zonder hulp zouden moeten rond komen, zal evenals het vorig jaar in dezen vorm kunnen worden verleend, dat hun per week 80 pet. (tachtig procent) van 48 x het voor de Gemeente vastgestelde basis uurloon wordt toegekend, zijn op de betrokkenen alle Kerstgave geldt niet voor de z.g. zelfstan digen. Gedurende de week (weken), waarover bo venbedoelde vergoeding aan de zelfstandigen wort toegekend, zijn op de betrokkenen alle controlemaatregelen der steunregeling van toepassing, waaruit volgt, dat door hen o.a. moet worden gestempeld. Aan de zelfstandigen, aan wie de bovenbe doelde vergoeding van 80 pet. wordt verstrekt, mag over dezelfde week (weken) de U be kende brandstoffentoeslag worden toegekend. Tenslotte vestigt de minister er nog de aan dacht op, dat indien aannemers van werkver schaffingen op grond van besteksbepalingen in de drie weken, dat de Werkverschaffing- wordt stopgezet, zoo het geen onwerkbaar weer is, voortzetting van het werk wenschen, daartegen geen bezwaar bestaat. Over het loon, dat de arbeiders in die weken verdienen, mag geen toeslag in welken vorm ook worden gegeven, ook niet over de feest dagvergoeding. EXAMENS. Geslaagd aan de Gem. Universiteit te Am sterdam voor het doct.-ex. in de economische wetenschappen de heer F. Snapper en voor het doct.-ex. in de rechtsgeleerdheid de hee- ren B. R. de Swarte en A. N. Kotting. Voor het examen wiskunde L.O. is geslaagd de heer H. J. Laagland, te Haarlem. ANECANC 27 EEN PRACHT COLLECTIE (Adv. lngez. Med.) (Adv. Ingez. Med.) OPMERKINGEN VAN LEZERS. WACHTHUISJE AAN DE LEIDSCHEVAART GEVRAAGD. Een lezer schrijft ons: In verband met het wachten op tram of bus langs de Leidschevaart aan de halte Schouwtjesbrug in het ongunstige jaargetijde, zou het zeer gewenscht zijn, indien het sedert eenigen tijd afgebroken wachthuisje op be doeld haltepunt, weder kon worden in gebruik genomen. Wanneer zouden ook de werkhuisjes op het Schouwtjesplein aan genoemde vaart ver dwijnen, welke het uitzicht ontsieren? PROGRAMMA VAN DE HAARLEMSCHE RADIO CENTRALE OP ZATERDAG 4 DECEMBER 1937. Progr. I. Hilversum I. Progr. II Hilversum n. Progr. in. 8.00 Keulen. 9.20 Parijs Radio. 12.05 Londen Regional. 12.35 Keulen. 1.20 Ned. Brussel. 3.20 Keulen. 520 Parijs Radio. 5.50 Fransch Brussel. 6.20 Keulen. 7.20 Weenen. 9.30 Parijs Radio. 10.10 Berlijn. Progr. IV. 8.00 Ned. Brussel. 9.20 Diversen. 10.35 Londen Regional. 12.05 Droitwich. 1.20 Londen Regional. 4.20 Droitwich. 10.45 Pauze. 10.50 Londen Regional. 11.35 Droitwich. Progr. V. 3.007.00 Diversen. 7.008.00 Eigen gramofoonplatenconcert: Verzoekpro gramma. 8.0012.00 Diversen. NIEUWE UITGAVEN. Bij Van Holkema en Warendorf N.V. te Amsterdam is verschenen „Mijn biedsysteem", door Ely Culbertson, vertaald en bewerkt door Mr. F. W. Goudsmit, die ook een voor woord schrijft. Vele bridgers zullen dit boek, dat bijna vierhonderd bladzijden bevat, in eigendom willen hebben. Bij de N.V. Em, Querido's Uitgevers- Maatschappij te Amsterdam zijn in de serie „De Salamander" (reeks van de beste oor spronkelijke en vertaalde romans) versche nen: „De Enge Poort", door André Gide, ver taling van A. H. Nijhoff „Celly, lessen in Charleston", door Constant van Wessem, met een inleiding van H. Marsman; „Tantes", door Cyriel Buysse. Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Nederlandsche Montessori Vereeniging heeft ze een jubileum-uitgave het licht doen zien. getiteld „Zo ontwikkelt zich de taal in de Montessorischool". Bij de Uitgevers-Maatschappij .Kosmos" te Amsterdam verscheen: „Honderd kamer planten en hoe ze behandeld moeten wor den" door A. C. Muller-Idzerda. Bij elke be sproken plant staat een foto. Bij de N.V. Joh. Enschedé en Zonen Gra fische Inrichting te Haarlem is verschenen een Kwartetspel van de schilderkunst der 17e eeuw, verzameld in Nederlandsche musea, door N. Posthumus Meyjes, die hoopt dat dit spel zijn weg in de gezinnen en scholen mag vinden. Daar twijfelen we niet aan, het is niet alleen een leerrijk spel, maar de firma Joh. Enschedé en Zoon heeft er veel zorg aan besteed Door de firma W. de Haan te Utrecht ver scheen een nieuwe uitgaaf van den Bijbel naar de Statenvertaling in gebruik bij het Neder- landsch Bijbelgenootschap. De Bijbel is ver lucht met 100 geklemde en zwarte reproduc ties naar werken van groote meesters uit alle eeuwen, gekozen en verzameld onder leiding van Prof. dr. W. Vogelsang en Prof. Dr. H. Th. Obbink. De uitgaaf van dit Bijbelboek is uitstekend verzorgd. De letters zijn groot zoodat ook ouden van dagen daarin gemakkelijk kunnen lezen. „Adam zelf', de heeren der schepping op den keper beke ken door Jan Engelman. Jan Engelman is een van onze meest be kende Nederlandsche dichters en een bun del door hem samengesteld belooft altijd iets goeds. Engelman heeft ditmaal echter de serieuse Kunst, met een groote K, vaarwel gezegd en zich toegelegd op het verzamelen van gevleugelde woorden over Adam, die in den loop der eeuwen door vele wijze man nen en vrouwen zijn gesproken. St. l\i colaas. ET was donker geworden in het groote vertrek. De dokter had de lamp op zijn bureau aangedraaid en las in een tijdschrift, terwijl het kind in een hoek van de kamer het laatste licht, dat nog door de beslagen ruiten naar binnen viel, gebruikte om een levensgroote pop te bewonderen. Haar handjes liefkoosden de rose kleeren en zij mompelde lieve naampjes tegen de pop. De vader werkte. Met aandacht las hij een artikel van een ouderen, bekenden confrater, dat hem gelegenheid gaf tot het opbouwen van een nieuwe lezing. Hij had zich met het kind bezig gehouden, een 'uur lang, maar tenslotte had hij het met veel geduld van zijn persoon weten af te leiden. Het meisje was rustig geworden, het speelgoed boeide haar. „Maar die pop kan toch niet door den schoorsteenDan was ze toch in de kachel gekomen!" „Dan heeft Sinterklaas 'm natuurlijk ge woon door de deur binnengebracht". Zijn ge dachten bleven in het tijdschrift. „Heeft ie dan een sleutel voor alle deu ren?" Hij keek even op, verstrooid glimlachend: „Ja, dat's een moeilijke kwestie. Maar och natuurlijk, hij heeft zoo'n heel grooten sleu tel die op alle deuren past". „Hebben de inbrekers ook zoo eentje. Paps?" vroeg ze dadelijk daarop. Hij besloot de wijste partij te kiezen en zich dom te houden. „Je moet niet zoo heel veel vragen, schat. Paps weet niet alles?" Dat laatste stelde het kind blijkbaar teleur en ze pruilde, waardoor hij gelegenheid kreeg, nog een oogenblik zijn belangstelling op de wetenschap te richten. Het kind liet hem echter niet met rust. Alsof ze alle kne uen van de psychologie kende, sprak zij plot- •eling. zender eenigen overgang, over hei on derwerp dat de vader angstvallig uit den weg gegaan was tot op dit moment: moeder. Het was of hij ternauwernood luisterde. Zijn antwoorden bleven verstrooid; zijn oogen dwaalden over de letters. Maar ieder woord van het kind drong diep tot hem dooi en hij voelde lust, te vragen naar die vrouw, die van hem verwijderd leefde, niet geschei den door een wet, maar door een conflict. Hij bedwong zich echter zoolang het hem mo gelijk was. Want het meisje zei dingen, die niet met een afwezig woord beantwoord kon den worden. „Mammie krijgt toch ook wel wat van Sin terklaas?" „Maar dat spreekt van zelf, lieverd. Iedereen vindt immers iets in z'n schoen". En hij nam zijn dochter op den arm, klapte het tijd schrift dicht. „Maar toen ik dat vanmorgen aan mammie vroeg, zei ze niks en 't was net of ze erg ver drietig was Hij deed of hij zich verwonderde, veinsde geen verstrooidheid meer en vroeg verder, zich een snoodaard voelend, die misbruik maakt van de onbevangenheid van een „enfant terrible". Toen het meisje gehaald werd, sloot hij zich nog een half uur op met 'zijn tijdschrift, maar één gedachte maakte hem alle arbeid onmogelijk. Hij gaf er zich echter geen rekenschap van, welke die ge dachte kon zijn. Hij dineerde in het restaurant, waar hij reeds meer dan 'n half jaar stamgast was, Men had het interieur gezellig trachten te maken; op ieder tafeltje brandde een kaars, waar de wasdruppels van af dropen. Hij keek even in het rond, miste enkele bekende ge zichten en bedacht hoe velen van zijn dage lij ksche lotgenooten dezen avond tenminste in een gezellige kamer zouden doorbrengen. „Ik niet", mompelde hij en schrok, omdat hij nu eerst merkte, dat hij één gedachte niet aan het woord had durven laten komen. Een ge dachte. die hij met dezen kleinen zin van twee domme woorden had willen bevechten. Nauwelijks had hij een kwartier aan tafel gezeten, of hij stond haastig op, mompelde een groet tot den kellner die hem in zijn jas hielp en liep onhandig naar buiten. De eerste taxi die hem passeerde hield hij staande.... Zij had hem eenvoudig ontvangen, zon der verwondering te laten merken pn zon der veel woorden te verwachten. In de kleine kamer van het bovenhuis hadden zij gespro ken over dingen van alledag en zij voelden dat het beter was, niet dadelijk te trachten, het conflict uiteen te rafelen. De man had het kind naar boven gebracht en het vroolijk goênacht gekust. En hij was terug gekomen om zijn vrouw diep in de oogen te zien. Hij zag hoe achter die oogen maanden van een zaamheid huisden en hij wilde die maanden oplossen met woorden, woordenMaar uit die oogen kwam op hem toe het stille geluk van de vrouw, die innerlijk wat ouder was ge worden, omdat zij zichzelf had doorzien. Toen hij dat wist en ook een enkele grijze haar in het donkere kapsel bespeurde, kon hij niet anders dan een man zijn, die in, niet achter die oogen keek en hij zei rustig: „God dat dagelijksehe leven is zoo nuch ter, dat ik me wel eens verbeeld heb, zonder je te kunnen.... Maar op een avond als dezen „Groote jongen!" Zij zweeg geruimen tijd, voelde toen eerst dat ze het mócht zeggen: „Ik had je verwacht met Kerstmis. Ik geloofde, zelfs na alles, nog zoo sterk aan de sentimenteele Kerstverhalen die ik vroeger las, dat ik al een heel verhaal gefantaseerd had over onze verzoening". „En nu is het nog maar Sinterklaas...." zei hij en vond dadelijk daarop zichzelf een beetje dom. „Misschien is het verkeerd van ons, groote menschen, om niet meer in Sinterklaas te gelooven". Zij sprak die woorden alsof ze meende iets plechtigs te moeten zeggen op dit moment. Doch ze had er geen spijt van, toen ze zag hoe hij keek naar de groote, rose pop, die in een hoek van de kamer op een kussen zat. De oogen waren wagenwijd geopend en het kopje leunde voorover, als om beter te wil len luisteren. „Is het hier dan ook een plaats, om zulke geheimen te vertellen?" fluisterde zij en even later lachten ze samen om de verlegen heid in haar stem. Den volgenden ochtend eerst spraken zij weer over den heiligen Nicolaas. Het was toen zij evenals vorige jaren wakker schrokken van den kreet, dien het kind slaakte, toen het eindelijk, na alle hoeken en kasten van het huis doorzocht te hebben, haar geschenken vond. S. MAKMAN. w®- bi) Apotheken en Drogist Een Europeesche vermaardheid de WITTE KRUIS poeders, cachets en tabletten. Afdoend bij hoofdpijn, griep, menstruatiepijnen, rheumatïelc, tand- en kiespijn. Nede and: (Adv. Ingez. Med.) Hij hoeft zich over deze afdwaling niet al te zeer te schamen, want zijn gevleugelde woorden zijn met zooveel smaak en gevoel voor humor bij elkaar gezocht dat ze ongetwijfeld een grooteren lezerskring zul len bereiken, dan zijn gedichten ooit doen, waarmede overigens niets kwaads van En- gelman's poëzie gezegd is. Het plesante boekske is uitgegeven bij Bigot en van Rossum N.V. te Amsterdam, terwijl Letty Nije voor aardige illustraties zorgde. „Geketende Leeuw". Bij de „Nederlandsche Keurboekerij" te Amsterdam heeft het licht gezien „Geketen de Leeuw", door Zsigmond Móricz. De verta ling uit het Hongaarsch is van mevr. E. Vahl-de Roos. Het is de geschiedenis van een ambtenaar, die gedurende 18 huwelijksjaren een kalm en vlak leventje heeft geleid, maar in wiens leven dan tijdelijk eenige beroering komt. Na dit „avontuur", dat intusschen vrij tam is, gaat zijn leven weer voort in effen banen. A. J. van Ginkel en T. van Buul: Het luchtvaartboek voor de jeugd. Dit is een boek, dat voor Jong Nederland een prachtig geschenk vormt, omdat het op pret tige en bevattelijke wijze een onderwerp be handelt, dat in hooge mate de aandacht van de moderne jeugd heeft. In „Het Luchtvaartboek voor de jeugd" worden alle punten aangeroerd, die voor een juist begrip van het moderne luchtvaartver- keer van belang zijn. De schrijvers verhalen allereerst van de eer ste pogingen om te vliegen en de constructie van de eerste vliegtuigen en vervolgens van de opkomst en de geschiedenis van de K.L.M. en haar vloot, waarbij verscheidene fraaie foto's den tekst verlevendigen en verduidelij ken. Vervolgens komt de techniek aan de beurt: „Hoe een vliegtuig vliegt". „Hoe een vliegtuig bestuurd wordt", „Zelf vliegen", toe gelicht met teekeningen en foto's. Zeer interessant is de beschrijving van een bezoek aan Schiphol. Hierin worden o.a. de technische geheimenissen bij het starten en landen der vliegtuigen onthuld en een kijkje gegund in de loodsen en werkplaatsen der K.L.M. Uit den inhoud van het boek noemen wij verder een hoofdstuk over de herkennings- teekens der vliegtuigen, een beschouwing over de ontwikkeling van het luchtvaartverkeer in Europa en de vliegtochten naar Oost- en West- Indië. Ook wordt o.a. de beteekenis uiteenge zet van het vliegtuig bij ernstige ziektegeval len, schipbreuk, insectenplagen e.d. Het boek, dat zeker zijn weg wel zal weten te vinden, verscheen bij de N.V. Uitgevers- Maatschappij C. A. J. van Dishoeck te Bussum. s Eén lepel bevat evenveel vitaminen als 3 lepels gewone levertraon. Millioenen Levertraan is geijkt op 1.200.000 Internationale eenheden vitamine A, de groeibevorderende en ziektewerende vitamine. 100.000 Intern, eenh vitamine D, voor de vorming van krachtige beenderen en tegen Engelsche ziekte. Groote Fleseh 60 ct. Dubbele Flesch 90 ct (Adv. Ingez. Med.) Voor den inhoud dezer rubriek stelt Redactie zich niet verantwoordelijk. Van ingezonden stukken, ge-plaatst oj niet geplaatst, wordt de kopij den inzender niet teruggegeven. Meeuwen. Dit is bedoeld als een oproep tot iedereen in het bijzonder tot de Haarlemmers, om wat meer aandacht te besteden aan de meeuwen. Deze vogels komen in den winter van de kust naar de stad, omdat de zee niet genoeg voed sel voor hen biedt. Maar wat hebben de meeuwen er aan, als er in de stad niets te vinden is? Er zijn sommige Haarlemmers die het goede voorbeeld geven, maar dat zijn maar enke lingen. Ook de menschen die niet aan het water wonen kunnen wel eens wat voedsel strooien, zooveel moeite is dat heusch niet. Maar met het strooien van voer moet men opletten, en het niet zoo leggen, dat de eerste de beste erin trapt, met gevolg, vooral als het gekookt is, een gebroken arm of been. Het beste strooit men in een berm. Maar, denkt u, zullen de meeuwen er op af komen? Het antwoord laat ik aan de meeuwen over. Men zal toch wel eens zoo'n veldslag van meeuwen om een portie brood, aardap pelen e.d. gezien hebben? Daarom, laat iedere Haarlemmer doen wat m zijn macht ligt, en eten voor de meeuwen strooien, doch niet alleen voor de meeuwen, maar ook voor de andere vogels, als men er dan maar zorg voor' dragen wil, dat de kat ten er niet bij kunnen komen. Men kan er veel plezier qan beleven, want zoo'n troep vechtende meeuwen is wat een aardig ge richt. Dus --ta op. zoek wat brood, rijst e.d. en strooi het voor de meeuwen, nu direct! FRANS MjEIJER Jr.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1937 | | pagina 10