PIETJa baas ^Particulier- en ^Handelsdrukwerk OPTICIEN CRAMA Hogenbijl ST. NICOLAAS-FEEST Lederen Vinger Handschoenen 2.50 HET AMERIKAANSCHE HUIS STOLK's Rijwielhandel Gevraagd en aangeboden D. Schoutsen Heemstede's Woningbureau Corns. L. Kwak maakt Haarlem 's Dagblad Geschenken *een£ outstrgo oarfom stac KI. Houtstr. 7 Kerko" Overhemden Flanellen HAARLEM BERREKO St. Nic. Cadeaux VRIJDAG 3 DECEMBER 1937 HAARCEM'S DAGBEAD IS iond van Nederl. Onderwijzers je moet wel een vreeselijke Nurks zijn, als je niet in een blijde stemming komt op de St. kicolaasfeesten van den Bond van Nederland- |che Onderwijzers. Na de tooneelopvoering Voor de oudste klassen! hebben wij den vol genden dag met.de kleineren Sinterklaas ge vierd. En het was weer al jolijt en uitbundige vroölijkheid, wat de klok sloeg. De ouderen winnen het in kracht bij het zingen, maar de jongeren doen in bewegelijkheid niet voor hen onder. Er is, voor dat het gordijn voor het tooneelstuk opgaat, een groote deining in de zaal, van springende, dansende kinderen, die wuiven en juichen, als zij hun ouders achter in de zaal herkennen. En als het licht uitgaat, ten teeken, dat het stuk gaat beginnen, dan is het altijd weer hetzelfde „hoera!" dat ech ter plotseling verstomt, zoodra het doek van één gaat. Men moet er niet gering over denken, over de prestaties van de Haarlemsche Onderwij zers Tooneelvereeniging in deze St. Nicolaas- week. Niet minder dan drie tooneelstukken worden er opgevoerd en op sommige dagen [komen de spelers voor de verschillende klas sen drie maal voor het voetlicht. En alle voor stellingen zoowel voor de kleintjes als voor de grooten zijn met even veel zorg voorbe reid en worden met een zelfde animo gegeven. Voor de kinderen der vijfde klassen had me ndit keer „De Prins, die de hik had" van j. H. Kuling uitgekozen en voor de 3e en 4de klas „De Wondersteen" van Jac. A. Hazelaar. Dit laatste is wel een bijzonder aardig kin- i dertooneelstukje, in zijn eenvoudige intrige i en grappige uitwerking eigenlijk het beste van de drie, welke ik deze week heb gezien. Het toovervrouwtje Okinoto geeft aan een grooten steen een soort Amersfoortsche Kei uit dankbaarheid voor de rust, die zij er op genoten heeft, de macht tot spreken en deze sprekende steen brengt heel het dorp in beroering. De veldwachter trekt er met zijn sabel op af, maar vlucht even hard als zijn dorpsgenooten en zelfs de burge meester staat te trillen als een juffershondje, wanneer de steen zijn bagstem doet hooren, Maar Okinoto geeft tenslotte de dorpelingen de rust terug, als zij den steen voor goed weer het zwijgen oplegt en als de burge- 1 meester, die een goed zakenman blijkt te zijn heeft besloten den wondersteen tot dorps monument te verheffen, eindigt het spel met een vroolijke ronde dans van allen om deze nieuwe bron van inkomsten. Hazelaar heeft dit stukje in zuiveren kin- i dertoon geschreven en de verschillende dor pelingen zijn er in hun reacties op het won der van den sprekenden steen heel grappig in geteekend. Ook „De Prins, die de hik had", doet het 1 uitstekend bij het jonge publiek. De jeugd vond den prins, die met zijn kwajongens- streken de schrik is van heel zijn omgeving, een wat fideel jongmensch, maar had toch ook uitbundig plezier om de straf een aller vervelendste „hik" die een zigeunerin voor hem had bedacht. En toen niemand aan het slot het tooverwoord wist' te vinden om de hik te laten eindigen en doktoren en profes soren allen vergeefsche moeite deden om den te genezen, steeg de vreugde ten top. Maar ook in dit kindertooneelstukje eindigt alles met een rondedans, wanneer de hik er', dank J zij signora "Valento weer uitschiet en koning, koningin en prins, de magere professor, de •doove secretaris en de dikke keukenmeid springen aan het slot vroolijk in.het rond als of er nooit standen in de wereld hadden bestaan. Henk Bakker heeft zich ook in deze twee stukjes weer een uitstekend regisseur getoond. In deze opvoeringen, die voor jongere kinde ren werden gegeven, heeft hij wijselijk de zaal in de handeling betrokken en het contact tus- [sëhen tooneel en publiek was dan ook volko men. Costuums en decors waren in beide voor stellingen prima verzorgd. Het „Hof" zat schit terend in het pak en de dorpelingen leken wel allen dorpsgenooten van Dik Trom. Er mankeerde niets aan en deze minutieuse zorg voor de aankleeding op een kindervoorstelling deed bijzonder prettig aan. En wat werd er in beide stukjes weer leven dig en vlot gespeeld! De panische schrik van de dorpelingen bij het spreken van den steen werkte telkens weer onweerstaanbaar komisch op het jeugdige publiek! Hoe goed waren die 2 boeren getypeerd en wat speelde die dikke boerin met een entrain! De koning was een waardige, menschelijke vorst en je kreeg be paald medelijden met de hakkelende prins! Wat wei-den ook de komische rollen van den dooven secretaris, de dansleeraar, de keuken meid en professor Treurniet met verve blijkbaar genoegen gespeeld! Henk Bakker en zijn spelers hebben alle eer van hun werk en het uitbundig plezier, dat jong en oud in deze voorstellingen had, zal wel de grootste voldoening zijn voor al het werk, dat zij er aan hebben besteed. J. B. SCHUIL. Getrouwd: Ir. H. C. NIENHUYS L.I. en JANNA G. BEUKENKAMP die, mede namens de weder zij dsche ouders bedanken voor de belangstelling bij hun huwe lijk ondervonden. Bloemendaal 3 Dec. 1937 Haarlem INS&ZfMÏN #¥SJ&KIN Voor den inhoud dezer rubriek stelt de Redactie zich niet verantwoordelijk. Van ingezonden stukken, ge-plaatst oj niet geplaatst, wordt de kopij den inzender niet teruggegeven Inilië en de Haarlemsche burgerij. „Indië roept" zoo luidt het opschrift van de propaganda circulaire, die de vereeniging Simavi uitgeefte ter voorbereiding van haar jaarlij ksche collecte op Zaterdag 4 December a.s. De vraag is nu: „Hoe zullen de ingezetenen van Haarlem op die circulaire reageeren? Reeds enkele dagen geleden stelden wij in het licht, hoe men voor één dubbeltje een melaatsche meer dan één dag kan doen ver zorgen in 'n lepra-landbouw-kolonie; dat men voor slechts één kwartje een framboesia-lijder kan redden van ondragelijke pijnen en dik wijls ernstige verminkingen; en dat een in- heemsche zieke voor één gulden per dag ver pleegd kan worden in een ziekenhuis. Wij hopen, dat alle ingezetenen van Haar lem een offer der dankbaarheid willen bren- •j gen op Zaterdag 4 December a.s., omdat ge i zelf gezond zijt en iets geven kunt! Voorts meenen wij goed te doen onder uw aller aandacht te brengen, dat terwille van de grootsche taak, wie wij in Indië hebben te verrichten, een groot aantal jongelui met opoffering van Sinterklaas-genoegens, zich voor het collecte-werk beschikbaar stelden. Hulde aan jong Holland! Namens het Collecte-Comité Mevrouw R. J. PfaffRendier. Mevrouw T. J. Ozinga--van Dusseldorp. Mevr. D. v. d. BreggenSpillenaar Bilgen Mevrouw J. Bermanvan Weerden. Mejuffrouw G. Noome. Zuster T. Wesseldijk. Heden overleed na een korte ongesteldheid, in het Rusthuis „Welgele gen" te Haarlem, Kenau park 33, onze beste Moe der, Behuwd- en Groot moeder Alida van Faassen Wed. van Johannes Cornelis Wiekart, in den ouderdom van 84 jaar. Hilversum J. C. WIEKART C. WIEKART— VLAANDEREN Soerabaja N.O.I.: K. WIEKART Haarlem: A. PRINSEN— WIEKART P. PRINSEN en kleinkinderen Haarlem, 2 Dec. 1937 Spaarndamscheweg 594 De teraardebestelling zal plaats hebben op Maan dag 6 December a.s. te 11.45_ uur op de Algemee- ne Begraafplaats te Haar lem, ingang Kleverlaan. Vertrek Spaarndamsche weg 594 te 11 uur. Heden ontsliep, in vollen vrede, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader Evert Jacob Abspoel in den ouderdom van ruim 73 jaar. Uit aller naam: C. ABSPOEL-HEERES Haarlem, 1 Dec. 1937 Gen. Cronjéstraat 124 De teraardebestelling zal plaats hebben op Maan dag 6 Dec. a.s. te 12 uur- op de algem. begraaf plaats, ingang Kleverlaan. Heden overleed te Soest onze lieve Moeder, Be huwd- en Grootmoeder Johanna Henriëtta Jacoba Boelen, Weduwe van Dr. G. de Vries in den ouderdom van 70 jaar. J. H. J. EBENS DE VRIES E. EBENS G. A. E. DE VRIES M. DE VRIES— VERSTEEGH en kleinkinderen Mr. R. J. DE VRIES en Verloofde D. DE VRIES Haarlem, 1 Dec. 1937 Prof. v. d. WaaLsstr. 71 Teraardebestelling Zater dag 4 December cm half 12 te Haarlem, Alg. Be graafplaats, Kleverlaan. Tot onze diepe droefheid overleed heden plotseling onze lieve Moeder, Be huwd- en Grootmoeder Elisabeth Koeman- Gruijs in den ouderdom van 56 jaar. Uit aller naam: K. KOEMAN Haarlem, 1 Dec. 1937 Alberd. Thijmstraat 8 De teraardebestelling zal plaats hebben op Maan dag 6 December a.s., te 12.45 uur n.m. op de Nieu we Algemeene Begraaf plaats aan den Vergierde- weg. EEN GESCHENK VOOR HET KIND moet een BOEK zijn. Voor VOLWASSENEN: een ROMAN van BLIJVENDE WAARDE. U koopt die, ook in goed'koope uitgaven, bij N.V. Haarlemsch Boekhuis v.h. P. van Akkeren ZIJLSTRAAT 89. Aan allen, die op zoo tuffen de wijze blijken hebben gegeven van hunne belangstelling bij het overlijden van onzen besten Vader, Behuwd- en Grootvader Dr. GUSTAAF EDUARD AUGUST BROESE VAN GROENOU, betuigen wij onzen oprechten dank. Mede namens de Familie, J. A. H. G. BROESE VAN GROENOU C. BROESE VAN GROENOU- TEN HAEGE Amsterdam, December 1937 Minervalaan 411 gevoerd, met Kap 24 BARTELJORISSTR. 24 Tel.13439 JACK MORRIS PSYCHO - SYNTHESE Zondagmorgen voordracht op 5 DEC. a.s., v.m. 10.30 u„ dooi den Heer B. VAN DER MEER. Onderwerp: Oude en Nieuwe Mysteriën in den Prot.Bond, Vestestraat 1 TOEGANG VRIJ. N.V. Modemagazijnen van C. H. Vogelzang te Haarlem. Oproeping tot het houden van een buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te houden op Maandag 13 Dec. a.s. 16.30 uur ten kantore der Vennootschap. Eenig punt der Agenda Statutenwijziging. Voorstellen liggen ten kantore voor aandeelhouders ter inzage. Rijwiellampen, handkappen tasschen, sloten, zadels, enz. Tot 10 uur geopend. Krocht 10 Vergeet 't huis b.d. Gr.Kerk m.d. oranje gevel niet. Nee baas. 't Zijn pracht cadeaux v. Kroon HOTEL-CAFE-REST. „ZIJLHOEVE" Zijhveg 159 b.d. Julianalaan Tel. 13663 Kamers voor logies met ontbijt2 p. p. Stroomend water. Pension speciale condities. Aanbevelend, J. A. H. KOELEMIJ Een Groentje beteekent succes Viool- en Ensemble cursus GEORGE LINDEMANN Br. Saenredamstr. 104, Haarlem keuken-werkmeisjes, 2de-, al leen en dagmeisjes, v. g. g. v. Boogaard's Plaatsingbureau Jansstraat 56, Tel. 14170 Jong meisje dipl. Fransch, Duitsch, Engelsch steno en typen, zoekt een be trekking als steno-typiste. Br. no. 8139 bur. van dit blad ZIT- EN SLAAPKAMER agb., met voll. pens., bij dame- all. voor gepens. echtpaar. Br. no. 8135 bur. van d'it blad Te Koop aardapp., groente- en fruitzaak met wijk, met of zonder ver gunningen. Br. no. 8137 bur. van dit blad Burgerwoonhuis of Bouwverg. huis te koop gevr. Direct van eigenaar. Br. met pr. opg. no. 8136 bur. van dit blad. Te koop voor directe aanvaar- din solied Woonhuis met tuin, Gaelstraat 47, bev. kamers en suite, serre, keuken, groote kelder, 3 slaapk., zolder. Te bevr. Zaterdag op bovengen, adres, daarna bij not. Serné, Nieuwe Gracht. RUND-, KALFS-, VARKENS- en LAMSVLEESCH 3 p. Lamsvleesch0.90 Gehakt per pond 0.35 Lamscarbonade per pond.0.35 Lamsvleesch z. been p. p..0.45 Pekelvleesch per ons 0.20 Lamsbout per pond 0.55 Leverworst per pond0.25 Bloedworst per pond0.30 Rookworst per pond 0.50 Schagchelstraat 4 Tel. 13474 DAMES I GEBRUIKT Johnson'» Ontvettingsboonen Onfeilbaar, Onschadelijk. Onmisbaar. p flacon F 0 90 Mleen verkrljgb, bij: Drogisterij Johnson Gr Markt 6 (bij het stadhuis) Telet. 11745 MEISJE GEVRAAGD voor de sorteer- en merkkamer, boven 18 jaar. VAN LEUVEN, Amsterdamsche Vaart 2628. AANKOMEND BEDIENDE VOOR DEN BUITENDIENST. Makelaars-Assurantiekantoor heeft plaats voor ENERGIEKEN JONGEMAN. Vereischten zijn betrouwbaar, werklust, initiatief, door zettingsvermogen. Salaris. Provisie. Onkostenvergoeding Emolumenten. Uitvoerige sollicitaties met copie ge tuigschriften of referenties, onder no. 8138 aan het Bur. van dit Blad. GEMEUBIL. ZIT- EN SLAAPK., met of zonder, pension, voor 2 personen, stroom, water, bad., Telefoon 11644. KLEVERPARK 51. VRIJBLIJVEND KUNNEN WIJ AANBIEDEN BOVENHUIS (Bosch en Vaartkwartier) 300.p. j. BENEDENHUIS (idem) 300.— p. j. VRIJ BOVENHUIS, Heemstede 360.— p. j. Helft DUBBEL LANDHUISJE, Heemstede 420— p. j. HEERENHUIS, Welgelegenstraat, Haarlem 600.p. j WINKELHUIZEN op den besten stand te HEEMSTEDE. Voor eenige bedrijven bijzonder geschikt. Vraagt inlichtingen en Woninggids. Heemst. Dreef 276, Telef. 10636 (na SVz uur Telef. 17723). STOFZUIGERS ELECTRO LUX 7.50 I RITSEMA ƒ15— PREMIER ,10— VAMPYR „20— EXCELSIOR „15— PROTOS „25— ALLE MET VOLLE GARANTIE. REPARATIES en ONDERDEELEN van alle merken STOFZUIGERS tegen uiterst lage prijzen. STOFZUIGERSLANGEN vanaf ƒ1— Het vanouds bekende en vertrouwde adres STOFZUIGERHUIS ELECTRO FORT. GR. HOUTSTRAAT 94 b. li. Verwulft TELEFOON 17077 Filialen door geheel Nederland. en met een snelheid, waarop een dagbladbedrijf is ingesteld Bezoekt de Groote Nationale TENTOONSTELLING van Pluimvee, Konijnen, Sier en Postduiven, Water- en Sier- vogels van de Pluimvee-vereeniging „DE EENDRACHT" op ZATER DAG 4 en ZONDAG 5 DEC. a.s. in het R.K. Vereenigingsgebouw aan den Heerenweg te Heem stede, tramhalte IJzeren brug. Geopend Zaterdag van 10 uur v.m. tot 8 uur n.m. Zondag van 9 uur v.m. tot 7 uur n.m. Entree 0.25. Kinderen 0.15 belasting inbegrepen. Rijwiel- en auto stalling bij de zaal. Verloting Zondagavond 7 uur. Voor „LUXE" en voor „PRACTISCHE" slaagt U prettig bij HEENK! Een greep: Vuurvaste Schotels hi vele moderne vormen en kleuren, aardewerk en glas Tafel- en Dessertmessen in roestvrije uitvoering Gero Zilmeta Tafelgerei, Door en door vlekvrij. Volledige sorteering. Kluwenhouder „Japansch" décor 1.35 Bloempotten en Kannen Tientallen modellen, vroo lijke kleuren, vanaf 0.30 Presenteerbladen in hout en bakeliet, nieuwe vormen en kleuren Draaibare Serveer-plateaux, uiterst practisch v.a. 4.50 Spreuken-Servies Echt apart Landschap-décor en typisch Engelsche spreuk Kop en Schotel 0.80 Theepot 1.— Botervloot 1.60 Een gemak voor U, een ver rassing voor Uw vrienden, zijn ONZE GESCHENKENBONS. Practische Cadeaux!! BRLL-MONTUREN BRIL-ETUI'S KIJKERS MICROSCOPEN BAROMETERS WEERHUISJES KOMPASSEN LEESGLAZEN THERMOMETERS vanaf 25 cent ZEER BILLIJKE PRIJZEN! Dipl Vakschool voor Opticiens Let op het juiste adres s. V. p. £aak met groote portiek! IEDERE DAME WEET, WAT ZIJ EEN HEER CADEAU KAN GEVEN met 2 boorden 2.95 2.45 225 met 2 boorden 2 paar manchett. 3.95 3.75 325 Prima Overhemden reeds vanaf. 155 met 2 boorden vanafI85 Heeren Pyjama's 3.95, 3.25, 2.95, 235 Enorme collecfie Sokkenhouders Bretelles LANGE VEERSTRAAT EN I GROOTE HOUTSTRAAT Raadhuisstr. H'stede Alle top merken! Laagste prijzen! Makkelijkste be talingscondities! (desge- wenscht reeds vanaf 75 cent per week). Een jaar gratis les! Natuurlijk: Oude Groenmarkt 28, Tel. 14273 De goedkoopste muziekzaak voor de betere instrumenten. Schagchelatraat Loopt niet verkeerd n.d.slagerNo.6 Regenpijp., Handschoen., Handw. Kast., jasbesch. zijsch., stuurtasch. bagagedragers, dubb. tasschen. PRACHT CADEAU Varta accu 249. Een fiets 20. Snoer voor lampen, stofzuigers, strijkbouten, waschm., alle s. 5 ct. Lichtlampen Holland Huis, winkel, kantoor, fabriek, Gasgevuld peer 5 v. 100. Kogel 32 75 Iers. 60 c. 100 krs. 70c. 200 k. 80 AUTOPED geen Belgisch 7.45 fietsvlag Clubs 14, mascotte 10 FIETSLAMPEN Bosch 49 5 Bauer 295 EPA 250 Simplex 350 R1JKSKEUR acht.l. compl. 38 c. frame S00 spatb. 53 wiel 99 bel 14 stuur 75 handv. 5 ped. 49 kett. 49 kast 49 jasbesch. 29-49 zitje 35 BUITENBAND 60 blnnenb. 25 spaken 84 zadel 99 stuurt. 25 Nuttige CADEAUX Theo Rozenheek, Schagchelstr.Q

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1937 | | pagina 3