Haarlem's Dagblad Ir. Gelinck vertelt. Venus gevonnist. Toestand van den Prins blijft gunstig. Heit belangrijkste 55e Jaargang No. 16703 Uitgave Lourens Coster, Maatschappij voor Courant-Uitgaven en Algem. Drukkerij IN.V. Bureaux: Groote Houtstraat 93, bijkantoor Soendaplein 37. Postgirodienst 38810. Drukkerij: Zuider Buiten Spaarne 12. Telefoon: Directie 13082,Hoofdred. 15054 Redactie 10600, Drukkerij 10132, 12713 Admin. 10724, 14-825. Soendaplein 12230. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Directie: P. W. PEEREBOOM EN ROBEK1 PEEREBOOM Hoofdredacteur: ROBERT PEEREBOOM Vrijdag 3 December 1937 Abonnementen per week f (>.25. p. maand f 1.10, per 3 maanden f 3.25. franco pe* post f3.55. losse nummers 6 ceni per ex. Advcrtentiën1-5 regels f 1.75, elke regel meer f 0.35. Reclames f 0.60 per regeL Regelabonnementstnrieven op aanvraag. Vraag en aanbod 1-4 regels f 0.60. elk® regel meer f 0.15. Groentjes zie rubriek. Het bereiken van de 65 beteekent tegen woordig in de meeste beroepen een onver biddelijk afscheid van den werkkring. In het ambtelijke leven geldt dat schier overal en zoo zal ook Ir. W. G. C. Gelinck, Hoofdinge nieur-Directeur van den Rijks Waterstaat, er op 1 Februari a.s. het bijltje bij moeten neer leggen. Hem is een paar jaar geleden reeds de titulaire rang van Inspecteur-Generaal verleend en bij zijn eervol ontslag is hem een dankbetuiging geworden voor de belangrijke diensten, den lande bewezen. Zulke erkennin gen bewijzen dat hij alle reden heeft om met voldoening op zijn loopbaan terug te zien. En het past niet bij zijn opgewekten aard den eersten Februari met triestheid tegemoet te zien. Te minder omdat na dien datum de orga nisatie van het in 1938 in ons land te houden Internationale Wegencongres zijn werkkracht zal blijven vragen. En ook, zou ik zoo zeggen, omdat deze werkzame man toch wel zijn ar beidsveld zal vinden. Niettemin blijft het waar dat de algemeenheid van de toepassing van zoo'n leeftijdsgrens haar nadeelen heeft en dat men sommigen gaarne langer op hun post zou zien blijven. Dat dacht ik ook in dit geval, toen ir. Gelinck mij van zijn 42-jarige loop baan bij den Waterstaat zat te vertellen. „Toen ik in 1895 als jong ingenieur begon", zei hij, „was de taak van den Rijks-Water staat heel wat minder bij het publiek bekend dan nu. Dat die taak bouw en onderhoud van Rijkswaterwegen, havens, zeekeerrngen, dij ken en wegen omvat, het oppertoezicht na mens de Kroon op provinciale Waterstaats werken, polders, waterschappen en vervenin gen en het advies geven aan de afdeeling ge schillen van bestuur van den Raad van State over waterstaats-kwesties is nu veel alge- jneener bekend. Er is trouwens in het alge meen veel meer belangstelling voor het werk van den Waterstaat gekomen, hetgeen groote voordeelen heeft maar ook wel eens vertra ging oplevert door de vele commissies: het veelvuldige overleg dat ingeschakeld wordt Overigens is het zwaartepunt van onze taak in die 42 jaar tijds wel verlegd. In mijn eersten tijd vroegen de wegen zooiets als 20 pet. van de aandacht en den arbeid van den Rijks Waterstaat. Nu is dat 80 pet. geworden. Vroeger beperkte de dienst van de wegen zich tot regelmatig onderhoud, in de latere jaren hebben de eischen van het moderne verkeer tot verbetering en nieuwen aanleg op gewel dige schaal geleid. Die historie zette zich eigenlijk in 1902 al in met het ontstaan van de fietspaden, toen de fiets een algemeen volks-vervoermiddel werd. Eerst waren het sintelpaden, waarop de fietsers zelf de sintels maar in moesten rijden, later werden ze ge walst. Toen kwam de opkomst van de auto, In 1908 ontstond het vraagstuk van den stof- plaag, eerst bestreden met middelen als westrumiet, later door een wegconstructie die preventief werkte. De oorlog stopte de ont wikkeling van het autoverkeer tijdelijk, maar daarna zette die zich in steeds versnellend tempo voort en toen werd de verbetering van ons wegennet aanvankelijk geremd door ge brek aan fondsen. Later is daar in voorzien en kon de groote wegenbouw ondernomen worden. Ook in onze personeels-organisatie zijn groote veranderingen gekomen. Vroeger ken den we alleen vast personeel en tijdelijk, zon der pensioen. Nu vast personeel, tijdelijk met en tijdelijk zonder pensioen en arbeidscon tractanten, waaronder zelfs ingenieurs. De per soneelszaken eischen dan ook veel meer zorg en tijd dan vroeger; de toepassing van het capitulanten-stelsel is daarbij in de practijk niet eenvoudig. Vroeger kochten we zelf wat we noódig hadden direct; de inkoop van ma terialen via het Rijksinkoopbureau heeft ook een groote verandering gebracht. De methode van werken in ons land, in ver gelijking met het buitenland, geeft naar mijn meening een kenmerkend beeld van den Ne- derlandschen volksaard. Wij „starten" niet vlug, o vérwegen lang, kijken de kat uit den boom, maar als de Hollander eenmaal iets maakt doet hij het goed en vaak beter dan in het buitenland. Dat heb ik ruimschoots kunnen waarnemen. Overigens hebben wij juist in de diehtbevolktste deelen van ons land te kampen met moeilijkheden die de bui tenlander, behoudens enkele beperkte uitzon deringen in België, Noord Frankrijk en Enge land niet kent: met onzen slappen bodem wordt technisch veel meer geëischt en zijn de kosten van aanleg ook veel en veel hooger. Men interesseert zich daar in het buiten land altijd levendig voor. De Internationale Wegencongressen, die ik van 1908 af heb mee gemaakt, sinds '21 als vertegenwoordiger van Nederland, hebben daarvan wel het bewijs gegeven en de belangstelling in 1938 zal dan ook extra-groot zijn nu men in Nederland komt. Als gelegenheid tot uitwisseling van technische ervaring hebben die congressen veel waarde. Ik heb ze in Parijs, Brussel, Se- villa, Milaan, Washington en München mee gemaakt en mijn werk daarin zal ik kunnen blijven voortzetten. Wat nu mijn lange loopbaan betreft: ik heb ge werkt in zooveel verschillende deelen van ons land en in zooveel verschillende opdrachten dat ik het heele waterstaats-gamma heb kun nen doormaken, en daar blijf ik dankbaar voor. Het stelsel van overplaatsing houdt daar trouwens ook rekening mee en dat is een goede gedachte die den dienst ten nutte komt. Men leeit ook de verschillende soorten Nederlan ders goed kennen; er is veel verschil in land aard en zoo bezien zijn we een groot land. De verleidelijke St. Nicolaas- etalages. Winkeldiefstallen schering en inslag. Tijdens de St. Nicolaasdagen stijgt het aantal winkeldieveggen altijd onrustbarend; zoo zijn er in den laatsten tijd niet minder dan 18 winkeldieveggen door de Haarlemsche politie aangehouden. Gisteren werden twee meisjes van 16 en 15 jaar uit Velsen en IJmui- den aangehouden die in de Hema eenige fles- schen eau de cologne, een lippenstift en nog eenige andere voorwerpen hadden wegge nomen. Ook een 29-jarige dienstbode kon gister middag de verleiding niet weerstaan, zij stal, eveneens uit de Hema, een naaidoosje, een paar handschoenen en een halsdoek. Door de politie werd proces-verbaal opge maakt. Een kijkje in de hal en op het fraaie trappenhuis van het nieuwe gebouw van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst. (Volgens eenige Engelsche genees kundigen verdient de beroemde Venus van Milo geenszins den roep van een volmaakten lichaams bouw.) Venus is opeens beschoren, Dat wat Engelsche doktoren, Haar lichaamsvormen durven af te keuren; Langen tijd is zij gehuldigd, En daar eensklaps nu beschuldigd, Als Venus zijnde moet je dat gebeuren. Venus gold altijd als voorbeeld, En nu wordt zij daar beoordeeld, Naar wijzigingen in de schoonheidsnormen; Niets dan goeds over de doode, Is geen leidraad voor de mode, Ook dit raakt het chapiter „goede vormen". Als je letterlijk figuurlijk (U begrijpt me wel natuurlijk'), Een arme oude vrouw, .zoo durft te treffen; Moet je minstens toch bedenken, Dat de vrouw, die je wilt krenken, Geen armen zelfs meer heeft, om op te heffen. Door die doktorale oogen, Is zij vol critiek gewogen, En toen gedecideerd te zwaar bevonden; Beide armen zijn verdwenen, Maar (met uw verlof) haar beenen, Zijn slap en naar dit oordeel geen gezonde. Zie, men oordeelt naar believen, Venus naar 't modern sportieve En dat is, naar ik meen, wel wat verwaten; Ach, maar 't oordeel van die heeren, Raakt toch niet haar kouwe kleeren, Het zal haar, denk ik, koud als marmer laten. P. GASUS. Succes heeft U, met een geschenk van Kunsthandel Reeker Wagenweg 102 Geopend tot 10 uur (Adv. Ingez. Med.) De particuliere secretaris van Z. K. H. Prins Bernhard, jhr. mr. C. Dedel, verstrekte ons heden ochtend te 10.10 uur het volgende communiqué„Prins Bernhard heeft een rustigen nacht gehad." Het communiqué van gisteravond luidde: De toestand van Z. K. H. Prins Bernhard blijft goed, de eetlust neemt toe. Het ziekte proces heeft een gunstigen loop. Japansche keizer betuigt deebieming. De keizer van Japan heeft een telegram ge zonden aan H. M. Koningin Wilhelmina, waar in hij zijn deelneming betuigt met het onge luk van Prins Bernhard. De voorzitter van den Volksraad ontving het volgende telegram van H. M. de Koningin en van H.K.H. Prinses Juliana: „Betuigen Volksraad Ned.-Indië diepgevoel de dank blijk van deelneming", Geteekend Baud, kamerheer. Een langvingerige reiziger. Hij had een voorliefde voor radio- lampen. In '95 begon ik als jong ingenieur bij de Maasmond-verlegging, werkte aan een kanaal, bouwde een electrisch poldergemaal, dat toen iets nieuws was en een klein stoomgemaal. Daarna werkte ik van 1901-1904 in Den Haag aan het bureau der groote rivieren en deed daar uitsluitend schrijftafelwerk, om den ad ministratieven kant te leeren kennen. Daarop volgden van 1904-1906 Almelo,'een klein arron dissement, waar mijn taak in hoofdzaak het onderhoud van rijkswegen betrof, van 1906- 1912 Assen (wegen en kanalen, beroepszaken betreffende de verveningen, van 1912-1919 Amsterdam (als hoofdingenieur van het Noordzeekanaal moest ik de plannen ontwer pen tot kanaalverbreeding, de uitbreiding van de visschershaven leiden en de diverse vraag stukken behandelen die de mobilisatie daar meebracht). Daarna werd ik hoofdingenieur directeur in Den Bosch van 1919-1921 en be leefde er den watersnood van Cuyk- In '21 ging ik op eigen verzoek naar Haarlem en ben daar sindsdien gebleven. Hier heb ik aan de uitvoering van de nieuwe sluizen te LJmuiden gewerkt, aan het Staats- visschershavenbedrijf, de uitvoering der ver breeding van het Noordzeekanaal, den bouw van nieuwe groote wegen als Amsterdamhet Gooi, Amsterdam—Haarlem, Amsterdam— Sassenheim, de verbetering van den weg HaarlemAlkmaarden Helder, den ombouw van den haven in Oude Schild. Ir. Gelinck heeft mij nog met veel waar deering gesproken over de medewerking van velen die hij ondervonden heefttot in de laagste rangen, want hij had een hartelijk woord voor den polderjongen, dien hij altijd als een ronden kerel-uit-éen-stuk graag heeft gemoogd. Hij sprak mij niet van de hartelijke waardeering en sympathie die in en buiten den dienst naar zijn persoon uit gaan. Maar ik weet dat die zoo algemeen zijn dat men hem zeer noode uit zijn functie l zal zien heengaan. R. P. Ook een luidspreker buit gemaakt. Een 56-jarige reiziger uit Den Haag had zeker dringend radiolampen noodig want toen de politie hem gistermorgen in de Nassau- straat aanhield, bleek, dat hij uit een winkel in de Lange Veerstraat eenigen tijd geleden 6 radiolampen had ontvreemd, welke collectie hij thans weer met 4 lampen had vermeer derd. Ook een winkelier in de Boterstraat was de dupe geworden van de eigenaardige practij- ken van dezen reiziger, vijf radiolampen ter waarde van f 29 waren hier door den radio enthousiasteling reeds eerder buit gemaakt gistermorgen had hij kans gezien er ook nog twee gloeilampen van f 4.50 te ontvreem den. Nog niet voldaan wendde hij nu zijn schre den naar de Zijlstraat, waar een luidspre ker van f 8.75 van den winkel in des koopmans dikken tasch verhuisde. De man is in verzekerde bewaring gesteld, terwijl de politie naarstig speurt of er nog niet ergens een radiotoestel vermist wordt. Het Haarlemsche Gemeente- personeel. Ontslag aan 60-jarigen. Indertijd hebben wij medegedeeld, dat het in het voornemen van B. en W. van Haarlem lag aan 60-jarigen, die vervangen konden worden of die door reorganisatie van den dienst overbodig werden, eervol ontslag en wachtgeld toe te kennen. Het betrof hier ongeveer 20 ambtenaren en werklieden. Naar wij thans vernemen zal dit ontslag 1 Januari 1938 ingaan. Onder de bekende amb tenaren noemen wij de heeren C. B. M. Segaar, referendaris-chef aan de afdeeling Onder wijs, H. A. van Abs, referendaris-chef van de afdeeling Personeel, Pensioenen en Wachtgel den en B. Bakker, architect bij Bouw- er Woningtoezicht. Het is de bedoeling dat Ir. R. G. Veenen- bosch, tot voor kort bij de Waterleiding werk zaam, in de functie van den heer Bakker bij Bouw- en Woningtoezicht komt. Een school in het Zuiden der stad. Stichting van een nieuw gebouw in het Florapark? Er is reeds vele keeren in den Haarlemschen gemeenteraad aangedrongen op de stichting van een nieuw schoolgebouw in het Zuiden van de stad, waarheen dan de leerlingen van de school in de Wilhelminastraat zouden wor den overgeplaatst. Daarmede hingen destijds samen plannen om een andere bestemming te geven aan de school in de Wilhelminastraat. Er werd toen aan gedacht om daarin onder te brengeü de dienst van Maatschappelijk Hulp betoon, die thans onvoldoende gehuisvest is in het Proveniershuis.Later werd weer gedacht aan de mogelijkheid om Maatschappelijk Hulp betoon te huisvesten in het gebouw der vroe gere Ambachtsschool in de Kamperstraat, thans verhuurd aan de teekenschool der St. Josefsgezellenvereeniging. De laatste school zou dan het gebouw in de Wilhelminastraat kunnen krijgen. Wij vernemen thans, dat in de raads zitting van Woensdag 22 December een voorstel van B. en W. aan de orde komt een schoolgebouw te zetten in het Florapark, op de plaats van de villa waarin voor kort de Haarlem sche Schoolvereeniging haar school had. Het is noodig gebleken het bestaande ge bouw af te breken. Tegenover de opmerking dat er mogelijkheid bestaat, dat er bezwaren geopperd zullen worden tegen het-bouwen van een school op die plaats omdat daardoor het karakter van het park zou worden aangetast, werd ons de opmerking gemaakt, dat het mo gelijk moet zijn een gebouw te zetten, dat bij de omgeving aanpast. Plannen voor den bouw zijn nog niet uitgewerkt, omdat de raad eerst het besluit moet nemen. Over de huisvesting van de andere diensten en scholen is door B. en W. nog geen beslis sing genomen. Het is evenwel mogelijk dat dit spoedig geschiedt, zoodat in dat geval ook die aangelegenheid in de raadszitting van 22 December aan de orde kan komen. EEN RINGENDIEVEGGE. Een 47-jarige dame werd gistermorgen op heeterdaad betrapt toen zij uit een winkel in de Barteljorisstraat een ring van f 1.75 ontvreemdde. Zij bekende ongeveer 3 weken geleden eveneens een ring te hebben ge stolen uit denzelfden winkel. Deze ring die een waarde van f 3.75 had, zou zij op 1 December hebben verloren. Bij fouilleering werd in haar taschje nog een ring gevonden die uit een winkel in de Lepelstraat afkomstig bleek. Het woord is aan Adolf van Nassau: Beter man zonder geld. dan geld zonder man. De Brockway bussen. Over de verbetering van het materiaal. Bij de verlenging van de concessie voor haar autobuslijnen heeft de Brockway in het be gin van dit jaar tegen de gemeente Haarlem op zich genomen voor 1 December 1937 te zor gen, dat er 11 nieuwe autobussen in het bedrijf zouden worden gesteld. Aan die voorwaarde is niet voldaan. Dezen zomer is wel één nieuwe bus in bedrijf opge steld, maar de overige nieuwe bussen zijn niet op den vastgestelden tijd gekomen. De direc teur van de Brockway deelde ons mede. dat hij pas in de volgende week definitief zal kunnen opgeven wanneer de nieuwe bussen zullen komen. De Duitsche fabriek levert lanezaam af. Wij hadden over deze aangelegenheid een kort onderhoud met den heer M. A. Reinalda, wethouder van Openbare Werken. Deze ver klaarde, dat er geen vuiltje aan de lucht is. Er is een voortdurend contact tusschen het ge meentebestuur en de directie der Brockway, de wethouder verzekerde dat er geen enkele reden tot ongerustheid is. Er is zoo zei de heer Reinalda een bekend tooneelstuk, dat Louis Bouwmeester indertijd zoo schitterend speelde, waarna sprake was van „het laatste pondje vleesch". Moet de gemeente dit nu eischen op den lsten December? Brandstoffenbijslag voor werkloozen. De volgende week dubbel uitbetaald. Zooals bekend, hepft de minister, met in gang van deze week, den brandstoffenbijslag voor werkloozen met 30 cent vermeerderd. Men heeft echter de regeling der uitbeta ling deze week nog niet geheel klaar kunnen krijgen, zoodat eerst a.s. Zaterdag over een week, 11 December, de uitbetaling zal geschie den en dan voor twee weken. Graaf PouRet overleden. Oud-minister-president van België. BRUSSEL, 3 Dec, (Belga-A.N.P.) Graaf Prosper Poullet, oud-minister-president van België, is heden overleden. Roering in Joego-Slavië. Arrestaties te Belgrado. BELGRADO 3 December (Reuter). De laatste dagen zijn hier talrijke arrestaties verricht in verband met de publicatie van een reeks brochuren tegen de regeering. Volgens de politie omvatten sommige van deze pam fletten aantijgingen tegen prins Paul, den regent. Onder de arrestanten bevinden zich verscheidene bekende personen uit de intel- lectueele wereld. De politie heeft een commu niqué gepubliceerd, waarin gemeld wordt, dat allen die betrokken zijn bij het schrijven, drukken en uitgeven der pamfletten, in arrest gesteld zijn. Spaanscli gevecht eischt 32 (looden. Aanval' der republikeiuschc troepen afgeslagen. SALAMANCA, 3 December (Havas). Het hoofdkwartier van de troepen van Franco heeft medegedeeld, dat de rechtsche troepen een aanval van den vijand in den sector Riaz hebben afgeslagen. De aanvallers verloren 32 dooden. Van de andere fronten valt niets te melden. HEDEN: 14 PAGINA'S. New-York's bevolking rganiseerde een protestdemonstratie tegen de hooge melkprijzen. Moeders en kinderen trokken door de stad met borden, waarop opschriften als „Goedkoopere melk beteekent meer melk", voorkwamen. De toestand van den Prins blijft gunstig. 1 Het ontslag aan 60-jarïg gemeenteperso- ncel te Haarlem gaat 1 Janari 1938 in. l De handelsbesprekingen met Duitschland verloopen zeer moeilijk. 3 De Tweede Kamer neemt de crjgïsinvoer- wet aan 3 De defensiebegrooting is door de Tweede Kamer in behandeling genomen. 3 De basisprijzen voor bloembollen zijn vast gesteld. 3 De vijfhonderdste vlucht IndiëNederland is voltooid. 3 Een Japanseh bombardement op Sjausjan eischte 700 dooden. 4 Incidenten bij de Japansche parade in de internationale concessie te Sjanghai. 4 De Belgische Kamer sprak haar vertrou wen uit in het kabinet Janson. 4 De graaf van Parijs zet zijn beschuldi gingen legen de Action Franqaise voort. 4 Euwe geeft de 24ste partij gewonnen. 9 ARTIKELEN, ENZ. R. P.: Ir, Gelinck vertelt. 1 Van onzen Berlijnschen correspondent: Duitschland herdacht den „Dooden- zondag". 4 H. D. Vertelling: St. Nicolaas. g Mr. p. Catz: „Sleurgeest" in den Neder- Iandschen export. 7 Sport in 't Kort. g S. Reshevsky: Meesterlijk spel van Alje- chin. g Voor de Jeugd. jg J. B. Schuil: St. Nicolaasfecst. 13 De Burgerlijke Stand van Haarlem is op genomen op 11

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1937 | | pagina 1