««■ara? De heer E. H. Krelage wordt 70 jaar. Firma H. J. GEERIJNG Qn goed middel tegen huiduitslag VRIJDAG 6 JANUARI 1939 HAARDEM'S DAGRDAD 2 Het a.s. Jubileum der Eerste H.B.S. Aan de oud-leerlingen der 1ste H. B. S. te Haarlem. Leerlingenl ij sten van 1864 af; een heel kaartsysteem nog van het 60-jarig feest; een aanvullend stel biljetten van de stichting van het Van Mourik Broekman-fonds; telefoon- en giroboeken; stapels enveloppen met circu laires en dan maar adressen schrijven en nog eens adressen schrij venziedaar het be gin van de voorbereiding der viering in Sep tember a.s. van het 75-jarig' bestaan van onze H.B.S. Een vervelend werk? Geenszins. Prettige herinneringen doemen op: weet je nog wel waar is dié toch geblevenja, dat meisje is getrouwd, is 't piet? Heel gauw vult zich het lokaal in gedachte met al de oude mak kers elke geadresseerde enveloppe stelt er één voor die gezwoegd hebben in de oude school, geleden onder het juk van proefwerken en beurten voor het bord, maar niettegen staande alles veel genoten hebben van vrije uren en vacanties in een onbezorgden tijd. De school bindt en de band voelen wij, leden van Raad van Advies en bestuur der H.B.S.V., die nu gezamenlijk aan het adres-snorren zijn, sterk om ons heen en daardoor wordt het werk tot een genoegen. Vooral als we merken, dat de eerste vrien den, die 'ons bericht ontvangen, dit als een loopend vuurtje in de wereld verspreiden en ons via telefoontjes of briefjes allerlei nieuwe adressen doen weten. Helpt ons daaraan! Hoe goed. de namen van alle leerlingen ook bijge houden zijn, hun tegenwoordige woonplaatsen staan er veelal niet bij, speciaal die van de meisjes zijn lastig te vinden. Nog verheugender is 't, dat de vrienden be grijpen, waarom wij al zoover vóór de data van het feest 16 en 17 September om financieelen steun vragen en ons per om gaande hun bijdragen gireeren. Wij moeten toch weten op welke basis wij het feest mogen opzetten. Helpt ons dus vooral ook hiermee en doet ons uw gaven al dadelijk toekomen. Na zooveel mogelijk adressen te hebben ge schreven, gaan wij dan graag de giro-strook jes natellen. Maakt dat de som in de nullen loopt! Knipt dit stukje uit; doet dat met al derge lijke stukjes (zie Haarlem's Dagblad van 2 Januari) en stuurt ze op naar klasgenooten, die buiten de stad wonen. Trekt de oude ban den weer aan, steeds nauwer en nauwer, tot dat straks in September de heele troep sa mengedrongen is om 'de Brongersma-bank en den Broekman-tege-i. Doet uw best! Namens den Raad van Advies, J. J. HAAK. JUBILEUM C. J. ROEST. 'Dinsdag 10 Januari., hoopt de heer C. J. Roest, alhier, den dag te herdenken, waarop hij vóór 25 jaar als melkbezorger in dienst trad /an de N.V. Haarlem- ;che Melkinrichting „De Sierkan", aan den Zijl- weg. De jubilaris, die reeds gedurende ongeveer 17 jaar op de Dreef, Baan en Plein en omgeving melk bezorgt, is bij zijn clientèle zeer populair. Ook bij zijn collega's is Roest zeer gezien. Bet zal den jubilaris op dien dag ongetwijfeld niet aan bewijzen van oelangstelling ontbre ek J. Roest ken. Bloembollenvak heeft veel aan hem te danken. Het Schoolschaaktoiirnooi. De eerste dag der wedstrijden van het school- schaaktoumooi heeft een alleszins vlot verloop gehad. In het hoofdtournooi bracht de eerste ronde in 14 partijen direct de beslissing. De zeer interessante partij tusschen Lucas (Ulo C) en De Koomen (Chr. Lyc.) eindigde in remise, waarna door een gongpartij De Koomen zich in de vol gende ronde plaatste. De partij tusschen Schot man (Ulo A) en J. Visser (Chr. Lyc.) werd aan 't einde van den speeltijd na analyse door den des kundigen adviseur-, den heer Jilling van Dijk voor J. Visser gewonnen gegeven. Na de 2e ronde die 's middags gespeeld werd is d% stand in 't hoofdtournooi zoo geworden, dat zich bij de 8 spelers, die thans nog over zijn, 6 bevinden, die ook vorig jaar de derde ronde be reikten. De groepen gaven zeer wisselend spel te zien. Zoo kwam na 5 minuten reeds de eerste win naar zich bij de leiding melden. Bij een andere partij weer zag men iemand met achterstand van kasteel en koningin rustig doorspelen. Aan vele borden waren echter aardige partijen te zien- De gedetailleerde uitslagen luiden: Uitslagen Hoofdtournooi. Eerste ronde Bekker (Gyrnn.)v. Putten (le HBS B) 10 Duyvendak (Chr. Lyc.Roetman (Hartenlust) 01 De Ridder (Gymn.)-Polak (Kennem.) (n.o.) 10 Lucas (ULO c)De Koomen (Chr. Lyc.) 0- Eikelens (Hartenlust)K. Bekker (RHBS Velsen) 0- Polhuizen (MTS)—De Vita (le HBS b) 0—1 v. Baar (R.K. Lyc.)—Smit (MTS) 1—0 Wehnes (ULOB)—v. Kampen (HBS a) 0- J. Visser (Chr. Lyc.)Schotman (ULO A) 10 v. Hees (Kenn. Lyc.)Hoogendoorn (le HBS b) 0—1 Haak (2e HBS B)D. Verdenius (Gymn.) 10 Hakkesteegh (ULO c)Bijwaard (R.K. Lyc.) (n.o.) 1—0 Eibrinck (Chr. Lyc.)Damiaans (ULO c) 10 King (le HBS B)—v. Gorselen (HBS A) 0—1 K. Verdenius (Gymn.)-v. Ee (Hartenlust) 10 Jager (Hartenlust)Stevenhagen (MTS) 01 Tweede ronde Roetman (Hartenlust)B. Bekker (Gymn.) 01 De Koomen (Chr. Lyc,-De Ridder (Gymn.) 01 K. Bakker (RHBS Velsen)—De Vita (le HBS B) 0—1 v. Kampen (HBS A)v. Baar (R.K. Lyc.) 10 Hoogendoorn (le HBS B)-Visser (R.K. Lyc.) 1—0 Haak (2e HBS BHakkesteegh (ULO c) 01 v. Gorselen (HBS A)Erbrink (Chr. Lyc.) 10 Stevenhagen (MTS)-K. Verdenius (Gymn.) 1—0 Groepentournooi. De eerste plaats in de verschillende groepen (elke groep bestaat uit zes deelnemers) worden thans bezet door: Groep 1: Kooi (Gymn.) en Bouwes (2e HBS b) met 2 uit 2. Groep 2: de Vries (Gymn.) en v.d. Waals (Chr. Lyc.) met 2 uit 2. Groep 3: Schijf (2e HBS b) en Fost (ULO b) met 2 uit 2. Groep 4: Foley (Chr. Lyc.) met lVs uit 2. Groep:5 (4deeln.) Bosman Gymn.) met 1 uit Groep 6: Kok (ULO b) en Lips (R.K. Lyc. met 2 uit 2. Groep 7: Winkel (HBS a) en Boutelier (R.K Lyc.) met 2 uit 2. Groep 8 (4 deeln.): Erkelens (Chr. Lyc.) en Staal (HBS a) met 1 uit 1. Groep 9: v. Kersen (HBS a) en Deinum (Kenn. Lyc.) met 2 uit 2. Groep 10; H. Jonkers met 2 uit 2. Op Zaterdag 28 Januari. De weerstoestand van hedenmorgen 7.20 uur: Weer: Wind: Den Helder: regenbuiën NNW matig Vlissingen; half bewolkt WNW matig De Bilt: sneeuw WZW zwak Groningen: licht bewolkt ZW zwak Maastricht: heiïg ZW zwak Temperat. in gr. C.: Minimum hedennacht in gr. C.: Neersl. afgel. etmaal in m.M.: 0 —1 —3 —5 0 E. H. Krelage. r ATERDAG 28 Januari wordt een bekend Haarlemmer 70 jaar. De heer E. H. Krelage, eere voorzitter van de Algemeene Vereenïging voor Bloembollencultuur hoopt op dien datum namelijk zijn 70sten verjaardag te vieren. Wie den naam Krelage zegt, die denkt aan „Bloembollencultuur". Bijna dertig jaar heeft de heer Krelage zijn beste krachten, eerst eenige jaren als hoofdbestuurslid en sinds 1906 als voorzitter, aan de Algemeene Vereeniging ge wijd. In het bloembollenvak nam hij een zeer bijzondere en vooraanstaande plaats in en ook nu is zijn belangstelling voor de vereeniging nog niet verflauwd. Meermalen gaf hij daarvan nog blijk. Van de talrijke functies, die de heer Krelage in den loop der jaren heeft bekleed zijn die van ondervoorzitter en later voorzitter van den Ned. Tuinbouwraad, voorzitter van de Ned. Tuinbouw Handelsvereeniging, voorzitter van de Union horticole professionelle intern, naast die van voorzitter van Bloembollencultuur, wel de voor naamste. In 1900 richtte hij met eenige vakgenooten den Bond van Bloemboilenhandelaren op met eigen onderling informatie en incassobureau voor de handelaren op het buitenland. Naast deze functies, die meer direct de bloem- bollenbelangen raken was hij voorts nog van 19081915 lid van den Haarlemschen Gemeen teraad en van 19221932 voorzitter van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem. Daarnaast was de heer Krelage de man, die het bloembollenvak tegenover het buitenland representeerde. Op congressen en tentoonstel lingen zoowel in het buitenland als in Neder land zelf trad hij altijd op den voorgrond en •aak werden zijn pogingen met succes bekroond. We behoeven in dit verband maar te herinneren aan de groote internationale voorjaarstentoon stelling van 1925 en aan de „Flora" van 1935, beide te Heemstede gehouden. Van het uitvoe rend comité van deze laatste tentoonstelling was hij echter niet meer voorzitter doch gedelegeer de van het Hoofdbestuur der Algemeene Ver eeniging. Niettemin waren ook bij de „Flora 1935" zijn steunkracht en adviezen van groote waarde. Indertijd is door ons uitvoerig geschreven over de opheffing van het Amerikaansche narcissen- embargo. Het is nu wel aardig even te memo- reeren, dat de heer Krelage reeds in 1922 met den heer Warnaar uit Sassenheim te Washington een conferentie bijwoonde, die gehouden werd in verband met het Amerikaansch verbod om trent den invoer van narcissen. Ook als kweeker heeft de heer Krelage in het begin van zijn loopbaan veel voor het vak ge daan Hij verkreeg talrijke nieuwe aanwinsten van tulpen, narcissen, dahlia's, gladiolen enz. Later heeft hij zich echter meer uit de kweeke- rij teruggetrokken en zich geheel aan zijn orga- nisatorischen arbeid gewijd. Hoezeer die arbeid gewaardeerd werd is wel ondubbelzinniggebleken bij het afscheid van den heer Krelage op 16 De cember 1935. toen hij den voorzittershamer der Algemeene Vereeniging neerlegde. De toenmalige ondervoorzitter der vereeniging de heer J. Volkering Tzn. bood den scheidenden voorzitter het eere-voorzitterschap aan. In zijn toespraak zeide de heer Volkering o.m.: „Sedert 1907 zijn uw naam en uw werkkracht waarborg geweest voor een krachtig en solied beleid van de vereeniging. Door uw heengaan lijdt de ver eeniging een groot verlies en uw aftreden in deze zeer moeilijke tijden komt onze vereeniging wel zeer ongelegen. Maar de redenen, die tot uw af treden noopten, moeten worden geëerbiedigd en wanneer wij alles bedenken, wat juist in deze laatste jaren op uw schouders heeft gerust, dan moet de dank voor al uw toewijding grooter zijn dan ons zelfzuchtig Verlangen, om u nog een aantal jaren voor de vereeniging te behouden. De achtereenvolgende hoofdbesturen hebben u steeds vol vertrouwen gevolgd. De vereeniging verliest in den heer Krelage haar woordvoerder en pleitbezorger in de kringen der overheid, van den binnen- en buitenlandschen tuinbouw, op congressen, vergaderingen en bijeenkomsten in binnen- en buitenland. De naam Krelage had een wereldklank". In zijn afscheidsrede heeft de heer Krelage toen ook de reorganisatie-kwestie aangeraakt en deze woorden passen thans nog precies in den huidigen toestand: „Ik heb mij er steeds een verwijt van gemaakt", zoo zeide hij, „dat ik inder tijd de reorganisatie der vereeniging, die nu nog steeds „hangende" is en waartoe 10 jaar geleden reeds een uit gewerkt schema aan de orde werd ge steld, niet met meer kracht heb door gezet. Deze reorganisatie zou thans bij de saneering voor veel ellende hebben behoed. Maar ook afgezien van de sa neering ware een reorganisatie van het HEEMSTEDE RAADSVERGADERING. DE BEGROOTING AAN DE ORDE. Verwachting geldig van hedenavond tot mor genavond ongeveer 19 uur: Voor de kuststrookMeest matige Noord westelijke tot Westelijken of Zuidwes telijken wind, gedeeltelijk bewolkt, mo gelijk nog lichte sneeuwbuitjes, lichte dooi overdag. Des nachts temperatuur om het vriespunt Voor het binnenland, het Oosten en het Zuiden: Meest zwakke Noordwestelijke tot Westelijken wind, helder tot licht of half bewolkt, weinig of geen sneeuw overdag; temperatuur om het vries punt, des nachts lichte vorst. Waarschuwingen voor het verkeer: Glad de wegen in het geheele land in den namiddag, avond en nacht. THERMOMETERSTAND Hoogste gisteren 42 F. Laagste hedennacht 36 F. Hoogste heden 38 F. Over het Oostelijke Oostzeegebied en de Golf van Riga ligt de laatste rest van het gebied van lagen luchtdruk, dat in de laatste dagen in onze omgeving sneeuw bracht. Over Frankrijk en Centraal-Europa vormt zich een gebied van hoogen luchtdruk, met een uitlooper naar het Noorden over Engeland en Schotland. Op de Noorsche Zee en de Noordzee blijft de luchtdruk relatief laag, zoodat de winden overal uit Noord tot West blijven en lucht- massa's aanvoeren, die met een temperatuur boven het vriespunt de kusten bereiken. Het weer is in onze omgeving overal opge klaard en de neerslag bepaalt zich tot lichte sneeuw, die overdag door de krachtige zonne stralen grootendeels weer smelt. Op den Oceaan ligt een uitgebreide, doch weinig actieve depressie, aan de Zuidoost-zijde begrensd door het Azoren-maximum, aan de Noordwest- en West-zijde door een machtig gebied van hoogen luchtdruk, dat Groenland en de geheele Oostkust van het Amerikaansche continent bedekt. De vorst is op het vasteland van Europa slechts plaatselijk van beteekenis en was in het binnenland der Britsche eilan den in den morgen nog matig. De toestand wijst nog niet op een nieuw in- treden van een vorstperiode. BAROMETERSTAND Hedenmorgen 10 uur 752 m.M. Stand van gister 751 m.M. NeigingVooruit. Opgave van: CAREL v. HUIZEN, Opticien KI. Houtstraat T3 Tel. 14112 HOOG WATER TE ZANDVOORT: Zaterdag v.m. 3,34 uur; n.m, 15.57 uur. Strand berijdbaar van 8.3014.00 uur. Belangrijke Telefoonnummers Politie: 11850. Brandweer; 15333. Ongevallendienst (Brandweerkazerne) Ged. Oude Gracht; 14141. vereenigingsleven door concentratie zeer gewenscht ter besparing van ad ministratiekosten, ter bevordering van efficiency en ter besparing van dub bele uitgaven voor de vakgenooten. Vooral in dezen moeilijken tijd moet elke noodelooze uitgaaf het bedrijfsle ven bespaard blijven: „Er blijft dus voor mijn opvolger en het Hoofdbestuur nog een overvloed van nuttig werk te doen". Hoe juist de heer Krelage met deze woorden de kern der reorganisatie-kwestie heeft uiteen gezet zal zeker het tegenwoordige Hoofdbestuur en niet in het minst den voorzitter en opvolger van den heer Krelage dr. A. J. Verhage, kunnen beamen. IJMUIDEN Verwachte vischaanvoer. Thuisstoomende voor de Zaterdagmarkt: Maria IJM 95. Vangst: 27 kisten tong, 7 kisten tarbot, 32 kisten groote schol, 45 kisten kleine schol, 27 kisten wijting en schar, 5 kisten varia, totaal 143 kisten, benevens 30 stuks ka beljauw. BESOMMINGEN. Loggers: KW 166 f307; KW 121 f1190. Kotter: E 329 f 1470. Loggers met versche haring: SCH 118 f920: SCH 101 f 1320; KW 44 f390; KW 43 f 1830. Nagekomen besomming logger: KW 121 f 1190 IJmuïden 6 Januari 1939 Tong 130101 cent per K.G. Zetschol f33f28 per 50 K.G. Kleinschol f 2512,50 per 50 K.G. Schar f 12,50—f 7 per 50 K.G. Kleine gul f 3,80f 3,60 per 50 K.G. Versche haring f 6.50f 4,30 per 50 K.G. DS. A. ZWIEP. Ds. A. Zwiep te IJmuiden staat op het twee tal van de Chr. Geref. Kerk te Zwaag-West- einde. Goede resultaten der trawlers in Engeland. In tegenstelling met verleden jaar, toen de IJmuidensche trawlers die in Engeland (Grims by) hun vangsten verkochten, zeer magere besommingen maakten, kunnen de booten, die thans aan den overkant markten tevreden zijn. Zoo besomde de Haarlem verleden week voor een vangst van 1500 manden f 7200. De Gloria, die j.l. Woensdag met 700 manden visch in Grimsby aan de markt was, besomde na aftrek van de 10 pet. invoerrechten nog f 5200. Verschillende leden toonen voldoening over onveranderde belastingen „HEEMSTEDE WORDT EEN DOODE PLAATS," ZEGT DE HEER DISSELKOEN. Vergadering van den Raad der gemeente Heemstede op Vrijdagmorgen, onder leiding van wethouder jhi\ A. v. d. Poll. De v 0 or zit ter deelde mede, dat de bur gemeester sinds een, paar dagen ongesteld is en zeer tot zijn leedwezen en ongetwijfeld ook tot leedwezen van den geheelen Raad, deze belangrijke Raadsvergadering niet kan pre-, sideeren. Spr. wenscht den burgemeester een spoedig herstel en spreekt er voorts zijn vol doening over uit, dat de beroeringen van Sep tember 1938 niet de gevolgen hebben gehad, die men er van vreesde. Daarvoor mag men ook te Heemstede dankbaar zijn. Met de beste wenschen voor den bloei der gemeente, ook in 1939 en voor de raadsleden en hun ge zinnen eindigt spr. De aangevraagde gelden voor de Bosch- en Hovenschool worden toegestaan. Besloten wordt tot het instellen van een ouderraad voor de O. L. scholen. De Rijksbijdrage voor Groenendaal (jaar lij ksche bijdrage van f2000 voor den tijd van 10 jaar) wordt aanvaard. (Het betreft hier een verlenging) Besloten wordt een kasgeldleening van een millioen gulden aan te gaan tegen parikoers. tegen maximum 1 pet per jaar. Benoemingen. Tot lid van het bestuur van Maatschappe lijk Hulpbetoon wordt herbenoemd de heer H. M. Fockens, met 14 van de 15 stemmen; tot lid der Commissie van Toezicht op het L.O, wordt herbenoemd mevr. J. T. HeuffSchoon- akker (met 12 stemmen) en tot onderwijzer aan de Dreef school de heer H. Kil jan, tijdelijk onderwijzer aan genoemde school. Besloten wordt dat B. en W. een overeen komst zullen aangaan met de N.V. Bloembol- ienbedrijf, Bloemlust, voor aanleg van een weg ten Zuidzijde van de Kerklaan. De retributieverordening wordt vastge steld. DE BEGROOTING. Algemeene beschouwingen. De heer Van U n e n (Lib.) opent de al gemeene beschouwingen over de begrooting. De Fin. Commissie was -in haar vergadering er verheügd over dat de begrooting sluitend ge maakt was zonder belastingverhoogïng, dank zij een groot batig saldo van 1937. Maar toen was f 55.000 uit de reserves toegevoegd. Deze reserve is nu tot een minimum geslon ken (f 37.000). De regeering heeft vage plan nen voor een forensenbelasting. Terecht wil len B. en W. dan ook geen uitgaven doen dan alleen strikt noodzakelijke. Tot voorzichtig heid maant ook de rekening der gemeente. Het algemeen belang van Heemstede vordert, dat deze 'begrooting in ongewijzigden vorm, -zonder verdere uitgaven, moet worden aan vaard; de Raad zal bijv. een voorstel tot ta riefsverlaging niet kunnen aannemen. De heer De Tello (S.D.) bespreekt de voorgestelde luchtbeschermingscredieten van f 10.000 en f 2500; moge deze aanvrage lei den tot de overtuiging, dat de menschheid op den verkeerden weg is. Spr. heeft bij de toe lichting van B. en W. een opgave gemist van wat er g e d a a n zal worden. Er is alleen op gegeven wat zal worden gekocht. Er zullen méér geneeskundige posten noodig zijn, dan B. en W. willen. Hoe denkt men zich de alar meering; hoe zal men het vervoervraagstuk oplossen? Alleen per brancard? De Voorzitter deelt mede, dat het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst in een geheime raadsvergadering mededeelingen zal doen. De heer D e T e 11 o voortgaande, klaagt over achteruitzetting der Soc.-democraten in de gemeente. In tal van semi-officieele com missies zit geen soc.-dem. Wat de tarieven betreft: de Raad zal weinig sympathie hebben voor het voorstel-Krom- hout betreffende de electriciteitstarieven: het is niet aan te raden terug te komen op een- vroeger genomen besluit, Spr. adviseert den Raad aanneming van het voorstel van hem en den heer Disselkoen en beveelt ook aanneming aan van het soc-dem. voorstel f 1000 beschik baar te stellen voor een onderzoek naar de mogelijkheid van de omscholing van bloemist arbeiders; het zal blijken dat aanvaarding in het financieel voordeel der gemeente zal zijn. Zeker 10 pet. der bedoelde arbeiders zal in een ander beroep of bedrijf kunnen worden op genomen; men denke maar eens aan de plan nen voor de stichting van een zuiveringsin stallatie. Laten B. en W. in dit opzicht eens een ernstig onderzoek doen instellen. De heer Voors (C.H.) toont zich tegen stander van het voorstel-Kromhout: belas- tingverhooging zou funest zijn voor de ge meente. De tarieven zijn niet-extra-hoog en men moet trachten de inwoners van Heemste de te behouden. Ook van het voorstel der soc.-dem. betreffende afschaffing meterhuur wil spr. niet weten, evenmin als van het voorstel derzelfde raadsleden inzake openbaar voorbereidend onderwijs. Dit ondewijs behoort niet tot de taak der overheid en staat niet in verband met eenig volgend onderwijs. De heer Rijkes (Lib.) zegt dat de heeren de Tello en Disselkoen een geheel foutieve toelichting hebben gegeven bij hun voorstel inzake afschaffing- meterhuur. Over het voor- stel-Kronuhout zegt de heer Rij'kes, dat de voorsteller het gas- en waterbedrijf bui ten zijn toelichting had moeten houden. Het gaat cm de electriciteitstarieven. In spr's 0ogen is nog' altijd voor Heemstede een vitaal belang: lage belastingen en behoorlijke be drijfswinsten. De heer Kromhcait heeft niet aangetoond dat de winsten van het electri- citeitsbedrijf te hoog zijn. In de laatste jaren is door dat bedrijf geen cent in het reservefonds gestort. Dat reservefonds zal met een belangrijk bedrag moeten worden aangevuld. Haarlem maakt de laatste 4 jaar 10 pet. meer winst uit het eleetr. bedrijf dan Heemstede; een dergelijke conclusie kan men ook ten opzichte van Amsterdam en Alkmaar trekken. En wat belastingver- hooging betreft: de inwoners der gemeente worden al genoeg belast. Een voorstel tot stichting van een kleuterschool zal spr.'s steun hebben; zulk een school is in de ge geven omstandigheden zeker noodig. Spr. stelt voor, dat de Raad B. en W. zal uit- noodigen, zoo noodig in overleg met de Com missie van Onderwijs, een volledig onderzoek in te stellen, in hoeverre er in Heemstede aanleiding bestaat voor stichting van een school voor Voorbereidend L.O. Tevens stelt spr. voor, dat de Raad B. en W. zal uitnoodigen, in overleg met de Commissie voor Werkloozenzorg een volledig onderzoek te doen naar de mogelijkheid van omscholing- van arbeiders in Heemstede en daarvoor een bedrag beschikbaar te stellen. De heer Disselkoen (S.D.) acht de neiging van B. en W. tot „behoud" verkeerd. Heemstede wordt zoo tot een doode plaats. Het refrein is elk jaar: stilstand. De bevor dering van lage belastingen moge goed zijn, maar B. en W. maken hier een „cultus" van. Lage directe belastingen mogen niet het eenig doel van de gemeentepolitiek zijn. Heemstede heft nu minder opcenten dan zelfs Bloemendaal. Met de vestiging te Heem stede gaat het toch achteruit. Dit beteekent een fiasco van de gemeentepolitiek. B. en W. werken remmend, bijvoorbeeld bij de zaak van de stichting van een vergaderingsgebouw. Zoo toont het college voortdurend weinig „daadkracht". In verband met zijn voorstel tot verlaging- der opcenten op de personeele belasting zegt spr., dat tal van gemeenten progressie bij de heffing van opcenten op de personeele belas ting hebben ingevoerd. De huren der arbeiderswoningen zijn nog te hoog en spr. vraagt een onderzoek door de Woninginspectrice naar de dubbele bewoning te Heemstede. Velen willen voorbereidend onderwijs omdat het de overgang beteekent naar de groote maat schappij. Een onderzoek naar de behoefte van voorbereidend onderwijs in de gemeente acht spr. niet noodig: die behoefte bestaat ongetwij feld. B. en W. zeggen nu dat de wensch tot in stelling van voorbereidend onderwijs thans niet vervuld kan worden. Maar hebben B. en W. wel met de noodige bereidheid gezocht naar de gelden er voor? Tenslotte behandelt spr. de bestrijding der werkloosheid. Vóór de crisis in het bedrijfs leven werd aan die bestrijding (door uitvoering van buitengewone openbare werken) f 280.000 besteed. Nu is dat veranderd, zoodat f 100.000 méér aan steun moet gegeven worden. Spr. hoopt dat in 1939 nieuwe mogelijkheden zullen worden geopend inzake de uitvoering van bui tengewone openbare werken. De heer Jonckbloedt (R.K.) betoogt, dat aan de omscholing alle aandacht is gewijd door het Comité voor ontspanning en ontwikke ling van Werkloozen, maar het vinden van werk voor de „omgeschoolden" stuitte op groote teleurstellingen. De beschikbaarstelling van f 1000 voor een onderzoek naar de mogelijk heid van omscholing van arbeiders is niet noo dig; deze zaak hééft voldoende aandacht van het Comité, dat ondanks alle teleurstellingen tóch doorgaat. Te over half een wordt gepauzeerd tot 2 uur. VERBOD DER NATIONAAL-SOCIALISTISCHE PARTIJ IN DENEMARKEN VERWACHT. KOPENHAGEN, 5 Januari (Reuter). In politieke kringen te Kopenhagen verluidt, dat de regeering de Deensche nationaal-socia- listische partij waarschijnlijk zal verbieden. WEGGELOOPEN ruigh. foxterrier, wit met zwart dek, bruin op den kop, teef. Tegen bel. terug te bezorgen: Zandv.laan 225, Zandvoort. Belastingadviseur J. F. G. BODE, accountant oud adj.inspecteur dir. bel. Boekhoudingen, Balansen SuccessieaangiSten Raamsingcl 34 Tel. 13615 Wit Gasfornuis f 15.- te koop, in prima staat 15.—. Groote Jaarsmahaard 250 M3 55. Gasradiator 10. Gashaard 12.50 Kampersïngel 42 tel.16009 Er zijn in WILDE KONIJNEN hoofdzakelijk twee soorten de BEVROREN AUSTRALISCHE, die WEL ZWAAR, maar NIET LEKKER en de ECHTE, VERSCHE, WILDE HOLLANDSCHE DUINKONIJNEN, die héél erg lekker zijn. Voor fijne, versche HOLLANDSCHE DUINKONIJNEN alléén de 7 WARMOESSTRAAT Telef. 10296 (opgericht 1864). De prijzen zijn 0.40, f 0.50 en de GROOTSTEN 40 CENT PER STUK. Koopt WILD bij een vertrouwd adres. Koopt bij GEERLING. Weest ui ei langer een prooi van de ondragelijke last cu de folte rende jeuk, wanneer een eenvoudig middel uitkomst kan brengen. Ken paar druppels van de heldere vloeistof D.D.D. op de pijnlijke plek en dc jeuk bedaart onmiddellijk, de aandrang tol krabben verdwijnt. Denkt U eens in. weer rustig le kunnen slapen en 's morgens verkwikt aan den arbeid te kunnen ga?n. He' D.DD.-Rr-eept van Dr. D. Dennis wordt sinds vele jaren met succes aangewend tegen Eczeem, Open Bcenen, Zweren, Puistjes en andere huidaandoeningen. Flacons a 75 cent. f 1.50 en f 2.50 bij Apotheker» er Drogisten. 6

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1939 | | pagina 2