Haarlem's Dagblad De Persoonsbewijzen te Haarlem Groote luchtaanval op Londen Iraksch leger bij Habbaniyah op betere stellingen Duitsche luchtmacht boven Zuid- en Midden-Engeland Nieuwe woningen in Haarlem Noord De Joden te Haarlem 58e JAARGANG NO. 17760 Uitgave Lourens Costet, Maatschappij voor Courant- Uitgaven en Algem Drukkerij N V. Bureaux: Groots Houtstraat 93. bijkantoor Soendaplein 37. Postgiro- dienst 38810. Drukkerij- Zuidei Buiten Spaarne 12. Telefoon- Directie 13082, Hoofdred. 15054, Redactie 10600, Drukkerij 10132, 12713 Administratie 10724, 14825 Soendaplein 12230 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Directie: P. W. PEEREBOOM en ROBERT PEEREBOOM Hoofdredacteur: ROBERT PEEREBOOM, Heemstede MAANDAG 12 MEI 1911 Abonnementen per week 0.26, per maand 1.15, per 3 maanden 3.42, franco per post f 3.73, losse nummers 6 cent per ex. Advertentiën. 1-5 regels 2.elke regel meer 0.40. Reclames 0.65 per regel. Regelabonnementstarieven op aanvraag. Vraag en aanbod 1-4 regels 0.70, elke regel meer 0.17V2- Groentjes »e rubriek. Uitreiking verloopt thans vlotter In de eerste dagen liep het met de verstrekking van de persoonsbewijzen te Haarlem minder vlot. Dit kwam voor 'n deel omdat de foto's van de vele op geroepen personen niet aan de gestelde eischen voldeden. Het percentage der afkeuringen beliep zelfs 75 pet. Dit is evenwel geen specifiek Haar- Iemsch verschijnsel want in andere gemeenten werd dezelfde ervaring opgedaan. Er zijn toen nieuwe aanwijzingen aan de foto grafen gegeven, terwijl nos eens de eischen voor de foto's in de pers gepubliceerd werden. Dit heeft gelukkig tot een verbetering geleid. Mocht in de komende dagen blijken dat er nog te veel foto's afgekeurd moeten worden dan zal worden overwogen de gelegenheid open te stellen om zich van te voren bij een ambtenaar te over tuigen of de foto's goed zijn. In de eerste dagen werden 400 personen per dag opgeroepen om hun persoonsbewijs te halen. Nu het personeel ingewerkt is wordt het getal eiken dag met 100 opgevoerd, om aan het einde van de week het cijfer van 800 te bereiken. Eerst werden de menschen in groepen opgeroe pen voor een tijdvak van l'/2 uur. Daar bleek dat allen tegelijk kwamen, wat wachten tengevolge had, is men er toe overgegaan de tijdvakken tot }/2 uur te beperken. Er worden er niet meer opge roepen dan in een half uur .verwerkt kunnen wor den, zoodat daardoor het gedwongen wachtensterk wordt verminderd. INBRAKEN TE AMSTERDAM. AMSTERDAM, 12 Mei. Gedurende het week end waarschijnlijk in den nacht van Zaterdag op Zondag hebben inbrekers een bezoek ge bracht aan de perceelen Warmoesstraat 67 en 69, waarin resp. zijn gevestigd de koffie- en theehan del van de fa. Geels en Co. en de metaalwaren- fabriek A. Gezang en Co. Bij eerstgenoemde firma werd een kleine brand kast, die ongeveer f 250 aan geld bevatte, meege nomen. Een andere, groote brandkast heeft men getracht te forceeren, doch dit is niet gelukt. Van meer belang echter nog was een partij van 300 K.G. thee, welke den dieven in handen viel, doch welke hoeveelheid geheel teruggevonden werd in het magazijn van de daarnaast gelegen me- taalwarenfabriek, waar zij, keurig in kleine baaltjes verpakt, gereed stond. Vermoed wordt, dat de in brekers het plan hebben gehad, de thee den vol genden nacht weg te halen, doch hierin door een of andere onverwachte oorzaak zijn verhinderd. Ook een duizendtal koffie- en theebonnen en een paar honderd suikerbonnen zijn den dieven in handen gevallen. De buit, welke hun bij de fa. Gezang en Co. in handen viel, bestond uit slechts een gering bedrag aan geld. (pl.m. f 60). Slechts uiterst langzaam komt dc Betuwe in bloei. De pruimeboomen en vroege kersen ver- toonen bloesem, doch van een massale kleuren pracht kan in verband met het gure weer der afgeloopen dagen geen sprake zijn. (Foto Pax Holland) Duitsch weermachtsbericht van Zondag: Kasaardappelen ook op de bon. 's-GRAVENHAGE, 12 Mei. De secretaris generaal van hét departement van Landbouw en Visscherij maakt het volgende met betrek king tot de distributie van kasaardappelen be kend. Aangezien is geblekep, dat in eenige gemeen ten kas aardappelen zonder bon worden ver kocht, wordt er de aandacht op gevestigd, dat alle voor consumptie geschikte aardappelen onder de bepalingen van de 'aardappelendistri butie vallen. Ook kasaardappelen mogen dus slechts tegen afgifte van de voor het koopen van aardappelen aangewezen bonnen worden verkocht. Slachtoffers bij bombardement op Hamburg Branden in de Bocht van de Theems BERLIJN, 11 Mei. (DNB Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Het Britsche luchtwapen heeft in de laat ste nachten opnieuw en systematisch woon wijken van Duitsche steden, o.m. ook de rijks hoofdstad, gebombardeerd. Ter vergelding heb ben in den afgeloopen nacht sterke strijdkrach ten van het Duitsche luchtwaped een grooten aanval op Londen uitgevoerd. In opeenvolgen de golven werd de Britsche hoofdstad bij goed zicht op den grond met brisantbommen van alle kalibers en met tienduizenden brandbom men bestookt. Groote branden in de Bocht van de Theems,: vooral in de Commercial en Mill- walldocks en tusschen Waterloo Bridge en de Victoriadocks gaven de groote effecten te zien. Een vlammenzee ten noordwesten van de Bocht van de Theems was nog op een afstand van 100 km. te zien. Andere formaties gevechtsvliegers vernielden met voltreffers van bommen groote deelen van een fabriek voor lichte metalen en motoren. Benevens een tweede bewapeningsfabriek in het Zuiden van het eiland en bestreden met succes haveninstalla ties aan de monding van de Theems, in Plymouth en aan de zuidoostkust. Boven Engelsch gebied werden twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Duikbooten hebben bij operaties in het noorden an den Atlantischen Oceaan 29.800 b.r.t. scheeps- ruimte der vijandelijke koopvaardij tot zinken ge bracht. Bovendien werd een Britsche duikbootval door torpedotreffers zwaar beschadigd. In het zeegebied rondom Engeland brachten ge vechtsvliegtuigen een in convooi varend koop vaardijschip van 5000 b.r.t. tot zinken en bescha digden zwaar even andere groote schepen. In Noord-Afrika hebben troepen van het Duitsche Afrikaansche corps voor Tobroek drie stukken zwaar luchtafweergeschut buitgemaakt benevens verder oorlogstuig. Overigens bleven de gevechts handelingen in dit gebied beperkt tot wederzijd- sche bedrijvigheid der artillerie. In succesvolle ge vechten bij Solloem werden drie Britsche pantser wagens vernield. Verscheidene stukken geschut en pantserwagens buitgemaakt en een aantal krijgs gevangenen mee teruggebracht. Bij een aanval op het eiland Malta schoten Duitsche jagers gisteren een viermotorig Britsche vliegboot van het type Sunderland in brand. De vijand heeft in den afge loopen nacht met vrij .sterke strijdkrachten hoofd zakelijk de stad Hamburg aangevallen. Door het neerwerpen van brisant- brandbommen ontston den talrijke branden en verwoestingen bijna alleen in woonwijken. De economisch-militaire schade is niet belangrijk. De burgerbevoling leed verliezen aan dooden en gewonden. Eenige vliegtuigen dron gen door tot in de omgeving van de rijkshoofdstad. Nachtjagers schoten acht van de aanvallende Brit sche vliegtuigen neer." ONOPHOUDELIJKE VLIEGERAANVALLEN OP DE BRITSCHE HOOFDSTAD In aanvulling op het Duitsche weermachtbericht verneemt het DNB nog het volgende: „De kroniek van den luchtoorlog in de afgeloo pen week vertoont een met elkaar in verband staande volgorde van stelselmatige aanvallen van het Engelsche luchtwapen op zuiver woonwijken van Duitsche steden. Daar de Royal Airforce on danks allé waarschuwingen van Duitsche zijde aan haar verwerpelijke methoden vasthoudt, heeft hel Duitsche luchtwapen in den nacht van /10 op 11 Mei aan Londen een vergeldingsslag toegebracht waaraan de Britsche hoofdstad nog lang zal den. ken. Reeds in de avonduren huilden de alarmsire nes in Londen en pas bij het ochtendgloren klonk het signaal, ten teeken dat het gevaar geweken was. Golf op golf Duitsene formaties gevechtsvlie gers vielen onophoudelijk de haven- en industrie wijken van Londen aan, waardoor dit heele ge bied een vuurgloed vertoonde van oplaaiende groote branden. Nog op xeen afstand van honderd kilometer was na het vertrek van de laatste Duit sche aanvallende machines den vuurgloed van het brandende Londen aan den horizon te zien. De En gelsche hoofdstad heeft in dezen nacht opnieuw er varen dat de Duitsche waarschuwing van een veel vuldige vergelding bittere ernst is. Het Duitsche duikbootwapen heeft aan den Brit- schen toevoer opnieuw een hevigen slag toege bracht. In het noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan weiden 30.000 b.r.t. vijandelijke handels- scheepsruimte tot zinken gebracht, nadat het weer machtsbericht op 8 Mei meldde dat 30.000 b.r.t. en op 9 Mei 20.000 b.r.t. door Duitsche duikbooten in de Atlantische wateren tot zinken waren gebracht. Deze vijandelijke tonnage, die binnen een tijdsbe stek van drie dagen door Duitsche duikbooten tot zinken gebracht werden opgegeven, komt overeen met 112.000 ton aan gewicht die, uitgedrukt in le vensmiddelen, de rantsoenen omvatten die de ge- heele bevolking van Groot-Brittannië aan brood, boter en vet gedurende acht volle dagen ontvangt." ENGELSCHE MEDEDEELING. BERLIJN, 11 Mei. (DNB) Omtrent de Duitsche luchtaanvallen op Engeland in den nacht van Za terdag op Zondag deelt de Britsche Berichtendienst mede dat het Engelsche ministerie van luchtvaart een officieel communiqué heeft uitgegeven, waarin gesproken wordt van een „zwaren aanval op Lon den" met aanzienlijke schade en een groot aantal slachtoffers. Ook in andere deelen des lands zijn bommen geworpen, hoofdzakelijk in Zuidoost En geland en Oost Anglia, waar ..zekere schade is ont staan en dooden zijn gevallen." Zaterdagavond laat is bovendien „een plaats in Zuidoost Engeland" door Duitsche vliegtuigen aan gevallen. De Engel6che Berichtendienst vult dit communiqué aan met de mededeeling dat Londen vele uren lang te lijden heeft gehad onder den aan- al en dat er talrijke branden zijn ontstaan. Een speciale berichtgever van den Britschen Be richtendienst, die in den nacht van Zaterdag op Zondag den vergeldingsaanval op de Britsche hoofdstad van een dak af heeft waargenomen, meldt het volgende: „Zoo iets heb ik nog nooit gezien en ik geloof an dere Londenaars ook niet. Dit Inferno dat wij heb ben doorgemaakt is niet te beschrijven. Verder zegt hij dat de geheele reusachtige stad die zich uitstrekt over een geweldig groot gebied letter lijk daghelder verlicht was door den vuurgloed van de vele vuurhaarden in het voornaamste aanvals- gebied. De blusschingswerkzaamheden werden bij zonder bemoeilijkt door het feit dat een heelen tijd lang alleen brisantbommen werden neergeworpen, waardoor de brandweerlieden bij hun werk werden gehinderd." De vacature in de Prov. Staten. Als opvolger van wijlen mr. M. Slingenberg als lid der Provinciale Staten van Noord-Holland komt in aanmerking de heer KI. de Vries te Amsterdam. De heer De Vries zal evenwel, naar hij ons mede deelde, een benoeming niet kunnen aanvaarden. Hierdoor komt de benoeming aan de orde van den heer E. Bennink Bolt, notaris te Amsterdam, die op de lijst op den heer De Vries volgt. De heer Bennink Bolt heeft evenwel nog niet kunnen be- «luiten, of hy zitting zal nemen. Beide partijen lijden ernstige verliezen BEIROET. 12 Mei. (D.N.B.) Het Iraksche le- gerbericht van gisteravond luidt: „Het Westelijke leger heeft niets van beteekenis te melden. Het Zuidelijke leger maakt bekend dat op 10 Mei een Engelsch vliegtuig neergeschoten en een ander beschadigd werd Onze luchtmacht .heeft verken ningsvluchten ondernomen. Het vijandelijke lucht wapen heeft op 10 Mei Roetba met bommen be stookt". Zaterdag meldde het Iraksche opperbevel: „Onophoudelijke hevige luchtbombardementen door den vijand hebben de Iraksche troepen, die het vliegveld Habbaniyah belegeren, genoodzaakt zich op betere stellingen terug te trekken. Op 7 Mei hebben bij Habbaniyah felle gevechten gewoed, waarbij de vijand zwa\-e verliezen leed. De Iraksche artillerie beschoot met succes dc Engelsche stel lingen, doch ook de Iraksche verliezen zijn zwaar. In den nacht van 5 op 6 Mei bombardeerden Irak sche luchtstrijdkrachten met succes Engelsche mu- nitiedépöts. In aansluiting op een hevig bombarde ment werd een Engelsch toestel op de vlucht ge dreven en werd een andere machine genoodzaakt te Akarjoelak een noodlanding te maken. De Irak sche vliegtuigen keerden alle op hun basis terug, Engelsche luchtstrijdkrachten bestookten op 6 Mei de militaire luchthaven en het station van Washash met bommen, doch richtten slechts geringe schade aan. Een vijandelijk transportvliegtuig werd buit gemaakt. De inzittenden, bestaande uit een kapitein, een sergeant-majoor, drie onderofficieren en elf manschappen, werden gevangen genomen. Tus schen Bagdad en Masjiahida werd een Engelsche bommenwerper gedwongen tot een noodlanding. De uit vier personen bestaande bemanning werd gevangen genomen. Naar uit Bagdad verluidt heeft de Iraksche regeering den petroleumtoevoer naar Haifa thans volkomen afgesloten". Honderden toestellen in den aanval BERLIJN, 12 Mei (D.N.B.) Naar het D.N.B. vernemt heeft het Duitsche luchtwapen in den nacht van 11 op 12 Mei met eenige honderden gevechtsvliegtuigen belangrijke mi litaire doelen in Zuid- en Midden-Engeland aangevallen. Talrijke vliegvelden werden met brisant- en brandbommen bestookt. Volgens de eerste berichten vay teruggekeerde beman ningen moet een goede uitwerking van de Duitsche aanvallen verwacht worden. Herhaal delijk werden treffers op hangars, kwartier ruimten en benzine-opslapplaatsen waargeno men, alsook talrijke branden. ACTIE OVER UITGEBREID GEBIED. BERLIJN, 12 Mei. (D.N.B.) Over de Duitsche luchtaanvallen in den nacht van Zondag op Maan dag meldt een door den Engelschen Nieuwsdienst verspreid officieel communiqué dat de vijandelijke actie in de lucht zich over een uitgebreid gebied van het Britsche eiland uitstrekte. Op eenige plaat sen is door bommen schade aangericht 39 woningen van een nieuw type Eenige maanden geleden heeft de Haarlemsche Gemeenteraad zich vereenigd met dc plannen van de N.V. Brederode's Bouwbedrijf tot het bouwen van 39 woningen ter weerszijden van de Roskam straat in Haarlem-Noord. Nu deze bouwmaatschap pij tot haar arbeid genaderd is, kunnen wij omtrent deze woningen het volgende mededeelen. Dat het nog betrekkelijk lang geduurd heeft voordat men aan het bouwen toe was vindt zijn oorzaak o.m. in het volgende: De Roskamstraat was oorspronkelijk geprojecteerd op ccn breedte van ongeveer 10 M. Nader is evenwel besloten, langs een kant van de straat, die aan weerszijden be bouwd wordt, een strook gemeentegrond toe tc voegen aan de voortuinen. Deze strook is 2.15 breed en zal worden beplant met plantsoen en boomen. Zij blijft gemeente-eigendom en wordt van ge meentewege onderhouden. De eigenaar huurt den grond van de gemeente. De straat wordt daardoor natuurlijk eenigermate smaller, en zal nu een breedte krijgen van 7.85 M., hetgeen voldoende wordt geacht. De voortuinen worden trouwens vrij ruim. Het ,lype der woningen wijkt af van het be staande. Er is hier ten eenenmale gebroken met de Iraditionêele suite, bestaande uit „mooie" voorka mer en woon-achterkamer. De voorkamer, een vertrek van 4.50 bij 3.50 M. dient als woonkamer. De achterkamer daarentegen krijgt den naam eetkamer-keuken en is, als deze naam zegt. bestemd zoowel voor keuken als voor eetvertrek. Daardoor stelt dit vertrek hooger eischen dan een gewone keuken. Men komt hieraan tegemoet door het in. te richten als z.g. „Bruynzeelkeuken". Men vindt eraanrecht, servieskast, pottenkast en pannenplank, een en ander met lakverf bespoten en voorzien van verchroomd beslag, zoodat dit vertrek een aantrekkelijk aspect verkrijgt. Uit deze woonkeuken voert een trap naar de bovenverdieping. Hier vindt men aan de voorzijde twee en aan de achterzijde een slaapkamer. Daar boven is dan nog eenige ruimte voor berging. Behalve een behoorlijken voortuin hebben de woningen nog een achtertuin met steenen schuur. Zooals men ziet zijn de woningen dus van een ander type dan men gewoon is. In Alkmaar zijn deze woningen mtusschen reeds gebouwd en vallen daar zeer m den smaak. Het spreekt vanzelf, dat deze inrichting zich minder eigent voor bewoning door groote gezinnen. Voor kleinere huishoudens daarentegen schijnen ze vele bezwaren te onder vangen. Zeer binnenkort zal men met den bouw aan de Roskamstraat (nabij de Muiderslotlaan en Ver- gierdeweg) beginnen. Hoeveel de huurprijs zal be dragen valt nog niet te zeggen, daar dit afhan kelijk is van de bouwkosten, die onder de tegen woordige omstandigheden van allerlei afhanke lijk is. OVERTREDING DISTRIBUTIE WET. Dc politie te Haarlem heeft Zaterdag proces-verbaal opgemaakt tegen drie kooplieden wegens overtreding van de distributiebepalingen. Twee hunner verkochten acht pond koffie voor f 60; bij hen is nog 71/2 pond koffie in beslag genomen en bij den derden overtreder twee vollen flanel. Parlementsgebouw te Loiulen bij bombardement getroffen. Gebouw vermoedelijk voorloopig onbruikbaar. BERLIJN, 12 Mei. (D.N.B.) Naar uit de berichten van~den Londenschen Berichtendienst blijkt is de nacht van Zaterdag op Zondag „voor de brandweer een van de drukste ge weest". Onder de „verschillende belangrijke gebouwen", die als getroffen worden opgege ven, bevindt zich ook het parlementsgebouw. Reuter meldt, hierover: „Het is te vreezen dat het Lagerhuis voor zijn wederopbouw niet meer gebruikt kan worden". De Engelsche luchtaanvallen in den nacht van Donderdag op Vrijdag. Volgens voorloopige gegevens te Hamburg 94 dooden. Het D.N.B. meldt: Volgens de voorloopige gegevens zijn als ge volg van den Britschen luchtaanval op Ham burg in den nacht van 8 op 9 Mei onder de bur gerbevolking en in een arbeidskamp 94 men schen gedood. Verwacht moet worden dat het aantal slachtoffers nog grooter wordt. 35 per sonen worden nog vermist. TURFSTEKEN. De dikke over het land gespreide veenlaag wordt met vakkundige hand verdeeld. (Foto Pax Holland). Het prijzen van goederen en diensten Besluit treedt 24 Mei in werking '-GRAVEN HAGE, 10 Mei. Het heden ver- schenen Verordeningenblad bevat het besluit over het prijzen van goederen en diensten. In. dit besluit wordt bepaald, dat een leder die r.ls kleinhandelaar of in een andere hoedanigheid in den kleinhandel voedings en genotmiddelen, textielwaren of lederwaren ten verkoop aanbiedt verplicht is deze waren te prijzen. Het prijzen dient te geschieden onder vermelding van de kwaliteitsaanduiding en de verkoop-eenheid, zooals deze in den handel gebruikelijk zijn. De gemachtigde voor dc prijzen kan de ver plichting tot vermelding der prijzen tot den ver koop van andere roerende goederen, tot het ver huren van roerende goederen, alsmede tot het verrichten van diensten, uitbreiden. Het pryzen moet op duidelijk zichtbare en leesbare wijze geschieden. Bij waren, welke in étalages, uitstalkasten, binnen of buiten den winkel, op verkoopstands of anderszins zichtbaar uitgestald worden, door het aanbrengen van prijskaartjes; bij waren, welke voor onmiddellijken verkoop gereed ge houden worden, doch niet zichtbaar uitgestald zijn, hetzij door de goederen of hun verpakkin gen of de voorwerpen, waarin zij worden be waard van een desbetreffend opschrift of an prijskaartjes te voorzien, hetzij door prijslijsten op te hangen of ter inzage neer te leggen; bij waren, welke door middel van monsterverzame lingen worden aangeboden, hetzij door op elk monster een prijskaartje aan te brengen, het zij docu* aan elke monsterverzameling prijsopga ve der opgenomen monsters te hechten. Indien behalve de verlangde prijzen nog toe slagen of andere kosten in rekening worden pe- bracht, dient dit bij de prijzen te worden ver meld. De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op openbare v'crkoopingen van roe rende goederen. Dit besluit treedt 24 Mei in werking.. Tegelijkertijd treden artikelen 8 van de prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 en an dere voorschriften inzake prijsvermelding buiten werking. Druk bezoek aan (le bollenvelden. Overvolle trams en onafzienbare file van fietsers. Dank zij het prachtige lenteweer alleen de sterke wind was nog hinderlijk hebben we Zondag nog eens een echt-ouderwetschen bollen- cag mogen beleven.Weliswaar waren de bloeiende de narcissen en hyacinten niet zoo overweldi gend meer in aantal, maar daarvoor werd men ruimschoots vergoed door den aanblik van schitterende tulpen van onderscheidene kleu ren, die op een groot aantal velden nu in vollen bloei staan. Het was dan ook niet te verwonderen, dat de bloemenliefhebbers te Haarlem en Amsterdam niet thuis bleven. Bij duizenden en nog eens duizenden trokken zij per fiets en ook heel ve len per tandem naar de bollenvelden. En het -as weer precies hetzelfde beeld van den vorigen Zondag: van Amsterdam en Haarlem naar het Zuiden ging het heerlijk voor den wind, zoodat ~r onder het meerendeels Jeugdige volkje een uitge laten stemming heerschte. Maar toen ze in e'en namiddag de terugreis moesten aanvaarden, hadden ze deerlijk met den kouden Noordenwind •te kampen. Zij die per tram gingen waren nog het ver standigst, want die hadden geen last van den wind. En dit aantal ls' buitengewoon groot ™e- weest. De directie van de N.Z.H.T. had voor een groote hoeveelheid materiaal gezorgd en ook wa- rer vele extra diensten ingeschakeld. Toch waren alle wagens boordevol. Op vele wagens stonden de passagiers zelfs op dc treeplanken. De tweede bollen-Zondag was voor velen een welkom buitenkansje, niet in het minst voor de bloemenverkoopers, die niet eens veel moeite hadden om hun veelkleurige slingers te ver- koopen. De grootste drukte heerscht natuurlijk ln Ilil- legom; van den uitzichttoren en van de gezellige trekschuit werd weer een druk gebruik ge maakt. Ook de eigenaren van de café's maakten goede zaken, zoodat overal tevredenheid kon gecon stateerd worden. De Regeeringscommissaris benoemt een Joodschen Raad De Regeeringscommissaris voor Haarlem heeft ter behartiging van de belangen der Haarlemsche Joden ingesteld een Joodschen Raad en tot leden van dien Raad benoemd de heeren Ph. Frank, Op- perrabijn. Dr. E. L. Elte en B. J. Chapon. De Raad verleent zijn tusschenkomst voor de behandeling van Joodsche belangen met het gemeentehpstuür. Voorts heeft de Regeeringscommissaris als in richtingen bedoeld in art. van zijn verordening van 1 Aprii 1941 waarin het verblijf aan Joden zal zijn toegestaan aangewezen de inrichtingen ge vestigd in de perceelen Zijlstraat no. 41a en Kruis straat no. 12. Branden in de omgeving van Helmond. Gedurende het weekeinde hebben in de om geving van Helmond verschillende branden gewoed tengevolge waarvan twee boerderijen en ongeveer 25 H.A. bosch een prooi der vlammen zijn se- worden. Gisternamiddag omstreeks drie uur ont stond te Brouwhuis onder de gemeente Bakel brand in een complex dennenbosch en heide en eenigen tijd daarna nabij het Buntven onder dc gemeente Deurne. Het vuur bleek beer hardnekkig te zijn en de blussching zeer moeilijk als gevolg van het voortdurend van richting veranderen, van den wind. Tegen acht uur des avonds had men beide bran den onder de knie. Ongeveer 25 H.A. bosch gingen in vlammen op. Voorts is Zaterdagmiddag te Deurne de boerderij van den landbouwer B. aan den Brugschendijk door onbekende oorzaak tot den grond toe afgebrand Te Nuenen is Zaterdagmiddag de boerderij van den landbouwer J. v. d. L. in het gehucht Eeneind voor het grootste deel in vlammen opgegaan. De brandweer slaagde er in het woonhuis te behouden. Twee varkens kwamen in de vlammen om. Nadat de brandweer was ingerukt werd haar hulp opnieuw ingeroepeij voor een boschbrand langs den Helmondschen weg. Hier werden drie H.A. bosch en heide een prooi der vlammen. HEDEN: 10 PAGINA'S

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1941 | | pagina 1