EEN VIOOL Jxet JOient Jan OÉie&ol. Inlichtingen over militairen. ONS KNIPPATROON Dienstregeling Spoorwegen uitgebreid. VERDWEEN.... ZATERDAG 25 MEI 1940 HAARLEM'S DAGBLAD 's-GRAVENHAGE, 21 Mei. De opper! bevelhebber van Land- en Zeemacht brengt, in overleg met den Duitschen bevelhebber In Nederland, het ondervolgende ter alge- mecne kennis. Ieder, die schriftelijk inlichtingen wenscht te vragen en te ontvangen over een Neder- landsch militair, dient een briefkaart met betaald antwoord (dubbele briefkaart) te richten aan het- algemeen informatiebureau Marnixstraat 13 's-Gravenhage, onder zoo volledig mogelijke opgave van naam, voor namen. geboortedatum, rang, lichting, en troepenonderdeel van den betreffenden mi litair benevens het adres van den aanvra ger. De antwoordkaart moet door den aan vrager zeif van zijn eigen adres worden voorzien, terwijl de aanvrager tevens aan de keerzijde van deze antwoordkaart de hierbo ven bedoelde gegevens als naam, voornamen, enz. moet invullen. (A.N.P.) Betaling van salarissen en loonen bij het onderwijs. 'S-GRAVENHAGE, 21 Mei (A.N.P.) De secretaris-generaal, wrn. hoofd van het depar tement van Onderwijs maakt in overeenstem ming met het departement van Financiën en den postehèque- en girodienst bekend, dat de besturen van scholen voor Voorbereidend Hoo- ger. Middelbaar, Nijverheids- en Lager Onder wijs, zoomede de kweekscholen, voor het doen van betalingen wegens salarissen en loonen van haar personeel vrij; ook door middel van chèques over het saldo van de giro-rekening kunnen be schikken. Chèques, voor dit doel afgegeven, kunnen op de gebruikelijke wijze worden verzilverd. Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat deze re geling alleen geldt voor de betaling van salaris sen en loonen. Voor het doen van andere beta lingen blijft hetgeen is bepaald bij besluit van 10 Mei 1940. Staatsblad no. 483 van kracht. Bij misbruik zal deze afwijking van de algemeene regeling voor het desbetreffende schoolbestuur worden ingekrompen, terwijl alsdan tevens het verleenen van voorschot zal worden stopgezet. Inlevering militaire eigendommen. 's-GRAVENHAGE. 21 Mei. (A.N.P.) De opperbevelhebber van land- en zeemacht gelast in overleg met den Duitschen bevelhebber in Nederland, aan den ieder, die eenig eigendom van het Nederlandsche of van het.Duitsche leger, dan wel particuliere eigendommen van Neder- landsche of Duitsche militairen of van particu lieren, tot zich genomen heeft, die terstond te bezorgen bij de politie ter plaatse, is de hoeveel heid te groot om te bezorgen, dan moet daarvan kennis gegeven worden aan die autoriteiten. Voor zooveel zulks niet zou' blijken te zijn ge schied, zal strafrechtelijke vervolging plaats hebben. Goede raad voor automobilisten. Ten behoeve van het onderhoud der wagens. Nu de meeste automobielen door particulieren Voorloopig niet gebruikt zullen kunnen worden heeft de Kon. Ned. Automobiel Club het volgende advies verstrekt waardoor men gevrijwaard is voor onaangename verrassingen: 1. Indien nog mogelijk: wagen volledig doorsmeren, onderzijde chassis met roest- werende dunne ..kruipolie" besproeien, mo torolie ververschen na doorspoeling van het smeersysteem met spoelolie. Bestaat voor ververschen geen gelegenheid dan dan na aftappen der oude olie het carter leeg laten. 2. Bougies uitschroevenenkele eetlepels dunne motorolie of bovensmering-olie in eiken cylinder gieten; motor met starter eenige slagen laten maken. Dit laatste min stens éénmaal per maand herhalen, met behulp van aanzetslinger of aandrijf wielen met versnelling ingeschakeld. 3. Accu-batterij aan laadstation in bewaring en onderhoud geven; ventilatorriem ont spannen; koelsysteem met water gevuld laten, en tegen den winter met spiritus vorstvrij maken. 4. Om technische redenen (gevaar van ,,gum"-vorming) benzinetank aftappen, in dien bussen of blikken voor de brandstof beschikbaar zijn, en deze op een veilige plaats (brandgevaar!) kunnen worden ge borgen. 5. Carrosserie politoeren met eon der bekende daartoe dienende waspreparaten. Alle blanke deelen en eventueel beschadigde plekken van het lakwerk met zuurvrije vaseline invetten. Alles eerst goed droog laten worden, als tevoren wasschen noodig is. 6. Koetswerk-intérieur stofvrij maken en met een mottenwerend middel behandelen. 7. Wagen op blokken zetten, met banden op halve spanning, in een droge, bij voorkeur koele en donkere ruimte met eenige ven tilatie. Hef Ciroverkeer hersfelf zich. 's-GRAVENHAGE, 21 Mei. In aansluiting aan hetgeen daaromtrent reeds eerder werd me degedeeld, vestigt de directeur van den post cheque en girodienst er nogmaals de aandacht op, dat het eigenlijke giro-verkeer, d.w.z. het doen van overschrijvingen tusschen de postreke ningen, zonder eenige beperking kan geschieden. Met uitzondering van de rekeningen, welke daarvoor vanwege het departement van financiën zijn vrijgesteld, gelden voor het beschikken door middel van chèques de bepalingen van het bankmoratorium, met dien verstande, dat de bij deze bepalingen voorgeschreven beperkingen voor zoover den postcheque- en girodienst be treft, ook van toepassing zijn voor het opne men van bedragen voor ioonen, huren en der gelijke. In verband met de laatste wijziging van de bepalingen van het moratorium welke dezer dagen in de dagbladen te algemeener kennis zijn gebracht, kan thans echter in contanten worden opgenomen a. 6 procent van het op 10 Mei j.l. bij den aanvang van den dienst aanwezige tegoed, of b. ten hoogste f 100 per week. Hierdoor is in vergelijking met de aanvanke lijke bepalingen te dezer zake, het bedrag, waar voor chèques kunnen worden afgegeven, derhalve verdubbeld. Voor zooveel noodig wordt voorts medegedeeld, dat de dienstuitvoering' bij het centraal Giro kantoor normaal functionneert. Alle binnenko mende opdrachten worden zonder vertraging uitgevoerd en de daarop betrekking hebbende afrekeningen worden dagelijks verzonden, zoo dat zonder eenig bezwaar van den dienst kan worden gebruik gemaakt. Het verkeer op de re keningen, dat uit den aard der zaak door de om standigheden sterk was ingekrompen, heeft zich inmiddels reeds in belangrijke mate hersteld. (A.N.P.) Opvangen van legerpaarden. 's GRAVENHAGE, 24 Mei. (ANP) In overleg met den bevelhebber der Duitsche troepen in Nederland, deelt de opperbevelhebber van land- en zeemacht mede, dat, indien iemand bemerkt dat ergens paar den los rondloopen die behoord hebben c.q. behoo- ren tot het Nederlandsche of Duitsche leger, hij ver plicht is dit te melden aan den dichtstbijzijnden troe pencommandant, die zorg zal dragen dat de paar den worden opgevangen. Levering van gasgeneratoren verboden. 's GRAVENHAGE, 24 Mei. (ANP) Het departe ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat in verband met de groote behoefte aan en de voorloopig beperkte leveringsmogelijkheid van deze installaties voorloopig de aflevering van gas generatoren en persgas-ïnstallaties ten behoeve van motorrijtuigen zonder vergunning is verboden. Vergunning tot aflevering kan worden verstrekt door het Centraal Istituut voor Industrialisatie, Be- zuidenhoutscheweg 64, te 's Gravenhage. Deze in stantie verschaft desgevraagd tevens aan fabrikan ten, die de fabricage en levering van gasgeneratoren •ter hand willen nemen, de noodige voorlichting. U moet bedenken, dat het vreemde vogels zijn en daar moet je altijd voor betalen. „Lorre lorre dorrrrst, hoorde men opeens weer. Meneer Citroen kreeg er pleizier in en ging wat limonade halen. Aardige vacantiejapon, zeer geschikt voor een effen stof, met stiksels aan pas, manchetten en ceintuur, garneering met knoopen. Zeer geslaagd is dit model in wit met roode garneering als ten- nisjapon. Een heel ander effect verkrijgt men, wanneer men een gestreepte stof kiest, en dan als garnee ring bovengenoemde patroondeelen dwars of schuin verwerkt. Patronen in maat 42. Benoodigde stof 3 M. van 90 c.M. breed. Prijs van het patroon 26 ets. Het is van Maandag af gedurende een week verkrijgbaar bij de bureaux van dit blad, Gr. Houtstraat 93 en Soendaplein 37. DENATUREEREN AARDAPPELEN 's GRAVENHAGE, 24 Mei. (ANP) Het Rijksbu reau Voedselvoorziening maakt bekend, dat het de- natureeren van aardappelen met recht op steun niet meer zal plaats hebben. Aanvragen tot denaturatie, welke reeds zijn ingediend, zullen niet worden afge wikkeld. Echter zullen voor denaturaties, welke reeds zijn vericht, de daarvoor vastgestelde steun bedragen worden uitgekeerd. VOOR DE KINDEREN - Lekkerrrr, klonk het tot ieders verras sing, toen de vogel gedronken had. De man had er zoo'n schik in, dat hij den Dikke een aardig bedrag bood voor het beest. De Dikke deed qphter net of hij totaal geen zin had om afstand van zijn papegaai te doen. UTRECHT, 24 Mei. De dienstregeling, welke is ingegaan op 16 Mei j.l. is inmiddels wederom met eenige trajecten uitgebreid, o.a. Maassluis-Schiedam (1 uursdienst), Kesteren-Lent (2 uursdienst), Utrecht-Zeist, Amersfoort-Ede (2 uursdienst), Apel- doorn-Twello. Apeldoorn-Voorsi, Dieren-Doesburg- Apeldoorn-Hattemerbroek: Den Haag-Pijnacker- Bergweg (Rotterdam). Op het laatste traject zal een twintig minuten dienst worden gereden. Van den Haag vertrekt de eerste trein om zeven uur en de laatste trein om 21 uur. Van Bergweg vertrekt de eerste trein om 7.2i uur en de laatste trein om 21.20 uur. (A.N.P.). CENTRALE VOOR WERKLOOZENZORG. UTRECHT. 24 Mei. Verwijzende naar de off) 'cieele aankondiging van het departement van social' zaken, afdeeling sociale jeugdzorg, maakt de een trale voor werkloozenzorg, gesticht op initiatief van den raad van Nederlandsche kerken voor practisch Christendom bekend, dat het kampwerk voor jeug dige werkloozen en het internaatswerk voor meisjes uitgaande van de „Centrale" op normale wijze za' worden voortgezet. Jeugdige werkloozen van 16 tot en met 24 jaa) kunnen zich voor deelneming aan de kampen op de gebruikelijke wijze opgeven bij de plaatselijke co mités of rechtstreeks bij het secretariaat van de centrale: Janskerkhof 15, Utrecht. (A.N.P.) Veevoeder nog in zeer uitzonderlijke gevallen te verkrijgen. 's GRAVENHAGE, 24 Mei. Het Rijksbureau Voedselvoorziening maakt het volgende bekend: In afwijking van het bericht, waarbij alle afle vering van veevoeder aan veehouders werd verbo den, wordt bepaald, dat in zeer uitzonderlijke ge vallen, n.l. wanneer dit verbod de instandhouding der betreffende dieren ernstig in gevaar brengt, het met b IV genummerde deel van den bestelbon, hetwelk geldig was voor de week van 19 tot 26 Mei, wederom geldig verklaard kan worden. De geldigverklaring kan geschieden door den pro vincialen voedselcommissaris of den plaatselijken bureauhouder door op het evengenoemde deel van den bon met rooden inkt te vermelden: „geldig tot 26 Mei" en deze woorden met zijn stempel te waar merken. (A.N.P.) Afleveringsverbod voor teer. 's GRAVENHAGE, 24 Mei. Het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt be kend, dat het zonder toestemming van den directeur van de sectie kool teer van het Rijksbureau voor chemische producten is verboden, teer van alle soorten, alsmede geheel of gedeeltelijk uit of mei teer bereide producten en residu's daarvan, af te leveren behoudens op verlangen van het Duitsche militaire gezag met uitzondering van motorben zol, welk product valt onder de regeling voor aard olieproducten. Dit afleveringsverbod geldt niet voor zoover be treft afleveringen van koolteer door gasfabrieken en de centrale ammoniakfabriek te Wcesperkaispel aan de teerverwerkende bedrijven. Aflevering van kool- teer door genoemde fabrieken aan handelaren is tot nader order verboden. Het afleveringsverbod geldt ook niet voor: mastiek asfaltpapier. daklak, napthaline, vruchtboomcarbo- lineum, creoline en cresolproducten waaronder lysol. (A.N.P.) Coördinatie van economische kwesties. 's GRAVENHAGE, 25 Mei. In de Nederland, sche Statascourant van Vrijdag wordt gepubliceerd een besluit van den opperbevelhebber van Land en Zeemacht, generaal H. G. Winkelman, waarbij deze ir. A. L. H. Roebroek, directeur-generaal van den landbouw, eervol ontheft uit zijn functie van waanemend secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en Visscherij, Tot waarnemend secretaris is met ingang van 18 Mei benoemd dr. H. M. Hirschfeld. waarnemend secretaris-generaal van het departement van Han del, Nijverheid en Scheepvaart, die dus nu de functies van secretaris-generaal van beide depar tementen in zich vereenigt. Dit besluit werd genomen ten einde de de coör dinatie der vraagstukken waarmede de twee de partementen zijn belast op de meest doeltreffende wijze te behartigen. Ir. Roebroek wordt dank oetuigd voor de diensten in zijn functie van waar nemend secretaris-generaal bewezen. Nieuwe verordeningen te verwachten. 's GRAVENHAGE, 24 Mei (A.N.P.) Naar wij vernemen kunnen spoedig nieuwe verordeningen worden verwacht en wel omtrent de geldigheid van het betalen in Duitsche bankbiljetten, omtrent het verstrekken van inlichtingen en omtrent het veilig stellen van deviezen. Over deze kwesties is samenwerking verkregen tusschen het departement van financiën en Duit sche instanties. H. V. A.-winst in 1939 hoogel dan in 1938. Aan liet jaarverslag der H.V.A. ontleenen wij hst volgende: Van dei: suikeroogst 1939, groot: 206,300 (173.945) ton, werd in het verslagjaar afgeleverd 147.900 tot zoodat de voorraad per ultimo 1939 bedroeg 58.40! ton. De opbrengst van de suiker van oogst 1935 behoorende tot de Nivas-afrekening van dat jaa; werd getaxeerd op f 6,55 per quintaal kristal et voor zoover vallende onder de Nivas-afrekeniq 1941, tot veilig gewaardeerden prijs De exploitatit •ekenirg sluit met een voordeelig saldo vat 3.990.496 (f 1.452.625). Oogst 1940 vvor.it getaxeerd op c.a. 183.000 ton Voor oogst 1941 zal de H.V.A. een aanplant to «tand brengen met een getaxeerd produet van circ; 206.000 ton. De exploitatierekening der diverse cultuuronder, -temingen sluit met een voordeelig saldo vai r 8.249.962 (f 7.103.384). Ten behoeve van den rubberaanplant gedane kê. .taaisuitgaven bedroegen f 74 442. terwijl da 'Zic-ï de ondernemingen op Sumatra bedroege: 1.490.992 (1.942.500). Voorgesteld wordt deze be- iragen ten laste van de reserve voor bedrijfsuit breiding af te schrijven. Het saldo van de kapitaal rekening der Sumatra-ondernemingen blijft da: onveranderd f 17.600.000. Voorgesteld wordt voorts, de reserve voor be- drijfsuitbreiding aan te vullen met f 4.365.43! (f 2.357.596), waarna zij zal bedragen f 5.5 0 0.00C (f 2.700.000). Winst- en vvinstverdeclinf, De winst, inclusief de reserve 1939 ad f 5.000.(101 en het saldo a.p. ad f 3098, bedraagt na aanvullinj van de reserve voor bedrijfsuitbreiding en na reser veering van f 5.000.000 ten gunste van de reserv» 1940 f 8.499.799 (f 7.192.298), welk bedrag een uit- keering van 20 pet. (v. j. 17 pet.) dividend toelaat, Aan commissarissen en directie komt f 491.49! (f 389.200). STAATSLOTERIJ HERVAT DE TREKKINGEN OP 10 JUNI. 's GRAVENHAGE, 24 Mei. De uitgesteld» trekkingen van de vijfde klasse der 483e Staats loterij zullen plaats hebben op 10 Juni 1940 a volgende dagen. (A.N.P.) BESTRIJDINGSMIDDELEN TEGEN ZIEKTEN AAN GEWASSEN 's GRAVENHAGE, 24 Mei. (ANP) De directeur- .generaal van den landbouw maakt bekend, dat het afleveren van bestrijdingsmiddelen tegen ziekten e: bo- chadigingen van land- en tuinbouwgewassen aa erbruikers van deze middelen is verboden in gröo- ere hoeveelheden dan voor onmiddellijk verbrui noodzakelijk is. Voor nadere inlichtingen wend» men zich tot het rijksbureau voor kunstmestdistri- butie, Alexanderstraat 19, 's Gravenhage tel. 182768. JUTE. 's GRAVENHAGE. 24 Mei. Het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat een ieder, die niet is ingeschreven bij de sectie jute van het Rijkstextielbureau te Arnhem en meer dan 250 jutezakken in voorraad heeft, onverwijld de grootte van zijn voorraad dient op te geven aan de sectie jute van het Rijks-textielbureau, Willems plein 5 te Arnhem. (A.N.P.) KONINKLIJK NEDERLANDSCH LANDBOUW- COMITé. 's-GRAVENHAGE. 24 Mei (A.N.P.) Het Ko ninklijk Nederlandsch Landbouw-comité heeft zijn werkzaamheden weder aangevangen in een zoodani- gen vorm als de gewijzigde omstandigheden toela ten. Zoo goed mogelijk zal het comité in het be lang van den Nederlandschen landbouw zijn taak vervullen. Tot dit doel heeft het onmiddellijk na het staken van den strijd contact gezocht met overheidsinstan ties en heeft het zijn diensten ter beschikking ge steld om ten behoeve van den wederopbouw van het platteland werkzaam te zijn. In samenwerking met de aangesloten organisaties hoopt men in staat te zijn in deze nuttig werk t« doen. OMROEPVEREENIGINGEN ZENDEN ALLEEN UIT OP 1875 M. EN 415 M. AMSTERDAM, 24 Mei. (ANP) De omroepvereeni- gingen zonden tot nog toe uit over drie zenders. De zakelijke zender, golflengte 1205 meter, zal van dit oogenblik af weder aan zijn oorspronkelijke be stemming worden teruggegeven. De omroepvereeni- gingen werken op de andere zenders door, op de golflengten 1875 M. en 415 M. Alleen op deze golflengten kan men dus voortaan naai- de program ma's der omroepvereenigingen en de nieuwsberich ten luisteren. EEN WAARSCHUWING AAN DE ROTTERDAMMERS Niet-ontplofte Projectielen 's GRAVENHAGE, 24 Mei. (ANP) De burgemees ter van Rotterdam deelt het volgende mede: In de eerst volgende dagen zullen niet ontplofte projec tielen tot ontploffing worden gebracht. De bevol king behoeft zich bij het waarnemen der ontploffin gen niet te verontrusten. Deze werkzaamheden kunnen ongeveer tien da gen in beslag nemen. door Paul Schott 33 HOOFDSTUK XVI. Toen Lena met haar vriend voor de tweede maal het vertrek van graaf Salimbeni betrad, bad deze zijn koffers reeds gesloten. Hij had juist syn veel te kleinen hoed opgezet, en keek zijn bezoekers met verschrikte oogen aan. Waarmede kon hij hen nog van dienst zijn? „Wij komen om revanche", zei Lena lachend, «n Salimbeni geleek spreken cl op zijn eigen karikatuur. „Revanche?" stotterde Salimbeni, en staarde het meisje met groote oogen aan. „U hebt het namelijk aan mij te danken, dat u •r zonder kleerscheuren af gekomen bent", ver klaarde Apt. „Ik heb den markies overtuigd, dat u onschuldig bent." Salimbeni grijnsde. „Daar ben ik u dankbaar voor. Hé, hé, hè..." lachte hij staccato. „Ik dacht, dat die Gomez „Die heeft gezegd, dat hij u niet kende, maar de Marchese wilde u toch vasthouden. Ik heb net zoolang gepraat, tot hjj daarvan afzag. „Apt zag der. graaf vast in de onrustige oogen. en vervolgde: „Nu willen wij„Het detective bureau Apt en Plisehmuth is echter heelemaal niet van uw onschuld overtuigd, ("tet-f-rrleel! „nam Lena het woord over. „Hoe komt u erby. ..mmcrae de graaf, en streek wanhopig door zijr. dunne haar. „wy weten" wat u weet," zei Apt beslist. „U hebt de viool, in opdracht van Cavalcanti, ver kocht. „De graaf hief afwerend een hand op, maar Apt vervolgde boos: „Ontken dat niet, wij weten het zeker. Wij willen u echter niet aangeven, wij willen slechts de viool terug hebben, anders niets. VVjj werken in opdracht van den eigenaar, het is ons uitsluitend om de viool te doen. U kunt er aan verdienen, graaf, wjj willen de viool terug- koopen." De graaf zag er opgelucht uit, toen hy antwoord de: „Verdienen? Hoe bedoelt u dat? Ik weet niets van die viool af." „Doet u nu niet zoo dom," zei Lena veront waardigd. „Wij zullen u 10 000 lire betalen, wan neer u ons den naam van den tegenwoordigen eigenaar noemt, en wanneer wy daardoor in het bezit van de viool komen Salimbeni zweeg. Hij nam het kleine hoedje van zyn hoofd, zette het weer op, streek weer door zyn haar, keck van Lena naar Apt, en zei: „Tienduizend lire, zei U?" Toen verzocht hij zijn gasten met een handgebaar plaats te nemen op een kist, en vervolgde zacht: „Vijfduizend contant, de rest later." „En hoe weten wij dan, dat u ons niet een val- schen naam opgeeft, en spoorloos verdwijnt met die 5000 lire?" Salimbeni stond op. opende de deur, keek ang stig naar buiten, en fluisterde toen: „Omdat hel een beroemde naam is, een naam, die iedereen kent. Vijfduizend, zei u... en u vertelt het niet aan de politie?" „Mijn eerewoord!" zei Apt, waarop Lena lachte, en in het Duitsch zei: „Daar heeft hij niet veel aan, wel?" Apt schreef een cheque voor 5000 lire uit, die de 5 raaf haastig irr zijn portefeuille borg. Toen 2ei hij: „Ugo Lorenzettl. de beroemde verzamelaar." „Was zijn nicht niet aan boord?" vroeg Apt op gewonden aan Lena. Deze was van de kist opge sprongen, en stond doodsbleek tegen het raam ge leund. „Wat heb je, Lena?" Apt rende op haai toe. roepend: ..Breng een glas water, graaf!" Ter wijl Salimbeni de kamer uitging, herstelde Lena zich van haar schrik, en stamelde: „Grangg ls verliefd op de nicht van Lorenzetti. Vreeselijk! Hij weet niet, dat de oom in het bezit van zijn viocl is. Wat moeten we in godsnaam doen?" Apt sloeg ziin arm om haar schouders. „Je ziet er zoo ontzettend bleek uit Lena. Zeg me eens eerlijk, hou jij van dien man?" Lena hief het hoofd op. Ze glimlachte, de kleur kwam weer op haar wangen terug. „Het overviel me," zei ze zacht. „Maar ik geloof, dat ik nu van een ander ben gaan houden, HansjeZe legde beide armen ofri zijn hals, en kuste hem, juist toen Salimbeni met het glas water binnenkwam. „Je maakt me de gelukkigste man op de we reld," fluisterde Apt haar in het oor. „Ben je ntf. even gelukkig, als wanneer je de verzekering van de Ansaldo fabrieken had afge sloten?" plaagde ze hem. „Veel gelukkiger," zei hy, haar kussend. „Hon derdmaal gelukkiger!" Ze namen afscheid van Sa limbeni, die niets van de geheele scène begrepen had, en haastten zich naar het postkantoor, om een telegram aan Grangg, naar zijn laatst bekende adres ln Vicenza, te zenden. HOOFDSTUK XVII Het waa zeven uur, toeen Grangg het wegje naar zijn hotel afliep, aan den varke' sstal voorby, waar de ex-juwelier bezig was. Hij ging op den muur van het door wijnstokken omgeven terras zitten, en keek over het water. Toen drong het tot hem dofir, dat het geruisch, dat hij gehoord had, niet ln zijn ooren zat, maar veroorzaakt werd door het water van het meer, dat schuimend tegen de oever slopg. Zubiaure was dus op het eiland, misschien al we) eenige dagen. Waarschijnlijk ontmoette hij Faus tina regelmatig. Er viel niet aan te twijfelen, deze knappe man Het er geen gras over groeien, hy hac Jen weg tot het meisje wel weten te vinden. Ook Jen weg naar haar hart? Niemand wist dat. be halve zy zelve, maar de gedachte alleen deed i Grangga hart ineenschrompelen als een door den J herfstwind bevroren blad. Wat voor kans had hij bij dien charmeur. Hij was slechts een kunstenaar, gebonden aan zijn kunst, hoe kun je je meten met dien vreemdeling op een gebied, waarop hij mees ter is, en jij een leek? Maar op het zelfde oogen blik vond hij die gedachte laf en verfoeilijk. Jy houdt van het meisje, jij kent een geheim, waar van Zubiaure zelfs geen vermoeden heeft. En al is zy misschien gevoelig voor zyn attenties, ze heeft jou dien brief geschreven, niet aan hem, bij jou voelt ze zich veilig, niet bij hem. Laat ik me toch niets wys maken, het gaat hier hard tegen hard. Natuurlijk weet de Spanjaard, dat je op het eiland bent. zoojuist in de albergo, heeft hij maar net ge daan, of hy je niet herkende, hij heeft den brief aan de Engelsche met opzet achtergehouden. Ik moet hem scherper in de gaten houden, ik moet een beslissing forceeren. Zubiaure heeft nog niet met den oom gesproken, anders zou hij wel op de villa logeeren, en niet in de albergo. Zou Fausti na al een besluit genomen hebben? Het koude zweet brak hem uit bij die gedachte. Neen, dat kon niet, dat mocht niet. Hy moest direct naar haar toe. Toen hy haastig het terras afliep, zag hy een boerenjongen, die op zyn nadering verlegen opzii van het pad vijgen ging plukken. Aha' Dat was waarschijnlijk een van Zubiaures privé detectives' Grangg moest lachen, en omkijkend zag hij werke lijk de jongen, op een vijg kauwend, hem volgen Hoe moest hij hem kwijt raken? De jongen kende het eiland beter dan hy. Maar hy kon nu geen lastige getuigen gebruiken. Grangg ging naar het hotel terug, en zag uit het venster, dat de knaap zich op den hoek van den stal opstelde. Hy kroop door het raam van de bad -tamer aan de achterzijde van bet huls naar buiten ?n verdween ongezien door de struiken. Zijn plar itond vast. Hfl liep regelrecht naar de villa, trok tijn hoed dieper in de oogen, en belde vastberaden lan de achterdeur. De tuinman deed open. Grangg duwde hem meteen een vyf lire-stuk in de hand, en zei," dat bij de signorina spreken wilde- Wilde hij haar even buiten roepen? Hij had een bood schap voor haar. Wilde meneer niet liever binnen komen, vroeg de tuinman, maar Grangg weerde lachend af. Het was maar om een paar minuten te doen. De man ging weg. Bij het licht van een blik semflits zag Grangg, dat een donkere gestalte over de balustrade van het terras klom. Onmiddellijk herkende hy Zubiaure. Voor hy wist wat hij deed, stond hy zelf op het terras, bevend van woede, en zag, dat de Spanjaard zich aan een balcon op- heesch. Wat gebeurde hier? Speelde Zubiaure met de Engelsche onder een hoedje? Was dit afgespro ken Kwam die Spanjaard iederen avond over het balcon in de kamer van het 'meisje? Grangg pers te zijn beide handen tegen zijn borst, de adem stok te hem. Als dat waar was, had hij hier niets meer te zoeken. Een bliksemstraal verlichtte de omge ving, Zubiaure stond nu op het balcon, hij klopte tegen het glas. Grangg balde zijn vuisten. De deur ging open Faustina, in een witten rok en witte blouse, deed hem open! Terug naar de albergo!... Alles was uit. Morgen zou hij met de eerste de beste boot vertrekken. Vaarwel, Faustina, het had alles zoo anders kunnen zyn, het wat te schoon, om waar te zyn! Plotseling keek Grangg op. Op het balcon werd luid gesproken, de Spanjaard duwde het meisje te rug Ln de kamer, de deur ging dicht. Op het gor dijn verschenen wild gebarende schaduwen, gro teske figuren, als gestalten uit een schimmenspel. Wat moest hfl doen Naar boven klimmen Zich belachelijk maken? Wachten, weggaan?Maar zag dit eruit als een liefdes scène? Neen, integen deel! UU? riep Faustina uit, toen ze den Span jaard in den regen op het balcon zag staan. Zy stond op het punt om naar Grangg te gaan, maar ■e fcoo:.; - haar oom nog steeds beneden. Op het moment, dat zy haar mantel uit de kast haalde, •verd er op de balcondeuren geklopt. Zou het Grangg zijn Vol verwachting opende zy de deur, en zag Zubiaure, 4Wordt seryoj^d^ v

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1940 | | pagina 6