Haarlem's Dagblad Gedeeltelijke demobilisatie der Nederlandsche weermacht. Tot 50 procent van de aanwezige sterkte. Bericht aan oud-leerlingen. Dansschool Kwekkeboom AUTO-TOERISME IN DEZEN TIJD. in Gebied der geallieerden Noord-Frankrijk ingekrompen. ActikeCen- 57e Jaargang No. 17463 Uitgave Lourens Coster, Maatschappij voor Courant- Uitgaven en Algem Drukkerij N.V Bureaux: Groote Houtstraat 93, bijkantoor Soendaplein 37 Postgiro- dienst 38810. Drukkerij: Zuider Buiten Spaarne 12. Telefoon: Directie 13082. Hoofdred 15054, Redactie 10600, Drukkerij 10132, 12713. Administratie 10724, 14825 Soendaplein 12230. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Directie: P. W. PEEREBOOM en ROBERT PEEREBOOM Hoofdredacteur: ROBERT PEEREBOOM Zaterdag 25 Mei 1910 Abonnementen per week ƒ0.25, per maand ƒ1.10, per 3 maanden ƒ3.25, franco per post ƒ3.55, losse nummers 6 cent per ex. Advertentiën: 1-5 regels ƒ1.75, elke regel meer ƒ0.35. Reclames ƒ0.60 per regel Regelabonnementstarieven op aanvraag Vraag en aanbod 1-4 regels ƒ0.60, elke regel mee» ƒ0.15. Groentjes zie rubriek. Overige deel komt later aan de beurt. 's GRAVENHAGE, 24 Mei. De opperbevel hebber van land- en zeemacht heeft, in over eenstemming met den Duitschen bevelhebber hier te lande, een regeling vastgesteld om een gedeeltelijke demobilisatie van de Nederland sche weermacht te bewerkstelligen. In het algemeen kan een deel van de in werkelijken dienst zijnde reserve- en dienst plichtigen volgens deze regeling aanstonds met groot verlof worden gezonden. Dit deel be draagt ten hoogste 50 pet. van de aanwezige sterkte. Het verlof wordt in het algemeen verleend aan hen, die van de gelegenheid om naar huis te ver trekken, wenschen gebruik te maken en een be trekking hebben of althans werk kunnen vinden. Den vorrang genieten zij, die zakenverlof hebben aangevraagf en daarna achtereenvolgens zij, die werkzaam zijn in: 1. Landbouw, tuinbouw- of mijnbedrijf; 2. voed- selvoorzieningsbedrijf (bakkerij enz.); 3. bouw bedrijf; 4. ander openbaar of particulier bedrijf of dienst. Voor elke van deze groepen afzonderlijk komen in aanmerking: a. werkleiders vóór andere werk krachten; b. gehuwden vóór ongehuwden; c. oude ren vóór jongeren. De commandant van elk enkelvoudig oorlogs onderdeel (compagnie enz.) beslist wie met groot verlof zullen vertrekken tot ten hoogste 50 pet. der aanwezige sterkte van zijn onderdeel. Hij is bevoegd, van de hierboven gestelde regelen binnen de grens van 50 pet. af te wijken, indien dit noodig blijkt om personen naar huis te zenden, te wier aanzien eenig particulier of algemeen belang dit wenschelijk maakt. Officieren en onderofficieren worden tot geen grooter aantal met verlof gezonden dan mogelijk is om een voldoende sterkte aan kader over te houden. Compagnies-, batterij-, eskadrons- en hoogere commandanten, verplegingsofficieren, onderoffi cieren-administrateurs, fouriers en personeel van het Centraal Registratie-Bureau vallen buiten vorenstaande regeling en mogen dus niet met groot verlof gezonden worden. Zij, aan wie verlof wordt verleend, vertrekken rechtstreeks van hun verblijfplaats naar hun haardsteden, voorzien van een bewijs van het ver leende groote verlof, tevens dienende als vervoer- bev.ijs voor openbare middelen van vervoer. De grootverlofgangers hebben de verplichting zoo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een week, hun volledig adres op te geven aan den bur gemeester van hun woonplaats. Allen moeten er vor zorgen, dat de militaire goederen welke hun worden medegegeven, naar behooren worden be waard en onderhouden. De paardenoppassers van de officieren, wier paarden particulier eigendom zijn, mogen ten zij zij zijn vervangen niet met groot verlof worden gezonden. Hiervoor zal te zijner tijd een afzonderlijke regeling worden getroffen. (A.N.P.) In de persconferentie, welke Vrijdag op het Duit- sche gezantschap te 's Gravenhage werd gehouden. f deelde de perschef, de heer Janke, volgens het A. N. P. nog mede, dat de rest van de Nederlandsche weermacht geleidelijk na 24 Mei uit den dienst zal worden ontslagen. Nadere officieele mededeelingen zullen hierover worden verstrekt. Deze demobilisatie zal geregeld worden door Nederlandsche officieren Slechts de beroepsmilitairen zullen nog in dienst blijven. NIEUWE GRACHT 98. heropening a.s. zondag van 7 tot 10 uur 's avonds. (Adv. Ingez. Med.) WIELRIJDERS MOETEN RECHTS HOUDEN! Vrijdag 24 bekeuringen. Ondanks de ook in ons blad geplaatste ern stige waarschuwing van de Haarlemsche politie aan de wielrijders, om vooral in de binnenstad en op de drukke verkeerswegen zooveel mogelijk rechts te houden, hebben blijkbaar velen den ernst van deze waarschuwing niet voldoende be grepen. De politie is Vrijdag dan ook begonnen met tegen de onwilligen en onnadenkenden pro ces-verbaal op te maken. Niet minder dan 24 wielrijders kregen een bekeuring. Ons Geïllustreerd Zondagsblad. Wij kunnen den abonnés op ons Geillustreerd Zon dagsblad ook heden hun exemplaar nog niet zen den. Zooals wij reeds eerder berichtten betrekken wij deze uitgave van elders en het nummer van deze week is nog niet in ons bezit gekomen. Wij rekenen er echter op, het Maandag a.s. te kunnen bezorgen en verzoeken dus nog slechts even geduld. Daarbij hopen wij dat de aflevering van het volgend nummer op den normalen tijd zal kunnen geschieden. De versterking der Amerikaansche defensie. WASHINGTON, 25 Mei (D.N.B.) Het Huis van Afgevaardigden heeft met 391 tegen een stem zijn goedkeuring gehecht aan het wetsvoorstel tot ver sterking van de defensie, op voorwaarde, dat de be staande beperking van de luchtvloot tot 6.000 vlieg tuigen zal worden uitgesteld tot Juni 1941 en dat in het kader van het speciale defensieprogram de on beperkte aanbouw van vliegtuigen zal worden toe gestaan. Het ontwerp gaat thans naar den Senaat terug. Felle strijd in liet gebied van de Sambre. Om elk huis in de dorpen moet gevochten worden. BERLIJN, 25 Mei. (D.N.B.) Over de verwoede bosch- en straatgevechten in 't gebied van de Sambre, waarbij vooral de Duitsche pantserwagens den vijand zware verliezen toebrengen, geeft het D.N.B. een beschrijving, waarin een succesvolle aanval op een dorp geschilderd wordt. Duitsche verkenners hadden geconstateerd dat sterke Fransche reserves in aantocht waren om de stellingen aan de overzijde van de Sambre te ver stevigen. Een deel hiervan kwam des nachts nog tijdig aan, doch de rest werd reeds tijdens den marsch door aanvallen van Duitsche duikbommen werpers vernietigd. Betreffende den strijd, die zich vervolgens afspeelde, schrijft het D. N. B., dat letterlijk om eiken duim gronds en om elk huis in de dorpen gestreden moest worden. Steeds opnieuw drongen de Duitsche pantserwagens op tegen een vijand, die numeriek in de meerderheid was. In den namiddag was de uitgang van het verschei dene kilometers lange boschgebied bereikt, doch daarna volgde de aanval op het dorp; waarin bijna elk huis een vesting was. De generaal besloot de hulp in te roepen van de duikbommenwerpers, die ondanks het felle afweergeschut hun bommen uit wierpen, zoodat het dorp een uur later was ingeno men, Niet minder dan veertig vijandelijke pantser wagens bleken vernietigd te zijn. Den volgenden dag werd de strijd voortgezet. Ook het volgende dorp moest straat voor straat, huis voor huis worden ingenomen, waarbij overal de pantserwagens een belangrijke rol speelden. Het blijvend gedeelte. Nu er geen autos haast meer rijden, Is menig paard van stal gehaald, Hoewel hun aantal door de tijden Ook al belangrijk is gedaald. De fiets is hoog ten troon geheven, De bakfiets speelt een groote rol, De handkar komt weer tot nieuw leven, De zolderschuit raakt boordevol 't Vervoer gaat trager dan wij 't kennen Uit het motorische bestaan, Daar moeten wij nog wel aan wennen, Maar veel past zich al kranig aan De jeugd, zoo heerlijk jong van jaren, Hoeft niet te deelen in den last Van de bedrijfstransport-bezwaren, Zij is volledig aangepast. Zij fietst en autopedt maar lustig Door stad en dorp en droomenland, Haar beenenmotor draait maar rustig, Zelfs is haar auto niet aan kant. Al is die auto imitatie, Al is haar autorijden spel, Al is haar snelheid schijnsensatie, Zij rijdt rfog trotsch haar tourmodel. Duitsch legerbericht: Doornik in Duitsch bezit. Hoofdkwartier van den Führer, 24 Mei. (D. N. B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Het gebied, waarin de vijandelijke legers in Noord-Frankrijk en België zijn opgesloten, werd gisteren door succesvolle aanvallen van de Duitsche troepen van alle kanten verder in gekrompen. In Vlaanderen braken de Duitsche divisies door de versterkte stelling van de Schelde en drongen zij door tot aan den westelijken oever van de Leye. Doornik is genomen. De achter het front gelegen Fransche vesting Maubeuge is na inneming van de laatste omringende versterkin gen in Duitsche handen. In Artois veroverden de Duitsche troepen de in den wereldoorlog fel omstreden hoogte van Loretto ten noordwesten van Atrecht. De tusschen Atrecht en de zee noordwaarts op trekkende sterke Duitsche pantsertroepen na deren de Fransche havens aan het Kanaal. Een zwakke vijandelijke aanval van het zuiden uit op Amiens werd afgeslagen, Overigens waren er aan het zuidelijk front geen bijzondere gebeur tenissen. Het luchtwapen ondersteunde met sterke eenheden den strijd van het leger tegen de vijandelijke legers, welke zijn opgesloten in de Belgisch- Fransche sector. Ook aan het zuidelijke front keerde het luchtwapen zich tegen verkeerswerken, transportbewegingen en troepenconcentraties. OORLOGSSCHIP GETROFFEN. Bij de gewapende verkenningen aan de kust van het Kanaal werden voor Boulogne een groot oorlogs schip, waarschijnlijk een kruiser, en drie torpedo jagers door zware bommen getroffen. Onze vlieg tuigen ontmoeten daarbij zware luchtafweer. Bovendien gelukte het zes geladen transportvaar tuigen tot zinken te brengen. Naar achteraf bekend wordt zijn op den 21en en 22en Mei bij de vertwijfelde doorbraakpogingen van den vijand naar het zuiden, behalve talrijke op andere wijze vernielde pantserwagens, alleen door de artillerie 56 vijandelijke pantserwagens vernield. DE OORLOG IN DE LUCHT. De verliezen van den vijand in de lucht bedroegen gisteren in totaal 49 vliegtuigen, waarvan in lucht gevechten werden neergeschoren 25, door het lucht doelgeschut 8, en de rest op den grond werd ver nield. Zestien Duitsche vliegtuigen worden vermist Bij Narvik deed het luchtwapen met succes aan vallen op tentenkampen, colonnes van lastdieren, troepenconcentraties en transporten. Een vijande lijke jager werd neergeschoten, een kruiser en een transportvaartuig door bomtreffers beschadigd. Ook in den afgeloopen nacht vloog de vijand West- en Zuidwest-Duitschland binnen en herhaalde hij zijn lukrake bombardementen op niet-militaire 4oel- witten. DE KRACHT DER DUITSCHE INFANTERIE Het Vrijdag uitgegeven frontbericht van het D. N. B. luidt als volgt: Bij de beoordeeling van den militairen toe stand, zooals deze zich vandaag voordoet in het De lezer, en niet minder de lezeres, - vindt in ons blad herhaaldelijk officieele gemeentelijke bekendmakingen en pu blicatie van andere overheidsmaatrege len. Als vdêrbeeld behoeven wij slechts te wijzen op de verstrekking der brood- bonboekjes. Ongetwijfeld zullen er nog meer volgen. Wij vragen hiervoor bij voorbaat speciale aandacht, daar kennis neming van deze publicaties voor het publiek van het grootste belang is. Noord Fransche-Belgische gebied, vallen twee dingen in het bijzonder op: De aanvalsprestatie der infanterie-divisies, die tegen een minstens even sterken tegenstander in het veld gewor pen zijn en de bewegelijke leiding der snelle Duitsche troependeelen. In zware gevechten heeft de Duitsche infanterie den zich hard nekkig verwerenden tegenstander, die ver trouwde op een krachtig versterkte waterhin dernis, over de Scheldestelling teruggedrongen en is doorgedrongen in de stad Gent zelf. Na het overwinnen van de Scheldestelling ten zuiden van Gent gelukte een aanval op den westelijken oever van de Leye. In de sedert den aanvang van het westelijke offen sief verloopen veertien dagen heeft de infanterie juist aan den noordelijken vleugel in de gevechten met de voornaamste krachten van den tegenstander, de superioriteit van de Duitsche opleiding en van den aanvalsgeest zelf boven uitgelezen, numeriek sterkere vijandelijke strijdkrachten bewezen. Hetzelfde lean ook gezegd worden van de gevech ten aan de Maas ten oosten van Sedan, waar het de infanterie gelukte fïen tegenstander uit zijn .sterke vestingsysteem te werpen, een pantserwerk te be stormen en door dezen aanval op een voor den tegenstander buitengewoon ongunstig punt de Duitsche positie belangrijk te verbeteren. Nadat allereerst de grensposities van den vijand onder den voet waren geloopen en de doorbraak door de ver dere verdedigingslinies van den vijand tot stand was gebracht, moest de strijd met de hoofdkrachten van den tegenstander komen. De infanterie heeft, zooals de laatste dagen toonen. zich ook in deze zware worsteling op schitterende wijze doen kennen. De snelle eenheden, die eerst in westelijke richting langs de Somme tot aan het Kanaal oprukten, vervolgens een afweerflank naai het zuiden vormden, niaar bijna tegelijkertijd reeds met sterke strijdkrachten naar het noorden aan vielen, verdienen om de bewegelijke leiding ook bij zondere aandacht. Zoo eenvoudig deze tactiek ach teraf ook lijkt, vooral wanneer zij tot volledige successen leidt, zij eiseht toch bijzondere aandach' en besluitvaardigheid. Het zonder haperen func- t'oneeren der berichtenverbinding heeft ook hierbij een groote rol gespeeld. De gevechten, die zich aan den binnenkant van den om de vijandelijke legers geslagen ring sedert den koenen opmarsch tot aan de Kanaalkust afspelen, geschiedden in een geest van samenwerking vol opoffering tusschen de infan terie, de snelle eenheden en het luchtwapen. Alleen I Op Maandag a.s. zal ook op de H.B.S. A en het dank zij het gemeenschappelijk optreden van allele Tr ■apensoorten kon verhinderd worden dal de legen-I GcmccnlcI,jk G-Vm"as'um te Haarlem hel onderw.js stander uitbrak. In de eerste dagen na de omsin-J weer op de gewone uren gegeven worden. (Zooals geling van den vijand was hij numeriek in de men Weet hadden in den laatsten tijd de leerlingen De toestand te Haarlem. Wat de Reiniging doet. De directeur van de Gemeente Reiniging deelde ons mede, dat het de bedoeling is, dat het tweemaal vuilnisophalen in de weck gehandhaafd zal worden. Velsen heeft aangekondigd, dat daar in het vervolg slechts één keer per week de vuilniswa gens rondgaan, maar Haarlem kan dit voorbeeld niet volgen omdat de inhoud der Haarlemsche vuilnisemmers niet voldoende is om daarin het vuil van een heele week te bergen. Amsterdam heeft het driemaal per week vuil ophalen ook tot twee keer teruggebracht. Wel wordt door de Haarlemsche Reiniging zooveel mogelijk benzine bespaard. Op ver schillende punten in de stad zijn schepen ge meerd waarin de vuilnisauto's het vuil storten. Daardoor wordt bereikt dat de auto's minder af stand behoeven af te leggen. Mocht onverhoopt de toestand wat het ben zineverbruik betreft zoo nijpend worden, dat ook aan de Reiniging geen benzine meer gele verd kan worden, dan zullen voor de vuilnis auto's paarden gespannen worden. Hoe het ook loopt, de vuilnis-ophaaldienst zal in tact ge houden worden, want daarmee is de Volksge zondheid nauw betrokken. Ook voor het op tijd wisselen van tonnen zijn maatregelen genomen. GEM. CONCERTGEBOUW. Naar wij ten Stadhuize vernemen is er veel kans, dat het Gemeentelijk Concertgebouw te Haarlem binnenkort weer voor publieke verma kelijkheden beschikbaar komt. TOONEEL IN DEN STADSSCHOUWBURG. Naar de directie van den Stadsschouwburg ons bij informatie mededeelt is niet te ver wachten. dat in de naaste toekomst in den Stads schouwburg voorstellingen zullen worden gege ven. aangezien het risico voor de gezelschap pen te groot en het vervoer van décors enz. te duur is. Het onderwijs te Haarlem. H.B.S. A en Gymnasium. meerderheid en had hij nog niets van zijn gevechts- waarde verloren. Ofschoon het luchtwapen de verbindingswegen en ravitailleeringswegen tusschen de afzonderlijke een heden van den vijand terstond fel had aangevallen kon de vijandelijke leiding nog aanzienlijke strijd krachten, vooral aan gemotoriseerde en gemechani seerde eenheden in het gevecht wei-pen. Alle uit- braakpogingen zijn gestrand op de vastberaden verhouding van de Duitsche troepen. Intusschen is de toestand ook in den naar het westen vooruitge schoven wig ten gunste van de Duitschers gewijzigd Door het nazenden van infanteriedivisies werd eer evenwicht in de krachtenverhouding bereikt, di* plaatselijk reeds in superioriteit is veranderd. Doo de versterking van deze spil komt nu de snelle op- 1 marsch naar Boulogne en Calais beter tot uit werking. van de H.B.S. A alleen des middags in het Gymna sium les en de leerlingen van het Gymnasium be zochten die inrichting alleen des morgens). BOERDERIJBRAND IN EPE. EPE. 25 Mei. Doordat kinderen met vuur hebben gespeeld te Epe, is brand ontstaan in de boerderij bewoond door den landbouwer J. van Egteren en eigendom van de stichting Feisten- hof te Elburg. Het huis en twee schuren, alsmede de geheele inboedel gingen verloren. Voorts kwa men twee varkens, twee kalveren en een geit in de vlammen om. De gebouwen en de inboedel waren tegen brandschade verzekerd. (A.N.P.) i Het woord is aan Horatius: Een wijze God hult de toekomst in diepe duisternis en lacht als de mensch zich angstiger maakt dan noodig is. Twee Fransche generaals met hun staf gefusilleerd. Relaas van vluchtelingen. IRUN, (Spaansch.Fransche grens), 25 Mei (D. N. B.) Uit Frankrijk hier aangekomen vluchte lingen beweren dat de vroegere minister van luchtvaart Pierre Cot twee generaals met hun staf heeft laten fusilleeren, wegens overtredingen van ddn aard, welke Reynaud in zijn jongste rede heeft genoemd. Voorts verhalen de vluchtelingen over geweldige verliezen van de Fransche troepen. In Bordeaux, Biarritz, Bayonne en St. Jean de Luz zouden alle ziekenhuizen vol gewonden liggen. Tal van villa's zouden eveneens bezet zijn. Het spoorwegverkeer zou wegens het uitgebreide ver voer van gewonden voor burgers sterk beperkt zijn. De schaarschte aan levensmiddelen neemt toe. Nieuwe lichtingen in Zweden onder de wapenen. Versterking der luchtafweer. STOCKHOLM, 24 Mei. (D.N.B.) Vrijdag is in den Zweedschen Rijksdag een voorstel ingediend tot ver sterking van de weermacht, volgens hetwelk in het komende begrootingsjaar nieuwe plaatsen voor 400 beroeps-officieren en ongeveer 300 onderofficieren zullen worden geschapen. In geheel Zweden zullen afdeelingen voor de ver dediging tegen aanvallen uit de lucht worden opgericht. De leiding van de luchtdoelartillerie, welke tot nu toe ressorteerde onder de inspectie der artille rie, zal aan een eigen commandant met staf worden overgedragen. Tenslotte wordt het noodzakelijk genoemd dat nieuwe lichtingen worden opgeroepen, teneinde ta kunnen beschikken over het noodzakelijk aantal soldaten ALGEMEENE NEDERLANDSCHE VERKEKRSFEDERATIE. AMSTERDAM, 25 Mei. De algemeene Neder landsche verkeersfederatie deelt mede, dat zij haaï werkzaamheden op het gebied der verkeersecono- mie tot nadere orde blijft voortzetten in een zoo- danigen omvang als de gewijzigde omstandigheden zullen toelaten, terwijl zij zich daarnaast ter be schikking van de overheid heeft gesteld voor alle verdere diensten welke zij in het algemeen be lang mocht kunnen verleenen. Razzia onder vreemdelingen in Boekarest. BOEKAREST. 24 Mei (D.N.B.) Vanmiddag is in de cafés van de hoofdstad een razzia naar vreemdelingen gehouden. Alle aanwezigen moesten hun identiteitsbewijzen laten zien. Vermoedelijk houdt deze maatregel verband met een nieuwe verordening, volgens welke alle Pool- sche vluchtelingen te Boekarest zich opnieuw moe ten melden. Tevens schijnt men de controle op alle vreemdelingen te willen verscherpen. Egypte weert ïtaliaaiisclie waren. Op last van de Engelschc autoriteiten. Van de Egyptische grens, 24 Mei (D.N.B.) Sinds twee weken bestaat in Palestina een door de Brit- sche autoriteiten voor inheemsche firma's uitgevaar digd verbod van invoer van Italiaansche waren in Palestina. DOOR ONVEILIG SIGNAAL, GEREDEN. ZWOLLE, 25 Mei. De machinist der Nederland sche Spoorwegen J. T. uit Leeuwarden, die 14 dagen geleden terecht heeft gestaan voor de Zwolsehe rechtbank, omdat het aan zijn schuld te wijten zou zijn geweest, dat gevaar voor het verkeer was ont staan door mechanische kracht over een spoorweg, is gisteren door de Zwolsehe rechtbank tot 14 dagen gevangenisstraf veroordeld, voorwaardelijk. Gelijk wij gemeld hebben, had verdachte niet voldoende opgelet, toen hij met een goederentrein het station Zwollle binnenliep, tengevolge waar van hij door een onveilig signaal was gereden en op een rangeerenden trein botste. Verd., die disciplinair reeds ernstig gestraft was, beriep zich op het slechte uitzicht, tengevolge van de mist. De eisch luidde 14 dagen gevangenisstraf voor waardelijk. (A.N.P.) EINDEXAMENS MIDDELBARE SCHOLEN. Nogmaals wordt medegedeeld dat de eindexamens aan de middelbare scholen te Haarlem op de eerder vastgestelde data worden afgenomen. Het schrifte lijk gedeelte voor de H.B.S.-en A en H.B.S.-en B begint op aanstaanden Maandag 27 Mei. HEDEN: !0 PAGINA'S. B. K.: In tram en trein. pag. 3 J. S. Visser: De bouw van Aelberts- bergh". vag. 3 Flitsen: Bouwstijl. pag. 3 Filmschouw. pag. 6 J. H. de Bois: Litteraire Kantteeke- ningen. pag7 Van een speeialen verslaggever: De Nozema werkt aan den bouw van twee nieuwe zenders. pag. 7 H. D. Vertelling: De dasspeld, pag. 2 Laatste Berichten op pagina 8 1 a

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1940 | | pagina 1