SCHOLEN MET DEN BIJBEL NIEPHAUS BLANSERT Stoomwasscherij „Femina" Laat Uw Grafwerk Je bentvrij BONTEBAL's Leesbibliotheek I E. PEERBOOM ENGELSCH TYPEN PALTHE - ALMELO INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN TE HUUR in Haarlem: Bericht AAN OUD-LEERLINGEN. DANSSCHOOL KWEKKEBOOM NIEUWE GRACHT 98 •N.V. DE LANDBOUWBANK TE UTRECHT - »r- 19 Cent per K.G. *m Kleermakerij J. van Dam 78 Ged. Oude Gracht 78 VanHalem&Co. N.v. iDH C. A. SWAALF Judith leysterstraat 19 21 van T. KROON Sr. Dr. Otto Klipp's T alenschool Kunststoppen V Mf Oft cenU*eC H. K. B. DANSEN Hotel „De Leeuwerik" ZELDZAAM AANBOD tfrddkÜQQikQ GEEN BON .0 ioUi NIEUWE HOED nieuwste model ZATERDAG 25 MEI Ï94Ö H A A REE M'S DAGBLAD Getrouwd: HERMAN H. J. VAN DE POL President-directeur Algemeen Nederlandsch Persbureau en MARIE-ANTOINETTE LIBOUREL Volstrekt eenige kennisgeving Aerdenhout, 25 Mei 1940 Vondellaan 26. Met deernis geven wij ken nis van het sneuvelen van onzen collega en vriend J. K. Veurman op 13 Mei gevallen bij de vervulling van zijn plicht voor het Vaderland. Het Hoofd en Personeel der Bornwaterschool. Bloemendaal, 25 Mei 1940 Bispinckla'an 1. Dr. A. R. JONKHOFF Arts SCHOTERSINGEL 79 PRACTIJK VOLLEDIG HERVAT Arts, Pijnboomstraat 4, HERVAT Maandag 27 Mei de practijk. Bijwerken van scholieren. Bill, condities. W. C. DREES, Ver- spronckweg 32. BOEKHOUDEN Mercurius- en praktijkdiploma Grondige opleiding, privaatles 10.combinatieles 6.per persoon en per maand. N. J. Th. SCHMIDT Leer. M.O. Boekhouden, Accountant Wilhelminalaan 4, Hrl. tel. 14506 Schriftverbetering voor Volwassenen. Juist in dezen tijd moeten wij blijven werken aan ONZE be schaving b.v. slechte handschrif ten moeten duidelijke en regel matige handschriften worden etc. Inlichtingen worden gaarne door ons verstrekt Inst. REIBER-NAN Ao.1899 Kl.Houtweg 8 Tel. 17655 Beschaafde dame, 37 jaar, zoekt plaats als HUISHOUDSTER H. DE VRIES, Bloemveldlaan 26, Overveen. ZOMERCURSUS 5.— MOORE'S SCHOOL Fr. Halsstraat 1, Tel. 14624 TIJDELIJK PENSION In een rustig mooi buiten gelegen pension Duinlustpark, post Sant poort Station, bestaat gelegenheid voor echtpaar of twee dames om van 8 Juni-6 Juli a.s. pension over te nemen. Er zijn 2 afzonder lijke zitkamers en 1 slaapk. disp. met eigen meubels ingericht. Adres Mohr, Pinellaan 15. In beschaafd milieu te Overveen, bij stat. aangeb. 2 kamers met centr. verw., vaste wascht., k. en w. water, tel. en bad aanw., m. of z. pens., prijs n. o. te k. W. H. VAN DRUNEN LITTEL, Rio Grandelaan 40, Overveen, tel. 22737. Gevraagd: GEMEUB. ETAGE m. gebruik v. keuken door echtp. met baby, liefst omgeving Aer denhout. Br. aan Schuit, Vogelen- zangscheweg 12, Aerdenhout. VERLOREN 12en Mei, emaille broche met poppetje (blauw). Tegen bel. te rug bezorgen mevr. Bakker, Wa genweg 158. HITTENWACEN te koop gevraagd, welke gesloten kan worden, liefst luchtbanden. Wasscherij „De Hoop", Amster- damschevaart 48-50. Te koop gevraagd «en vrij huisje. Br. met inl. en prijs Borghouts, Kenaustr. 5b. Het weekmenu van 27 Mei-2 Juni wordt op aanvrage toegezonden. Menu voor morgen (Zondag): Aspergesoep Kalfsgehakt Versche andijvie (of Gekookte ossentong Eiersaus Spercieboontjes) (of Lamscotelette Bloemkool) Mai- zenapudding met sinaasappelsaus. Diner thuisbezorgd 0.90; met soep of toespijs 0.15 meer. (Omzetbelasting inbegrepen). Alleen le kwaliteiten en room boter. Geen lidmaatschap Jtoofn- en Onze bedrijven in Almelo zoowel als in Amsterdam en Haarlem werken weer normaal. Goederen worden gehaald en bezorgd. FilialenGroote Houtstr. 1 7, Tel. 11 465 en Kruisweg 44, Tel. 14687 MIDDELB. TECHN. SCHOOL te HAARLEM Mr. CORNELISSTRAAT. BOUWKUNDE, WEG- en WATERBOUWKUNDE, WERKTUIG BOUWKUNDE, ELECTROTECHNIEK, SCHEEPSBOUWKUNDE en VLIEGTUIGBOUWKUNDE. AANMELDING OPEN TOT 1 JULI 1940. Overlegging van cijfer lijsten en diploma's vóór 15 Juli a.s. Toelatingsexamen van 1619 Juli. TOELATING TOT HET le STUDIEJAAR zonder examen mogelijk voor candidaten met diploma M.U.L.O. B.. of met overgangs rapport 34- H.B.S. B.; tot het 2e studiejaar met goede cijferlijst eindexamen H.B.S. B 5-j. c. of Gymnasium B. Voor alle andere candidaten met toelatingsexamen. Voor verdere bijzonderheden zie prospectus, op aanvraag gratis verkrijgbaar. Het Bestuur der Ver. tot St. en Inst, van TE HAARLEM, OPENT DE GELEGENHEID TOT VOOR DEN CURSUS, DIE 1 SEPTEMBER A.S. ZAL AANVANGEN. AANSLUITENDE CURSUSSEN VOOR TALEN. Opleiding voor Ambachtsschool en inrichtingen voor M. O. Schoolgeld als op alle. andere scholen voor L. O. Namens het Bestuur Ds. M. G. BLAUW, Voorz. Gelegenheid tot aangifte bij de Hoofden der Scholen, liefst vóór en na de schooltijden. CHK. SCHOOL AAN DE BAKENESSERGRACHT, Telef. 11351, Hoofd: P. J. JONGE JAN, Bakenessergracht 81; NASSAUSCHOOL, Hoofd: G. J. WASSENAAR, tijdelijk Wilhelminastraat 34 a WILLEM DE ZWIJGERSCHOOL in Haarlem-Noord, Hoofd E. DE GROOT, Zaanenlaan 64 MARNIXSCHOOL in de Dutrystraat, Haarlem-Noord, Telef. 23679, Hoofd: J. SCHREUDER, Planetcnplein 9 JULIANA VAN STOLBERGSCHOOL, Slachthuisstraat 55. Hoofd: M. GROOT, Twijnderslaan 41 KONINGIN EMMASCHOOL, Roerdompplein, Hoofd P. A. BELGER, Vondelweg 450. KLEUTERLUST. Van Egmondstraat 11, I. HOGEXBIRK KLEUTERSCHOOL BEATRIX, Raafstraat 3, Hoofd J. P. ESSENIUS. Hoofd Mejuffrouw Mejuffr. SLACHTHUISSTRAAT 47 rood Huurprijs 5.50 p. W., be-, vatt.: woonkamer, 3 slaapkamers, keuken enz. Mr. CORNELISSTRAAT 78 rood. Huurprijs 28.50 p. mnd., bev.: fl. suite, keuken en 3 slaapkamers. KAMERL. ONNESSTRAAT 36. Huurprijs ƒ37— p. mnd., met centr. verw.install.. bev.: suite, keuken, 2 groote en 2 kleine slaapkamers, douchecel en gr. zolder. Inlichtingen (ook Zondags): N.V. HUIZENADMINISTRATIEBANK, VONDELKADE 26, AERDENHOUT, TELEF. 27060 en bij de opzichters in de buurt. HEROPENING a.s. ZONDAG van 7 tot 10 uur 's avonds. Voor UNIFORM-, LIVREI- of RIJKLEEDING alléén bij de CIVIEL- en MILITAIRE KLEERMAKERIJ KREULEN, ZAANENLAAN 171 TELEF. 23587 MAKELAARS, WONINGBUREAU, ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR. Kruisweg 68a, Telefoon 10269 Opdrachten tot KOOP. VERKOOP. HUUR en VERHUUR van perceelen en woningen worden wederom gaarne tegemoet gezien. Vraagt gratis toezending Woninggids. LLE MIDZA-BALLEft zijn uitgereikt. De aanvrage was overweldigend. Verzoeke beleefd nu geen bonnen meer te zenden, aangezien voorloopig aan de verzoeken niet kan worden voldaan. MIDZA-COMBINATIE, Lange Veerstraat 36rood. TELEF. 14159 L.S. In verband met expeditiemoeilijkheden, verzoeken wij dringend de medewerking van onze cliëntele, door de wasch tijdig gereed te houden, daar terugkomen of wachten door onze bestellers niet mogelijk is. Alles zal door ons in het werk worden gesteld, om het AFHALEN en BEZORGEN van de wasch zoo normaal mogelijk te doen verloopen. Voor Uw welwillendheid zeggen wij U beleefd dank. Hoogachtend, BROUWERSVAART 50. OUDE GRACHT 113. Raad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDEN, Leusden; Mr. A. M. A. BARON VAN BOETZELAER VAN LOENEN EN WOLFEREN (Ged. Comm.), De Bilt; Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, NieuwersluisJhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam A. TEN NOEVER DE BRAUW, Wijk bij Duurstede. Verstrekt credieten, ook BOUWCREDIETEN. Neemt gelden deposito. Agent de heer L. J. VALLENTGOED, te Halfweg. De Directie J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER. Voor Haarlem en Omstreken is het aangewezen adres voor het behandelen der GEZINSWASCH REGENTESSELAAN 40 - HAARLEM - TELEF. 13466 Geheel gemangeld ook gesteven schorten. Overweeksche aflevering. Op verzoek worden overhemden opgemaakt 12 cent per stuk. Jassen 12 en 15 ct. per stuk. Voor MAATCOSTUUMS geen PRDSVERHOOGINGI GROOTE COLLECTIE. BEKENDE PRO ZEN. ZIET DE ETALAGES I! 11 OOK VOOR CONFECTIE geen PRI3SVERHOOGING. ASSURANTIE-AFDEELING. SCHOTERWEG 3 - HAARLEM - TELEF. 13370, belast zich met het oversluiten van verzekeringen loopende bij buitenlandsche maatschappijen. Alle ver zekeringen worden thans ondergebracht bij eerste klas Vederlandsche Maatschappijen. H.H. Autobezitters. Uw gestalde auto kunnen wij tegen een laag tarief verzekeren tegen brandschade. VRAAGT INLICHTINGEN. Levensverzekering Mij. „Haarlem" Algemcene vergadering van Le den. te houden op Vrijdag 7 Juni a.s. 2.15 uur n.m. ten kantore van de Mfj. Wilsonsplein 11 te Haarlem. Punten van behandeling: Balans en Winst- en Verlies rekening. b. Beschikking winstsaldo. Statutenverandering. De stukken liggen ten kantore ter visie. BETALING VAN SPOORWEG - ABONNEMENTEN PER GIRO. Gedurende de werking van het „Bankenmoratorium" kunnen gel den voor abonnements- en traject- kaarten worden gegireerd. De be langrijke stations en erkende reis bureaus hebben eigen giroreke ning. Waar dat niet het geval is kan het bedrag worden overge maakt op girorekening 3859 der N.S. te Utrecht en door middel van bankgiro op rekening der N.S. bij de Associatie-kassa te Amsterdam. In de beide laatste gevallen moet worden vermeld aan welk station men de abonnementskaart in ont vangst wenscht te nemen. Het verdient aanbeveling de overschrijving eenige dagen voor dat men het abonnement noodig heeft te doen plaats hebben. DIRECTIE NED. SPOORWEGEN vervaardigen DIJ Dit garandeert U prima uitvoering to alle prijzen Electr. Steenhouwerij. Toonzaal: Telefoon 10298 Haarlem om de kast te koopen waar je wilt vrouw. Gelukkig wel. En daarom gaan we maar naar ons oud be kend adres b. d. Gr. Kerk 5 Riviervischmarkt 5 die heeft ook in kasten genoeg keus en zijn prijzen zijn altijd ge schikt. Mevr. ook zoo voor uw verkoop van meubelen, net gedra gen kleeding enz. Tel. 14911 ONDERWIJS In DU1TSCH FRANSCH ENGELSCH NEDERLANDSCH STENOGRAFIE OpL voor alle Praktijk examens en „Akte L.O." Vraagt GRATIS prospectus' Kleverparkweg 142, Haarlem TELEFOON 13269 en #atte*tfen weder volledig gesorteerd Gr. Houtstr. 99 - Haarlem Onzichtbaar. American Pressing Cy. Smedestraat 29, Haarlem, Tel. 13702 Onovertrefbaar op hef krachtigste reclame-middel: Coucanteucedame+ 0 Wegens MILITAIRE BEZETTING der A.s. ZONDAGAVOND van 8—11.30 uur KRUISSTRAAT. THE MARGIANS. Entrée 0.50. Aardappelen- en groentezaak te koop op prima stand, verdienste gegar. 120.p. w.. met uitbrengwijk. Groot» voorraad goederen, inventaris, paard en wagen enz. enz. Ben. kapitaal 6000. Gratis inlichtingenDE ZAKENBEURS. Kleverlaan 62, Tel. 21818 JANSWEG 51, geeft U een goede raad: Zoek verpoozing in een GOED BOEK HUIZEN en eenige BLOKKEN TE KOOP AAN GEBODEN voor geldbelegging. MAKELAARSKANTOOR Kleverlaan 174 P. v. VELSEN, Telefoon 12840 als U Uw OUDE tot het aller- bij hef meest be. kende adres HOED laat vervormen PA.WILLEM P. VERVOftMEN V ERVEN, STOOAVEN VAN DAMESHOEDEN W1LHEL/-MNASTR' 16 TEL-16864* HAARLEM -ir is één reclamemiddel dat U een groote vangst verzekert, omdat het als een net, het geheele vischwater bestrijkt; Courantenreclame.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1940 | | pagina 3