2Je situatie na tiaee weken Duitsch offensief. Dertien jarigen speelden mettrotyipatroon ZATERDAG 25 MET 1940 H A" A R i: E M'S D A G B E A" D 5 Aan het einde van de tweede week van het groote Duitsche offensief in het Westen, wordt de toestand van welingelichte zijde aldus Jiet Duitsche Nieuwsbureau als volgt samen gevat: 1. De oorlog is naar Frankrijk overgebracht en de Duitsche troepen zijn tot de kust van het Kanaal doorgedrongen. 2. Het in Noord-Frankrijk en België geconcen treerde geallieerde leger, dat zich reeds door België op weg naar Duitschland bevond, is teruggeslagen, heeft zware verliezen geleden en is tenslotte in een groote tang gekneld. Alle pogingen om hieruit te breken hebben schip breuk geleden. 3. De vestingen Luik, Namen en Maubeuge, welke een eventueelen stoot van Duitschland moesten opvangen, zijn onder den voet ge- loopen. 4. De Duitsche luchtmacht heeft een groot aandeel aan de overwinning. Sedert het begin van het offensief zijn ongeveer 2400 vliegtuigen van den vijand vernield. 5. De Duitsche weermacht staat vlak voor de voor Engeland zeer gewichtige havens aan het Kanaal. Het optreden van de Duitsche luchtmacht hier is een groot gevaar voor de Britsche kusten. Aan het einde van de tweede week van het offensief staat het Duitsche leger voor het tot stand brengen van het eerste deel der op dracht. Deze opdracht zal zijn vervuld, wanneer de kust van het Kanaal tot aan de monding van de Somme in Duitsche handen is. Italiaansche financiëele missie in Duitschland. Rede van dr. Funk. Dr. Walther Funk. Het D.N.B. meldt: De sedert eenige dagen in Duitschland vertoe vende Italiaansche studiecommissie van leidende personen uit bank- en verzekeringskringen, is door den rijksminister voor economische zaken, dr. Funk, ontvangen. In een hartelijke toespraak zeide de minister dat de Italiaansche gasten naar Duitschland zijn ge komen op een oogenblik van wereldhistorische ge beurtenissen. De vijanden bestreden het Duitsche vólk, omdat dit een nieuwe sociale wereld op bouwt. De minister voor economische zaken in Duitschland is niet alleen verantwoordelijk voor de economie, maar ook voor den arbeid, het leven en het welzijn van de arbeiders. Duitschland kan niet worden uitgehongerd, dank zij een wijze en voorzichtige voorradeneconomie. De Duitsche werkende mensch ziet de grootheid van dezen tijd in en richt zijn arbeid en prestaties daarnaar in. Mogen in Italië en Duitschland ook vaak de organisatievormen verschillen, de geest, die in beide volken leeft, is dezelfde. Ten slotte gaf de minister uitdrukking aan den wensch, dat de gemeenschap van beide volken, die reeds zoo vaak aan het licht is getreden, nog die per moge worden. Italiaansche cultuur kan een krachtproef doorslaan. Fascistische cultureele instellingen bijeen. Het D. N. B. verneemt uit Rome: Onder voorzitterschap van den president dei- Academie voor Kunst en Wetenschappen, Federzoni, is een buitengewone zitting gehouden van alle fas cistische cultuurinstellingen, waaraan ook werd deelgenomen door den minister van opvoeding, Bot- tai. Deze sprak een rede uit, waarin hij sprak over de beteekenis, die deze demonstratie van het Ita liaansche cultureele leven juist op het huidige oogenblik heeft. De strijd, die thans in de wereld wordt uitgevochten, zoo verklaarde Bottai. stelt niet alleen twee groote systemen van politieke en historische belangen, maar ook twee wereldopvat tingen tegenover elkaar. De vertegenwoordigers der fascistische- cultureele instellingen namen in aansluiting hierop een resolu tie aan van den volgenden inhoud: „De nationale raad der cultureele instellingen geeft uitdrukking aan de onbegrensde bereidheid tot optreden van de geestelijke krachten van Italië voor de zaak van het fascistische vaderland, dat belichaamd wordt in Z.M. den Koning en Keizer. Hij verklaart dat allen, die in Italië voor wetenschap, cultuur en kunst werkzaam zijn, met het volk in een eensgezind geestes- en wilsblok zijn vereenigd om onder de sterke en veilige leiding van den Duce iedere krachtproef te doorstaan en de noodige waarborgen te verwezenlijken voor de onafhanke lijkheid en de imperiale ontwikkeling der natie." Nieuwe functie voor Sir Samuel Hoare. Ambassadeur in Spanje. LONDEN. 24 Me:. OfLcicel wordt gemeld dat Sir Samuel Hoare is benoemd tot ambassadeur met toeciale opdracht in Madrid. (D. N. B.) Duitsche pers over de militaire situatie. Het D. N. B. meldt: Over het legerbericht van Vrijdag schrijven de bladen dat de door dit bericht aangegeven stand \an den grooten slag in Frankrijk en België geken merkt wordt door een aanzienlijke inkrimping van het gebied, dal de Engelsche, Fransche en Belgische legers nog als strijdgebied ter beschikking staat. Het groote succes van de doorbraak der Schelde-stellinj en de opmarsch van de Duitsche.gepantserde strijd krachten naar de Kanaalkust worden met groote opschriften vermeld. De „Lokal Anzeiger" noemt het vermetel et kortzichtig indien men in de vijandelijke hool'dste den de geringe veranderingen in het kaleidoscopi- sche beeld van den oorlog daar de vernietiging van een groote groep der Belgische, Engelsche en Fransche strijdkrachten voltrokken wordt benut voor een uiterlijke verbetering van de stemming, als ware de oorlog tot stilstand gekomen. Er zal, zoo zegt het blad, weer een ontstellende schrik volgen want de slag is niet tot stilstand gekomen. Hij gaai verder. Het „Hamburger Fremdenblatt" herinnert eraan dat er vandaag pas veertien dagen verloopen zijn sedert het groote Duitsche afweeroffensief in het Westen. Hoewel de slag in Noord-Frankrijk nog niet is geëindigd, zoo merkt het blad op, grenzen de resultaten, welke thans reeds zijn vast te stellen, aan het wonderbaarlijke. Het blad ziet de resultaten voornamelijk als volgt: 1). Aan twee eeuwen van militair denken in Frank rijk zijn alle bases onttrokken. Duitschland staat in den rug van dien geweldigen verdedigingswal, waar mede de Fransche generale staf de vruchten van de overwinning van 1919 voor alle tijden beveiligd dacht te hebben. Frankrijk is gedwongen een open veldslag te leveren tegen den midden in het eigen land staanden vijand. 2). Tusschen de verbonden legers in Noord- Frankrijk en het overige deel van het Fransche leger is een hechte wig gedreven. 3). Het bezit van de Kanaalkust, welke in Neder land, in een gedeelte van België en in het gebied van de monding der Somme reeds thans voor de Duitsche weermacht is verzekerd, heeft de oorlog in een sprookjesachtig korten tijd tot voor de Engel sche kust en het Britsche rijk gebracht. 4). De omsingelingsslag aan de Kanaalkust. welke slag met doelbewuste juistheid door Duitschland tot een overwinnend eind wordt gevoerd, heeft in Pa rijs en Londen een catastrofale stemming veroor zaakt. Engeland heeft zijn democratie, resp. zijn staatsorde ten grave gedragen. Frankrijk lieeft met steenkoolnood te kampen. Consequenties voor het verkeerswezen. Van de Fransch-Zwitsersche grens, 24 Mei: Reeds in dé eerste dagen van den slag in het noorden hebben de Fransche spoorwegen hun ver keer buitengewoon beperkt. Nadat de belangrijke steenkoolmijnen van Noord-Frankrijk -door de Duitsche troepenoperaties van het overige Frank rijk waren afgesneden is de Fransche industrie en ook het spoorwegwezen in de grootste moeilijk heden geraakt, vooral daar de hoop tenminste ge ringe hoeveelheden steenkool uit Engeland te krij gen bij den stand van zaken definitief opgegeven moest worden. De regeering heeft thans voor het verkeerswezen een eerste consequentie in deze situatie moeten trekken. Zij bestaat in een vergaande verplaatsing van het zwaartepunt op de binnenscheepvaart. Er is bevolen dat in de toekomst de scheepvaart op de rivieren datgene op zich moest nemen, wat de spoorwegen niet meer kunnen presteeren. Het tempo der riviervaart zal opgevoerd worden en alle beschikbaré" en nog op eenigerlei wijze bruikbare schepen moeten in bedrijf worden genomen. (D.N.B.) Zware straf voor defaitistische opmerkingen. Fransch arbeider krijgt tien jaar. PARIJS, 24 Mei. Het militaire gerechtshof heeft voor de eerste maal een arbeider tot de maximumstraf van tien jaar veroordeeld. Het be treft hier een arbeider, die een vertrouwenspost bekleedde in een suikerfabriek in het departement Seine et Marne. De beklaagde zou défaitistische opmerkingen hebben gemaakt. (D.N.B.) Italiaansche volk geeft uiting aan zijn paraatheid. Mussolini ontvangt vele telegrammen. Het D.N.B. meldt: ROME. 24 Mei. Naar aanleiding van het feit, dat Italië 25 jaar geleden aan den wereld oorlog is gaan deelnemen, zijn den Duce door alrijke organisaties en universiteiten tele grammen gezonden, waarin de nadruk gelegd vordt op de bereidheid van het Italiaansche volk om nogmaals op een beslissend oogen blik aaneengesloten op te treden voor de natie. In hel telegram van de oudstrijders uit den wereldoorlog verklaart de voorzitter, dat „thans dezelfde elementen, die de moreele orde van Europa vernietigden, hun verbazing er over aan den dag willen leggen, dat Italië zijn positie fun damenteel gewijzigd heeft en thans duidelijk, loyaal en bewust van zijn verantwoordelijkheid en in het volle gevoel van zijn eer aan den kant staat van die oudstrijders, die toentertijd onze tegen standers waren". Ook in alle andere telegrammen aan den Duce wordt het hartstochtelijke begrip en de volle zekerheid voor de aanstaande groote taken en de bereidheid tot optreden van het geheele Italiaan sche volk uitgesproken, welk volle, om zijn Duce geschaard, weet dat „de gerechtvaardigde aspiraties van Italië onder zijn leiding worden verwezen lijkt".. Aan den kroonprins, als inspecteur-generaal van de Italiaansche infanterie, zijn op den verjaardag van de infanterie telegrammen gezonden door den chef van den generalen staf der weermacht, maar schalk Badoglio, en den staatssecretaris in het mi nisterie van oorlog, generaal Soddu. In deze tele grammen wordt verklaard dat de Italiaansche infanterie in deze ernstige uren bereid is om „uit naam van den Koning en keizer en volgens de bevelen van den Duce den opmarsch te beginnen naar nieuwe doelstellingen van den roem". (D.NB.). Corsicaneii betoogen in Rome. Een talrijke groep te Rome woonachtige Corsica- nen heeft gisteren een lauwerkrans gelegd, aldus een Stefan i-bericht, bij het monument van den held van de Italiaansche beweging op Corsica, Pasquale Paoli. De krans was versierd met de Italiaansche kleuren. De voorzitter van de Italiaansche cultuur- groep, Petru Giovacchini, bracht een groet aan den Duce en verheerlijkte het Italiaansche karakter van Corsica. De menigte juichte geestdriftig en improviseerde een zeer levendige betooging roor het Italiaansche Corsica. De Relazioni Internazionali Ondergang van Frankrijk en Engeland kan niet worden tegengehouden. Frankrijk boet voor zijn politiek systeem Het D.N.B. meldt uit Milaan: De „Relazioni Internazionali" bespreekt onder het opschrift „beslissingen" de hopelooze positie, waarin Frankrijk verkeert. Met volle overtuiging kan men thans beweren, zoo schrijft het blad, dat Frankrijk veroordeeld is. De Fransche soldaten mogen als helden strijden, hetgeen ridderlijk door hun tegenstanders wordt erkend, het zal evenwel nutteloos zijn. Niet alleen het. roemrijk militair verleden, doch ook een politiek bouwwerk stort in, een vermolmd systeem gaat ten gronde. Frankrijk boet thans voor de burgerlijke en conservatieve politiek van 20 jaar in het binnenland en voor de onderwerping aan de Britsche builenlandsche poli tiek. De buitenlandsche politiek van Frankrijk na den wereldoorlog is tegen het belang van het Fransche volk geweest en de schuld hiervoor rust op de schouders van de tegenwoordige en vroe gere Fransche regeeringen. De oorlog is voor Frankrijk een veroordeeling, aangezien door het enorme verlies aan menschenlevens voor dit land t-en passief op de Europeesche balans meebrengt. De Europeesche oorlog beteekent het verdwijnen van Frankrijk uit de rijen der groote mogendhe den in Europa en het verval van het Britsche we reldrijk. Met Frankrijk wordt ook het drieste En geland getroffen. De ondergang van deze beide rijken kan niet worden tegengehouden. De politieke kringen in Engeland en Frankrijk hebben gerekend op een gewapende oplossing, de wapenen hebben thans het lot van Europa bepaald. Duitschland staat op het punt zijn doel te bereiken en Italië eveneens. Het blad schrijft tenslotte dat de natuurlijke verlangens van hel Italiaansche volk thans werke lijkheid zullen worden, het zal de keten van de Middellandsche Zee vernielen en het zal den open Oceaan voor zich hebben. De eerste der zes groote lammerenmarkten in Nederland Vrijdag te Leiden gehouden Beiden bij ontploffing ernstig gewond 's-GRAVEXHAGE, 24 Mei. Een zeer treurig en betreurenswaard ongeval heeft zich vanmiddag op het Alcxanderplein al hier voorgedaan, dat een ernstige waarschu wing inhoudt. Twee dertienjarige jongens, M. in 't V. uit de Oudemansstraat en A. de V. uit de Weissenbruchstraat waren om streeks drie uur ter hoogte van perceel no. 13 aan het spelen. De eerste was daarbij in het bezit van een trotylpatroon, die hij had op- gevischt uit de sloot voor de Alexander- kazerne. Met een mes werd dit uiterstgevaar- lijke voorwerp opengepeuterd. Toen de in houd op straat werd uitgeklopt, ontstond een hevige ontploffing, waardoor In 't V. de rechterhand werd afgerukt. Bovendien kreeg hij verwondingen aan hoofd en knieën, even als de V„ die ook verwondingen aan de han den opliep. Beiden zijn in ernstigen toestand naar het ziekenhuis aan den Zuidwal ver voerd. Dit ongeval toont weer eens aan, hoe voor zichtig kinderen, doch ook ouderen, moeten zijn. Men kan aannemen, dat de zoo gevaar lijke trotylpatronen, doch ook andere ont plofbare voorwerpen als handgranaten en dergelijke, op vele plaatsen van ons land nog te vinden zijn. Het ware gewenscht. dat kinderen door ouders of onderwijzers gewe zen wordt op het groote gevaar, dat deze voorwerpen opleveren. De onderwijzers zouden ook bij den aanvang van de school- Duitsche luchtmacht opereert hij Narvik. Vijandelijke oorlogsschepen door zware bommen getroffen. Nabij Narvik heeft de Duitsche luchtmacht op 23 Mei aanzienlijke successen geboekt, meldt het D. N. B. Een vijandelijke kruiser werd door twee zware bommen getroffen en een andere kruiser kreeg vijl zware bomtreffers. Men kan erop rekenen dat beide schepen verloren zijn. Een slagschip en een kruiser of een torpedojager werden getroffen door bommen van kleiner kaliber en werden zwaar aan het voor schip beschadigd. Engeland mist belangrijke leveranciers. Gebrek aan eieren niet gemakkelijk te verhelpen. LONDEN, 24 Mei. In een persconferentie heeft de minister voor de voedselvoorziening, Lord Wool- ton, verklaard dat de bezetting van Nederland en België zekere toevoeren heeft afgesneden, die vroe ger normaal naar Engeland kwamen. Hi> zeide te hopen dat het uitvallen van de versche groente uit Nederland zou worden aangevuld door het werk van de kleine tuinders. Het voornemen bestaat eigenaars van tuingrond in staat te stellen, hun overschot in den kleinhandel te verkoopen. Het stopzetten van den Nederlandschen eiereninvoer (ongeveer twintig procent van den invoer in vredestijd) is niet zoo gemakkelijk aan te vullen. Iets beter staat het met de gecondenseerde melk. De handel klaagt over het tekort aan pakpapier, want in vredestijd kwam 200.000 ton papier uit de Scandinavische landen. De huisvrouw kan hierin helpen door van tasschen ge bruik te maken en papier te sparen. Sedert de vermindering van het suikerrantsoen hebben vele geheelonthouders mij geschreven, aldus de minister, het bierbrouwen te verbieden, alvorens suiker te onthouden aan huisgezinnen. Ik acht het echter niet mijn taak als minister voor de voedsel voorziening, sociale hervormingen in te voeren. Wat het bakken van „nationaal brood" betreft, daar over sta ik in verbinding met de molenaars. (D.N.B.) Dringend beroep op de Engelsche mijnwerkers. Hooger steenkoolproductie noodzakelijk. LONDEN. 24 Mei. Vooraanstaande personen uit de Britsche mijnwerkersorganisaties hebben, naar de ..Daily Telegraph" meldt, een dringend beroep gedaan op de mijnwerkers alles in het werk te stellen om de productie van steenkool te verhoo- gen. In een circulaire van den bond van mijnwer kers van Durham wordt den arbeiders aangeraden zich in alle omstandigheden eiken dag naai* het werk te begeven. Voorts wordt verklaard dat sta kingen of ander stagnaties van den arbeid achter wege moeten blijven. Tenslotte wordt van de ar beiders geëischt dat zij ook op feestdagen zullen werken. Deze eisch wordt verklaard door de om standigheid, dat de Nederlandsche steenkoolpro ductie voortaan aan Duitschland ten goede komt en niet meer ter beschikking staat van de geal lieerden. (D.N.B.) Gevaren voor de volksgezondheid. 's-GRAVENHAGE, 24 Mei (A.N.P.) Op verzoek van den voorzitter van den gezondheids raad schrijven de directeur van het instituut voor preventieve geneeskunde te Leiden, J P. Bijl, de hygiënist van de landmacht, dr. G. J. Dornickx en de Utrechtsche hoogleeraar in de gezondheidsleer H. W- Julius ons over de thans het meest dreigende gevaren voor de volksge zondheid het volgende: Aangenomen mag worden, dat onder de geëva- cueerden een grooter of kleiner aantal besmet is met kleerluizen. Hierdoor kan een snelle ver spreiding van luizen in vroeger niet besmette milieus plaats vinden. Het is dus noodig. dat voor ontsmetting van personen en goederen wordt zorg gedragen. Personen moeten gebaad en met groene zeep grondig gereinigd worden. Bij sterke ..verluizing" is afscheren der lichaamsharen veelal noodig. Ontluizing van kleeren, bedde- goed. enz., kan niet met formalinedampen ge schieden. Linnengoed, enz. kan men ontsmetten door uitkoken of door het goed geruimen tijd in een oplossing van carbol of lysol te laten liggen. Ook ontsmetting in een ontsmettingsoven met stoom van 100 gr. C. is doeltreffend. Heete lucht van 85 gr. C. doodt luizen en eieren in ongeveer een uur. De kleedingstukken mogen niet ge bundeld worden, maar moeten los van elkaar hangen. Leerwaren, pelswaren. enz. bederven bij 100 gr. C. In noodgevallen kan men met heete strijkijzers de kleeren ontsmetten. Voorts wordt de aandacht gevestigd op ver spreiding van schurft, die in de jaren 19141918 op verschillende plaatsen epidemieën veroor zaakt heeft. In verdachte gevallen is nauwkeu rig medisch onderzoek noodig. Nogmaals wordt gewezen op de wenschelijk- heid zich tegen typhus te laten inenten. Vooral personen in gemeenten, waar de ziekte zoo nu en dan voorkomt of zij. die wonen in streken waar de algemeene hygiënische omstandigheden uren de zakken der aan hun zorgen toever trouwde kinderen kunnen inspecteeren. Wanneer iets gevonden wordt, dat gevaar kan opleveren, is het het beste oogenblikke- lijk te politie te waarschuwen, die op des kundige wijze de woorwerpen zal verwijderen. (A.N.P.) De brandkasten, die te Rotterdam uit de puin- hoopen en ruines waren opgedolven, worden in tegenwoordigheid der eigenaars op de binnenplaats van het hoofdbureau van politie in de Maasstad geopend (watervoorziening, vuilafvoer tijdelijke nood toestanden) te wenschen overlaten, evenals per sonen die wonen in een omgeving, waar plotse linge verschuivingen van bevolking hebben plaats gevonden, zullen verstandig doen zich te laten inenten. Grammens over een bezoek aan Vlaanderen. 's-GRAVENHAGE, 24 Mei (A.N.P.) Voor wij het wisten stond hij voor ons: Grammens, de beken de Vlaamsche strijder, lid van de Belgische Kamer. De heer Grammens, die bij het uitbreken van den oorlog in ons land vertoefde, is naar Vlaanderen ge weest en nu weer in Den Haag teruggekeerd. U hebt zeker veel gezien onderweg, zoo vroegen wij. Ontzettend veel. Bijna alle dorpen en steden in Vlaanderen hebben geleden onder vernieling, en wel onder vernielingen, niet van bombardementen maar die door terugtrekkende Engelsche troepen zijn teweeg gebracht om de optrekkende Duitschers maar niets achter te laten. Het is dan ook opmer kelijk, dat speciaal fabrieken en andere mdustricele instellingen het meest hebben geleden. De torens en kerken ziet men nog staan. De beroemde kathedraal van Mechelen en de basiliek van Tongeren b.v. zijn gespaard gebleven, maar het zijn juist de centra van industrie en bedrijf die men tevoren heeft vernie tigd. Ook de spoorlijnen en alle bruggen zijn voor den terugtocht vernietigd, nadat locomotieven en wagens met personeel weggevoerd waren naar Frankrijk. Zoo zijn de bruggen om Brussel alle door de Engelschen vernietigd. Slechts één, bij Laeken, is .gespaard gebleven. Men heeft ons dit alles op onzen tocht spontaan verteld. Al ben ik een bekend man in Vlaanderen, zoo zeide Grammens, natuurlijk kent niet iedereen mij. Anders zou men kunnen denken dat men mij naar den mond sprak. Maar die verklaringen over de vernielingen kwamen geheel spontaan en uit den grond van het hart. Men zeide mij zelfs, dat Nederland gelukkig kon worden geacht dat de Engelschen daar niet waren gekomen, gezien het onheil dat zij in Vlaanderen hadden'aangericht. Bij het opblazen van bruggen zijn op som mige plaatsen de omwonenden zelfs niet gewaar schuwd, met het gevolg natuurlijk, dat er slacht offers vielen onder de burgerbevolking. Het moet echter gezegd worden dat dit niet overal het geval was. In het algemeen kan worden gezegd, dat na het wegtrekken van Engelsche en andere troepen en de komst van de Duitschers de stemming tegen over de laatsten geheel is omgeslagen. In de meeste steden, die wij bezochten, en ik noem dan Vilvoorde, Aalst, Mechelen en Leuven, zijn ook de electrische centrales en gas. en waterleidingsinstallaties vernield door de terug trekkende troepen. Zonder dat men dacht aan de arme burgerbevolking, die hier moest achterblij ven. Vele burgers zijn echter gevlucht. Gedeeltelijk keeren die thans weer terug. Zoo zagen wij ze in Duitsche vrachtauto's en autobussen aanrijden. Ook hebben wij onderweg een groep Belgische krijgsgevangenen ontmoet. De Duitsche bewakers lieten goedmoedig toe, dat wij een praatje met ze aanknoopten. Zij waren tevreden en blijde, dat zij tenminste hun leven hadden overgehouden. In het algemeen konden wij constateeren, dat iedereen de correcte houding van de Duitsche mili tairen opvalt, De verhouding met de bevolking is dan ook goed, wat nogal iets beteekent, omdat wat bij Nederland natuurlijk niet het geval is in België de herinnering aan 19141918 tot nog toe vrij sterk voortleeft. Opmerkelijk is ook nog. dat de Duitsche bezet tingstroepen de verschillende mededeelingen zoo wel m het Duitsch als in het Nederlandsch cn Fransch doen verschijnen, soms echter in het Nederlandsch en Duitsch alleen. Nog moet ik een kleine bijzonderheid vermelden, zeide de heer Grammens: de douane liet ons vrien delijk wuivend doorgaan. De grens was weg. En nu kunt u zich wel voorstellen welk een plezier ik, Grammens, daarvan beleefde. Mijn huis in Ronse vond ik in onbefchadigden toestand terug; alles staat er nog recht overeind, en beschadigingen waren niet aangericht. Zoo was het verhaal van dezen Vlaming die diep oewogen was over óe vernielingen, die in zijn land zijn aangericht door troepen, die kwamen om het land zoogenaamd te helpen. Als ik, zoo zeide hij, even mijn gedachten laat gaan over de historische en wetenschappelijke schatten, o.a. de beroemde bibliotheek, die nu weer in Leuven zijn verloren gegaan, dan schiet mijn hart vol. Ik was diep ontroerd door alles wat ik gezien heb, zoo eindigde hij het onderhoud. Weer heeft mijn land geleden, al is het nu op andere wijze dan vroeger en langen tijd zal het duren voor alle» weer zijn vroeger aanzien heeft verkregen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1940 | | pagina 9