HAND TAILORED HEEREN COSTUMES AMSTERDAMSCHE BEURS WOENSDAG 30 MAART 1938 HAARL'EM'S DAGBEXD 9 tfnênge&udoplho macct vetvaaldigd. ongeevenacL'id Va/v Shut en uitvoering. £50- 55- 63- 73- 79- IAAT/H SMICUTIN Ook Goebbels in de „Ostmark". Anschluss had in '33 verwerkelijkt moeten worden, zegt de minister. Ook de Duitsche rijksminister voor de pro paganda. dr. Joseph Goebbels. vertoeft thans te Weenen. Gisteren is hij per vliegtuig op Aspern aangekomen, waar hij met veel ge juich werd begroet. Dr. Goebbels hield in het Nordwest Bahnhof te Weenen een rede, welke volgens het D. N. B. door minstens 25.000 menschen werd aangehoord, terwijl buiten nog honderddui zenden stonden te luisteren bij de luidspre kers. Hij zeide, dat veel leed gespaard zou zijn gebleven, wanneer men er in geslaagd zou zijn op 30 Januari 1933 Oostenrijk in te lijven, doch dit is toep door een kleine groep verhinderd. De verkiezing van 10 April is noodzakelijk om de wereld te bewijzen, hoe Oostenrijk denkt. Ten aanzien van beweringen van de wereldpers over den toestand der Joden in Weenen stelde dr. Goebbels vast. dat niet meer zelfmoorden voorkomen dan vroeger, evenwel met dit onderscheid, dat vroeger Duitschers zelfmoord pleegden en thans Joden. Tenslotte zeide dr. Goebbels nog. dat het nationaal-socialisme niet in kerkelijke din gen wil ingrijpen, doch anderzijds moet de kerk ook niet ingrijpen in wereldlijke zaken. Twee legercorpsen in Oostenrijk. Met Ingang van 1 April zal het voormalige Oostenrijksche leger het zeventiende en achttiende legercorps van het Duitsche leger vormen. Het commando van het eerstge noemde corps zal te Weenen zetelen, het commando van het andere corps te Salzburg. Aangezien men tot dusver in Duitschland slechts officieel veertien legercorpsen kende, bestaan nog twee corpsen, waarvan men niets weet. Bürckel tegen aanbrengers van „staatsvijanden". De gevolmachtigde van den Führer voor de volksstemming in Oostenrijk, gouwleider Bürckel. keert zich in een proclamatie tegen de „aanbrengers" en doet in het bijzonder uitkomen, dat het niet aangaat dezen en genen leider van een vroegere organisatie bij de overheid aan te geven als een „vijand van den staat". Wij willen, aldus Bürckel, de eventueel om redenen van staatsveiligheid geboden maat regelen tot het kleinst denkbare aantal, doch ook tot de ergste raddraaiers beperken. VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR DE VERSTERKING VAN DE DEFENSIE. 's-GRAVENHAGE, 29 Maart. Ingekomen zijn o.a.: f 100 N.N. Den Haag; f 50 een Hol lander in Lugano; f 1 J. J. C.. Haarlem: f 100 N.V., Almelo: f 2000 G. P.; f 2.50 P. R. H. Haarlem: f 51.15 leerlingen Chr. Lyceum. Zutphen; f 100 P. B. Haarlem; f 100 een beursman; f 25 mevr. F. W. L. Den Haag; f 100 N.N.; f 1000 een Nederlandsche voor de landsverdediging Amsterdam; f 120 E. P. Nunspeet; f 100 G. J. J. V. Den Haag; f 100 van' een Friesch ingezetene; f 50 mevr. D. H. H.. Bentveld; f 1 van een Beverwijkschen scholier; f 1000 K. C. H., te O., f 25 S. Br. Haarlem; f 50 Dr. J. R. Amsterdam; f 300, anoniem te Olterterp; f 100 van een Water geus te Baarn; f 25 A. H., Haarlem; f 50 weduwe van een officier, Voorburg. f 500,een N.V.. f 500,N. N. Nijmegen, f 500,N. N. den Haag, f 500,— directie eener N. V.. f 0,25 leerling Handelsschool, Haarlem, f 50.E. van L. Laren, f 10,N. M. Heem stede, f 25,anoniem Haarlem, f 100,N. N, den Haag, f 500,J. A. Pr. Wagenmgen, f 60,van echtpaar, den Haag, f 50,kolo nels-weduwe, den Haag, f 50,mevr. J. V. S., Wagenmgen, f 100,van twee oude dames, den Haag, f 500,E. H. H., Arnhem, f 50, A. A. B„ Amsterdam, f 200,mevr. N. R.P. den Haag, f 50,N. N., den Haag, f 100,van W., Amersfoort, f 10,— W. K., Haarlem, f 1045,— Handelsblad, Amsterdam, f 250, mevr. A. M. v. d. P.S., den Haag, f 50,— R. te Baarn, f 100,mevr. A. G. K.W., Apeldoorn, f 15,— J. C. V., Heemstede, f2,50 mej. J. W. B„ Haarlem, f 50,patiente, den Haag, f 100.— mevr. J. R. v. d. L., Nijmegen, f 2,50 J. K. B., Haarlem, f 50.mej. J. A. V. L.. den Haag, f 100,oude moeder te 's Gravenhage, f 50. P.. Heemstede, f 10.gep. o. off. N. N., Haar lem. Ontvangen werd tot en met deze afreke ning een bedi-ag van f45.712,09. Storting bij „Nat. Veiligheid". Bij de Vereeniging van Nationale Veilig heid zijn per giro ontvangen 28 bijdragen, te zamen f722,50. In totaal is in de laatste da gen bij de Vereeniging gestort f3482.35. Giften kunnen gezonden worden aan het Departement van Defensie, Plein, Den Haag, of worden gestort op het gironummer 114452 van den comptabelen ambtenaar van dat de partement. FILIAAL STADSBIBLIOTHEEK EN LEESZAAL „IIUIS TE ZAANEN" Aanwinsten. Sociale wetenschappen. Diemer, Het Duitsche Nationaal Socialisme; de West-Europeesche democratie op de proef Lindeboom, De ontwikkeling van het straf stelsel in Sovjet-Rusland, 19171937. Technische en toegepaste wetenschappen. Loon en Eu we. Oom Jan leert zijn neefje schaken. Offringa, De raadgever voor ieder die wil bouwen. Stoom; handleiding voor het stoombedrijf Wolf en Hettema, De natuur als arts; hand boek voor de natuurgeneeswijze. Land- en Volkenkunde. Grondijs, Spanje; een voortzetting van de Russische revolutie? Ponder, Java's pracht en praal. Ned. en in liet Ned. vertaalde romans. Ardau, (pseud, van M. van der Hilst) Die eenmaal steelt Coolen, De drie Gebroeders. Lewis. Dat gebeurt hier niet. Philips. Henri van den overkant Schendel. Van. De rijke man. Duitsche romans. Herman Ruth's schwere Stunde. Toler. Briefe aus dem Gefangnis. ERNSTIGE AANRIJDING. Dinsdagmiddag werd op den Venneperweg in Haarlemmermeer een doofstomme man, de 40-jarige L., die bij het naderen van een auto plotseling den weg overstak, door dit motor rijtuig aangereden, met het gevolg dat hij tegen den grond sloeg. Hj1 werd onder be handeling gesteld van een dokter, die een voorloopig verband legde en overbrenging- naar een ziekenhuis noodzakelijk achtte, waar o.m. een beenfractuur geconstateerd werd. De politie stelde omtrent het gebeurde een onderzoek in. VRIJZ. DEMOCRATISCHE BOND Dinsdagavond had in Hotel Lion d'Or een gezellige bijeenkomst plaats voor leden der afd. Haarlem van den Vrijz. Dem Bond en him huisgenooten. Als spreker trad op de heer A. J. van Leusen uit Velsen. over het onder werp: Onze eisch aan anderen en aan ons zelf". Spreker belichtte den geestelijken ach tergrond van de Vrijz. Democr. beginselen. Wanneer men gedragen wordt door een diep gevoelde overtuiging, wanneer onze beginselen werkelijk doorleefd zijn, dan is hierdoor onze levenshouding bepaald. Dan komt men tot een beginselvastheid, die blijft, ook wanneer men, in eigen kring, het met een onderdeel soms niet geheel eens is en men is bereid, indien noodig. ook persoonlijke offers voor. zijn over tuiging te brengen. Wij meenen, aldus spr.. dat een werkelijke vooruitgang in .de maatschappij niet mogelijk is zonder geestelijken groei. De kracht van onze levensbeschouwing gaat verre uit boven de practische formuleering van onze idealen in ons program. Wij eischen van ons zelf en van anderen: Eerbied voor den mensch, ver draagzaamheid. openbaarheid, eerlijkheid. Wij weten, dat wij. bij het stellen van deze eischen, door menschelijke tekortkomingen, ons kwets baar maken voor critiek. Maar wij aanvaarden de onvermijdelijke spanning tusschen onze idealen en de werkelijkheid, in het besef, dat leven in vrijheid moeilijker is. dan leven in een systeem van gebondenheid, maar ons ge legenheid geeft tot het nastreven van het hoogste levensdoel van den mensch: het strij den voor zijn heilige overtuiging. Voor en na deze rede werden enkele muziek stukken voor cello en piano uitgevoerd door Mej. Hendrica Hessels en Fred Luyken. Deze intermezzi werden door de aanwezigen bijzon der gewaardeerd. Verder werden verschillende zangnummers gegeven door mevr. E. C. L. KooimanDank- meijer, op de piano begeleid door mej. C. Teeves. Ook dit optreden viel zeer in den smaak, evenals de declamatie door één van de dames-leden. Een succes was natuurlijk ook het optreden van den heer C. Visser met zijn sprekende pop „August". MIDKT EIBICITIN Purmerend, 29 Maart 1938. Gemeentel. Kaasbeurs. Verhandeld 18 par tijen, wegende 41.000 K.G. Handel stug. Hoog ste prijs f 22.50 2 Kleine Boeren f 22, handel matig; 679 K.G. boter 1.29—f 1.34 per Kilo; weiboter 1.26f 1.24 per Kilo; 716 runderen. 180 vette koeien 68—71 per Kilo, matig: 306 gelde koeien 160—220 per stuk, matig; 210 melk koeien 180310 per stuk, matig; 20 stieren, 5460 per Kilo, matig; 17 paarden 90260 per stuk, stug; 19 vette kalveren. 3060 per Kilo, matig; 1168 nuchtere kalveren voor de slacht, 612 per stuk, vlug; nuchtere kal veren voor de fok 1118 per stuk, vlug; 136 vette varkens voor de slacht 5759 per Kilo, vlug; 38 magere varkens 30—38 per stuk, matig: 364 biggen; 959 schapen 1734 per stuk. matig: 39 bokken 313 per stuk, matig: kipeieren 2.502.90 per 100 st.; eendeieren 2.65 per 100 st.; 6500 piepkuikens Noord- Hollandsche blauwe 70—80 per Kilo; 3200 oude kippen en hanen 0.45—0.50 per Kilo; konijnen 0.500.84 per stuk; 600 eenden 0.30 —0.70 per stuk; duiven 0.40 per paar. 200 kievitseieren 0.200.25 per stuk. Afdeeling eieren. Aanvoer 120.000 eendeieren 2.153.20 600.000 kippeneieren. 65—66 K.G. f 2.70—f 2.80 63—64 K.G. f 2.60—f 2.70 60—62 K.G. f 2.55—f 2.65 58—59 K.G. f 2.50—f 2.60 56—57 K.G. f 2.50—f 2.35 53—55 K.G. f 2.40—f 2.50 AMSTERDAMSCHE VEEMARKT. Amsterdam 30 Maart 1938. Ter Veemarkt waren heden aangevoerd: 220 vette kalveren le kw. 7378, 2e lew. 6270, 3e kw. 5060 per K.G. levendgewicht. Nuch tere kalveren 58.50 per stuk. 95 Varkens: Vleeschvarkens, wegende van 90110 K.G 6667, zware varkens 6566, vette varkens 6364 per K.G. slachtgewicht. Aangevoerd 3 wagons geslachte runderen uit Denemarken. Markt Woerden (Woensdag) Aanvoer 44 partijen kaas: Met rijksmerk le kw. f22f23; met rijksmerk 2e kw. f 19,50 f 21. Handel traag. OVERZICHT Vette kalveren ruimere aanvoer, slepende handel, onveranderde prijzen. Nuchtere kal veren behoorlijke aanvoer, vlugge handel, prij zen iets lager dan Maandag j.l.. Varkens zeer matige aanvoer, handel zeer traag, voor vleeschvarkens iets lagere prijzen. VEEMARKT ROTTERDAM. Dinsdag 29 Maart 1938. Totaal aanvoer 5004. Paarden 155, Veulens 2, Magere runderen 1512, Vette runderen 850, Vette kalveren 56, Graskalveren 71, Nuchtere kalveren 2081, Schapen en lammeren 185, Bokken en geiten 85. Prijzen per K.G.: Vette koeien le kwal. 76, 2e kwal. 66, 3e kwal. 5054. Vette ossen resp. 70, 60, 54—56. Stieren resp. 64. 58, 54. Vette kalveren resp. 115, 100, 65—75. Schapen resp. 50, 45, 40. Lammeren resp. 60, 55, 50. Nuchtere kalveren (slacht) resp. 37, 33, 27. Slachtpaar- den resp. 59, 52, 44. Prijzen per stuk: Schapen le kwal 28, 2e kwal. 25, 3e kwal. 20. Lammeren resp. 21. 18, 15. Nuchtere slachtkalveren resp. 8.50. 6.50, 4. Nuchtere fokkalveren resp. 22, 20, 16. Slacht- paarden resp. 240, 195, 140. Werkpaarden resp. 380, 330, 200. Hitten resp. 250, 200, 100. Stieren resp. 350, 270, 190. Kalfkoeien resp. 320, 275, 200. Melkkoeien resp. 315, 280. 205. Varekoeien resp. 215, 180, 150, Vaarzen resp 225, 170. 120. Pinken resp. 185, 150, 110. Graskalveren resp. 120, 80. 50. Bokken en geiten resp. 11.50, 7.50, 4. Omschrijving Dinsdagsche marktnoteering: Vette koeien en ossen, aanvoer iets ruimer, handel matig, prijzen als gisteren, pr. koe tot 80 c. pr. os tot 74 ct. Stieren, aanvoer flink, handel traag, prijzen iets hooger als gisteren, pr. ex. tot f 1.25. Schapen en lammeren, aan voer matig, handel slecht, prijzen staande. Nuchtere slacht- en fokkalveren. aanvoer als vorige week, handel redelijk, prijzen stijgend. Paarden, aanvoer iets korter, handel traag, Drijzen voor slachtp. onveranderd, werkp. en hitten duurder. Kalf- en melkkoeien, aanvoer groot, handel kalm, prijzen prijshoudend. Va rekoeien, aanvoer iets grooter handel tamelijk, prijzen iets hooger. Vaarzen en pinken, aan voer tamelijk, handel kalm. prijzen station- nair. Graskalveren, aanvoer iets kleiner, han del tamelijk, prijzen omhooggaand. Bokken en geiten, aanvoer als vorige week, handel matig, prijzen iets stijver. MARKT BODEGRAVEN. (Dinsdag). Aangevoerd 86 partijen Goudsche kaas, alle met rijksmerk, totaal 3870 stuks, wegende 34830 K.G. Prijs met R.M. le soort f 23 tot f 24.50. 2e soort f 20 tot f 22. Handel flauw. BURGERLIJKE STAND HAARLEM. 30 Maart. Ondertrouwd 30 Maart: S. A. van 't Woud en G. v. d. Linde: H. A. Bakker en A. Mout- haan. W. Zandstra en M. A. Jansen: L. H. M. v. d. Hoorn en S. Broeren: A. Raad en E. Wol- terson: P. A. Hinze en B. v. d. Haak; P. Bosma en J. Schraal; W. A. J. van Baardwijk en J. G. van Doorn: F. Oosterdijk en E. C. Winkel man; J. Beers en N. A. M. van Zoelen; C. v. d. Geer en W. M. de Kork; J. H. J. Truijens en C. M. H. Luiten; J. A. de Haas en N van Os; G. Stam en E. M. Schuijt. Getrouwd 30 Maart: C. C. Maarleveld en E. J. Jordan; J. van Wissen en S. Willemse; F. Boes en G. Zut; P. F. Spoor en D. Roode; C. J. Vos en A. N. Hoe ben; J. Drost en H, Prins: J. Flieder en E. Plindera; H. A, van der Meij de Bie en A. H. Hermsen; J. Bruijns en M. van Luijn; A. J. C. van Wees en D. van Zutphen; F. C. A. Schipper en H. M. W. Mulder; H. J. Zweers en A. Stroker; G. E. J. Haack en A. M. J. Nijhuis. Bevallen 28 Maart: A. Stam—Terra, d.; C. Geerlingsvan der Aar, d.; M. L. Schoone- beekvan Seggelen, z.; 29 Maart: A. M. Hou- welingRauhut, d.: W. Blokde Bruin, d.: W. C. Huis in 't. VeldNouwland, z. Overleden 28 Maart: M. Boosmanvan der Meulen. 73 j., Ged. Oude Gracht; 29 Maart: G. D. Molanus. 63 j.. Schouwtjeslaan: T. de Koe, 72 j„ Rustenburgerlaan: 30 Maart: E. P. KoningKern. 67 j., Zuidpolderstraat; A. M. Wessels, 22 j.. Kamperlaan. UN GIGANTISM FllMWCBK: (Adv. ingez. Med.) Het straat- en marklkooplieden- bedrijf. Een Commissie gevormd uit vertegenwoor digers van verschillende organisaties van markt- en straatkooplieden en kleinhande laren heeft zich tot. B. en W. van Haarlem gewend met de mededeeling, dat naar haar meening het markt- en ventwezen te Haarlem op onvoldoende wijze geregeld is. De bestaansmogelijkheid voor handelaren, die hun bedrijf uitoefenen in de straat- en markthandel, is tot een minimum geslonken. De»commissie zou het op prijs stellen, indien een betere regeling vair het ventvraagstuk werd verkregen en verzoekt B. en W. een gun stig prae-advies te willen uitbrengen op het voorstel van een 4 1 raadsleden, strekkende om vertegenwooro.isrs uit organisaties te doen opnemen in de ambtelijke commissie in zake verleening van ventvergunningen en be handeling van daarmede verband houdende kwesties. Blijkens de memorie van toelichting meent adressante, dat de commissie de navolgende wenschelijkheden onder het oog zou kunnen zien. 1. dat slechts ventvergunningen worden verstrekt voor een groep van artikelen uit een bepaalde branche en niet. zooals thans voor komt, dat met dié artikelen mag worden ge vent, welke de meeste winstmogelijkheid bie den op een bepaald tijdstip: 2. dat slechts bij hooge uitzondering bij- teun zal worden verleend aan venters; 3. dat geen ventvergunningen meer worden verstrekt aan georganiseerde arbeiders (b.v aan vischlossersi 4. dat de verkoop van bloemen en visch in den vervolge niet meer op de groentenmarkt zal plaats vinden; 5. dat de standplaatsen na afloop van het loopende pacht jaar zullen worden verhuurd en de huidige pachters in den vervolge huur zullen moeten betalen; zulks om te voorko men, dat een concurrent, die een hoogere pachtsom biedt, gebruik zal maken van de door den tegenwoordigen pachter tot een broodwinning opgewerkte standplaats. VORIGE KOERS KOERS VAN HEDEN pl.i" 1.30 pl.m 1.45 pl.m 2.0(1 pl.m 2.15 STAATSLEENINGEN BIN NENLAND. 4 pet. id 1933 11 3 pet. Nederland - - - - - STAATSLEENINGEN BUI TENLAND. 5V2 pet. Duitschl 1930 (Youngleening) 25s/ 25% Youngleening (met ver- 28& CO Ol 28 8ANK-INSTELLIN GEN. Amsterd. Bank Handel Mpij Cert van f 250 Koloniale Bank Ned. Ind Handelsbank Rotterd. Bank .7"- r" 'NDUSTR. OND. BINNENL Alg. Kunstzijde Unie 31 301/.. 30V, 301/4 30% v. Berkels Patent Calvé Delft Cert Ned. Ford ex 40 afst 279 - Philips Gloeil.Gem3ezit 250'/, 240%. 240 2431/2 242 Unilever 1371/2 135', 134% 135% 135»/, NDUSTR. OND. BUITENL 4s/s Intern. Tel and Tel - - 4.Vo Anaconda 18% 16% 16% 16% '6% Bethlehem Steel 31V? 31%, 31 Va 31% Cities Service - Gew Steel - - U. S. Steel 31 Va 29V, 29% 29% 29% 21% 20/6 20& 20 Radio Corp ETROLEUM. Kon. Petr 3951/2 287 288 290 287% 7% 71/4 7% 73/, 7 I5:V. 7% 15 15 Tidewatej 7% 73/, 7& 1IJXBOUW. 75 Alg Explor Mij Redjang Lebong 170 Billiton n 'ROLONGATTE. - - SCHEEPVAARTEN. Kon. Ned, Stoomboot 105%, 102 101%, 103%. 102% Scheepvaart Unie 105V, 98 98 993/., 99%. Koninkl. Paketvaart 159 - 156% Rotterdamsche Lloyd lOOi/a 97 97" Maatschappij Nederland 98 93 95 - 95%, Holland—Amerika Lijn CULTUUR MAATSCIL H. V. A 388 379 379 384 384' Java Cultuur 125 Ned. Ind Suiker Unie 107 Vorstenlanden - Dell Batavia Deli Maatschappij 209 207i/2 207 210 259 255V, 255 260 4BAKKEN. 261 257% 260 4 MER. SPOORWEGEN. Southern Pacific Vis 6V 67/* 7% Wabash Railroad 1 Union Pacific Chic. Milwaukee Missouri Kansas Texas iVs BBERS. Amsterd Rubber 178 1661/- 166% 1691/ 165%, Deli Bat Rubber - 185 126 .{endene Lemboe '42 Serbadjad) 74 - botterdam Tapanoell - 8? Bandar Rubbei 16 125 - - Preanger Rubber •01/.. 'ava Caoutch. icO 200 Sumatra Rubber 165 - - - (Adv. ingez. Med.) Regeering in Roemenië afgetreden BOEKAREST. 30 Maart iHavas). De re geering is afgtreden. De Bolgewassen. Groei gaat voorspoedig. Dank zij het mooie weer van de eerste we ken in Maart zijn de bolgewassen, speciaal wat hyacinten en narcissen betreft, uitste kend gaan groeien. De koudere temperatuur van de laatste dagen heeft nog wat rem mend gewerkt, maar het laat zich toch aan zien, dat over ongeveer een week al veel te genieten zal vallen, vooral in Hillegom, Vo gelenzang en Noord wij kerhout. De kans be staat. dat het groote bloembollenfeest met Paschen gevierd kan worden. KORPS MOTORDIENST. De derde ploeg herhalingsoefeningen is bij het korps Motordienst onder de wapenen ge komen, waaruit is gevormd de derde herha lingscompagnie. De dienstplichtigen behoo- ren tot de lichtingen 1927 en 1928. De totale sterkte is 14 onderofficieren en 110 korpo raals en soldaten. Met het commando van de compagnie is belast de reserve-kapitein W. J. Kamphuis. Verder zijn ingedeeld reserve le luitenant Mr. P. van Driel, res. 2e luit. B. L. W. Bos song en vaandrig J. M. van Swaay. Voor de dienstplichtigen is het vertrek met groot verlof bepaald op 6 April e.k. VERMISTE AUTO TERECHT. De auto. die Maandagavond half tien uit de Bosch en Vaartstraat werd weggehaald, is door de Dordrechtsclie politie te 3 uur op den Rijksstraatweg te Dordrecht in de richting Moerdijk, zonder benzine, doch ver der geheel compleet aangetroffen. De wagen is naar Haarlem teruggebracht DAMES-HOCKEY. ENGELAND—NEDERLAND. Het Engelschc elftal. Uit Londen: Het Engelsche dameshockey- elftal, dat Zaterdag 2 April a.s. te Folkestone tegen Nederland zal spelen, is als volgt sa mengesteld: Doel: Harrison. Achter: Knott en Collins. Midden: Burness. Maddox en Lodge, Vóór: Milne, Dickinson, Hunting, Donoghue en Palmer. HEEMSTEDE M. BURGERLIJKE STAND Ondertrouwd: D. E. N. Voerman Wijkhuizen. Getrouwd: H Navis en G. A. R. Hartland. C. Bolier en A. H Lindeman. Bevallen: C. C. v. Bellen-Honig (z.) M. J. v. Holland-v. Buuringen (z.). C. G. Kleen-Ste- houwer (d.). IJMUIDEN VERWACHTF «NVOER. Thuisstoomende voor de Donderdagmarkt: Clasina Luther IJM 59, vangst: 170 man den gul, 25 manden koolvisch. 15 manden platvisch, 10 manden varia, totaal 220 man den, benevens 1550 stuks ijskabeljauw en 400 stuks stijve kabeljauw. BESOMMINGEN. Trawlers Manden: 250 Bloemendaal IJm. 71 f 3390. 295 Zkarte Zee IJm. 94 f 2100. 115 Neptunus IJm. 87 f 1480. 350 Schoorl IJm. 39 f 3030. 250 Uiver 384 f 2180. 335 Eendracht IJm. 117 f 2400, 540 Gloria IJm. 37 f 3700. 285 Aneta IJm. 82 f 2730. Loggers niet vcrschc haring. KW. 89 f 530. Kw. 173 f 160 MARKTBERICHT. IJmuiden, 30 Maart 1938 (AN.P Tarbot f 0.70—f 0.56 per kilo. Tong f 1.26—f 0.86 per kilo. Heilbot f 1.02—f 0.64 per kilo Griet f 24—f 18 per 50 kilo. Groote schol f 18 idem Middel schol f 21f 18 idem Zetschol f 18.50—f 16. Kleine schol f 17.50—f 9.50 idem Bot f 7 idem. Schar f 12—f 4.50 idem Tongschar f 25—f 15 idem. Poontjes f 9.00—f 4.50 idem. Groote schelvlsch f 16.50—f 12.50 idem. Middel schelvisch f 20.50—f 12 idem. Kleinmiddel f 19f 14 idem, Kleine schelvisch f 17—f 10 idem. Groote gul f 10.50—f 10 idem. Kleine gul f 12.50—f 7.50 idem Wijting f 10—f 7 idem. Makreel f 12 idem. Groote heek f 45—f 43 per 125 kilo. Middel beek 38—f 24 idem. Kleinmiddel heek f 9.10—1 8.60 per 50 kilo Kabeljauw f 38— f 10.50 per 125 kilo. Kleine heek f 6.50—f 5.50 idem. Vleet f 3.10f 1.55 per stuk. Leng f 2.00—f 0.5Ó per stuk. Koolvisch f 0.62—f 0.20 per stuk. Rog f 15f 14 per koop.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1938 | | pagina 7