Garage Hartog H.D.« N' Rubriek voor Vragen donderdag 7 juri 1938 HAARLEM'S DAGBLAD 9 Borgstellingsfonds voor Kennemerlaiid. Gemeentelijke subsidie van 1350 over 1938 voorgesteld. B. en W. schrijven aan den Raad: De Stichting Borgstellingsfonds voor Ken- nemerland heeft tot Haarlem en de andere bij het Fonds aangesloten gemeenten het verzoek gericht voortaan nog een jaarlijksche bijdrage van 1 cent per inwoner te mogen ontvangen, aangezien de huidige inkomsten van het bijeengebrachte stamkapitaal niet toereikend zijn om het werk op de door de Regeering aangegeven methode behoorlijk te ontplooien, terwijl bovendien het in uitzicht gesteld provinciaal subsidie van 1 cent per inwoner afhankelijk is van de toekenning van een even hooge jaarlijksche bijdrage van de gemeenten. Van de 7 bij het Fonds aangesloten ge meenten heeft een drietal deze nadere bij drage inmiddels reeds toegezegd. Een bijdra ge van pl.m. f 1350,van Haarlem, vermeer derd dan met een gelijk bedrag van de pro vincie, zou de geldmiddelen van het Fonds niet onaanzienlijk versterken. Daar het hier een instelling betreft, welke aan den handeldrijvenden en industrieelen middenstand vooral in dezen tijd zeer doel treffende hulp kan bieden en de noodige waarborgen in den vorm van medezeggen schap en toezicht aanwezig zijn, dat de Haar- lemsche belangen niet uit het oog worden verloren, meenen wij, dat er aanleiding be staat, die gevraagde bijdrage, althans voor loopig voor het jaar 1938, toe te kennen. Of deze subsidie van de zijde van Haarlem ook voor 1939 en eventueel volgende jaren wen- schelijk is, zal te zijner tijd moeten worden beoordeeld, wanneer gebleken is dat ook alle andere aangesloten gemeenten die nadere bijdrage geven. B. en W. stellen dus voor, aan de Stichting Borgstellingfonds voor Kennemerland over 1938 toe te kennen een subsidie van 1 cent per inwoner van Haarlem, gerekend naar het aantal inwonex-s op 1 Januari van dat jaar. TOONEELGEZELSCHAP „DE SCHAKEL". Het tooneelgezelschap ,,De Schakel" onder leiding van Constant van Kerckhoven en An ton Ruijs, is voor zijn eerste speelseizoen als volgt samengesteld: Tilly Lus, Mien van Kerckhoven—Kling. Marie van Westerhoven (a. g.) Aline Markus, Mela Soesman, Constant van Kerckhoven, Anton Ruijs, Paul Huf (a. g.) Pierre Myln, Max Croiset (a. g.), Ko van den Bosch, Ben Aerden, Willy Ruijs. Geslaagd voor het machinisten diploma b, eerste gedeelte: J. L. P. Houberg te Haarlem. PERSONALIA. Onze stadgenoote mej. T. A. Druijf, een jeugdige talentvolle violiste, heeft het verge lijkend examen ter verkrijging van de beurs, beschikbaar gesteld door het Geesje Poutsma Leen te Leeuwarden ten behoeve voor Ne- derlandsche muziekstudeerende meisjes, dat gehouden is aan het Conservatorium te 's Gravenhage, met goed gevolg afgelegd, zij is als no. 1 op de voordracht geplaatst. Mej. Druijf was leerlinge van de muziek school van de Mij. tot Bevordering der Toon kunst te Haarlem; voor haar leeraar in het vioolspel den heer Jos. de Clerck, een groot succes. VOOR DEN KANTONRECHTER HAARLEM, 6 Juli. HET CRISISMELKBESLUIT. Hedenmorgen verscheen voor den kanton rechter een verdediger namens verd. B.: laatst genoemde had op 13 April zijn zoon te Bever wijk in den zin van het crisismelkbesluit be doelde melk langs den openbaren weg laten vei*voeren. De vader zelf noch de zoon had daartoe vergunning. De vader was bij ver stek tot f 8 veroordeeld. De verdediger voerde aan dat in casu van een strafbaar feit geen sprake kan zijn, aan-, gezien daartoe bezijden een constateeren van een overtreding van art. 2 van het crisisbe- slult in de dagvaarding omschreven dient te zijn dat het geen van de in art. 3 van het be sluit genoemde gevallen betreft. De Ambtenaar van het O.M. was het hier niet mee eens, maar de Kantonrechter wilde de aangelegenheid bestudeeren en stelde de zaak derhalve uit tot 1 Augustus a.s. (Bovenstaande is reeds in een deel onzer vorige oplage opgenomen.) Overtreding van de arbeidswet. Voorts verscheen bij herhaling voor den kantonrechter een bakker, die de arbeidswet had overtreden door den '2den Paaschdag vei-sch brood te leveren en des Zaterdags te voren eveneens, terwijl hij dit volgens mi nisterieel besluit alleen een van genoemde dagen had mogen doen. Verd. had dus, zoo als de ambtennaar van het O. M. het uit drukte, van twee hooibergen gegeten. De controleur van de arbeidswet getuigde; op den bewusten Maandag des morgens om half 10 had de zoon van den verd. aan de Leidschevaart versch brood afgelevei-d. De jongen had dit ook bekend, en verder gezegd dat om half negen met broodbakken was begonnen. De controleur was daarop naar de bakkerij gegaan, en daar had de zoon zijn verklaring in het bijzijn van zijn vader nog herhaald. Een andere getuige was een broodbezorger, die in dienst van den bakker Zaterdag 16 April om 6 uur in de bakkerij begonnen was met werken. Hij verklaarde voor tien uur be gonnen te zijn met versch brood te bezorgen De zoon van verd. verscheen ook als getuige en hij bekende voor 10 uur brood te hebben afgeleverd. De ambtenaar van het O. M. vroeg een straf van 6 dagen hechtenis. De verd. zelf verklaarde nog dat hij des Vrijdags voor Paschen na den middag begon nen was met brood bakken. Hij verklaarde over een procédé te beschikken waardoor dit brood, dat in den zin der wet den volgenden ochtend oudbakken is, zoo geproduceerd kan worden dat het voor versch door kan gaan. Hij had daarover nog nooit klachten van klanten ontvangen. De controleur van de Arbeidswet legde daarop als deskundige de verklaring af dat hij het niet mogelijk achtte dat het brood zoo lang versch kon blijven. Daarenboven heeft verd niet ontkend dat het geen versch brood was maar dat het afgeleverd werd. De ambtenaar van het O. M. persisteerde bij zijn eisch. De politierechter legde voor elk aer begane overtredingen, een dag hechtenisstraf op, in totaal derhalve 4 dagen. TWEEDE H. B. S. MET 5-j. c. TOELATINGSEXAMENS. Geslaagd voor het toelatingsexamen aan de 2e H.B.S. b met 5 j. c. te Haarlem: Hans Vogel Henny Langeveld. Jan de Vries, Wim Felix. Henk Wyckerheld Bisdom, Wim Groenewoud. Johan v. d. Hoff, Hans Langen- berg, Leo van Gelder, Frans Spee, Wulf v. d. Eshof, Corry Hovenkamp, Gerard Jansen, Johan Jansen. Anne Marie v. d. Boom. Piet Jonker, Betty Boekhoud. Rien v. d. Pol, Henny Dekker, Ernst Glasër. Gerhard Schmitt. Bert Engel, Rita v. d. Heuvel, Coen Beunder, Frans Belle, Henny Hamel, Emile Schotman, Bennie de Vries, Hans Willemse, Toos Visser, Mein- dert Stapel, Jan Yspeert, Meta Hamel, Gori-ie Keyser, IJsbrand Koopmans, Herman v. d. Berg, Kees Kruiten. Han Hogendijk. Willy Leurink. Paul Jonker, Anky Jonkman. Leo Weiter. Theo de Boer, Piet Meiboom, Marius Boelsma, Hans Schultheiss, Albert Grol, Jan Oudejans. Bevorderd van I naar II: Hannie Aufderheyde, Hannie Becker, Cily de Crauw, Lea Germeraad, Ando Hana, Evert Heemskerk, Theo Hoek. Anton Kloots, Corry de Lange, Leo Langhorst, Hans van Lier, Her man Maks. Henk Offringa, Daisy Rosbach, Kées Sipkes. Leo Steenhuizen. Kees Teer, Tine Visser, Marie de Vries, Wim Walles, Luuk Vuurmans, Lucie Visser, Cor Bodbijl, Hans Brackman, Corrie van Buuren, Jet Carsjens, Dina v. d. Eist, Sybe Hoogstra, Jan van Kam pen, Wim Keppels, Tonny Klasen, Coba Klin- gers, Jan Klumper, Wim Koelman, Berna Ko- min, Bernard Mantz. Jan v. d.. Oord, Wim Rijnveld, Adri Stuy, Frits Traast, Nora Ver gers. Henk van Vliet, Mientje van Zon, Ada Leonhart. Max Berman, Richard Blauw. Ernst Blok, Hans Burck, Edde Damstra, Gerrit Dilg, Evert Huynink. Kees Kraneveld. Gerard Mes- ritz, Guus Onstenk, Ap Schalk, Wim Schön, Kees Stapel, Han Wouterse, Wim Rijkers. Bevorderd van II naar III: Kees Beunder, Deetje van Buuren, Mieke Carsjens, Bob Dootjes, Anneke van Dijk, Wim Groen, Henk Grondel, Leo Hommels, Henny Hoi-st, Albert Hovenkamp, Piet van Lohuizen, Leni Reeders, Annie Roggeveen, Adri de Ron den, Henk Schipper, Piet Stapel, Rob Stegwee. Dick Verhaar, Hans Klinkenberg. Hans van Aken, Wim Brackman, Jaap Dilg, Liesje Don ker, Bep Hagens, Niek Huynink. Joop van Ipenburg, Willy de Jong, Leo van Leeuwen. Piet v. d. Maat, Annie Meyer, Annie Middag, Boelie de Nijs Bik, Willy Rauchbaar, Piet Schoen, Harry Spies, Nini Steenken, Alex Timmerman (voorw.), Jan Venekamo. Bob Vinkenoog, Wim Wortel, Kees Broertjes (voorw.) Leendert Dingemanse, Mar. Dunlop, Berny van Engei's, Nico Groen, Gerrit van Holst, Piet Huizinga, Jan Komin, Jan Lan- genberg, Carol Lanz, Joop Pardoel, Lourens Rempt, Hans van Unen, Maurits de Vries (voorw.)Kees Wyckerheld Bisdom. Bevorderd van lil naar IV: Jan v. d. Akker, Herman Bruce, Wim Cassee, Cili Chlebna, Hein Felix. Nico Franken, Jopie Germeraad. Mijntje Hijner, Henk Jonker (voorw.). Henk Jonkman, Henk Kroon, Hannie Meewis, Rob Metzelaar, Jan Neisingh, Piet Otterspoor. Piet Piminelaar, Tom Sanger, Co Schuurman. Melius Tenbroek, Hans Veldkamp. Ties van Waard, Loet Wesly, Theo Belterman. Bob van Borkum, Court Flemming. Alfred Fuhri, Hans Govers, Jan Haak. Loes Horsmeier, Hans Koppen, Jan Koutstaal, Netty Langeveld (voorw.) Son ja v. d. Palm, Wim' Polder, Letty Reeders (voorw.), Theo Roqué, Bob Rijke- boer, Lex Starink Deters, Ad Visser,'Frieda de Vries, Kees Yspeert, Jaap Admiraal (voorw.), Lex Bouwes. Armand Bronkhorst, Hybrand Buma (voorw.)Wim Fielmich, John Goes, Frans Groen, Eric v. d. Haak; Loe Has- selman, Jan v. d. Hoeff (voorw). Arend Hijner Jan Jansen, Jo Jansen van Galen, Nico Kla ver, Nico Kok, Willy Noordhof f, Wim Resoort, Hugo Schouten, Jan Steenbeek. Jaap v. d. Veen, Ger Visser, Hans Vogelesang, George Wyninckx (voorw.), Hans Jomtsma. Bevorderd van IV naar V: Hein Bosma, Annie Deelder, Kees Hakkesteegt, Gerrit van Hensbergen, Bob Jürgens, André Kees. Johan Koelman, Loes Krijt, Frits Lanz, Corry Las- schuit, Hans van Luyk (voorw.), Eddy Mesritz, Ad Oosterveld, Riek Paul, Piet Plaisier, Ep v. d. Poll, André Schotman, Geert Timmer, Jan Vet, Klaas Visser, Theo Wieringa, Jan van Wijk, Ewold Behle, Bert Bos, Hans den Bremer, Louis Douglas Broers, Bob Geerlink, Jaap Goedkoop, Adri van Holst, Jan Kok, Jan Mol, Ferry van Ommen, Wim Oomen, Willy Scheen, Jan Schreuder, Bertus Schijf (voorw.*. Rudolf Tijsseling, Paul Venekamp, Louis Wieringa. Voor luxe verhuur zonder chauffeur, naar Turfmarkt 26 en 18 Tel. 16066 Een oud en vertrouwd adres. Prijzen uiterst conenrreerend! Keuze uit c.a. 30 wagens, 2, 4 en 6 persoons, alsmede bestel wagens, W.A. verzekerd. (Adv. Ingez. Med.) EXAMENS. Lijst van geslaagde candidaten voor het Middenstandsdiploma Algemeene Handels kennis, afgenomen door den Koninklijken Ne- derlaxxdschen Middenstandsbond. Volledig examen A: C. J. Oudendijk (Drxehuis-Velsen)J. Oudendijk (Driehuis-Velsen)D. J. A. Paap (Haarlem); G. J. Veldwijk (Haarlem); K. Vos (Haarlem); D. Jongejans (Hoofddorp); F. S. v. d. Linden (Haarlemmermeer). Speciaal examen B: H. H. A. v. Beek (Haarlem)J. v. d. Beukei (Aalsmeer); M. v. d. Beukei (Aalsmeer); B. de Boer (Aalsmeer); W. Bogaards (Aals meer) P. J. Bogerd (Heemstede)D. Pol (Aalsmeer); M. Bol (Haarlemmermeer); J. H. Bolling (Haarlem); C. Buis (Aalsmeer); P. Clement (Aalsmeer); D. Deddens (Hoofd dorp); G. G. Dekker (Aalsmeer); P. v. Dille wijn (Aalsmeer); J. H. v. d. Dool (Aalsmeer); G. Emens (Hoofddorp); A. Eveleens Pzn. Aalsmeer); C. Eveleens (Aalsmeer*; D. Eveleens (Aalsmeer); A. de Feyter (Hoofd dorp); J. Geleyn (Aalsmeer); A. C. P. M. v. Glls (Aalsmeer*; Th. J. Hart (Haarlem); J. Harting (Aalsmeer)W. de Heer (Hoofd dorp); H. C. Hendrikse (Aalsmeer); M. W. v. Hesteren (Haarlem); M. v. d. Heyden (Haar lemmermeer); J. Hogenkamp (Hoofddorp); P. Hulsbos (Haarlemmermeer); J. D. v. Iperen (Aalsmeer); P. C. v. Iperen (Aals meer) P. Jongeneel (Haarlemmermeer)H. Th. Koning (Hoofddorp); N. L. Koning (Hoofddox*p); B. C. KooimanSeton (Aals meer); J. Kooy (Haarlemmermeer); L. J. W. v. d. Laan (Aalsmeer); J. v. d. Laarse (Aals meer); W. v. d. Laarse (Aalsmeer); A. Lan- ser (Aalsmeer)W. Lanser (Aalsmeer)A. Leen (Hoofddorp); J. Mantel (Aalsmeer); W. N. Mantel (Haarlemmermeer); G. F. v. d. Meer (Aalsmeer)J. Millenaar (Aalsmeer) P. C. Oldenburg (Hoofddorp); J. v. d. Peet (Haarlem); J. v. Raam (Haarlemmermeer); J. W. Schekkerman (Haarlemmermeer); W. v. d. Schilder (Aalsmeer); J. P. van 't Schip (Aalsmeer); R. J. Schmitt (Aalsmeer); C. Schouten (Aalsmeer)A. Schreuder (Aals meer); P. Smit (Haarlemmermeer); J. E. Smits (Haarlem)P. Speksnijder (Aalsmeer) J. Spruit (Dirkshoorn); J. J. Suyk (Bever wijk); J. Tabak (Beverwijk); R. C. v. Toor (Haarlem); H. A. P. Veuger (IJmuiden); F, J. C. Vreeken (Aalsmeer); J. d. Vries (Aals meer) J. J. P. v. d. Wekken (Haarlem)S. G. Westerman (Hoofddorp); A. Willems (Aals meer); A. A. v. Zeideren (Hoofddorp); P. v. d. Zwaard (Aalsmeer). PROGRAMMA VAN DE HAARLEMSCHE RADIO CENTRALE OP VRIJDAG 8 JULI Programma I: Hilversum II. Programma IIHilversum L Px-ogï. 3: 8.— Keulen 10.20 Parijs Radio 12.05 Radio P. T. T. Nord 12.20 Keulen 1.20 Ned. Brussel 205 London Regional 4.20 Keu len 5.20 Parijs Radio 6.50 Fransch Brussel. 7.20 Keulen, 9.20 Loixdon Regional, 10.45 Pauze 10.50 Keulen Progr. 4: 8.00 Ned. Brussel 9.20 Diversen 10.35 London Regional 1.35 Droitwich 6.45 Diversen of Gramofoonmuziek, 7.50 Droitwich 9.20 Wee- nen (of Gramofoonmuziek. 10.20 Droitwich. Progr. 5: 8.007.00 Diversen. 7.00 Eigen gramofoonplatenconcert. Herinneringen 1. Poppies for Remembrance, Foden's Motor Works Band. 2. Viennese Memories of Léhar, Reg. Dixon. 3. Herinneringen, Willy Derby. 4. Golden Memories, The Selma Mouth Organ Band. 5. Standchen aus alter Zeit, Balalaika Orkest 6. Will you x'eniember, J. Macdonald en Nel son Eddy. 7. Memories of old Vienna, Vienna Orchestra 8. Veterans of Songland, zang, orgel en or kest. 9. Ik heb laatst een schat van een meisje ontmoet, Willy Derby. 10. Film Hits Memories, L. P. Acc. Band. 11. Perfume of the past, Pierre Palla. 8.0012.00 Diversen. LEGER DES HEILS. ADJ. HEVESI EN MRS. HEVESI LEIDEN BIJEENKOMST VAN 10 JULI. Zondag a.s. zullen de bijeenkomsten van het Leger des Heils geleid worden door adjudant Edmund Hevesi en Mrs. Hevesi. Nadat de schooljai-en voorbij waren, inclu sief de Universiteit, kwam Edmund Hevesi als employé op een bank. Doordat hem op zekeren dag een Strijdkreet werd aangeboden, kwam hij in contact met het Leger des Heils. Hij sloot zich onmiddllijk aan en werd niet lang daarna als candidaat, tot opleiding als Offi cier in het Leger des Heils, aangenomen. Deze opleiding ontving hij ixx de Internationale Kweekschool te Londen. Toen hij tot luitenant was bevorderd, keerde hij terug naar zijn eigen land, Hongarije, waar hij als bevelvoerend officier in een corps werd aangesteld. Na eenigen tijd werd hij overgeplaatst naar het Hoofdkwartier aldaar, en werd nadat hij gehuwd was als kapitein weer in een corps aangesteld. Daarna deed hij ditzelfde werk gedurende 2 jaar in Duitsch- land, waarna hij weer in zijn eigen land terug keerde en op het hoofdkwartier te Boedapest als redacteur werkzaam was en de verant woording van het werk onder de jongelieden had. Na eenigen tijd werd hij divisie-secretaris en korten tijd daarna A. D. C. van den com mandant. In deze functie was hij geheel ver antwoordelijk voor alle redactie-, wettelijke- en andere aangelegenheden exx vex-tegenwoor- digde het Leger bij buitenstaanders en kerken. Een half jaar geleden ontving de adjudant bericht, hier te lande, waar het Leger des Heils een grooteren omvang heeft, zijn wex'k voort te zetten op het handels-hoofdkwartier. Mevrouw Hevesi is een dochter van wijlen brigadier Saak uit Duitschland. Ze heeft be langrijke ervaringen opgedaan in drie ver schillende landen waar het pionierswerk be gon en kwacn daarna bij het eerste corps te Weenen. Zij assisteerde den adjudant in ver schillende zaken op hoofdkwartier en corps- afdeelingen en was verschillende jaren ge zinsbond-secretaresse in Hongarije. SCHOOLHOOFD W. .T. SPELLER MET PENSIOEN. Wij vernemen, dat de heer W. J. Speller, hoofd van de St.-Josephschool aan de Nieuwe Gracht, met ingang van 1 September wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd het onderwijs zal verlaten, na het ruim veertig jaar gediend te hebben. De heer Speller was de laatste 25 jaar hoofd van bo vengenoemde school aan de Nieuwe Gracht. Hij zal Zaterdag 16 Juli afscheid nemen. TRINITEITS LYCEUM TE HAARLEM. Eindexamen HJB.S. B op 2, 4, 5 en 6 Juli. Geslaagd: W. S. Beers, H. B. J. Blom, C. A. M. Brandenburg, J. Dazert, F. A. D. Donse, F. M. Francken, L. F. J, M. Haase, H. Hoes, C. J. M. Kramer, P. B. Laming, J. J. C, Mathot, J. W. M. Meijer, N. J. Out, A. M. Schulte, A. W. M. Verbeek, Pieter Verkrqost. Afgewezen één. VERBETERING VAN DEN WAGENWEG. Verbreeding bij het Florapark. De Wagenweg voor zoover die langs het Florapark loopt, wordt voor het rijverkeer verbeterd. Aan de zijde van het park is een strook van een meter breed bij den rijweg ge voegd. Openbare Wei-ken is thans bezig die grond- strook te verharden, waax*na als wegdek, de houten blokken moeten worden gelegd. Deze verbreeding van den rijweg is voor dien zeer drukken verkeersweg een filnke verbetering. AANHANGWAGEN PLOTSELING LOSGESCHOTEN. WIELRIJDSTER AANGEREDEN EN GEDOOD. Hedenmorgen om half acht is het 16-jarige meisje A. Hovinga, wonende te Oostwold, toen zij met haar fiets op weg was naar Gronin gen, alwaar zij in betrekking is ter hoogte van den spoorwegovergang aan het Hoendiep, door een aanhangwagen van een vrachtauto, die plotseling van de truck losschoot gegi-e- pen. Het meisje werd van de fiets geslingerd. Zij kreeg een schedelbreuk en overleed eenige oogenblikken na het ongeluk. Het lijk is naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht. De Overtreding. door J. P. Baljé. OG net op tijd zag Jane Carrick, dat het verkeerslicht op „rood" sprong en met een hevig geknars van de remmen bracht ze haar wagentje tot stand. Ze mopperde wat in zichzelf over die kleine nesten van stadjes, die zich wereld- stadallures aanmaten, want er was wijd en zijd in den omtrek geen kip te zien. De stof fige, breede landweg lag eenzaam en verlaten in de zon te stoven aan het eind van de eenige behoorlijke straat, die het kleine Arae- rikaansche stadje Westpoint telde. „Die onvoorzichtige meisjes!" hoorde ze 'n grinnekende stem zeggen, en ze stond op het punt. een pittige repliek te geven, toen ze, opzijkijkend, zag, dat het een man van de mo- tor-politie was, die de grinnekende opmer king gemaakt had. Hij stond naast zijn mo tor geleund te jiraten met een boekhandelaar, die een luchtje schepte in de open deur van zijn winkel. Ze slikte haar woorden in, en ook op zijn joviale handgroet deed ze niets, dan trotsch het hoofdje in de nek werpen. Op dat moment sprong het licht weer op „groen", en een beetje geïrriteerd drukte ze met haar voet op de versnelling om weg te racen. Als een pijl uit den boog schoot ze weg, en even had ze er spijt van, dat ze die minuut in Westpoint niet gebruikt had, om haar autokap." waarvoor het nu feitelijk veel te warm was, af te doen. Maar ze liet de gedach te vervluchtigen, ze had geen zin, om nu weer te stoppen, want hoe eerder ze in New York zou zijn, hoe liever het haar was „Over een uurtje kan ik in New York zijn" peinsde ze. ..tenminste, als Ik 90 a 100 K.M !<an rijden, zooals nu." Maar op hetzelfde ogenblil schoot een motorfiets voor haai en ze gehoorzaamde aan de wuivende hand van den man van de motorpolitie en stopte. „U rijdt veel te hard!" berispte de man haar, „krankzinnig hard. Waar is dat goed voor?" Dat moest je eens weten, dacht Jane, maar ze keek erg schuldbewust en trok een lip. „Ik heb ontzettende haast", zei ze, „eeneen ziektegevalm'n vader „Hm," kuchte de wetshandhaver, „laat me Uw rijbewijs maar eens zien." Jane gaf het hem. „Het eigendomsbewijs heb ik helaas niet bij me. De wagen is van m'n vader, en ik vergat het hem te vragen." Zijn grijns irriteerde haar. Hij floot even tusschen de tanden, en tergend langzaam gaf hij het rijbewijs terug. „Wie zegt me, dat U die auto niet gestolen hebt?" Jane kreeg een schok en had alle moeite zich goed te houden. „Maar ik verzeker U, dat de wagen van mijn vader is. James H. Carrick. En achterin de wagen, in de kofferbewaarplaats, kimt U verschillende bewijzen vinden, dat ik werke- lijk Jane Carrick ben. Een pas op mijn naam, Jane Carrick, geboren in Monterey, 29 Ja nuari 1917, gezicht ovaal, haar blond, oogen bruin „Hm! Kan me allemaal niets schelen." De man scheen humeuriger te worden. „Ik denk er hard over. de wagen in beslag te nemen. U hebt geen eigendomsbewijs, en U reed meer dan 100 K.M. Dat is strafbaar juffie. Wet is wet!" „Maarmaarm'n vader is ziek ernstig ziekagent. Jaxxe kreeg het ver bazend warm, en zette nu haar autokapje af. Ze wischte met haar zakdoekje het zweet van haar voorhoofd, en tersluiks pinkte ze 'n ver raderlijk traantje weg. Wat een onmogelijke agent was dit. Tot nu toe was het haar nog nooit overkomen, dat ze na drie minuten nog niet onder haar bekoring gekomeix wa ren exx haar hadden laten wegrijden. Deze was vasthoudend. Hij scheen boos over het één en ander. „Ik smeek U, vergeef me voor dezen keer." Ze.gebruikte haar liefste stem, en als onwille keurig raakte haar hand de zijne, die op het portie) lag. „M'n vader is zoo ziek. en daar om oh". En weer wischte ze een ienk- beeldig traantje weg. Maar de man scheen alleen belangstelling voor haar haar te hebben. Hij keek naar de blonde krullen, 'ile ln het schitterende n- iicht als goud glansden. „Is dat echt?" vroeg hij plotseling. Jane voelde hier haar kans. De man had argwaan, maar hij zocht in de verkeerde rich ting. Haar prachtige blonde haar was altijd haar trots geweest. Iedereen benijdde haar er oxn. Het was echt als zuiver goud. „Absoluut," zei ze verheugd, „ik gebruik geen peroxyde. Ik ben zoo blond van mijn ge boorte af. Kijkt U maar goed." Hij kwam nog wat dichterbij en keek scherp. „Tja," moest hij teleurgesteld toegeven, „tja, dat is echt." Zijn oogen stondexx streng, toen hij haar weer aankeek. „Gaat U dan nu maar. Maar denk er aan, de volgende keer gaat U onher roepelijk op de bon. We kennen hier geen grapjes in Westpoint, Miss Carrick. Ze deed zoo onschuldig als haar mogelijk was. „Ik zal oppassen voortaan, agent," be loofde ze kleintjes. Toen gaf ze gas, en ze reed niet meer dan zestig kilometer het eerste eindje. „Zoo'n sufferd," schold ze, „hield me daar langer dan vijf minuten op, bezorgde me een heiligen schrik, en vraagt dan naar de kleur van m'n haar. Ze lachte vroolijk haar helder, parelend lachje. „Brutaal van me," dacht ze, „om hem naar de kofferbergplaats te verwijzen. Als hij eens was gaan onderzoeken, was ik er gloeiend bij geweest. Al die gegapte sieradenik mag er niet aan denken." Ze was nu ver genoeg weg, om weer wat harder te durven rijden. Als ze eenmaal in New York was was het goedje vlug genoeg afgeleverd, en dan was het gevaar geweken. Een paar honderd meter verder wees de tril lende naald 110 K.M Steve Barker, de agent van de motorpolitie, tufte met een narrig gezicht naar Westpoint terug. Bij den boekhandel stopte hij en zette hij zijn motor negen den muur. „En?" vroeg de boekhandelaar geamuseerd, want hij had Steve's gezicht al gezien. Steve haalde zijn schouders op, en haalde een dollar te voorschijn die hij den winkelier overhandigde .Blond!" ga: hij toe, „je hebt je dollar ge wonnen. Jerrv Gek, ik dacht vast, dat bij die bruine oor" lonker haar moest hooren. Auteursrechten voorbehouden (Nadruk verboden DUIDELIJK GESTELDE VRAGEN van alle Abonnés van dit blad worden door een specialen Redacteur en zijn talrijke medewerkers zoo mogelijk en ten spoedigste beantivoord. De vragen moeten worden geadresseerd aan het bureau van dit blad. met duidelijke ver melding van naam en woonplaats. Vragen icaaraan naam en adres ontbreken, worden terzijde gelegd. De namen der vragers blijven redactie geheim. De antwoorden worden GEHEEL KOSTE LOOS thuis bezorgd. Alleen die vragen, welker beantwoording voor vele anderen behalve den vrager, van nut kan zijnworden tevens in ons blad ge plaatst. RECEPTEN. VRAAG: Hoe kan ik een kinderwagenvacht (wit) die geel is geworden, weer schoon krijgen? ANTWOORD: Kan door een leek niet gedaan worden. Brengt u de vacht naar een goede stoo- merij om gebleekt te worden. VRAAG: Hoo bereidt men van kersen uit blik een drank als boerenjongens? ANTWOORD: Doe de kersen in een schoone inmaakflesch en overgiet zo met brandewijn tot ze onder staan. Doe er naar smaak opgeloste suiker bij en sluit de flesch goed af. VRAAG: Hoe kan ik uit mijn bruin colbert (Engelsche stof) een vlek van koperpoets ver wijderen ANTWOORD: Met een dotje-watten gedrenkt in perchlooraethyleen afwrijven. VRAAGHoe krijg ik een melkvlek uit een witte zijden blouse? Kan ik ze door benzine ha len? ANTWOORD: Ja, u kunt do blouse wel eerst door benzine halen, d.w.z. in zuivere waschben- zine goed wasschen. Daarna zoo droog mogelijk uitknijpen en buiten te drogen hangen. Geen vuur of vlam in de nabijheid. Is de vlek daarna nog niet geheel verdwenen, dan de melkvlek met lauw water afsponsen. VRAAG: Hoe krijg ik Voorburgvlekken uit gele wollen st.of? ANTWOORD: Met warm water stovlg afspon sen; daarna met koud water waarin wat mlo- renzuur .is gedaan nasponsen. VRAA,C: Hoe krijg ik een wagensnleervlek uit beige suède schoenen? 2. En hoe een vetvlek van gerookte paling uit mijn gabardine regenjas? ANTWOORD: 1. Het dikste eerst afschrapen en dan een papje van perchlooraethyleen en mag nesia er op leggen. Na eenige uren afschuieren. 2. Afwrijven met een dotje watten gedrenkt in perchlooraethyleen, daarna do plek bedekken met magnesia dat na een uur weer verwijderd wordt. VRAAG: Hoe krijg ik een parfumvlek uit mijn blauwe zijden japon? ANTWOORD: De kleur zal wel beschadigd zijn. Probeert u de vlek af te sponsen met warm water. VRAAG: Hoe verwijder ik: a). een slaolievlek uit een cocosmat? b). een bloedvlek uit een mouseline japon? ANTWOORD: 1. Met perchlooraethyleen af schuieren. Daarna, de plek direct bedekken met een laagje magnesia, dat na een uur weer ver wijderd wordt. 2. Met koud water betten. Rustig een poosje laten weeken. Daarna met een dotje watten en koud water afwrijven; eventueel een weinig amo- nia in het water doen, doch dan moet de piek nog eens goed nagesponst worden VRAAG: Hoe bereid ik fosco? ANTWOORD: Fosco. 50 gr. poederchocolade, 250 gr. suiker, 1/2 stokje vanille. 1/2 L. water. Laat de vanille op een hoekje van het fornuis lang in het water trekken. Verir^ng dan in een pannetje chocolade met suiker, meng dit aan met wat water. Voeg de rest van het water en de vanille toe en laat dit samen 20 minuten'ko ken. Neem daarna de vanille eruit. Giet de fos co. in een schoongemaakte flesch. Verdun ze bij gebruik met 2 deelen koude melk. Fosco kan niet langer dan 3 weken bewaard worden. DIEREN. VRAAG: Weet u een afdoend middel tegen houtluis in een mahonie tafelpoot? Inspuiten met benzine heeft niet geholpen. ANTWOORD: Af en toe goed inspuiten met petroleum of terpentijn. DIVERSEN. VRAAG: 1. Moet men voor kampeeren in Bel gië in het bezit zijn van een kampeerkaart? 2. Kan men België inkomen met een touris- tenkaart of moet men een bewijs van Neder landerschap of een pas hebben? Waar moet men zich vervoegen? Wat zijn de kosten? ANTWOORD: 1. Het kampeeren in België is vrij. 2. De gewone eisch is: een bewijs van Neder landerschap. kosten 2.50. Aan te vragen bij den Burg. Stand met 2 pasportretten en onmid dellijke betaling. Den volgenden dag af te halen le afd. ten Stadhuize. Geldigheidsduur: 5 jaar. Met een touristenkaart 1 jaar geldig aan te vragen bij het Belgisch consulaat te Amsterdam of IJmuiden (den heer C. van Hulzen, Kanaal straat 49) met één pasportret, kosten ong. 0.30 wordt u ook in België toegelaten. Maar voor den terugkeer moet u aan de I-Tollnndsche douane met een officieel stuk (geboortebewijs, trouw boekje enz.) uw Identiteit kunnen aantoonen. VRAAG: Wanneer iemand die reeds 4 jaar door een gemeentelijke instelling wordt onder houden een kleine erfenis te* beurt valt, moet hij dan die erfenis of een deel daarvan afstaan aan de gem. instelling? (De betrokkene woont in een huis van zijn schoonvader, die wekelijks de huur van de tweede hypotheek ontvangt). ANTWOORD: Het bedrag moet aan het or gaan van armenzorg worden afgestaan. Dit stelt betrokkene dan in de gelegenheid een verzoek in te dienen voor het ontvangen van een deel van het bedrag voor nauwkeurig omschreven bijzon dere doeleinden (aanvulling van kleeding of huisraad e.d.). VRAAG: 1. Hoe lang doet de boot over de over vaart AmsterdamZwolle en Amsterdam-Kam pen? 2. Wat is de mooiste fletsweg Zwolle-Emmen, Kampen-Emmen. Emmen-Almelo en Almelo- Hengelo? Hoeveel km.? 3. Wat ls beter: over Zwolle of over Kampen? ANTWOORD: 1. a. ongeveer 7 uur; b. onge veer 5 uur. 2. Zwolle. Wipstrik, Zalne, Wijthmen. Emmen. 10 km. Kampen, Zwolle Is 13.8 km. Emmen. ICasteel Rechteren, Ommen. De Ham. Daarle, Wierden Almelo 44.2 km. Almelo, Borne. Henge lo 14 km. 3. Het hangt er van af of u haast hebt of niet. In het eerste geval kunt u beter in Kampen van de boot gaan. VRAAG: 1. Hoeveel booten gaan er per dag naar Harderwijk? 2. Gaan ze ook Zondags? 3 Hoe laat vertrekken ze? 4 Hoeveel km. is het resp. van Putten naar interen, naar Beekbergen en naar Arnhem? ANTWOORD: X, 2. 3. Vertrek De Ruyterkade steiger B. Amsterdam, Zondags t.m. Vrijdags el- ken dag S.35 v.m. en C n.m. Zaterdags 8.35 v.m. en 2,30 n.m. Van l Juli tot 31 Augustus dagelijks ■'en extradlenst om 2.30 uur. 4. Putten-Lunteren 20.9 km. Putten-Beekber- gen 44.7 km. Putten-Arnhem 32.8 km. j

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1938 | | pagina 10