LaaUU ft Hit de Omstieken J Uw Radio defect? 3URGERL1JKE STAND ZATERDX'G 25 MEI '1D4Ö IT "A A R E E M'S DA'GB E A D 8 jit ■ii^iunmiui»MiiMiiiii.ili:.uuiMiijii.iuiiüHMüM«iiin^|||lm|ninm|mWBMI|Hlll<^ BEVERWIJK Reinigingsdienst geen „Manusje- van-alles". Aan de soepelheid komt een einde. Bij het ophalen van haardasch en vuilnis heelt het personeel van den Gemeentelijken Reinigings dienst tot nu toe steeds de grootst mogelijke soe pelheid betracht wat betreft het medenemen van tuinvuii, groenten, papieren doozen, pakken papier enz. Naar de directeur ons mededeelde kan de dienst gedwongen door de tijdsomstandigheden, waardoor in het centrum der gemeente inplaats van driemaal slechts tweemaal kan worden opgehaald, deze soe pelheid niet meer betrachten. Het is den werklieden van den dienst vanaf heden ten strengste verboden anders dan asch en vuilnis mede te nemen of toe te laten, dat 't publiek afval in de vuilniswagens stort. Wij willen er evenwel de aandacht op vestigen, dat het publiek steeds de materialen, die niet medegenomen worden, zelf naar de vuilnisbelt kan doen brengen. Ten kantore van Openbare Werken, C. H. Moensplein 10, zijn daarvoor kosteloos bon nen verkrijgbaar. Dit geldt niet voor het afval, dat tot nu toe tegen betaling naar de belt werd ge bracht. De uitreiking van Broodbonbo^kjes. Zooals wij reeds berichtten zullen in de komende week aan de ingezetenen van Beverwijk, met uit zondering van het dorp Wijk aan Zee, de brood bon boekjes worden uitgereikt. Maandag wordt daarmede een aanvang gemaakt aan de bewoners van: St. Aagtcndïjk, Acacialaan, Adrichemstraat, Ake- rendamlaan. Albert van Saxenstraat. Alkmaar- scheweg, Assumburgstraat, Baanstraat, Banken- laan, Beecksanglaan. Begijnestraat, Berkenlaan. Bloemhofstraat en Bloksteeg. De uitreiking geschiedt op vertoon van de distri butiestamkaarten aan het Distributiekantoor, Bree- straat 41, van v.m. 912 uur en n.m. van 25 en 7—9 uur. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: W. H. J. Slaman en E. Admiraal, took, adres Oostertuinen 73; J. Strijaards en A. H. Veening, toek. adres Berkenlaan 4; Th. N. Dudink en C. A. Verkoijen, toek. adres Boeweg 3. Getrouwd: C. Ch. Joor en D. P. Haasnoot; G. van der Aa en A. M. de Vries; F. Spies en A. Schmit. Bevallen: J. H. Nolde Vries, z.; C. M. J. van HaagenGodefroy, z.; T. LubbersUff, z.; R. C. Hoogelandde Jong, z.: A. H. MoutonKleijne, z.; M. C. W. van LeeuwenDresen, d.; C. Boom Schipper, z.; J. W. M. SchramBeijer, z.; G. C. v. d. Werft'v. Etten, d.; C. HoogeboomBakkum, z.; P. TervoortKnijer, d.; A. BosmanKolle, z.; A. J. M. Visserv. Amersfoort, d.; G. v. d. Booren Jansen, d.; J. den Oudenter Waarbeek, d.; N. VrendenbergJansen, d.; H. van Lieshoutv. d. Kolk, d.; C. LimmenFatels, d.; G. Broekkamp— Bakker, z.; H. J. M. HilbersWestgeest, d.; H. S. Kuijer—de Boer, d.; M. Holvan Velthuijsen, z.; A. M. WinkelaarScholten, z.; J. BosKlein, z.; G. M. KuiperBetjes, d. Overleden: G. Berghuis, 30 j., wedr. van A. M. de Nijs, Torenstraat 10; S. Doets, 3 j., Maerten van Heemskerkstraat 177; C. Vooijs, 67 j., wedr. van S. de Hooijer, Vondeilaan 13: J. W. van Zomeren 41 j., Zeestraat 109a; M. M. van Dijk, 55 jaar echt- genoote van Th. Portegies, Baanstraat 73; B. van der Koek. 54 j.. echtgenoote van Th. H. Jansen, Arendsweg 16: M. E. Merk, 94 j.. weduwe van W. van Laar. Peperstraat 36; M. M. Maas, 61 j„ echt genoote van A. L. Staps, Heemsk. weg 119; H. As sies. 71 j., wed van F. A. Heesen, de Visscherstraat 21; F. F. Wedewer, 79 j., echtgenoot van M. E. Geerlings, Peperstraat 17; D. Koedam, 65 j., echt genoote van H. van Lint, Gr. Houtweg 66; P. A. Heijne, 50 j.. echtgenoote van A. Bleeker, Alkm. weg 127; A. W. Thomassen, 75 j., wed. van L. A. Demmers. Akerendamlaan 13; K. Hogendoorn, 81 jaar, wed. van C. Noorlander, Vondellaan 13. Wat de tuinders kregen. Noteering van de groentenveiling. Spinazie per KG 413,20. Postelein per KG 69. Sla per 100 krop 25. Wortelen per bos 1016V2- Rabarber per bos 13. Radijs per bos 1 Vz2'/2- Selderij per bos 1"11. Pietei-selie per bos 69. Asperges dik wit per bos 3553. Idem bl. per bos 2031. Idem II per bos 1318. Tomaten per KG 34. Prei per KG 57. Uien per KG 510. Bloemkool I per stuk 1425. Idem II per stuk 912. Dubb. boonen per KG 78. Aardbeien per doosje 1724. Medewerking voor den dokter verzocht. Nu de schaarschte aan benzine zoo groot is, dat ook de geneesheeren hun patiënten niet meer per auto kunnen bezoeken, wordt het publiek verzocht het den dokter niet al te lastig te maken. Men kome indien maar eenigszins mogelijk op het spreekuur en ontbiede den medicus slechts in wer kelijk noodzakelijke gevallen aan huis. Indien dit toch noodig mocht zijn, dan verwittige men daar van den dokter voor des morgens negen uur. Vrijstelling van stempelen. Andere verplichtingen blijven. Het gemeentebestuur verzoekt ons de aan dacht van de werklooze arbeiders te willen ves tigen op de volgende belangrijke bepalingen: Hoewel van de verplichting tot stempelen blij kens mededeeling van den secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van So ciale Zaken vrijstelling is verleend, blijft onver minderd gelden, dat men nauwkeurig.volledig en juist opgave moet doen van alle gezinsinkom sten, dus van eigen inkomsten en van die van de gezinsleden, voorts dat men als werkzoekende bij de Arbeidsbeurs moet ingeschreven zijn en blijven. Op de gebruikelijke wijze zal dan ook wekelijks het inkomstenbriefje, dat van naam en adres moet zijn voorzien, bij de aanmelding bij de Arbeidsbeurs worden afgestempeld. Deze inkomstenbriefjes moeten op Maandag op de gebruikelijke wijze worden ingeleverd, door de georganiseerden door bemiddeling van het bestuur hunner organisaties en door de on georganiseerden des morgens om 9 uur aan het Parkeerterrein, waar tegelijk nieuwe formulieren zullen worden uitgereikt. Het aantal werkzoekenden blijft stijgen. In de afgeloopen week is het aantal werkzoe kenden, dat zich bij den gemeentelijken diens' der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemid deling deed inschrijven belangrijk gestegen. In totaal 9tonden aan het einde dezer'week 774 werkzoekenden ingeschreven, tegen 662 aan het einde der vorige week De stijging bedraagt meer dan 300 in dc laatste twee weken. De werkverschaffing heeft intusschen de werkzaam heden hervat, zoodat 'daarin 143 arbeiders ge plaatst konden worden. In Beverwijk waren 719 (vorige week 611) en in Heemskerk 55 (51) werkzoekenden woon achtig. De schoenenwinkels gesloten. In verband met de ingevoerde distributiemaat regelen voor schoeisel hebben de Beverwijksche schoenwinkeliers besloten tot a.s. Dinsdagmorgen hun winkels voor den verkoop van schoenen te sluiten. Voor reparaties kan het publiek evenwel dage lijks terecht. VELSEN Ons vertier in dezen zomer. Zwemmen in de zomerbaden, wandelen in park en bosch. Het prachtige lenteweer, waarvan we nu al eenige weken lang dagelijks kunnen genieten, zegt ons dat de zomer nabij is en dit heeft ons er toe geleid eens rond te zien hoe we in onze gemeente het meest van zon en zomer kunnen genieten. Voor de meesten onzer zal er door de omstan digheden weinig komen van reizen en trekken. We zullen ons vertier in dezen zomer wel grootendeels binnen de grenzen der gemeente moeten zoeken. En ook hierin zijn we niet zoo vrij als andere jaren. Van een strandleven zooals we dat den laat- sten tijd kennen, kan natuurlijk niets komen en en daarom zullen we het meer in de andere richting moeten zoeken, in de parken en de bosschen en dit geldt vooral voor de jeugd in de zomer baden waarvan we in onze gemeente er twee heb ben, waar gebaad en gezwommen kan worden, waar een zonnestrand gelegenheid biedt de huid bruin te laten branden, waar spelen en wedstrij den gehouden kunnen worden. Daar vooral heeft de sportieve jeugd een ideale gelegenheid, den vrijen tijd en vacantiedagen door te brengen. De verminderde bewegingsvrijheid zal in een gemeente als Velsen dan ook veel minder gevoeld worden dan in de groote steden. Wij hebben het voorrecht te leven in een mooie streek waar de frissche zeelucht zich vermengt met de prikkelende geuren van het groen der boomen en dat is heel wat waard. DE ZOMERBADEN. De zomerbaden zijn gereed, hun bezoekers te ontvangen op een manier zooals ze dit nu al eenige jaren hebben gedaan. Het Zwembad „De Heerenduinen" is reeds eenige dagen geleden geopend en reeds velen hebben hun eersten duik in het nog wel wat fris sche water genomen. Er zijn dank zij het mooie weer, al tal van bezoekers en vooral bezoeksters geweest, meest jongelui natuurlijk, maar de tem peratuur van de lucht en van het water gaat geleidelijk omhoog en spoedig zullen ook zij, die wat minder heldhaftig zijn. het ook wel gaan pro- beeren. Het Zwembad Velserend gaat vandaag open. Dat ligt daar zoo mooi door bosschen en duinen tegen den zeewind beschut, dat het niet anders kan of ook dezen zomer zullen weer velen van deze mooie inrichting met haar 30.000 M. oppervlakte, waarvan 8000 M2. water, komen genieten. Al gedurende vele dagen wordt versch water in de vijvers gepompt, dat voortdurend door den kano vijver en het ondiepe bassin, in den zwemvijver stroomt en daar al gauw op temperatuur is. Evenals, in „De Heerenduinen" is ook hier alles keurig in orde gebracht. PARKEN EN BOSSCHEN. Moeten we nog wel over onze parken en onze bosschen schrijven? Moeten we deze nog in de be langstelling van onze plaatsgenooten aanbevelen? Dit is immers niet noodig, want iedereen in IJmuiden en Velsen kent Velserbeek, iedereen in Velsen-Noord kent Rooswijk en iedere Santpoorte naar kent het Burgemeester Rijkenspark. Maar niet iedere inwoner van Santpoort is wel eens in Rooswijk geweest en ook lang nie iedere inwoner van Velsen-Noord kent het Burgemeester Rijkenspark. Om het natuurschoon van onze ge- heele gemeente te leeren kennen, komt nu de ge legenheid; een fietstocht van park tot park en dan via Velserbeek, behoort dezen zomer op het pro gramma te staan. De theeschenkerij In Velserbeek met haar fraai terras wordt vandaag geopend en men heeft daar een mooie gelegenheid om even rustig in de schaduw van het zware geboomte te zitten. Zijn we in onze plannen voor den zomer dus al beperkt, wij inwoners van Velsen kunnen ondanks de gesperde „seaside", nog van zooveel schoons genieten, dat we mogen verlangen naar een mooien zomer met veel zon, naar mooie zomeravonden, die vooral aan den boschkant van zoo intense schoon heid kunnen zijn. EINDEXAMEN RIJKS H.B.S. De volgende week beginnen aan de Rijks H.B.S. alhier de schriftelijke eindexamens (van Maan dag tot en met Donderdag). De andere klassen hebben dan vrij en dus op nieuw vacantie. BURGERLIJKE STAND. Bevallen: M. Snel-Bogaerde, d., Burg. Rambon- netlaan 28, IJmuiden. D. Nooy-van Straten, d., Wijk aan Zeeërweg 53, IJmuiden. E. de Bruijn- Verwer, d.. Rembrandtlaan 25. IJmuiden. J. Nijssen-de Vries, z., Trompstraat 68, IJmuiden. Overleden: M. Faber, 41 j., echtgen.e van L. Mijer, Wijkerstraatweg 277. Velsen-N. W. Kee- mink, 60 j„ echtgcn. van M. Koole, Kanaalstraat 20 rd., IJmuiden. G. C. Dam, 70 j., echtgen. van A. A. Hofland, Rijksweg 218, Velsen. J. de Man 25 j„ ongehuwd, Zwijndrecht. Ondertrouwden: J. J. Honders, Tuindersstraat 42, IJmuiden en B. J. Laverman, Nw. Schulpweg 243, Velsen-N. Toek. adres: Tuindersstraat 42, IJmuiden. K. B. van der Steen, Corn. Drebbelstraat 28, IJmuiden en H. D. Oldenburg, Seinpostweg 32, IJmuiden. Toek. adres: Corn. Drebbelstraat 28, IJmuiden. J. de Weers, de Ruijterstraat 124, IJmuiden en M. Iskes, de Ruijterstraat 124, IJmui den. Toek. adres? J. van Zutphen, Kortenaer- straat 2, IJmuiden en H. Doesborg, Kerkplein 3, Velsen. Toek. adres: Beverwijk, Oostertuinen 51. C. H. Ertzen, Amsterdam en T. J. van der Zee, Burg. Enschedélaan 13, Santpoort. Toek. adres: Amsterdam. A. J. M. Vermeulen, Eindhoven en W. M. Maarse, Willebrordstraat 70, IJmuiden. Toek. adres: Eindhoven. Huwelijken: R. C. Scheffers-Kramers, Adriana- straat 1, IJmuiden. H. Hagedoorn en T. Veld man, Ahornstraat 3. IJmuider.. L. J. Heesels en G. v. Beelen, Den Haag. J. Keuter en N. Wij- minga, Leeuwarden. H. C. J. Muller en A. Prins, Vleetstraat 9. IJmuiden. A. Cleeren en E. P. s Baart, de Ruijterstraat 40, IJmuiden. K. Brou- I wer en T. Vlaming, Beverwijk, Vondellaan 6. I De werkloosheid. Sedert den op 4 Mei gepubliceerden stand dei- werkloosheid is het aantal werkloozen van 847 tot 2583 gestegen, Het aantal ingeschreven volwassen werkzoeken den bedroeg op 18 Mei 2488 waarvan 533 bouw vakarbeiders, 314 metaalbewerkers, 41 houtbewer kers, 19 landarbeiders, 210 havenarbeiders, 264 vis- schers, 41 kantoorbedienden, 745 losse arbeiders en 321 in overige beroepen; verder 68 mannen onder 18 jaar. 38 vrouwen boven en .9 vrouwen onder 18 jaar. In een gesubsidieerde werkverschaffing waren geplaatst 13 arbeiders tegen 217 op 4 Mei. HUISVUIL WORDT SLECHTS EENMAAL PER WEEK OPGEHAALD. Naar wij vernemen zal van 27 Mei af, in verband met de benzineschaarschte het huisvuil slechts éénmaal in plaats twee maal per week worden op gehaald en wel Maandag. Dinsdag en Woensdag. Het publiek wordt dringend verzoent, hierbij alle medewerking te verleenen, hetgeen gedaan kan worden door geen papier, cartonnen doozen enz. mede te geven, doch papierafval zelf te ver branden. Ook kan men huisvuil enz. zelf naar de vuilnisbelt brengen. Gouden huwelijksfeest. Het echtpaar SchoutenKoffeman 50 jaar getrouwd. Maandag 27 Mei a.s. is het vijftig jaar geleden, dat het echtpaar Schouten-Koffeman, wonende Engelmundusweg in het huwelijk trad. Bruid en bruidegom, die thans resp. 72 en 74 jaar oud zijn, zijn vooral in IJmuiden-Oost bij velen wel bekend, hetgeen niet te verwonderen valt, omdat zij reeds vele jaren hier wonen. Ofschoon beider gezond heid wel iets te wenschen overlaat, weten zij zich zelf nog heel goed te redden. De heer Schouten is afkomstig van Texel, zijn vrouw van Urk, maar reeds in hun eerste huwe lijksjaren vestigden zij zich in IJmuiden. Latei- trokken zij naar elders, maar nu wonen zij al weer twaalf jaar hier. Leed is hun niet bespaard gebleven, maar zij wisten dit moedig te dragen. Een rustige levens avond moge hun deel zijn. IJMUIDEN Marktberichten en besommingen. Kleine pufschol 1412 per 50 KG. Wijting 14 per 50 KG. Besomming logger KW 73 98 (ged. lading). Scheveningen, 25 Mei. Finten 1.503 per 10 stuks. Dunne gerookte paling 0.450.60 per pond. Gerookte makreel 0.90 per 10 stuks. DE TREINENLOOP VAN EN NAAR IJMUIDEN. De directie der Ned. Spoorwegen deelt mede, dat èr van Haarlem elke vier minuten over het uur een trein naar Uitgeest en elke zeven minuten over het uur een trein naar IJmuiden vertrekt van 7.04 tot 21.04 en van 7.07 tot 21.07. Elke twee minuten over het uur gaat van IJmui den een trein naar Haarlem en elke zes minuten over het uur een van Uitgeest naar Haarlem. Deze treinen loopen van 7.02 tot 21.02 en 7.06 tot 21.06. WIJZIGING PREDIKBEURT In de Ned. Herv. Kerk IJmuiden-Oost, de z.g. Goede Herderkerk, zal in den Zondagmorgendienst 10 uur voorgaan ds. B. J. van Garderen, in plaats van den hulpprediker C. P. van Andel. 'apansche premier hij den Keizer. TOKIO, 25 Mei. (D.N.B.) De ministerpresident onai, is heden door den keizer in audiëntie ont vangen om over staatszaken rapport uit te brengen. Daarna bracht Yonai een bezoek aan den zegelbe waarder Yoeasa. Ook de minister van koloniën, ge neraal Koiso, zou een belangrijk onderhoud met den ministerpresident gehad hebben, waarover evenwel niets bekend is geworden. De positie van Japan. TOKIO, 25 Mei (D.N.B.) Het blad „Nitsji-nitsji" bespreekt de tegenwoordige positie van Japan in Oost-Azië en de houding van Japan tegenover de groote mogendheden die in den Europeeschen oor log verwikkeld zijn. Daarbij eischt het blad naast een grondige anti-Britsche oplossing van het con flict in China, een sterke anti-Britsche politiek in het westelijke deel van den Stillen Oceaan. Enge land heeft het conflict in China rechtstreeks ver oorzaakt en actief bevorderd, teneinde daarmede een toenadering tusschen Japan en China en tevens een Japansche continentale en maritieme uitbrei- dingspolitiek te verhinderen. De diepere zin van den heiligen oorlog in China is de bevrijding van China en de verwijdering van den laatsten Britschen in vloed uit het Verre Oosten. De geruchten, dat Enge land een bondgenootschap met de Vereenigde Staten en Japan zou nastreven kenmerkt het blad als be lachelijk. Wie zulke geruchten ernstig opvat, heeft den diepen zin van den Chineeschen oorlog niet be grepen. Bel op 14609 RADIO-MOORS N.V. KRUISSTRAAT 38 VAN OUDS BEKEND rAdv. Ingez. /Wed.; ZANDVOORT Zandvoort verwacht Zondag een groot aantal bezoekers. Zandvoort is gereed om Zondag een groot aan tal bezoekers te ontvangen. Bijna alle strandpach- ters hebben hun materiaal weer op het strand ge plaatst, waSr ieder zich weer volkomen vrij kan bewegen. Ook zwemmen is mogelijk, al zijn de badinrichtingen nog niet geopend. De temperatuur van het water is nog zoo, dat'de meeste bezoekers nog niet veel lust zullen hebben een verfrisschend bad te nemen. Toch zijn er al geregeld enkele dapperen, die zich in zee begeven er er zich wel bij gevoelen. Zoodra de behoefte om te zwemmen meer algemeen wordt, zullen de badinrichtingen natuurlijk worden geopend. Alle café's en hotels ook de terrassen van Noorder- en Zuiderbad zijn geopend en men rekent op een druk bezoek. De trams rijden op de gewone tijden en de spoorwegen onderhouden met extra- materieel een uurdienst in beide richtingen. ALGEMEENE VERGADERING UITGESTELD. Het bestuur van de voetbalvereeniging „De Zee meeuwen" deelt mede, dat de algemeene vergade ring welke was vastgesteld op Maandag, 27 Mei a.s. is uitgesteld tot na het seizoen. De wekelijksche bestuursvergaderingen ten hui ze van den heer C. Bluys, Haltestraat 25, gaan ge regeld door. EEN NIEUWE TAAK VAN DE V.V.V. In een schrijven aan de leden deelt het bestuur van de V.V.V. mede, dat het zich gaarne zal be lasten het verloren contact tusschen de leden en hun huurder wederom zooveel mogelijk te her stellen of te vernieuwen. Te dien einde kunnen de leden zich van 1012 uur vervoegen aan het kan toor Groote Krocht 10. Met de besturen van andere afdeelingen worden besprekingen gevoerd over de beste wijze van wederzijdsche propaganda. De V.V.V. Amsterdam verklaarde zich reeds gaarne bereid de propaganda voor Zandvoort met alle haar ten dienste staande middelen te steunen. Al zal het niet gemakkelijk zijn, toch zal V.V.V. zich tot het uiterste inspannen van het seizoen te maken wat er van te maken is. Wel hebben vele gasten hun contracten opgezegd, doch verscheidene nieuwe gasten zijn daarvoor reeds in de plaats ge komen. Het leven in Den Bosch heeft weer zijn normaal aanzien gekregen. De markt was zeer druk bezocht Controle op vreemdelingen in Griekenland. Aanmelding binnen 48 uur. ATHENE, 25 Mei. (D.N.B.) De bladen publicee- ren een verordening van den minister van binnen- landsche zaken, krachtens welke elke vreemdeling, die Grieksch grondgebied betreedt, zich binnen 48 uur persoonlijk moet melden bij de politïe-autori- teiten, en ook steeds de papieren bij zich moet heb ben, waarin zijn verblijf in Griekenland gerecht vaardigd wordt. Overtreders van deze verordening worden uitgewezen of geinterneerd. LISSE DIRECTEUR VAN HET POSTKANTOOR. 's-GRAVENHAGE, 24 Mei (A.N.P.) Bij be schikking van den directeur-generaal der P. T. en T. is met ingang van 1 Juli 1940 als directeur van het post en telegraafkantoor te Lisse benoemd de heer P. J. A. Bril, thans commies bij den P. T. en T.-dienst te Amsterdam (postkantoor). HILLECOM Het verkeer. Een waarschuwing voor fietsers. Teneinde te vermijden dat ook in deze gemeente een fietsverbod wordt ingevoerd, zooals reeds te Lisse en Sassenheim, wijst de burgemeester alle ingezetenen nogmaals op den dringenden plicht om aan alle militair verkeer steeds voorrang te verleenen, en militaire colonnes niet te onder breken door zich daartusschen te begeven. Tevens dienen de fietsers de uiterste rech terzijde van den rijweg te gebruiken, indien geen fietspad aanwezig is. terwijl het naast elkaar fiet sen zooveel mogelijk dient te wórden vermeden. Men begeve zich vooral niet meer dan strikt noodzakelijk is per fiets in het gedeelte van de Hoofdstraat, gelegen tusschen het Postkantoor en het Politiebureau. In het algemeen belang houde een ieder zich strict aan de hier gegeven aanwij zingen. PERSONALIA. Tot opvolger van den heer J. Ouwendijk als hoofd der Juliana-school is benoemd de heer M. G. Bos te Andelst. DIEFSTALLEN. Door de politie werd een inwoner dezer ge meente gearresteerd, verdacht van diefstal van verschillende goederen, welke bij huiszoeking bij hem werden gevonden. De man legde een volledige bekentenis af en is ter beschikking van den Officie? van Justitie te Haarlem gesteld. AFSCHEID J. OUWENDIJK. Vrijdagavond kwamen de afgevaardigden der verschillende vereenigingen, aangesloten bij de Hervormde Jeugd-Centrale in de bovenzaal van Hotel Flora bijeen om afscheid te nemen van den voorzitter bij zijn vertrek naar Den Haag. De heer Ouwendijk opende als voorzitter de bijeenkomst op de gebruikelijke wijze en sprak in zijn welkomstwoord de hoop uit dat het vereeeni- gingsleven ook in de toekomst zou mogen bloeien. Nadat de secretaris, de heer G. Verkerk, de no tulen had voorgelezen, werd hij door den heer Ouwendijk in hartelijke bewoordingen geïnstal leerd als voorzitter, waarna hij de leiding der ver gadering overdroeg. Tot secretaris werd gekozen de heer C. Vis Jr. Na het ronddienen van ververschingen nam de heer Verkerk het woord. Het eerste plan om op grootsche en feestelijke wijze afscheid te nemen van de familie Ouwendijk moest door de gebeur tenissen der laatste dagen achterwege blijven, van daar deze eenvoudige en intieme bijeenkomst. Uit voerig schetste hij de leidende figuur van den heer Ouwendijk sinds de oprichting der Centrale en bracht hem dank namens alle aangesloten vereeni gingen voor zijn tactvol en energiek beleid en bood hem als tastbaar aandenken een fraai hor loge met ketting aan. Aan mevrouw Ouwendijk werd ook onder harte- iijken dank voor de vele werkzaamheden, als pre sidente van den dameskrans De Opbouw Verricht, een prachtige bloemenmand aangeboden. Ds. Chr. Eerhard, als eere-voorzitter der Cen trale, sprak eveneens hartelijke woorden. Het ver trek is een zware slag voor het vereenigingsleven niet alleen, maar ook voor hem persoonlijk, omdat de heer Ouwendijk hem in zijn zware taak steeds zoo terzijde had gestaan. Vervolgens 9prak Ds. Eerhard den nieuwen voor zitter toe en hoopte van hem dezelfde medewer king te mogen ontvangen. Diep onder den indruk sprak de heer Ouwendijk een woord van dank voor deze hartelijke huldi ging. BENNEBROEK BURGERLIJKE STAND. Geboren: Krijn, zoon van Th. van Kampen en C. Duijm, Elisabeth Maria, dochter van J. M. van der Reep en A. v. d. Meer. Overleden: Hendrik de Graaf, oud 75 jaar, wo nende te Schiebroek. Lera Cornelia Tielrooij, oud 70 jaar, wonende te Krommenie.-Karei van de Velde, oud 52 jaar, wonende te Amsterdam. Jacob Erkelens, oud 73 jaar, wonende te Oegst- geest, allen verblijf houdende in de Stichting „Vo gelenzang". Ook de Duitsche militairen deden hun inkoopen op de Bossche markt, waar levendige handel werd gedreven BLOEMENDAAL II. VEURMAN In den ouderdom van 31 jaar Is bij het ver vullen van zijn militairen plicht overleden de heer H. Veurman, onderwijzer aan de Bornwater- school te Bloemendaal. De heer Veurman stond bekend als een zeer goed onderwijzer en was ^eer bemind bij zijn collega's en zijn leerlingen >m zijn rustige, prettige wijze van optreden. De heer Veurman was sedert 1 December i932 bij het openbaar lager onderwijs in deze gemeente werkzaam, daarvóór was hij bij het o.l. ndenvijs in Den Haag. HAARLEM, 25 Mei. Bevallen 23 Mei: D. FranssenSchilpzand, d.; Kloosvan der Stelt, d..; J. D. WeidemaEist, 25 Mei: H. Smitvan Schaik, d.: M. G. Zweers Lijnzaat, z. Overleden 23 Mei: II. GoemaatStoffer, 73 j„ mistel-damstraat: 24 Mei: J. SikkinkWapens. 69 j., Glasblazerstraat; H. van BemmelenValken burg, 61 j.. Corn, van Noordestraat; J. H. Muller, I 74 j„ Sumatrastraat.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1940 | | pagina 8