LaaUU BericliUh. Jongste deelnemer - beste prestatie. De verduistering MSAND'AG 16 SEPTEMBER 194(3 HSASCEM'S DA5BEA13 6 Engelsche meldingen over beschadiging van Buckingham Palace. Duitsch commentaar. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: Reuter heeft de beide laatste dagen veelvuldig melding gemaakt van beschadigingen aan het Buckingham Paleis door Duitsche bommen. Uitvoe rig werd het gevaar beschreven, waarin de ko ninklijke familie en de leden van het Hof zich zou den bevinden. Aan Duitsche zijde is van een bombardement op het koninklijk paleis niet het minste bekend. Reuter vertelt de wereld niet en daarop moge thans hier gewezen worden dat zich in de buurt van de per manente verblijfplaats van den koning een groote benzine-opslagplaats bevindt. Dot militaire doel was, zooals reeds gemeld, het voorwerp van een Duitschen Stulsa-aanval. Door nauwkeurig het doel te bepalen, is het gelukt de groote opslagplaats met een bom te treffen en te vernietigen. In Engel sche kringen schijnt men zich thans bewust te zijn van de lichtzinnigheid om in de buurt van de per manente verblijfplaats van de koninklijke familie een bijzonder belangrijk militair doel te hebben gevestigd. Waarschijnlijk lieden onderteekening der Ainerikaansche dienstplichtwet. Dit jaar 75.000 rccruten onder de wapenen. WASHINGTON, 16 Sept. (D.N.B.) Na het on derteekenen van het wetsvoorstel tot invoering van den algemeenen dienstplicht, dat waarschijnlijk heden door Roosevelt zal geschieden, verwacht men in goed ingelichte kringen, dat de aanmelding van de ongeveer 16.5 millioen dienstplichtigen mid den October en de recruteering een maand later zal beginnen. Als eerste recruteeringsquota wordt door de bladen het getal 400.000 genoemd, waar van echter dit jaar vooreerst slechts 75.000 in dienst zullen komen. De thans door Roosevelt gevraagde 1.75 milliard dollar moeten dienen voor het be strijden van de onkosten voor het eerste dienst- plichtjaar. Bereikte Cook inderdaad de Noordpool? Hubert Wilkins hoopt het aan te toonen. PITTSBURG, September 1940. De beken de Poolvorscher Hubert Wilkins probeert op het oogenblik een som van 100.000 dollar voor een Noordpoolexpeditie bijeen te brengen. Het doel van deze expeditie zal zijn te bewijzen dat de onlangs in New Rochelle gestorven poolrei ziger Cook de Noordpool in het jaar 1908 wer kelijk bereikt heeft. De beweringen van Cook werden indertijd door admiraal Richard E. Peary zwendel genoemd en een scheidsgerecht, dat door de strijdende partijen benoemd werd, gaf den tegenstanders van Cook gelijk. „Wij hopen te kunnen bewijzen", verklaarde Wilkins, „dat Cook de waarheid sprak, toen hij be weerde de Noordpool ontdekt te hebben. Wij hopen ook enkele plaatsen, die Cook nagr hij beweerde bereikt heeft, te kunnen opzoeken en daardoor de beschuldiging van admiraal Peary te ontzenuwen, dat Cook slechts 800 KM. in het Poolland is door gedrongen en vervolgens weer naar het Zuiden geirokken is". De nieuwe Noordpoolexpeditie zal met behulp van de modernste technisch hulpmiddelen onder nomen worden. Wilkins zeide dat hij zoo spoedig mogelijk en dat beteekent, zoodra de blijkbaar bestaande financieele moeilijkheden overwonnen zijn de reis zal beginnen. In de Vereenigde Staten is na den dood van Cook door zijn vrienden een organisatie in het leven ge roepen. welke zich ten doel heeft gesteld, de juist heid van de beweringen van den gestorven Pool vorscher aan te toonen. De president van deze „Cook-Arctic-Club", Ahlefeldt, heeft Wilkins zijn steun toegezegd. (United Press). Verscherpte controle op de prijzen. De secretaris-generaal van de departementen van Handel. Nijverheid en Scheepvaart en van Land bouw en Visscherij hebben een uitvoerige publi catie het licht doen zien, waarin zij deedeelen, dat de controle op de prijzen zeer verscherpt wordt. Bij constateering van overtreding zal krachtig worden ingegrepen. In ons nummer van Dinsdag zullen wij deze pu blicatie uitvoerig vermelden. Nederlandsche Socialistische Werk gemeenschap gesticht. AMSTERDAM, 16 September. (A. N. P.) Gister middag heeft een vergadering plaats gevonden van een 40-tal vooraanstaande personen uit de socialis tische arbeidersbeweging in Nederland, meeren- deels functionarissen der S. D. A. P. De leider der bijeenkomst, Tjerk van der Zee, die ook het initiatief tot deze bespreking had genomen, zette in zijn openingswoord in het kort nog eens :ijn bedoelingen uiteen, Hij zeide o.a.: De mentaliteit en de gevoelens van de socialisten van voor 10 Mei zullen een andere moeten worden. Wij zullen van het volk socialisten moeten maken, die inzien, dat een volkseenheid de waarachtige voorwaarde is voor een hoogeren samenlevingsvorm. Ons streven zal er in de toekomst op gericht moeten zijn de menschen duidelijk te maken dat uit hun midden de ideeën moeten opkomen, die staat en maatschappij vormen. De socialistische idee zal daarbij beheerscht moe ten worden door concrete socialistische plannen en eischen. Hierdoor zal de nieuwe socialistische bewe ging uit de S. D. A. P. kunnen worden tot een krachtige stuwkracht die mede de voorwaarden helpt vormen voor socialistisch regeeren. Ieder, die strijden wil voor een samenleving, waarin grievende onredelijkheid en ongerechtig heid gebannen wordt, zal juist nu voor het socia listisch ideaal op de bres moeten staan. Tijdens de bespreking, welke op deze inleiding volgde, werd door den heer Rost van Tonningen, commissaris van de S. D. A. P. er nog eens in het bijzonder de nadruk op gelegd, dat het doel van zijn besprekingen, in de afgeloopen weken met de functionarissen der S. D. A. P. gevoerd gelijk het ook het doel is van deze bijeenkomst dat de ar beiders op eigen verantwoordelijkheid den weg naar de toekomst kunnen vinden en tot een eigen poli tieke wilsuiting zullen kunnen komen. Na een uitvoerige bespreking, waarbij slechts t.a.v. de uitwerking van enkele beginselen, ver schil van meening bleek te bestaan, werd met alge- meene stemmen besloten tot de stichting der Neder- landsche Socialistische Werkgemeenschap. Tijdens de vergadering werd een voorloopig be stuur samengesteld, om de eerste noodige maatrege len te treffen, tot het binnenkort mogelijk zal zijn, op een landelijke bijeenkomst een definitief bestuur te benoemen. De volgende personen verklaarden zich bereid in dit voorloopig bestuur zitting te nemen: Tjerk v. d. Zee, voorzitter, A. van Heusden, secre taris, W. D. Bekking, penningmeester, W. van Dok, 2e voorzitter, M. Geels, lid, R. Heer, lid en G. Stempher, lid. Zeilen. Het zeilen zit Bier in het bloed. De Haarlemmer J. Bier, de jongste deelnemei aan de wedstrijden om het nationale kampioenschap der Olympia-jollen, dat Zaterdag en Zondag op de Kagerplassen werd gehouden, heeft eenige zeer fraaie successen behaald. De Zaterdag bracht den jeugdigen Haarlemmer weinig succes doch Zondag wist hij tweemaal als eerste te eindigen en daarbij geroutineerde en be kende krachten als Borgerhoff Mulder en Daan Kagchelland achter zich te laten. Tot een beslissing is het echter nog niet gekomen, maar volgende week worden de wedstrijden voortgezet en dan kan Bier bewijzen, dat zijn overwinningen niet aan toe vallige omstandigheden te wijten zijn geweest. Dat Bier het zeilen in het bloed zit bewijst het volgende verhaal, dat zich eenige jaren geleden heeft afgespeeld. De Haarlemsche Olympiajollen- zeiler droeg toen nog een kniebroek doch was op het water reeds beter thuis dan menigen ouderen zeiler. De familie Bier zeilde op een schoonen Zondagmorgen door de waterrijke dreven die Haar lem voor den watersportliefhebber zoo aantrekkelijk maken, toen men een andere boot ontdekte, die kennelijk den koers kwijt was. Zooals wel meer op het water gaat, op het land is men die hoffelijkheid reeds verleerd, vroeg de jonge Bier wat er eigen lijk aan de hand was en toen bleek, dat de inzitten de van de andere boot of het een Olympiajol was of een sharpie of een B. M.'er vermeldt de historie niet, met zeilen zeer slecht op de hoogte waren. Dat was natuurlijk een kolfje naar de hand van den adspi- rant jollenkampioen, die onmiddellijk zijn diensten aanbood. De oudere zeilers waren daardoor echter wel heel erg in hun zeilerseer aangetast en besloten het eerst nog maar eens zelf probeerenOm kort te gaan 5 minuten later leidde de jonge Bier het andere scheepje keurig de behouden haven bin nen tot groote opluchting van de opvarenden, die zich al spoedig over hun bekwaamheid hadden heengezet. Dit deed Jan Bier op elfjarigen leeftijd! Wie sprak er over leeftijd bij het zeilen van Olympia jollen? Gewijzigde toestanden bij het NÉ V- V AMSTERDAM, 16 September (A.N.P.) De benoeming van den heer H. J. Woudenberg tot commissaris van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, diende, zooals destijds duide lijk werd gemaakt, om het werk door de arbeiders verricht in stand te houden en de mogelijkheid te openen tot verdere ontplooiing. Talrijke arbeiders hebben dit onmiddellijk be grepen en met vreugde hun steun gegeven aan de noodzakelijke reorganisatie en vernieuwing. Men stuitte echter op moeilijkheden, doordat in de leiding van het N.V.V. bepaalde personen zaten, die geen hechte en loyale samenwerking met de nieuwe leiding konden waarborgen: daarom heeft de commissaris verschillende maatregelen moeten nemen, die de belangen der georganiseerde arbei ders in de nieuwe verhoudingen konden dienen. In een persconferentie, welke Zaterdag werd ge houden, heeft de heer Woudenberg daar een en ander over verteld. In de eerste plaats bleek het noodig dat er een sterke centralisatie in de leiding kwam. Vroeger vormden de aangesloten organisaties ieder voor zich een afgesloten geheel. Thans is het N.V.V. de landelijke vakorganisatie, waarin verschillende „vakgroepen" vereenigd zijn. Op sociaal terrein ligt zeer veel werk voor het N.V.V. gereed. Men denke aan het verzorgen der volksgezondheid, waar de organisatie door de ar beiders-sanatoria enz. mede een taak heeft. Aan de vakopleiding, aan het sociale jeugdwerk en zoo vele andere bemoeiingen op sociaal terrein. Het cultureele werk voor de Nederlandsche arbeiders mag zeker niet op den achtergrond staan. Ontwikkeling in den uitgebreidsten zin des woords is ook een taak der vakorganisatie. Daar aan zal men dan ook alle aandacht besteden. Uit dit alles concludeerde de commissaris dat er geen sprake is van stopzetten of belemmeren van de vakbeweging, integendeel men zal door cen tralisatie meer resultaten bereiken. Bij luchtalarm ontruiming van alle straten en pleinen. 's GRAVENHAGE 16 September (A. N. P.) Den laatsten tijd is in verschillende gemeenten het signaal „luchtalarm" gegeven door gebruikmaken der sirenes. In verband daarmede heeft de bevelhebber der Ordepolitie er op gewezen, dat daarbij herhaaldelijk is gebleken dat het meerendeel der automobilisten, koetsiers, wielrijders en voetgangers geen notitie genomen heeft van het ,luchtalarm"-signaal en op straat gebleven is. In de toekomst zal, nadat de „Luftschutzwarn- zentralen" weer in bedrijf zullen zijn gesteld, alleen door sirenes gealarmeerd worden, wanneer werke lijk gevaar dreigt. Daarom is het dringend noodig dat van de bevol king de strengste luchtbeschermingsdiscipline ge- eisc'nt wordt. Met het oog hierop heeft de secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken in een circulaire aan de burgemeesters er op gewezen dat bij luchtalarm straten en pleinen onder alle omstandigheden ontruimd moeten worden, voor welke ontruiming alleen de Nederlandsche politie verantwoordelijk is. BRAND DOOR KORTSLUITING. Zondagavond omstreeks 8 uur is brand ontstaan !n het perceel Damaststraat 2 te Haarlem, ver moedelijk doordat het radiotoestel, dat op een piano stond, korsluiting veroorzaakte Een gor- dijn verbrandde en de piano kreeg brand- en waterschade. Twee gevangenbewaarders aan den Harmenjansweg bemerkten den brand en blusch- ten deze met hulp van omwonenden. Bom ontplofte bij boerderij. OUD-GASTEL, 16 September. (A.N.P.) In den afgeloopen nacht om 2.35 uur is onder de ge meente Oud- en Nieuw Gastel een bom van zwaar kaliber door een Engelsch vliegtuig neergeworpen. Het projectiel kwam terecht op een stuk grond bij de hoeve „Boombosch". Door den geweldigen lucht druk werden de bewoners van de hoeve uit het bed gelicht. Zij liepen echter geen verwondingen op, terwijl er ook geen schade werd aangericht. In den grond ontstond een gat van zes bij zes meter. Twee Haarlemsche fietsendieven in Weesp. Twee bezoekers van een lunchroom aan de Hoog straat te Weesp kwamen gisteravond, nadat zij zich eenigen tijd in die zaak hadden opgehouden, tot de onaangename ontdekking, dat hun fietsen, welke vóór de lunchroom hadden gestaan, verdwenen wa ren. De politie werd gewaarschuwd en deze stelde haar collega te Diemen ermede in kennis, waarmede ook tegelijkertijd de zaak beslist was ten gunste van do eigenaren der fietsen. De Diemer politie n.l. ging er onmiddellijk op uit en wist zich zóó op te stellen, dat zij ieder, die van het Zandpad moest komen, zien kon, zonder zelf gezien te worden. Tegen half 12 naderden twee fietsen; op het laatste oogenblik sprong de politiechef naar voren en.... de heeren waren geknipt. Alles ging zoo overrompelend snel in zijn werk, dat de daders er niet eens aan dach ten. een uitvlucht te verzinnen. Zij werden naar het bureau overgebracht en voor loopig ingesloten. Bij het verhoor kwam aan het licht, dat de ongeveer 20-jarige fietsendieven, te Haarlem woonachtig waren en dat één hunner reeds wegens een inbraak te Bloemendaal met de justitie in aanraking was geweest. Zij hadden een zuster in Amsterdam willen bezoeken en waren daarom met een vrachtauto meegereden, welke in Weesp moest lossen. Zij hadden er toen maar de voorkeur aan gegeven, in Weesp een kijkje te gaan nemen. De po litiechef kreeg er echter een anderen indruk van, n.l. dat de bedoeling was geweest, hier of daar wat op den kop te tikken. De Haarlemmers hadden zich in de lunchroom tc Weesp te goed gedaan en toen zij buiten kwamen, stonden de twee fietsen zoo verleidelijk op hen te wachten, dat zij niet beter wisten te doen, dan ermee vandoor te gaan. Voor loopig zullen zij deze kans niet meer krijgen. Zon onder 19.55 uur Zon op 7.17 Tusschen deze beide tijdstippen moet verduisterd worden. Generaal Schumann inspecteert de Haarlemsche politie- De Befehlshaber van de Ordnungspolizei generaal Schumann heeft Zaterdagmiddag in tegenwoordig heid van den Stabsoffizier van de Ordnungspolizei in de provincie Noord-Holland zijn .inspectiereis voortgezet en de politie te Haarlem bezocht. De commissaris van politie heeft den generaal rond geleid. Nadat de hoofd- en andere inspecteurs aan hem waren voorgesteld werd het bureau bezocht. De opleiding van de onlangs nieuw benoemde agenten van politie, de hondenbrigade, benevens de alarmeeringsinstallatie van de luchtbescherming hadden de bijzondere belangstelling van den gene raal. Hierna werd nog het hulpbureau aan den Rijksstraatweg bezichtigd. KERKNIEUWS. TOEGELATEN. Door het provinciaal kerkbestuur van Overijsel zij-n de heeren W. Nijenhuis te Haarlem en B. van Gelder te Leiden tot de evangeliebediening in de Nederlandsche Hervormde kerk toegelaten. Haarlem's oudste speeltuin vereeniging jubileert. In een drukbezochte receptie in het clubgebouw aan de Zomervaart te Haarlem is Zondagmiddag het feit herdacht, dat vijftien jaar geleden voor de Amsterdamsche Buurt de speeltuinvereeniging ,Het Oosterkwartier" werd opgericht. Gezien den prachtigen staat van dienst en het groote aantal j onderafdeelingen van „Oosterkwartier" behoeft I het niet te verbazen, dat velen zich geroepen voel- den. het bestuur van de jubileerende vereeniging i te feliciteeren en in woorden of wel met bloemen I te getuigen van dankbaarheid en bewondering voor het vele goede en meermalen baanbrekende werk, dat „Oosterkwartier" als oudste Haarlem sche speeltuinvereeniging verricht heeft. Hoe lauw de belangstelling voor het speeltuin werk aanvankelijk was en hoeveel moeilijkheden overwonnen moesten worden, voordat men een vereeniging met levensvatbaarheid bezat, schet ste de heer Klaren, mede-oprichter en oud-be stuurslid van „Het Oosterkwartier" in een toe spraak, waarin hij er op wees, dat speeltuin- menschen geen wonderen kunnen verrichten, maar in onderlinge solidariteit en kameraadschap veel voor de kinderen kunnen bereiken door uit de gemaakte fouten leering te trekken. „Wij heb ben vijftien jaar geleden in Haarlem de handen aan de ploeg geslagen en kunnen en mogen niet meer loslaten. Ieder moet zijn plaats en plicht kennen en uit liefde voor het kind het belang rijke werk op het uitgestrekte terrein tusschen school en huis volhouden, zeker in dezen moei lijken tijd." De heer Klaren bracht tenslotte de geluk- wenschen van het N.U.S.O.-bestuur over en beval het Noodfonds, waaruit speeltuinvereenigingen in de getroffen gebieden aan het allernoodzake lijkste zullen worden geholpen, in aller belangstel ling aan. „Volhouden en doorzetten" waren tevens de woorden, waarin de felicitaties culmineerden, die de heeren Van Oostrom en Van Viersen, respec tievelijk voorzitters van het Amsterdamsch- en het Haarlemsch Verbond van Speeltuinvereeni gingen, tot het bestuur van „Oosterkwartier" en in het bijzonder tot den voorzitter, den heer J. Poppen, richtten. De rij van sprekers op deze receptie was zoo lang, dat het ons te ver zou voeren het gespro kene ook maar beknopt weer te geven. De heeren Hartman en Van der Kamp brachten de gelukwenschen over respectievelijk van de zus terverenigingen „Zuiderkwartier" en „Welte vreden", de heeren Voetelink en Hooyveld zwaai den het bestuur lof toe namens de onderafdee lingen tafeltennisclub en korfbalclub en voorts werd nog het woord gevoerd door mevr. Blom bergZeeman namens de Moedercommissie en door mevr. Joustra namens de Gymnastiekafdee- ling. De heer Frijn sprak namens de schaakclub „Het Oosten"; de heer Van Eyk namens de dam club „Het Oosterkwartier"; den heer aVn Wijk namens het Jeugdfanfarecorps; de heer Van der Linden namens de af deeling Onsohoolsch Werk; de heer Kleyn namens de speeltuinvereeniging „Flora". Verder werd nog het woord gevoerd door den Haarlemsohen speeltuinpionier, den heer Van Ophuysen en tenslotte door het bestuurslid den heer A. Nunik, die sprak namens de tafeltennis club „Ons Genoegen". Allen spraken woorden van erkentelijkheid voor hetgeen bereikt is of dankten voor de pret tige samenwerking met „Oosterkwartier".. Schriftelijke gelukwenschen kwamen binnen van de speeltuinvereenigingen „Te Zaanen" en „Vondelkwartier", van de heeren Kion en Kruif- hoff en van de dames Langemeyer en Nieboer. ZANDVOORT Diamanten huwelijksfeest. EXAMENS. KERKELIJKE EXAMENS. Het Prov kerkbestuur van Zuid-Holland heeft tot de Evangeliebediening in de Ned. Herv. kerk toegelaten den heer W. v. Wijngen te Overveen, cand. aan de R. U. te Utrecht. Hulp in den landbouw in Duitschland Nog steeds is er werkgelegenheid voor Nederlandsche jongens en meisjes. Van de zijde van de Arbeidsbeurs te Haarlem wordt er de aandacht op gevestigd, dat er voor jongens en meisjes in den leeftijd van 16 tot 18 jaar nog steeds gelegenheid bestaat om als hulp in den landbouw in Duitschland te worden ge plaatst. Reeds vertrokken er in de afgeloopen weken pl.m. 450 jongens en meisjes uit Nederland, die voor een deel bij boeren, voor een ander deel in Jeugdhuizen werden ondergebracht. Zij ontvangen behalve vrije kost en inwoning een zakgeld van 10 tot 15 R.M. per maand. Voor reiskosten wordt door het Rijk zorggedragen. Ieder transport vertrekt onder leiding van een ambtenaar van de Arbeidsbeurs. Totnogtoe werd het meerendeel van deze jon gens en meisjes in het Rijnland tewerkgesteld. Thans kunnen in dit gedeelte van Duitschland nog slechts enkele meisjes geplaatst worden. Echter kunnen nog vele jongens en meisjes in een ander deel van Duitschland n.l. in Pommeren en Niedersachsen in den landbouw werk vinden. Uiteraard behoeven deze jongelui niet met werkzaamheden in den landbouw bekend te zijn. Hoofdzaak is, dat ze flink en gezond zijn. Gelegenheid tot aanmelding van deze z.g. ..Landhilfe" bestaat tot 18 September a.s. iederen dag bij de Arbeidsbeurs, Hoofmanstraat 17 alhier. Avond Orgelconcerten in de Groote Kerk. Nu van 7 tot 8 uur. Wegens de verduistering zullen de twee laatste avondorgelbespelingen in dit seizoen in de Groote Kerk te Haarlem aanvangen om 7 uur. Om 8 uur zijn zij dan geëindigd. Het programma van de orgelbespeling die Dinsdag 17 SeDtember van 78 uur gegeven wordt door den heer George Robert luidt: 1 Vom Himmel hoch, da komra' ich her Joh. Pachelbel. J. S. Bach. Vivaldi-Bach. 2 Dorische Toccata 3 Concert G gr. t Allegro Grave Presto. Ciaconna 5 a. Clair de lune b. Sempre semplice 6 Pièce héroïque S. de Large. S. Karg-Elert. VERVOERSOPBRENGSTEN N.Z.H.T.M. De vervoersopbrengsten van de N.Z.H.T.M. ge durende Augustus 1940 (ongecontroleerd) bedroe gen f 343.933.tegen f 359.691.in Augustus AANBESTEDING. Heden werd ten Stadhuize namens den direc teur van Openbare Werken te Haarlem aanbe steed: het maken van een omlegging van den Vergierdeweg vanaf de Noorder Begraafplaats tot aan den Slaperdijk. Ingekomen waren 4 biljetten. F. Tames en Maas, Haarlem f 17.695; Hulsebosch. Bloemen daal f 19.980, Aann. Mij. De Moei Hermes, Alk maar f loOOO en Grond- en Aannemersbedrijf N.V. Haarlem f 18.300. Op de Amsterdamsche Beurs. De afgeloopen week heeft slechts geringe wij zigingen ten aanzien van den koersstand op de Amsterdamsche Effectenbeurs gebracht. Met uit zondering van aandeelen Aku's, Olie's, en enkele andere binnenlandsche industrieele waarden, wa ren nauwelijks veranderingen, bij een vergelij king der noteeringen met het begin en het einde der vorige week, aanwezig. Bij Aku's betrof het een verdere stijging, die ondanks eenige winstnemingen, nog steeds aan houdt. Het fonds kon een zevental punten om hoog loopen tot 86 procent, een waardevermeer dering derhalve van bijna 10 procent. Aandeelen Olie's hadden een sterk fluctueerend verloop. Het wegvallen van de arbitrage maakt het den hoeklieden nagenoeg onmogelijk, groote, aan de markt komende posten te verwerken en ineen te sluiten. Een plotselinge vraag of aanbod onderbeurs, gezien de tegenwoordige tijdsom standigheden kan niet anders dan tot intensieve koersverschillen leiden. Kon men vroeger waar nemen dat soms door de hoeklieden zelf flinke posten werden opgenomen of aan de markt ge bracht. tegenwoordig is het risico van dien aard geworden, dat zij hiertoe thans onmogelijk kun nen overgaan. Gezien het geweldig groot aan- deelenbezit van dit fonds in handen van Neder landsche effectenbezitters, is dit dan ook zonder meer verklaarbaar. De obligatiemarkt had in de afgeloopen ver slagperiode een kalm voorkomen. De koersen van de Nederlandsche staatsfondsen konden zich evenwel fractioneel verbeteren. Speciaal voor de gestaffelde leening bestond eenige belangstelling. Gemeente- en provinciale leeningen bleven aan den prijshoudenden kant. Een verdere stijging kon men wederom op de pandbriefmarkt waar nemen. Weliswaar bleven de koersstijgingen van beperkten omvang, aan den anderen kant zijn tal van goede schuldbrieven op een niveau ge komen, dat weinig afwijkt van het peil, waarop onze staatsleeningen zich bewegen. Speciale aan dacht ondervonden Duitsche obligaties, die hier en daar, zoo bijvoorbeeld voor de Youngleening, flink in koers konden stijgen. (A.N.P.). BURGERLIJKE STAND HAARLEM 16 September. Bevallen: 13 Sept.: M. C. A. Turkenburg-Houtakkers, z. 14 Sept.: H. M. P. v. Velzen-Bos z. G. M. Was- sink-Bonke, z. A. Hirs-Doorgeest, d. 15 Sept.: C. Kelder-Dreijer, d. G. Poelgeest-Brondsema, d. 16 Sept.: C. J. M. Flick-Rooth, d. Overledenen: 13 Sept.: J. P. Eerman. 79 j., v. Riebeecklaan 1. 14 Sept.; C. W. TTarbrecht. 77 j., Leidscheplein. 14 A. Klooster, 8 m. z. van A. Klooster. Wichers- straat. 15 Sept.: J. P. v. Parreeren. 59 j., Kle verlaan. 16 Sept.: H. Joosten, 60 j., M. v. Heems kerkstraat, Op Maandag 30 September hopen Antonif Beekhuis en Hendrika van den Kommer, den dag te herdenken waarop zij voor 60 jaar in het hu welijksbootje stapten. Dit gebeurde wel niet ii Zandvoort, doch 36 jaar van hun huwelijksleven woonde het echtpaar toch in de badplaats. Zei en dertig jaar is lang genoeg om in een dorp be kend te wgrden, doch Beekhuis is meer dan dat: hij is algemeen bekend, groot en klein kent dei opgeruimden ouden baas met zijn onaf scheiden- lijke pijp en zijn wapperende baard. Geen be langrijke voetbalwedstrijd sloeg hij over. niet ai- leen toen zijn zoons nog tot de uitblinkers var het eerste elftal van Zandvoort behoorden, maai zelfs toen hij de tachtig reeds gepasseerd was kon men zijn forsche stem nog vaak over het vele hooren klinken om de „jongens" aan te moedigen Toch heeft Beekhuis op het voetbalveld nie! zijn grootste bekendheid verworven, die heeft hi; pas verkregen, toen hij gedurende eenige jaren het bedrijf van schillenboer uitoefende. Aanbellen behoefde hij bijna nooit. Huizenver hoorde mei reeds zijn aankondiging: De schillenboer, juf frouw! Heel lang heeft de bruigom zich nooit bij een zelfde vak kunnen bepalen. Hij is „van alles" ge weest, tot zelfs tramconducteur bij de Haarlem sche paardetram. 't Was niet altijd vetpot, doch hij wist steeds zijn eigen brood en dat voor zijn gezin te verdienen. Als 't moet, zou hij het des noods nog doen, al is hij thans 84 jaar en zijn bruid 83 jaar. Zijn kinderen vonden eenige jaren geleden reeds, dat hij lang genoeg gewerkt had. Dank zij hun medewerking heeft Opa Beekhuis thans een onbekommerden ouden dag. 't Eenige waar hij zich den laatsten tijd bezorgd over maakt is zijn oudsten zoon, die als hoofdofficier van het Legei des Heils in Indië vertoeft en waarvan hij de laatste maanden natuurlijk niets heeft gehoord. Toch kan hij ervan overtuigd zijn, dat ook deze zoon zij het dan ook in gedachten het groote feest zal meemaken. Heden gaan de bruidsdagen in en we zijn ervan overtuigd, dat op het tijdstip, dat deze krant uit komt in de Kruisstraat twee gelukkige oudjes zullen zitten tusschen een weelde van bloemen. HILLECOM KLEINE KOBUS OP STAP. Kleine Kobus uit Lisse, 4 jaar oud, was eenige dagen bij grootmoeder in Hillegom te logeeren, Alles was natuurlijk nieuw en vreemd voor den kleinen man en op een gegeven oogenblik, toen grootmoeders oogen even iets minder waakzaam waren, besloot Kobus om deze nieuwe wereld eens wat nader te gaan verkennen. Hij ging aan den wandel en kuierde heel gemoedelijk de groote Haarlemmermeerpolder in, in de richting Nieuw Vennep. Maar de kleine beentjes waren op zulke lange wandelingen niet berekend en na een kilometer of vier was Kobus moe en hongerig Toen wilde hij wel terug maar waar heen? Een g weldige huilbui was het gevolg en een mede lijdende dame ontfermde zich over den kleinen tippelaar. Maar Kobus wist alleen maar dat hij Kobus heette en niemand kende hem. Dus naar de politie. De hevig verontruste grootmoeder had in middels aangifte gedaan van zijn verdwijning en de kennisgeving daarvan kwam in de omliggende gemeenten. Warm ingepakt kwam Kobus toen snel per politie-motor weder naar Hillegom en zijn eerste reisavontuur was ten einde. HEEMSTEDE Ds. G. Vossers 80 jaar. Zaterdag 21 Sept. a.s. viert ds. G. Vossei*s, em. predikant alhier zijn 80sten verjaardag. Gerrit Vossers werd 21 Sept. 1860 te Varsseveld geboren. Hij bezocht de Doetinchemsche Inrich tingen en studeerde aan de R. U. te Utrecht theologie. In 1892 candidaat geworden in Fries land, bevestigde zijn zwager, wijlen ds. F. Kamp stra, hem bij de Ned. Herv. Gem. te Schoonoord 31 Juli van dat jaar in zijn eerste gemeente, waaraan de 80-jarige zich verbond sprekende over Luc. 14 21—24. In 1896 vertrok ds. Vossers naar Sellingen en in 1898 werd hij predikant te West- Terschelling, welke gemeente hij tot aan zijn emeritaat, dat hem in 1922 verleend werd, dienen mocht. In 1914 verscheen van de hand van ds. Vossers een brochure getiteld: „De Zeemanszending", die in 1918 een tweeden druk beleefde en niet in de laatste plaats den stoot gaf tot de oprichting van „De Zeemanscentrale", waarvan ds. Vossers ook bestuurslid was. Ds. Vossers wenscht zijn verjaardag in alle stilte te vieren. BEVERWIJK BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: G. M Kuipers, en U. C. Sister- mans, Toek. adres: Zeeweg 358, Velsen-Driehuis. J. Wegman, en H. Retel. Toek. adres: Schulp weg 156 Velsen. Getrouwd: J. van Herwaarden en A. M. Arisz, A. Raaymakers en D. Goedhart, H. J. P. Hand- graaf en J. A. Koopman, J. J. Goed en M. D. Nij» man, J. Th. Snel en J. A. de Vries, T. J. C. Duin en C. van Tol, Aè van Zadel en A. M. Brandjes. Bevallen: A. van RijnWeinrich, d., M. de Wildt— Velserboer z., A. v. d. KolkAafjes z„ E. A. Hazen bergCzichowski d„ C. HeidoornHopman z„ J. C. Baltusv. Dessel z.f A. v. VianenHuipen z., M. HoogerwerfBakker z., H. VerhoeveKoster d., A. WolsEckhat d. Overleden: R. J. Nïeuwenweg 69 j., echtgen. v. Evert je de Graaf, Scheybeecklaan 20. M. Koomen 73 j., echtgenoote van W. Schillemans, Wolff en Dekenstraat 31. P. H. Piepers, oud 6 weken, C. Matersweg 85. IJMUIDEN Marktberichten en besommingen* Deensche consignatievisch. Haring f 25f 22. Makreel f 42.50f 30. Zet- schol f 41. Kleine schol f 40f 22 50. Bot f 42.50— f 30. Koolvisch f 16f 14. Alles per 50 kilo. Zoetwatervisch: Snoek 4544 ct. Snoekbaars' 6458 ct. Baars 26 ct. Brasem 20 ct. Blei 2218 ct Paling 64—54 ct. Spiering 38—30 ct. Allei per kilo,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1940 | | pagina 10