Weet U'tal? Gemeentelijke Geneeskundige Dienst IEen Geschenk? Een Thermometer STIENS GIERSTR. 27 CIGARETTES VRIJDAG 3 DECEMBER 1937 HAARDE M'S DAGBLAD 2 A.s. Maandag opening van het nieuive gebouw. De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, die zich nu al zoo geruimen tijd heeft moeten behelpen met het bekende oude. ondoelma tige gebouw in het Kenaupark, krijgt dan nu eindelijk een nieuw onderkomen in het ruime huis aan de Nieuwe Gracht, dat door den aannemer J. C. de Geus naar de plannen van architect G. Smits van Openbare Wer ken gebouwd is. De voorgevel met het hooge hardsteenen bordes is weliswaar hoogst eenvoudig, maar hij past toch uitstekend aan de omgeving van de statige Nieuwe Gracht aan. De vertegenwoordigers van de pers werden hedenmorgen In de gelegenheid gesteld, het nieuwe gebouw, dat a.s. Maandagmiddag of- cieel geopend zal worden te bezichtigen. Zij werden daarbij rondgeleid en voorgelicht door den directeur van den Geneeskundigen Dienst dokter W. B. Smit en door architect Smits. De directeur merkte op, dat de Gezond heidsdienst in dezen tijd steeds meer aan dacht vraagt en ook in de naaste toekomst zal nog veel op dit gebied gedaan moeten worden. Hij gaf hierop het woord aan archi tect Smits, die zich gelukkig prijst, dat het door hem ontworpen gebouw, dat geheel op de hygiëne is ingesteld, in het centrum van de gemeente gesticht kon worden het zal dus evenals het oude gebouw aan het Kenaupark ln de practijk uitstekend voldoen eigenlijk nog méér dan op het oogenblik, want de ver schillende afdeelingen van den Geneeskun digen Dienst zijn tot dusver verspreid, na melijk in het Kenaupark en het Sophiaplein. waar nu het Geneeskundig Schooltoezicht nog gevestigd is. De heer Smits merkte op dat dit nieuwe gebouw staat op een plaats, waar in vroeger eeuwen (de Nieuwe Gracht is in 1680 gegraven) ook veel op het gebied der geneeskunst gedaan werd. Veel ruimte om het gebouw te stichten was er niet, want het beschikbare stuk grond is 50 M. lang en 20 M. diep. Er is echter gewoekerd met de ruimte. Het gebouw is namelijk 38.72 M. lang en 13.64 M. breed. Wat men echter op den beganen grond niet verkrijgen kon. heeft men gezocht en gevonden in de hoogte, zoo- da t dokter Smit en zijn helpers over vol doende ruimte kunnen beschikken. Aan den voorkant zijn drie ingangen, oa. ook een voor Zuigelingenzorg, die op 1 Jan. van de Jacobijnestraat naar het nieuwe ge bouw verplaatst wordt. Op den beganen grond is o.a. een fhpike overdekte bergplaats voor kinderwagens, grenzende aan de wacht- en kleedkamers en slechts door een glazen wand van elkaar ge scheiden, zoodat de bezorgde moeders te allen tijde hun wagen kunnen zien staan. De wachtkamer grenst op haar beurt weer aan de kamer voor den dokter. Er is een aparte box ingericht voor het verblijf van hoestende kinderen, zoodat de andere kinderen niet besmet kunnen worden. Verder is hier nog een geïsoleerd verblijf voor kinderen, die aan besmettelijke huidziekte lijden en die door dokter J. M. Kroon behan deld worden. Onder het gebouw ligt een kelder voor de Mail poogde zijn vrouw te verstikken. Vonnis der Amsterdamsche Rechtbank. AMSTERDAM, 3 December. De rechtbank veroordeelde vandaag den tuindersknecht P. A. van den B„ die op 5 Juli j.l. in zijn woning getracht zou hebben zijn vrouw door gasver- stikking om het leven te brengen tot een jaar gevangenisstraf met aftrek van de voor loopige hechtenis en ter beschikkingstelling van de regeering om na beëindiging van den straftijd van harentwegen te worden ver pleegd. Het O.M. had dezelfde straf gevorderd zon der aftrek van voorarrest. Volgens het rapport van den psychiater dr. S. P. Bakker kon verdachte niet ten volle voor zijn daden aansprakelijk worden gesteld, daar hij lijdt aan een ernstige debilitas mentis. OF ZOEKT U NOG EEN AARDIG CADEAUTJE. Komt U dan even kijken in RITSEMA'S nieuwe afdeeling Kunstvoorwerpen. U vindt in eiken prijs iets aparts! En vergeet niet vóór Uw gasten huiswaarts keeren Hen ons „kleintje Speciaal" te offreeren! DESSERT KOFFIE met Turksch aroma 65 cent per Vs pond. GROOTE HOUTSTRAAT 159 TEIEF. 10155 (Adv. Ingez Medj AGENDA Heden: VRIJDAG 3 DECEMBER Stadsschouwburg: Gala-concert H. O. V. 8-15 uur. Palace Filmac: 11—5 uur: Doorloopend 50 minuten wereldnieuws. Frans Hals Theater: Uit de wereld van het onbewuste, 2.30, 7 en 9.15 uur. Rembrandt Theater: Heinz Rühmann in De model Echtgenoot. Geprolongeerd. 2.30, 7 en 9.15 uur. Cineone: De Zee roept, met Hemnch George, doorloopende voorstelling van 1.30—5.30 en 711 uur. Luxor Sound Theater: Massa-Justitie, 2.30, 7 en 9.15 uur. Cinema Palace: Lunapark met Eddie Can tor. 7 en 9.15 uur. Teyler's Museum, Spaarne 16. Geopend op werkdagen van 11—3 uur, behalve 's Maan dags. Toegang vrij. ketels der centrale verwarming en warmwa tervoorziening. Daaraan verbonden is een lange gang, waarin de verschillende leidin gen aangebracht zijn. Nu deze onderaardsche ruimte toch beschikbaar was, heeft archi tect Smits die gebruikt om er een vlucht- kelder van te maken, alleen ten dienste van het ongeveer twintig personen sterke perso neel en voor de bezoekers (eiken dag va- rieerende van 150 tot 200) Deze kelder is luchtdicht gemaakt, maar door middel van een pompinstallatie kan voor toevoer van versche lucht en afvoer van bedorven lucht gezorgd worden „Voor heel zware bommen, die in den mo dernen oorlog helaas gebruikt worden", zei de heer Smits, „is zelfs dit hechte gebouw niet bestand, maar voor de brand- en gas bommen zijn de menschen in dezen vlucht- kelder toch veilig" De luchtverversching geschiedt electrisch, maar kan bij eventueele storing in den elec- trische nstroom ook met handkracht gebeu ren. Er is een prachtig, ruim trappenhuis ont vangen. dat zijn licht ontvangt door een schitterend langwerpig raam van gekleurd glas-in-lood, dat aan den achterkant van het gebouw is aangebracht. Het is zóó gebouwd, dat in de toekomst eventueel nog een ver dieping er bovenop gemaakt kan worden. Be halve veel licht, vindt men in het gebouw ook veel rust. Op de eerste verdieping is de loge voor den portier, bij wien de bezoekers zich moeten melden en die het uitzicht op ongeveer alle afdeelingen heeft. Op deze verdieping zijn ook de kamers van de vier doctoren. Bij eiken ingang van die kamers is een licht van ver schillende kleur aangebracht, zoodat de ge neesheer slechts op een knopje behoeft te drukken, ten teeken dat de bezoeker, die een kaartje in de overeenkomende kleur heeft ontvangen, naar binnen kan gaan. Het is alles zóó vernuftig eenvoudig, dat niemand naar den weg behoeft te vragen. Verder is hier een afzonderlijke kamer voor de con trole van het gemeentepersoneel, dat .niet be hoeft te wachten totdat het spreekuur is af- geloopen. Elke dokter heeft de beschikking over een onderzoek- en verbandkamertje. Op deze étage is ook een flinke ruimte ontworpen voor de gecentraliseerde administratie. Daar tegenover ligt de kamer voor den directeur; deze kamer is smaakvol, maar toch hoogst eenvoudig en naar zijn genoegen ingericht. Op de tweede verdieping vindt men o.a. de bibliotheek, het laboratorium met bacteriolo gie en pathologische anatomie; een kamer voor besmettelijke ziekte. Verder is hier de Schoolartsendienst voor twee doctoren ondergebracht. En over alles heen ligt een groote ruime zolder, die ook voor verschillende doeleinden gebruikt wordt; o.a. is er een donkere ka mer, een preparaten-afdeeling, archief, enz. Op zij aan den voorkant van het perceel is de ingang van de garage voor twee auto's en een ruime bergplaats voor rijwielen. Alle gangen, vloeren en het trappenhuis zijn voorzien van tegels, wat een frisschen indruk maakt. In alle kamers staan stalen meubelen. De architect heeft bij den bouw, die in Augustus 1936 begonnen is, veel nuttige wenken en aanwijzingen van dokter Smit ontvangen, zoodat de gemeente Haarlem nu een gebouw Voor den Geneeskundigen Dienst heeft gekregen, waarmee zij te feliciteeren is. De Gezondheidsdienst, die voordien ressor teerde onder wethouder Van Liemt, komt thans onder den nieuwen burgemeester. UITSLAG VEILING. Uitslag der veiling, gehouden in ,,'t Nota rishuis" op Donderdagavond. Het woonhuis met erf te Haarlem aan de Zuidpolderstraat no. H)8, groot 1 are, 3 cen tiaren. f 2340, H. Steffens. Een heerenhuis met voor- en achtertuin en erf te Overveen, gemeente Bloemendaal, aan de Oranje Nassaulaan no. 14, groot 1 are 78 centiaren, f 4825, G. J. de Groot. Wegens een sterfgeval een woonhuis er erf te Haarlem aan de Nagtzaamstraat no. 59. groot 86 centiaren. f 3400. R. v. d. Wage. Een woonhuis en erf te Haarlem aan de Minahassastraat no. 16. groot 1 are, 38 cen tiaren. f 3025, H. A. Dingboom qq. Een winkelwoonhuis en erf met afzonderlijk opgaande bovenwoning gelegen te Haarlem aan de Korte Begijnestraat nos. 27 zwart en rood, groot 54 centiaren, met recht van uit gang in een poort uitkomende aan de Bake- nessergracht. Opgehouden. Het heerenhuis met schuur, voor-, zij- en achtertuin te Haarlem aan het Welhelmina- park no. 10, groot 2 aren. Het heerenhuis f 5850, A. Th. Joosten qq. IN EEN BEERPUT GEVALLEN EN VERDRONKEN. GILZE-RIJEN, 3 December. Vanmorgen omstreeks 8 uur is de 36-jarige P. Biemans, wonende in de Heistraat te Rijen, toen hij een beerput, welke nabij zijn woning is gelegen, opende, daarin gevallen en verdronken. Toen de man na eenigen tijd niet in huis terugkeerde, gingen zijn huisgenooten op onderzoek uit. Dokter Gladbeek kon slechts den dood constateeren. De heer Biemans was gehuwd en vader van vier kinderen. WAARSCHUWING. De burgemeester van Rijnsburg geeft een ieder in ernstige overweging in het algemeen de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen alvorens in relatie te treden met Johannes Franciscus Spiering, geboren te Utrecht 1 Juni 1900, wonende Sandtlaan 24, te Rijnsburg, die zich noemt: fabrikant „Simaja"-producten en Pharmaceutische groothandel. Hij handelt in drop en tracht door middel van advertenties vertegenwoordigers te krij gen, die eerst een waarborgsom moeten .storten van ƒ35. Tangjang in Japansche handen. Stad op 80 K.M. van Nanking. ZATERDAG 4 DECEMBER Palace Filmac: 11—5 uur: Doorloopend 50 minuten wereldnieuws. Bioscoopvoorstellingen 's middags en des avonds. TOKIO, 3 December (Reuter-A.N.P.ï Var Japansche zijde wordt medegedeeld, dat ri stad Tangjang. een belangrijk strategist punt tachtig kilometer ten Oosten van Nan king, door Japansche troepen is bezet. Als U soms een VULPEN wilt geven, Een goede die duurt voor het leven, Dan zeg ik Uheusch, Er blijft U geen keus, Bij DANTUM A, daar moet U wezen! ZIJLSTRAAT 90, HAARLEM, TELEF. 11161 (Adv. Ingez. Méd.) HYGROMETERS voor Centrale Verwarming. W. KUIPERS Zn. Opticiens. ZIJLSTRAAT 97. (Adv. Ingez. Med.) De Bilt voorspelt: Meest matigen Oostelijken tot Noorde lijken wind, zwaar bewolkt met tijde lijke opklaring, kans op regenbuien, iets kouder. BAROMETERSTAND Hoogste 770.4 m.M. te Vardö. Laagste 741.6 m.M. te Calais. De hooge drukking in Lapland nam weer in be teekenis toe, terwijl ook in het. Zuidwes ten op den Oceaan de luchtdruk gestegen is. Bij IJsland verscheen een nieuwe depressie. Geheel West-Europa verkeert nog onder in vloed van de depressie, waarvan het centrum thans tusschen Brussel en Parijs ligt. De diepte van deze depressie is evenwel wat af genomen. In Zuid-Scandinavië en op de Britsche eilanden waaien krachtige tot stormachtige Noordoostelijke tot Noordelijke winden, met regen of sneeuwbuien. In Frankrijk waait het krachtig uit Noordwest tot Zuidwest. Ook hier valt plaatselijk regen. Aan den Oostkant van het depressie-centrum is het luchtdrukverval veel geringer, in Duitschland en midden- Europa is het vrijwel windstil, met gedeeltelijk bewolkte lucht en plaatselijk nevel. Ook de hooge Alpentoppen liggen in de wolken, het sneeuwt er en de temperatuur is acht tot dertien graden onder het vriespunt. De temperatuur is op de Britsche eilanden en in geheel Scandinavië onder normaal, op het vasteland van West-Europa is zij er boven. De vorst drong tot in Noord-Denemarken door. Voor onze omgeving wordt verder naar Noordoost of Noord krimpende wind verwacht, met daling van temperatuur en mogelijk en kele regenbuien. BAROMETERSTAND Hedenmorgen 10 uur 746 m.M. Stand van gister 747 m.M. Neiging: Vooruit. Opgave van: CAREL v. HUIZEN, Opticien KI. Houtstraat 13 TeL 14112 HOOG WATER TE ZANDVOORT Zaterdag v.m. 3.40 uur; n.m. 15.51 uur. Strand berijdbaar van 8.45—14.00 uur. Belangrijke telefoonnummers: Politie: 11850. Brandweer: 15333. Ongevallendienst (Brandweerkazerne) Ged. Oude Gracht; 14141. (Adv. Ingez. Med.) VERGEET ALLE KOU EN NARIGHEID. Stookt onze ANTHRACIET. F. SM IN IA - Kolenhandel PIJNBOOMSTRAAT 143 - TELEF. 23892 (Adv. Ingez Med.) ALLEENWONENDE MAN DOOR GASVERSTIKIvING OM HET LEVEN GEKOMEN. ZWOLLE, 3 December. Toen vanmorgen vroeg de knecht vaai den fruithandelaar A. M. van Doom zich aan de woning- van zijn pa troon, in de Bitterstraat vervoegde, kreeg hij ook na herhaald bellen, geen gehoor. Onge rust geworden heeft de jongen de buren ge waarschuwd waarop men gezamenlijk de wo ning binnendrong. Men vond den 70-jarigen ouden heer dood voor zijn bed in de slaap kamer liggen, terwijl er in huis een door dringende gaslucht hing. Het bleek dat D. gisteravond een kraan van het gasstel in de keuken, na gebruik van het toestel, onvol doende had dicht gedraaid. Deze nalatigheid heeft hij met den dood moeten bekoopen. Het slachtoffer woonde alleen. NIEUWE UITGAVEN. Anton E. Zisclika: Wetenschap vernietigt monopolies. Van den schrijver van „Wereldverdwazing", „Japan wereldveroveraar", „Oorlog om Ethio pië" en „Arabië ontwaakt" is thans het boek van bovengenoemden titel verschenen. Het behandelt een zeer actueel verschijnsel van dezen tijd: de synthetische fabricage van grondstoffen, waardoor sommige landen in eigen behoeften hopen te voorzien m aldus de monopolistische positie der grondstoffenlan den bedreigen. De schrijver gaat het ontstaan der monopolies na en de eerste pogingen om organische stoffen synthetisch samen te stel len. Hij beschrijft hoe ten koste van ontzaglijk veel arbeid gestreden is tegen honger en klee- dingschaarschte en tegen tekort aan ruimte en energiebronnen ,.A1 schijnt dit werk ook zuiver autarkisch georiënteerd", aldus lezen wij in de inleiding, „de schrijver ziet des ondanks in wereldhan del, in vrije uitwisseling van ideeën en goede ren een groot en hoog doel; hij beschouwt de wereld als een reusachtig systeem van com- municeerende vaten." Zischka's boek is met vele illustraties ver lucht. Uitgeefster is de N.V Het Nederlandsche Boekhuis te Tilbu.g, Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden. De exploitatie van het gebouw van den Protestantenbond. Onder voorzitterschap van mr. B. Bouman had Donderdagavond in het gebouw van den Ned. Protestantenbond alhier de jaarverga dering plaats van de Vereeniging van Vrij zinnige Hervormden. Aan de orde kwam het voorstel van het bestuur, art. 14 van het huishoudelijk regle ment als volgt te wijzigen: „Tot het beroepen van een eigen voorgan ger wordt een commissie samengesteld, wel ke bestaat uit leden van het bestuur en zoo vele door de ledenvergadering te benoemen leden dat deze het aantal bestuursleden met één overtreffen." Verder werd behandeld een voorstel, het bestuur te machtigen, stappen te doen tot overneming van het gebouw van den Ned. Pro testantenbond of van de exploitatie van het gebouw. Het bestuur kreeg de machtiging van de leden, de exploitatie van het gebouw voorloo- pig gedurende één jaar te voeren. Vóór 31 December 1938 moet dan beslist worden, of tot definitieven aankoop van het gebouw zal worden overgegaan. GEEN VOORRANG VERLEEND. Gistermorgen te half tien heeft op den hoek Kleverlaan-Marnixstraat een aanrij ding plaats gehad tusschen een personen auto en een autobus. De personenauto die bestuurd werd door een reiziger uit Assen delft reed op de Kleverlaan in de richting Bloemendaal terwijl de autobus van de Mar- nixstraat naar den Schoterweg reed. De personenauto werd aan de voorzijde ernstig beschadigd en moest worden wegge sleept, de autobus kreeg alleen eenige scha de aan de treeplank. Tegen den bestuurder van de personenauto is wegens het niet verleenen van voorrang proces-verbaal opgemaakt INTERNATIONAAL TERRORIST IN FRANKRIJK VEROORDEELD. Koliman Baduai, die voorkomt op de lijst van internationale terroristen is gisteren door het hof van appel te Douai veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden wegens het niet voldoen aan een bevel tot het verlaten van het land. Na afloop van zijn straftijd zal Budai naar de Luxemburgsche grens worden geleid. In de meeste landen van Europa zijn soortgelijke bevelen tegen Budal uitgevaar digd. IJMUIDEN SPECIALE TREIN NAAR VISCHVEILING. Om tijdig op de vischveiling te IJmuiden aanwezig te kunnen zijn hebben de Neder landsche Spoorwegen, ingaande Maandag 6 December a.s. de volgende speciale treinver binding, derde klasse, op werkdagen ingesteld: Amsterdam C.S. vertrek 5.37, Haarlem vertrek 5.56, Velsen-IJmuiden Oost vertrek 6.13, IJmuiden aankomst 6.21 uur. MARKTBERICHT SCHEVENINGEN. Versche visch. Tarbot 6090 ct. per KG. Griet 40—70 ct. per KG. Tong 100120 ct. per KG. Middel schol 12.4015.80 per 50 KG. Kleinschol 5.8010.60 idem. Schar 5.60—6.40 idem. Schelvisch 1314 idem Versche haring 1.602.30 idem. OVERVEEN PRIESTERJUBILEUM. Op 6 December a.s. zal het 12V2 jaar geleden zijn, dat, kapelaan F. F. van Buuren, alhier, de priesterwijding ontving. HEEMSTEDE TWAALF EN EEN HALF JAAR PRIESTER. De leeraren aan het Seminarie Hageveld, de weleerw. heeren H. C. D. Andreoli en J. H. A. Everts, zullen op 6 December a.s. den dag herdenken, waarop zij vóór 12yz jaar tot priester werden gewijd. TAFELTENNIS. SHOT—T.O.G. Na de verrassende nederlaag tegen Victoria, heeft T.O.G. zich volledig hersteld, door een 100 overwinning op Shot te behalen. Shot wist zelfs geen één set te veroveren, zoodat alle partijen in twee sets door T.O.G. werden gewonnen. Waanders bood nog het meeste tegenstand. Van v. Dam verloor hij met 2116 en 2220 en van v. Abbevé met 2112, 2117. Sonneborn had tegen Wille en v. Dam niet veel in te brengen en met groot verschil ver loor hij de partijen. Tegen v. Abbevé ging het iets beter, (21—11 en 21—12). Het dubbelspel werd een overwinning voor Wille en v. Abbevé. Zij wonnen van Waan ders en Frankenhiuyzen met 219 en 2113. DAMMEN. DAMCLUB „HET NOORDEN". Li het clublokaal aan de Pres. Steijnstraat werden de volgende partijen gespeeld. Clubkampioenschap 19371938. Ie klasse: A. G. Hoekstra—H. Boekei 1—1 G. v. d. MeulenA. Blom 0—2 S. G. HoekstraW. Reinhardt 0—2 J. Dienske Jr.L. Poots 1—1 P OttoliniA. Bron 1—1 2e klasse: J SchotmanTh. Weiland 2—0 J LeipoldC. Harmsen 0—2 A. BakkerP. Kuijken 0—2 W v. LeuffenC. Harmsen 2—0 COMPETITIE NED. DAMBOND. Voor de derde klasse competitie van den Ned. Dambond (district Noord-Holland) speelde de Haarlemsche Damclub V tegen de Damvereeniging „D.O.S:" I. De voorloopige uitslag is 115 voor D.O.S. Ook werd gespeeld Stabiel IHaarl. Dam club III. Hier was de voorloopige uitslag 12-4 voor de Santpoorters. American (Adv. Ingez. Med.) CLUBKAMPIOENSCHAPPEN HAARL. DAMCLUB. De wedstrijden om de clubkampioenschap pen 19371938 der Haarlemsche Damclub werden voortgezet. Hieronder volgen de uit slagen: Tweede klasse: O. T. Glaser remise met J. H. Spoor. Derde klasse: J. Piek wint van H. J. Len zen; J. Lenaarts remise met J. J. van Toorn; R. Antonisse remise met G. vair Es; J. Boter bloem wint van J. Piek. VOETBAL. STORMVOGELS 2—Z. F. C. 2. Stormvogels verschijnt met: De Vries. Jongsma, Visser, Wilderom, Groen, Van der Velde, Kuiper, Van der Steen, Van Dongen, De Back, Van der Laan. V.S.V. 2—W.M.S. 2. V.S.V. 2 beschikt over: Demmers. Van Straaten, Rechsteiner, Kunst, De Boer, Van der Gevel, Karrebelt, Van Osch, Michel de Haas, Carton, E.D.O. 2—SPARTAAN 2. E.D.O. 2 komt als volgt uit: v. Roon, Vrenegoor, v. d. Sluis, Joop Koene, Calland, v. Esch, Nottrot, Broertjes, Kelder, H .Koene, P. Spek. IJSHOCKEY. OM DEN LIPPENS-BEKER. AMSTERDAM—DORTMUND 6—2). Onder groote belangstelling is Donderdag avond op de kunstijsbaan te Amsterdam de ijshockeywedstrijd A.IJ.H.C.—Dortmund voor het tournooi om den Lippensbeker gespeeld. Als bijzonderheid dient te worden vermeld, dat dient te worden vermeld, dat de spelers van het Duitsche team, uitgezonderd de twee Canadeesche spelers, niet ouder waren dan zeventien jaar. De uitslagen der speeltijden waren: 30, 1—0, 2—2. De stand van het tournooi luidt thans: gesp. gew. gel. verl. pnt. doelpnt. Amsterdam 4 3 0 1 6 17—12 Dusseldorf 2 2 0 0 4 9—5 Brussel 3 2 0 1 4 16—14 Dortmund 3 -1 0 2 2 11—15 Den Haag 4 0 0 4 0 8—15 GYMNASTIEK. VERGADERING K. T. K. Het bestuur en de Technische Commissie van den Kennemer Turnkring hielden een gecombineerde vergadering onder leiding van den heer J. Hop, voornamelijk ter voor bereiding van de jaarvergadering, die Zater dag 8 December zal worden gehouden. Uit de jaarverslagen bleek een financieel overschot, maar een teruggang in 't "aantal leden. Het voorgestelde technisch programma 1938 bleek te omvatten: Gymnastiek: oefenkorps dames, heeren wedstrijd K.T.K., -reserves A.T.B., dames wedstrijd Haarlem-Rest, Lighaluitvoering, kringwedstrijd, adspiranten-wedstrijd, graad wedstrijden. Athletiek: competitie, adspiranten-wed- strijden, kampioenswedstrijden, kringenwed strijd. Spel, wandel en zwemmen werden in dit programma wegens te geringe animo niet opgenomen. Voorstellen en adviezen waren van ver schillende vereenigingen ingekomen betref fende adspiranten- en graadwedstrijden, wedstrijden voor senioren, en instelling van klassen. De heer P. de Reus zal als commissaris af treden. Over deze vacature en over een T.C. vacature werd beraadslaagd. Aan de beurt van aftreding zijn de voor zitter, de heer J. Hop, en voorts de T.C.-le- den W. H. Verkes, B. J. Wieland Los en J. A. B. van Pagée. Gelet op den gunstigen financieelen toe stand zullen voor 1938 zoo mogelijk geen inr leggelden voor wedstrijden worden geheven. KORFBAL. HAARL. KORFBALBOND. D.S.V. UIT DEN BOND GETREDEN. Het bestuur van D.S.V. schrijft ons: Naar aanleiding van de „voorloopige" schor sing van ,D-V.S." door het bestuur van den Haarl. Korfbalbond en het niet herroepen daarvan binnen den door D.S.V. gevraagden tijd, heeft D.S.V. op haar op 2 December ge houden ledenvergadering besloten, het door het Bondsbestuur verbroken contact, niet te hernieuwen en de vereeniging op andere grondslagen voort te zetten. Het nieuw ge kozen bestuur, heeft aan het H.K.B..-bestuur verzocht de reeds gestorte bondscontributie voor het seizoen 19371938 terug te geven. Reeds werden eenige plannen ontworpen en ter kennis van de leden gebracht. Het voor- loopig secretariaat is gevestigd: Romolen- straat 11.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1937 | | pagina 2