Het zilveren feest van B. D. H. C. Feestelijkheden voor een groot deel verregend. KRACHTSPORT SCHAKEN DAMMEN PAARDENSPORT SCHAATSENRIJDEN WIELRIJDEN TAFELTENNIS Nieuwe Uitgaven. MAAND AG 20 NOVEMBER 1939 HAARDE M'S DAGBEAD 8 Dames-Hockey De viering van het 25-jarig bestaan van B. D. H. C. is geen succes geworden. De stemming was opperbest, doch het weer wilde niet meewerken, zoo dat maar egn heel klein gedeelte van het voorge nomen programma kon worden afgewerkt. In de morgenuren was het spelen door den voort- durenden regen onmogelijk. De vervroegde koffie maaltijd in het aardig met blauw en wit versierde restaurant was dan ook voor de toch talrijk opge komen deelneemsters een welkome afwisseling, die met vreugde werd begroet. Omstreeks twaalf uur verschenen ook eenige oudleden, sommigen uit de eerste jaren van B. D. H. C.; o.a. kwam mevrouw A. Scherpenhuyzen Blad van H. B. S. ook een kijkje nemen; haar club had een prachtige bloemenmand gezonden. Ook de terreinbewaarder had voor een bloemetje gezorgd. Zoo gauw het weer het maar eenigszins toeliet, werd er een begin met de wedstrijden gemaakt, maar het duurde niet lang. RIJ-JOOL Na ongeveer drie kwartier kwamen er een paar open rijtuigen met elf „oude dames" voorrijden. Zij werden natuurlijk met gejuich begroet: ze moesten door een éereboog van sticks het veld betreden. Daar wachtte hun een wedstrijd tegen de oud-leden, gekleed in het oude costuum, blauwe rok en blauw shirt met witten kraag. Natuurlijk was er de ouderwetsche „sinaasappel" en er werd volgens de oude Hollandsche regels ge speeld. Het succes bij speelsters zoowel als publiek was volkomen. Bovendien konden beide partijen tevreden zijn, aangezien de enthousiaste strijd met 11 eindigde. Nauwelijks was deze partij afgeloopen of de regen maakte definitief een einde aan het festijn. (Toen iedereen verkleed was en velen al huiswaarts trokken, scheen de zon!). Met een gezellig samenzijn werd de dag besloten en toen zetten bestuur, enkele leden en hun gasten de feestviering nog eenigen tijd voort in het club huis aan de Zomerzorgerlaan. waarvoor de oud leden begrijpelijkerwijze veel belangstelling had den. Hier werden natuurlijk diverse herinneringen opgehaald en moest men vertellen van de tegen woordige clubtoestanden. Eerst laat op den dag namen de oud-leden, die ook zeer genoten hadden, afscheid na een geschenk, vermoedelijk een klok, voor het nieuwe clubhuis te hebben toegezegd, hetgeen dankbaar aanvaard werd. De verdere wedstrijden zullen op een ander tijd stip gespeeld worden. Maar B. D. H. C. kan tevreden zijn over de vroo- lijkheid, die er heerschte, ondanks den regen. Alvorens met den gecostumeerden hockeywedstrijd te beginnen maak ten eerst eenige dames van B.D.H.C. een rijtoer in open rijtuigen, wat niet weinig in den smaak viel. Ontspanningsavond voor militairen. Woensdag 22 November geeft de H. K. V. Achil les wederom een ontspanningsavond voor de mili tairen in de feestzaal van Hotel Vreeburg te Bloemendaal, Op dezen avond zullen de beste gewichtheffers en worstelaars hun medewerking verleenen; ook eenige Haagscne gewichtheffers. Bovendien zal een demonstratie Sandow trekken toegevoegd worden. De bekende clown Kikkie werkt mee. Tot slot zal er een wedstrijd in het gewichtheffen plaats hebben tusschen de militairen. Het Witte Paard. De volgende partijen werden gespeeld: Eerste klas: B. WalkerM. Vermeer 01, A. HablousJ. de Lange 10, C. van SoestB. Spoor afgebr. en H. StolvoortJ. Reeuwijk afgebr. Tweede klas: P. van DeyzenR. Hartoch 10, W. WittemanJ. Kortekaas 10, J. BaasP. Castenmiller 01, N. HooglandG. Nijssen 10 en G. v. d. Stoop—J. Wijfjes afgebr. De dappere leden van de Bloemen- daalsche Dames Hockey Club lieten zich Zondag door de slechte weers omstandigheden niet weerhouden; een groot aantal was opgekomen om het zilveren jubileum dezer club met onderlinge wedstrijden te vieren. Oosterkwartier 2—H. D. C. 4. Voor de competitie 2e klasse werd de wedstrijd Oosterkwartier IIH. D. C. TV gespeeld, O. K. won met 11—9. Onderlinge wedstrijden: Y. de JongH. Teunessen 20 J. P. v. EykW. de Jong 02 H. Wals-J. v. d. Kodde 20 J. PoppenH. Beek 20 A. de JongFr. Schyvenaar 20 J. BroersmaH. Oepkes 20 Kijk Uit-D. O. S. (8-12) ONDERLINGE COMPETITIE. Tweede tiental: van GarderenH. van Roode 02, MastenbroekHeemskerk 20 en A. Ie No bleHermsen 02. Derde tiental: J. LeuvenP. Ie Noble 11, A. BakkerZijlstra 02, P. Ie NobleSchaap 11 en H. LeuwenerB. Zurel 20. Het einde van een beroemd paard. Uit Berlijn: Het bekende dressuurpaard „Drauf- gaenger" moest in verband met een steeds erger wordend rheumatisch lijden worden doodgeschoten. Draufgaenger heeft meer dan honderd overwin ningen in dressuurproeven behaald; zijn grootste triomph evenwel was de zege tijdens de Olympische dressuur 1928 te Amsterdam onder Freiherr Von Langen. Het bestuur van de jubileerende Bloemendaalsche Dames Hockey Club poseert voor onzen fotograaf. V.l.n.r. mej. L. Hackenitz, commissa- resse; mej. F. Kerkhoven, secreta resse; mej. N. Roosjen, penning- meesteresse; mej. N. Roos, presidente; mevr. D. van BaasbankRoos, mej. T. Mulder en mej. H. Andreas, allen commissaressen. Jaarvergadering Kon. Ned. Scliaatsenrijdersbond. Zaterdagmiddag is te 's-Gravenhage de 85ste jaarvergadering van den Kon. Ned. Schaatsenrij- dersbond onder voorzitterschap van Mr. C. P. Eecen gehouden. Het jaai-verslag van den secreta ris en dat van den penningmeester werden onder dankzegging goedgekeurd. Wegens het 85-jarig bestaan van de vereeniging Heerenveen werd besloten de volgende algemeene vergadering in November 1940 in Heerenveen te houden. Bij de verkiezing van vier bestuursleden wer den herbenoemd de heeren mr. W. H. J. Blancken- hagen en L. J. Hoffman, terwijl werden gekozen de heeren G. A. v. d. Berg (Den Haag) in de va- oature jhr. H. J. Repelaer van Driel en A. Anker smit (Deventer) in de vacature P. Stoffel Pzn., de aftredende bestuursleden werden bij acclamatie tot eerelid benoemd. Voor wedstrijden in ons land werd een bedrag van f 500 uitgetrokken terwijl voor eventueele uitzending van Nederlandsche rijders naar het buitenland een bedrag van f 1000 werd beschik baar gesteld. Bij dit laatste punt wees de voorzit ter er op, dat er thans weliswaar geen uitzicht op uitzending bestaat, maar dat men rekening moet houden met wijziging van den internationalen toestand. De toewijzing der wedstrijden werd als volgt vastgesteld: Kampioenschap van Nederland hardrijden: Gro ningen. Kampioenschap van Nederland schoonrijden da mes en heeren: Zwolle. Nationale wedstrijden kunstrijden dames en heeren: Middelburg. Groninger Reunistenbeker hardrijden: Gronin gen. Hardrijden proef wedstrijden: Provincie Groningen: Appingedam. Provincie Gelderland: Arnhem. Provincie Noord-Holland: Oud-Karspel en Krommenie. Eindwedstrij den Provincie Groningen: Stadskanaal. Provincie Overijsel: Hengelo. Provincie Noord-Holland: Krommenie. Prov. kampioenschappen hardrijden: Provincie Groningen: Appingedam. Provincie Friesland: Heerenveen. Provincie N.-Holland: Bergen. Provinciale kampioenschappen schoonrijden da mes: Provincie Groningen: Appingedam. Provincie Overijsel: Hengelo. Provincie Zeeland: Middelburg. Provinciale kampioenschappen schoonrijden heeren: Provincie Friesland: Heerenveen. Provincie Groningen: Appingedam. Provincie Overijsel: Hengelo. Provincie Utrecht: Bilthoven. Provincie N.-Holland: Hoofddorp. Provincie Zeeland: Middelburg. Groote Prijn van Noord-Holland op home-trainers. Achilles organiseert Zondagmorgen 26 November bovengenoemden wedstrijd in het clublokaal aan de Kleine Houtstraat. De inschrijving is open tot Zaterdag 25 Novem ber bij H. van Duijnen, Gijsbr. van Amstelstraat 181, Haarlem Noord. Ook is een wedstrijd voor veteranen ingelascht. Nederlanders in Berlijn. Uit Berlijn: Zondagavond werden in de Deutsch- landhalle wederom wedstrijden voor sprinters en stayers gehouden. De beste sprinter was de Italiaan Bergoni, die zegevierde vóór Astolfi (Italië), Smits en Purann (Duitschland). Astolfi had in den eindstrijd van den sprintwed strijd het ongeluk te vallen; hij liep een lichte her senschudding op. Derksen werd reeds in zijn serie geslagen. In een tijdrit echter won de wereldkam pioen in 'n tijd van 12 sec., vóór Bergoni en Purann, die een tijd maakte van 12,1 sec. en Smits, die 12,2 sec. noteerde. De stayerswedstrijd, gereden in manches van 10, 20 en 30 K.M., werd gewonnen door Stach, vóór Metze, Ehmer en Wals Jaarfeest Excelsior. De Haarlemsche Rennersclub „Excelsior" vierde Zaterdagavond in het gebouw Sint Bavo haar vier de jaarfeest. De voorzitter, de heer G. Westbroek, opende met een toepasselijk woord het feest. De zaal was bijna geheel gevuld. Voor dezen avond had Excelsior zich verzekerd an het gezelschap Lotte en Alex Wins, die er het hunne toe hebben bijgedragen om dezen avond te doen slagen. Lotte Wins deed uitstekende diensten als confércncière en Bolletje als een geestig humo rist. Alex Wins was een humoristische goochelaar die de aanwezigen verstomd deed staan; hij goo chelde met alles wat in zijn nabijheid kwam! John ny Pirns, de jonge Haarlemsche artist, wist al spoe dig de aanwezigen te doen schateren. Na de pauze werd aan het bestuur door leden en donateurs een foto aangeboden, Het bestuur bood aan mevr. Van Dokkum het lidmaatschap van ver dienste aan. Deze dame overhandigde een beker na mens mevr. Rodius-Bunge. Hierna werd een groot aantal renners gehuldigd, n.l.: Sprint A klasse C. de Gier; Lange afstand A klasse J. Smit; Sprint Jun. C. Broersma: Lange afstand C klasse B. Kleinhout; Lange afstand Jun. J. Boudewijn, Re cord bekerhouders A klasse C. de Gier: B klasse B. Fennis, C klasse B. Boersma. Jun. A B. Broersma: Jun. B H. Jas. Het gezelschap Wins kwam hierna nog ten too- neele. Toen volgde nog een bal met muziek van de Marinucci's, zoodat Excelsior weer met genoegen op dit vierde jaarfeest kan terugzien. NED. TAFELTENNISBOND. Afdeeling Haarlem. Secretariaat: Kijkduinstraat 39. Het bericht, als zou de vereeniging „Raben- haupt" haar verdere wedstrijden niet meer kunnen spelen, is eenigszins voorbarig geweest. Voorloopig blijven dus de door haar reeds gespeelde wedstrijden geldig. De in het programma vermelde wedstrijden blijven voorloopig gehandhaafd en de twee uitgestel de wedstrijden zullen nader worden vastgesteld. Wedstrijduitslagen van 1318 November. Eerste klas: Barna 1T. O. G. 1 15 PI. T. T. C. 1—L. U. T. O. 1 5—f T. O. G. 3Heemstede 1 15 Tweede klas A: H. T. T. C. 2—Barna 3 10— L. U. T. O. 2—Barna 1 d 7—3 Rozenprieel 1Shot 3 82 Shot 2T. O. G. 5 uitgesteld Shot 3L. U. T. O. 2 uitgesteld Tweede klas B: Barna 2—H. T. T. C. 3 T. O. G. 4—Shot 5 8—2 Heemstede 2—Shot 4 73 Shot 4Barna 2 uitgesteld Derde klasse A: Allard's Oog 1Oosterkwartier 1 64: Oosterkwartier 2Rabenhaupt 1 uitgesteld Derde klas B: T. O. G. 2 d—Allard's Oog 2 4—6 Meerlebosch 3Oosterkwartier 3 1 Rabenhaupt 2T. O. G. 2 d uitgesteld Rozenprieel 4Rabenhaupt 2 82 Oosterkwartier 3Rozenprieel 3 82 Derde klasse C (dames): Barna 2—H. T. T. C. 3 10—0 H. T. T. C. 2—L. U. T. O. 1 1—9 Heemstede 2T. O. G. 1 2- Onder protest van Oosterkwartier. PROGRAMMA VOOR 20—25 NOVEMBER. Eerste klasse: 20 Nov. L. U. T. O 1Heemstede 1, 7 uur; H. T. T. C. 1—T. O. G. 3, 7.30 uur; 21 Nov! T. O. G. 1—T. O. G. 2, 7.30 uur; 22 Nov. Heem stede 1Shot 1, 7.30 uur en 24 Nov. Shot 1T. O. G. 1, 7.45 uur. Tweede klasse A: 20 Nov. Barna 1 dShot 2, Barna 3Rozenprieel 1, 7 uur; H. T. T. C. 2- L. U. T. O. 2, 7.30 uur; 21 Nov. T. O. G. 5—H. T. T. C. 2, 7.30 uur en 24 Nov. Shot 3—T. O. G. 5, 7.45 uur. Tweede klasse B: 20 Nov. H. T. T. C. 2 dHeem stede 2, 7.30 uur en 24 Nov. Shot 5Barna 2, 7.45 uur. Derde klasse A: 22 Nov. Meerlebosch 1:Ooster kwartier 2, 7.30 uur; 23 Nov. Allard's Oog 1Shot 6, 7.30 uur en 24 Nov. Oosterkwartier 1Barna 3 d, 8 uur. Derde klasse B: 21 Nov. T. O. G. 2 dMeerle bosch 3, 7.30 uur; 22 Nov. Meerlebosch 2Rozen prieel 4, 7.30 uur; 22 Nov. Rabenhaupt 2Ooster kwartier 3, 8 uur en 23 Nov. Rozenprieel 3Meer lebosch 3, 7.30 uur. Derde klasse C (dames): 20 Nov. Barna 2H. T. T. C. 2, 7 uur; L. U. T. O. 1Heemstede 2, 7 uur; 22 Nov. Heemstede 1T. O. G. 1, 7.30 uur en 24 Nov. Oosterkwartier 1Heemstede 1, 8 uur. Protesten. Protest no. 1, ingediend door de ver eeniging Oosterkwai-tier inzake het spelen met te hoog net in den wedstrijd Allards Oog 1Ooster kwartier 1, welke wedstrijd door eerstgenoemde met 64 werd gewonnen, werd toegewezen. Hier toe werd besloten omdat het betreffende materiaal niet gekeurd was. In alle andere gevallen moet er vóór den wedstrijd geprotesteerd woroden. Haarlemsche kampioenschappen. De datum is bepaald op Zondag 7 Januari a.s.. Schoolwedstrijden. Voor deze wedstrijden werd als datum vastgesteld Woensdag 3 Januari a.s. Scholen, die aan deze wedstrijden wenschen mee te doen, gelieven zich in verbinding te stellen met het secretariaat. Stedenwedstrijden. Het bestuur heeft besloten, dit jaar zooveel mogelijk stedenwedstrijden te orga- niseeren. Om tot vorming van een Haarlemsch team te komen, zal er a.s. Zondag een selectie wedstrijd gehouden worden tusschen een A- en een B-team. Voor het A-team zullen worden uitgenoo- digd de heeren D. Wolters (Heemstede), E. v. Abbevé (T. O. G.) en J. C. Heeck (H. T. T. C.) en voor het B-team de heeren B. de Jong (T. O. G.), G. Wolters en C. Vogelzang (beiden Heemstede). Reserves A. v. Abbevé (T. O. G.), J. Brandse (L. U. T. O.) en W. Traksel (Shot). Deze wedstrijd zal worden gehouden a.s. Zondag in gebouw „Bel- levue", Kleine Houtstraat 106 en begint te twee uur. Stedenwedstrijd HaarlemAmsterdam. Eind dezer maand zal er voor de ontwikkeling en ont spanning voor militairen een demonstratie Tafel tennis worden gegeven in den vorm van een wed strijd HaarlemAmsterdam. Voor Amsterdam koml. o.m. uit de nationale kampioen Cor du Buy. HAARL. TAFELTENNISCLUB. Secretariaat: Oranje Nassaulaan 169 te Overveen. Telefoon 15684. Aan alle leden, die hun pasfoto nog niet hebben ingeleverd bij den secretaris, wordt dringend ver zocht, dit alsnog hedenavond te doen. Het is één der N. T. T. B.-voorschriften, dat ieder competitie- spelend lid, alsmede de reserves, een legitimatie bewijs in bezit heeft, waarop de foto van dat lid voorkomt. Wanneer men dit bewijst niet heeft, wordt men uitgesloten van het spelen van com petitiewedstrijden. Door de H. T. T. C.-teams zijn de volgende wed strijden gespeeld: H. T. T. C. 1—L. U. T. O. 1 5—5; H. T. T. C. 2— Barna 3 4—6; Barna 2—H. T. T. C. 3 4—6; H T. T. C. 2 d—L. U. T. O. 1 d 1—9 en Barna 2 d—H. T. T. C. 3 d 10—0. Voor het programma van de komende week moe ten de officeele N. T. T. B.-mededeelingen geraad pleegd worden. Aan de leden wordt verzocht, er goede nota van te willen nemen, dat het adres van den voorzitter wedstrijdleider. den heer H. van Son, van 20 No vember a.s. af geworden is: Leidschevaart 302, Haarlem. Shot. Speellokaal: Hotel Vreeburg, Kerkplein, Bloe mendaal. Secretaris: G. J. Waanders, Boschlaan 29, Bloe mendaal. Wedstrijduitslagen. T. O. G. 4—Shot 5 8—2 Heemstede 2Shot 4 73 Rozenprieel 1Shot 3 82 Programma voor deze week: Maandag 20 Nov.: Barna 1 dShot 2 Woensdag 22 Nov.: Heemstede 1Shot 1 Donderdag 23 Nov.: Allard's Oog 1Shot 6 Vrijdag 24 Nov.: Shot 1T. O. G. 1; Shot 3 T. O. G. 5; Shot 5Barna 2. Vorige week moesten diverse Shotteams tegen sterkere tegenstanders strijden. Succes bleef dan ook uit. Uit den wedstrijd Rozenprieel 1Shot 3 (afd. 2 A) is nog het volgende vermeldenswaard. Bij Shot 3 zag invaller Van Frankenhuysen zich drie maal de overwinning ontgaan door de derde games met de merkwaardge cijfers 2119, 2119 2321 te verliezen. Roel Houwink heeft een bloemlezing uit dé navolging van Christus van Thomas a Kempia uit het Latijn samengesteld. Dit boekje is thans verschenen in de „Libelle-serie" van de Uit geversmij. Bosch en Keuning N.V. te Baarn. Bij de fa. Bigot en van Rossum is een boekske verschenen getiteld „De literaire parade". Hierin ..paradeeren" fragmenten uit de door deze firma uitgegeven boeken. Dr. P. H. Ritter Jr. leidde deze parade in. In de „Uilenreeks" van de N.V. Bigot en van Rossum N.V. te Amsterdam zijn door Metty Naezr vertaalde en geïllustreerde „Russische volksverhalen" verschenen. In de „Libelle-serie" van de uitgeversmaat schappij Bosch en Keuning N.V. te Baarn zijn verschenen: „Het achterlijke kind" door Chr. SteketeeArts. en „Zomerhand" door Jo Kal mijn—Spierenburg. Bij de N.V. Uitgeverij v/h C. A. Mees te Santpoort is een brochure van dr.A, H. Blaauw verschenen, getiteld „Vrijheid of ty- rannie", de kleine landen in dezen tijd. Bij Scheltema en Holkema's Boekhandel en Uitgeversmij. N.V. te Amsterdam is van de hand van dr. H. J. Prins een verhandeling verschenen over „Wetenschappelijke grondslagen der tech nocratie". Door de N.V. Wereldbibliotheek te Amster dam is voor de stichting „Onze oude letteren" uitgegeven „Het Burgherlick leven" van Simon Stevin, ingeleid door dr. Annie RomeinVer schoor en prof. dr. G. S. Overdiep, en met een voorwoord van prof. dr. C. G. N. de Vooys. Onder den titel „Azië in de branding" is bij de N.V. Eigen Volk te Haarlem de vertaling versche nen van het boek „Inside Asia" van den journalist John Gunther. Evenals in zijn „Inside Europe", komt Gunther ook in zijn nieuwste werk dat als „tegenhanger" van eerstgenoemd boek be schouwd kan worden uitstekend gedocumenteerd voor den dag. Gunther bewijst de moeilijke ma terie zeer goed te beheerschen en ook den minder ingewijden hierin een duidelijk inzicht te kunnen geven. Hij is bovendien een boeiend verteller, zoo dat men niet voor droge politieke „kost" behoeft te vreezen. Behalve aan de landen van Azië wijdt cle schrijver ook aan eenige prominente figuren in dit werelddeel de aandacht, zooals Tsjang Kai Sjek en Gandhi. In „Azië in de branding" worden behandeld: Japan, Mandsjoekwo, Rusland, China, de Philip- pijnen, Nederlandsch-Indië, Siam, Irak, Iran, Sy rië, Palestina. De vertaling is van Johan M. Palm. 482e STAATSLOTERIJ (Niet officieel) lste klasse, 1ste lijst Trekking van Maandag 20 November 1939 Hooge Prijzen 20.000.— 11067 1.500.— 1087 3125 1.000.— 15184 400.— 3961 200.— 6770 6931 12100 19395 100.— 2256 3980 4461 5871 6444 10777 11006 12960 Prijzen van 20.— 1027 1030 1046 1083 1099 1118 1156 1157 1167 1186 1187 1188 1245 1246 1259 1267 1345 1359 1371 1415 1419 1436 1446 1460 1505 1547 1559 1581 1615 1626 1658 1675 1676 1677 1708 1709 1710 1788 1790 1815 1875 1897 1909 1946 1976 1980 1995 2023 2054 2074 2088 2142 2147 2167 2272 2298 2307 2332 2337 2351 2380 2396 2489 2507 2523 2542 2556 2559 2577 2590 2609 2611 2615 2627 2630 2643 2667 2677 2678 2680 2685 2760 2812 2822 2829 2849 2872 2877 2891 2933 2988 3002 3021 3127 3140 3168 3211 3244 3341 3433 3435 3504 3557 3572 3580 3607 3616 3680 3682 3696 3728 3775 3783 3838 3854 3859 3871 3896 3929 3934 3979 4026 4033 4057 4060 4064 4088 4123 4133 4182 4190 4210 4212 4289 4302 4318 4392 4403 4410 4472 4482 4567 4569 4574 4581 4597 4599 4603 4647 4665 4674 4698 4719 4721 4741 4748 4771 4778 4878 4943 4954 5013 5074 5081 5087 5099 5197 5258 5262 5316 5320 5378 5394 5414 5417 5420 5470 5472 5512 5513 5564 5628 5690 5704 5721 5724 5795 5826 5854 5855 5867 5889 5925 5927 6113 6117 6161 6164 6301 6332 6360 6393 6396 6405 6431 6447 6516 6543 6554 6562 6593 6610 6615 6626 6639 6683 6778 6779 6886 6923 6936 6973 6988 7011 7023 7057 7104 7115 7145 7157 7159 7179 7214 7236 7252 7255 7307 7344 7386 7432 7442 7504 7556 7648 7667 7672 7722 7764 7797 7815 7830 7353 7858 7889 7903 7912 7930 7947 7962 7978 7989 8000 8029 8055 8094 8104 8141 8185 8249 8258 8286 8332 8348 8352 8413 8477 8509 8540 8553 8564 8569 8577 8600 8613 8643 8695 8709 8728 8732 8783 8789 8816 8836 8890 8906 8907 8956 8962 8980 8989 8995 8999 9001 9069 9075 9084 9192 9213 9248 9308 9338 9397 9432 9464 9466 9515 9533 9541 9545 9638 9661 9678 9686 9693 9793 9794 9843 9847 9849 9858 9883 9928 9936 10083 10110 10138 10194 10263 10307 10325 10353 10361 10366 10482 10496 10575 10588 10631 10657 10720 10739 10841 10842 10859 10868 10876 10916 10956 10981 10936 11005 11021 11109 11122 11131 11140 11192 11206 11314 11342 11350 11372 11381 11391 11406 11447 11463 11472 11483 11561 11642 11701 11762 11780 11787 11842 11882 11948 11952 11956 11979 12011 12040 12142 12197 12234 12347 12363 12373 12421 12441 12453 12488 12597 12617 12633 12715 12728 12736 12741 12764 12779 12832 12892 12936 12985 13012 13013 13025 13028 13065 13069 13070 13081 13089 13125 13189 13298 13302 13313 13341 13346 13398 13421 13426 13444 13449 13461 13479 13485 13519 13533 13591 13594 13686 13702 13773 13834 13851 13853 13865 13874 13899 13929 13938 13957 13967 13997 14020 14025 14131 14149 14237 14244 14279 14311 14372 14417 14469 14500 14519 14571 14581 14585 14587 14625 14645 14657 14661 14685 14750 14786 14790 14811 14815 14818 14884 14898 14933 14943 15064 15106 15157 15220 15434 15435 15488 15537 15556 15559 15621 15652 15722 15746 15749 15772 15787 15798 15840 15844 15851 15856 15859 15877 15893 15926 15927 15938 15970 15982 16007 16104 16106 16121 16126 16132 16199 16205 16211 16218 16267 16287 16300 16307 16316 16358 16390 16392 16411 16425 16457 16468 16533 16585 16657 16668 16682 16691 16707 16719 16744 16776 16910 16937 16970 17001 17011 17030 17031 17046 17092 17123 17150 17224 17236 17250 17292 17308 17321 17341 17415 17418 17423 17425 7459 17515 17516 17589 17591 17600 17690 17723 17781 17783 17809 17821 17830 17882 17920 17955 17984 18002 18043 18044 18060 18082 18083 18172 18212 18340 18376 18382 18483 18535 18582 18622 18649 18659 18787 18801 18822 18883 18898 18900 18907 18967 18979 19018 19053 19062 19106 19147 19174 19221 19225 19233 19255 19259 19265 19305 19327 19331 19334 19343 19353 19409 19491 19518 19526 19556 19560 19579 19608 19621 19624 19629 19652 19658 19671 19686 19756 19791 19848 19888 19935 19995 20017 20028 20029 20034 20039 20122 20138 20161 20167 20186 20230 20235 20317 20318 20325 20388 20412 20457 20468 20486 20497 20506 20528 20537 20565 20571 20594 20624 20646 20658 20670 20741 20771 20779 20792 20841 20856 20859 20879 20930 20966 21022 21057 21142 21157 21186 21208 21217 21231 21242 21313 21318 21390 21396 21414 21431 21500 21549 21558 21595 21603 21617 21632 21653 21663 21666 21686 21692 21761 21762 21765 217C7 21793 21853 21948 21962 21971

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1939 | | pagina 12