m INGEZONGEN /TUKKEN N.V. Holster A^K£." H.D.'VertelIini Afscheid. MAÏKT EIIICUÏIN ZATERDAG 25 MEI 1940 HA5EEEM'S DAGBLAD 2 DE kleinste stof cirkelt in duizelingwekkende vaart dooreen, tot ze uit zichzelf tot grootere geheelen komt en bedaart in den majestu- euzen gang der hemellichamen: de zon en de aarde. De aarde is zwart. De zon is licht en schenkt van haar wpelde aan de aarde en toovert er de schoon ste kleuren uit tevoorschijn. En de aarde draait zich aan alle kanten in het heerlijke licht koesterende om de zon heen. De zonnestralen schuiven voort over het ruwe aardoppervlak. Zij verbreken het duister, dat zich achter hen weer sluit. Zij schui ven voort en brengen licht en leven waar zij ko men, en laten lavenis eh rust vanwaar zij vertrek ken. De zonnestralen gaan voort over naakte leven- looze vlakten, over robuste dichtbegroeide bergen. De boomen rekken hun takken, de blaren en bloe men ontvouwen zich. De grassprieten schudden den dommel van ziqh af en de halmen op de velden richten zich rechter op. De bodem werkt en scheurt en baart het nieuwe leven: de wortels van de planten en boomen drijven zich dieper en gulziger in de zwarte weelde van de aarde.. Nieuwe sprie ten, nieuwe stengels werken den grond open en om hoog en keeren zich tot het licht, dat hen verwekt. De zonnestralen dansen verder over de aarde en bij hun liefdevolle aanraking komt alles tot be weging, groei en bloei. Allerwegen kleuren en geuren! De zonnestralen dansen over de rivieren en glinsteren en weerkaatsen zich in het parelende water, dat sneller gaat loopen. Steeds trekken de zonnestralen voort, over bergen en door de dalen, langs velden en wegen, en ze jagen de schaduwen van den nacht als booze heksen voor zich uit, en ontworstelen de schatten van deze aarde aan den greep van het duister. Zoo komen die zonnestralen bij boerderijen, ge huchten, dorpen, en ze dringen er speels de kieren en vensters binnen om mensch en dier te wekken uit hun slaap, om hen weer de heugelijke tijding te brengen dat het licht over het duister gezegevierd heeft. De menschen wrijven zich de oogen uit en getroffen door de kostelijke kracht van de zonnestralen, die hen omdansen, springen zij hun bed uit, smijten ze de vensters wijd. wijd open en ademen gulzig de heilzame morgenlucht. Zij rekken de armen en heffen het hoofd in een kleine extase op ten hemel. Hun gedachten zijn helder als het reine licht en de dagtaak kan be ginnen. De schuren gaan open. de werkplaatsen worden bevolkt, de wagens rijden uit en het ge klikklak van de paardenhoeven weerklinkt veer krachtig en vroolijk in de trillende morgenlucht. De wagenwielen wentelen en de ploeg drijft diep in de vette aarde en gooit deze om en om. De menschenhnnden slaan aan den arbeid; de levens lust bloeit allerwegen. Maar de zonnestralen gaan nog verder; ze komen bij fabrieken, die aan de oevers van de rivieren liggen. Sommige worden ook betooverd; het wordt een komen en gaan van menschen, wagens en schepen. De rook kringelt op uit de slanke schoor- steenen, en een zachte dreunende melodie van de machines stemt in met het lied van den arbeid op de velden. Maar bij andere fabrieken mist de too- verkracht van de zonnestralen plotseling zijn uit werking. Teleurgesteld gaan de zonnestralen verder en omdansen een andere fabriek verderop, maar ook deze blijft doodsch en onberoerd onder hun aanraking. En de zonnestralen gaan voort naar de volgende, maar ook deze blijft vreemd stil, ver laten zonder leven, ook al schenken de zonnestralen nog zoo'n milde, barende warmte. Ze blijven on bewogen, als waren ze nog gevangen in den kou den greep van de heks, die door de mazen van de zonnestralen heen is geglipt. De Zonnestralen moeten voortgaan, zij trekken op, maar ook de stad. die groote groep van huizen, blijft ontoegankelijk. Hoe vreemd, hoe boosaardig hikt dit verschijnsel? Waarom bloeit het leven hier niet dadelijk in volle kracht op, zooals het daar buiten bij de bloemen en planten onmiddellijk opbloeide bij de geringste aanraking met den tooverstaf van de zonnefee. Hier blijft het stil en kil. Waarom? Waarom?? Vraagt het hem. vraagt het hen. die torens, die de groote klokken in zich vatten en pronken met de wijzerplaten, vraagt het al die wijzers, die altijd wijzer zijn en toch nooit wijzer worden. Vraagt het hen, die puntige staken, die paarsgewijs een cirkel van cijfers bestrijken en onverstoord hun weg vervolgen. Vraagt het hun zusjes en broertjes, de hangklokken, de pendules, de horloges, die in de kamers van de huizen tik ken, steeds maar tikken, vraagt het hen, want zij kunnen het weten. Want zij zijn de heerschers van de stad. Het zijn geen zonneklokken. Maar wanneer zij het lied van gehoorzaamheid luiden, dan vangt het leven in de stad pas aan. Op hun rhythme ont waken en leven de stadsmenschen. Geen hemelsche zonnestraal, maar het blikkige gerinkel van een wekker vormt voor den stads- mensch het sein, dat de dagtaak beginnen moet. Niet de klaroenen van den dageraad, die bloed rood aan den verlichten horizont steken, maar ballorige belletjes zijn het teeken tot opstaan. De klok is het hart van het lichaam van de stad, en haar blikken tik-tak is de hartslag, die het bloed, dc bloedlichaampjes van de stad: de auto's, wagens, fietsen en andere voertuigen, door de ade ren: de straten, stuwt. Zoo ook vandaag. v. H. GEVONDEN* VOORWERPEN Inlichtingen aan het Bureau van Politie. Smede- straat te Haarlem, uitsluitend tusschen 11 en 13 uur. Etui met 2 rozenkransen: v. Dam. Spaarndamsehe- weg 432, Heerenhorloge: Struick, H. J. Koenenstr. 2, Soldatenjas: Tolen, Reigerstraat 108. Halsketting: Spook. Jan van Galenstraat 24, Pakje met rund vet: Doek, Lorentzkade 154. Ring: Hessels, v. Kmsber- genstraat 44. Ring E. v. D. W.: de Rooy, Oost Indic- strnal 134. Rijwielplaatje: Bureau van Politie. Sme- destraat. Bos sleutels: de Winter, Borneostraat 3. AFSCHEID VAN DE MILITAIREN VAN' HAARLEM-NOORD.. Vrijdag heeft het Burgercomité O. en O. van Wijk I te Haarlem-Noord, in de cantine van het schoolgebouw aan het Weltevredenplein, afscheid genomen van de militairen van het 12 R.I., met het aanbieden van een concert dat verzorgd werd .door het symphonie-gezelschap „Orpheus" onder leiding van den heer Th. Lindenborn. Na afloop bracht de commandant kapitein Hui- zinga, mede namens zijn manschappen, den leden van het Burgercomité O. en O. hartelijk dank voor de vele werkzaamheden die zij, dikwijls met ver- waarloozing van eigen belangen en opoffering van huiselijke gezelligheid, voor hen verricht hadden. Als bescheiden bewijs van dank en als aandenken overhandigde spr. den leden van het Burgercomité O. en O. een groepsfoto van de militairen, terwijl hun dames in den dank betrokken werden door het aanbieden van bloemen. Verder bracht spr. dank aan het Symphoniege- zelschap „Orpheus" voor zijn zeer verdienstelijk optreden, waarbij mevrouw Lindenborn bloemen aangeboden werden. De voorzitter van het Burgercomité O. en O. de heer W. Pappot, nam mede namens zijn mede bestuursleden. de hceren J. Hofstra en A. J. Over toom. afscheid van de militairen met dankzegging aan kapitein Huizinga voor de immer ondervon den medewerking. LEERLINGEN VAN DE NIJVERHEIDSSCHOLEN VOOR MEISJES TE ROTTERDAM. 's-GRAVENHAGE, 22 Mei. De secretaris-ge neraal, waarnemend hoofd van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, in overleg met den Duitschen bevelhebber in Neder land maakt bekend, dat de leerlingen van nijver heidsscholen voor meisjes te Rotterdam, die de school, waarbij zij zijn ingeschreven, niet kunnen bezoeken, zich kunnen aanmelden bij de directrice van een van de ter plaatse nog bestaande scholen. Leerlingen, die zich ten gevolge van de evacuatie niet meer te Rotterdam bevinden, kunnen zich melden bij de directrice van een der nijverheids scholen voor meisjes, welke in de nabijheid van haar tegenwoordige verblijfplaats >s gelegen. Het verdient aanbeveling, dat in andere plaatsen, zoo mogelijk, een overeenkomstige gedragslijn wordt gevolgd: deze leerlingen blijven administratief be- hooren tot de scholen, waarvam zij deel uitmaken. Het is dus niet noodig, dat men zich eerst schrif telijk of telefonisch in verbinding stelt met een der inspectrices van het nijverheidsonderwijs. (AJï.P.) ZILVEREN JUBILEUM. Heden is het 25 jaar geleden dat de heer J. de Kier, monteur bij het Gem. Electriciteitsbedrijf te Haarlem, bij dat bedrijf in dienst trad. Dit'jubileum werd alleen in den huiselijken kring gevierd, waar de jubilaris gelukwenschen ontving van den directeur, ir. J. A. Reus, den hoofdinspecteur den heer G. A. Frantzen en van verschillende ambtenaren. Van de collega's ont ving de heer de Kier een geschenk. INLEVEREN VAN SPEK. 's-GRAVENHAGE. 22 Mei. (A.N.P.) Het rijks bureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd maakt bekend, dat met ingang van Dinsdag 21 Mei 1940 de gelegenheid tot het inleveren van spek bij de Nederlandsche vechouderijcentrale aan de daartoe door deze centrale aangewezen spekdepots, op de bekende voorwaarden en tegen de bekende prijzen, wederom is opengesteld. RADIO-PROGRAMMA VOOR ZONDAG EN MAANDAG. Zondag 26 Mei, Jaarsveld 414.4 meter. 8.— NCRV. 12.— VARA. 6.— NCRV. 7.— VPRO. 8.00—12.00 VARA. 8.Schriftlezing, meditatie. 8.30 Gramofoon- muziek. 8.50 Zang. 9 30 Gramofoonmuziek. 9.50 Gereformeerde kerkdienst.. 11.30 Gramofoonmu ziek. 12.VARA.orkest. 12.45 Berichten ANP. 1. VARA-orkest. 1.45 Letterkundig overzicht. 2.05 Fragmenten uit de opera „Don Juan" (opnamen) 3.05 Esmeralda. 3.30 Tuinbouwpraatje. 4.Gramo foonmuziek. 4.45 De Ramblers. 5.15 Voor de kin deren. 5.40 VARA-strijkorkest (opnamen). 6. Gramofoonmuziek. 6.30 Religieuse causerie. 7. Vrijzinnig Protestantsche Kerkdiwist. 8.Berich ten A.N.P. 8.15 VARA-orkest. 9.Declamatie. 9.20 Gramofoonmuziek, 9.30 VARA-orkest en solist. 10.— Orgelspel en zang. 10.30 Berichten ANP. 10.45 Rosian-orkest. 11.15 Gramofoonmuziek. 11.2512.00 De Ramblers. Voor den Zondag, Kootwijk 1875 meter. A.V.R.O.- Uitzending: 8.00 Avro-strijkorkest en solisten, 9.00 berichten (Fransch), 9.15 gramofoonmuziek, 9.30 be richten (Nederlandsch), 9.45 Avro Aeolianorkest cn solisten, 10.30 orgelspel, 10.45 gramofoonmuziek met toelichting. 11.15 berichten (Engelsch), 11.30 berich ten (Vlaamsch), 11.45 gramofoonmuziek, 12.05 on bekend. 12.35 Avro-amusementsorkest en solisten. 1.30 berichten (Nederlandsch), 1.45 berichten (Fransch), 2.00 gramofoonmuziek, 2.30 berichten (Nederlandsch). 2.45 gramofoonmuziek, 3.15 berich ten (Engelsch), 3,30 omroeporkest, en. solist, 4-3,Q. „jacht op een schim", causerie. 4.50 gramofooumu- ziek, 5.30 berichten (Nederlandsch), 5.45 Avro-dSns- orkest, 6.15 berichten (Engelsch), 6.30 berichten (Vlaamsch), 6.45 onbekend. 7.30 berichten (Neder landsch), 7.45 gemengd koor, solisten en Avro amu sementsorkest, 8.15 berichten (Engelsch), 8.30 be richten (Vlaamsch), 8.45 gramofoonmuziek, 9.15 be richten (Engelsch), 9.30 berichten (Nederlandsch), 9.45 Concertgebouworkest en solist. 10.35 gramo foonmuziek, 11.15 berichten (Fransch), 11.30 berich ten (Engelsch), 11.45-12.00 gramofoonmuziek. MAANDAG 27 MEI. JAARSVELD, 414.4 Meter. K.R.O.-uitzending, 6.306.50 V.P.R.O. 8.00 Berichten A.N.P.; 8.05 gramofoonmuziek; 11.30 toespraak met muzikale omlijsting; 12.00 me- dedeelingen; 12.15 K.R.O.-orkest (12.45—1.15 gra mofoonmuziek); 2.00 gramofoonmuziek; 2.15 voor de vrouw; 2.30 gramofoonmuziek; 2.45 voor de vrouw; 3.00 Rococo-octet; 3.20 gramofoonmuziek; 3.40 Musiquette; 4.00 gramofoonmuziek; 5.30 K.R.O. melodisten; 6.15 gramofoonmuziek; 6.30 jeugduit zending; 6.50 gramofoonmuziek; 7.00 mededeelin- gen en gramofoonmuziek; 8.00 berichten A.N.P.; 8.15 K.R.O.-symphonie-orkest (9.00—9.15 gramo foonmuziek); 10.00 „Arbeid adelt, arbeid sterkt, werkt", toespraak; 10.15 gramofoonmuziek; 10.30 berichten A.N.P.: 10.45—12.00 gramofoonmuziek. KOOTWIJK, 1875 Meter. N.C.R.V.-uitzending. 8.00 gramofoonmuziek; 9.00 berichten (Fransch); 9.15 gramofoonmuziek; 9.30 berichten (Neder landsch): 9.45 gramofoonmuziek; 11.15 berichten (Engelsch); 11.30 berichten (Vlaamsch); 11.45 gra mofoonmuziek; 12.00 N.C.R.V.-orkest: 1.30 berich ten (Nederlandsch); 1.45 berichten (Fransch); 2.00 gramofoonmuziek; 2.30 berichten (Nederlandsch): 2.45 gramofoonmuziek; 3.15 berichten (Engelsch); 3.30 Bel Canto (4.15—4.45 gramofoonmuziek); 5.30 berichten (Nederlandsch); 5.45 gramofoonmuziek; 6.15 berichten (Engelsch); 6.30 berichten (Vlaamsch); 6.45 orgelconcert (opnamen); 7.30 be richten (Nederlandsch): 7.45 postillons; 8.15 be richten (Engelsch); 8.30 berichten (Vlaamsch); 8.45 postillons: 9.15 berichten (Engelsch); 9.30 be richten (Nederlandsch): 9.45 reportage; 10.25 gra mofoonmuziek; 11.15 berichten (Fransch); 11.30 berichten (Engelsch); 11.45—12.00 gramofoonmu ziek. Voor den inhoud dezer rubriek stelt de Redact h zich niet verantwoordelijk. Van ingezonden stukken, geplaatst of niet ge plaatst, wordt de kopij den inzender niet terug gegeven. HET NEDERLANDSCHE ARBEIDERSFRONT. Binnen zeer korten tijd organiseert de Nationale Werknemers Vereeniging „Het Nederlandsche Ar beidersfront" de volgende cursussen ter verhooging van vakbekwaamheid: Theoretische en practische opleiding voor: ver warmingsmonteur, meubelmaker en automonteur; practische opleiding voor bankwerker, draaier, schaver en electrisch lasschen: theoretische en practische opleiding voor het damésconfectievak. Verder worden lessen gegeven in verschillende talen, rechtlijnen en machmeteekenen. Deze cursussen worden zooveel mogelijk gratis aan de leden der verccn-.ging gegeven. Namens het afdeelingsbestuur, L. A. SPRUYT Jr. Kleverparkweg 115. Centrale Verwarming AUTOM. OLIE - KOLENSTOOKINR. SANITAIRE INSTALLATIES. (Adv tngez Med.) DE DASSPELD door W. GASCOGNE. ET regende dien avond dat het goot en dat maakte het samenzijn bij den warmen haard nog eens zoo gezellig. Terwyl de re gen gestaag tegen de ruiten tikte cn af en toe krachtige windvlagen de ramen deden trillen, hadden wij vier vrienden, vrijgezellen het ons prettig gemaakt bij Arnold Bilthoven, die 'langen tijd in het buitenland had vertoefd en sinds eenige we ken weer gerepatrieerd was. Onmiddellijk had hij de vroegere vriendschap weer aangeknoopt en in den korten tijd, na zijn terugkomst hadden wij reeds menig avondje gezellig, samen doorgebracht. Het was bchagelijk, dien avond. Het slechte weer deerde ons niet. Allerlei onderwerpen waren reeds aangesneden, over allerlei aangelegenheden hadden we al gesproken en er onze meening over ten beste gegeven. Tenslotte was het gesprek gekomen op woekerpractijken. Hoe, dat kan ik niet zoo precies meer zeggen. Ik meen naar aanleiding van het feit, dat een kennis van een van ons er de dupe van was geworden. Maar zeker ben ik daar niet van. In elk geval, toen we het over woekerpractijken en over woekeraars hadden, zei Arnold, dat hij ook al eens met een woekeraar kennis gemaakt had. En natuur lijk wilden we allemaal daar het onze van weten. Zie je die dasspeld? vroeg Arnold, als antwoord op ons aandringen die woekerhistorie te vertellen. Die dasspeld zagen we inderdaad. We kenden die dasspeld nog van vroeger en waren en toen maar wat jaloersch op. Het was een bijzondere speld. Een gouden slangetje, dat een prachtige diamant in den bek droeg. We wisten ook, dat het een familiestuk was. Daar zijn er twee van geweest, zei Arnold. Oorspronkelijk zijn die slangetjes oorbellen geweest. Mijn vader liet er dasspelden van maken. Beide wa ren precies gelijk. Of beter gezegd, ze leken precies op elkaar. Maar in deze zat een echte en nogal kost bare diamant en in de andere zat een imitatie. Waarom vader dat zoo had laten maken weet ik niet. Vermoedelijk is de speld met den namaak-steen voor mij bestemd geweest. Zeker weten doe ik dat niet, want ik kreeg ze bij vaders overlijden beide tegelijk. Maar wat heeft die speld nou met een woe keraar te maken? vroeg ik, wat ongeduldig, want ik was erg benieuwd naar Arnold's geschiedenis. Mogelijk omdat ik woekeraars zulke griezelige we zens vind, wezens die me doen denken aan spinnen. Aan spinnen heb ik namelijk ook altijd een hekel gehad. Wat die speld met een woekeraar te maken heeft? Luister maar.De kwestie was, dat ik op een gegeven dag plotseling een zeer voordeelige zaak kon doen, maar ik had niet de noodige contanten in huis. Veel mankeerde er niet aan, maar het was toch niet voldoende. Laat ons zeggen dat ik twee hon derd gulden te kort kwam. En ik moest contant kun nen betalen, wilde de zaak doorgang vinden. Hoe dat allemaal in elkaar zat zal ik je maar niet uitleggen. Het doet niet ter zake. En nu zul je je afvragen: kon een zakenman als jij dan niet even naar de bank loopen? Tenminste, ik vermoed dat je dat zou wil len vragen. Nou, als daar de mogelijkheid voor be staan had, zou ik het natuurlijk wel gedaan heb ben. Maar ten eerste waren de banken op dat mo ment gesloten en ten tweede zou me dat een uur tijd gekost hebben en dat was te veel. Ik wou me het mooie zaakje niet graag den neus voorbij laten gaan en dat deed me besluiten naar mijn overbuur te gaan, een bejaard man, 'die naar men zei, er warmpjes bij zat. Kort en goed, ik liet me aandienen. De oude heer stond me te woord en liet me rustig uitleg geven van het doel van mijn komst: twee honderd gulden lepnen tot den volgenden morgen. Toen ontdekte ik, dat die oude kerel een echte woekeraar was. Hij wilde me het geld leenen. Ik moest een schuldbekentenis teekenen voor: zegge en schrijve.... driehonderd gulden. Graag of niet, was zijn bescheid. Nu kon ik hem best den volgen den dag drie honderd gulden betalen, maar ik er gerde me, dat van mijn omstandigheden zoo'n schandalig misbruik werd gemaakt. Ik kon dan ook niet nalaten hem dat te zeggen. Hij trok er zich evenwel niets van aan. Niemand verplichtte mij zijn voorwaarden te aanvaarden. Ik moest het zelf wetenLater vernam ik wel, dat hij door woe ker aan zijn geld was gekomen. Enfin, ik accepteer de het geld en teekende de schulbekentenis. Geluk kig kreeg de zaak, waarvoor ik het geld hebben moest, zijn beslag. Nog voor ik den volgenden morgen naar de bank was gegaan om geld te halen kwam mijn overbuur bij me op bezoek. Ik zei hem, dat ik nog niet terug kon betalen, dat ik de deur nog niet uit geweest was. Maar daar was hij niet voor gekomen, gaf hij te ken nen. Zijn doel was.mijn dasspeld. Of ik die ver- koopen wilde. Ik was een oogenblik verbaasd, maar op hetzelfde moment schoot me iets te binnen. Ik zou hem wellicht zijn gewoeker betaald kunnen zetten. Eerst vertelde ik hem, dat ik niet van plan was de speld te verkoopen, dat ik er aan gehecht was omdat het een familiestuk was. En overigens, voeg de ik er aan toe, de steen is valsch. Nou, dat wilde hij niet gelooven. Of hij de speld eens van nabij mocht bekijken. Ik had daar geen bezwaar tegen. Nauwkeurig keurde hij den steen maar op zijn gezicht was niet te zien tot welke con clusie hij gekomen was. Toch bied ik er vijftig gulden voor, zei hij ten slotte. Ik verkoop de speld niet, hield ik vol. Vijf en zeventig gulden is veel geld voor een valsch en steen. De speld is mij als herinnering minstens hon derd vijf en twintig gulden waard, zei ik tenslotte. En voor geen cent minder verkoop ik deze speld. Om kort te gaan. Hij hapte en wilde de speld onmiddel lijk meenemen en betalen. Maar ik stond er op, dat er een behoorlijke kwitantie werd opgemaakt. Ik haalde een gezegelde kwitantie uit mijn bureau en maakte van die gelegenheid meteer. gebruik om de speld met den imitatiesteen op mijn das te steken De kwitantie werd opgemaakt. Voor een speld met een Imitatiediamant: honderd vijf en' twintig gul den Maar je had hem dien middag moeten zien, toen ik hem zijn drie honderd gulden kwam brengen! Die steen is valsch! brulde hij. Valsch! Ik weet het. Staat ook op de kwitantie. U wilde immers met alle geweld mijn dasspeld met valschen steen hebben. Wat wilt u nu van mij? Hier is uw geld; geef u mij mijn kwitantie, dan is de zaak geregeld. Ik eisch, dat u de speld terugneemt. Onmiddel lijk, grauwde hij. Ik denk er niet aan. Ik ben hier gekomen om mijn schuld te voldoen gaf ik daarop te kennen. Denkt u er om, dat ik weinig tijd heb. Overigens mag u blij zijn dat ik de politie niet waarschuw in verband met de woekerrente, welke u durft nemen. Ik kreeg mijn schuldbekentenis terug en hij mocht de speld met den valschen steen houden. Ik vergat nog te zeggen, dat dien middag, toen ik hem het geld bracht, dc speld met den echten steen, die hij bij zijn bezoek 's morgens aan mij, had mogen keuren, mijn stropdas sierdeKomaan, ik zal nog eens inschenken, jongens. (Nadruk verboden. Auteursrecht voorbehouden) VOORJAAR E bracht hem zelf naar de boot. Met een ge voel of ze droomde liep ze achter hem aan het dek over, 't trapje af, de gang door tot zijn hut. Hij toonde haar alles met ge forceerde opgewektheid, wees haar zijn kooi en zijn bagage: daarna dronken ze samen een kopje koffie in de salon. Om elf uur moest iedereen van boord; ze om armden elkaar zwijgend, als menschen doen, voor wie ieder woord overbodig Is.die samen uitge sproken zijn. Toen ze op de schaars-verlichte kade stond reali seerde ze zich pas, dat dit definitief het einde betee- kende en toen de brug werd ingehaald, was 't haar of de ruwe kanten langs haar eigen hart schuur den. Maar ze wilde zich verzetten en balde onwille keurig de vuisten in de zakken van haar mantel. Zich goed houden, tot eiken prijs. Los kunnen laten dat, wat'iedere moeder moest doen vroeger of later. Ze zag haar jongen bij de verschansing staan, hij boog zich voorover en riep door zijn handen een laatste groet. Ze knikte en glimlachte hem toe; ze wuifde. Toen kwam er beweging in het schip. Langzaam, o zoo langzaam, werd de afstand tus schen wal en boot grooter, uit den schoorsteen puil den dikke wolken roet, de machine stampte. Een koude wind blies haar plotseling in 't gezicht en hui verig boog ze even 't hoofd met 't strakke grijzende haar. Een floers van tranen kwam voor haar oogen en in een flits zag ze haar leven langs zich heen trekken.haar jeugd met een zelfbewusten ijde- len vader en een zachte, toegevende, maar geen leiding-gevende moeder; haar jongemeisjesjaren, vol verzet en opstandigheid tegen haar strengen vader en vol critiek en medelijden met haar moeder; daarna, plotseling, haar ontmoeting met Peter, hun geheime afspraken, de verloving, haar huwelijk. Een stil-gelukkige tijd was daarop gevolgd, vol liefde en een wonderlijk in-elkaar opgaan. De geboorten van de kinderen waren hoogtepunten, die ze in geluk en overgave beleefde, terwijl in dien zelfden tijd Peters praktijk drukker en drukker werd en 't leven hen aan alle kanten opeischte. Jaren van onver moeid werken en zorgen waren gevolgd, vreugde en verdriet van de kinderen, jaren met een rinkelende telefoon en een ratelende nachtbei, cursussen, verga deringen, patiënten, kinderen met problemen, huis werk en ziektetjes, een ziekelijke tobbende oude moeder.en dan, als stralend beeld van rust, de vacantie, vier -weken van ongestoord geluk in hun buitenhuis tusschen de dennen, de tijd. die hen sterkte en moed gaf voor den nieuwen drukken win ter. Haar huwelijk was harmonisch, vol waardeering voor elkaar. „Marian en Peter". door de ja ren gegroeid tot een hechte sterke eenheid, één ook met hun vier kinderen, die een evenwichtige na tuur hadden, uitgezonderd de jongste. Gert was een onstuimige zoekende jongen, vaak onbeheerscht en dan uitbarstend in wilde driftbuien, in zijn kinder tijd gevolgd door een vloed van tranen, waarna hij zich stil en mokkend in zich-zelf opsloot. In latere jaren, na een driftbui, pakte hij zijn fiets en trap te als een razende de stad uit, naar 't strand of de duinen, waar hij uren zonder eten rondzwierf. Ma rian bedwong dan haar ongerustheid, liet hem stil zijn gang gaan en begroette hem bij thuiskomst uiterst kalm en gewoon. Ze begreep wat hem dreef, kende zijn overgevoelige, emotioneele natuur, zijn sterke reactie en temperament en liet hem zelf vechten. Hij schiep zichzelf steeds moeilijkheden, hij moest ze zelf overwinnen, zelf de consequenties dra gen. Nu waren al haar kinderen getrouwd, op Gert na. Peter was eenige jaren geleden plotseling overleden, een leegte achterlatend in Marian, die nooit meer te vullen was. Maar in 't besef van haar mooie rijke leven, en alles wat haar nog restte, had ze heldhaf tig de pijn en 't verdriet in haar hart geborgen en ze was dezelfde opgewekte flinke vrouw gebleven als voor Peters heengaan. Ze was op zijn dringend verzoek samen gaan wonen met Gert; hij had haar raad en blijmoedigheid zoo noodig. Hij legde haar al zijn teekeningen en ontwerpen voor en vroeg in alles haar oordeel. Ze hechtten al sterker aan el kaar, en toen de liefde schuchtere pogingen waag de in Gerts leven binnen te dringen verbrak hij de betoovering ruw, tweemaal in twee jaar. Hij wilde niet liefhebben en duldde geen andere vrouw in zijn leven. Maar in Marian's geest daagde begrip en plot seling realiseerde ze zich het gevaar, waarin Gert verkeerde. De band tusschen haar en haar zoon was een be lemmering voor hem, die hem tegenhield en verhin derde hem te rijpen tot een zelfstandigen volwassen man, die sterk en vry in 't leven zou staan. En met ontzaglijken moed nam Marian haar besluiten, deed ze haar jongen begrijpen en liet hem van zich weg gaan. Naar een ver land vertrok Gort, om zich daar een toekomst te scheppen. Marian bleef achter, om ringd door de liefde van haar andere kinderen, maar met een grenzeloos verlaten cn eenzaam gevoel. Ze stond op de druilerige kade en staarde het schip na, waarop haar zoon. haar Gert, uit haar leven ver dween. Toen draaide ze zich om en liep de duistere werf over, met een koude leegte in haar hart. Maar diep-in wist ze, met. glasheldere zekerheid, dat ze goed had gehandeld. Haar taak was volbracht, maar was er niet veel, oneindig veel, dat nog haar be langstelling vroeg? Met rustige heldere stem gaf ze haar adres op aan den wachtenden taxichauffeur. WEEKABONNEMENTEN dienen uiterlijk Wo ensdags avonds betaald te zijn, daar de bezorgers op Donderdag moeten afrekenen DE ADMINISTRATIE HET KLIMAAT VAN DE SAHARA Het klimaat der Sahara is droog, frisch en gezond, het onaangename daarvan is alleen het vaak voor komende groote temperatuursverschil. In de oasen moet men, om bevrijd te blijven van koortsen, een zoo hoog mogelijk gelegen woning uitzoeken, die zich op grooten afstand van tuinen en kanalen be vindt. De ondervinding leert, dat tenten van ka meelhaar verreweg de voorkeur verdienen; wel is waar zijn deze zwaar, doch zjj bieden de beste be schutting tegen de weersgesteldheid. De kleeding der nomaden bestaat gewoonlijk uit wol en hangt los om het lichaam, 's Morgens vroeg, 's avonds en 's nachts moet men zich warm kleeden, doch op het midden van den dag kan men met weinig kleeding- stukken volstaan. Ter bescherming van de voeten voldoen laarzen het best, omdat deze aan de steken van vergiftigde kruipende dieren weerstand bieden. Zooals men weet, moet men bij reizen in de woestijn zijn voedsel medenemen. daar de oasen hoogstens hier en daar eenige dadels opleveren. Ver der moet men ook zorgen, het noodige water, liefst een voorraad voor tien dagen, bij zich te hebben. De kameelen stellen zich tevreden met het water, dat zij onderweg vinden. In het algemeen kan men den Europeaan niet krachtig genoeg aanbevelen, in de Sahara zoo weinig mogelijk te drinken en zich ook van alcoholische dranken te onthouden. Met al deze voorzorgen kan men zonder vrees voor zijn gezondheid in de Sahara reizen. AUTOBUSDIENST HAARLEM—NOORDWIJK. De heer Jac. Heemskerk te Haarlem deelt onfl mede. dat dank zij een beslissing van de Ver- keersinspectie in den Haag de autobusdienst HaarlemNoordwijk en omgekeerd heden, Zater dag, weer met een beperkten dienst is gaan rijden I n.l. van Haarlem naar Noordwijk van 's morgens 8 tot 's avonds 8 uur op de even uren en van Noord- wijk naar Haarlem van 's morgens 7 tot 's avonds 7 uur op de oneven uren. Vertrek niet van het Ken- nemerplein. maar van het Lorentzplein. Binnen afzierbaren tijd zal waarschijnlijk ook weer de autobusdienst NoordwijkDen Haag met beperkte dienstregeling gaan rijden. KORFBAL. HAARL KORFBALBOND. Het bestuur van den Haarl. Korfbalbond heeft nu sportbeoefening weer plaats kan hebben te recht gemeend, de competitie etc. voort te zetten. Om zoo veel mogelijk de overblijvende wedstrijden te verspelen, zal op de komende avonden, zoo ver velden te gebruiken zijn, de competitie voort gezet worden. Het programma voor Zondag luidt: Senioren: le klasse: O.K. 4N. Flora 2; Haarlem 2—Zwa luwen. Beker: Watervliet A. Ready. 2e klasse: Aurora 3Meerlebosch 3. Adspiranteri: Na-competitie: Meerlebosch aA. Ready a. 2e klasse: N. FloraOnder Ons. WIELRIJDEN RONDE OM DE BOSCIIBAAN AFGELAST. AMSTERDAM (A.N.P.) De Ronde om de Boschbaan, welke op Zondag 26 Mei door de Am- sterdamsche Sportclub „Olympia" georganiseerd zou worden, is door bijzondere omstandigheden af gelast. 111» KAASMARKT ALKMAAR. Aangevoerd 29 stapels zijnde 98.000 K.G. Fabriekskaas, kleine f 20 per 50 kilo. Boeren kaas kleine f 22.50 per 50 kilo. Handel goed. BEVERWIJK. Noteering van 24 Mei 1940. Spinazie per kilo 3—8. Postelein per kilo 014 Andijvie per kist 5085. Raapstelen 100 bos 2 Va Radijs 100 bos 12. Koolrapen per zak 1. Wortelen per bos 810. Asperges per bos 16—42 Aardappelen klei per kilo 46]/3 Peulen per kilo 40. Bloemkool per 100 1015 Uien per kilo 9>2 Prei per kilo 26. Sla per 100 krop 38 Rabarber per 100 bos 35. Pieterselie per bos 11. Selderie per bos 9 Aardbeien per doosje 2029 Brusselsch lof 612. Nagekomen advertentie's. WIc vermist WIT KATERTJE? Donkere rug en kop, wit puntje aan staart. Terug te halen Haar, Zijlwee SI, Haarlem. Jonge ongch. WERKSTER b. z. a. M. RIeu, Duncklerstr. 64, H.O.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1940 | | pagina 2