GROENTJES Scheer Crama SUIKER Cemanten- xectame Groentjes Lessen Personeel gevraagd Personeel aangeboden Huizen gevraagd Huizen aangeboden Kamers gevraagd Kamers aangeboden Kost- en Inwoning Huisraad gevraagd Huisraad aangeboden Muziek instrumenten Rij'wielen Auto's Diversen Tennis Watersport D. Schoutsen ZATERDAG 25 MEI 1940 H A "A R L' E M'S D A GBtAD 10 WasscSierij ^Klcvcrpsrk" ™rclieialopmlen'™ GORDIJNEN en TULE SPREIEN Santpoorterstr. 41-49, Tel. 10131 Vraag en Aanbod Kleine Zakenannonces L-3 regels vooruitbet. 30 ct. elke regel meer 10 ct. 1-3 regels vooruitbet. 75 ct. elke regel meer25 ct. Afkomstig van handel en bedrijf. en Kleine Zakenannonces kunnen tot des ochtends 9 :iur uiterlijk voor plaat sing op denzelfden dag worden aangenomen, 's Zaterdags tot 8Vz uur. Aan bijkantoor Soenda- plci:: zot uiterlijk 8V2 uur. Opening kantoren 8 uur v.m. Voor de gewone rubriek Vraag en Aanbod (15 cent per regel) kunnen tot uiterlijk 11 uur aan het hoofdkantoor, resp. 10.30 Soendaplein annonces ter plaatsing op denzelfden dag worden aangeboden. Groentjes en Vraag en Aanbod bevatten slechts vragen en aanbiedingen van particulieren. Kleine Zakenannonces betreffen aanbiedingen van bedrijf en handel. Coupeuse vraagt een HANDIGE LEERLIXG, pl.m. 15 jaar. Mej. T. Bood, Zijlstraat 58 rood. GRIEKS. LATIJN. IH ITS door lerares (NLO.) Zandv., Salomon. Oranjeflat -55, Tel. 2004 (Ook aan huis). ZO NEER TAR LEF. Talen. Boekhou den, Steno en Typen. Middcnst.- Opl. „Mercurius", Houtplein 1 rd. Tel. 17764, Gr. prosp. Voor Huishouding Gevr. FLINK OCHTENDMEISJE (P.G.) v. g. g. v.. van 012 v.in. f 3 50 p. w. Zondags vrij. Mevr. Klaassens, Tooropkade 7, H'etcde. DIENSTBODE gevr., zelfst. k. \v. en koken: in gez. z. k. Mevr. Huy- nen, Alb. Thymlaan 77, Heemstede Gevraagd FLINKE ONGEIL ERKSTER, Woensdag en Zater dag van 94, 2 per keer. Mevr. Luyken, Wilhelminapark 3S. Aan- m. 7S uur 's av. Gevr. in gezin met 2 kl. kinderen een NET MEISJE voor d. en n zelfst. iv. Mevr. van den Briel Von delkade 10 Heemstede-Aerdenliout Gevraagd een FLINK KEURIG MEISJE voor dag en nacht, kun nende koken of lust hebbend liet te leeren. Aamn. mevr. Sohoute, Joh. Verhulstiveg 72, Santpoort (station). MEISJE gevraagd voor dag en nacht. Aanmelden mevr. De Jong. Hugo de Grootlaan 9, Heemstede. ONGEIL WERKSTER gevr., voor een halven dag per week. Scluil- mayer, 2e Hasselaerstraat 2. KAMERWERKMEISJE gevr., v. d. en n. Hotel „Iepenhove", I-Iar- tenlustlaan, Bloemendaal DAGM. gevr., g, get., boven 16 jr., 83 uur. KI. gezin. Wevers, van Vlotenweg 7 eind Kleverlaan. Gevr. ZELFST. DAGM.. van S 30 tot 5 uur. Aanm. 's av. na 8 uur Zwart, Kleverparkw. 78 zw. Gevraagd voor direct een FLINK MEISJE van S4. v. d. Laan, Es- sclienlaan 23, Bloemendaal NET MEISJE gevraagd van S5 uur. Heijteren, Kleverlaan 261. Gevraagd een NET DAGMEISJE. 1 6 jaar. Zich aan te melden heden avond, van Heeschwljk, lordens- straat 36, Haarlem MEISJE gevr.. van 8.30 tot 3 uur. Klein gezin. W. Meyer. Crayenes- tersingel 23, Heemstede Terstond gevraagd NET DAG MEISJE, zelfstandig kunnende werken en van goede getuigen voorzien. Van Lent, «Heemsteed- sche Dreef 201, I-Ieenistcde DAGMEISJE gevraagd, v. g. 1 Ellinckhuvzén. Anegang 32 DAGMEISJE gevraagd. 8.30I 11. niet onder 16 jaar. Hansen, Prins Hendriklaan S6, Overveen. Voor Bedrijf Voor fiets- en magazijnwerk wordt een FLINKE JONGEN gevraagd. Loon 7. Aanmelden Groothandel Baan, Kl. Heiligland 3. Mnandag tusschen 8 en 6 uur. Gevraagd LEERLING OF GE VORDERD LEERL. N MSTER J. van 't Oever, Schouwtjeslaan 19 COLPORTEUR gevraagd op loon en provisie voor bestaande wijk. Kleine borg k. storten. Hoed, Flo- resstraat 27, H.Nrd. Gevraagd 2e KAPSTER, goed k. onduleeren. Maison Annie, Hee rensingel 99, Tel. 15984 FLINKE FIETS JON GEN gevr. Bos, Smedestraat 37. Gevraagd JONGENS, 14-16 jaar. Heidstra, Gen. Joubertstr. 15 zw. Gevraagd vpor direct voor le klas zaak le KAPSTER. Hoog loon. Maison Walvisch Tempelicrsstr. 34 Voor Huishouding DAME. wed. z. k., pl.m. 50 jr.. P.G., m. eenig ink., bekw. huisvr.. gezond, z. pi. in huish. bij Heer all. 111. leeft, of kl. moederl. gez. Hulp v. meisje of v. r. werk gew. Kl. verg. of z. sal. Prima aanbev. Br. mevr. J. Luidinga, Metiusgracht 6, Alkmaar. C O STUtJMN AA IST ER b. z. a.. binn. en buitenshuis., z. bill. cond. R. Büclier, Emmaltade 59 rd. B. z. a. NET MEISJE, pl.m. 10 j„ voor d. en n., v. g. g. v. Tafel kun nende dienen, v. d. Hulst, Stat.weg 92, Hillegom. B. z. a. JONGE WERKSTER voor heele dagen. Vuïjst, v. Zeggelen- straat 36. BESCH. J.D.. 26 j, b. z. a. voor huish. of kinderen, k. koken, was- schen, strijken en naaien, cursus ltinderverz. en Fröb. gev. Liever goede beh. dan h. 1. Lamboo, Bosch en Duinplein 1 Bloemendaal NET MEISJE b. z. a. v. d. d., in gezin z. k. k. P. Zwart, Nic. v.- d. Laanstraat 19 rd. BESCH. MEISJE, zelfst. k. w„ v. Z. s. S- v., z. z. g. g. als II. i. d. H. voor d. en n. of v. d. d. tot pl.m. 7 u Br met opg v sal. Teders, Van -t Hoffstraat 129. BESCH. DAME zoekt huishoud, werkkring, waar hulp aanwezig is. Hoog salaris geen vereisclite Schornagel, Duinoordstraat IS. H.N. B. z. a. NET DAGMEISJE, 17 j„ van 85 'uur. Loon 5. Kokke, Lindenstraat 9, H.N. B. z. a. ADMINISTRATIEF PER SOON, lt. 20 jaar, M.U.L.O., han delskennis, v. kantoorwerkzaam heden. Leipoldt p.a. Plataanstr. 91 Biedt zich aan GEHUWD MILI TAIR die zijn Vaderland gediend heeft en zonder werk is gekomen, voor kantoor of handenarbeid. Wat komt er niet op aan. H. G. Jager, Pijlslaan 104. Voor Bedrijf ETALEUR (gedipl.) heeft nog eenige dagen beschikb. Billijke cond. Rozelaar. Vrijburglaan 50, Overveen, tel. 22860. NETTE BROODBEZORGER vr. bel. nog bijverdienste voor ocht.-. middag- of avonduren. A. v. d. Berg, Voorzorgstraat 33. TE HUUR GEVR. door gep. wed met zoon vrij huis, ben.- of bo- venh. centrum of omgeving, niet boven 5. E. C. Groskamp, Pieter Mafitzstraat 15 H.N. Kl. gezin vraagt HUISJE. Huurpr. 4 a 4.50. W. Nieman, rallas- straat 9, H.N. Te Bloemendaal wordt gevr. ON- GEM. GEDEELTE VAN VILLA of vrijst. huis bestaande uit 3 kamers en badk. Br. met prijsopg. mevr. Olie Wüstelaan 47, Santpoort TF, HUUR GEVR. groot pand of winkelpand ongeacht waar. Br. met opgaaf van prijs M. Hoep, Reitzstraat 43. TE HUUR Jan Gijzcnkade hoek Gornianenstri 1, Haar!., huis, 5 k„ badk-, keük:, keld., zold., dienstb.- k„ cemr. verw., gar. 37.50 p. m. Dag. te bez. Dir. aanv. Bevrag. Grolle. J. G.kade 73 of Stroband. Overtoom 433. A'dam, tel. S6903 MOOI BOVENHUIS te huur voor klein gezin, 28.50 per maand, vrij water. F. P. Meur, Z. B. Spaarne 116. TE HUUR vrij huis gel. J. Gijzen- kade 137. Prijs 35 p. m. Bevr.. Schuiling, v. Nesstr. 41. TE HUUR 1 Juli a.s. bovenhuis, bev. voor- en achterkamer, 2 klei ne k., vaste wascht., w.c., ged. zol der, indien gew. medegebr. keu ken, 20 p. m. Te bevr. C. H. Pos- Bi jleveld, Regentesselaan 22, Hrl. Adjudant-ond.ot'f. vraagt ZIT- EN SLAAPKAMER liefst centrum. Br A. v. Weele, L. Begijnestraat 20. Dame z. i. besch. milieu, omtrek centr., FR. Z.-SL.K. m. p.. str. w. Hartogs. 56 Wilhelminastraat. DEGELIJK VOLL. PENSION beschaafd milieu gevraagd voor jurist. Uitv. br. met prijsopg. Mr. J. C. Donker, Uit den Boschstr. 2 Door D. ONGEM, ETAGE met keuken gevr., omtr. Koediefsla Heemstede. Br. v. Zanten, Or. Xas- saulaan 136. GEM. ZIT-SLAAPK. m. gebr. keuken gevr. Schuiling, v. Ne: Dame biedt tijdelijk RUSTIG .MOOI A'ERBLIJF te Katwijk aan voor moeder en kind. twee jonge meisjes of groote kinderen, uit sluitend ref. Mevr. A. E. Laseur, p.a. mevr. Pronk, Burgersdijkstr. 2 Katwijk aan Zee Voor echlp. op leeft, met eigen boedel PRACHT KAMERS aan- geb. niet of z. verz. Mevr. v. Oost- veen-Ludwig, Leidschevaart 224, Haarlem Mevrouw Steinmetz, Mauricialaan 13, Overveen, biedt te huur aan: KL. SLAAPK. en groote zit-slaap- kjyner, voorzien van centr. verw en str. water, m. of z. pension. Agb. PARTERRE m. groote suite, serre en keuken in heerenhuis, na bij Hout, 40 p. m. Hoyer, Wes terhoutstraat 7, Haarlem GEM. ZIT-SLAAPK. agb. (liefst heer, b. b. h. h.) met of z, pension. Mw. Smoor, Klever laan 100 In klein, rustig gezin te huur een GEM. KAMER met centrale verw., str. water, met of z. pension, om trek Schouwtje. Br. Jucli, Kam. Onnesstr. 32. TE HUl'R 2 ongem. kamers met balcon en vrije keuken. Mevr. Ver wer, Ripperdapark 21 TE HUUR ruime zit-slaapkamer met serre en vaste waschtafel, m. of z. pension en slaapkamertje. Mevr. Verwer, Ripperdapark 21 GR. ZIT-SLAAPK. te huur, op- kl.bed. str. w straatz.. m. p. Kan- negieter. Hyacinthenlaan 2. Ongestoff ongem. KAMER (8) aangeb.. Mevr. v. Oostveen-Ludwig Leidschevaart 224 GEM. KAMERS met en z. pension agb.. in centrum bij station. Wit- braad. Kruisweg 72 rood. TE HUUR bij verpl. ongem. of ge- stoff. kamers met pension en ver zorging op netten stand. A. Vriend Kennemerplein 18. Aangeb gemeub. ZIT- en SLAAP KAMER. str. water of gestoffeer de kamers zonder pension bij me vr. Emrik, 21 Berkenrodestraat, GEM. ZIT-SLKAMER m. pensio aangeb., voorzien v. str. w. en te Tak, Wagenweg 200. PRACHT GEM. ETAGES met groote suite, keuken, desgew. bad- k., ook app. gem., gr. en kl, ka mers te huur. J. Victor, Nieuwe Gracht 76 ZIT-SLAAPK. te huur met. alle mod. comfort, met pension. E. Blok. Frans Halsstraat 6. TE HUUR NET FRISCH SLA APKAMERTJE voorzijde 1.75 p. w. Thomassen, Nieuwe Gracht 64. GEMEUB. ZIT- EN SLAAPKA MER aangeboden. Mevrouw Van der Feltz. Wikkelaan 6. Bentveld- Aerdenhout. GESTOFF. ZIT- EN SL.KAMER met vrije keuken te huur voor Dame of Verpleegster. Tel. aanv Adres C. Mul, Middenweg 109. H.N. Mooie gein. ZIT-SLAAPKAMER te huur. Den Hollander. Leidsche vaart 140 b. d. Schouwburg. TE HUUR tegen 1 of 15 Juni zit-slaapk. met balcon, centrale verw., tel, gebr. v. bad, m. of z.- pens. Van Kuyk, Eindenhoutstr. 9 Verpl. biedt KAMER aan met al- geh. verzorg, aan oude dame, pl.m. 60 p. mnd. Zr. Horman. Raad huisplein 20, H.N. DOOR TIJDSOMSTAXDIGH. aangeb. gunstig gelegen bij tr. en b., zeer goed gem. appartementen, eigen telef., radio, modern com fort. in vrijst. villa met grooten tuin voor echtpaar of heer alleen. Mevr. Bremer, Frederikspark 4. tel. 16118. GEST. ETAGE OF GED. VAN HUIS te huur gevraagd. Omgeving' Kl, Houtweg. Br. Eggers, Bosb. Toussaintlaan 26, Heemstede Gem. of ongem. ZIT- EN SLAAP KAMER met pension. I-Iagenouw 1-ieerenweg 79, Heemstede KOST en INW. aangeb., vrije sl.k., huis. verk., b. b. h. h. Adres P. Kobus, Kampersingel 6 zw. KOLEXFORXUIS te koop gevr. Geerts, Byzantiumstraat 22 rd. TE KOOP GEVR. gasfornuis, in goeden staat zijnde. Hogen'es Dros- sestraat 31. WEGENS VERTREK prima mali, eetkamer, 2 rundl. clubs, 1 salon tafeltje, R.S. radio, eik. bur.stoel, schrijfmach., oud eiken kastje, Amerik. bureau. Geen opkoopers. C. Hoeing. Kleverparkweg 70 rd. TE KOOP een electr. waschmachi- ne. Bernhard, Wijde Geldelooze- pad 12 rood TE KOOP groote langw. vergulde spiegel en gl. eiken schoorst.plank, ev. v. boeken. Rijnegoml. 12. Acr- denh. 2 x bellen. Mej. Planteijdt. KARPETTEN TAPIJTEN. Partij nieuwe karpetten, zeer zwa re velours, moquette en Wilton v.a. 6, ook 12 en 16 els. Salon tapijten. Afghan en Shiraz dessins voor fabrieksprijs. Pracht hall-, serrekleeden enz. H. Ineke, Scher merstraat 26 rood bij den Zijlweg. Haarlem. Zoo lang de voorraad strekt. TE KOOP 2 stel overgordijnen, fauteuil, nieuwe sport-pullover en nieuwe zomer deux pièces. Moor rees, Marnlxstraat 10S rood 12 ELS KARPET 8.50. Traplooper m. r. 4.75. 15 traproeden 1.25. G. J. v. d. Veldt, Twijnderslaan 17. Woning Inrichting 'T WOON HUIS. Wagenweg 60. Pracht Engelsche dressoirs 75, 62.50, 52.50 en 39.00. Eng. liuiskamer- am„ ruim fraai dressoir, schuifta fel, 4 stoelen en 2 fauteuils 19 5. Twisted matten 180 x 140 2.00 en nog eenige restanten twisted matten, zeer voordeelig. TE KOOP als nieuw, groene Pro- los stofzuiger m. rubber slang, alle hulpst. m. nog 1 j. gar. f 25, Hart- gers. Rijksweg 203. Velsen. Te koop in prima staat zijnde ..BLüTHXER" PIANO. Jansen, Staten Bolwerk IA, Haarlem Kleine moderne PIANO te koop wegens bijz. omstandigh. Spoed Ed. de Mon, Tetterodestraat 100 SIMPLEX II.R. weinig bereden billijk te koop. Jansen, Staten Bol werk 1 A, Haarlem TE KOOP D.rijwiel met v. en a. 1 f 12.50. Knook, Bankastr. 63, H'st. TE KOOP D.rijwiel n compl. m. 1. C. Buu straat 1. B.S.A. geh. Paus Leo- TAXDEM te koop gevr. Opgave v. prijs en nierk aan v. d. Velden. Leidschevaart 500 TVNDEM te koop gevr. Br. K. L IJzerman, v. Stolberglaan 41. tel. 26223, Aerdenhout. OPEN BAKKEN voor carriers. 90 en 100 cM. breed. Geus. L. Heeren- yest 30, Wagenmakerij. TE KOOP een goed onderh. tan dem. weg. ongeval. Tjerks, Gen. de Wetstraat 67. DAMESRIJWIEL gevr., in g. st.. bekend merk. Van Kan, Heemst., Laan v. Bloemenhove 3. BURGERS I).RIJWIEL te koop, dubb. velgremmen. Warnaar. Ted. v. Berk houtstraat 32. TRANSPORTFIETS te koop agb.. in goeden staat. J. Sabelis, Witte Heerenstraat IS rood 9 TE KOOP hoog B.S.A. H.rijwiel 22.50, Simplex en Gruno H.r. 20 p. st. Eng. H.r. 15. M. Thoenes, Reitzslraat 53. FOXGERS en GAZELLE H.RIJW. 22.50 p. st. Eng. H. en D.rijw. 15 p. st. v. Schaik, Reitzstr. 11. D.- en II.-RIJWIEL te koop en een jongensrijw. Ook Zondag. Kion, Schoterweg 160 zw. RIJWIELEN EN TANDEMS te huur. Ook te koop gevraagd. Mooy Nassaustraat 4, Haarlem EDEGO H.RIJW. m. torp. en nw. banden pr, 17.50. v. d. Heide, Regulierstr. 2 9 b. Gen. Gronjéstr. BAKFIETS TE KOOP. Mica. Hee- renvest 116. Nog een PONYWAGEN en KOET SIER te huur, voor alle werk. M. Stuij. Assendelberstr. 1B, bij de Brouwersvaart. BEHANGEN v.a. 20 ct. per rol. Tuinameubl. vanaf 26. Bank ap. 9.50. J. Koning, Friesenstr. 30. Amst. buurt. MASSEUSE PEDICURE, Telef. 14585. Zuster Elisabeth Jansen, Korte Rozenstraat 3 rd. TEGELS. Wand- en vloertegels, tegelmantels. gootsteenbodems. billijk en valtk. gepl. Roozen, Spaarndamsclieweg 60. J. W. STREMMING. Verhuizingen en transporten. Spiegelstraat 16, tel. 13059 INBOEDELS. KACHELS. Zolder- opruimijig, alles koopt Ilazevoet, Koningstraat 48, Tel. 17308 K \MPEERTEXTEX voor halve prijzen. The Indiana Works. Haar lem, Zijlweg 111 PRIMA HAAKWERK en niet duur. A. Ooijevaar. Ged. Oude Gracht 40 rood. Telefoon 11350 Laat Uw BELASTINGZAKEN beh. door het Adviesbureau C. Doeksen Oud bel.ambt. Zijlweg 75. tel.17185 STALLING AANGEB.. garage ruimte. geschikt voor alle soorten auto's en motoren. Prijs nader overeen te komen. Breuer, Obi- straat 39 rd. H.Nrd. RUG ZA K FREDERIKSPA R lv voor vinder zonder waarde. Ver zoeke terug te bez. Witsen, Burg wal 103. SPOED. Te huur gevr. paard ei wagon z. koetsier. Tel. i9112 Brinkman, Zijlstraat 91 FIRMA J. SCHOLTE Zn.. Lange Heerenstraat 25, Haarlem. Telef. 21927, Rijks Gediplom. Hoefsmid van de Veeartsenijschool te Utrecht. Wagen- en kachelsme derij. Gereedschappen enz. Diversen te koop gevraagd TE KOOP GEVR. z. g. a. n. mod. wandelwagen. Br. m. prijs Heimes Nic. v. d. Laanstr. 28 SLIJPKOP op kogellagers te koop gevraagd. Switser, P- adres Gael- straat 18. KANTOORTAFEL met 4 stoelen gevraagd voor showroom. Teerhuis en Klinkenberg. Ged. O. Gracht 37 Diversen te koop TE KOOP beige kinderwagen en electr. waschmachine, motor in gebouwd. Broekman, Schoterweg 68 zw. ZOMERMANTEL m. 40. ruit mantelpakje groen m. 40 5 en 7. Kooijmans, Bloemhofstraat 6 voor 8 uur. TE KOOI' 1 prima Singer hand naaimachine z. g. a. n„ en een zwarte piano. Te bevragen P. Ver- du in, v. d. Vinnestraat 10 rood, tusschen 5 en 7 uur. TE KOOP" een invalldewagen. Te bevr. A. Hoff, Nijlstraat 5. Haarl. fi paar DAMESSCHOENEN in. 37 ter overname a 2 p. p. De Groot, Zandv.laan 174. Heemstede WANDELWAGENTJE a. n. 8. K.wagen strooml. 9. K.stoel 2. Bodegraven Lange Heerenstr. 5zw. Huisdieren gevraagd en aangeboden 2 mooie zindelijke KATERTJES vragen goed tehuis. Afhalen Sig.- mag. Haemstede. Binnenweg 210. Heemstede, halte Koediefslaan. Prachtig uil DWERGKEESJE te koop, van partic. uit Kampioen gefokt, met offïc. stamboom R. v Beh., 2 mnd. oud, voor 25. v. Ravenswaay, Hagelingerweg 188. Santpoort. Niet op Zondag. MOOIE WITTE KATER, gecou peerd, tegen advertentiekosten. Maltkelie. Klaverstraat 12. GOED TEHUIS GEZOCHT voor 4 poesjes, 7 w. oud. Adres Dolk. Iepenlaan 60, Bloemendaal f COCKER SPANIELS. 3 mnd. oud. billijk te koop. Huynen, Alb. Thymlaan 77. Heemstede TE KOOI' beste waakhond. Var Rooy, Spieringweg 316. AF TE HALEN twee poesjes, v. Dijk, Kleverlaan S, Bloemendaal. naast Melkinr. AANGEBODEN mooi Cypersch poesje. I-Ialm, Welgelegenstraat 15 TE KOOP Airedale Terriers, 7 weken oud. H. van Os, Noorder Stationsweg 9, Bloemendaal TE KOOP prima span Muilezels. Jan Hartman, Witstraat 35. WELSH TERRIERS, zeer mooie jonge exempl. 35 en 40 met stamboom, kampioensbloed. F. Heerkens Thijssen, Spiegelen- burghlaan 13, Aerdenhout. LEUKE TENNISCL.. Dinsd.av. Stoop vr. nog 2 leden: Inl. Con- standse, Kon.weg 61 a, Tel. 16766 TE KOOP zeilboot, compl., 4.50 x 1.10. Venema, Roemer Visscher- slraat 209 H.N. TER OVERX. GEVR, 2 pers. ca no met paddies. Van Lelyveld, Leid schevaart weg 133 TE KOOP zeilkano en 1 paar rol schaatsen. J. v. Meurs,Edison- straat 28 J TOER B.M. te koop,„prijs 100. J. Terstal, Pijntorenstr. 8, telef. 12816. TE KOOP prima 2 pers. kano met toebeh. Van Tongeren, Hav'enstr. 27, Heemstede lllllllllllll te kort? Wits Suikerzoet, zonder bijsmaak, 2 pakjes 25 Zoetstoftabletten doos 6 Witte Vaseline, ons15 Motgas, 6 voor25 Naphtaline pond 25 Scheerzeep Dobbelman staaf20 Vlokkenzeep, pond 35 DE OUWE GAPER, L. Vcerstr. 20 Elastieken kousen!! Pensions en Buitenverblijven VALKENBURG. Hotel Vogelzang, Tel 2589. Rustig gel. b. bosch en boomgaard, frisch k. str. w., ga rage. pens., voorseiz. v.a. 2.75 v. 20 Juli-25 Aug. v.a. 3.Bonds- kamp. gelegenli. prosp. o. aunvr. FAM.PENSION v. EGMOND Wes- terhoiitpark lo21, krijgt door de tijdsomstandigheden kamers vrij. Modern comfort. ZEEP MESSEN APPARATEN RIEMEN KWASTEN SPIEGELS ALUIN. VOORDEELIGE PRUZEN. KLEINE HOUTSTRAAT 9. 'T ZIT 'M in hel wat**-™ Juist Mevrouw, thuis gebruikt U kalkhoudend water en wij hebben ont hard water tot onze be schikking voor de behan deling van Uw wasch. Maar 't zit 'm óók in de juiste temperatuurrege ling, in de uitstekende waschmiddelen, in onze moderne machines en. in de eeuwoude erva ring, waardoor Uw wasch zoo uitnemend verzorgd thuis komt. Daarom laat de verstan dige huisvrouw haar wasch behandelen door: WASSCHERIJ TELEF. 28201. HEEMSTEDE Bleekersvaartweg 55 Heden weer Rund-, Varkens-, Kalfs- en Lamsvlees voorradig SCHAGCHELSTRAAT 4 bij de Anegang is het doelmatigst Hoewel de reclame niet direct een exacte wetenschap is, zijn er een aantal regelen, waaraan zij moet voldoen. De volgende zes punten zijn vooral voor de reclame-media belangrijk. Deze moeten 1. ledereen bereiken. 2. Met aandacht gelezen worden 3. Vertrouwen genieten en geacht worden. 4. Ook om de advertenties gelezen worden. 5. Soepel zijn, d.w.z. de reclame moet naarmate het noodig is in bepaalde districten versterkt kunnen worden. 6. In staat zijn den gegadigde op het juiste moment te bereiken. Hét-dagblad voldoet hieraan beter dan welk ander medium, leder leest het met aandacht, het geniet vertrouwen en door het dagelijksch verschijnen is de kans het grootst, dat een zoo uitgebreid mogelijke groep op het juiste moment wordt bereikt. Courantenreclame is niet vervangen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1940 | | pagina 4