Euwe geeft 24ste partij gewonnen. 3Vappi$tentfier Meesterlijk spel van Aljechin. Mer« beweert- J.H.fCRAEVlEf? ZATERDAG-MIDDAG COMPETITIE VRIJDAG 3 DECEMBER 1937 HAARLEM'S DAGBDAD 9 SCHAAK WERELDKAMPIOENSCHAP ongunstiger omstandigheden dan Uitdager was bij afbreken twee pionnen voor. Donderdagavond zes uur is in de groote Doelenzaal te Rotterdam de 24ste partij om het wereldkampioenschap schaken tusschen Dr. Aljechin en Dr. Euwe begonnen. Deze par tij werd afgebroken in een ongunstigen stand voor Euwe. Het verslag van Lod. Prins voor het A. N. P. luidt als volgt: Wit: dr. A. Aljechin. Zwart: dr. M. Euwe. (Tarrasch-verdediging) 1. Pgl—f3 d7d5 2. c2c4 e7—e6 3. d2d4 Pg9—f6 4. Pbl—c3 c7-^c5 5. c4Xd5 Pf6Xd5 6. g2g3 Het is licht te begrijpen, dat wit den quasi- agressieven zet 6. e4 achterwege laat, niet al leen, omdat daarmede in de achttiende partij eigenlijk in het geheel geen bevredigende re sultaten konden worden bereikt (6, e4, Pc3; 7. bc3:, cd4:, 8. cd4; Lb4+, enz.), doch boven dien in verband met den stand der match, die dr. Aljechin permitteert, een bezadigder tactiek toe te passen. De tekstzet is overigens degelijk en sterk. 6c5Xd4 Voor de hand liggend en sterk schijnt ons ook 6Pc6 te z;jn. 7. Pc3Xd5 7. Pd4:, dan Pc3: en 7. Dd4, dan Pc6 met beter spel voor zwart. 7Dd8Xd5 •6. DdlXd4 Dd5Xd4 9. Pf3Xd4 Lf8b4f 10. Lel—d2 Lb4Xd2f 11. KelXd2 Ke8—e7 Men kan de thans ontstane stelling, welke tot het overbekende type behoort, zonder aar zelen remise geven, ofwel tot het bittere ein de toe uitvechten. Wit staat iets beter, doch zwart zal bij nauwkeurig spel, geen moeilijk heden kunnen hebben met de bevredigende voltooiing zijner ontwikkeling. De krijgshaf tige houding, waarmede Aljechin voor het bord zit, laat echter aan duidelijkheid niets te wen- schen over. 12. Lflg2 Th8d8 13. Kd2e3 pb8a6 14. Tal—cl Ta8—b8 Gedwongen. 15. a2a3 15. Pbo, dan LdT, 16. Pc7 (iPa7:, Ta8!), Pb4, 17. a3, Lc6!, enz. 1 5Lc8—d7 16. f2—f4! De vijandelijkheden worden geopend met de voorloopige bevestiging van Pd4's positie. Daar zwart nu nog steeds in zijn volledige vrijheid van handelen is belemmerd (Pd6 heeft geen zet en Tclc8, TcS:, Lc8:, Tel ziet er ook niet hoopvol uit), doet hij verstandig, een opstelling te kiezen in den geest van Le8, Td7, Pa6 c7 d5, enz. Wit heeft daaren tegen echter verschillende succesvolle me thoden, o.a. Pb5 (op het oogenblik, dat zwart Td7 speelt) of ook verdubbeling der torens op de c-lijn. Alvorens tot de uitvoering van grootere plannen over te gaan, tracht da-. Euwe dus al lereerst de verdrijving voor te bereiden van Pd4 en neemt daarbij de verzwakking zijner stelling op den koop toe. 1 6f7—f6 17. Lg2e4! Ld7^e8 18. b2—b4 Td8d7 19. f4—f5! De tekstzet is geweldig sterk, want na 19 ef5:, 20. Lf5:, Tc7, 21. LhT: heeft zwart een pion verloren bij slechte stelling en ook 19e5, 20. Pe6 biedt, wegens de dubbele dreiging Pg7: en b5 geen vooruitzichten. 19Pa6c7 S. Reshevsky schrijft: Aljeehin's zesde zet was zeer interessant en misleidde diens tegenstander. Dr. Euwe trachtte de positie te vroeg te vereenvoudigen; het resultaat daarvan was, dat hij groote moeilijkheden kreeg om zijn overgebleven stukken te ontwikkelen. Dr. Aljechin behan delde het middenspel zoo goed, dat hij zijn tegenstander dwong een pion op te geven, teneinde zijn stukken te kunnen ontwikkelen en zich uit zijn gedrukte stelling te bevrijden. Het eindspel was in geen geval gemakkelijk te winnen, doch door knappe en handige ma noeuvres verbeterde Dr. Aljechin langzaam maar zeker zijn kansen. Met twee pionnen vóór in de afgebroken stelling zal het dr. Aljechin niet moeilijk val len, de partij te zijnen gunste te beslissen. Een tiental zetten nader bekeken. Analyses der belangrijkste momenten uit den strijd. 14. Ta8b8. Gedwongen. Wit dreigde Tclxc8 gevolgd door Lg2xb7 met pionwinst. Op 14e6e5 volgt 15. Pd4b5, Lc8d7; 16. Pb5e7, Pa6x c7; 17. Tclxc7 en wit staat aanzienlijk beter. Zwart, heeft met moeilijkheden te kampen ten aanzien van het uitbrengen van zijn looper. 15. a2—a3. Het beste. Na 15. Pd4—b5 komt Lc8—d7; 16 Pb5c7 (16. Pb5xa7?, Tb8—a8 wint een stuk), Pa6b4 en zwart's stelling is redelijk. 17. Ld7e8. Zwart heeft niet veel beter. Wanneer 17. e6—e5; dan 18. f4xe5, f6xe5; 19. Pd4f5f, Ld7xf5; 20. Le4xf5 en wits positie is te pre- fereeren wegens de slecht geposteerde zwarte rossinant en de zwakke zwarte pion. 19. Pa6c7. Ingeval 19e6xf5 (niet 19e6—e5 wegens 20. Pd4e6 en de dreiging b4—b5 ten einde een stuk te veroveren is enorm)20. Le4xf5, Td7—d5; 21. Lf5xh7, g7—g6; 22. Lh7— g8 en wit heeft een pion meer met een goede stelling. 20. f5xe6. 20. Le4—c6 gaat niet wegens 25b7b6: 26. Tc5c6t Kf6g727. Ld5-^b3, Td7e7t; 28 Tc6e6, Te7xe6; 29. Lb3xe6, Le8—b5 en proefde spelers niet vreemd is. de dreiging Tb8—e8 wint een pion voor zwart,Ook Schotland speelt tegen de Tsjechen en 27 ~Tb8e8. wel op 8 December te Glasgow. Het Schotsche Beter ziet hier uit: 27Lc6xd5; 28. Tc5x team ziet en als volgt uit: d5 TbS—h3' 29. h2h4, f5—f4 en zwart heeft Dawson (Glasgow Rangers); Anderson goéde vechtkansen om remise te maken. (Heart of Midlothian) en Cummings (Aston 29 g6g5. Villa); Thompson (Sunderland), Simpson Ook hier is het brengen van den toren naari (Rangers) en Miller (Hearts); Buchanan (Chel- h8 te prefereeren. sea), Walker (Hearts), McCulloch (Brentford), 30. kf6e5. Black (Hearts) en Kinnear (Rangers). 30 Kf6—g7 verschaft betere kansen. In de gloriejaren van het Schotsche voetbal 34 Te7e6. 1 bracht de Keuze-commissie de voor Engelsche Op 34 f5f4tvolgt 35. Ke3—d3, League-clubs spelende landgenooten nimmer J4xg3; 36, Td4d5t, Keó—14j 37, Tdd—16 BiaU ib, aanmerking yoor, feet nationale team; 20. f5Xe6 Pc7Xe6 21. Pd4xe6 Ke7Xe6 22. Le4Xh7 Deze pion heeft er dus ten slotte toch aan moeten gelooven, zij het ook, dat zwart's stel ling voor het overige geen bijzondere nadeelen meer vertoont. 22f6—fo Het ingrijpen van den koning is nu in hooge mate pijnlijk. Er dreigt weer mat door T4d5. Het is moeilijk uit te maken, of deze voort zetting oorzaak is van de verslechtering van zwart's stelling. Zeker is, dat zij wit gelegen heid geeft, met tempowinst de opstelling zijner stukken te verbeteren. Een degelijker poging om remise te bereiken schijnt daarom 22g7g6, 23. Lg8f, Lf7 24. Lf7:f. Kf7 te zijn. 23. Tel—c5 g7—g6 24. Lh7—g8f Ke6—f6 Thl—cl Td7eTf Ke3—f2 Le8—c6 Lg8—d5 Tb8e8 Telel! Lc6Xd5 25. 27. 28. Nu moet zwart tóch loopers ruilen en onder wel eens.bij koud of koel weer smaakt 'n glas bier niet. 't Is mogelijk!! doch Trappis tenbier, ook vooral Bockbier smaakt bij iedere weersge steldheid en verhoogd door haar bijzondere fijne smaak de gezellige sfeer op Uw Bridge- of andere avondjes. smaotejjétüi'.! en is NIET Duui<i SCHOTERSINGEL 35 HAARLEM - TELEFOON 12099 «Wijndepot Oud Co. (Adv. Ingez. Med.) gelijk was. Tc5Xd5 Td5d6f g'6g'5 Kf6e5 Een twijfelachtige kans. Niet alleen kruipt zwarte koning in het hol van den leeuw, doch ten overvloede interfereert hij de batterij dei- torens, waarop toch o.a. zwarts hoop geves tigd moet zijn. Zoowel na 30Kf7, als na 30. Te6 schijnt zwart zich noog hard nekkig te kunnen verdedigen. 31. Tel—dl g5g4? Doch dit berust in elk geval op een dwaling. Men had hier toch 31Th8 mogen ver wachten. Na den tekstzet worden de moeilijkheden al leen maar grooter. 32. Tdl—d5f Ke5e4 33. Td5d4f Ke4—e5 34. Kf2—e3 34Te7e6 35. Td4d5f Ke5f6t 36. Ke3—f4 Kf6—g6 Zwart heeft alleen afwachtende zetten, want Td6:, Td6:f is nog slechter. 37. Td6Xe6f Te8xe6 38. Td5e5 Te6a6 39. Te5Xf5 Ta6Xa3 40. Tf5b5 b7b6 Hier wordt de partij afgebroken. De stand was toen als volgt: Zwart: dr .Euwe. Wit: dr. Aljechin. Dr. Aljechin deelde zijn tegenstander mede, dat hij 41. Kf4xg4. in couvert had afgegeven. NABESCHOUWING Wat. te zeggen van een partij, welke door den stand der match reeds gedoemd was, voor beide meesters van tamelijk weinig beteekenis te zijn, althans in zooverre het den einduitslag van den tweekamp betreft? Dr. Aljechin, met alle factoren in zijn voor deel (wit bij een score lZVzQVz) vermocht uiteraard de ambitie te vinden om alle élan en subiliteit van zijn groot talent ruimschoots in Te Weenen is inhet circus Renz voor de zevende maal het wereldkampioenschap wie- lerbal voor ploegen van twee gestreden. De Duitschers Schreïber (links) en Blersch (midden) die reeds eenige malen den titel wonnen, wisten de Zwitsers Osterioalder Gabler met 85 te slaan. den strijd te werpen. Daartegenover moest een practisch reeds verslagen Euwe de geestkracht zien te stellen, een uiterst moeilijke en van den beginne af min of meer ongunstige stelling centimeter voor centimeter te verdedigen. On der zulke omstandigheden kon de uitslag nau welijks twijfelachtig zijn. Langzaam maar ze ker nam Euwe's nadeel toe; de situatie bij het afbreken is zeer critiek voor hem. Euwe heeft hedenmorgen de partij gewonnen gegeven. De stand is thans: Aljechin 1414 punt (negen gewonnen par tijen). Euwe 9 1/2 punt (vier gewonnen partijen.) POSTDUIVEN. DE REISDUIF. Bovengenoemde vereeniging hield een feest avond ter gelegenheid van haar 12y2 jarig be staan. Het feest werd opgeluisterd door het cabaretgezelschap Jac. Funny met medewer king yan Dora Schrama. Het is een goed ge slaagde avond geworden. Te ruim 3 uur ging men uiteen. Heï Emgelselhie elftal Is zeer sfierkDe Tsjechische kansen tegen Schotland Een gematigd stopper-spil-systeem vindt meer en meer aanhangers; Haarlem's kansen op de bovenste plaats in verband met den wedstrijd XerxesFeijenoord Een marathonlooper van 70 jaarSteve Donoghue. De voetbaldeskundigen zijn het er over eens, dat het Engelsche nationale elftal, dat te Middlesbrough een 2-1 overwinning op Wales behaalde en tevens tegen Tsjeeho-Slowakije in het veld kwam, het sterkste vertegenwoor digende team is, dat sedert lange jaren kon worden samengesteld. Het is een welhaast vol maakte combinatie, snel en doortastend in den aanval, met bewegelijke en goed steunen de halfbacks en een bijkans ondoordringbare verdediging. Dat Wales slechts met 2-1 ver loor, hebben de Welshmen te danken aan het feit, dat zij tot de laatste seconde met heftige onverzettelijkheid tegen de nederlaag bleven strijden; nochtans zou b.v. een 6-1 resultaat heelemaal niet zoo vreemd zijn geweest. Het eenige zwakke punt in het Engelsche team was de middenvoorplaats, die aan Mills (Chelsea) was toevertrouwd. Deze speler bracht er weinig van terecht en dat men hem tegen de Tsjechen gehandhaafd heeft, vindt zijn oorzaak in de opvatting van de Keuze commissie om in een winnend team geen ver anderingen aan te brengen. Slechts de links buiten Brook van Manchester City is ten ge volge van een operatie buiten gevecht gesteld en daar ook zijn plaatsvervanger Bastin (Ar senal) gewond is, viel de keuze op Morton van West Ham, die derhalve naast zijn clubgenoot Goulden werd opgesteld. Als men nu weet, dat de combinatie Goulden-Morton als een der sterkste vleugels in de League wordt be schouwd, is het duidelijk, dat de noodge dwongen verandering in de Engelsche ploeg geenszins een verzwakking beteekent. Hoewel de match tegen de Tsjechen, wan neer deze regelen in druk verschijnen, reeds gespeeld en waarschijnlijk door de Engelschen ruim gewonnen zal zijn, vermelden we hier de samenstelling van de Engelsche ploeg, omdat deze vrij zeker ook tegen Schotland in het veld zal worden gebracht. Woodley (Chel sea) Sproston (Leeds) en Barkas (Manchester City, aanvoerder); Crayston (Arsenal), Cullis (Wolverhampton) en Copping (Arsenal) Matthews (Stoke), Hall (Tottenham), Mills (Chelsea)Goulden en Morton (West Ham) Zooals bekend, wordt de groote match tus schen Engeland en Schotland afwisselend op Wembley en te Hampden Park in Glasgow gespeeld. Dit jaar is Wembley aan de beurt en dengenen, die nu eens werkelijk van het al lerbeste voetbal willen genieten, en er de ge legenheid toe hebben, zij aangeraden, voor deze „big match" eens naar Engeland over te steken. Dan leert men heel wat meer dan bij een cup-final, waarin het spel vrijwel volko men destructief is en de spelers elkaar geen vierkanten meter ruimte geven. Er moet in tus schen veel gebeuren, willen de Schotten dit maal op Wembley een kans op de zege maken, want het Schotsche voetbal, zooals dat in ver tegenwoordigende teams tot uiting komt, maakt momenteel een inzinking door, waar aan het te lang handhaven van de oude, be thans is men, min of meer noodgedwongen, van deze zienswijze teruggekomen. Het is merkwaardig, dat, terwijl Engeland niet min der dan zeven Londensche spelers in het ver tegenwoordigend elftal heeft opgenomen, waarvan vier in de voorhoede, ook de Schot ten voor hun aanvalslinie een beroep op twee der clubs in de hoofdstad hebben gedaan. De Tsjechen zullen het in Glasgow gemak kelijker hebben dan op het veld van Totten- ham, want het Schotsche speltempo is lager dan het Engelsche en hun stijl komt meer met die der Tsjechen overeen. Het is niet uitgeslo ten, dat laatstgenoemden het in Hampden Park tot een gelijk spel brengen. Over het algemeen is men in Engeland van meening, dat de kwaliteit van het competitie voetbal na een vrij langdurigen achteruit gang, zich thans in merkbaar stijgende lijn bevindt. Weliswaar is men het er over eens, dat de stopper-spil-tactiek de schoonheid van het spel niet ten goede komt, maar dit wordt beschouwd als een noodzakelijk kwaad en een gevolg van den vereenvoudigden buitenspel regel. Toch zijn er teekenen, die er op wijzen, dat de „verstarde" stopper-spil, m.a.w. de centre-half, die volkomen en uitsluitend zijn aandacht aan het verdedigen van het eigen doelgebied en het streng bewaken van den vijandelijken middenvoor besteedt, langza merhand -zal moeten wijken voor een ietwat bewegelijker speler. Daarmede wil niet gezegd zijn, dat het stopper-spil-systeem als zoodanig geheel wordt opgegeven, want de grondgedachte blijft be- De skisport lokt haar beoefenaren weer in toe- nemenden getale naar de hooge gezonde berg lucht. Twee der vermaardste skiloopers ter wereld, de Noorsche gebroeders Ruud heeft zij zelfs naar Amerika gelokt, ivaar deze ster ren van. de smalle latten aan talrijke wedstrij den zullen deéPnemen^ staan, zoodat de spil in de eerste en voor naamste plaats als verdediger zal worden be schouwd. Daarnaast echter zoeken steeds meer managers naar een centrehalf, die, als de gelegenheid zich voordoet en het spelver- loop dit toelaat, ook in het daadwerkelijk steu nen van den aanval en in het opbouwend werk van de kanthalfs, een hartig woordje mee kan spreken. Cullis (Wolverhampton en Engeland) en Baxter (Middlesbrough) zijn het voorbeeld van zulk een veelzijdigen spil, die natuurlijk zeer goed de spelsituaties moet kunnen beoordee- len en weten, wanneer hij wel óf niet zonder gevaar voor verrassingen bovenbedoelde tac tiek kan volgen. Zoo ziet men, dat een spel, gelijk een taal, iets levends is. dat telkens weer verandert, om dat men het bestudeert, verbetert en tracht te vervolmaken. Het blijkt elk jaar, dat in den Sinterklaas tijd de verrassingen niet tot de huiskamer be perkt blijven, doch zich evenzeer op het sportterrein voordoen. Misschien, dat het De- cember-weer daartoe bijdraagt, want het licht is slecht, de velden zijn zwaar en de tempera tuur is onbehagelijk. Hoe dan ook, het zou ons niet verwonderen, als Feyenoord Zondag a.s. den uitwedstrijd tegen Xerxes zou verlie zen, in welk geval Haarlem de smadelijke 8-1 nederlaag wel geheel te boven zou komen. Hoewel velen lang niet gerust zijn over het resultaat van de match, die de Roodbroeken tegen Stormvogels gaan spelen, lijkt ons hun pessimisme ongegrond, temeer, daar de thuis club wel overtuigd zal zijn van de noodzaak, om alle krachten in te zetten, teneinde weder om een voorsprong op Feyenoord te verkrij gen. En die mogelijkheid is zeker niet uitge sloten, nu de elftalcommissie van Haarlem zoo verstandig is geweest, het elftal ongewijzigd te laten. Er zijn nog steeds vele clubs in ons land, die na elke nederlaag spelers door andere laten vervangen, waardoor het team telkens in an dere opstelling moet spelen en de noodzake lijke eenheid en combinatie niet bereikt wor den. Slechts in gevallen, waarbij meermalen duidelijk is gebleken, dat een bepaalde speler te kort schiet in zijn taak of heter geschikt is voor een andere plaats in de ploeg, is het ver antwoord, tot wijziging over te gaan. De mensch is zoo oud, als hij zich voelt; de een beschouwt zichzelf op 40-jarigen leeftijd als een jeugdigen grijsaard en de ander rekent zich, met de zeven kruisjes achter den rug, ondanks de grijze haren, nog tot de jonge lingschap. Tot deze laatste categorie behoort ook de schoenmaker Gottschlin te Brièg in Si- lezië, die onlangs zijn zeventigsten verjaardag heeft gevierd met deel te nemen aan een ma rathon te Kaschau in Tsjeeho-Slowakije. Voorloopig is hij nog niet van plan, deze sport op te geven. Integendeel, hij is van meening, dat hij nu eigenlijk pas goed in vorm komt. Gottschlin begon zich pas op 37-jarigen leef tijd aan de sportbeoefening te wijden en hij iiep zijn eerste Marathon-race, toen hij 53 jaar oud was. Feitelijk is hij dus nog niet veel meer dan een adspirantje. De beroemde Engelsche jockey Steve Do noghue heeft Zaterdag j.l. bij de sluiting van het vlakkebaan-seizoen na een dertigjarige loopbaan zijn laatste race gereden. Steve, die 53 jaar is en reeds grootvader, zal zich thans als trainer in Berkshire vestigen, waarbij zijn groote ervaring en begrip van paarden hem zeker evenveel succes zullen brengen als op de renbaan zelf. En die successen waren niet gering, want hij won vier maal de Derby te Epsom en eindigde tweemaal als eerste, toen deze race tijdens den oorlog te Newmarket werd gehouden. Een van zijn beste prestaties verrichtte hij op Brown Jack, het paard dat hem in zes achtereenvolgende jaren in de Alexandra Stakes te Ascot deed zegevieren. Men heeft alle moeite gedaan om „Sfeve". zooals hij altijd genoemd werd, in zijn laatste race aan een overwinning te helpen. Aanvan kelijk zou hij Pegomas rijden, doch Lord Der by stelde zijn goede paard Highlander ter be schikking. welk aanbod aanvaard werd. Daar mede had Steve echtcr .„op het verkeerde paard gewed", want hij eindigde als derde, terwijl Pegomas, gereden door den jeugdigen Stephenson, de race jvon. VOETBAL. „Bloememlaal" 35 jaar. "We hebben reeds medegedeeld, dat de Voet- balvereeniging „Bloemendaal" 35 jaar be staat. Het November-nummer van het or gaan der vereeniging, „Bloemendaal-noten", is er bijna geheel aan gewijd. De redacteur heeft aan dit nummer een bijzonder tintje gegeven, waardoor het, naar hij hoopt, voor de oudere leden tot een passend verjaarsge schenk is geworden. Voor de jongere leden is dit nummer bedoeld te zijn een baken, waar naar zij hun gedragingen in hun club dienen te richten. „Moge het aan onze jongeren ge geven zijn", aldus eindigt hij en wij onder strepen dien wensch gaarne, „den terugkeer van Bloemendaal" naar de tweede klas te be spoedigen". Dit nummer bevat o.a. de volgende bijdra gen: „De wind zit goed!" door A. van der Aart, voorzitter H.V.B.; „Mijn inleiding voor het herdenkingsnummer" door Adr. Cassée, eere-voorzitter van Bloemendaal; „Een wensch voor de toekomst", door H. A, Jansen, voorzitter; „Een brokje historie", door D. Potharst, secretaris; „Uit de oude doos", door „Oud Roest". Martin van der Horst heeft een jubileumlied gemaakt op de wijs van „We gaan de wijde wereld in" en Depee heeft een rijmpje ge maakt, getiteld „Onze vroede vaad'ren. Het is een heel mooi nummer. Het programma luidt: A JohezTw. Jeugd 2.30 p., S. de Boer. VGS—WIJ, 2.30 u., Chr. Klerk. B VEWSIZO, 2.30 u., C. de Waard. WB—WIJ 2, 2,30 u„ G. II. Hesselink Jr. C Kennemerland. 7Kennemerland 5, 2.30 u. A. Zomer Jr. Kennemerland 6, Johez 2, 2.30 uur, E. W. Boswinkel. Sport houdt jong. Een der sterkste argumen ten voor deze stelling is wel deze „paard" rijdende Londenaar, die dezer dagen zijn 90sten verjaardag heeft gevierd. WIELRIJDEN. DE ZESDAAGSCHE TE NEW-YORK Pijnenburg geeft den strijd op. Uit New York: Pijnenburg heeft Donderdag den strijd in de zesdaagsche van New York opgegeven. Hij gevoelde zich ziek; tenslotte besloot hij de baan definitief te verlaten. Wals reed voorloopig als reserve verder. Enkele uren later gaf ook Reboli op, zoodat een nieuw koppel Wals-Thomas kon worden gevormd. ACHILLES. Bovengenoemde vereeniging hield een home trainer-wedstrijd in café „Oud Berg en Dal" te Bennebz'oek. De zaal was flink bezet; de Banjo-Band zorgde voor een prettige stem ming. De diverse ritten hadden een zeer spannend verloop. Het publiek leefde geheel mede. Vooral de uitdagingsmatch tiisschen J. Klinkenberg en J. Rijneveld had veel belangstelling. De Bennebroeksche supporters lieten zich niet on betuigd om hun favoriet J„ Klinkenberg aan te moedigen, Hij won zoowel de sprint als de achtervolging, doch in dezen laatsten wedstrijd was er spanning tot het laatste moment, daar Klinkenberg slechts met 3/5 sec. verschil won. Na afloop der wedstrijden was er bal. De uitslagen waren als volgt; Klasse B 2 x 1 K.M. en 3 K.M. Op wegban den 92 versnelling: l. H. Koelemij*247.6 sec., 2. D. C aassen 259.4 sec., 3. P. Korthals 261.6 sec., 4, P. Gruijters 261.6 sec., 5. P Duins 268.2 sec., 6. C. de Veer 271.6 sec,, 7. K. Oosterbaan 278.8 sec., 8. K. Koppen 279.6 sec. Klasse C: 1. J. Stet 261 sec., 2. C. Portegies 266 sec.., 3. A. v. Sprundel 269 sec., 4. j. Slin gerland 276 sec., 5. J. Schrama 276.2 sec., 6. J. Ekel 286.4 sec., 7. Jouby 287.6 sec,, 8. Rusman 294.2 sec,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1937 | | pagina 7