nM Belastingadviezen Ed. Bouwer foCmScfuHM U weet Luise Ullrich en Johan Heesters „De 9 Vrijgezellen" AKKERTJE Me ine Tante deine Tante niet wat U mist PREDIKBEURTEN ZXTERDXG 25 Af E T 194Ö H X X E E E M'S D X 'G B E X T5 8 in een nieuwe film Hoe lang is het alweer geleden dat wij Luise Ull rich in een film hebben gezien? Langer dan wij dachten. En dat komt, omdat ze op zekeren dag „Reiskoorts" kreeg, haar koffers pakte en een paar groote reizen ging maken, eerst naar IJsland, latei- naar Zuid-Amerïka. Als men met haar een gesprek Over die reizen tracht aan te knoopen, is ze nogal zwijgzaam. Bat komt, doordat Luise Ullrich uok schrijfster geworden is. Ze heeft van haar IJsland- sche reis al een aardig boekske doen uitgeven en haar ervaringen in en opmerkingen over Zuid- Amerika zullen binnenkort verschijnen. Maar wel erkent ze, zonder aarzelen, dat het reizen, als het je eenmaal te pakken heeft, een ongelooflijke bekoring bezit. Maar. Luise Ullrich geeft dat dadelijk toe ik ben toch blij, nu weer in de filmstudio terug te zijn. Deze reizen hebben me veel geleerd, ook voor mijn beroep en ik weet nu dat ik een groote fout be ging door van mijn 15e jaar af, zonder vacantie, tooneel en film te spelen. Dat maakt iemand, zelfs in dit veelzijdige gedoe, eenzijdig. Hij moet er eens uit, andere menschen zien en hooren, andere zeden en gebruiken aanschouwen en bestudeeren. In ieder geval: Luise Ullrich is, na een heel lange vacantie, weer terug en de film. waarin ze nu de hoofdrol speelt is „Liebesschule", een Ufa-film on der regie van Dr. K. G. Külb. Haar voornaamste mede-scholieren in dit blije spel zijn Johan Heesters en Viktor Staal. Bij deze twee jongelui is Luise Ullrich privé-secretaresse en wel: bij den een in de ochtenduren en bij den ander 's middags. Nu wil het toeval, dat de een, Viktor Staal, van professie romanschrijver is, die juist een boek heeft geschre ven: „De school der liefde", waarin hij de vrouw ge schilderd heeft, die de ideale huwelijkskameraad zou zijn. Pas later bemerkt hij pas, dat dit de bio grafie van zijn secretaresse is. Johan Heesters, haar tweede baas, is tenor. Italiaansch operazanger. En ook hij is verliefd. Hij heeft genoeg van alle moge lijke extatische aanbidsters, hij wil een kleine, lieve solide vrouw. Maar het secretaresje is niet zoo gemakkelijk te veroveren. De beide mannen voeren een soort gue- rilla-oorlog om haar. Ze chicaneeren, transigeeren en intrigeeren, ze liegen en bedriegen en als het drietal ergens in de bergen met vacantie is, zweeft het zwaard der jaloezie voortdurend boven hun hoofden. De tenor legt z'n hooge C in de waagschaal, de auteur z'n geest en de omstreden Luise is afwisse lend monter en zorgeloos, klein en energiek, kinder lijk en verlangend. Luise Ullrich speelt alle tempe ramenten achtereen, van de zuchtend-verliefde tot de berekenend-koele. Ze is vroolijk, brutaal, droo- merig en onverschillig, clown, prinses, ingenue en jongedame. Hoe het ook zij: in de school der liefde slaagt ze cum laude en u zult het met dezen examen uitslag volkomen eens zijn. Een werk van Sacha Guitry: aardig verrassende complicaties. Sacha Guitry, de filmverteller zooals wij hem reeds eerder noem den laat ons dan genieten van zijn menschelijke inzichten, soms wat overdreven maar toch altijd begrijpelijk. Prominente Fransche tooneelspelers vertolken de rollen van de negen oude heertjes en zij doen dat op een voortreffelijke wijze. Ook de vrouwelijke rollen, waaronder die van Elvire Po- pesco, zijn uitnemend. Vooral aan het eind van de film bemerken we dat de verteldrang van Guitry de filmmogelijkheden verdringt. Guitry zelf is als van ouds vlot en geroutineerd. HET LUXORTHEATER. In het Luxortheater wordt de film „Ninotchka" ge prolongeerd. Cinema Charlie Chan in het Spookhuis Charlie blijkt al hier weer in staat,, om den meest geraffineerden moordenaar op afdoende wijze, te ontmaskeren. Z'n zoon die niettegenstaande zijn allerbeste bedoelin gen de zaak menigmaal in de soep dreigt te rijden, maakt het toch nooit zoo bont, dat het ,Paps" al te zeer hindert. Met een zekere goedmoe dige vriendelijkheid en een kleine terechtzetting rectificeert hij de domheden van zijn al te voortva renden spruit, die, nooit in zijn wiek geschoten, op dezelfde wijze blijft opereeren. Het is natuurlijk nooit de bedoeling van een der gelijke film om, als het al mogelijk was, een juist erslag van het griezelige gebeuren te geven. Maar dat de film u geeft wat u er van verwacht, daar voor staat de titel u borg. Tot op den laatsten meter film zitten we nog midden in de schijnbaar onont warbare knoop. „Wie is de moordenaar?". En zooals het bij een goede detectivevertelling behoort, is de dader degeen, die maar door heel weinigen verdacht werd en blijkt hij, op wien de grootste verdenking rust, een onschuldig man die zelfs in dienst van het recht staat. Om vooral niets verder te verraden zy het ver slag hier gesloten en moet alleen nog geconstateerd worden dat het een prettige, ontspanning brengende film is, die de gedachten eens op ander terrein brengt en daardoor verademing brengt en dikwijls doet lachen. Neem'n Handelmaatschappij L. I. Akker Alkemadestraat 15 - Rotterdam (Adv. Ingez Med.) Ralph Arthur Roberts: rr n Remibraedt Frains Hals Sacha Guitry heeft een speciale manier uitge vonden om films te maken; wij hebben dat in „De valschspeler" en de geschiedenis van de paarls ge zien, en wij hebben naar aanleiding van dit Guitry- procédé reeds opgemerkt dat het ons als een tijde lijke trouvaille, een speciaal Guitry-recept, geestig lijkt, maar wij betwijfelen of de film in het alge meen zich langs den door dezen Franschman inge slagen weg zal kunnen ontwikkelen. Wij meenen dat deze weg daartoe niet genoeg specifiek „filmisch" is. Guitry brengt teveel het element „vertelling" naar voren, hij wil zoo graag zelf aan tiet woord zijn, hij wil ensceneeren, hij wil van alles, maar vergeet één voornaam ding; name lijk de film haar eigen taal te laten spreken. Guitry past zijn eigen procédé toe, en hij slaagt erin ons ervoor te winnen, maar de films van Guitry begin nen bij hem en zullen ook bij hem ophouden; zij zyn tezeer persoonlijk om haar schepper te over leven. In „De negen vrijgezellen" zien wij de ge schiedenis van negen koddige oude heertjes, die via een bureau voor speciale huwelijksbemiddeling trouwen met vrouwen, die niet als vreemdelinge uit het land gewezen willen worden doch juist door dit huwelijk Frangaise willen worden. Het huwelijk moet derhalve „pro forma" zijn. De oude heertjes echter besluiten achteraf hun echtgenootcn toch op hun gezelschap te vergasten en dat leidt tot allerlei Deze Duitsche rolprent is een zeer vlotte amuse mentsfilm, met tal van komische situaties en com plicaties. De oude baron von Bredebosch (Ralph Arthur Roberts) gaat door voor een verstokt celibatair die tezamen met eenige musici een quintet heeft gevormd, waarmede hij op zijn landgoed geregeld musiceert. Maar Theodoor von Bredebosch voelt alleen voor klassieke muziek, terwijl zijn neef Peter Larisch (Johan Heesters) die op zijn oom's kosten aan het conservatorium studeert, zich alleen voor jazz interesseert. Dit geeft tusschen oom en neef aanleiding tot tal van conflicten. Op het conservatorium ontmoet Peter Tony Koster, op wie hij verliefd wordt en die tenslotte de dochter blijkt te zijn van een beroem de zangeres, Doris Koster, een jeugdliefde van den baron. Hoe het Tony lukt den ouden baron te ver murwen, die op zijn landgoed nooit vrouwspersonen toeliet en hoe zij tenslotte als eerste violiste in zijn quintet optreedt, dat moet u zelf gaan zien. Ralph Arthur Roberts geeft een zeer knappe en zeer menschelijke creatie van den nurkschen baron, aan welke creatie de humor niet ontbreekt. Olly Holzmann is een charmant ondeugend aanstaand nichtje en Johan Heesters met zijn jolig gezicht maakt de rol van den neef zeer aannemelijk. Een zeer goede, vlotte film in het vroolijke genre, geregisseerd door Carl Boese. In het voorprogramma wordt o.a. een grappig teekenfilmpje in kleuren „Daffy Duck and the Dinosauris" vertoond en voorts 'n zeer interessante film, getiteld „Dieren van dichtbij" met prachtige op nemingen van diverse dieren, die in verschillende dierentuinen in Duitschland gehuisvest zijn. als U nog geen brood eet uit: 'y -jAMDep L|NP*£i BAKENESSERGRACHT 71 Telef. 13882 HAARLEM. lAdv Ingez Med.) EXAMENS. Bevorderd aan de Gem. Universiteit te Amster dam tot doctor in de geneeskunde, op proefschrift getiteld: „Bijdrage tot de geneeskundige beoor deeling in de practijk van de Ongevallenwet", de heer B. H. Sajet, geboren te Amsterdam cn op proefschrift, getiteld: „Waarnemingen over de her- sencirculatie bij het konijn, in het bijzonder over den invloed van het sympathische zenuwstelsel", de heer N. Lubsen, geb. te Deemster. Gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht tot doctor in de letteren en wijs begeerte op proefschrift, getiteld „de gemeente Her ten, dorp aan den overgang, proeve van een sociaal- geografische monografie van een middel-Limburg- sche gemeente" aan de rijksuniversiteit te Utrecht de heer Henri Johan van Zuylen, geboren te Haar lem. AFWIJZING SUBSIDIE. Gedeputeerde Staten stellen voor af te wijzen de aanvrage van het bestuur van de Stichting Volks muziekschool, te Amsterdam, om subsidie ten be hoeve van deze school. APOLLO. De Haarlemsche Harmonie Muziekvereeniging Apollo" heeft Dinsdag 21 Mei de repetities in het schoolgebouw Lange Lakenstraat 18 hervat. BLOEMBOLLEXBEURS IN HET ST. BAVO GEBOUW. In de lokaliteiten van het gebouw St. Bavo in de Smedestraat te Haarlem zal Maandag a.s. de bloembollenbeurs worden gehouden. PROGRAMMA VAN DE HAARLEMSCHE RADIO-CENTRALE op Zondag 26 Mei 1940. Progr. I Nederlandsch programma Progr. II Duitsch station. Progr. III Duitsch station of Denemarken of Oslo. Progr. V; Idem. op Maandag 27 Mei 1940. Progr. I Nederlandsch programma. Progr. II Duitsch station. Progr. III Duitsch station of Denemarken of Oslo. Progr. IV Idem 7.008.00 Eigen gramofoonplatenconcert. Zang uit het rijk der lichte muze, afgewisseld door walsen gespeeld" door het Wiener Bohème Orkest. 1. Nur eine Stunde, Tatjana Birkigt: 2 St. Louis Blues. Maxine SQllivan; 3 Weaner Madlen, Wie ner Bohème Orkest: 4. Ein Schiff fahrt nach Shanghai, Mimi Thoma. 5 Ard the angels sing, Bing Crosby; 6 Hoffballtanze, Wiener Bohème Orkest; 7. Mr. Paganini, Mills Brothers: 8. Mood Indigo, Boswell Sisters: 9 Ballgeflüster, Wiener Bohcme Orkest: 10. Ich wollt' ich war ein Huhn, Meistersextet: 11. Zwischen heut und morgen, Tatjana Birkigt, 12. El Turia. Wiener Bohème- orkest: 13. L'amour toujours l'amour. Maxine Sul livan; 14. Yes Sir, Zarah Leander: 15. Donausagen, Wiener Bohème Orkest: 16 S'Posing, Bing Crosby; 17 Stardust, Mills Brothers: 18. Louisiana Hayride, Boswell Sisters; 19. Liebestraum nach dem Balle, Wiener Bohème Orkest; 20. In Mexico, Meister sextet. Opgaven van Predikbeurten, die Vrijdagmiddag 6 uur niet in ons bezit zijn, kunnen niet meer worden opgenomen. ZONDAG 26 MEI HAARLEM DEUTSCHE EVANG. GEM., Kindergottesdienst urn 10.30 Uhr.Pfarrer Illing. N .H. KERK. Collecte voor het Godsdienstonderwijs op de openb. scholen in alle diensten, behalve in de Noorderkerk en de Kinderkerk. GROOTE KERK, Gr. Markt. 10: Ds. Foeken. 5.30: Ds. Waardenburg. NIEUWE KERK. Nw. Kerksplein 10.30: Ds. Beker. OOSTERKERK. Zomerkade. 10: Ds. van Elden. NOORDERKERK, Velserstraat. 10.30 Belastingconsulent. Lid v. d. Bond van Belastingconsulenten. Z. B. Spaarne 10, b. d. Lange Brug - Telef. 19934 (Adv Ingez Med.i Ds. J. J. Stam, te Rotterdam. Collecte voor het Spreekbeurtenfonds. BAKENESSERKERK, Vrou- westeeg. 9.45: W. van Wijngen, theol. cand. Kin derkerk. Collecte voor de Restauratie. ALLE-DAG-KERK in het Koor der Gr. Kerk, ing. Klokhuisplein. Godsdienstoefening eiken werkdag beh. Zaterdags, 's avonds van 7-7.30 u. Voorg. Pred. van alle Prot. kerken van Haarl. en omgeving. BROEDERGEM., Parklaan 34. 10.30: Ds. Bielke, Hollandsche Dienst. STADSEVANG., L. Heerenstr. 6. 10: J. F. Snoeks. 3.30: Kinderbond Hosanna. 7.30: Opwekkingssa menkomst. J. A. Smink, den Haag. Dinsdag 2: Dameskrans „Bid cn Werk". 4.30: Meis- jeskr. 8.15: Zangrep. Eben Haëzer (Sch. Burgwal) Woensdag 8: J. F. Snoeks. Vrijdag 6.30: Zang voor jongens en meisjes van 9 tot 17 j. 8: Bijbellezen en bidstond. EVANG. SAMENKOMSTEN. Parklaan 21. 10: J. Sevensma. Evang. te A'dam. 5.30: Dezelfde. Evang samenkomst. Dinsdag 8: Bijbelbespreking en Bidstond. OPWEKKINGSSAMENK.. Begijnhof 6, Donderdag 8: J. Sevensma, Evangelist te A'dam. NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, Colensostr. 8 Maand. 8.15: Bijbell. en Bidstond. VRIJE EVANG. GEM., Parlaan 106. 10: Ds. D. J. D. du Fossé. 6: Evangelisatiesamenkomst m. zangkoor. 10: Kinderkerk. Woensdagavond 8: Bidstond-Bijbellezing. 8.45: Ca techisatie. Donderdg 8.15: Zangrepetïtie. EV. LUTH. GEM. 10.30: Ds. W. Spliethoff. Jeugddienst. VER. DOOPSGEZ. GEM. 10.30: Ds. J. G. Frerichs. VRIJZ. HERV., Jacobstraat 6. 10.30: Dr. W. Ban ning, Bentveld. REM. GER. GEM„ Wilhelminastraat. 10.30: Dr. W. R. M. Noordhoff. 12: Kinderdienst in het Remonstrantenhuis. Donderdag 24: Handwerkkring in 't Rem.huis. GER. KERK. Extra collecte v. em. pred., pred. wed. en weezen. KLOPPERSINGELKERK. 10: Ds. A. M. Boeijinga. 5: Ds. L. Hoorweg. Catech. Zondag 51 WILHELMINAKERK. 10: Ds. J. W. Siertsema. 5: Ds. C. Veenhof Catech. Zondag 51. ZUID-OOSTER- KERK. 10: Ds. C. Veenhof. 5: Ds. A. M. Boeijinga. Catech. Zondag 52 GER. GEM., Lange Molenstr. 22. 10 en 5: Leesdienst GER. KERK in H. V. Begijnhof 6. 10 en 5: Ds. G. W. van Deth. 10: Kinderdienst. ing. Jansstraat 59. CHR. GER. KERK, Raaks. 10 en 5.30: Ds. Laman. BAPTISTEN-GEM., Bakenessergr. 65. 10 en 5: Ds. L. de Haan. 8: Jongeliedensamenkomst. Dinsdag 8: Ds. L. de Haan, Bijbell. en Bidstond. LEGER DES HEILS, Schagchelstraat 26. 10: Heili- gingsdienst. 3.30: Openl. Botermarkt? 7.30: Verlo: singssamenk. Leidster Adj. v. Amerongen. 9, 12.30 en 5: Jeugdsamenkomsten. Maandag 2.15: Gezinsbond. Dinsdag 2.45: Moeder krans, 7.30: Soldatensamenkomst. Donderdag 6: Liefdebond. 7.30: Heiligingsdienst. Zaterdag 7.30 Straatzang Oudegracht? PINKSTERGEM., N. Kruisstr. 14. 10 en 5: Open bare samenkomst. 12: Zondagsschool. Maandag 8: Zangles. Dinsdag 8: Bidst. en Bijbelbe spreking. Woensdag 2.30: Breiclub je. 7.30: Zen- dingskrans. Donderd. 5.30: Kinderkrans. 8: Zus- terkrans. Vrijdag 8: Bijbelklas. GEM. GODS, Fr. Halsstr. 4. 10: F. Jeeninga. 8: Wil- lebrordstr. IJM.-Oost. F. Jeeninga. Donderd. 8: Bidst. en Bijbelbespr. W. Geldel,pad 14 GEM. DES HEEREN, Wolstr. 7. 10 en 7: Dienst. ONAFH. REL. GEM., Oranjeplein 8. 10.30: Ds. A. R. de Jong. KERK v. J. CHR. v. d. H. DER LAATSTE DAGEN, Jansstr. 85. 10.30 en 5: Vergadering. VERG. v. GELOOVIGEN, Ged. Voldersgracht 15. 10.30: Samenk. (Broodbreken) Eiken Donderd. in de maand 8: Bijbelcursus K. Rozendal. UNIVERS. EERED., (Soefi-beweging) Nutsgebouw Lange Veerstraat 16. 11: Mej. C. C. Voute. VRIJE KATH. KERK, Popellaan, Kinheimpark. 10.30: Gezongen H. Mis. Woensdag 8: Completen en Lof. MED. VER. v. SPIRIT. „HARMONIA". Afd. II, Soc. Vereeniging, Zijlweg 1. 10.30: Wijdingsmorgen. H. Heuning, van Haarlem. Helderz. waarn. Mej. Cath. Driesten. HERST. APOST. ZENDINGSGEM., Wilhelminastr. 21. 10 en 6: Godsdienstoefening. HERST. APOST. ZENDINGSGEM., Jacobijnestr. 15. 10 en 6: Godsdienstoefening. ROZEKRUISERS GEN., Bakenessergr. 13. 7.15 Kerkdienst J. Leene. HAARLEM-NOORD N. H. KERK, Julianakerk, Kloosterstraat. 10: Ds. H. J. van Rooyen, van Heemstede. 6: Ds. D. Kuil man, Jeugddienst. IMMANUELKERK, van Egmondstraat. 10: Ds. M. van der Voet. 12.301.30: Zondagssch. i. d. Willem de Zwijger- school, i. d. Fröbelsch. (Colensostr.) en i. d. Mar- nixschool. N. H. GEM., te Haarlem-N. (Spaarndam-West) in de Gym.zaal der Kon. Emmaschool, ing. Raaf. straat 2. 10: C. A. Evelein, Hulpprediker. 12.30: Zondagsschool in de Kon. Emmaschool, Roerdompplein. VRIJZ. PROT., Berkenstraat 10. 10.30: Ds. J, M. Leendertz, Doopsgez. pred. te Haarlem. 121: Zondagsschool. L. DES HEILS, Ceramstr. 4. 7.30: Bidstond. 10: Hei ligingsdienst. 8: Openbare Heilsbijeenkomst. 9, 12.30 en 5: Jeugddiensten. Leiders: Kapiteins Jager Maandag 5:Breiles. 6.30: Padvindstersparade. Dinsdag 2: Gezinsbond; 8: Soldatenmeeting. Woens dag 5: Kindersamenkomst; 6.30: Verkennersbond. Donderdag 8: Heiligingsdienst. Vrijdag 6.30: Jongeliedenbond v. meisjes van 10 14 jaar.(8: Idem boven 14 jaar. NOORDER KAPEL, Minahassastraat. 10: J. H. Bos- sers. 12.30: Zondagsschool. 8: Versch. sprekers. Dinsdag 2.15: Dameskrans. Vrijdag 7.30: Meisjes- vereeniging. GER KERK, Noord-Schoterkerk, Spaarnrijkstraat. 10: Ds. L. Hoorweg. 5: Ds. J. W. Siertsema. Catech. Zondag 52. Extra collecte v. em. pred., pred. wed. en -wee CHR. GER. KERK. Floresstr. 10 en 5: Ds. Henstra HEEMSTEDE N. H. KERK, Wilhelminaplein. 10: Ds. Briët. In deze dienst coll. v. h. .Fonds van Wijkgebouwen. KAPEL NIEUW-VREDENHOF, Joh. v. Oldenbar- neveltlaan. 10.30: Ds. Barger. Jeugdkerkdienst. Aan den uitgang coll. voor de Jeugddiensten. GER. KERK Koediefslaan 10: Ds. Dondorp. 5: Ds. v. d. Born. Camplaan. 10: Ds. v. d. Born. 5 Ds. Dondorp. AERDENHOUT REL. KRING, Eikenlaan 5. 10.30: Ds. G. J. Hoender- daal, Rem. Pred. te Rott^nm. BLOEMENDAAL N. H. KERK. 10: Prof. Dr. S. F. H. J, Berkelbach van den Sprenkel, Utrecht. Collecte voor het Zuiderzeefonds, NED. PROT. BOND. Potgieterweg 4. 10.30: Ds. W. J. H. Hubeek, Vlaardingen. GER. KERK. 10 en 5- T>- Tob C Brussaard. OVERVEEN N. H. KERK. 10: Ds. W. A. Hoek. Amsterdam. Collecte voor het Zuiderzeefonds. GER. KERK (Hulpkerk Croesenlaan). 10 en 5: Cand. D. van Swigchem. HAARLEMMERMEER N. H. KERK. -HOOFDDORP. 10 en nam. 6.30: Ds. J. C. Salverda. BADHOEVEDORP. 11: Ds. G. A. den Hertog, van Amsterdam. GEB. REHOBOTH. 10: Cand. H. Boerlijst, A'dam. VIJFHUIZEN. 3: A. C Brörens. AALSMEERDERWEG. Geen dienst. LIJNDEN. 10: Geen dienst. 3: Samenkomst nieuwe leden. Een halve eeuw geleden Uit Haarlems Dagblad van 1890 WONINGBOUW. 50 jaar geleden werd de coöperatieve wönmgoouw krach ug ter nanü genomen. Lr weia toen anders gewerkt dan tegen- wooruig. Enkeie tientanen arbeiders, die een eigen huis wilden nebben, vormden een coöperatieve vereeniging, namen geld op bij een notaris of insteiiing en gingen, zonder uverneiassteun, de nuizen bou wen. In de huur aie betaaid werd (.meestal 2.—, 2.25 of 2.50) was een klem bedragje voor aflossing van de bouwsom. Zoo konden de leden na 30 of 40 jaar eigenaars der huizen worden. Alle leden kregen een boekje waarop hun schuld en afbetaling werd bijgeschreven. Als iemand zijn lidmaatschap wilde overdoen moest het nieuwe lid meestal meer betalen dan er op de schuld afbetaald was, want er was veel liefhebberij om zulke huizen over te nemen. Zoo'n lidmaatschap werd in veel ge vallen een mooi spaarbankboekje. Sommige bouwvereenigingen openden voor de leden de mogelijkheid na eenigen tijd, als een groot gedeelte van de schuld was afbetaald, een huis uit te koopen, de huurder moest dan uit eigen middelen het nog niet-betaalde deel van de schuld af betalen. Zoo kwamen vele arbeiders als zij den avond des levens naderden, in het bezit van een huis, zoodat zij geen aflossing meer behoefden te betalen. In Mei 1890 werd o.a. de bouw aan besteed van 140 huizen van „De Toekomst". Er waren toen al 450 huizen op die wijze te Haarlem gebouwd. Zeer veel hulzen zijn op die wijze in de arbeiderskwartieren Leidschebuurt. Zijlweg- kwartier, Rozenpriëel en Amsterdamsche buurt gebouwd. Nog steeds voldoen de meeste van deze woningen aan de eischen. al was het na tuurlijk noodig dat er In den loop der jaren moderniseeringen werden ingevoerd. In de tijden van woningnood, die gecon stateerd werd na den oorlog 19141918 werd ook veel gebouwd door woningbouw op coöperatieven grondslag, maar in dien tijd werd vrijwel het grootste gedeelte van de bouwsom voorgeschoten door gemeente of rijk. die bovendien nog een deel van het exploitatietekort voor hun rekening namen. NED. PROT BOND. 10: Ds. O. L. van der Veen, Am- sterdam. HOOFDDORP. OUD-GER. KERK. 9.30 en 6: Ds. L. Franke. HILLEGOM N. H. KERK. 10 en 5: Ds. Chr. Eerhard. GER. KERK. 10 en 5: Ds. A. K. Krabbe CHR. GERK. 10 en 5: Leesdienst. HERST. APOST. ZENDINGSGEM., v. d. Endelaan 18. 10: Godsdienstoefening. BENNEBROEK GER. KERK, Rijksstraatweg 79. 10 en 5: Ds. J. van Wijngaarden. Catech. Zondag 43. 3de collecte voor het evangelisatiewerk in België. SPAARNDAM N. H. KERK. 10: Ds. A. Snethlage. N. H. GEM., te Haarlem-N. (Spaarndam-West) in de Gym.zaal der Kon. Emmaschool, ing. Raaf.- straat 2. 10: C. A. Evelein, Hulpprediker. 12.30: Zondagsschool in de Kon. Emmaschool, Roerdompplein. EVANGELISATIE. 10: H. Wagter, van Beverwijk. Dinsdag 7: Bijbellezing. ZANDVOORT N. H. KERK. 10: Ds. D. Tromp NED. PROT. BOND, Brugstraat 15. 10.30: Prof. Dr. G. A. v. d. Bergh van Eysinga, van Bloemendaal. Geen Zondagsschool. GER. KERK i. H. V. Brederodestr. 31. 10: Ds. P. van der Vloed. Nam. geen dienst. SANTPOORT N. H. KERK. 10: Ds. R. H. Oldeman. N. H. KAPEL. 10: H. Heeresma, Amsterdam. 5: Dr. A. H. Edelkoort, Amsterdam. IJMUIDEN N. H. KERK, Kanaalstraat. 10: Ds. L. Lagerwey. 5.30: Ds. C. de Beus, Bloemendaal. BETHLEHEMKERK, James Wattstr. 10: L. P. Ti* meer. HERV. EVANG., Oranjestraat 8. 10 en 5: Leesdienst GER. KERK, Wilhelminakade. 10 en 5: Dienst. GER. KERK, Rambonnetlaan. 10 en 5: Dienst. CHR. GER. KERK. 10 en 5: Ds. A. Zwiep. DOOPSGEZ. en PROT. BOND, Helmstraat 9. 10.30! Ds. Milatz. O.-KATH. KERK. 10: H. Dienst. 7: Vesper. IJMUIDEN-OOST N. H. KERK, Goede Herderkerk. Velserduinweg 10: C. P. v. Andel, Hulppred. 5.30: Ds. G. F. Cal- lenbach. VEREEN. GEBOUW. Kalverstr. 10: Jeugddienst VRIJZ. HERV., Vereen.geb. Stationsweg. Velsen. 10.30: Ds. Most v. Spijk, Assen. GER. KERK., Velserduinweg. 10 en 5: Ds. E. G. van Teylingen. LUTH. GENOOTSCH., Afd. Velsen. WiUebrordstr. 10 10.30: Ds. P. Boendermaker. Hilversum. BAPTISTEN-GEM., Willemsbeekweg 22. Woensdag 8: Ds. L. de Haan. pred. te Haarlem. STADSEVANG.. Willemsbeekweg. 10: Samenkomst v. Geloovigen. 7.30: Evangelisatiesamenkomst. HERST. APOST. ZENDINGSGEM., Willebrordstr. 10. 10.15: Godsdienstoefening. ROZEKRUISERS, Stationsweg 65. 10.30: Tempel dienst. Zaterdag 7.15: Opno7ingsdienst. VELSEN N. H. KERK. 10: Ds. G. F. Callenbach, IJm.-O. VELSEN-NOORD GER. KERK. Geen opgave ontvangen. BEVERWIJK N. H. KERK, Kerkstraat. 10: Ds. J. de Vries. DOOPSGEZ. GEM., Meerstraat. 10: Ds. A. Vis. VRIJZ. HERV., Parklaan. 10: Ds. J. M. de Jong uit Amsterdam. EVANG. LUTH. GEM„ Koningstr. 10.30: Ds. J. Ph- Haumersen. GER. KERK, C. H. Moensplein. Ds. H. Holtrop. VRIJE EVANG. „MARANATHA", Adrichemstr. 31a. 10: I. Kuiper, uit Utrecht. Dr. Schuytstr. 31: Maandag 2" Naai krans; 8: Man dolineclub. Donderdag 8- Bijbelonderzoek. CASTRICUM N. H. GEM. 10: Ds. Seuleyn. EVANGELISATIEVEREEN. 10: Ds. H. Prins, uit Haarlem. GER. KERK. 10 en 5.30: Ds. Krüger. HEEMSKERK N H. KERK. in Ds. J IJ?- man. WIJK AAN ZEE EN DUIN N. H. KERK. 10: W. C. Luuring. hulpprediker. VEREENIGINGSGEBOUW. Populierenlaan. 10! Ds. H. J. Drost, uit Haarlem-Noord.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1940 | | pagina 10