DANKBETUIGING AMSTERDAMSCHE BEURS TEEUWEN'S KOLENHANDEL N.V. VRIJDAG 3 DECEMBER 1937 HA ARE EM'S DAGBEAD 11 LUI/T[jtD5tiïïN Vier japanners gewond bij incident te Sjanghai. Parade door leege straten. Geen optocht in tie Fransche concessie* (Vervolg- van pag. 4). SJANGHAI, 3 December (Reuter-A.N.P.) Officieel wordt medegedeeld, dat door de handgranaat, welke naar de paradeerende Japansche troepen is geworpen, een Japansch soldaat en een politieman van de Japansche ambassade ernstig werden gekwetst, twee Japansche soldaten werden licht gewond. Naar thans wordt verklaard, zal morgen geen parade worden gehou den in de Fransche concessie. In de omgeving van de plaats, waar de handgranaat geworpen is hebben Japansche Soldaten met mitrailleurs postgevat, niemand mag de huizen hier verlaten, terwijl de troe pen versterkt zijn. In de straten confereeren hooge ambtenaren van de politie van de in ternationale concessie met Japansche officie ren en ambtenaren van de Japansche ambas sade. Een Amerikaan, die zich tegen de voor schriften van de Japansche soldaten verzette, werd achteruit geduwd en in het gelaat ge slagen. Havas meldt nog: Het begin van de Japan sche parade te elf uur in den ochtend werd aangekondigd door vijf bommenwerpers, die boven de stad cirkelden. Te half elf was de politie van de internationale nederzetting be gonnen de straten te ontruimen en de win kels langs den weg, welken de parade zou vol gen te sluiten. De politie van de Fransche nederzetting' nam aan de grens van de beide nederzettingen nog strengere maatregelen. Een groot aantal Japansche auto's met groote Japansche vlaggen versierd gingen aan de troepen vooraf. Hiex-achter volgde de be reden Britsch-Indische politie. Aan het hoofd van de troepen reed een auto met Japansche officieren, vervolgens een bataljon infanterie in veldtenue met volledige uitrusting, gevolgd door een colonne infanterie, artillerie en ca valerie ter lengte van twee kilometer. Alleen aan het hoofd van den troep ging een muziekcorps. In de overigens geheel verlaten straten zag men groepen Japansche burgers, die de Japan sche troejen toejuichten en met vlaggen zwaaiden. Zij liepen met de troepen mee en bleven op de kruispunten der wegen staan, waar zij op een teeken van hun leider de troe pen toejuichten. Overeenstemming bereikt. SJANGHAI, 3 December (Havas- A.N.P.) Ten aanzien van de inciden ten tijdens de parade van de Japan sche troepen op Nankingroad is een overeenkomst tot stand gekomen, volgens welke de Japansche troepen de internationale nederzetting heb- ?en verlaten. Delbos passeert Berlijn. Kort onderhoud met Von Neurath. BERLIJN, 3 December (D.N.B.) De Fransche minister van buitenlandsche zaken, Delbos, is vanmorgen op reis naar Warschau, Berlijn gepasseerd. In denzelfden trein be vond zich de Pooische gezant in Parijs, die met verlof naar Wai-schau gaat. De Fran sche ambassadeur te Berlijn, Francois Pon- cet, voegde zich te Berlijn bijden minister om hem tot Frankfurt a.d. Oder te vergezel len. Ook de rijksminister van buitenland sche zaken, Von Neurath, verscheen op het station en had met Delbos. in tegenwoordig heid van den Franschen ambassadeur, een on derhoud. Aansporing tot de democratische landen tot verdediging der vrijheid. In een rede voor den Raad van Actie voor Vrede en Herstel heeft Lloyd George felle cri- tiek geoefend op de „imperialistische politiek der totalitaire mogendheden" exx de „klein zielige" houding der democratische staten. Hij zeide, volgexxs Havas, dat de toestand sedert het aan het bewind komexx der tegenwoordige regeering aanzienlijk ernstiger is geworden en dat zij, zeker sedert het einde van den wereld oorlog, een zoo ernstigen toestand niet had meegemaakt. Hij is nog steeds voorstander van toenadering tot Duitschland en tegemoet koming tot op zekere hoogte aan de koloniale eischen van dat land, doch een dergelijke toe nadering moet geschieden op den grondslag van algeheele verzoening en in een voor alle partijen aannemelijken vorm. „Er is", aldus vex-volgde hij, „een bond van drie autocrati sche mogendheden, die sterker dan ooit staat tegenover de aanzienlijk verzwakte demo cratieën. Dat is een nieuwe en geduchte fac tor. Als gij vrede met die mogendheden wilt, moet gij de voox-waarden voor dien vrede zorg vuldig bestudeeren. Zult gij den weg volgen die tot capitulatie leidt, of zijt gij bereid den vrede in de wereld te verdedigen? Als Franco overwint zullen er vier groote dictatoriale mo gendheden zijn". Critiek op het landsbewind. Lloyd George achtte de positie, waarin de regeering het land naar zijn meening brengt, onjuist. Deze positie, zeide hij, zou noodlottig zijn, indien wij als in 1914 voor het inter nationale recht in Europa zouden moeten strijden. Hij eixxdigde met de woorden: „Ik roep de democratische volkexx der wereld op zich te verheffen en de vrijheid te verdedigexx tegexx de dolk vaxx haar moordenaars". De redenaar werd luide toegejuicht. VOORBEURS TE AMSTERDAM. De wisselmarkt bood hedeixnxorgen weinig xxieuwe aspecten. Er deden zich geen factoren voor, welke een x-echtstreekschen invloed uit oefenden, en aangezien de koersschommelin gen zeer beperkt blevexx, en de handel een normaal kalm verloop had, was de nxarkt heden niet van bijzoxxdere beteekenis. Verge leken xxxet de officieelè noteeringen vaxx gis- terexxmiddag, vielen xxauwelijk eenige afwijkin- gexx te constateeren en ook het Neder la ndsche egalisatiefonds kwam er niet aan te pas, aan gezien het pond sterling zich bewoog op 8.98y2 exx de laatste aankoopprijs vaxx het fonds op 8.98 1/4 gelegen was. Het Engelsehe devies bleef zich op eerstgenoemden prijs handhaven en ook de overige deviezen onder gingen in dexx loop vaxx den ochtend practisch geexx wijziging. De dollar vernam men op 1.79 15/16 a 1.80. Parijs gold met zeer kleine fluctuaties 6.10% a 6.11 exx met uitzondering- van de effectexx exx crediet sperrmarken, die eexx oploopende xxeiging vertoondexx exx op 13 5/8 a 13 7/8 kwamen, was de wisselmarkt overigens zonder beteekenis. Berlijn werd ver nomen op 72.53 a 56, Brussel op 30.60 a 61, Zwitserland op 41.60 a 61. De disagio's voor de termijnixoteei'ingen ondergingen geexx wij ziging. Ingevolge de koersstijging welke de Anxeri- kaansche markt gistereix ixx het laatste uur vertoonde, lag de effectenbeurs in het och tendverkeer algemeexx iets beter. De noteerin- gen vaxx dexx vooraanstaaixde locale foxxdsexx worden boveix de slotnoteeringen van gister middag vernomen exx ook de Yankeewaarden waren meerexxdeels goed prijshoudexxd. De haxx- del beperkte zich tot laatstgenoemde foxxdsen, waarbij Anaconda en Republic Steel op den voorgrond traden. BURGERLIJKE STAND HAARLEM, 3 December. Getrouwd 3 December: H. C Nienhuijs en J. G. Beukenkamp. Bevallen 2 December: H. M. PeperPlant, d.; C. M. Haldernxanv. Rooxx, z.; M. A. B. de BraaiSteijxx, d.; E. NelisHoogeboom, d.; M. BruinMonster, z.; H. v. d. BoschWaa lewijn, z.; 3 December: S. M. W. v. Emmerik Root, d. Overleden 1 December: E. J. Abspoei, 73 j., Gen. Cronjéstraat; E. Koeman—Gruijs, 56 j., Jac. van Looystraat; 2 December: A. Wiekart —v. Faassen, 84 j., Kenaupark. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen die hun belangstel ling hebben getoond bij de herdenking van ons 40-jarig jubileum en de HER OPENING van onze nieuwe opslagplaats. HEEMSTEDE, RAADHUISSTRAAT 23. (Adv. Ingez. Med.) Lloyd George trekt van leer tegen de dictaturen. NIEUWE BRUG OVER DEN OUDEN IJSEL OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN. Vanmorgen tegen tien uur had, onder groote belangstelling, de officieele in gebruik neming plaats van de nieuwe brug over den Ouden IJsel te Doetinchem. Onder de vele aanwezigexx merkten wij op mr. S. Baron van Heemstx-a, commissaris der Koningin in Gelderland, de heeren J. L. B. Keurschot en mr. E. J. baron van Voorst tot Voorst, leden van Gedeputeerde Staten, ir. E. J. Kempees, hoofdingenieur van den Provin cialen Waterstaat, ir. H. W. Sebbelée, directeur der Geldersche tramwegen, burgemeester, wet houders en gemeenteraadsleden van Doetin chem en watergraaf en heemraden van het waterschap van den Ouden IJsel. MARKTBERICHT VLAARDINGEN. (Haring) Vlaardingen, 3 December 1937 (A.N.P.) Volle haring Eng. wal f 7.60f 7.80. IJle haring Eng. wal f 8.20. Steurharing Eng. wal f 6.95. Alles per kantje. WISSELKOERSEN AMSTERDAM. 10.15 uur. Loxxden 8.98 5/8 Berlijn 72.56*4 Parijs 6.1054 Brussel 30.60% Zwitserland 41.60% New York 1.80. 12 Londen 8.98%. Berlijn 72.54%. Parijs 6.1054- Brussel 30.60%. Zwitserland 41.60%. Kopenhagen 40,05, Stockholm 46.30. Oslo 45.10. New York 1.79 31/32. Praag 6.33 Bankpapier 7.35. VOETBAL. RIPPERDA—T. H. B. Zondag 2 uur wordt deze wedstrijd aan den Vergierdeweg gespeeld. Ripperda heeft het volgende elftal: Koster, Roode, Langeveld. Kruif, H. Dreyer, Kops, Spoor, A. Dreyer, J. H. Heyermans, H. Heyermans, Peperkoorn KORFBAL. „DE OOSTHOEK". Secretariaat: le Hoogerwoerddwarsstraat 8. De wedstrijd O. K. 6Oosthoek 2 moet ge speeld worden van 10 tot 12 uur. 5 December, 's morgens tieix uur, trainen voor het eerste twaalftal. Aaxx de nieuwe ledeix wordt verzocht, ook op deze training aaxxwezig te zijxx op het terrein iix het Noorder Sportpark. GYMNASTIEK. li ST. NICOLAAS BIJ BATO. Het bestuur der G. V. „Bato" deelt ons mede, dat St. Nicolaas a.s. Zaterdag een be zoek zal brengen op de les voor jongste meisjes; de af deeling jongste jongens mag er ook bij zijn. WÏELRIJDEN. DE JONGE KAMPIOEN. Boveixgenoemde vereeniging houdt Zondag 5 December een veldrit met medewerking van de H. S. V. „De Kanxpioexx". Vertrek te 9 uur van den Zijlweg. AERDENHOUT JAN P. STRIJBOS VOOR DE VER. B.A.B. Donderdagavond sprak Jan Strij- bos in Boekenrode voor de buurt vereniging Aerdenhout-Bentveld over: „Zwerftochten door de Natuur" Dat men niet naar de Shetlands, IJsland of la Camarque hoeft te gaan, om interes sante dingen te ziexx, bewees de heer Strijbos nxet dezen zwerftocht, die zich niet verder uitstrekte dan onze omgeving, het onvolpre zen duingebied van Kennemerland, en oxxze Waddeneilanden. Wij hoorden tot ons genoegen over oxxze duinvormixxg, dat onze duinen niet zoo oud zijn en ongeveer 400—600 jaar na Christus zijn ontstaan, grootexxdeels uit het zand van den Noordzeebodem bv. Doggersbank, Door associatie van verschillende planten zijxx de duinen oxxtstaan uit het aangewaaide zand, waaxhij biestarwegras helm, zandha- ver, mossen, struiken, heesters en boomen een rol spelen. Het zaxid uit de zee voert allerlei orga nismen mee, die tot voedsel kunnen diexxen voor de helmplant. Waar dit voedsel opge teerd is, verdwijnt de helm automatisch. Waar de mossen komen is weer een oudere phase. Het duin is kwetsbaar en meixsch en konijn maken gaten, die de wind uitholt tot windketels. Zonder de storende invloeden van mensch en dier zouden wij duinmerexx en bosch zien. Zoo is voor het duin ook waar, dat elk ter rein bepaalde bestaansvoorwaardexx heeft. Evenzeer blijkt, dat elk stadixxm van het duin gekenmerkt wordt door zijn eigen type van vogels. Met fraaie lantaarnplaatjes werd dit ge ïllustreerd. Zoo passeerden meeuwen, grut to's, kluut, lepelaar, reiger enz. de revue. Na de pauze zien wij dezelfde gevederde gasten op een viertal films, het broeden, uit komen der eieren, het verzorgen en voeden der jongen enz. In het bijzonder konden ons bekoren, de pas vervaardigde films van de reigers in de Rotterdamsche diergaarde en van de lepe laars, waar met tele-lenzen vooral van de vliegkunst buitengewoxxe opxxemingen werden gemaakt. De voorz mr. J. P. Prinsen Geerligs sprak een hartelijk woord van dank. HEEMSTEDE PLUIMVEETENTOONSTELLING. Nu reeds voor de 31e maal zal Zaterdag en Zondag de Pluimvee- en Konijnenfokkersver- eeniging „De Eendracht" te Heemstede een nationale tentoonstelling houden van kippen, konijnen, duiven, water- en siervogels. Zoowel de groote zaal als het ruime tooneel vaix hét RK. Vei'eenigingsgebouw is geheel gevuld; in totaal zijn er bijna 600 nummers. Er zijn prachtige kippen, ook uit West- ïndië. Liefhebbers van konijnen vinden hier in de groote en kleixxe rassen volop keus. In de groote vooral de Vlaamsche reuzen- Van de sierduiven is er een enorme ver scheidenheid, evenals van de postduiven, waarvan de schooniieidsklasse een bijzon dere attractie is. Het tooxxeel is wederom üx beslag genomen door de inzending eenden, fazaxxten en post duiven. In een groote stand van het Vogelvoeder- huis v. Wiex-dum kan men zien, met welk voeder de beste resultatexx te bereiken zijn. Hedenavond 8 uur zal de tentoonstelling geopend worden, toegankelijk alleen voor leden exx genoodigden. SCHOOLVOEDING OP DE R.K. SCHOLEN. 'Evenals vorig jaar, is Donderdag weer aan de kinderen van de R.K. lagere scholen van de parochie van O. L. Vr. Hemelvaart, de scholen dus aan de Molenwerfslaan voor het eerst een warm middagmaal verstrekt. Op dezen eersten middag waren 38 joxxgens en 46 meisjes van 6 tot 13 jaar gekomen in de bovenzaal vaxx de St. Aloysiusschool, waar zij aan een 5-tal lange tafels met wit zeildoek bedekt, plaats konden nemen. De heer Vollaerts, voorzitter vaxx het Comité Schoolvoeding vroeg in een kort openings woord dezelfde blijmoedige en belangelooze medewerking als vorig jaar, exx dankte mens het coixxité allen die ook nu weer finan- cieelen steun hadden toegezegd. De 3 groote ketels, zuurkool werden bijxxa geheel leeggemaakt. Het eten, dat ook nu weer vaxx de Haarlemsche Spijskokerij komt, zag er heerlijk uit. Te hopen is, dat het comité vol zal kunnen houdexx, en dit zal na tuurlijk afhangen van den fixxancieelen steun der ixxgezetenen. Giftexx voor dit doel hunnen gestuurd wor den aan dexx penningmeester van het Comité voor Schoolkindervoeding, den heer A. Bebel- man, Meer en Boschlaaxx ,30. Postgiro JUBILEUM BROEDER JAC. LAGAS Donderdagavond had in „Irene" de feest avond plaats voor Br. Lagas. Een gx'oot, door hem zelf gearrangeerd concert werd voor een talrijk publiek ten gehoore gebracht. Als solist vertolkte de heer W. van Santé op uitnemende wijze exxkele liederen, waax-bij hij geaccom pagneerd werd door mevr. Rie Lagas—Klök. De clou vaix dexx avond was echter de Operette „Oost-West, thuis best", samengesteld en ge toonzet door den jubilaris. Dank zij de per- fecte voorbereiding, mocht hij hiermede een groot succes oogsten. Ook de komst van Sinterklaas en Zwarte Piet was alleraardigst. Aan het slot daxxkte dr. B. Ch. Ledeboer op hartelijke wijze voor dezen avond, waarbij moeite noch tijd gespaard waren, terwijl hij inzonderheid den jubilaris gelukwenschte met dit schoone succes. ST. NICOLAAS BIJ DE INDISCHE BUURTVEREENIGING. Donderdagavond bracht St. Nicolaas zijn jaarlijksch bezoek aan de kleintjes van de leden der Indische buurtvereeniging. Alvo rens naar het Wapen van Heemstede te gaan waar de kinderen waren vex-zameld maakte Sint eex'st een tocht door de buurt voorafge gaan door de Harmonie Eensgezindheid. Nadat de voorzitter der Indische buurtver eeniging met enkele woorden dank had ge bracht aan de ouders., die hen in de gelegen heid gesteld hadden dit feest te organi- seeren, betraden onder gejuich en gezang vaxx de kleintje? St Nicolaas en zijn knecht de zaal. De kinderen ontvingen vele versnaperin gen, en tenslotte van St. Nicolaas eexx aardig en passend cadeau en eeix taai-taaipop. IJMUIDEN MARKTBERICHT IJMUIDEN. (Versche visch.) IJmuiden. 3 December 1937 (A. N. P.) Tarbot 80 ct. per K.G. Tong 130100 ct. per K.G. Kleinschol f v219 per 50 K.G. Schar f 4.60—3.10 per 50 K.G. Wijting f 2.101.50 per 50 K.G. Versche haring-f 2.801. per 50 K.G. Volle haring Eng. wal f 8507.25 per kantje. IJle harixxg f 7.60 per kantje. DIEFSTAL VAN f 250. Een bewoner van het Stephensonplein kwam gisteren tot de minder aangename ontdekking dat een bedrag vaxx ruim f 250 uit zijn wo ning is ontvreemd. De politie stelt eexi onderzoek ixx: IJMUIDEN. BESOMMINGEN. Logger met pekelharixxgIJM. 266 f 550. Loggers met versche haring: Sciiev. 236 f 560, Schev. 247 f 229, Schev. 361 f 410, Schev. 342 f 160, Schev. 75 f 420, Schev. 341 f 340, Schev. 195 f 290, Schev. 56 f 390, Schev. 73 f 770, Schev. 107 f 730, Schev. 245 f 300, Schev, 412 f 190, Schev. 254 f 55, Schev. 101 f 540, Schev. 160 f 450, KW. 101 660. KW. 103 f 410. KW. f 739, KW. 160 f 130, KW. 158 f 170, VL'. 196 f 22, VL. 199 g 110. VL. 142 f 140, VL. 103 f 63, VLè 16 f 60, VL. 1221 f 390, RIJKSPOSTSPAARBANK Aan het postkantoor IJmuiden en het daar onder behoorende ambtsgebied werd gedurende de maand November ingelegd f 111.119.74, terugbetaald f 60.582.68. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 28468. BLOEMEN DAAL GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te krijgen bij: C. J. Posthuma, Zand- voorterweg 58 een bruine alpinomuts: H. J. Akkernxaixs, Zandvoortschelaan 161 Heemstede, een belastingmerk; Ravenhorst, Korte Kle verlaan 21 een wieldop; H. J. Wevers, Kloos terstraat 111 Haarlein, een. paar bruine kap- handschoenen; Ravenhorst, Korte Kleverlaan 21, eexi jong hondje; Keereweer. Kinheimweg 5, een blauw kindermutsje; J. v. Meurs, Ver bindingsweg 19, een loden mantel of jas; Kennel Kleijst, Houtvaartpad Haarlem, een klein zwart hondje; Cuperus, Noordlaan 1, een belastingmerk; T. Junger, Julianalaan 142. een paar dameshandschoenen; T. Koele- hieij, Zandvoortschelaan 159 Heemstede, een paar wollen kinderhandschoenen; R. Donke laar, Bentveldsweg 132, een handbeschermer; C. Jünger, Julianalaan 142, een rood vulpot lood; J. v. d. Klugt, Noorder Tuindorplaan 8, Haarlem, een lederen riem. Politiebureau Overveen (alleen op werkdagen van 10 tot 12 uur voormiddags)een belastingmerk. 1 kin derdasje, 1 autonummer GZ 1574, 1 paar dameshandschoenen. 1 rood bloedkoralen halsketting met verm. gouden slot, 1 want. Politiepost Aerdenhout; 1 dameshandschoen en 1 ceintuur. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: W. F. Verheij van Wijk en R. Boelstra. Getrouwd: G. H. Selhorst exx A. M. de Boorder, Overleden: H. J. de Boer, 64 j.; G. Klaver, 75 j., echtg. van P. Blankevoort; G. Deute- kom 43 j.; M. H. Maks 54 j., echtg. van M. Hoogendijk: A. M. van Opzeeland 63 j. echtg. van A, J. P. Janssen; J. vaix Rhoon 79 j., echtg. van C. H. J. Teunissen; F. W. de Rooij 77 jaar. KOERS VAN HEDEN VORIGE KOERS plm Dim Dim pim 1.30 1 46 2.00 215 STAATSLEENINGEN BIN NENLAND. 100% 4 pCt. id. 1933 H 3 pCt. Nederland 1937. - - - - STAATSLEENINGEN BUI TENLAND. 5% pet. Duitschl. 1930 221/4 (Youngleening) Youngleenlng (met ver- 29% 301/g 30% 297/p SANK INSTELLINGEN. 150 Amsterd Bank - Handel Mpij Cert, van 152^ 150% Koloniale Bank 128% - Ned. Ind. Handelsbank 136% - - Rotterd. Bank INDUSTR. OND. BINNENL. Alg. Kunstzijde Unie 44V4-5 461/a 46 46% 46% v. Berkels Patent 61% - Calvé Delft Cert 78 Ned. Ford ex 40 afst 249% - Philips Gloeil.GemHezit 2/4-6 283 2S2 282% 283 146%—7 148% 147% 147% 147% INDUSTR. OND. BUITENL 5% 5% Intern. Tel and Tel jp 22 23 227A 22',. 225/* 367A 38% 38% 38% •>8% Cities Service 1% - U. S. Steel 41 42% 42% 42% 42% 27V4 27»/, 275/, 27% 5% 57/s PETROLEUM. 3375/, 340 339-. 339% 339 - 80% - Shell Union 12% 12% 12% 12% 125/. 20% 211/4 21% 21% Tidewater 12% 121/s 12% 12% MIJNBOUW. Alg. Explor. Mij 885/, 89 r 168% 168 Billiton O - - - PROLONGATIE. - - - SCHEEPVAARTEN. Kon Ned Stoomboot 114%—115 116% 117% 117 Scheepvaart Unie 114?* 174 114 114 115% 115% Konlnkl Paketvaart - Rotterdamsche Lloyd - 108 Maatschappij Nederland 109 - - Holland—Amerika lijn - 107% 1075/, - CULTUUR MAATSCH. H. V. A 410-412 411 419 422 424 Java Cultuur 152 Ned. Ind. Suiker Unie 1245/. Vorstenlanden - - TABAKKEN. Dell Batavia -'04 205 205 205 Dell Maatschappij 27 i z74 278t 278 277 /67-26S 269% 2?2% - 274 AMER SPOORWEGEN Southern Pacific - 15% 155/. - 15% Wabash Railroad - 2% 2% Union Pacific Chic Milwaukee B.' Missoury Kansas Texas - - - - RUBBERS Amstera Rubber - 208% <08% 2C8% 207 Dell Bat Rubber 153%- 154% 144 Indische Rubber 133% Ken den g Lemboe - - 75 Serbadjadl 99-100 - 102% Rotterdam apanoel) 06% - 663/8 iandar Rubber 51% 151% - Preanger Rubber 110 - -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1937 | | pagina 13