N Moorddadig Japansch bombar dement op Sjausjan. Zevenhonderd dooden. Craaf van Parijs versus Action Francaise Duitschland herdacht den „Doodenzondag". THUS IJS GAAT DOOR DIK EN DUN VRIJDAG 3 DECEMBER 1937 HAARLEM'S DAGBLAD 4 Incidenten bij de Japansche parade te Sjanghai. De Chineesche pers bericht, dat Japansche vliegtuigen gisteren op nieuw Sjausjan hebben gebombar deerd. Zevenhonderd personen zijn om het leven gekomen, zeshonderd werden gewond, waarvan vijfhonderd ernstig. Het blad Takoengpau deelt mede, dat in de provincie Soeijoean de Mongoolsche cava lerie van prins Teh Wang zich gereed maakt het Ordosplateau bij de Gele Rivier aan te vallen. In de provincie Sjensi hebben de Chinee sche troepen verscheidene plaatsen heroverd, zij rukken thans op naar Joetse Taikoe. Gisteren hebben Japansche vliegtuigen aanvallen gedaan op Nanking. Bij den eersten aanval werd een Japansch vliegtuig door de luchtdoel-artillerie omlaag- geschoten, bij den tweeden aanval grepen de Chineesche jachtvliegtuigen de Japansche toestellen aan. Van de drie Japansche ma chines werden twee omlaag geschoten. Opmarsch op enkele punten vastgeloopen? Volgens berichten uit Hankau zou de Ja pansche opmarsch in het gebied tusschen Sjanghai en Nanking hier en daar zijn vast geloopen. Het gerucht gaat, dat de Chinee sche troepen Kwang-Teh zouden hebben heroverd. Ook de opmarsch langs de Jang- Tsje zou in de nabijheid van Kiang-Jin tij delijk door twee Chineesche divisies zijn opgehouden. Een bevestiging van deze be richten is nog niet verkregen. Verder wordt vernomen, dat de Japanners nabij Kiang- Jin de barricade voor de scheepvaart verschil lende malen met dynamiet hebben doen springen. Tevens zijn zij begonnen met de opruiming van het achter deze barricade lig gende mijnenveld. Chineesche luchtaanval. Naar voorts nit Sjanghai gemeld wordt, hebben de Chineezen giste ren een luchtaanval ondernomen op het gebied van Janghai. Een kleine bom sloeg in op de vroegere ligplaats van het Japansche vlaggeschip ,Jzoemo", dat thans weer 111 de nabij heid van het Japansche consulaat ligt. Ook in het gebied van Woesoeng kwa men twee bommen terecht. De Chi neezen vlogen op een hoogte van on geveer 300 Meter. Van Japansche luchtafweer was niets te zien. De luchtaanval heeft hier verwonde ring gewekt. Het is het eerste optreden van de Chineesche luchtmacht sedert een maand. „Franschen van de monarchie vervreemd De Courrier Royal, het orgaan van den graaf van Parijs, den zoon van den Franschen troonpretendent, den hertog van Guise, bevat een commu niqué, dat een rechtzetting behelst, welke de graaf in overeenstemming met zijn vader heeft opgesteld ten einde definitief den toestand te rege len ten opzichte van het optreden in Frankrijk der Action Francaise. De hertog De Guise. Hierin wordt gezegd, dat de Action Fran caise een leer in het leven heeft geroepen, waarvan alleen de ervaring de gevaarlijke gevolgen aan het licht zou kunnen brengen en waarbij de monarchie opgenomen wordt in een nationalisme van Jacobijnsche her komstde polemische methodes van de Action Francaise hebben heel wat Franschen van de monarchie vervreemd.wanneer de Action Francaise niet voorgewend had de officieele vertegenwoordiger te zijn van de monarchistische actie in Frankrijk, zou niets op haar aan te merken zijn. Telkenmale ech ter, dat de pretendent rechtstreeks wilde op treden, veranderde deze onafhankelijkheid van de Action Francaise in een hardnekkige oppositie. Ten allen tijde en op alle gebie dentenslotte moest geconstateerd wor den, dat in plaats van de vorsten te dienen, de leiders der Action Frantjaise zich van hen wilden bedienen. Voorts keert de graaf zich tegen de po ging de vorsten te benadeelen door geruch ten te verspreiden over oneenigheden tus schen zijn vader en hem. „De Action Fran caise wil ons treffen", aldus de graaf, „door leugenachtige beschuldigingen tegen Pierre de la Rocque, een vertrouwd en trouw vriend sinds zeven jaar. Ik heb hem bevel gegeven niet te ant woorden. Tenslotte", zoo besluit de graaf, „zijn mijn trouwste dienaren voorwerp van een laster, die ik niet langer wil dulden De keuze van mijn medewerkers gaat slechts mijn vader en mij aan. Hen te beleedigen be- teekent ons aanvallen". Parade met incidenten. Vanochtend elf uur begon de „overwinnings parade" van het Japansche leger in de inter nationale nederzetting van Sjanghai. De troepen werden voorafgegaan door een Brit- schen bereden politie-agent en vier Sikhs. Alle chineesche winkels langs den weg waren ge sloten. Op Nankingroad werd. een handgra naat naar de paradeerende troepen geworpen uit een Chineesclien winkel. De Japansche soldaten verbraken on middellijk de gelederen en verspreid den zich in alle richtingen. De man die de granaat geworpen had, werd onmiddellijk door een Chineesch po litieman doodgeschoten. Een Britsch en een Chineesch po litieman, alsmede een Japansch sol daat werden licht gekwetst, terwijl twee Japansche soldaten ernstig ge wond werden De plek, waar de handgranaat naar de Ja pansche troepen is geworpen, wordt thans door Japansche soldaten bewaakt, terwijl offi cieren van het Japansche leger en ambtenaren van de ambassade een onderzoek instellen. Van Japansche zijde wordt verklaard, dat de granaat door een Chineesch student werd geworpen, doch de politie, die het lichaam heeft onderzocht, is van oordeel, dat de man meer op een Koreaan lijkt. De Japansche infanterie trok door de stra ten als een overwinnend leger, aldus Reuter. Velen zijn van meening, dat het doel van de parade niet alleen was de Chineezen te over tuigen van de Japansche macht, doch ook het terugtrekken van Engeland en Amerika uit het Verre Oosten te adviseeren en het prestige van deze mogendheden te schaden. De Japansche woordvoérder verklaarde evenwel, dat het doel was de troepen van Jess- field naar Hongkioe te brengen. Eerst waren geen vliegtuigen te zien, doch later kruisten acht groote Japansche bommen werpers boven de stad. Op bepaalde afstanden reden in den troep auto's met luchtdoel-artil lerie mede, gereed om te vuren, doch geen enkele Chineesche machine liet zich zien. Later deed zich een tweede incident voor. Een vreemdeling rukte het papieren vlagge tje uit de hand van een Japansche toeschou wer en verscheurde het. De man werd door Japansche burgers achtervolgd en daarna dooi de politie van de nederzetting in een Chinee sche winkel, waarheen hij de vlucht had ge nomen, bewaakt. Tientallen woedende Japan sche burgers trokken daarop naar het hoofd bureau van politie en wilden den naam van den man weten. Uit vrees, dat de man ge lyncht zou worden, heeft de politie hem door een achterdeur uit de winkel weggeleid. Op liet oogenblik, dat de Japansche troepen bij hun parade voorbij het „Grand Monde" theater trokken, wierp een Chinees zich van de derde verdieping op straat met de kreet „Leve China". In Britsche diplomatieke kringen wordt vernomen, dat de Britsche autoriteiten te Sjanghai den commandant der Japansche strijdkrachten hadden doen weten, dat zij de verantwoordelijkheid voor ieder incident, dat het gevolg zou kunnen zijn van de Ja pansche parade in de internationale neder- zettig, bij voorbaat van de hand wezen Hoewel officieele Britsche kringen er het zwijgen toe doen, is het duidelijk, dat het Japansche optreden veel ergernis heeft ver wekt, al acht men de demonstratie ook vrij kinderachtig. Gebleken is, dat ook de Amerikaansche op perbevelhebber tegen het houden van een militaire parade geprotesteerd had. Ook een parade door de Fransche concessie. Officieus wordt bekend gemaakt, dat de Japanners op 4 dezer een tweede parade zul len houden, bij welke gelegenheid zij door de Fransche nederzetting zullen trekken. Italië Handelsovereenkomsten met Oostenrijk onderteekend. Minister Ciano en de Oostenrijkse he gezant, von Berger-Waldenegg hebben heden de nieuwe Itali-aansch-Oostenrijksche handels overeenkomsten geteekend. Frankrijk Delbos begint zijn rondreis. De minister van (buitenlandsche zaken, Delbos, is gisteravond naar Warschau ver trokken. Hij zal zijn diplomatieke reis van daar voortzetten naar Boekarest, Belgrado en Praag. Delbos wordt vergezeld van den chef van zijn kabinet, Rochat, en den adjunct-chef Bérard. De Poolsche ambassadeur is met den zelfden trein vertrokken. De gezanten van Joego-Slavië en Roemenië deden Delbos uit- leide. Rusland Kamer spreekt haar vertrouwen in het kabinet-]anson uit. De Belgische Kamer heeft gisteren met 129 tegen 32 stemmen en vier stemmen blanco haar vertrouwen in de regeering-Janson uitgesproken. Tijdens de debatten over de regeeringsver- klaring heeft Carton de Wiart (Katholiek mi nister van staat) o.a. het woord gevoerd. Hij zeide, dat er eensgezindheid heerscht ten aan zien van de buitenlandsche politiek der re geering. De ten opzichte van Spanje en Italië gevoerde politiek echter doet bedenkingen opkomen. De rechterzijde blijft voorstander van een realistische politiek. Vandervelde zeide, dat de regeering van Valencia de eenige wettige is. Carton de Wiart bestreed dit niet, maar zeide, dat men reke ning moet honden met de belangen van België in het rechtsche Spanje. Ieder zal het eens zijn, aldus Carton de Wiart verder, dat de on afhankelijkheid van den Congo gehandhaafd moet worden. Vandervelde heeft verklaard, dat zoolang de Volkenbond zijn vertrouwen in België voor het toegewezen mandaat hand haaft, België niet zal kunnen aanvaarden, dat men daar inbreuk op maakt. Met voldoening- neemt Carton de Wiart nota van deze ver klaring en van de eensgezinde opvatting dei- Kamer in deze kwestie. Duitschland Leiding van de Staatsbank „gezuiverd". De vice-president van de Sovjet Russische Staatsbank is van zijn ambt ontheven en ver vangen door Saimoelenko. De geheele leiding van de Staatsbank is thans „gezuiverd". Een president en twee vice-presidenten zijn reeds in den loop dei- laatste maanden ontslagen. De correspondent van de Daily Telegraph and Morning Post te Moskou weet te melden, dat 44 Duitschers, die maandenlang gevan gen hebben gezeten in de gevangenissen te Kief en Kharkof onder beschuldiging van spionnage en sabotage, gisteren over de grens zijn geleid. Zij zijn ofschoon dit wellicht door beide partijen zal worden ontkend, uitgewisseld tegen de bemanningen van de beide Sovjet' Russische schepen ..Komsomol'' en „Smido- witsj", die door de strijdkrachten van gene raal Franco gevangen zijn genomen en langen tijd zijn vastgehouden. Deze eveneens uit 44 personen bestaande bemanningen zijn naar Bremen vervoerd en daar aan boord gebracht van een Sovjet-Russisch vaartuig', waar mede zij in October Leningrad bereikten. Op het oogenblik bevinden zich in de Rus sische gevangenissen nog ongeveer 500 Duit schers. die in de meeste gevallen van spion nage en sabotage worden beschuldigd. België Van de nationaliteit vervallen verklaard. In de Staatscourant is een decreet van den minister van Binnenlandsche Zaken gepubli ceerd, waarbij dertig Duitschers. onder wie verscheidene Joden, van hun nationaliteit vervallen verklaard worden. Republikeinscli Spanje vóór terugtrekking der vrijwilligers onder internationaal toezicht. Wel preciseering van het plan verlangd. Het ministerie van buitenlandsche zaken te Barcelona heeft, naar Hav°s meldt de antwoordnota gepubliceerd bofreffende de uitzending van een commissie naar Spanje ter bestudeering van de terugtrekking dei- vrijwilligers. Zij toont zich zeer gunstig gestemd ten opzichte van de ten uitvoerlegging dezer terugtrekking onder internationaal toezicht en zij is sterk voorstandster van een aan vaarding van tusschenkomst door commissies. Vervolgens wijst de nota erop, dat preci seeringen noodzakelijk zijn. Zoo vraagt zij naar de grondslagen der definities van „buitenlandsche strijders". Ten aanzien van de voorstellen van het Britsche plan en de nota van 6 November zegt de nota: „Men zou moeten weten, welk der beide voorstellen der controle te land en ter zee hersteld zou worden na de benoeming der commissies, of het voorstel, dat bepaalt, dat het controlesysteem hersteld wordt voor de benoeming der commissies. Tenslotte acht de Spaansche regeëring het noodzakelijk, dat de resolutie, die de voorzitter van het niet- inmengingscomité machtigt zich te wenden tot Barcelona zoowel als tot Burgos, verduide lijkt wordt, teneinde haar in overeenstemming te brengen met het aceoord in zijn geheel. Vast moet staan, of een zoodanig accoord uitsluitend betrekking heeft op de terugtrek king der personen van niet-Spaansche na tionaliteit, die aan den strijd deelnemen of eveneens op de andere problemen, zooals dat der toekenning van een zeker recht van oor logvoerende en het herstel van de controle te land en ter zee, dat met het probleem verbonden blijft. HET HUWELIJK VAN PRINS STARHEMBERG VOLTROKKEN. WEENEN, 2 Dec. (Stefani).Hedenmor gen is in de kerk op den Kahlenberg, gelegen in de onmiddellijke omgeving van Weenen, in stilte het huwelijk voltrokken tusschen den vroegeren vice-kanselier Prins Starhemberg en de beroemde actrice van het Burgtheater. Nora Gregor. Gisteravond heeft zij voor de laatste maal in het Burgtheater gespeeld en kreeg zij na afloop der voorstelling een harte lijke ovatie van het publiek. Oude traditie gehandhaafd. De rampzalige hertogelijke familie HessenDarmstadt. (Van onzen correspondent). BERLIJN, November 1937. A zijn „Boetedag" gevierd te hebben, heeft Duitschland op „Doodenzon dag" zijn afgestorvenen herdacht. Voor beide dagen schreef op bevel van den koning, de Pruisische regeering in 1773 voor, dat zij, evenals Goede Vrijdag gevierd moesten worden als stille dagen, waarvoor de wetten voor Zondagsrust golden en waarop bovendien publieke vermakelijkheden verboden werden: Uitvoeringen in concertzaal en schouwburg, die in overeenstemming zijn met den ernst van den dag, waren echter toegelaten, De „Regeering van Weimar" het demo cratisch republikeinsche bewind -hand haafde deze wettelijke voorschriften en de Nazi-regeering hief ze niet op. Beide dagen gaven ook nu weer het oude beeld van Zon dagsrust en uittocht met bloemen en kran sen naar de begraafplaatsen. Meer dan bij ons worden hier de graven verzorgd met bloe men en planten. Elk graf heeft in de volle lengte en breedte zijn heuveltje, waaromheen klimop zich slingert en dat geregeld met frissche bloemen beplant wordt. Velen, die dagelijks de bloemen komen begieten, heb ben hun eigen bank bij het graf, waarop zij zich voor een uurtje neerzetten om te mijme ren of om te lezen. Op Doodenzondag kan zelfs het guurste Novemberweer de duizen den niet afschrikken, hun bezoek aan de gra ven te brengen en de heele dag houdt den stempel van den traditioneelen doodenge- denkdag. Ook nu weer, ondanks beperking door de Nazi-regeering van het verbod voor publieke vermakelijkheden e.d. tot 's avonds 7 uur. De Nazi's achten een „boetedag" niet meer in overeenstemming met „den trots en de waar digheid van den modernen verlichten Ger- maanschen mensch". De .National sozialis- tische Parteikorrespondenz" onder leiding van dr. Goebbels gaf de eerste schrede bekend op den weg naar opheffing dei- wettelijke erkenning van boetedag en dooden-Zondag. Zij wil den aanhan gers der verschillende bekentenissen er vrij in laten hun feestdagen te vieren, zooals zij willen, van den staat mag echter niet ver langd worden op den een of anderen dag den stempel te drukken, dien een bepaalde confessioneele richting wenscht. Deze mede- deeling heeft meer beroering gewekt dan in het openbaar tot uiting komt. De partijbladen lieten overigens den doo- dengedenkdag onbesproken voorbijgaan, de andere bladen publiceerden, de traditie ge trouw. levensberichten van prominente per soonlijkheden, die in het afgeloopen jaar ge storven zijn en hielden beschouwingen, die weinig of'volstrekt niet in overeenstemming waren met de leer der partij. De heele Duit- sche pers wijdde bijzondere artikelen aan de zoo tragisch om het leven gekomen groot hertogelijke familie van Hessen-Darmstadt. We zijn helaas gewoon geraakt aan dagelijk- sche berichten van verkeersongevallen, die ons met ontzetting moeten vervullen. We blijven er dezelfden onder en 't maakt maar weinig verschil van indruk meer, of 1 of 10 of 20 dooden „per ongeval" vermeld worden. Het vreeselijk ongeluk, dat bijna een heele familie uitroeide, heeft ons wel even bewO' gen, doch als verkeersongeval verder geen bij' zonderen indruk meer gemaakt. Het is in de statistiek begraven. In de necrologie van den dag nam echter de familie - geschiedenis van het Huis Hessen' Darmstadt een belangrenke plaats is. Vele ja ren is het onbarmhartig vervolgd door het noodlot en telkens weer deed zich de zestien de November kennen als een „dies ater". In het jaar 1873 verongelukte de kleine broer van den laatst regeerenden groothertog door een val uit het venster. Zijn moeder, groothertogin Alice, een dochter van koningin Victoria 'van Engeland, was ontroostbaar. Enkele jaren la ter 16 November 1878 stierf haar dochter tje, prinses Maria, aan diphtheritis. Nog geen 4 weken later op den. sterfdag van haar va der, prinsgemaal Albert volgde zij haar kind in het graf. in den leeftijd van nauwelijks 35 jaar. Haar zoon werd regeerend groothertog en trouwde een dochter van den hertog van Edin burgh. Beide kinderen uit dit huwelijk gebo ren, stierven, het laatste kind op 16 Novem ber 1903. Veertien dagen na zijn tweede hu ONZE DACELIJKSCHE KINDERVERTELLINC Vooruit, gauw naar buiten! commandeerde oom Mopperniet. Ik weet niet, wat ze met Dickie willen, maar het zal wel niet veel goeds zijn. Laten we voortmaken ,hij kan nog niet zoo ver weg zijn. Kom mee! En als hitten stormden ze achter elkaar het huis uit. Ik zie hier hun voetstappen, dezen kant moeten we uit. zei Thijs en zette het op een loopen. Na verloop van tijd kwamen ze bij een ouden, grooten boom. Na eenig zoeken vonden ze eindelijk weer de voetsporen van Dickie en den man. Hierheen, oom, hierheen. Snel liepen ze door. Ik zie geen spoor weer, bromde oom Mopper- niet eensklaps. Ik zie er niets meer van. Zien jullie wel, jongens en meisjes, dat dit avontuur ook weer spannend wordt! Wat zou er zijn met Dickie??? Waar is hij??? Nie mand weet het, misschien hij zelf niet. want hij was zoo moe. dat hij in slaap gevallen is. We zullen het wel verder zien, hè? Tot morgen dan maar weer, hoor! welijk met een prinses van Solms, werd zijn zwager, de Russische grootvorst Sergius, met wien hij zeer bevriend was. vermoord. Gedu rende den oorlog hoorde hij maar weinig van zijn in Rusland gehuwde zusters, totdat het bericht kwam van de gruwelijke uitmoording der heele familie van zijn tweeden zwager, den Russischen czaar. In hetzelfde jaar ein digde de 26-jarige regeering van den groot hertog, die evenwel niet, zooals de andere re- geerende Duitsche vorsten, afstand heeft ge daan. Hij wijdde echter zijn leven verder uit sluitend aan de bevordering der schoone kunsten. 1-Iet moet hem veel vreugde heDben bereid, dat zijn oudste zoon die nu bij het vliegtuig ongeluk om het leven is gekomen na en kele jaren leerling in de Opelf abrieken te zijn geweest, staatseconomie studeerde en daarin het doctoraat behaalde. Vooral het huwelijk van dezen zoon met prinses Caecilia van Grie kenland was de trots en groote vreugde zijner laatste levensjaren. Hij zag het voortbestaan van zijn Huis verzekerd door zijn beide zonen en twee mannelijke kleinkinderen. De vreese- lijke catastrophe van 16 November 1937 heeft hij niet meer beleefd. In October van dit jaar is hij vredig gestorven, omgeven van zijn kin deren, die zijn ouden dag zoo gelukkig maak ten en nu bijna allen gevallen zijn als slacht offer van den verkeersmoloch met één en kelen slag. H. L. RENé DOUMIC OVERLEDEN. Te Parijs is overleden de permanente secre taris van de Académie Francaise, René Doumic. Op zijn sterfbed werd hij bijgestaan door kardinaal Baudrillart, lid van de Aca démie. René Doumic werd geboren in 1860. Hij schreef verscheidene literair-historische wer ken, o.a. Histoire de la Littérature Francaise, Lettres d'ELvire a Lamartine, George Sand, Saint Simon. Hij werd in 1909 tot- lid van de Académie Francaise gekozen en sedert 1923 vervulde hij de functie van permanent secre- j taris van de academie. Hij was de directeur en de oprichter van de Revue des Deux Mondes. PROGRAMMA ZATERDAG 4 DECEMBER. HILVERSUM I, 1875 M. KRO-Uitzending. 4.00—5.00 HIRO. 8.009.15 en 10.00 Gramofoonmuziek. 11.30 Godsdienstig halfuur. 12.00 Berichten. 12.15 KRO-orkest en gramofoonmuziek. 2.00 Voor de rijpere jeugd. 2.30 Gramofoonmuziek. 3.00 Kinderuurtje. 4.00 Gramofoonmuziek. 4.05 „Zij kunnen wachten, dagen en nachten", cause rie. 4.25 Gramofoonmuziek. 4.30 HIRO-Post. 4.35 Gramofoonplaten. 4.40 „Onze vakbewe- ging", causerie. 5.00 De KRÖ-Melodisten en solist. 5.30 Esperantonieuws. 5.45 De KRO- Nachtegaaltjes. 6.15 Gramofoonmuziek. 6.20 Journalistiek weekoverzicht. 6.45 Gramofoon muziek. 7.00 Berichten. 7.15 „Goed en kwaad in het menschelijk handelen", causerie. 7.35 Actueele aetherflitsen. 8.00 Berichten A. N. P. Mededeelingen. 8.15 Overpeinzing met muzi kale omlijsting. 8.35 KRO-orkest, de KRO- Boys en solisten. 10.30 Berichten A. N. P. 10.40 Filmpraatje. 10.5512.00 Gramofoonmuziek, j HILVERSUM n, 301 M. VARA-Uitzending. 10.0010.20 v.m. en 7.30 —8.00 VPRO. 8.00 Gramofoonmuziek. 10.00 Morgenwij ding. 10.20 Declamatie, gramofoonmuziek. radiotooneel met muziek, (gr.pl.) en „The Lucky Birds". 12.00 Gramofoonmuziek. 1.15— 1.45 „Fantasia". 2.00 Filmpraatje. 2.15 Piano voordracht. 2.45 Amateurs-uitzending. 3.15 Damcursus. 3.30 Residentieorkest m.m.v. so list (gr.pl.) 4.30 Causerie over de Bellamy- gedachte. 4.50 Vervolg concert (gr.pl.) 5.40 Literaire causerie. 6.00 Orgelspel. 6.20 Friesche uitzending. 7.00 Filmland. 7.30 Bijbelvertellin gen. 8.00 Herhaling SOS-Berichten. 8.03 Be richten A. N. P., VARA-Varia. 8.15 VARA- orkest en radiotooneel. 9.15 De Ramblers en solisten. 10.50 Berichten A. N. P. 11.00 Orgel spel. 11.25 Berichten. 11.3012.00 Gramofoon muziek. DROITWICH, 1500 M. 11.20 Gramofoonmuziek. 12.05 BBC- Northern-orkest. 12.50 Dansmuziek (gr.pl.) I.202.20 Het Commodore Grand Orkest. 2.25 Pianoduo en zang. 3.05 BBC-Zangers. 3.35 BBC-Schotsch-orkest. 4.35 Gramofoonmu- ziek. 5.00 Declamatie. 5.20 Billy Cotton en zijn Band. 6.20 Berichten. 6.50 BBC-Orkest en so list. 7.50 Radiojournaal. 8.20 BBC-Variété- orkest en solisten. 9.20 Berichten. 9.40 Ameri- j kaaansch overzicht. 9.55 Het Croydon Phil- harmonsch Koor, het Londensch Symphonie- orkest en solisten. 10.45 BBC-Harmonie- orkest. 11.25 Jack Harris en zijn Band. 11.50 Berichten. 12.0012.20 Vervolg dansmuziek. RADIO PARIJS, 1648 M. 7.50 en 8.50 Gramofoonmuziek. 9.50 Orkest concert. 11.50 Gramofoonmuziek. 12.20 Piano voordracht. 12.35 Cantrelle-orkest en zang. 3.20 Zang. 4.05 Zang. 8.50 Radiotooneel. 9.30 Valmirac-koor, musette-trio en solisten. 10 25 Zang. 10.50 Gramofoonmuziek. 11.201.20 J. Bouillon's dansorkest. KEULEN, 456 M. 5.50 E. Schneidewind's orkest. 7.50 Omroep- kleinorkest. 8.50 Fluit en piano. 11.20 Omroep- kleinorkest. 1.35 H. Fröhlich's orkest. 2.20 So listenconcert. 3,20 H. Hagestedt's orkest, mili tair orkest en solisten. 6,30 Gramofoonmu ziek. 7.20 Omroepkoor en solisten. 9.50—12.20 Adalbert Lutter's orkest en H. Fröhlich's kwintet. BRUSSEL, 322 M. 12.20 Gramofoonmuziek 12.50 Omroep orkest. 1.502.20 Gramofoonmuziek. 3.20 Zang. 3.50 Orkestconcert. 6.35 Omroepsalon- orkest. 7.20 Pianovoordracht. 8.20 Cabaretpro- 1 gramma. 9.20 Omroeporkest. 11.20 Gramofoon platen. 11.3512.20 Omroepdansorkest. BRUSSEL, 484 M. 12.20 Omroepsalonorkest. 12.50 Gramofoon muziek. 1.30 Omroepsalonorkest. 1.502.20 Gramofoonmuziek. 4.20 Harmonica-orkest. 4.40 Klarinet en piano. 5.05 Harmonica-orkest. 5.35 Fud Candrix' orkest. 7.35 Gramofoonmu ziek. 8.20 Omroepsymphonie-orkest. 9.35 Ca baret-programma. 10.30 Omroepdansorkest. II.2012.20 Gramofoonmuziek. DEUTSCHLANDSENDER. 1571 M. 7.20 Omroeporkest m.m.v. solisten. 9.20 Be richten. 9.50 Piano voordracht. 10.05 Weerbe- 1 richt. 10.2012.15 Ad. Lutters dansorkest en H. Fröhlich's kwintet.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1937 | | pagina 6