TWEEDE KAMER Handelsbesprekingen met Duitschland verloopen moeilijk. PHILIPS RADIO STOK s 7 Zaken Baby's Kou GARAGE RABO Vijfhonderdste retour vlucht Indië-Nederland voltooid. VRIJDAG 3 DECEMBER 1937 HAARLEM'S DAGBLAD Belangrijke verklaring van minister Steenberghe. Nieuwe Crisis-invoerwef ae-ngenqmen Defensie aan de orde gekomen. Ir. Albarda heeft vele bezwaren. DEN HAAG Donderdag, Merkwaardig. Het heet veelal, dat oud-ïh- dischgasten aan doen boven spreken de voor keur geven en hetzelfde wordt gezegd van menschen, die in het zaken- of economisch leven een rol hebben gespeeld of nog spelen. Minister Weiter vereenigt dank zij z'n ver leden beide hoedanigheden in zich. Dit belette hem niet onevenredig lang van stof te zijn bij de verdediging van de verlaging van het uitvoerrecht op rubber, waarover alleen de communist Roestam Effendi had sproken. Voor deze discussie was de motie-Kupers (duurtetoeslag op den steun) met 54—29 verworpen: sociaal-democraten, christen-de mocraten, communisten en nat. socialisten waren voor. De begrooting van het Werkloos heidssubsidie-fonds voor 1938 leidde tot een dialoog tusschen den heer Drees (s.d.) en Minister de Wilde, welke laatste niet kon toezeggen voorschotten aan noodlijdende ge meenten uit 't verleden te zullen kwijtschel den, evenmin kon hij iets beloven t.a.v. het verstrekken van extra-bij dragen a fonds perdu. Het begrootingsontwei-p ging er z.h.st. door evenals o.m. het wetsontwerp, waardoor de schatkist ter bevordering van verruiming van de vloot tot een bedrag van IV2 mil- lioen gulden zal deelnemen in het preferente kapitaal van de N.V. Stoomvaartmij. .Zee land" en 'n reeks andere ontwerpen. Toen kon eindelijk de hoofdschotel van dezen middag ter tafel komen: de wijziging van de crisisinvoerwet. Zooals men zich zal herinne ren, kwam er in 1931 een tijdelijke regeling tot stand onder den naam crisisinvoerwet. Daarbij kreeg de Regeering machtiging den invoer van bepaalde goederen te contingentee ren, zulks „in de tegenwoordige buitengewone en abnormale omstandigheden". De contin- genteeringen moesten verband houden met „overmatigen invoer uit het buitenland". Twee jaar later onder ging de wet 'n wijzi ging, waardoor niet langer t.a.v. alle lan den gelijkelijk geldende proportioneele contin genten vereischt wer den, doch de Regeering naast algemeene (auto nome) contingenten, afzonderlijke zgn. ver dra gscontin genten voor bepaalde lan den daar bovenop zou kunnen vaststellen. Op 1 Januari 1938 zou deze wet afloopen. Maar reeds in 't voorjaar meende het vorige kabinet voor verlenging, en wijziging tevens, zorg te moeten dragen. Zoo kwam dan het voorstel uit de bus om de wet tot 1 Januari 1941 te laten voortduren. Naast het element „overmatige invoer" zou „verdediging en be vordering van den export" het vaststellen van contingenten rechtvaardigen en verder zou het niet meer noodig zijn een algemeen con tingent te hebben als basis voor een verdrags contingent. Aanvankelijk opende het wets ontwerp de deur wat al te zeer voor 't con- tingenteeringswapen, louter bij wijze van protectionistische politiek en het ontbrak ook geenszins in bepaalden kring aan 't verlangen de wet niet meer 'n tijdelijk crisis-karakter te doen hebben. Het overleg met de vaste com missie voor de handelspolitiek leidde intus- schen tot een formuleering, die ten deele deze gevaren kon uitsluiten. Dit nam niet weg, dat Dr. Bi er erna (lib.) uiting gaf aan de vrees, dat de Regeering met behulp van haar uitgebreide volmachten thans aanvallend in plaats van verdedigend zal gaan optreden. Spr. ziet in dit ontwerp 'n betreden van den protectionistischen weg. Zoo somber dacht de heer v. d. T e mp> e 1 (s.d!) er niet over en al meende hij goed te doen met de Regeering op 't hart te drukken vooral geen verkeerd ge bruik van de machtiging te maken, zoo was hij, alles bij elkaar, wel bereid in tegenstel ling met den liberalen spreker z'n stem te geven aan het voorstel, dat toch ook verschil lende voordeelen bracht. De heer v. d. Putt (R.K.) bleek ingenomen met het voorstel, o.m. omdat we aldus sterker zullen staan tegenover 't buitenland. Zoolang overhiatige invoer voorwaarde voor contingenteering moet wezen, heeft de heer Schilthuis (V.D.) geen bezwaar tegen dit systeem. Intusschen kan ook gecontingen- teerd ter bevordering van den export, doch met 't oog hierop ware 't veel beter in de wet te laten uitkomen, dat contingenteering kan plaats vinden, in die gevallen waarin vast staat, dat er werkelijk voordeelen mee te bereiken zijn bij 't sluiten van '11 over eenkomst. De heer S c hou ten (A.R.) vraagt hoe het staat met de loopende onderhandelingen over 'n nieuw handelsverdrag met Duitschland; houden ze eenig uitzicht op beperking in de naaste toekomst van een aantal contingen- teeringen, zoo vraagt deze afgevaardigde "aan minister Steenberghe. Als de Minister niet nog een paar bepaalde verklaringen zou afleggen (o.m. dat er geen verband bestaat tusschen dit ontwerp en het crisismachtigingsvoorstel)zal het ir. v. d. Waerden ,s.d.) uiterst moeilijk vallen voor te stemmen. Jhr. Mr. deGeer (c.h.) wijst er nog op, dat bedoeld verband inderdaad niet aanwezig is en dan komt de Minister aan het woord, die nog eens onderstreept dat voortaan contingenteering zal geschieden in twee ge vallen: wegens bovenmatigen invoer èn met het oog op bevordering van den export. De Minister wilde wel toezeggen, dat hij de vaste commissie voor handelspolitieke aange legenheden zoo ruim mogelijk zal inlichten. Uit de rede van den bewindsman zij voorts nog vermeld, dat hij in antwoord op wat de heer Schouten gevraagd had met betrekking to.t de onderhandelingen over 't sluiten van een nieuw handelsverdrag met Duitschland verklaarde: De eerste besprekingen tusschen de Duitsche en de Nederlandsche ge delegeerden hebben plaats gehad. Mr. M. l. Steenberghe Minister van Econom. Zaken Zij duurden ongeveer 14 dagen en leid den tot geen enkel resultaat. Thans is men te Berlijn doende het Neder landsche standpunt te besfcudeeren. De situatie is op het oogenblik zeer moeilijk. Wanneer het tot hervat ting van het overleg zal komen, is den bewindsman niet bekend. Het betreft hier een onderwerp, waar de Regeering de zwaarste argumenten niet kan noemen, omdat zij aldus onze positie tegen over 't buitenland nog maar zou verzwakken, zoo besluit de bewindsman zijn betoog. Bij de replieken waarschuwde Dr. Bierema (lib.) nog eens tegen een fel aanvallende handelspolitiek. Bij de artikelsgewijze behan deling verdedigt de heer Schilthuis (v.-d.) een amendement, om de gevraagde machtiging in zooverre te beperken, dat met 't oog op export-bevordering de invoering van contingenten slechts kan worden ge schapen als ze voortvloeien uit een reeds af gesloten, zij het nog niet geratificeerd, han delsverdrag. Zeer tot zijn spijt kon de Mi nister het amendement niet overnemen, aan gezien de onderhandelings-techniek er zich tegen verzet: hij kan het zelfs onmogelijk aanvaarden, wat tot intrekking van het v.-d. wijzigingsvoorstel leidt. Met 589 neemt de Kamer het ontwerp aan: met de liberalen stemden zoowel de nat. socialisten als de communisten plus Ir. v. d. Waerden, eenige uitzondering op zijn fractie, tegen. AVONDVERGADERING. Defensiebegrooting. Wijzi ging Dienstplichtwet. Tegelijk met Hoofdstuk VUI komt het voorstel tot wijziging van de dienstplichtwet in behandeling, waardoor het jaarlij ksch contingent van 19500, op 32000 man, de diensttijd van 5'A op 11 maanden zal komen De eerste spreker, generaal-majoor Duy- maër v. Twist (a.-r.) wiens militaire des kundigheid reeds dateert van jaren her toen hij als kapitein de Kamer binnentrad, ver heugde zich over het feit, dat er na vele jaren van tegenstroom, thans flink wat voor defensie te bereiken valt. Op de 157 millioen, die de Regeering voor de verwezenlijking van haar plannen in 4 jaar wil verwerken, acht spr. echter 20'4 mil lioen voor de Marine veel te weinig. Als op posant uit de R.-K. fractie verscheen hierna de heer iJsselmuiden ten tooneele. De persoonlijke en financieele lasten van wat de Regeering voorstelt vindt hij (met enkelen zijner vrienden) te zwaar. Eerste oefentijd van 6 maanden, een contingent van 27500 wenscht deze afgevaardigde, die verder met aandrang herstel van de vrijstellingen we gens broederdienst bepleitte. Als Christen- anti-militairist haalde de chr.-democr. Van Houten met zekere waardeering de milde woorden aan, door Jhr. Mr. de Geer bij de discussie over Buitenlandsche Zaken gewijd aan 't standpunt van hen, wier christelijk geweten zich verzet tegen het toepassen van de moderne oorlogsmiddelen. Oorlogsgeweld is zonde en dus moeten we liever ondergaan dan dit geweld aanwenden, aldus de prin- cipieele opvatting door dezen spr. uitgedra gen. Spr. verwijt tenslot te den sociaal-demo craten en vrijzinnig democraten, hun om mezwaai op bewape- ningsgebied. Ir. A1- barda (s.-d.) wijst er allereerst op, dat het onbillijk is te be weren, dat de sociaal democraten en vrij zinnig-democraten de schuldigen zijn aan de zwakte van onze weermacht, want zij hadden tezamen nooit de meerderheidAl erkent spr. dat thans de internationale omstandigheden verster king van de weermacht vereischen, dit rechtvaardigt z.i. nog niet, dat er nu heele- maal geen geld meer voor allerlei andere zeer noodzakelijke sociale bemoeiingen be schikbaar wordt gesteld. Spr. merkt op, dat het met den geest van ons officierscorps niet heelemaal in orde is. Onze Marine met haar tweeledige bestem ming (dienen voor Nederland èn voor Nederl. Indië) is veel te duur. Concentratie van de vloot in Indië zal een flinke bezuiniging op leveren en tevens aan de defensie ten goede komen. Versterking van het luchtwapen in Indië ligt wèl, eenigszins afdoende kruiser- bouw niet in ons vermogen. Spr. geeft toe, dat wijziging van de Dienst plichtwet en vergrooting van het contingent noodig is. Dit laatste is ook wel redelijk, ge zien de toeneming der bevolking en boven dien is dit 't meest economische, terwijl de verdubbeling van den eersten oefentijd de zaak zoo schrikbarend duur maakt, zonder dat de heer Albarda van de noodzaak hier van overtuigd is Een eerste oefentijd van 6 maanden gecombineerd met een 4 ploegen- stelsel is volgens dezen afgevaardigde het ware, terwijl het contingent niet meer dan 27400 zou hoeven te zijn. De groote fout van l. f. duymaer van twist A.R. Aan bed gekluisterd door rheumatische rugpijn. Nu geen spoor van pijn meer. „Ik leed gedurende jaren aan rheumatische pijnen in mijn rug. Van tijd tot tijd moest ik zelfs een paar dagen in bed blijven. Ik kon niet loopen of staan. Daar mijn vader van dezelfde pijnen verlost werd door Kruschen Salts probeerde ik het ook. Nu heb ik niet het minste teeken van pijn meer. Mijn vader die al over de 80 is, heeft nooit ergens last van, dank zij Kruschen Salts". Mevr. H. R. Evenals bij deze dame en haar vader zullen ook bij anderen die geregeld hun kleine da- gelijksche dosis Kruschen Salts nemen, al lerlei klachten als rheumatische pijnen, hoofdpijn, constipatie, enz .niet bestaan. Dooi de aansporende werking van Kruschen Salts op de inwendige organen blijft uw organisme vrij van alle schadelijke stoffen Kruschen Salts is verkrijgbaar bij alle apothekers en er kende drogisten a f 0.40, f 0.75 en f 1.60 per fla con. Let op, dat op het etiket op de flesch zoowel als op de buitenverpakking de naam Rowntree Handels Mij., A'dam, voorkomt. (Adv. Ingez. Med.) de Regeeringsplannen is dat hoe noodzake lijk versterking der weermacht ook is, de andere belangen des volks hieraan niet had den mogen worden opgeofferd, E. v. R. Roomboter wordt duurder De sterke daling van de Leeuwarder boten noteering der afgeloopen werken, is tot staan gekomen. Zij is Donderdag vastgesteld op 84 ct. per k.g., tegen 79 ct. vorige week. Daar her. bedrag der heffing gelijk is gebleven, 60 cent zal de detailprijs ongeveer 5 ct. per K.G. stij gen. SPOORWEGDIE VEN TOT ZWARE STRAF VEROORDEELD De Amsterdamsche rechtbank veroordeelde Donderdag conform den eisch een schaai- knecht bij de Nederlandsche Spoorwegen en een chauffeur resp. wegens diefstal en heling ieder tot een jaar en acht maanden gevange nisstraf. De spoorwegambtenaar had een groot aantal pakjes, toevertrouwd aan de zorgen van de Nederlandsche Spoorwegen, gestolen. De chauffeur vervoerde het gestolene en zorgde voor verkoop. 'n Pracht cadeau? 'n Philips Radio! Voor serieuze belangstellenden in de beroemde stellen wij een aantal toe stellen beschikbaar, welke zonder eenige koopverplich ting gedurende enkele dagen thuis mogen worden be proefd. Eén telefoontje of briefkaartje vóór Zaterdag 12 uur en wij bezorgen nog vóór St. Nicolaas zoo'n toe stel bij U thuis. KAMPERVEST 1 Amsterdam: ZES ZAKEN. (Adv. Ingez. Med.) Treinverkeer Amsterdam- Haarlem liad vertraging. Defecte wissel veroorzaakte stagnatie van 50 minuten. Tengevolge van een defecten wissel bij de aansluiting te Amsterdam kon den gisteravond tusschen ongeveer tien voor vijven en even over half zes geen treinen van Amsterdam in de richting Haarlem vertrekken. Op dit spitsuur, gedurende dezen tijd rijden de treinen anders om de vijf minuten, ver wekte deze stagnatie onder de forensen nog al eenige opschudding, Nadat het euvel was verholpen en de trei nen weer konden rijden heeft het nog tot half acht geduurd voordat de dienst weer normaal verliep. Met een vertraging die van 50 tot 15 minu ten varieerde, arriveerden de treinen te Haarlem. Om de passagiers die van Haarlem in de richting Rotterdam wilden vertrekken door deze vertraging niet te veel oponthoud te be zorgen is er om tien minuten voor half zes een extra trein van Haarlem in de richting Rotterdam vertrokken. Basisprijzen bloembollen. Naar ons van bevoegde zijde wordt mede gedeeld heeft de minister van economische zaken ter vervinging van de binnen- en bui tenlandsche minimumprijzen van bloembol len de volgende basisprijzen vastgesteld: Hyacinten per 100 stuks: 19 cm en op f6,50, 18—19 cm f5,25, 17—18 cm f4, 16—17 cm f3 15—16 cm f2,25, 14—15 cm f 1,75, 13—14 cm f 1,40. Enkele en dubbele vroege tulpen: zift 12 en op f 1,60, zift 11—12 f 1,35, zift 10—11 f 0,95, darwin-, mendel-, late en alle andere tulpen, met uitzondering van parkiettulpen: zift 12 en op f 1,40, zift 11—12 f 1,10, zift 10—11 f 0,70 Parkiettulpen: variëteiten Cafe Brun, Cafe Pourpre, Constantinople, Cramoisi Brillant Lutea Major, Markgraaf van Baden. Perfecta en gemengd in deze variëteiten, zift 12 en op f 1,40, zift 11—12 f 1.10, zift 10—11 f 0.70, zift 9—10 f 0,45. Narcissen, welke groote bollen voortbren- ;en: f 0,14 per K.G., narcissen, welke kleine bollen voortbrengen: f0,17 per K.G. Deze basisprijzen vormer, den grondslag voor de berekening van de uitvoerheffingen welke dienen om de noodige fondsen bijeen te brengen om den opkoop van een eventueel surplus te financieren. Tevens dienen deze basisprijzen als grond slag voor de uitbetalingen door het bloem- bollensurplusfonds. De mogelijkheid tot verplichte mievering de tot nu toe gevolgde wijze van inning der uitvoerheffingen. alsmede het systeem van kortingen door den exporteur "blijven ge handhaafd. Tweede Kamer over onze vlag. Verscheidene leden pleiten voor oranje-blan je bleu. Het wetsontwerp betreffende bepalingen omtrent de vlag van het Koninkrijk der Ne derlanden heeft niet de onverdeelde instem ming der Tweede Kamerleden. Een aantal leden acht het wetsontwerp over bodig. terwijl verschillende leden de vraag stelden, waarom over dit ontwerp, dat mede in belangrijke mate de overzeesche gebieds- deelen betreft, niet de vertegenwooi'digende lichamen van deze gebiedsdeelen zijn gehoord. Verscheidene leden betreurden, dat de me morie van toelichting op het belangrijkste punt, waarop het. aankomt, veel te sober is gehouden. Van de ruim 4 bladzijden is slechts ongeveer een halve bladzijde gewijd aan de kernvraag: zullen oranje, wit, blauw dan wel rood, wit blauw de kleuren van de Nederland sche vlag zijn. Verscheiden leden, hoewel zij toejuichten, dat de kleuren van de Nederlandsche vlag nu eindelijk wettelijk worden geregeld, betreur den het echter, dat de regeering haar keus heeft gevestigd op het rood, wit en blauw. Zij zouden het meer met onze geschiedenis in overeenstemming hebben geacht, indien de keuze ware gevallen op oranje, wit en blauw. Als voornaamste redenen om het oranje te verkiezen in plaats van rood wezen deze le den er op, dat de driekleur oranje-wit-blauw haar ontstaan dankt aan het verlangen en de voorkeur van ons volk zelf. Als bijkomstige redenen wezen zij op de volgende voordeelen van de oranje-blanje-bleu vlag. De kleurverbinding, mits met diep rood- oranje en diep-azuurblauw is veel mooier dan met de roode kleur. Vervolgens, de oranje kleur onderscheidt onze vlag gemakkelijker van de vlaggen van andere natiën, zoals b.v. de Fran- sche, die aanhoudend met de onze verward wordt. Ten slotte verdwijnt dan het zonder linge verschijnsel, bij andere volken onbe kend, dat wij bij onze vlag nog een afzonder lijke oranje-wimpel blijken noodig te hebben. Op grond van historische feiten, toonden deze leden aan dat het oranje allerminst kort na 1630 uit de vlag is verdwenen, en dat bij het Nederlandsche volk nooit de kennis van en de waardeering voor het echte oranje-blanje- bleu verloren is geweest. Vooral de historische ontwikkeling dringt naar het oordeel van deze leden, om weer bij de officieele vaststelling van de vlag van het Nederlandsche volk, welke vaststelling nu voor het eerst vrij van partijtwisten en in volle vrijheid geschieden kan, liet oranje-wit blauw te herstellen. In tegenstelling hiermede verklaarden vele leden zich met het regeeringsvoorstel te kun nen vereenigen. Zij betreurden, dat in deze materie onwezenlijke tegenstellingen in het land waren opgeroepen, waarvoor geen schijn van aanleiding bestaat. Zij meenden overigens dat het er niet zoo buitengewoon veel toe doet, welke van de beide in onze historie wortelen de vlaggen de officieele is. Het meest natuur lijke is dan, zich aan te sluiten bij wat gedu rende de laatste eeuwen gegolden heeft. Zware straf tegen onvoorzichtigen automobilist geëischt. Een handelsreiziger hoorde zich eenigen tijd geleden door den Amsterdamschen kan tonrechter tot f 25 boete veroordeelen, om dat hij met zijn auto de veiligheid van het verkeer in gevaar zou hebben gebracht. Hem was ten laste gelegd, dat hij op de Mauritskade door een troep schoolkinderen die onder leiding van een onderwijzer over stak, was heengereden. Enkele kinderen waren op het nippertje opzij gesprongen en bijna zouden er ongelukken zijn voorgevallen. Het nummer van de gevaar veroorzakende auto was opgenomen, zoodat de bestuurder ter verantwoording kon worden geroepen. In Hooger beroep eischte de officier van Justitie een aanmerkelijk hoogere straf. Hij was van meening, dat deze automobilist uiterst roeke loos had gereden. Deze verdachte zoo zeide de officier behoort tot die automobilisten die zich niet ontzien den heelen weg voor zichzelf in beslag te nemen. Men moet maar eens weten, dat men zich nauwkeurig aan de verkeersregels dient te houden. De officier vorderde veertien dagen hechte nis en intrekking van het rijbewijs voor den tijd var. een jaar De verdachte, die veel auto rijdt, zeide niet meer te weten, of hij dien dag op de in de dagvaarding genoemde plaats had gereden. Volgens hem stak de onderwijzer op onvoor zichtige wijze met zijn klas den weg over. De rechtbank zal 16 December vonnis wijzen. Radicaal middel tegen burenruzie. Schutting van een huis hoogte. Zekere mej. Teunissen heeft het eeuwig durende erfpachtsrecht van een huis te Lent, dat zij verhuurd had aan zekeren Knipping. Daarnaast ligt een huis en erf, toebehoorende aan en bewoond door Driessen. In den zij muur van eerstgenoemd huis bevinden zich twee ramen, waardoor woonkamer en keuken licht en lucht ontvangen. De vrouwen van Knipping en Driessen hebben hevige ruzie gekregen, waarop laatstgenoemde op zijn erf ongeveer 25 c.M. van den zijmuur van het huis van Teunissen een houten schutting heeft opgericht, vrijwel reikende tot aan den rand van het dak van dat huis. Daardoor drong in de kamer en in de keuken niet meer dan een schemerlicht door. Op vordering van Teunissen heeft de recht bank te Arnhem uitgesproken, dat de plaat sing der schutting onrechtmatig is met ver- oordeeling van Driessen. de schutting te ver wijderen. Het hof te Arnhem heeft hiergp in hooger beroep een andere meening doen kennen. Het hof oordeelde het plaatsen dezer schut ting een doeltreffend middel om contact en daardoor ruzies en kijfpartijen te voorkomen en dat de zorgvuldigheid, welke iemand in het maatschappelijk verkeer heeft inacht te ne men tegenover de belangen van anderen niet zoover gaat, dat hij bij zijn handelingen steeds eigen belangen en die van anderen moet afwegen. Het hof vernietigde het vonnis der recht bank en ontzegde aan Teunissen de inge stelde vordering. Van deze uitspraak kwam Teunissen in cas satie. De Hooge Raad heeft heden dit beroep verworpen, onder meer overwegende, dat het beletten van het contact tusschen beide vrou wen een volkomen geoorloofd doel was en door de getroffen maatregelen ook is bereikt, dat voorts vaststaat, dat Driessen door de schutting geen inbreuk heeft gemaakt op eenig subjectief recht van Teunissen en dat onder deze omstandigheden de eischen van de zorgvuldigheid niet zoover strekken, dat zij Driessen zouden versteken van zijn recht om op eigen grond de schutting zoo te stellen als hij goed vond. 1 Veel innemen maakt de maag van streek^ Wrijf deze aangename zalf 's avonds op keel, borst en rug. De pappleister- werking en de dampen helpen J meestal in één nacht. (Adv. Ingez. Med.) Complot van magazijndieven te Amsterdam ontdekt. Goede vangst van rechercheur. Eenige dagen geleden werd door de firma Carl Birkenstock, groothandel in haarden, haardkachels, fornuizen en aanverwante ar tikelen, aan het politiebureau Spaarndammer- straat te Amsterdam aangifte ervan gedaan, dat zoowel uit het hoofdmagazijn der firma op het Prinseneiland, als elders uit filialen in de stad, een vrij groote hoeveelheid haardkachels, fornuizen enz. werden vermist. Aangezien deze artikelen niet ongemerkt konden worden medegenomen, stond van het begin af vast, dat zij op een weinig de aan dacht trekkende wijze moesten zijn verwij derd. De rechercheur Blonk, die zich in den laat- sten tijd wederom bij verschillende gelegenhe den verdienstelijk heeft gemaakt, zoowel in het opsporen van verdwenen goederen, als van de daders, die aan de verdwijning hadden me degewerkt, vond hierin voldoende aanwij zingen om ook deze zaak aan te pakken en met succes. Donderdagavond is hij er in geslaagd een aantal daders op te sporen en ook een deel van de ontvreemde goederen terug te vinden. De goederen bleken, alsof ze als bestelling aan klanten van de firma geleverd moesten worden, uit de magazijnen met bestelauto's naar een bestemming te zijn overgebracht, welke aan deze firma onbekend was en waar zij, slechts ten bate van de ontvreemders en ten deele van de nieuwe eigenaars, werden af geleverd. In den loop van den avond arresteerde re chercheur Blonk met zijn mannen 4 personen, waaronder eenige, die bij de firma Birkenstock werkzaam zijn, alsmede eenige personen, die verdacht worden van heling. Hedennacht is het de politie gelukt ook nog een vijfden persoon aan te houden in zijn wo ning aan de Rustenburgerstraat, die betrok ken is bij de massa-diefstal. In hoofdzaak zijn de aangehoudenen helers, die de ontvreemde goederen ver beneden de waarde hadden opgekocht. Gaandeweg ver meerdert ook de voorraad in beslag genomen artikelen, zoodat de wachtkamer van het bu reau Marnixstraat, waar deze goederen voor- loopig zijn opgeslagen, bijna geheel daarmede gevuld is. GASTHUISVEST 11 - HAARLEM - Tel. 17266 0 BETROUWBARE AUTO'S 0 v. zelfrijders (zonder chauffeur) 0 per dag, week, maand en langer. 9 WINTER TARIEF Onze wagens zijn All Risk verze kerd en voorzien van triptiek. (Adv. Ingez Med.) Reiger" Donderdagmiddag op Schiphol neergestreken. Op 13 November j.l., dus twee en een halve week geleden, vertrok de „Torenvalk" onder bevel van gezagvoerder Parmentier voor de vijfhonderdste vlucht van Nederland naar In dië. Dinsdagmiddag j.l. daalde de „Torenvalk" weer op Schiphol en gingen Parmentier en de andere leden der bemanning genieten van de verlofdagen, die op elke Indië-vlucht volgen. Zij hadden voor de 499ste maal den dienst van Batavia naar Amsterdam gevlogen. En toen derhalve Donderdagmiddag te kwart voor vijf gezagvoerder Hulsebos, komende uit Batavia, met de „Reiger" op Schiphol neer streek, had hij daarmee de vijfhonderdste vlucht in deze richting volbracht. Als tweede bestuurder was aan boord P. Noomen, als werktuigkundige M. Veenendaal, als marconist H. C, Moulijn en als steward Th. Eggenhuizen, Evenmin als men van de vijfhonderdste vlucht naar Batavia een feest had gemaakt, gebeurde dat met de vijfhonderdste retour vlucht. Maar evenals toen, in den morgen van der dertienden November, liet men ook nu deze gebeurtenis niet geheel onopgemerkt voorbijgaan en waren er verscheidene belang stellenden bij de aankomst van het Indië- vliegtuig. Toen de leden der „Reiger"-bemanning uit het toestel stapten werden zij hartelijk door den heer Plesman begroet. „Met deze vlucht", zoo zei de directeur der K. L. M., „is de vijfhonderdste vlucht van In dië naar Nederland voltooid. Wij hebben 15 millioen kilometer op deze lijn afgelegd. He laas zijii ons daarbij tegenslagen niet bespaard gebleven. Maar thans beginnen wij aan de tweede 15 millioen k.m. die we hopelijk zon der tegenslagen zullen voltooien en ditmaal binnen den tijd van drie jaar". De heer Ples man dankte ten slotte het personeel, dat door zijn stipten arbeid deze resultaten mogelijk had gemaakt. In de bovenzaal van het restau rant bleven de genoemde autoriteiten, de le den der teruggekeerde bemanning en hun fa milieleden nog even in gezellig samenzijn bij een, waarbij de heer Plesman een dronk uit bracht op de piloten Parmentier en Hulsebos, de beide gezagvoerders op de 500ste vlucht naar en van Indië. Ook in commercieel op zicht mag de vijfhonderdste retourvlucht een succes genoemd worden. Aan boord van de „Reiger" bevonden zich bij aankomst op Schiphol 9 passagiers, waarvan 7 doorgingen naar Londen. Het vliegtuig had vopr tusschen- trajecten 108 k.g. post uit Indië meegenomen en voor Nederland 420 k,g. post. De Indische posterijen hadden voor deze vlucht een bij zondere enveloppe laten vervaardigen, voor verzamelaars van philatelistische waarde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1937 | | pagina 5